ვანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 31/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.121.016229
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
31
30/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.121.016229
ვანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ვანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 10/01/2017)

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2016 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ვანი

 

ვანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა” ქვეპუნქტის  და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-12 თავის 80-ე მუხლის შესაბამისად ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

შემოსავლები

9,527.9

3,299.4

6,228.5

14,757.0

8,232.3

6,524.7

6,750.0

145.0

6,605.0

გადასახადები

148.5

0.0

148.5

800.0

0.0

800.0

950.0

0.0

950.0

გრანტები

8,876.6

3,299.4

5,577.2

13,481.0

8,232.3

5,248.7

5,365.9

145.0

5,220.9

სხვა შემოსავლები

502.8

0.0

502.8

476.0

0.0

476.0

434.1

0.0

434.1

ხარჯები

6,245.6

693.7

5,551.9

7,133.6

1,252.2

5,881.4

5,170.0

145.0

5,025.0

შრომის ანაზღაურება

1,594.1

63.7

1,530.4

1,715.5

65.0

1,650.5

1,545.0

58.5

1,486.5

საქონელი და მომსახურება

1,164.6

534.5

630.1

1,948.8

1,119.2

829.6

700.0

20.5

679.5

სუბსიდიები

2,778.3

58.7

2,719.6

2,798.9

65.0

2,733.9

2,325.0

65.0

2,260.0

გრანტები

181.7

0.0

181.7

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

481.3

1.0

480.3

623.4

3.0

620.4

590.0

1.0

589.0

სხვა ხარჯები

45.6

35.8

9.8

34.0

0.0

34.0

10.0

0.0

10.0

საოპერაციო სალდო

3,282.4

2,605.8

676.6

7,623.4

6,980.1

643.3

1,580.0

0.0

1,580.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,548.7

3,103.4

445.3

8,384.5

7,484.2

900.3

1,580.0

0.0

1,580.0

ზრდა

3,763.5

3,103.4

660.1

8,494.5

7,484.2

1,010.3

1,630.0

0.0

1,630.0

კლება

214.8

0.0

214.8

110.0

0.0

110.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

-266.3

-497.6

231.3

-761.1

-504.1

-257.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-290.5

-497.6

207.1

-847.9

-544.5

-303.4

0.0

0.0

0.0

ზრდა

207.1

0.0

207.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

207.1

 

207.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

497.6

497.6

0.0

847.9

544.5

303.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

363.1

363.1

 

847.9

544.5

303.4

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

134.5

134.5

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-24.2

0.0

-24.2

-86.8

-40.4

-46.4

0.0

0.0

0.0

კლება

24.2

0.0

24.2

86.8

40.4

46.4

0.0

0.0

0.0

საშინაო

24.2

0.0

24.2

86.8

40.4

46.4

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2.   ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9,880.7

3,433.9

6,446.8

14,867.0

8,232.3

6,634.7

6,800.0

145.0

6,655.0

შემოსავლები

9,527.9

3,299.4

6,228.5

14,757.0

8,232.3

6,524.7

6,750.0

145.0

6,605.0

არაფინანსური აქტივების კლება

214.8

0.0

214.8

110.0

0.0

110.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

138.0

134.5

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10,033.2

3,797.0

6,236.2

15,714.9

8,776.8

6,938.1

6,800.0

145.0

6,655.0

ხარჯები

6,245.6

693.7

5,551.9

7,133.6

1,252.2

5,881.4

5,170.0

145.0

5,025.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,763.5

3,103.4

660.1

8,494.5

7,484.2

1,010.3

1,630.0

0.0

1,630.0

ვალდებულებების კლება

24.2

0.0

24.2

86.8

40.4

46.4

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-152.5

-363.1

210.6

-847.9

-544.5

-303.4

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6750,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,527.9

