ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.172.016156
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
42
30/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.172.016156
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 17/01/2017)

 

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2016 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ამბროლაური

 

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილისა, და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ,,ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტი“ დანართი  №1 შესაბამისად
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №52 დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 30/12/2015წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.172.016114) 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძედანართი №1
ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

 

დასახელება

2016წლის გეგმა

2017წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5652.9

1299.0

4353.9

4494,1

90,0

4404,1

                          გადასახადები

300.0

0

300.0

310,0

0

310,0

გრანტები

5201.9

1299.0

3902.9

4084,1

90,0

3994,1

სხვა შემოსავლები

151.0

0

151.0

100,0

0

100,0

ხარჯები

3566.6

81.0

3485.6

3115,9

90,0

3025,9

შრომის ანაზღაურება

927.0

40.8

886.2

856,0

38,8

817,2

საქონელი და მომსახურება

427.9

0

427.9

331,4

3,6

327,8

სუბსიდიები

1705.2

40.2

1665.0

1557,1

47,6

1509,5

გრანტები

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325.9

0

325.9

249,0

0

249,0

სხვა  ხარჯები

180.7

0

180.7

122,4

0

122,4

საოპერაციო სალდო

2086.3

1218.0

868.3

1378,2

0

1378,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2311.9

1218.0

1093.8

1378,2

0

1378,2

ზრდა

2393.5

1218.0

1175.5

1428,2

0

1428,2

კლება

81.6

0

81.6

50,0

0

50,0

მთლიანი სალდო

-225.6

0

-225.6

0

0

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-280.0

-46.7

-233.3

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

280.0

46.7

233.3

0

0

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

კლება

280.0

46.7

233.3

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-54.4

-46.7

-7.7

0

0

0

კლება

54.4

46.7

7.7

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5734.5

1299.0

4435.5

4544,1

90,0

4454,1

შემოსავლები

5652.9

1299.0

4353.9

4494,1

90,0

4404,1

არაფინანსური აქტივების კლება

81.6

0

81.6

50,0

0

50,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

გადასახდელები

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

3566.6

81.0

3485.6

3115,9

90,0

3025,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2393.5

1218.0

1175.5

1428,2

0

1428,2

ფინანსური აქტივებისზრდა

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

54.4

46.7

7,7

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-280.0

-46.7

-233.3

0

0

0

 


მუხლი 3. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 4494,1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5652.9

1299.0

4353.9

4494,1

90,0

4404,1

გადასახადები

300.0

0

300.0

310,0

0

310,0

გრანტები

5201.9

1299.0

3902.9

4084,1

90,0

3994,1

სხვა შემოსავლები

151.0

0

151.0

100,0

0

100,0

 


მუხლი 4. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები 310,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

300,0

0

300,0

310,0

0

310,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

200,0

0

200,0

180,0

0

180,0

ქონების გადასახადი

113

100,0

0

100,0

130,0

0

130,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

90,0

0

90,0

120,0

0

120,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0

0

0

0

0

0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0

0

0

0

0

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

0

0

0

0

0

0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

0

0

0

0

0

0

იურიდიული პირებიდან

1131142

0

0

0

0

0

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

10,0

0

10,0

10,0

0

10,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

         

 

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

8,5

0

8.5

8,5

0

8.5

 


მუხლი 5. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 4084,1 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

 

2017

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5201.9

1299.0

3902,9

4084,1

90,0

3994,1

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები

131

0

0

0

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5201.9

1299.0

3902,9

4084,1

90,0

3994,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3983,9

81,0

3902,9

4084,1

90,0

3994,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3902,9

0

3902,9

3994,1

0

3994,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

81,0

81,0

0

90,0

90,0

0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0

0

0

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1218.0

1218.0

0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 100,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

151.0

0

151.0

100,0

0

100,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

45.5

0

45.5

35,0

0

35,0

პროცენტები

1411

45.5

0

45.5

35,0

0

35,0

რენტა

1415

0

0

0

0

0

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

0

0

0

0

0

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0

0

0

0

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

70.5

0

70.5

42,0

0

42,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

60.5

0

60.5

20,0

0

20,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

41.5

0

41.5

1,0

0

1,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

142214

19,0

0

19,0

19,0

0

19,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

10,0

0

10,0

22,0

0

22,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

10,0

0

10,0

22,0

0

22,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

35,0

0

35,0

23,0

0

23,0

 


მუხლი 7. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3115,9 ლარის ოდენობით

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3566.6

81,0

3485.6

3115,9

90,0

3025,9

შრომის ანაზღაურება

927.0

40.8

886.2

856,0

38,8

817,2

საქონელი და მომსახურება

427.9

0

427.9

331,4

3,6

327,8

სუბსიდიები

1705.2

40.2

1665.0

1557,1

47,6

1509,5

გრანტები

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

325.9

0

325.9

249,0

0

249,0

სხვა ხარჯები

180.5

0

180.5

122,4

0

122,4

       

