ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/01/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016319
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
30/12/2016
ვებგვერდი, 03/01/2017
190020020.35.116.016319
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (03/01/2017 - 01/02/2017)

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2016 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ცაგერი

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. /დანართი №1/.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №53 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 01/01/2016 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016285).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებაქარ ყურაშვილიდანართი №1

თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 174,3

9 990,7

4 948,3

5 042,4

4 862,7

0.0

4 862,7

გადასახადები

69,9

498,4

0,0

498,4

520,0

0,0

520,0

გრანტები

7 894,9

9 361,2

4 948,3

4 412,9

4 234,3

0.0

4 234,3

სხვა შემოსავლები

209,5

131,1

0,0

131,1

108,4

0,0

108,4

ხარჯები

4 839,1

5 392,7

456,0

4 936,7

4 535,9

0.0

4 535,9

შრომის ანაზღაურება

1 004,7

1 305,9

45,4

1 260,5

1 517,4

0.0

1 517,4

საქონელი და მომსახურება

679,5

1 003,2

309,4

693,8

630,7

0.0

630,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2 545,3

2 679,9

98,2

2 581,7

2 083,9

0.0

2 083,9

გრანტები

175,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

323,5

320,0

1,5

318,5

262,0

0.0

262,0

სხვა ხარჯები

110,9

83,8

1,5

82,3

41,9

0.0

41,9

საოპერაციო სალდო

3 335,2

4 598,0

4 492,3

105,7

326,8

0,0

326,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 680,7

5 175,1

5 028,1

147,0

320,8

0,0

320,8

ზრდა

4 692,9

5 218,7

5 028,1

190,6

345,8

0,0

345,8

კლება

12,2

43,6

0,0

43,6

25,0

0,0

25,0

მთლიანი სალდო

-1 345,5

-577,1

-535,8

-41,3

6,0

0,0

6,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 390,5

-2 087,1

-1 698,2

-389,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

845,6

0,0

   

0,0

 

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

2 087,1

1 698,2

389,0

0,0

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

2 087,1

1 698,2

389,0

0,0

0.0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-12,0

-160,1

-144,2

-15,9

-6,0

0.0

-6,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

12,0

160,1

144,2

15,9

6,0

0.0

6,0

საგარეო

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

12,0

159,5

144,2

15,3

6,0

0.0

6,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8 186,5

10 034,3

4 948,3

5 086,0

4 887,7

0.0

4 887,7

შემოსავლები

8 174,3

9 990,7

4 948,3

5 042,4

4 862,7

0.0

4 862,7

არაფინანსური აქტივების კლება

12,2

43,6

0,0

43,6

25,0

0.0

25,0

გადასახდელები

9 577,00

10 730,484

5 592,2

5 138,3

4 887,70

0.0

4 887,70

ხარჯები

4 839,09

5 392,7

456,0

4 936,7

4 535,90

0.0

4 535,90

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 692,90

5 218,7

5 028,1

190,6

345,80

0.0

345,80

ვალდებულებების კლება

45,01

119,145

108,1

11,0

6,00

0.0

6,00

ნაშთის ცვლილება

-1390.5

-696.2

-645.6

50.6

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4862,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 174,3

9 990,7

4 948,3

5 042,4

4 862,7

0,0

4 862,7

გადასახადები

69,9

480,4

0,0

480,4

520,0

0,0

520,0

გრანტები

7 894,9

9 361,2

4 948,3

4 412,9

4 234,3

0,0

4 234,3

ხვა შემოსავლები

209,5

149,1

0,0

149,1

108,4

0,0

108,4

 


მუხლი 4. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

69,9

480,4

0,0

480,4

520,0

0,0

520,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

205,0

 

205,0

240,0

 

240,0

ქონების გადასახადი

69,9

275,4

0,0

275,4

280,0

0,0

280,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

30,8

232,4

 

232,4

249,0

 

249,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

4,0

1.0

0,0

1.0

1.0

0,0

1.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

34,4

42.0

0,0

42.0

30.0

0,0

30.0

 


მუხლი 5. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4234.3 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

7 894,9

9 361,2

4 948,3

4 412,9

4 234,3

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

   

0,0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,0

0,0

   

0,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 894,9

9 361,2

4 948,3

4 412,9

4 234,3

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7 427,9

8 840,8

4 527,9

4 312,9

4 234,3

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 081,8

4 312,9

 

4 312,9

4 076,3

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

158,0

158,0

158,0

 

158,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

3 188,1

4 369,9

4 369,9

 

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

467,0

520,4

420,4

100,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

420.4

420.4

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

100,0

 

100,0

 

 

სტიქია

467,0

     

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები108,4ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

209,5

149,1

108,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

91,2

70,0

55,4

პროცენტები

27,6

20,0

5,0

რენტა

63,6

50,0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

63,0

50,0

50,4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.4

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

27,5

54,1

26,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

8,8

33,0

6,0

სანებართვო მოსაკრებელი

3,6

3,0

1,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,2

5.0

5.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

25,0

00,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

18,7

21.1

20,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0.0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

18,7

21.1

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

90,8

25.0

27,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4535.9 ათ, ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 839,09

5 392,7

456,0

4 936,7

4 535,90

0.0

4 535,90

შრომის ანაზღაურება

1 004,75

1 305,9

45,4

1 260,5

1 517,40

0.0

1 517,40

საქონელი და მომსახურება

679,49

1 003,2

309,4

693,8

630,70

0.0

630,70

სუბსიდიები

2 545,29

2 679,9

98,2

2 581,7

2 083,90

0.0

2 083,90

სოციალური უზრუნველყოფა

323,53

320,0

1,5

318,5

262,00

0.0

262,00

grantebi

175,09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

110,95

83,8

1,5

82,3

41,90

0.0

41,90

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 692,90

5 218,7

5 028,1

190,6

345,80

0.0

345,80

ვალდებულებების კლება

45,01

119.145

108.1

11.0

6,00

0.0

6,00

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 320,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 414,1   