3,299.4

6,228.5

14,757.0

8,232.3

6,524.7

6,750.0

145.0

6,605.0

გადასახადები

148.5

0.0

148.5

800.0

0.0

800.0

950.0

0.0

950.0

გრანტები

8,876.6

3,299.4

5,577.2

13,481.0

8,232.3

5,248.7

5,365.9

145.0

5,220.9

სხვა შემოსავლები

502.8

0.0

502.8

476.0

0.0

476.0

434.1

0.0

434.1

 


მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 950,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

148.5

800.0

950.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

370.0

450.0

ქონების გადასახადი

148.5

430.0

500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

75.5

350.0

420.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.6

3.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.7

3.0

5.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.9

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

52.2

55.0

50.0

ფიზიკურ პირებიდან

43.1

40.0

40.0

იურიდიულ პირებიდან

9.1

15.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

18.2

22.0

25.0

ფიზიკურ პირებიდან

3.4

5.0

5.0

იურიდიულ პირებიდან

14.8

17.0

20.0

 


მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5365.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

გრანტები

8876.6

3299.4

5577.2

13481.0

8232.3

5248.7

5365.9

145.0

5220.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8876.6

3299.4

5577.2

13481.0

8232.3

5248.7

5365.9

145.0

5220.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,720.6

143.4

5,577.2

5,398.7

150.0

5,248.7

5,365.9

145.0

5,220.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,577.2

0.0

5,577.2

5,248.7

0.0

5,248.7

5,220.9

0.0

5,220.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

143.4

143.4

0.0

150.0

150.0

0.0

145.0

145.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,156.0

3,156.0

0.0

8,082.3

8,082.3

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2,464.4

2,464.4

0.0

7,421.0

7,421.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

691.6

691.6

0.0

661.3

661.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 434.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

502.8

476.0

434.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

349.5

342.0

324.1

პროცენტები

28.5

22.0

20.0

რენტა

321.0

320.0

304.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

319.9

320.0

304.1

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

1.1

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42.3

40.0

40.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

30.5

30.0

30.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.8

5.0

5.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25.7

25.0

25.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11.8

10.0

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11.8

10.0

10.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

81.5

70.0

70.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

29.5

24.0

0.0

 


მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5170,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6245.6

693.7

5551.9

7133.6

1252.2

5881.4

5170.0

145.0

5025.0

შრომის ანაზღაურება

1594.1

63.7

1530.4

1715.5

65.0

1650.5

1545.0

58.5

1486.5

საქონელი და მომსახურება

1164.6

534.5

630.1

1948.8

1119.2

829.6

700.0

20.5

679.5

სუბსიდიები

2778.3

58.7

2719.6

2798.9

65.0

2733.9

2325.0

65.0

2260.0

გრანტები

181.7

0.0

181.7

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

481.3

1.0

480.3

623.4

3.0

620.4

590.0

1.0

589.0

სხვა ხარჯები

45.6

35.8

9.8

34.0

0.0

34.0

10.0

0.0

10.0

 


მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1580.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,548.7

3,103.4

445.3

8,384.5

7,484.2

900.3

1,580.0

0.0

1,580.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,763.5

3,103.4

660.1

8,494.5

7,484.2

1,010.3

1,630.0

0.0

1,630.0

არაფინანსური აქტივების კლება

214.8

0.0

214.8

110.0

0.0

110.0

50.0

0.0

50.0

 


მუხლი 9. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით.