 

 

 

 


მუხლი 8. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1383,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2311.9

1218.0

1093.9

1378,2

0

1378,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2393.5

1218.0

1175.5

1428,0

0

1428,2

არაფინანსური აქტივების კლება

81.6

0

81.6

50,0

0

50,0

 


მუხლი 9. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1268.5

0

1268.5

1095,6

0

1095,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1268.5

0

1268.5

1095,6

0

1095,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1260.9

0

1260.9

1075,6

0

1075,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

7.6

0

7.6

20,0

0

20,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

44.3

40.8

3.5

42,4

42,4

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2122.6

1218.0

904.6

1258,8

0

1258,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

1346.2

1218.0

128.2

10,9

0

10,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1346.2

1218.0

128.2

10,9

0

10,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

776.4

0

776.4

1247,9

0

1247,9

705

გარემოს დაცვა

645.2

0

645.2

589,0

0

589,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

475.9

0

475.9

346,0

0

346,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

169.3

0

169.3

243,0

0

243,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

188.0

0

188.0

55,0

0

55,0

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

0

0

0

0

7063

წყალმომარაგება

0

0

0

0

0

0

7064

გარე განათება

188.0

0

188.0

55,0

0

55,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

133.2

40.2

93.0

130,6

47,6

83,0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

91.7

0

91.7

83,0

0

83,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41.5

40.2

1.3

47,6

47,6

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

921.8

0

921.8

788,4

0

788,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

425.2

0

425.2

371,7

0

371,7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

469.5

0

469.5

395,0

0

395,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგად საქმიანობა

27.1

0

27.1

21,7

0

21,7

709

განათლება

406.4

0

406.4

411,3

0

411,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

305,0

0

305,0

320,0

0

320,0

7092

ზოგადი განათლება

101.4

0

101.4

91,3

0

91,3

710

სოციალური დაცვა

230.3

0

230.3

170,0

0

170,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური დაცვა

36.5

0

36.5

40,0

0

40,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

14.5

0

14.5

13,0

0

13,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

12.0

0

12.0

11.0

0

11.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

26.6

0

26.6

30,0

0

30,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

140.6

0

140.6

76,0

 

0

76,0

 

სულ

5960.1

1299.0

4661.1

4541,0

90,0

4451,1

 


მუხლი 10. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათ. ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს   ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის    ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,00  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს   ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 0,00 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  20.0 ათასი ლარის ოდენობით 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0  ათასი ლარი.

მათ შორის:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47.6  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვ  42.4 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   პრიორიტეტები და  პროგრამები 

მუხლი 16. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.  ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება.

1.1.   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.  

   2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ამბროლაურში 2017 წელს დაგეგმილია ქალაქის ქუჩებისა ჩიხების  ბეტონის, ან ასფალტო-ბეტონის საფარით კეთილმოწყობის სამუშაოების, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება, რითაც გაუმჯობესდებს საგზაო ინფრასტრუქტურა. ქუჩის მიმდებარე ჩიხების რეაბილიტაცია. 

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვასა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება. მოწესრიგდება ქალაქის ინფრასტრუქტურა.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოხდება ქალაქ ამბროლაურის გარე-განათების ელექტროენერგიის ღირებულების დაფინანსება.

2.2.2.      დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

რეგულარულად განხორციელდება ქალაქიდან მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის და თოვლწმენდის  ღონისძიებები.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03.02 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის დაფინანსება, " მაგრელიოს“ სკვერის სრული რეაბილიტაცია,  ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მდებარე სკვერის დასრულების სამუშაოები, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში მოეწყობა  სპორტული ტრენაჟორები, მოხდება ქალაქის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა,   დასასვენებელი ფანჩატური, ე.წ. „ქვაბტკარის“ ტერიტორიაზე, განხორციელდება საბავშვო ბაღის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, განხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება, განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები

2.2.4. კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)   

 მოხდება ქ.ამბროლაურში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის მეორე რიგის სამუშაოების თანადაფინანსება, განხორცილედება   ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

2.3. ა.ა.ი.პ ქალაქ ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავების, ნარჩენების გატანის, ხეების მოჭრის, სანიაღვრე არხების გაწმენდის, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლების, დასუფთავებასთან დაკავშირებული მოსაკრებლების ამოღების, ჯარიმების ადმინისტრირების, სასაფლაოების მოვლა-შენახვის,  გამწვანების, გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების  სამუშაოები.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)   

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  ასევე სკოლამდელ განათლებას,რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და  შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდა საბავშვო ბაღების  ხარჯების  დაფინანსება. აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება.