1 795,055   

19,6   

1 775,5   

1 795,055   

19,6   

1 775,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 410,6   

1 790,1   

19,6   

1 770,5   

1 790,1   

19,6   

1 770,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 406,3   

1 789,9   

19,6   

1 770,3   

1 789,9   

19,6   

1 770,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

4,3   

0,2   

0,0   

0,2   

0,2   

0,0   

0,2   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3,5   

5,0   

0,0   

5,0   

5,0   

0,0   

5,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3,5   

5,0   

0,0   

5,0   

5,0   

0,0   

5,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

55,9   

58,8   

56,8   

2,0   

58,8   

56,8   

2,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

182,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

182,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 686,2   

5 164,2   

4 934,4   

229,8   

5 164,2   

4 934,4   

229,8   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

567,7   

437,3   

427,7   

9,6   

437,3   

427,7   

9,6   

70421

სოფლის მეურნეობა

567,7   

437,3   

427,7   

9,6   

437,3   

427,7   

9,6   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 909,6   

1 265,1   

1 138,1   

127,0   

1 265,1   

1 138,1   

127,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 909,6   

1 265,1   

1 138,1   

127,0   

1 265,1   

1 138,1   

127,0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

209,0   

3 461,8   

3 368,6   

93,2   

3 461,8   

3 368,6   

93,2   

705

გარემოს დაცვა

278,5   

192,4   

187,4   

5,0   

192,4   

187,4   

5,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

278,5   

192,4   

187,4   

5,0   

192,4   

187,4   

5,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

851,4   

894,9   

184,7   

710,2   

894,9   

184,7   

710,2   

7061

ბინათმშენებლობა

66,2   

126,3   

61,9   

64,4   

126,3   

61,9   

64,4   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

302,4   

446,9   

122,8   

324,1   

446,9   

122,8   

324,1   

7063

წყალმომარაგება

287,3   

99,5   

0,0   

99,5   

99,5   

0,0   

99,5   

7064

გარე განათება

90,0   

109,1   

0,0   

109,1   

109,1   

0,0   

109,1   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

105,5   

113,2   

0,0   

113,2   

113,2   

0,0   

113,2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

97,1   

98,2   

98,2   

0,0   

98,2   

98,2   

0,0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

97,1   

98,2   

98,2   

0,0   

98,2   

98,2   

0,0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 085,4   

1 376,6   

0,0   

1 376,6   

1 376,6   

0,0   

1 376,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

647,2   

296,4   

0,0   

296,4   

296,4   

0,0   

296,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 272,8   

899,1   

0,0   

899,1   

899,1   

0,0   

899,1   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35,4   

38,2   

0,0   

38,2   

38,2   

0,0   

38,2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

130,0   

143,0   

0,0   

143,0   

143,0   

0,0   

143,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

1 092,8   

663,8   

0,0   

663,8   

663,8   

0,0   

663,8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 002,5   

576,1   

0,0   

576,1   

576,1   

0,0   

576,1   

7092

ზოგადი განათლება

34,3   

31,7   

0,0   

31,7   

31,7   

0,0   

31,7   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

34,3   

31,7   

0,0   

31,7   

31,7   

0,0   

31,7   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

56,0   

56,0   

0,0   

56,0   

56,0   

0,0   

56,0   

710

სოციალური დაცვა

355,3   

367,4   

3,0   

364,4   

367,4   

3,0   

364,4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2,5   

1,5   

1,5   

0,0   

1,5   

1,5   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

259,3   

292,4   

0,0   

292,4   

292,4   

0,0   

292,4   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

91,0   

72,0   

0,0   

72,0   

72,0   

0,0   

72,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,5   

1,5   

1,5   

0,0   

1,5   

1,5   

0,0   

 

სულ

10 099,1   

10 611,339   

5 484,1   

5 127,3   

10 611,339   

5 484,1   

5 127,3   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -6,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მთლიანი სალდო

-1 345,5

-577.1

-535.8

-41.3

-6,0

-0

-6,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -0,0ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -6,0 ათ ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 158.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98,2 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 56,8 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.5 ათასი ლარი;

დ)„იძულებით გადაადგილებულ პირთა−დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.5 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ცაგერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2017-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადიპრიორიტეტებია:

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

·         თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

·         ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

·         განათლება;

·         კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

·         მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგულარულად ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა  აღრიცხვა-გაწვევის და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1. 1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა რეგულარული  აღრიცხვა და  მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2. 1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან, ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდება თოვლის საფარისაგან შიდა სასოფლო და სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრს შორის დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა. გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად

2. 2 ა(ა)იპ "ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგი"(პროგრამული კოდი 03 02)

ამ პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზების მონიტორინგის ცენტრი.

2. 2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველების იზოლაცია,ასევე იგეგმება წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები.

2. 2. 1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე დასოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

2. 2. 2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია და ა(ა)იპ "ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი" (პროგრამული კოდი 03 02 09)

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის დავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ცაგერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის სერიოზული პრობლემებია სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, დარგში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა-გადაჭრის მიზნით შეიქმნა ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი.