ფ.კ.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,143.4   

0.0   

2,143.4   

2,426.7   

0.0   

2,426.7   

2,042.0   

0.0   

2,042.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,143.4   

0.0   

2,143.4   

2,426.7   

0.0   

2,426.7   

2,042.0   

0.0   

2,042.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,143.4   

0.0   

2,143.4   

2,306.7   

0.0   

2,306.7   

1,942.0   

0.0   

1,942.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

120.0   

0.0   

120.0   

100.0   

0.0   

100.0   

702

თავდაცვა

85.0   

83.1   

1.9   

82.6   

82.6   

0.0   

79.0   

79.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

187.5   

0.0   

187.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

187.5   

0.0   

187.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,673.4   

2,396.3   

277.1   

7,670.2   

7,326.0   

344.2   

468.0   

0.0   

468.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

8.4   

0.0   

8.4   

3.0   

0.0   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

8.4   

0.0   

8.4   

3.0   

0.0   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

2,665.0   

2,396.3   

268.7   

7,667.2   

7,326.0   

341.2   

468.0   

0.0   

468.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,665.0   

2,396.3   

268.7   

7,667.2   

7,326.0   

341.2   

468.0   

0.0   

468.0   

705

გარემოს დაცვა

851.4   

381.4   

470.0   

1,521.0   

1,078.2   

442.8   

360.0   

0.0   

360.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

442.0   

0.0   

442.0   

420.0   

0.0   

420.0   

360.0   

0.0   

360.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

409.4   

381.4   

28.0   

1,101.0   

1,078.2   

22.8   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

146.1   

0.0   

146.1   

193.3   

17.8   

175.5   

345.0   

0.0   

345.0   

7063

წყალმომარაგება

5.6   

0.0   

5.6   

29.8   

17.8   

12.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

124.6   

0.0   

124.6   

147.9   

0.0   

147.9   

127.5   

0.0   

127.5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

15.9   

0.0   

15.9   

15.6   

0.0   

15.6   

217.5   

0.0   

217.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

62.0   

58.7   

3.3   

65.4   

65.0   

0.4   

65.0   

65.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

62.0   

58.7   

3.3   

65.4   

65.0   

0.4   

65.0   

65.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,267.6   

594.4   

1,673.2   

1,707.2   

0.0   

1,707.2   

1,184.0   

0.0   

1,184.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,445.6   

323.4   

1,122.2   

1,043.7   

0.0   

1,043.7   

514.0   

0.0   

514.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

782.0   

271.0   

511.0   

613.5   

0.0   

613.5   

630.0   

0.0   

630.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

0.0   

40.0   

50.0   

0.0   

50.0   

40.0   

0.0   

40.0   

709

განათლება

1,075.7   

247.2   

828.5   

1,329.8   

163.8   

1,166.0   

1,657.0   

0.0   

1,657.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,075.7   

247.2   

828.5   

1,329.8   

163.8   

1,166.0   

1,657.0   

0.0   

1,657.0   

710

სოციალური დაცვა

517.0   

36.0   

481.0   

631.9   

3.0   

628.9   

600.0   

1.0   

599.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

220.4   

0.0   

220.4   

369.6   

0.0   

369.6   

296.0   

0.0   

296.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

182.2   

0.0   

182.2   

322.7   

0.0   

322.7   

235.0   

0.0   

235.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

38.2   

0.0   

38.2   

46.9   

0.0   

46.9   

61.0   

0.0   

61.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0   

0.0   

7.0   

8.0   

0.0   

8.0   

9.0   

0.0   

9.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17.8   

0.0   

17.8   

11.0   

0.0   

11.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

114.8   

0.0   

114.8   

127.0   

0.0   

127.0   

150.0   

0.0   

150.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

57.4   

35.0   

22.4   

36.6   

0.0   

36.6   

25.0   

0.0   

25.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99.6   

1.0   

98.6   

79.7   

3.0   

76.7   

100.0   

1.0   

99.0   

 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,143.4   

0.0   

2,143.4   

2,426.7   

0.0   

2,426.7   

2,042.0   

0.0   

2,042.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,143.4   

0.0   

2,143.4   

2,426.7   

0.0   

2,426.7   

2,042.0   

0.0   

2,042.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,143.4   

0.0   

2,143.4   

2,306.7   

0.0   

2,306.7   

1,942.0   

0.0   

1,942.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

120.0   

0.0   

120.0   

100.0   

0.0   

100.0   

702

თავდაცვა

85.0   

83.1   

1.9   

82.6   

82.6   

0.0   

79.0   