3.1არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 1 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 160 -მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.2 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 (პროგრამული კოდი 04 02)

მოსწავლე–ახალგაზრდების ზოგადი  განათლების გაღრმავების მიზნით დაფინანსებულია სკოლისგარეშე აღმზრდელობითი ღონისძიების პროგრამა. პროგრამაში ჩართულია  ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის 100–მდე მოსწავლე. პროგრამაში  გათვალისწინებულია, მოსწავლეთა  მოთხოვნის  შესაბამისად კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, როგორიცაა  თეატრალური, ლიტერატურის, აგრეთვე ბავშვთა მომზადება შემდეგ წრეებში:  ზოგადი უნარ–ჩვევების, მათემატიკური,     კომპიუტერული,  რუსული,ინგლისური,გერმანული

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) 

პროგრამის  მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების  ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის  პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა  შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.

4.1   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სექციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  მოსწავლე–ახალგაზრდობას ჰქონდეთ  შესაძლებლობა სპორტული ვარჯიშის  განხორციელებისა თანამედროვე სპორტულ დარბაზებსა და მოედნებზე.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული  მეცადინეობები და შეჯიბრი შემდეგ  სახეობებში:

–კალათბურთი 

–ჭიდაობა

–ჭადრაკი

–მაგიდის ჩოგბურთი

-რაგბი

-შიდოკან კარატე

-ცურვა

და სპორტის სხვა სახეობები

დაფინანსდება  პროგრამით გაწერილი ყველა სპორტული ღონისძიება და ხარჯები.

4.1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის “ ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ  სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება შეძენილი იქნება სპორტული ინვენტარი. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის" სუბსიდირების გზით. 

4.1.2. არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის „ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“–ს ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის მწვრთნელთა ხელფასები,  სატურნირო მივლინების ხარჯები.  ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ.ი „ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“-ს    სუბსიდირების გზით.

 

4.1.3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ამბროლაურის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ცურვის განვითარების დფინანსება, სადაც შედის ა.ი.პ.ი. „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ თანამშრომელთა ხელფასები და ხარჯები, ქვეპროგრამა განხორციელდება    სუბსიდირების გზით.

4.1.4 . სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)       

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის, ჯანრმთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ინიციატივით, 2017 წელს სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში გამართავს მარათონს.

აღნიშნულ მარათონში გარბენის შედეგების მიხედვით დაჯილდოვდება პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული ორივე სქესის წარმომადგენელი, ასევე მარათონის მონაწილეთაგან უხუცესი და ყველაზე ნორჩი მონაწილე. თითოეული გამარჯვებული მიიღებს სიგელს და ფულად ჯილდოს 100(ასი) ლარის ოდენიბით.

4.2.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა   და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

4.2.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ამბროლაურის კულტურის ცენტრის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება

-კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები;

-ბიბლიოთეკები;

-სახვითი ხელოვნების მუზეუმი;

4.2.2.  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის   სამუსიკო სკოლის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში 2017 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ.ი „დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 125-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით.ქვეპროგრამა ხორციელდება სუბსიდირების გზით

4.2.3  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტში 2017 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ.ი „უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 27-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით. ქვეპროგრამა ხორციელდება სუბსიდირების გზით

4.2.4. გაზეთის მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება  საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

4.3.  ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული      კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.3.1  ახალგაზრდული ღონისძიბათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 02)

 აღნიშნული ქვეპროგრამა გულისხმობს:

4.3.1 .1 ქალაქ ამბროლაურის   საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის ღონისძიების ( ბოლო ზარი, ექსკურსია)მოწყობა. დაფინანსება ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში შეადგენს არაუმეტეს 1000(ერთიათასი) ლარს. (აღნიშნული თანხა თანაბრად განაწილდება მუნიციპალიტეტის #1 და #2 საჯარო სკოლებზე.

 4.3.1 .2 ქალაქ ამბროლაურის   საჯარო სკოლების  მოსწავლეთათვის მუნიციპალიტეტის გარეთ, ქვეყნის მასშტაბით ღონისძიებებზე (გარდა კულტურული ღონისძიებებისა) მიწვევები, ერთჯერადად არაუმეტეს 50 ლარისა. დაფინანსების საერთო ლიმიტი ერთი კალენდარული წლის მანძილზე შეადგენს არაუმეტეს 1000(ერთიათასი) ლარისა.          

4.3.2.  საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების  ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

4.3.2.1. ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი „ქალაქ ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის“ წოდებას მიანიჭებს არაუმეტს  5 ადამიანს.

4.3.2.2. ადამიანი, რომელიც მიიღებს „ქალაქ ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის“ წოდებას, გადაეცემა ჯილდო.

