„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/01/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016250
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1
10/01/2017
ვებგვერდი, 12/01/2017
190020020.35.159.016250
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (12/01/2017 - 26/01/2017)

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2017 წლის 10 იანვარი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართი N1 შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევიდანართი №1
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22249.1

22732.1

16551.5

6180.6

17806.7

17806.7

0.0

გადასახადები

3912.3

8629.0

8629.0

0.0

8793.0

8793.0

0.0

გრანტები

15051.6

11043.1

4862.5

6180.6

5503.7

5503.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3285.2

3060.0

3060.0

0.0

3510.0

3510.0

0.0

ხარჯები

11828.0

13990.6

13598.3

392.3

11982.5

11982.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3165.4

3165.4

0.0

2730.7

2730.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

3166.2

2803.0

363.2

2445.5

2445.5

0.0

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5522.9

5522.9

0.0

5167.3

5167.3

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1026.0

1026.0

0.0

770.0

770.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

688.4

659.3

29.2

759.5

759.5

0.0

საოპერაციო სალდო

10421.1

8741.5

2953.2

5788.3

5824.2

5824.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11616.2

12767.3

6892.1

5875.2

5646.6

5646.6

0.0

ზრდა

11882.3

13082.3

7207.1

5875.2

6095.4

6095.4

0.0

კლება

266.1

315.0

315.0

0.0

448.8

448.8

0.0

მთლიანი სალდო

-1195.0

-4025.7

-3938.8

-86.9

177.6

177.6

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1774.8

-4383.0

-4270.4

-112.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1774.8

4383.0

4270.4

112.6

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1774.8

4383.0

4270.4

112.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-579.8

-357.3

-331.6

-25.7

-177.6

-177.6

0.0

კლება

579.8

357.3

331.6

25.7

177.6

177.6

0.0

საშინაო

579.8

357.3

331.6

25.7

177.6

177.6

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22515.2

23047.1

16866.5

6180.6

18255.5

18255.5

0.0

შემოსავლები

22249.1

22732.1

16551.5

6180.6

17806.7

17806.7

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

266.1

315.0

315.0

0.0

448.8

448.8

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

24290.0

27430.1

21136.9

6293.2

18255.5

18255.5

0.0

ხარჯები

11828.0

13990.6

13598.3

392.3

11982.5

11982.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

13082.3

7207.1

5875.2

6095.4

6095.4

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

579.8

357.3

331.6

25.7

177.6

177.6

0.0

ნაშთის ცვლილება

-1774.8

-4383.0

-4270.4

-112.6

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

22249.1

22732.1

16551.5

6180.6

17806.7

17806.7

0.0

გადასახადები

3912.3

8629.0

8629.0

0.0

8793.0

8793.0

0.0

გრანტები

15051.6

11043.1

4862.5

6180.6

5503.7

5503.7

0.0

სხვა შემოსავლები

3285.2

3060.0

3060.0

0.0

3510.0

3510.0

0.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

3892.1

8629.0

8629.0

0.0

8793.0

8793.0

0.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

3200.0

3200.0

0.0

4000.0

4000.0

0.0

ქონების გადასახადი

3892.1

5429.0

5429.0

0.0

4793.0

4793.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

948.6

2022.0

2022.0

0.0

1350.0

1350.0

0.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

52.0

52.0

0.0

52.0

52.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

20.0

35.0

35.0

0.0

36.0

36.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1896.6

2120.0

2120.0

0.0

2150.0

2150.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1024.6

1200.0

1200.0

0.0

1205.0

1205.0

0.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

15051.6

11043.1

5503.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

15051.6

11043.1

5503.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9164.5

4862.5

5503.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8914.5

4612.5

5253.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

250.0

250.0

250.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5887.1

6180.6

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5887.1

6180.6

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3285.2

3060.0

3510.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1297.0

1060.0

1350.0

პროცენტები

735.0

400.0

700.0

რენტა

562.0

660.0

650.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

421.9

510.0

500.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

140.1

150.0

150.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

689.7

1000.0

1060.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

685.5

995.0

1054.0

სანებართვო მოსაკრებელი

35.0

48.0

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.0

2.0

4.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

627.5

750.0

800.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

21.0

195.0

200.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.2

5.0

6.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.2

5.0

6.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1272.8

1000.0

1100.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

25.8

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

11828.0

13990.6