79.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

187.5   

0.0   

187.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

187.5   

0.0   

187.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,673.4   

2,396.3   

277.1   

7,670.2   

7,326.0   

344.2   

468.0   

0.0   

468.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

8.4   

0.0   

8.4   

3.0   

0.0   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

8.4   

0.0   

8.4   

3.0   

0.0   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

2,665.0   

2,396.3   

268.7   

7,667.2   

7,326.0   

341.2   

468.0   

0.0   

468.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,665.0   

2,396.3   

268.7   

7,667.2   

7,326.0   

341.2   

468.0   

0.0   

468.0   

705

გარემოს დაცვა

851.4   

381.4   

470.0   

1,521.0   

1,078.2   

442.8   

360.0   

0.0   

360.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

442.0   

0.0   

442.0   

420.0   

0.0   

420.0   

360.0   

0.0   

360.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

409.4   

381.4   

28.0   

1,101.0   

1,078.2   

22.8   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

146.1   

0.0   

146.1   

193.3   

17.8   

175.5   

345.0   

0.0   

345.0   

7063

წყალმომარაგება

5.6   

0.0   

5.6   

29.8   

17.8   

12.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

124.6   

0.0   

124.6   

147.9   

0.0   

147.9   

127.5   

0.0   

127.5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

15.9   

0.0   

15.9   

15.6   

0.0   

15.6   

217.5   

0.0   

217.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

62.0   

58.7   

3.3   

65.4   

65.0   

0.4   

65.0   

65.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

62.0   

58.7   

3.3   

65.4   

65.0   

0.4   

65.0   

65.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,267.6   

594.4   

1,673.2   

1,707.2   

0.0   

1,707.2   

1,184.0   

0.0   

1,184.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,445.6   

323.4   

1,122.2   

1,043.7   

0.0   

1,043.7   

514.0   

0.0   

514.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

782.0   

271.0   

511.0   

613.5   

0.0   

613.5   

630.0   

0.0   

630.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

0.0   

40.0   

50.0   

0.0   

50.0   

40.0   

0.0   

40.0   

709

განათლება

1,075.7   

247.2   

828.5   

1,329.8   

163.8   

1,166.0   

1,657.0   

0.0   

1,657.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,075.7   

247.2   

828.5   

1,329.8   

163.8   

1,166.0   

1,657.0   

0.0   

1,657.0   

710

სოციალური დაცვა

517.0   

36.0   

481.0   

631.9   

3.0   

628.9   

600.0   

1.0   

599.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

220.4   

0.0   

220.4   

369.6   

0.0   

369.6   

296.0   

0.0   

296.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

182.2   

0.0   

182.2   

322.7   

0.0   

322.7   

235.0   

0.0   

235.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

38.2   

0.0   

38.2   

46.9   

0.0   

46.9   

61.0   

0.0   

61.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0   

0.0   

7.0   

8.0   

0.0   

8.0   

9.0   

0.0   

9.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17.8   

0.0   

17.8   

11.0   

0.0   

11.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

114.8   

0.0   

114.8   

127.0   

0.0   

127.0   

150.0   

0.0   

150.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

57.4   

35.0   

22.4   

36.6   

0.0   

36.6   

25.0   

0.0   

25.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99.6   

1.0   

98.6   

79.7   

3.0   

76.7   

100.0   

1.0   

99.0   

 


მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 145.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 65.0 ათასი ლარი.

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის 79.0 ათასი ლარი.

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა  და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის 0.5 ათასი ლარი.

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 0.5 ათასი ლარი.

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი  ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორცილდეს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტების ფარგლებში მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტობანიერი-ყუმურის, დიხაშხო-ბზვანის,  გორა-უხუთის, სულორი-ძულუხის, მუქედის ცენტრიდან სკოლის მიმართულებით, ქ. ვანში ჩახუნაშვილისა და თავისუფლების ქუჩის ტურბაზის ჩიხში რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდიდან შესასრულებელი სამუშაოების თანადაფინანსება.  დიხაშხოს ცენტრიდან ჭალის მიმართულებით და სალხინო-ზენობნის დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამუშაოები რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები - დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების ექსპლოატაციის,  დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები.