4.3.2.3.საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭება და გაცემის წესი რეგულირდება შესაბამისი განკარგულებით

4.3.3   წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები  განათლების სფეროში (პროგრამული კოდი 05 03 04)

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის, ჯანმრელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის (შემდგომში სამსახური) ინიციატივით, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წესდება ჯილდოები და წოდებები. პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, განათლების სფეროში მიენიჭებათ  წოდებები და გადაეცემათ ფულადი ჯოლდოები. ქვეპროგრამის მიზანია აღნიშნული სფეროს წარმომადგენლების შრომით ნაყოფიერების, პროდუქტიულობისა და მოტივაციის ამაღლება.

4.3.3.1. „წლის საუკეთესო აღმზრდელი“ – ფულადი ჯილდო 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება საბავშვო ბაღის აღმზრდელს (აღმზრდელის თანაშემწეს), რომელიც გამოვლინდება მშობლების გამოკითხვის შედეგად. მშობლების გამოკითხვას უზრუნველყოფს სამსახური, საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელობასთან ერთად.

4.3.3. 2. „წლის საუკეთესო პედაგოგი“ –ფულადი ჯილდო 300 (სამასი)ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის თითოეული საჯარო სკოლის ერთ მასწავლებელს, რომელსაც გამოავლენენ შესაბამისი სკოლების პედაგოგები და XI-XII კლასის მოსწავლეები, ფარული კენჭისყრით. კენჭისყრის ჩატარებას უზრუნველყოფს სამსახური, ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრთან და საჯარო სკოლის ხელმძღვანელობასთან ერთად.

4.3.3. 3. საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც სკოლა დაამთავრეს ოქროს ან ვერცხლის მედალზე – (კურსდამთავრებულების შესახებ ინფორმაცია, საჯარო სკოლების  მიერ, მიეწოდება სამსახურს) გადაეცემათ ფულადი ჯილდო 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ოქროს მედალოსანს, ხოლო 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ვერცხლის მედალოსანს. დასაჯილდოვებელთა რაოდენობას გადაწყვეტს სამსახური, დაჯილდოვების დროისათვის არსებული მონაცემებისა და მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით.

4.3.3. 4.  საჯარო სკოლების ოთხ სოციალურად დაუცველ, წარჩინებულ მოსწავლეს -  გადაეცემა პორტატული კომპიუტერები, ( თითო სკოლიდან ორ მოსწავლეს ), რომლებიც შეირჩევიან V-XI კლასის სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთაგან, საუკეთესო აკადემიური მოსწრებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ინფორმაციის დამუშავებასა და კანდიდატების გამოვლენას უზრუნველყოფს სამსახური.

 

 4.3.4        წოდებების  და ჯილდოების მინიჭების    ღონისძიებები  კულტურისა და სპორტის სფეროში  (პროგრამული კოდი 05 03 05)

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის (შემდგომში სამსახური) ინიციატივით, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წესდება ჯილდოები და წოდებები. პროგრამის ფარგლებში კულტურისა და სპორტის მოღვაწეებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდო და მიენიჭებათ წოდებები. პროგრამის მიზანია აღნიშნული სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების, პროდუქტიულობისა და მოტივაციის ამაღლება.

4.3.4.1 „კულტურის საუკეთესო  მოღვაწე“ – ფულადი ჯილდო 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნულ წოდებას მიიღებს კულტურის სფეროს მოღვაწე, რომელსაც გამოავლენს სამსახური, კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელის, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენელთა ჩართულობით.

 4.3.4.2 „წლის საუკეთესო ბიბლიოთეკარი“ – ფულადი ჯილდო 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკების ერთ თანამშრომელს (ბიბლიოთეკარს), თანამშომელთა და XI-XII კლასების მოსწავლეთა  გამოკითხვის შედეგად. გამოკითხვას უზრუნველყოფს სამსახური, ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობასთან ერთად.  

4.3.4.3 „წლის საუკეთესო მკითხველი“ – ფულადი ჯილდო 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკის თითო ყველაზე აქტიურ მკითხველს. მონაცემებს შეისწავლის სამსახური.

4.3.4.4. „წლის საუკეთესო სპორტსმენი“  (18 წლამედე ასაკის) – ფულადი ჯილდო  ინდივიდუალურ სახეობაში 300 (სამასი) ლარი.

4.3.4.5. ,,წლის საუკეთესო ნაკრები“ - გუნდურ სახეობაში საუკეთესო შედეგების მქონე გუნდს გადაეცემა ფულადი ჯილდო 1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით.  

4.3.4.6. ინდივიდუალურ და გუნდურ სახეობებში კანდიდატს გამოავლენს სამსახური,  შესაბამისი ა.ა.ი.პ.–ების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე.

4.3.4.7. სპორტსმენი, რომელიც ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირიდან   მიწვეულია ან მიწვეულ იქნება საქართველოს ნაკრებში, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიისგან მიიღებს პრემიას ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთჯერადად, 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. 