13598.3

392.3

11982.5

11982.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3165.4

3165.4

0.0

2730.7

2730.7

0.0

საქონელი და მომსახურება

2548.0

3166.2

2803.0

363.2

2445.5

2445.5

0.0

პროცენტი

102.5

84.7

84.7

0.0

64.5

64.5

0.0

სუბსიდიები

5044.9

5522.9

5522.9

0.0

5167.3

5167.3

0.0

გრანტები

190.8

337.1

337.1

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

839.9

1026.0

1026.0

0.0

770.0

770.0

0.0

სხვა ხარჯები

589.3

688.4

659.3

29.2

759.5

759.5

0.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

282.8

596.6

23.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.9

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10164.1

10246.3

5236.0

04 00

განათლება

566.0

1491.0

569.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

868.5

747.1

266.6

 

სულ ჯამი

11882.3

13081.1

6095.4

 

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

230.0

288.0

448.8

ძირითადი აქტივები

20.0

100.0

298.8

არაწარმოებული აქტივები

210.0

188.0

150.0

მიწა

210.0

188.0

150.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4293.9

5547.2

4204.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4191.4

5462.5

4140.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4050.4

5098.7

3807.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

141.0

363.8

332.6

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

102.5

84.7

64.5

702

თავდაცვა

142.9

176.6

156.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

208.3

0.0

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

208.3

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8213.5

8572.4

3766.8

70421

სოფლის მეურნეობა

588.8

755.8

128.8

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

5646.7

5493.7

3638.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5646.7

5493.7

3638.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1978.0

2322.9

0.0

705

გარემოს დაცვა

1712.1

1133.0

1062.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1054.6

1100.0

1052.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

657.4

33.0

10.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3954.7

4375.4

3549.1

7061

ბინათმშენებლობა

403.9

42.1

100.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

148.0

706.8

161.8

7063

წყალმომარაგება

2857.8

2715.5

2254.8

7064

გარე განათება

545.1

911.0

957.5

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

75.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137.5

150.0

140.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

150.0

140.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2599.9

3034.8

1901.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1254.5

1589.2

869.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1299.7

982.9

780.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

72.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

390.8

180.0

709

განათლება

1942.4

3400.0

2749.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1873.4

3261.0

2527.2

7092

ზოგადი განათლება

69.0

139.0

222.7

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

69.0

139.0

222.7

710

სოციალური დაცვა

1084.8

1040.7

725.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

481.3

601.7

450.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

491.6

339.0

270.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

111.9

100.0

5.0

 

სულ

24290.0

27430.1

18255.5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  177,6   ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   –177,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115,0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%–ის ფარგლებში. ცვლილების განხორციელებიდან ერთი თვის ვადაში ინფორმაცია ცნობის სახით მიეწოდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანოს.
მუხლი 17
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს 101–ე მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 32,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.  
მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ , სოფლების – თამარისის, თაქალოს, ქუთლიარის, ბაიდარის, მუღალნოს, სადახლოს, კაჩაგანის, კაპანახჩის, ალგეთის, შაუმიანის, პირველი ქესალოს, მეორე ქესალოს, ხანჯიგაზლოს, წერაქვის, ნორგიულის, ბეგლიარის, ზემო სალარის, ზემო ყულარის, წერეთლის, ყიზილაჯლოში თბილისის ქუჩის I ჩიხის, ჟორდანიას და ზეინალოვის ქუჩების, აღმამედლოს, დამია-გეურახის, ახლო-ლალოს, ლეჟბადინის შიდა გზების რეაბილიტაცია, კასუმლოში საგზაო ნიშნების შემაკავებელი ბარიერების დაყენება, არაფლოში, სადგურ სადახლოში, იმირჭალაში, სიონში, სვანების დასახლებაში და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის, ყიზლაჯლოში სკოლის გარშემო ასფალტის დაგება, ქვემო ყულარში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მობეტონება, სოფელ იმირჭალას გზების რეაბილიტაცია, ცოფში ავტობუსების მოსაცდელების  მოწყობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 317,0 ათასი ლარი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში  წყალმომარაგების, სარწყავი არხების, ქ. მარნეულის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ახალი ნაგავსაყრელის გამართული ფუნქციონირება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში ბურმაში, ქვემო სარალში, კირაჩმუღალნოში, კაჩაგანში, დამიაში  წყალსადენი სისტემის მოწყობა, იმირში, ხიხანში ქეშალოში, ამბაროვკაში და ალგეთის ღვინის ქარხანაში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.

ბ.ბ) შპს "მარნეულის სოფწყალი"–ს დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება.