2. 2. 3წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემების ზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრი" (პროგრამული კოდი  03 02 04)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი იქნება სხვადასხვა დიამეტრის მილები, რომელიც საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის. გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, რაც გაგრძელდება 2017წელსაც, ასევე მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლი, შესაბამისად შეიქმნა ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემის ზედამხედველობა და კონტროლის ცენრტი, ცენტრი კონტროლს უწევს მუნიციპალიტეტში არსებულ წყალმომარაგების სისტემებს, მის სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებს, მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის საჭირო წყალსადენების დადგენას, სათავე ნაგებობის გაწმენდა-დამუშავებას და პერიოდულად სასმელი წყლის ლაბორატორიულ ანალიზს.

2. 2. 4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. 2017 წელს  იგეგმება  სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით,საახალწლოდ ქალაქის ცენტრშისცენის მოწყობა და ქალაქის ქუჩების საახალწლო განათების დამონტაჟება.

2. 2. 5. ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვისსაჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ლაშიჭალისა და ძუღურისმიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევა, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქის ტერიტორიის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავება.

2. 3. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან,რისთვისაც გამოიყენება მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული მძიმე ტექნიკა,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებანახსენები მძიმე ტექნიკის მოვლა- შენახვა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა, ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება ზემოთ  ტექნიკის საწვავით (დიზელი) უზრუნველყოფა.

2. 3. 1 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 0303 03)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს გაგრძელდება2017წელსაც. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში იგეგმება ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა,სპორტული მოედნების, მოსაცდელების, შიდა გზების-ხიდების მშენებლობა, სავარგულების ეკლესიების და სასფლაოების შემოღობვა, კლუბების, წყალმომარაგების სისტემისრეაბილიტაცია-მშენებლობადა წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა.

2. 4 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 04)

2017 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული  ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ამ მიზნით 2017 წელსაც  განხორციელდება ცაგერი-ტვიშის , ცაგერ-ლაილაში- თაბორის, ცაგერი-ღვირიშის,ცაგერი-ზოგიში, ცაგერი-ოყურეში,ცაგერი-ქულბაქი, ცაგერი-მახაში, ცაგერი-დეხვირი, ცაგერი-უსახელო და ცაგერი-აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შპს „საჭე-ცაგერი“),

2. 5 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი  03 05 )

მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, რომლის 15%-იან თანადაფინანსება უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა. 2015 წელს ამ  ქვეპროგრამით  დაფინანსდა ის პროექტები, რომელის დასრულებაც ვერ მოხერხდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხით და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით დასრულდა, რაც გრძელდება 2016 წელსაც, ასევე 2017 წელს ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების, კერძოდ სპორტული კომპლექსის, ქვ. ცაგერის ბაგა ბაღის მშენებლობის და მწვანე თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.

2. 6  ა(ა)იპ „კომუნალური მეურნეობა“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიუტეტის დასახლებებში კომუნალური მომსახურეობისა(ტერიტორიების დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა) და გარე განათების უზრუნველყოფა. ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქ. ცაგერის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობა და გამწვანება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილ იქნა სპეციალური ნაგავმზიდი და სანაგვე ურნები,  მოსახლეობას მოემსახურება ასენიზაციის ავტომანქანა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2017 წელსგაგრძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3. 1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 300 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე მშობელთა  შენატანი შეადგენდა 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდებოდა კვება (პურის ღირებულება). 2013წელს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ „ კანონში შევიდა ცვლილება, რის საფუძველზეც გაუქმდა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურებისათვის, კანონის შესაბამისად  ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა სამსახურშიც გაუქმდა გადასახადი. ბავშვების აღზრდას ემსახურება 78 პედაგოგი და 78 დამხმარე მოსამსახურე. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღში შიდა წყალგაყვანილობის სისტემების მოწესრიგება და მათი გამრიცხველიანება. 2017 წელს საბავშვო ბაღების  კვების ბლოკებისათვის შეძენილი იქნება ჭურჭელი, ხოლო ბავშვებისათვის -სათამაშოები. ქალაქის ბაღებისათვის შეძენილ იქნება ინვენტარი.

3. 2 ა(ა)იპ ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი (კოდი  04 02)

ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი, რომლის ანალოგი ცაგერის მუნიციპალიტეტში დღემდე არ არსებობს დაიწყო ღვაწლმოსილი პედაგოგების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, შეგროვება და კლასიფიცირება.

3. 3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 20 წრე, რომელშიც ჩაბმულია 200 მოსწავლე. (საღმრთო სჯული, მხატვრული კითხვა,დრამატული მხარეთმცოდნეობა, სახალისო მათემატიკა, ზოგადი უნარები, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ქიმია,ქსოვა,ნორჩი მათემატიკა, ფოლკლორი, ცოცხალი სამყარო, ლიტერატურულ- შემოქმედებითი, მუსიკა)

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და შენარჩუნებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივიგანვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა.

4. 1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის კომპლექსური-სასპორტო სკოლის და საფეხბურთო კლუბი „ხვამლის“ დაფინანსება, რათა  სპორტსმენებისათვის შეიქმნას შესაბამისისავარჯიშოპირობები და მოხდეს ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში სპორტის 8 სახეობაში გაიმართება რაიონული პირველობები ცაგერისა და ლაჯანის ზონებში: ქართულ ჭიდაობაში, ქალთა და ვაჟთა ფრენბურთში, კალათბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში,მკლავჭიდში, ჭადრაკსა და შაშში. ასევე საქართველოს პირველობებზე წარსდგებიან სპორტსმენები სპორტის 7 სახეობაში. (ფეხბურთი, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, კალათბურთი,ფრენბურთი, ჭადრაკი). აღნიშნულ სახეობებში232 ბავშვს ავარჯიშებს 16 მწვრთნელი. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ 2015 წელს დაიწყო და 2017 წლისათვის დასრულდება ქ. ცაგერში სპორტული დარბაზის მშენებლობა.