4.3.4.8. „წლის საუკეთესო მწვრთნელი“ - ფულადი ჯილდო 300(სამასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირში მოღვაწე მწვრთნელს, რომელსაც გამოავლენს სამსახური, ა(ა)იპ-ების დირექტორების მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან.

4.3.4.9. „წლის საუკეთესო მედიკოსი“  - ფულადი ჯილდო 300(სამასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება ქალაქ ამბროლაურის სამედიცინო დაწესებულებებში მოღვაწე ექიმს ან ექთანს, რომელსაც აირჩევს ამ დაწესებულებების პერსონალი, ფარული კენჭისყრის საშუალებით. კენჭისყრის ჩატარებას უზრუნველყოფს სამსახური.

4.3.4.10. ,,ახალგაზრდა ხელოვანი“  -  ფულადი ჯილდო 300(სამასი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული წოდება მიენიჭება ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის აღსაზრდელს, რომელსაც გამოავლენს სამსახური, ა(ა)იპ-ების დირექტორების მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან.

4.3.5 .  ქვეპროგრამა:  წოდების მინიჭება „ქალაქზე მზრუნველი“  (პროგრამული კოდი 05 03 07)

პროგრამის მიზანია საზოგადოებაში წახალისებულ იქნას ქალაქისთვის სასარგებლო საქმიანობა, ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც  ქალაქ ამბროლაურზე ზრუნვისაგან შეიძლება იყოს განპირობებული. პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში: ,,ჩვენი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის, რასაც ვაკეთებთ, არამედ ისიც, რისი გაკეთებაც შეგვეძლო და არ გავაკეთეთ“.

4.3.5.1. ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი „ქალაქზე მზრუნველის“ წოდებას მიანიჭებს არაუმეტს  3 ადამიანს.

4.3.5.2. ადამიანს, რომელსაც მიენიჭება „ქალაქზე მზრუნველის“ წოდება, გადაეცემა ფულადი ჯილდო 300(სამასი) ლარის ოდენობით.

4.3.5.3. შედეგების გამოცხადება და ჯილდოს გადაცემა მოხდება  ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახლემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფრერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:

5.1.1.გადამდებ-არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება.

5.1.2.ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან.

5.1.3. გარემოს, შრომის ,სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა.

5.1.4.ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით.

5.1.5. დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.

5.1.6. მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და გაძღოლა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.

5.1.7. პროფესიული ადამიანური რესურსების განვითარება , მოტივირება ად შენარჩუნება.

5.1.8. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციურ -სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

5.1.9. ჯანმრთელობის ადვოკატირება, კომუნიკაციის გაუმჯობესება, მოსახლეობაში საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობის წარმართვა, სოციალური მობილიზაციის ხელშეწყობა და საჭიროების შემთხვევაში მისი უზრუნველყოფა.

5.1.10.მტკიცებულებაზე დაფუძვნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება

5.1.11.პროგრამა ხორციელდება სუბსიდირების გზით.

6.ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამადა დაფინანსების წესი(პროგრამული კოდი 06 02)

 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ ექვსი თვისა) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა (შემდგომში - პროგრამა) განსაზღვრავს ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში - მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის (გარდა ამ პროგრამის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული ქვეპროგრამისა), აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები დროებით რეგისტრირებული დევნილი მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ოდენობასა და გაცემის წესს. პროგრამის მიზანია იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამებით, ან/დაკერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ. აგრეთვე მომსახურების იმ ნაწილის დაფინანსება, რომელიც ნაწილობრივი დაფინანსებისას არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახის დაზღვევით. მიმდინარე პროგრამა მოიცავს სამედიცინო მომსახურების შემდეგ ქვეპროგრამებს:

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურებისქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა),ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა, ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამითმოსარგებლეთადახმარების ქვეპროგრამა,ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა;

 C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა.

6.1. ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა) პროგრამული კოდი 06 02 01

6.1.1 ქვეპროგრამის მოსარგებლეა შაქრიანი დიაბეტით, იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტით, ბრონქული ასთმით, კრონის დაავადებით, ეპილეფსიით, გლაუკომით, ფსორიაზით, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (ლეიკემია, ლიმფომა თრომბოციტოპენური პუმპურა), მიასთენია,ციროზით (გარდა ,,C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში“ ჩართული პირებისა), ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზური ტოქსიური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, ჰიპოთირეოზი, აუტო იმუნური თირეოდიტი) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით (ფქოდ),  ართრიტით და ართროზით ხანგრძლივად მოავადე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული მკურნალობის კურსი და მკურნალობა არ/ან ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამითან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ.   