2.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები – ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის და სუფთა გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. შესაბამისად გათვალისწინებულია შესაბამისი უბნებისა და ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

2.2.4 გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სანათების ელექტრო-ენერგიის ხარჯების და შუამთიდან მუქედის მიმართულებით ახალი სანათების მონტაჟის დაფინანსება.

2.2.5 დასუფთავების ღონისძიებები - სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ვანის ურბანული განვითარების გეგმის მომზადება, რეგიონებში განსახორციელებელი პროეტების ფონდიდან შესასრულებელი სამუშაოს - ქ. ვანში სკვერების კეთილმოწყობის თანადაფინანსება.

2.4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

2.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05)

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 900-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

3.2  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სულორის, ციხესულორის, ყუმურის, ბზვანის, ძულუხის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა მომავალმა თაობამ შეძლოს მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, ა(ა)იპ სარაგბო კლუბ ვანის ,,აიეტის“, ა(ა)იპ „სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების’’, სპორტული ღონისძიებების ხარჯების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ფეხბურთში, მძლეოსნობასა და ჭიდაობაში და სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მუნიციპალიტეტის პირველობები.

4.1.2 ა(ა)იპ - სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, რაგბის, ველოსპორტის, ჭადრაკის სექციები, სამუსიკო სკოლა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. გაერთიანება უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსებას. ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას.

4.1.3 ა(ა)იპ - საფეხბურთო კლუბი ,,სულორი–ვანი“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

4.1.4  სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

4.1.5  ა(ა)იპ - სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მორაგბეთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნა, ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის  მნიშვნელოვანია იმ სახალხო–სადღესასწაულო ღონისძიებათა დაფინანსება, რომლებიც ყოველწლიურად მასშტაბურად იმართება - ,,ვანელობა“, ,,გალაკტიონობა“, ,,ტიციანობა“, 26 მაისის, 9 აპრილისა და 8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.

4.2.1 (ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკის, მუზეუმების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება, არსებული წიგნადი ფონდის შენარჩუნება და გაზრდა.  

4.2.2 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კალისტრატე ცინცაძის სახლ-მუზეუმის მშენებლობა.

4.3 ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ფინანსურად უზრუნველყოფს ინტელექტუალური გუნდების მომზადებისა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის, მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის და სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯებს.

4.4 ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დახმარების გაწევა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა გულისხმობს ქვეპროგრამების: ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსებას.

5.1.1 ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და დადგენა, პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები, პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა, დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, სანიტარული ღონისძიებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.1.2 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

5.2  სოციალური პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 34 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 დაკრძალვის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 06 02 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ა) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება  500 ლარის ოდენობით.

ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება - თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით.  იმ დევნილის ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არის 70 000-მდე,  დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 70 000 დან 100 000-მდე ქულის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 300 ლარის ოდენობით.

გ) დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაიცემა იმ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,  რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

5.2.3 ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით ( პროგრამული კოდი 06 02  03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას  300 (სამასი) ლარის, მეორე შვილზე 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის,  მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო ტყუპების შეძენისას  თითოეულ ახალშობილზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებული  მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 04)

5.2.5 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების  ღირებულების თანადაფინანსება. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს მოთხოვნილი თანხის (პაციენტის გადასახდელი)100 %-ით დაფინანსებას შემდეგ ბენეფიციარებზე: ა) მოქალაქეებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1-100000-მდე სარეიტინგო ქულა; ბ) ონკოლოგიური და გულის დაავადებათა მქონე პაციენტებზე;  გ) C ქრონიკული ჰეპატიტით დაავადებულებზე; დ) სხვა დანარჩენი კატეგორიის მოქალექეების დაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის (პაციენტის გადასახდელი) 50%-ით. პროგრამა არ ითვალისწინებს მშობიარეთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას.