4. 2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის „ლეჩხუმლობა 2017“-ის, მაქსიმობის დაფინანსება ,სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს ცაგერის კულტურის ცენტრის ფინანსურ მხარდაჭერას, სადაც გაერთიანებულია

·         გრ. მდივნის სახელობის ცაგერის სახალხო თეატრი;

·         საბავშვო მუსიკალური თეატრი (20 წევრი);

·         ფოლკლორული ანსამბლი „სალაღობო“ (14 წევრი);

·         ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“ (20 წევრი);

·         ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სალაღობო“(14 წევრი);

·         ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმი“(30 წევრი);

·         ქალთა ანსამბლი „საპოვნელა“ (8 წევრი);

·         საბავშვო მუსიკალური თეატრ-სტუდია (25 წევრი);

·         კამერული გუნდი (25 წევრი);

·         კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“;

·         სასოფლო კლუბები.

4. 2.2 მუზეუმისა  და გალერეის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

2017 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება. ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლადო ასათიანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, არჩილ-გელოვანის სახლ-მუზეუმი, სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმი, დიდების მუზეუმი და სურათების გალერეა. მუზეუმში დაცულია 10 000-მდე ექსპონატი დამხმარე მასალის ჩათვლით და ქვეყანაში არსებულ მუზეუმებს შორის თავისი სიძველებითა და საინტერესო ექსპოზიციებით გამორჩეული ჩვ. წ. აღ. მდე შუა და გვიან ბრინჯაოს პერიოდის იარაღებითა და სამკაულებით. იგეგმება მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმის კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში. საგამოფენო ექსპონატების სისტემატიზაცია და სხვა. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2013-2014 წელს ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები ცხეთა-დეხვირის ტერიტორიაზე და აღმოჩენილი იქნა ახალი არქეოლოგიური მასალები,ძვ. წ. viii-vსს-ის კერემიკა, განვითარებული და გვიანი შუასაუკუნეების კერემიკა, ლითონის ჭურჭელი და იარაღი, ამ ახალი ექსპონანტებით გამდიდრდა ცაგერის ისტორიული მუზეუმი. 2017 წელსაც  ცხეთა დეხვირის ტერიტორიაზე რომელიც უკვე ცაგერის ისტორიული მუზეუმის შემადგენლობაში შედის  „მუზეუმი ღია ცისქვეშ“ სახით,  იგეგმება სხვადასხვა შინაარსობრივი არქეოლოგიური ექსპედიციის დაფინანსება,რომელზეც დამოკიდებულია მუზეუმის კოლექციის შევსება, ხოლო ღია ცისქვეშ მუზეუმის ტერიტორიაზე ახალი არქეოლოგიური ძეგლების გამოვლენა ზრდის ტურისტთა დაინტერესებას რეგიონისადმი.

4. 2. 3 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქ. ცაგერში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც კლასიკურ მუსიკალურ განათლებას იღებს 60 მოსწავლე. (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 10 ლარი, რომელიც ხმარდება მასწავლებელთა ხელფასის შევსებასა და კომუნალურ გადასახადებს);სკოლაში დასაქმებულია 10 პედაგოგი და 7 ტექ. პერსონალი.

4.2.4    სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამით გათვალისწინებულია ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება. სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში განათლებას იღებს 45 მოსწავლე (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 3 ლარია). იგეგმება მოსწავლეთათვის სამხატვრო ინვენტარის შეძენა; სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიცია,ძერწვა და გამოყენებითი ხელოვნება, რომელიც თავისთავად მოიცავს მაკრამეს ხელოვნებას, გობელენსა და ქსოვას. სამსატვრო სკოლაში დასაქმებულია 17 მასწავლებელი. 2014 წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდა  ქ. ცაგერის სურათების გალერეის რეაბილიტაცია.

4. 2. 5 ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2017 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, ერთი საბავშვო, ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის.

4. 2. 6. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება და ა(ა)იპ "ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი" პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ამ პროგრამის ფარგლ;ებში ხორციელდება ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმის“ დაფინანსება, რომელის აერთიანებს 70-მდე ბავშვს და მოწარდს, 2011 წელს ანსამბლს მიენიჭა სახალხო ანსამბლის საპატიო წოდება, ანსამბლი წარმატებით გამოდის როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ფესტივალებში.

4. 2. 7ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში გამოდის გაზეთი „ლეჩხუმი“, რომლის გამოცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს იღებს მუნიციპალიტეტი. ეს კუთხეში მიმდინარე მოვლენების ყოველთვიური გაშუქების ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის.

4. 2. 8. ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნითშეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი.

4. 2. 9 ძეგლთა დაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 09)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლების დაცვა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, დღევანდელობის მოთხოვნათა შესაბამისადდღის წესრიგში დგება ძეგლების მოვლა პატრონობის გაძლიერება და სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოების პროგრამის განხორციელება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ლეჩხუმის მომავლისათვის.