6.1.2.ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ მოსარგებლეებს საჭიროების შემთხვევაში ასევე დაუფინანსდებათ თანმხლები დაავადებების სამკურნალოდ საჭირო მედიკამენტები, სისხლი ან მისი კომპონენტი (პლაზმა, ერითროციტულიმასა, თრომბოციტულიმასა).

6.1.3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დაავადებების მქონე პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა ფინანსდება წლიური 200 (ორასი)ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.2.ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა პროგრამული კოდი 06 02 02

6.2.1. პროგრამის მოსარგებლეა ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც   ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება სადიაგნოსტიკო კვლევები, დიაგნოზთან დაკავშირებული კვლევები, ოპერაცია ბიოფსია და სხვა.“

6.2.2. მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 2000 (ორი ათასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.2.3. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ მკურნალობა და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება.

6.3 ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარების ქვეპროგრამა პროგრამული კოდი 06 02 03

6.3.1.პროგრამისმოსარგებლეაპირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება.

6.3. 2.მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თვეში 120 (ასოცი) ლარის ოდენობით.

6.4. ამბულატორიულმაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა პროგრამული კოდი 06 02 04

6.4.1.მაღალ ტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება მაშინ, როდესაც მთელი რიგი დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.

6.4.2.დახმარება გაეწევა ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოსახლეობას მომსახურების მიმწოდებლის ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით:

6.4.2.1. სოციალურად დაუცველ ( სარეიტინგო ქულა100 000 დანაკლები) პაციენტებს - 100%-ით;

6.4. 2.2.  0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს - 100 %-ით;

6.4. 2.3. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს - 100%-ით;

6.4. 2.  4. სხვა დანარჩენ მოსახლეობას  - 70 %-ით, გარდა მე-6 პუნქტის ,,6.4. 6.5“.  ,,6.4. 6.6“. და  6.4. 6.7.ქვეპუნქტებისა.

6.4.3.ქვეპროგრამით განსაზღვრულია (ექიმისდანიშნულებით) ბენეფიციარისთვის რამოდენიმე გამოკვლევის დაფინანსება, რომლის ღირებულებაც არ უნდა აღემატებოდეს 500 (ხუთას) ლარს, გარდა ,,6.4. 6.5“.  ,,6.4. 6.6“. და ,, 6.4. 6.7 ”ქვეპუნქტებისა.

6.4.4.ქვეპროგრამით განსაზღვრული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის ბენეფიციარები, აგრეთვე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ ისინი არ/ან ნაწილობრივ ითვალისწინებს აღნიშნული სადიაგნოსტიკო კვლევის დაფინანსებას.

6.4. 5.ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ ჩასატარებელი და უკვე ჩატარებული სამედიცინო მომსახურება.

6.4. 6.დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები:

6.4. 6.1. კომპიუტერული ტომოგრაფია;

6.4. 6.2. ანგიოგრაფიები;

6.4. 6.3. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია;

6.4. 6.4. პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია;

6.4.6.5.გასტროსკოპია (დაფინანსდება 500 (ხუთასი) ლარიანი შეზღუდვის გაუთვალისწინებლად 100%-ით);

6.4.6.6. კორონაროგრაფია/ვენტრიკულოგრაფია (დაფინანსდება 500(ხუთასი) ლარიანი შეზღუდვის გაუთვალისწინებლად 100 %-ით);

6.4.6.7. ღვიძლის ელასტოგრაფია (დაფინანსდება 500 (ხუთასი) ლარიანი შეზღუდვის გაუთვალისწინებლად 100 %-ით, გარდა ,,C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართული პაციენტებისა, რომელთა FIB4 ქულა არის 1.45-3.25 მაჩვენებლებს შორის“).

6.4. 6.8. დოპლეროგრაფია

6.5. ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა პროგრამული კოდი 06 02 05

6.5.1.ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის ქირურგიული ოპერაციული ჩარევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

6.5.2. ქვეპროგრამის მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული:

6.5.2. 1. პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული   (გარდა პლასიკური ოპერაციისა) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  პაციენტის გადასახდელი თანხა (თანაგადახდის კუთხით), ამ პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება  არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარით.

6.5.2. 2. პაციენტი, რომელსაც ესაჭიროება კარდიოქირურგიული ოპერაციები და სახსრების ენდოპროტეზირება ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  პაციენტის გადასახდელი თანხა (თანაგადახდის კუთხით), ამ პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება   არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარით.

6.5.3. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში  დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის ბენეფიციარები, ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ/ან ნაწილობრივ ითვალისწინებს აღნიშნული ქირურგიული მკურნალობის დაფინანსებას’’.

6.5.4. ქვეპროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული მკურნალობა პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ/საზღვარგარეთ მკურნალობა.