5.2.6  დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის პროგრამაზე მყოფ მოქალაქეთა მგზავრობის ღირებულებისა (მუნიციპალიტეტიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე) და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის ანაზღაურება. დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად თითოეულ ბენეფიციარზე.

5.2.7  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.8 ბავშვობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 (ხუთასი) ლარის და პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

5.2.9 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

5.2.10 მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 9 მაისს  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით და ჩერნობილის ტრაგედიის თარიღთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთათვის  300 (სამასი) ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

5.2.11 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთაც  ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.12 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა იმ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებს, რომლების ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ასევე რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, დახმარება გაიცემა თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

5.2.13  სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06  02 13)

5.2.14  სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანასება (პროგრამული კოდი 06  02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-ჩათვლით. დახმარების მოცულობა განისაზღვროს თითოეულ სტუდენტზე არაუმეტეს  500 (ხუთასი) ლარისა. 


მუხლი 16.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  6800.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

პროგ. კოდი

ვანის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

10,033.2

3,797.0

6,236.2

15,714.9

8,776.8

6,938.1

6,800.0

145.0

6,655.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

7.0

150.0

167.0

7.0

160.0

167.0

7.0

160.0

 

ხარჯები

6,245.6

693.7

5,551.9

7,133.6

1,252.2

5,881.4

5,170.0

145.0

5,025.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,594.1

63.7

1,530.4

1,715.5

65.0

1,650.5

1,545.0

58.5

1,486.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,763.5

3,103.4

660.1

8,494.5

7,484.2

1,010.3

1,630.0

0.0

1,630.0

 

ვალდებულებების კლება

24.2

0.0

24.2

86.8

40.4

46.4

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,167.6

0.0

2,167.6

2,430.0

0.0

2,430.0

2,042.0

0.0

2,042.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150.0

0.0

150.0

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

2,041.8

0.0

2,041.8

2,345.3

0.0

2,345.3

2,042.0

0.0

2,042.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,525.2

0.0

1,525.2

1,650.5

0.0

1,650.5

1,486.5

0.0

1,486.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.6

0.0

101.6

81.4

0.0

81.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

24.2

0.0

24.2

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

01 01

ვანის საკრებულო

638.2

0.0

638.2

649.0

0.0

649.0

573.0

0.0

573.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

31.0

 

31.0

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

633.4

0.0

633.4

644.0

0.0

644.0

573.0

0.0

573.0

 

შრომის ანაზღაურება

427.5

0.0

427.5

443.5

0.0

443.5

395.0

0.0

395.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

4.8

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ვანის გამგეობა

1,524.3

0.0

1,524.3

1,661.0

0.0

1,661.0

1,369.0

0.0

1,369.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

 

120.0

129.0

 

129.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,408.4

0.0

1,408.4

1,581.3

0.0

1,581.3

1,369.0

0.0

1,369.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,097.7

0.0

1,097.7

1,207.0

0.0

1,207.0

1,091.5

0.0

1,091.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

0.0

96.8

76.4

0.0

76.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

19.1

0.0

19.1

3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

100.0

0.0

100.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

5.1

0.0

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

5.1

0.0

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა  და უსაფრთხოება

272.5

83.1

189.4

82.6

82.6

0.0

79.0

79.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

271.7

82.3

189.4

82.6

82.6

0.0

79.0

79.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

68.9

63.7

5.2

65.0

65.0

0.0

58.5

58.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

187.5

0.0

187.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

187.5

0.0

187.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85.0

83.1

1.9

82.6

82.6

0.0

79.0

79.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

ხარჯები

84.2

82.3

1.9

82.6

82.6

0.0

79.0

79.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

63.7

63.7

0.0

65.0

65.0

0.0

58.5

58.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,670.9

2,777.7

893.2

9,445.6

8,462.4

983.2

1,173.0

0.0

1,173.0

 