4. 2. 10ცაგერის საჭადრაკო კლუბი“ (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ჭადრაკს ლეჩხუმში დიდი ტრადიციები აქვს, თუნდაც რად ღირს ცნობილი მოჭადრაკე ქალი ფოტინე ჩიქოვანი და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ეტიუდისტი რაინდ მინდაძე. ჭადრაკს , როგორც სპორტულ სახეობას დიდი პოტენცია გააჩნია სპორტში გოგონათა და ქალთა ჩართვისათვის. მუნიციპალიტეტში არიან ნიჭიერი მოწადრაკეები, რომლებსაც სჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 03)

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სერიოზული პრობლემებია ახალგაზრდობის მიგრაციის კუთხით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაჯანსაღების, ახალგაწრდობის დასაქმების, ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორი ორგანიზაციის მიზნით შექმნილი ახალგაზრდობის ცენტრი  ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4. 4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტში არსებული მოქმედი ეკლესია მონასტრების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვაში, ასევე წელიწადში ორჯერ, თებერვალსა და აგვისტოში,მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის (დაკრძალულია ცაგერში) ორგანიზების ხარჯები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას,უკიდურესად გაჭირვებული და მზრუნველობამოკლებული ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურეობას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5. 1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5. 2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5. 2. 1სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულსაქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა, მეორე მსოფლიო ომის და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა - 250 ლარი:

· მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა - 250 ლარი;

· უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა-250 ლარი;

5. 2. 2 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამით გაგრძელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში ასეთი 15 ადამიანია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება 150ლარის ოდენობით.

5. 2. 3 ოჯახებისა და ბავშვების   სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას, დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს კომისია. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300ლარს თითოეულ ოჯახზე.

· მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2017 წელს გაგრძელდება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დაგეგმილია შემდეგი სახის დახმარება:

Ø  პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას – 200ლარი;

Ø  მესამე შვილის დაბადებისას- 300ლარი;

Ø    მეოთხე  და შემდგომი შვილის დაბადებისას თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

2017წელს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული 103 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა ორშაბათი-პარასკევის ჩათვლით. აქედან 78 ბენეფიციარის მომსახურეობა მოხდება ქ. ცაგერში და 25 ბენეფიციარის სოფ. ლაჯანაში. ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ ხდება, როგორც ადგილზე მომსახურება, ასევე ბენეფიციარისათვის კონკრეტული ულუფის სახლში გატანება. აღნიშნული მომსახურეობის გაწევას ახორციელებს 3 მზარეული და 5 მომსახურე პერსონალი.


თავი III
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 4887.7ათასი ლარის ოდენობით

ორგანიზაციული

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის დაზუსტებული გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი

სხვა დონის ერთეულიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

სულ

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 

სულ ჯამი

9 577,00

10 435,52

4 981,66

158,00

5 295,87

4 887,70

4 729,70

158,00

 

ხარჯები

4 839,09

4 838,84

4 597,21

157,35

84,28

4 535,90

4 377,90

158,00

 

შრომის ანაზღაურება

1 004,75

1 279,30

1 198,40

40,30

40,60

1 517,40

1 465,30

52,10

 

საქონელი და მომსახურება

679,49

669,87

609,69

16,50

43,68

630,70

616,10

14,60

 

სუბსიდიები

2 545,29

2 548,77

2 451,22

97,55

0,00

2 083,90

1 995,60

88,30

 

გრანტები

175,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

323,53

275,70

274,50

1,20

0,00

262,00

262,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

110,95

65,20

63,40

1,80

0,00

41,90

38,90

3,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 692,90

5 373,08

160,85

0,65

5 211,59

345,80

345,80

0,00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

257,35

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

45,01

223,60

223,60

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 476,26

1 963,99

1 901,50

0,00

62,49

1 948,20

1 948,20

0,00

 

ხარჯები

1 449,44

1 726,39

1 663,90

0,00

62,49

1 935,20

1 935,20

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

961,79

1 239,00

1 198,40

0,00

40,60

1 460,00

1 460,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

450,37

478,39

456,50

0,00

21,89

470,00

470,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,52

5,70

5,70

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

27,77

3,30

3,30

0,00

0,00

2,20

2,20

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,62

14,00

14,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

6,21

223,60

223,60

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

447,66

583,30

583,30

0,00

0,00

602,00

602,00

0,00

 

ხარჯები

443,23

579,30

579,30

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

302,55

430,60

430,60

0,00

0,00

460,00

460,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

137,87

145,00

145,00

0,00

0,00

140,00

140,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,36

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,41

4,00

4,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 028,60

1 134,89

1 072,40

0,00

62,49

1 286,20

1 286,20

0,00

 

ხარჯები

1 006,21

1 113,89

1 051,40

0,00

62,49

1 275,20

1 275,20

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

659,24

808,40

767,80

0,00

40,60

1 000,00

1 000,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

312,50

300,19

278,30

0,00

21,89

270,00

270,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,16

2,00

2,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

27,32

3,30

3,30

0,00

0,00

2,20

2,20

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,21

10,00

10,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

6,18

11,00

11,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,00

33,20

33,20

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

 

ხარჯები

0,00

33,20

33,20

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

33,20

33,20

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

01 05

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის უკან დაბრუნება

0,00

212,60

212,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,00

212,60

212,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

231,26

56,80

0,00

56,80

0,00

72,00

5,30

66,70

 

ხარჯები

230,66

56,80

0,00

56,80

0,00

72,00

5,30

66,70

 

შრომის ანაზღაურება

42,96

40,30

0,00

40,30

0,00

57,40

5,30

52,10

 

საქონელი და მომსახურება

10,21

16,50

0,00

16,50

0,00

14,60

0,00

14,60

 

გრანტები

175,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

182,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

182,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

შრომის ანაზღაურება

4,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

გრანტები

175,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

48,40

56,80

0,00

56,80

0,00

72,00

5,30

66,70

 

ხარჯები

48,40

56,80

0,00

56,80

0,00

72,00

5,30

66,70

 

შრომის ანაზღაურება

38,51

40,30

0,00

40,30

0,00

57,40

5,30

52,10

 

საქონელი და მომსახურება

9,89

16,50

0,00

16,50

0,00

14,60

0,00

14,60

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 579,90

6 045,59

812,22

0,00

5 233,38

821,50

821,50

0,00

 