6.6  C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა. პროგრამული კოდი 06 02 06

6.6.1.ქვეპროგრამა განსაზღვრავს C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების განხორციელების პირობებს.ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მკურნალობის პროცესში დაავადებულ პირთა ჩართვის ხელშეწყობა. ქ. ამბროლაურში რეგისტრირებული C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარებისათვის (მათ შორის მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობა) აუცილებელი, დაავადების სტადიისგან სასაზღვრი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

6.6.2.ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, იძულებით გადაადგილებული პირები და ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ის პირები, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ ქ. ამბროლაურში. ამასთან, ამ პუნქტით გათვალისწინებული პირები ჩართულნი უნდა იყვნენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის“ C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში.

6.6.3.ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

6.6.3.1. ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული პირებისათვის, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კვლევა C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრის მიზნით სწრაფი/მარტივი ან/და იმუნოფერმენტული ანალიზის (იფა) მეთოდით და მიღებული აქვთ დადებითი პასუხი (წარმოდგენილი კვლევის შედეგის საფუძველზე), მკურნალობაში ჩართვამდე და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფას შემდეგი პრინციპით:

6.6.3.1. 1. ექიმთან ვიზიტი;

6.6.3.1. 2. ანტი HCV სისხლში HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით;

6.6.3.1. 3. HCV რნმ პოზიტიურ პაციენტებს - სისხლის საერთო ანალიზი, ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, AST კვლევები) და ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის განსაზღვრა FIB-4 ტესტის დათვლით;

6.6.3.1. 4. ღვიძლის ელასტოგრაფია (თუ FIB4 ქულა არის 1.45-3.25 მაჩვენებლებს შორის);

6.6.3.1. 5. ღვიძლის ფიბროზის F,F3-F4 და F4 ხარისხის მქონე პაციენტებს ზემოაღნიშნული გამოკვლევების გარდა უტარდებათ შემდეგი გამოკვლევები:

6.6.3.1. 5. 1. HCV გენეტიკური ტიპის განსაზღვრა ხაზოვანი ჰიბრიდიზაციის ან რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით;

6.6.3.1. 5. 2. HBsAg, Anti-HBs, G-GT, ტუტე ფოსფატაზა, ბილირუბინი (პირდაპირი და საერთო), კრეატინინი, გლუკოზა, ალბუმინი, INR, ANA, TSH, მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა.

6.6.4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურებები ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 500 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.6.5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურება პირებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, ფინანსდება ღირებულების 30%, ხოლო ყველა სხვა მოსარგებლისათვის ღირებულების 70%, მე-4 პუნქტით დადგენილი შეზღუდვის გათვალისწინებით.

 

6.7. ქალაქ ამბროლაურის ბიუჯეტიდან თანხები გაიცემა ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული ,, სოციალური დაცვის პროგრამა და ბენეფიტის გაცემის წესის“ შესაბამისად

7.ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის პროგრამა და ბენეფიტის გაცემის წესი. (პროგრამული კოდი 06 03)

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოციალური დაცვის პროგრამა (შემდგომში - პროგრამა) განსაზღვრავს ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში - მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები დროებით რეგისტრირებული დევნილი მოსახლეობისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გასაცემი თანხის ოდენობასა და  გაცემის წესს.

პროგრამის მიზნებია ეკონომიკურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა; ახალშობილთა, მრავალშვილიანი, მარჩენალდაკარგული ოჯახების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ვეტერანთა, 90 წლის და ზემოთ ასაკის მქონე მოქალაქეების, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების,  მზრუნველობამოკლებული, მიუსაფარი ბავშვების სოციალური დაცვა და ფინანსური დახმარება; უკიდურესად გაჭირვებული, უსახლკარო ოჯახების  ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა;  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება.

პროგრამის მიზნობრივ ჯგუფებს წარმოადგენს: სოციალურად დაუცველი, ახალშობილთა, მრავალშვილიანი და მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები, უსახლკაროები, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები, მძიმე დაავადების მქონე შშმ პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მზრუნველობამოკლებული, მიუსაფარი და უკიდურესად გაჭირვებული ბავშვები, ხანდაზმულები, ელექტროენერგიით მოსარგებლე ოჯახები (აბონენტები).

7.1.სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

 7.1.1. ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების მომსახურება გაეწევა:

7.1.1.1 ქალაქ ამბროლაურში რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა მონაცემების ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 000-ს;

7.1.1.2. მარჩენალდაკარგულ ბავშვს;

7.1.1.3.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელიც საჭიროებს მომვლელს;

7.1.1.4. მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომში - სამსახური) ამოწმებს მერიაში შემოსულ განცხადებებს თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად. შემოწმების შემდგომ სრულყოფილ მასალებს სამსახური დასკვნასთან ერთად გადასცემს შემდგომი განხილვისათვის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილ სოციალური პროგრამებისა და სოციალური  საკითხების შემსწავლელ მუდმივმოქმედ კომისიას(შემდგომში - კომისია).