ხარჯები

1,029.9

516.7

513.2

1,574.5

1,101.6

472.9

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,641.0

2,261.0

380.0

7,810.0

7,320.4

489.6

723.0

0.0

723.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

61.1

40.4

20.7

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,005.0

1,736.3

268.7

6,996.5

6,636.0

360.5

468.0

0.0

468.0

 

ხარჯები

140.2

132.7

7.5

772.7

772.4

0.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,864.8

1,603.6

261.2

6,190.1

5,849.2

340.9

468.0

0.0

468.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

33.7

14.4

19.3

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

981.6

381.4

600.2

1,709.7

1,107.0

602.7

487.5

0.0

487.5

 

ხარჯები

580.2

82.9

497.3

641.4

174.8

466.6

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.4

298.5

102.9

1,057.3

921.2

136.1

37.5

0.0

37.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

409.4

381.4

28.0

1,112.0

1,089.2

22.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

82.9

82.9

0.0

157.0

157.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.5

298.5

28.0

944.0

921.2

22.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები - ()იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება

426.0

0.0

426.0

420.0

0.0

420.0

360.0

0.0

360.0

 

ხარჯები

426.0

0.0

426.0

374.0

0.0

374.0

360.0

0.0

360.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.6

0.0

5.6

29.8

17.8

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.0

5.6

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

124.6

0.0

124.6

147.9

0.0

147.9

127.5

0.0

127.5

 

ხარჯები

71.3

0.0

71.3

92.6

0.0

92.6

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.3

0.0

53.3

55.3

0.0

55.3

37.5

0.0

37.5

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები-სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

15.9

0.0

15.9

17.0

0.0

17.0

217.5

0.0

217.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

0.0

15.9

9.6

0.0

9.6

217.5

0.0

217.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

660.0

660.0

0.0

719.4

719.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

301.1

301.1

0.0

154.4

154.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358.9

358.9

0.0

550.0

550.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

8.4

0.0

8.4

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,075.7

247.2

828.5

1,329.8

163.8

1,166.0

1,657.0

0.0

1,657.0

 

ხარჯები

785.0

0.0

785.0

815.2

0.0

815.2

850.0

0.0

850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.7

247.2

43.5

514.6

163.8

350.8

807.0

0.0

807.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

785.0

0.0

785.0

865.0

0.0

865.0

850.0

0.0

850.0

 

ხარჯები

785.0

0.0

785.0

815.0

0.0

815.0

850.0

0.0

850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

290.7

247.2

43.5

464.8

163.8

301.0

807.0

0.0

807.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290.7

247.2

43.5

464.6

163.8

300.8

807.0

0.0

807.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,267.6

594.4

1,673.2

1,729.6

0.0

1,729.6

1,184.0

0.0

1,184.0

 

ხარჯები

1,538.2

0.0

1,538.2

1,618.7

0.0

1,618.7

1,084.0

0.0

1,084.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

729.4

594.4

135.0

88.5

0.0

88.5

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

22.4

0.0

22.4

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,445.6

323.4

1,122.2

1,048.3

0.0

1,048.3

514.0

0.0

514.0

 

ხარჯები

987.2

0.0

987.2

955.2

0.0

955.2

514.0

0.0

514.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458.4

323.4

135.0

88.5

0.0

88.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7.6

0.0

7.6

19.0

0.0

19.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

6.2

0.0

6.2

19.0

0.0

19.0

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება

436.0

0.0

436.0

480.0

0.0

480.0

440.0

0.0

440.0

 

ხარჯები

436.0

0.0

436.0

473.0

0.0

473.0

440.0

0.0

440.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბისულორი - ვანი

545.0

0.0

545.0

459.0

0.0

459.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

545.0

0.0

545.0

458.2

0.0

458.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

457.0

323.4

133.6

85.3

0.0

85.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457.0

323.4

133.6

80.7

0.0

80.7

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.6

0.0

4.6

0.0

0.0

0.0

05 01 05

სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

70.0

0.0

70.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

755.3

271.0

484.3

566.3

0.0

566.3

600.0

0.0

600.0

 

