„თამასუქის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თამასუქის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 240-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/01/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 15/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 300090000.05.001.018320
240-რს
29/12/2016
ვებგვერდი, 13/01/2017
300090000.05.001.018320
„თამასუქის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„თამასუქის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „თამასუქის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994–1995, №№27–30, მუხ. 595) პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. მეწარმე სუბიექტს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული კომერციული ბანკისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებისა – საკრედიტო კავშირისა, ეკრძალება 100 000 (ასი ათას) ლარამდე (უცხოური ვალუტით შესაბამისი ეკვივალენტის) ღირებულების თამასუქის ფიზიკურ პირზე გაცემა. ეს შეზღუდვა აღნიშნულ მეწარმე სუბიექტზე არ ვრცელდება, თუ იგი თამასუქს 20-ზე ნაკლებ ფიზიკურ პირზე გასცემს.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2017 წლის 15 იანვრიდან.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

29 დეკემბერი 2016 წ.

N240-რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.