ხარჯები

793,19

695,15

673,36

0,00

21,79

482,70

482,70

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

186,24

148,88

127,09

0,00

21,79

108,60

108,60

0,00

 

სუბსიდიები

582,45

546,27

546,27

0,00

0,00

374,10

374,10

0,00

 

სხვა ხარჯები

24,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 780,87

5 350,45

138,86

0,00

5 211,59

338,80

338,80

0,00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

257,35

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

5,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 650,44

1 214,60

45,20

0,00

1 169,40

75,00

75,00

0,00

 

ხარჯები

22,00

4,70

4,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

22,00

4,70

4,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 628,43

1 209,90

40,50

0,00

1 169,40

75,00

75,00

0,00

03 02

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გზების მონიტორინგი

52,93

50,46

50,46

0,00

0,00

19,60

19,60

0,00

 

ხარჯები

52,93

50,46

50,46

0,00

0,00

19,60

19,60

0,00

 

სუბსიდიები

52,93

50,46

50,46

0,00

0,00

19,60

19,60

0,00

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 263,64

4 157,46

654,06

0,00

3 503,40

494,60

494,60

0,00

 

ხარჯები

631,61

586,70

586,70

0,00

0,00

436,60

436,60

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

118,37

115,89

115,89

0,00

0,00

104,10

104,10

0,00

 

სუბსიდიები

504,08

470,81

470,81

0,00

0,00

332,50

332,50

0,00

 

სხვა ხარჯები

9,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,20

3 570,76

67,36

0,00

3 503,40

58,00

58,00

0,00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

197,75

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

5,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03 01

ბინათმშენებლობა

19,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

8,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

8,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

88,60

86,20

86,20

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

 

ხარჯები

88,60

86,20

86,20

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

88,60

86,20

86,20

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

03 03 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

185,53

14,85

14,85

0,00

0,00

11,50

11,50

0,00

 

ხარჯები

0,40

5,00

5,00

0,00

0,00

11,50

11,50

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,40

5,00

5,00

0,00

0,00

11,50

11,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,13

9,85

9,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

185,13

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)

87,53

3 347,40

51,50

0,00

3 295,90

38,00

38,00

0,00

 

ხარჯები

6,98

6,20

6,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

6,98

6,20

6,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,18

3 341,20

45,30

0,00

3 295,90

38,00

38,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

4,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03 06

ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

98,35

49,10

22,00

0,00

27,10

24,00

24,00

0,00

 

ხარჯები

14,71

9,79

9,79

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

14,30

9,79

9,79

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,17

39,31

12,21

0,00

27,10

20,00

20,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

1,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03 07

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

16,21

5,00

5,00

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

 

ხარჯები

3,59

5,00

5,00

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

3,59

5,00

5,00

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

12,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 03 09

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,50

3,70

3,70

0,00

0,00

4,10

4,10

0,00

 

ხარჯები

4,50

3,70

3,70

0,00

0,00

4,10

4,10

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

4,50

3,70

3,70

0,00

0,00

4,10

4,10

0,00

03 03 10

ააიპ კომუნალური მომსახურება

272,00

278,10

278,10

0,00

0,00

250,20

250,20

0,00

 

ხარჯები

272,00

278,10

278,10

0,00

0,00

250,20

250,20

0,00

 

სუბსიდიები

272,00

278,10

278,10

0,00

0,00

250,20

250,20

0,00

03 03 11

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259,00

180,40

0,00

0,00

180,40

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259,00

180,40

0,00

0,00

180,40

0,00

0,00

0,00

03 03 12

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმარების, განვითარებისა და ანალიტიკის ცენტრი

45,06

36,92

36,92

0,00

0,00

16,30

16,30

0,00

 

ხარჯები

45,06

36,92

36,92

0,00

0,00

16,30

16,30

0,00

 

სუბსიდიები

45,06

36,92

36,92

0,00

0,00

16,30

16,30

0,00

03 03 13

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების სისტემების ზედამხედველობისა და კონტროლი ცენტრი

83,60

65,58

65,58

0,00

0,00

28,20

28,20

0,00

 

ხარჯები

83,60

65,58

65,58

0,00

0,00

28,20

28,20

0,00

 

სუბსიდიები

83,60

65,58

65,58

0,00

0,00

28,20

28,20

0,00

03 03 14

ა(ა)იპ ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

103,42

90,21

90,21

0,00

0,00

37,80

37,80

0,00

 

ხარჯები

103,42

90,21

90,21

0,00

0,00

37,80

37,80

0,00

 

სუბსიდიები

103,42

90,21

90,21

0,00

0,00

37,80

37,80

0,00

03 04

მძიმე ტექნიკის შეძენისა და  მოვლა შენახვის ხარჯები

11,59

6,50

6,50

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

 

ხარჯები

11,59

6,50

6,50

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

11,59

6,50

6,50

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

03 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

72,60

129,70

0,00

0,00

129,70

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,60

129,70

0,00

0,00

129,70

0,00

0,00

0,00

03 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

478,98

298,03

0,00

0,00

298,03

0,00

0,00

0,00

 

ხარჯები

44,79

21,79

0,00

0,00

21,79

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

29,45

21,79

0,00

0,00

21,79

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

15,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,19

276,24

0,00

0,00

276,24

0,00

0,00

0,00

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

59,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 07

მუნიციპალური ტრნსპორტის სუბსიდირება

25,44

25,00

25,00

0,00

0,00

22,00

22,00

0,00

 

ხარჯები

25,44

25,00

25,00

0,00

0,00

22,00

22,00

0,00

 

სუბსიდიები

25,44

25,00

25,00

0,00

0,00

22,00

22,00

0,00

03 08

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

24,29

163,84

31,00

0,00

132,84

205,80

205,80

0,00

 