ხარჯები

484.3

0.0

484.3

566.3

0.0

566.3

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271.0

271.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

05 02 01

კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

484.3

0.0

484.3

558.3

0.0

558.3

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

484.3

0.0

484.3

558.3

0.0

558.3

500.0

0.0

500.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

271.0

271.0

0.0

8.0

0.0

8.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

271.0

271.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

05 03

ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

26.7

0.0

26.7

65.0

0.0

65.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

26.7

0.0

26.7

47.2

0.0

47.2

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

17.8

0.0

17.8

0.0

0.0

0.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

40.0

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

579.0

94.7

484.3

697.3

68.0

629.3

665.0

66.0

599.0

 

ხარჯები

579.0

94.7

484.3

697.3

68.0

629.3

665.0

66.0

599.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

62.0

58.7

3.3

65.4

65.0

0.4

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

62.0

58.7

3.3

65.4

65.0

0.4

65.0

65.0

0.0

06 01 01

 ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

62.0

58.7

3.3

65.4

65.0

0.4

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

62.0

58.7

3.3

65.4

65.0

0.4

65.0

65.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

517.0

36.0

481.0

631.9

3.0

628.9

600.0

1.0

599.0

 

ხარჯები

517.0

36.0

481.0

631.9

3.0

628.9

600.0

1.0

599.0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

22.4

0.0

22.4

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

22.4

0.0

22.4

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯები

1.0

1.0

0.0

35.0

3.0

32.0

45.0

1.0

44.0

 

ხარჯები

1.0

1.0

0.0

35.0

3.0

32.0

45.0

1.0

44.0

06 02 03

ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით

114.8

0.0

114.8

127.0

0.0

127.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

114.8

0.0

114.8

127.0

0.0

127.0

150.0

0.0

150.0

06 02 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია

35.0

35.0

0.0

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.0

35.0

0.0

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

06 02 05

სამედიცინო დახმარება

149.8

0.0

149.8

285.5

0.0

285.5

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

149.8

0.0

149.8

285.5

0.0

285.5

200.0

0.0

200.0

06 02 06

დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება

32.4

0.0

32.4

37.2

0.0

37.2

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

32.4

0.0

32.4

37.2

0.0

37.2

35.0

0.0

35.0

06 02 07

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

7.0

0.0

7.0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

06 02 08

ბავშვობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება

38.2

0.0

38.2

46.9

0.0

46.9

61.0

0.0

61.0

 

ხარჯები

38.2

0.0

38.2

46.9

0.0

46.9

61.0

0.0

61.0

06 02 09

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

9.0

0.0

9.0

06 02 10

მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება

7.2

0.0

7.2

8.2

0.0

8.2

8.5

0.0

8.5

 

ხარჯები

7.2

0.0

7.2

8.2

0.0

8.2

8.5

0.0

8.5

06 02 11

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

19.6

0.0

19.6

21.5

0.0

21.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

19.6

0.0

19.6

21.5

0.0

21.5

30.0

0.0

30.0

06 02 12

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება

17.8

0.0

17.8

11.0

0.0

11.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.8

0.0

17.8

11.0

0.0

11.0

20.0

0.0

20.0

06 02 13

სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

10.0

0.0

10.0

 


მუხლი 17
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილი
13. 25/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 59 - ვებგვერდი, 31/01/2018 12. 29/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 29/12/2017 11. 15/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 20/12/2017 10. 24/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 27/11/2017 9. 23/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 25/08/2017 8. 13/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 17/07/2017 7. 07/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 11/07/2017 6. 28/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 03/07/2017 5. 11/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 15/05/2017 4. 21/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 22/03/2017 3. 07/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 13/02/2017 2. 31/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 03/02/2017 1. 10/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 12/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.