ბ.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის სოფლებში–  ლეჟბადინში, ბაიდარში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები,  და ქ.მარნეულში  რუსთაველის ქ.№7–ის მე–8 ჩიხში სარწყავი სისტემის მოწყობა მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.  

ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. მარნეულში მრავალსართულიანი კორპუსების  გარე საკანალიზაციო ქსელის   რეაბილიტაცია.

ბ.ე) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.მარნეულში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავის შეკეთება და კედლების გამაგრება.

ბ.ვ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.მარნეულში რამდენიმე ქუჩაზე (საბირის, 300 არაგველის, ჰამლეტის, მამედოვის, ბაბეკის, ნასიმის, 9 ძმის ) და  სოფლებში ყიზილაჯლოში, წითელ სოფელში, დიდ ბეგლიარში, ბეითარაფჩიში, ულაშლოში, დამიაში, კიროვკაში, თაზაქენდში, ბურმაში, გიულბახში;

ბ.ზ) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში საჭიროების მიხედვით განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. დაგეგმილია ახალი ნაგვის ურნების   შეძენა.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ბ.თ) ა(ა)იპ „სუფთა მარნეულის" დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება, დაგეგმილია სოფელ ალგეთში სანაგვე ურნების დადგმა, ასევე ახალი ნაგვის ურნების   შეძენა.

ბ.ი) „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

გ.ა) სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების  და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა  და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და  აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების  და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, კერძოდ  ქ.მარნეულში  და სოფლებში წერეთელსა, დიდ მუღალნოში სკვერების მოწყობა, თამარისში და ბაიდარში საბავშვო მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია, წერეთელში ბავშვთა გასართობი მოედნის, ბაითალოში გასართობი და დასვენების მოედნის მოწყობა.

დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

3. განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

ა) ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება  ააიპ – „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" სუბსიდირება არსებული საბავშვო ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის, მათი ნორმალური  ფუნქციონირების მიზნით.

ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, სოფელ  საიმერლო საბავშვო ბაღის მშენებლობა;

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა. აგრეთვე დაგეგმილია სოფლებში,  ალგეთში, არაფლოში, თაქალოში, მოლა-ოღლიში, ახკერპში, წერაქვში საჯარო სკოლების შენობებში სკოლამდელი აღზრდის  ცენტრების გახსნა.

4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; ასევე პროგრამა ითვალისწინებს მარნეულის ტელევიზიის „მარნეული ტვ“ ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას, რომელიც ახორციელებს  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადებას, ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების უზრუნველყოფას.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა     

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  •  სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1000-მდე სპორტსმენს;

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2017 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

ა.ბ) სპორტული სკოლები

2017 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „სპორტული აკრობატიკის“, „ქართული ჭიდაობის“, „ძალისმიერი სამჭიდის“, „კრივის“, „კიკბოქსინგის“, „ტაიკვანდოს“, „ფეხბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 12 წლამდე და 16 წლამდე, „კალათბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 14 წლამდე და 18 წლამდე სექცია, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს;

ა.გ) სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლებში მარადისში, კასუმლოში,  თაქალოში და  ხულდარში  სპორტული მოედნებისა და დარბაზების მოწყობა- რეაბილიტაცია.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების დაფინანსება.

ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: 6 კულტურის სახლი, 1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე, 6 ბიბლიოთეკა,  2 მუზეუმი.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.გ) კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ წერაქვში ახალი მუზეუმის მშენებლობა.

გ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ-ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი, ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლეობის სულიერების ამაღლების მიზნით. ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლებელია განხორციელდეს მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები.ასევე დაგეგმილია სოფელ თამარისში რიტუალების სახლის მოპირკეთება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ) სოციალური პროგრამები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარების გაწევას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე.

ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება.


მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

24290.0

27430.1

21136.9

6293.2

18255.5

18255.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

248

 

 

248

 

 

 

ხარჯები

11828.0

13990.6

13598.3

392.3

11982.5

11982.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2512.6

3165.4

3165.4

0.0

2730.7

2730.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11882.3

13082.3

7207.1

5875.2

6095.4

6095.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

579.8

357.3

331.6

25.7

177.6

177.6

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4293.9

5547.2

5547.2

0.0

4204.8

4204.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

236

 

 

236

 

 

 

ხარჯები

3837.0

4758.0

4758.0

0.0

4004.2

4004.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2390.8

3020.8

3020.8

0.0

2606.8

2606.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

596.6

596.6

0.0

23.0

23.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

174.2

192.6

192.6

0.0

177.6

177.6

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

723.3

831.0

831.0

0.0

714.2

714.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

27

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

712.0

810.9

810.9

0.0

711.2

711.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

504.9

547.4

547.4

0.0

469.2

469.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

20.0

20.0

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.8

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3327.1

4267.7

4267.7

0.0

3093.6

3093.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

209

 

 

209

 

 

 

ხარჯები

3022.4

3657.4

3657.4

0.0

3073.6

3073.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1885.9

2473.4

2473.4

0.0

2137.6

2137.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281.2

576.6

576.6

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.4

33.7

33.7

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

200.0

200.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

200.0

200.0

0.0

150.0

150.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

243.5

248.5

248.5

0.0

247.1

247.1

0.0

 

ხარჯები

102.5

89.7

89.7

0.0

69.5

69.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

141.0

158.8

158.8

0.0

177.6

177.6

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

351.3

176.6

176.6

0.0

156.0

156.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

12

 

 

12

 

 

 

ხარჯები

347.8

176.6

176.6

0.0

156.0

156.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

121.8

144.6

144.6

0.0

124.0

124.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

208.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

205.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

142.9

176.6

176.6

0.0

156.0

156.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

12.0

 

 

12.0

 

 

 

ხარჯები

142.2

176.6

176.6

0.0

156.0

156.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

119.5

144.6

144.6

0.0

124.0

124.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

13880.3

14080.8

8502.2

5578.7

8378.0

8378.0

0.0

 

ხარჯები

3400.3

3759.7

3367.3

392.3

3142.0

3142.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10164.1

10246.3

5085.6

5160.7

5236.0

5236.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

315.9

74.9

49.2

25.7

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

5239.4

4617.7

1998.4

2619.3

3338.0

3338.0

0.0

 

ხარჯები

183.1

431.5

431.5

0.0

350.0

350.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4942.2

4186.2

1566.9

2619.3

2988.0

2988.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

114.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6107.6

5557.4

4883.0

674.5

4578.2

4578.2

0.0

 

ხარჯები

2516.3

2582.8

2582.8

0.0

2492.0

2492.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3526.5

2925.4

2250.9

674.5

2086.2

2086.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

64.8

49.2

49.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2066.7

1885.5

1211.1

674.5

1594.8

1594.8

0.0

 

ხარჯები

1.3

3.0

3.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2027.2

1835.8

1161.4

674.5

1592.8

1592.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

38.2

46.7

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02  02

შპს "მარნეულის სოფლის წყლის" დაფინანსება

791.1

830.0

830.0

0.0

660.0

660.0

0.0

 

ხარჯები

791.1

830.0

830.0

0.0

660.0

660.0

0.0

03 02 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

588.8

755.8

755.8

0.0

128.8

128.8

0.0

 

ხარჯები

106.8

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

482.0

748.4

748.4

0.0

128.8

128.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

 

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

657.4

33.0

33.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

11.0

30.0

30.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.8

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

403.9

42.1

42.1

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

150.6

42.1

42.1

0.0

100.0

100.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

545.1

911.0

911.0

0.0

957.5

957.5

0.0

 

ხარჯები

433.8

582.8

582.8

0.0

688.0

688.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.2

328.2

328.2

0.0

269.5

269.5

0.0

03 02 07

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1054.6

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

1021.6

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0

10.0

10.0

0.0

20.0

20.0

0.0

03 02 08

„ააიპ სუფთა მარნეული" დაფინანსება

0.0

995.0

995.0

0.0

972.0

972.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

995.0

995.0

0.0

972.0

972.0

0.0

03 02 09

„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება

0.0

85.0

85.0

0.0

60.0

60.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

85.0

85.0

0.0

60.0

60.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

75.000

75.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

75.000

75.000

0.000

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148.0

706.8

706.8

0.0

161.8

161.8

0.0

 

ხარჯები

15.8

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.1

703.8

703.8

0.0

161.8

161.8

0.0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი

19.8

103.7

103.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.8

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

100.7

100.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

128.1

603.1

603.1

0.0

161.8

161.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.1

603.1

603.1

0.0

161.8

161.8

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

407.3

876.0

876.0

0.0

300.0

300.0

0.0

 