ხარჯები

4,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

4,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,46

163,84

31,00

0,00

132,84

205,80

205,80

0,00

04 00

განათლება

941,71

660,47

660,47

0,00

0,00

641,70

641,70

0,00

 

ხარჯები

598,05

656,89

656,89

0,00

0,00

641,70

641,70

0,00

 

სუბსიდიები

598,05

656,89

656,89

0,00

0,00

641,70

641,70

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,68

3,58

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

27,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

850,66

576,10

576,10

0,00

0,00

575,50

575,50

0,00

 

ხარჯები

507,00

572,52

572,52

0,00

0,00

575,50

575,50

0,00

 

სუბსიდიები

507,00

572,52

572,52

0,00

0,00

575,50

575,50

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,68

3,58

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

27,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

56,00

56,00

56,00

0,00

0,00

55,40

55,40

0,00

 

ხარჯები

56,00

56,00

56,00

0,00

0,00

55,40

55,40

0,00

 

სუბსიდიები

56,00

56,00

56,00

0,00

0,00

55,40

55,40

0,00

04 03

ა(ა)იპ ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი

35,05

28,37

28,37

0,00

0,00

10,80

10,80

0,00

 

ხარჯები

35,05

28,37

28,37

0,00

0,00

10,80

10,80

0,00

 

სუბსიდიები

35,05

28,37

28,37

0,00

0,00

10,80

10,80

0,00

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 890,04

1 290,67

1 290,67

0,00

0,00

1 034,00

1 034,00

0,00

 

ხარჯები

1 314,32

1 286,26

1 286,26

0,00

0,00

1 034,00

1 034,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

32,67

18,60

18,60

0,00

0,00

37,50

37,50

0,00

 

სუბსიდიები

1 262,69

1 248,06

1 248,06

0,00

0,00

979,80

979,80

0,00

 

სხვა ხარჯები

18,96

19,60

19,60

0,00

0,00

16,70

16,70

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

575,72

4,41

4,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

512,22

322,66

322,66

0,00

0,00

275,40

275,40

0,00

 

ხარჯები

311,28

322,04

322,04

0,00

0,00

275,40

275,40

0,00

 

სუბსიდიები

311,28

322,04

322,04

0,00

0,00

275,40

275,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,94

0,63

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 01 01

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

317,24

125,50

125,50

0,00

0,00

112,90

112,90

0,00

 

ხარჯები

116,30

124,87

124,87

0,00

0,00

112,90

112,90

0,00

 

სუბსიდიები

116,30

124,87

124,87

0,00

0,00

112,90

112,90

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,94

0,63

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 01 02

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

86,02

94,00

94,00

0,00

0,00

84,60

84,60

0,00

 

ხარჯები

86,02

94,00

94,00

0,00

0,00

84,60

84,60

0,00

 

სუბსიდიები

86,02

94,00

94,00

0,00

0,00

84,60

84,60

0,00

05 01 03

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი "ცაგერი"

75,91

73,50

73,50

0,00

0,00

66,10

66,10

0,00

 

ხარჯები

75,91

73,50

73,50

0,00

0,00

66,10

66,10

0,00

 

სუბსიდიები

75,91

73,50

73,50

0,00

0,00

66,10

66,10

0,00

05 01 04

ა(ა)იპ ცაგერის საჭადრაკო კლუბი

33,05

29,67

29,67

0,00

0,00

11,80

11,80

0,00

 

ხარჯები

33,05

29,67

29,67

0,00

0,00

11,80

11,80

0,00

 

სუბსიდიები

33,05

29,67

29,67

0,00

0,00

11,80

11,80

0,00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 364,20

956,01

956,01

0,00

0,00

747,10

747,10

0,00

 

ხარჯები

989,42

952,23

952,23

0,00

0,00

747,10

747,10

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

27,43

18,60

18,60

0,00

0,00

37,50

37,50

0,00

 

სუბსიდიები

947,22

921,23

921,23

0,00

0,00

699,60

699,60

0,00

 

სხვა ხარჯები

14,78

12,40

12,40

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374,78

3,78

3,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 01

ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი

277,96

268,00

268,00

0,00

0,00

241,20

241,20

0,00

 

ხარჯები

277,96

268,00

268,00

0,00

0,00

241,20

241,20

0,00

 

სუბსიდიები

277,96

268,00

268,00

0,00

0,00

241,20

241,20

0,00

05 02 02

ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

442,78

147,00

147,00

0,00

0,00

132,30

132,30

0,00

 

ხარჯები

136,00

146,20

146,20

0,00

0,00

132,30

132,30

0,00

 

სუბსიდიები

136,00

146,20

146,20

0,00

0,00

132,30

132,30

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,78

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 03

 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

54,60

53,80

53,80

0,00

0,00

48,40

48,40

0,00

 

ხარჯები

51,00

53,80

53,80

0,00

0,00

48,40

48,40

0,00

 

სუბსიდიები

51,00

53,80

53,80

0,00

0,00

48,40

48,40

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 04

ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

107,20

47,50

47,50

0,00

0,00

42,70

42,70

0,00

 

ხარჯები

42,80

47,40

47,40

0,00

0,00

42,70

42,70

0,00

 

სუბსიდიები

42,80

47,40

47,40

0,00

0,00

42,70

42,70

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,40

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 05

ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკის დაფინანსება

138,00

148,00

148,00

0,00

0,00

133,20

133,20

0,00

 

ხარჯები

138,00

146,40

146,40

0,00

0,00

133,20

133,20

0,00

 

სუბსიდიები

138,00

146,40

146,40

0,00

0,00

133,20

133,20

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

1,60

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

35,71

23,00

23,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

 