ხარჯები

356.3

350.0

350.0

0.0

300.0

300.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

526.0

526.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1978.0

2322.9

38.0

2284.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

328.7

392.3

0.0

392.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1512.3

1904.9

38.0

1866.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

137.0

25.7

0.0

25.7

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1942.4

3400.0

2685.4

714.6

2749.9

2749.9

0.0

 

ხარჯები

1352.6

1871.3

1871.3

0.0

2180.0

2180.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

1491.0

776.5

714.6

569.9

569.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

37.7

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება

1307.4

1702.5

1702.5

0.0

1850.0

1850.0

0.0

 

ხარჯები

1283.6

1667.3

1667.3

0.0

1850.0

1850.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35.2

35.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

566.0

1558.5

844.0

714.6

677.2

677.2

0.0

 

ხარჯები

0,0

65.0

65.0

0.0

107.3

107.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566.0

1455.8

741.3

714.6

569.9

569.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

 

37.7

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

69.0

139.0

139.0

0.0

222.7

222.7

0.0

 

ხარჯები

69.0

139.0

139.0

0.0

222.7

222.7

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2599.9

3034.8

3034.8

0.0

1901.9

1901.9

0.0

 

ხარჯები

1699.6

2281.2

2281.2

0.0

1635.3

1635.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

868.5

747.1

747.1

0.0

266.6

266.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.8

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1254.5

1589.2

1589.2

0.0

869.9

869.9

0.0

 

ხარჯები

969.1

1095.0

1095.0

0.0

658.0

658.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

494.2

494.2

0.0

211.9

211.9

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9.1

307.1

307.1

0.0

18.0

18.0

0.0

 

ხარჯები

9.1

307.1

307.1

0.0

18.0

18.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

660.0

750.0

750.0

0.0

650.0

650.0

0.0

 

ხარჯები

660.0

730.0

730.0

0.0

640.0

640.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20.0

20.0

0.0

10.0

10.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

300.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

285.4

474.2

474.2

0.0

201.9

201.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.4

474.2

474.2

0.0

201.9

201.9

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1299.7

982.9

982.9

0.0

780.0

780.0

0.0

 

ხარჯები

687.9

824.2

824.2

0.0

725.3

725.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

153.0

153.0

0.0

54.7

54.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

5.7

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

533.7

610.0

610.0

0.0

550.0

550.0

0.0

 

ხარჯები

533.7

585.9

585.9

0.0

545.3

545.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24.1

24.1

0.0

4.7

4.7

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

182.9

238.3

238.3

0.0

180.0

180.0

0.0

 

ხარჯები

154.2

238.3

238.3

0.0

180.0

180.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

583.2

134.6

134.6

0.0

50.0

50.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583.2

128.9

128.9

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.7

5.7

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.8

72.0

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

34.8

72.0

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.8

390.8

390.8

0.0

180.0

180.0

0.0

 

ხარჯები

7.8

290.0

290.0

0.0

180.0

180.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.1

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1222.3

1190.7

1190.7

0.0

865.0

865.0

0.0

 

ხარჯები

1190.8

1143.8

1143.8

0.0

865.0

865.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

45.7

45.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

137.5

150.0

150.0

0.0

140.0

140.0

0.0

 

ხარჯები

137.5

148.8

148.8

0.0

140.0

140.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1084.8

1040.7

1040.7

0.0

725.0

725.0

0.0

 

ხარჯები

1053.3

995.0

995.0

0.0

725.0

725.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

31.5

45.7

45.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

481.3

601.7

601.7

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ხარჯები

462.8

600.0

600.0

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.6

1.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

491.6

339.0

339.0

0.0

270.0

270.0

0.0

 

ხარჯები

478.7

295.0

295.0

0.0

270.0

270.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

12.9

44.0

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

19.8

10.0

10.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

19.8

10.0

10.0

0.0

5.0

5.0

0.0

06 02 04

სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები

92.1

90.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

92.1

90.0

90.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 17. 06/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 13/02/2018 16. 20/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 61 - ვებგვერდი, 21/12/2017 15. 08/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 15/12/2017 14. 14/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 17/11/2017 13. 25/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 27/10/2017 12. 13/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 17/10/2017 11. 03/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 09/10/2017 10. 13/09/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 15/09/2017 9. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 24/08/2017 8. 14/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 18/08/2017 7. 07/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 10/08/2017 6. 12/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 14/07/2017 5. 29/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 07/07/2017 4. 03/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 07/04/2017 3. 15/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 20/03/2017 2. 17/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 21/02/2017 1. 26/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 31/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.