ხარჯები

35,71

23,00

23,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

20,93

10,60

10,60

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

14,78

12,40

12,40

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

05 02 07

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

35,53

8,00

8,00

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

 

ხარჯები

35,53

8,00

8,00

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

6,49

8,00

8,00

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

 

სუბსიდიები

29,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 08

ა(ა)იპ საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცანტრი

0,00

25,08

25,08

0,00

0,00

10,40

10,40

0,00

 

ხარჯები

0,00

25,08

25,08

0,00

0,00

10,40

10,40

0,00

 

სუბსიდიები

0,00

25,08

25,08

0,00

0,00

10,40

10,40

0,00

05 02 09

ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

77,30

64,71

64,71

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

 

ხარჯები

77,30

64,71

64,71

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

 

სუბსიდიები

77,30

64,71

64,71

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

05 02 10

ა(ა)იპ ტურიზმის ცენტრი

57,66

50,01

50,01

0,00

0,00

21,60

21,60

0,00

 

ხარჯები

57,66

50,01

50,01

0,00

0,00

21,60

21,60

0,00

 

სუბსიდიები

57,66

50,01

50,01

0,00

0,00

21,60

21,60

0,00

05 02 11

ა(ა)იპ ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი

39,06

29,80

29,80

0,00

0,00

9,40

9,40

0,00

 

ხარჯები

39,06

29,80

29,80

0,00

0,00

9,40

9,40

0,00

 

სუბსიდიები

39,06

29,80

29,80

0,00

0,00

9,40

9,40

0,00

05 02 12

ძეგლთა დაცვის ცენტრი

45,44

38,52

38,52

0,00

0,00

15,30

15,30

0,00

 

ხარჯები

45,44

37,24

37,24

0,00

0,00

15,30

15,30

0,00

 

სუბსიდიები

45,44

37,24

37,24

0,00

0,00

15,30

15,30

0,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

1,28

1,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 02 13

 ა(ა)იპ ახალგაზრდობის ცენტრი თაკვერი

52,96

52,60

52,60

0,00

0,00

19,60

19,60

0,00

 

ხარჯები

52,96

52,60

52,60

0,00

0,00

19,60

19,60

0,00

 

სუბსიდიები

52,96

52,60

52,60

0,00

0,00

19,60

19,60

0,00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

13,62

12,00

12,00

0,00

0,00

11,50

11,50

0,00

 

ხარჯები

13,62

12,00

12,00

0,00

0,00

11,50

11,50

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

5,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

4,20

4,80

4,80

0,00

0,00

4,80

4,80

0,00

 

სხვა ხარჯები

4,18

7,20

7,20

0,00

0,00

6,70

6,70

0,00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

457,83

418,00

316,80

101,20

0,00

370,30

279,00

91,30

 

ხარჯები

453,43

417,35

316,80

100,55

0,00

370,30

279,00

91,30

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სუბსიდიები

102,10

97,55

0,00

97,55

0,00

88,30

0,00

88,30

 

სოციალური უზრუნველყოფა

311,62

270,00

268,80

1,20

0,00

259,00

259,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

39,71

42,30

40,50

1,80

0,00

23,00

20,00

3,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

102,10

98,20

0,00

98,20

0,00

88,30

0,00

88,30

 

ხარჯები

102,10

97,55

0,00

97,55

0,00

88,30

0,00

88,30

 

სუბსიდიები

102,10

97,55

0,00

97,55

0,00

88,30

0,00

88,30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

355,73

319,80

316,80

3,00

0,00

282,00

279,00

3,00

 

ხარჯები

351,33

319,80

316,80

3,00

0,00

282,00

279,00

3,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

311,62

270,00

268,80

1,20

0,00

259,00

259,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

39,71

42,30

40,50

1,80

0,00

23,00

20,00

3,00

 

ვალდებულებების კლება

4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 02 02

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურეობისა და კომუნალური ხარჯების დაფინანსება და კომუნალ

0,16

1,50

0,00

1,50

0,00

0,50

0,00

0,50

 

ხარჯები

0,16

1,50

0,00

1,50

0,00

0,50

0,00

0,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,10

1,20

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

0,06

0,30

0,00

0,30

0,00

0,50

0,00

0,50

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება)

1,76

1,50

0,00

1,50

0,00

2,50

0,00

2,50

 

ხარჯები

1,76

1,50

0,00

1,50

0,00

2,50

0,00

2,50

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

1,69

1,50

0,00

1,50

0,00

2,50

0,00

2,50

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

262,81

244,80

244,80

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

 

ხარჯები

258,41

244,80

244,80

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

 

საქონელი და მომსახურება

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

220,45

196,80

196,80

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

 

სხვა ხარჯები

37,96

40,50

40,50

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

 

ვალდებულებების კლება

4,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 02 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

91,00

72,00

72,00

0,00

0,00

79,00

79,00

0,00

 

ხარჯები

91,00

72,00

72,00

0,00

0,00

79,00

79,00

0,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

91,00

72,00

72,00

0,00

0,00

79,00

79,00

0,00

 17. 29/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 65 - ვებგვერდი, 04/01/2018 16. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 63 - ვებგვერდი, 26/12/2017 15. 18/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 60 - ვებგვერდი, 20/12/2017 14. 01/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 07/12/2017 13. 10/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 14/11/2017 12. 01/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 03/11/2017 11. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 22/08/2017 10. 19/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 25/07/2017 9. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 13/07/2017 8. 05/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 11/07/2017 7. 30/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 06/07/2017 6. 07/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 08/06/2017 5. 03/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 08/05/2017 4. 05/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 10/04/2017 3. 17/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 22/03/2017 2. 01/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 10/03/2017 1. 01/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 06/02/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.