7.1.1.5. კომისია მიღებულ გადაწყვეტილებას (რომელიც ფორმდება კომისიის სხდომის ოქმით) წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს. კომისია უფლებამოსილია დაუშვას გამონაკლისი და მიმართოს რეკომენდაციით მერს, ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების პროგრამაში ჩარიცხოს მოქალაქე, რომელიც ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. ამ შემთხვევაში დაინტერესებულმა მხარემ დამატებით უნდა წარმოადგინოს, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პირველი მოწვევის საკრებულოს არანაკლებ სამი დეპუტატის მიერ დამოწმებული წერილობითი შუამდგომლიბა, მისი უკიდურესი შეჭირვებულობისა და უფასო კვების პროგრამაში ჩართვის სასიცოცხლო აუცილებლობის შესახებ.

7.1.1.6.. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერი გამოსცემს ბრძანებას მოსარგებლეთა უფასო კვების ობიექტში ჩარიცხვის შესახებ.

7.1.1.7.. ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოში (მისამართი ქ. ამბროლაური, ვ. კობახიძის ქ. N4) ყოველდღიურად, კვირისა და სადღესასწაულო დღეების გარდა;

7.1.1.8.. კვება ხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ქალაქის მერსა და კვების მომსახურების მიმწოდებელ პირს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით.

7.2ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

7.2.1.ახალშობილთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ქალაქ ამბროლაურში         მცხოვრებ ოჯახს, რომელთა ახალშობილიც დარეგისტრირდა ამავე  ქალაქის მაცხოვრებლად.

7.2.2. პირველ ახალშობილზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო ყოველ მომდევნო ახალშობილზე თითოეულისთვის 50(ორმოცდაათი)  ლარით მეტი.

7.2.3.  ტყუპი ახალშობილების შემთხვევაში 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

7.2. 4 თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება წარმოეშვება ამ მუხლით გათვალისწინებული  ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით - მაქსიმალური თანხის უპირატესობის პრინციპით.

7.3მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

7.3.1ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება:

7.3.1.1.მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება;

7.3.1.2ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო      მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება;

 7.3.1.3. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის(ომის მონაწილე) დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება;

7.3.2. სარიტუალო მომსახურება ანაზღაურდება 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარით, გარდა ამ მუხლის 7.3.1 პუნქტის 7.3.1.3.  ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის (ომის მონაწილე) დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება ანაზღაურდება 300 (სამასი) ლარით.

7.4შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

7.4.1 ყოველთვიური ფინანსური დახმარება გაეწევა ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე:

7.4.1.1.  0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს თვეში 100 ლარის ოდენობით;

 7.4.1.2. მძიმე დაავადების მატარებელს (სიმსივნე IV სტადია, ასციტი, ლეიკემია, შიზოფრენია), თვეში 100 ლარის ოდენობით;

 7.4.1.2.1. პირს, რომელიც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას (ცერებრალური დამბლა, დაუნის სინდრომი, ტეტრაპლეგია, ჰემიპლეგია, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზი, მკვეთრად გამოხატული პარაპარეზი, მყარი ნარჩენი მოვლენები მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზით),ქვედა კიდურის ტაკვი (ამპუტაციის შემდგომი პერიოდი) თვეში 100 ლარის ოდენობით; 

7.4.1.2.2. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოს, თვეში 100 ლარის ოდენობით;

7.5.  ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქალაქ ამბროლაურში რეგისტრირებულ, ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული  ზარალისათვის უსახლკაროდ დარჩენილ, დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცეთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარისა.

7.6 მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

7.6.1ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ ქალაქ ამბროლაურში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 0-დან 18 წლამდე ასაკის სამი და მეტი შვილი:

7.6.1.1. სამშვილიანი ოჯახები 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;

7.6.1.2. ოთხი და მეტ შვილიანი ოჯახები 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

7.6.2.სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია, ერთჯერად ფულად დახმარებასთან ერთად ყოველთვიურად მიიღებენ თითოეულ ბავშვზე 50 ლარს.

7.6.3.ყოველთვიური დახმარება არ გაიცემა იმ ბავშვზე:

7.6.3.1.რომელიც სარგებლობს ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით (სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში) დადგენილი მიზნობრივი ფულადი დახმარებით.

7.6.3.2. რომელიც სარგებლობს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილებით (დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა) განსაზღვრული ფულადი დახმარებით.

7.7. მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

7.7.1.ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე:

7.7. 1.1 ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - მშობელზე -  250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი თითო ბავშვზე.

7.7. 1.2.  ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - წარმომადგენელზე -500 (ხუთასი) ლარი თითო ბავშვზე.

7.8. უსახლკარო ოჯახების  საცხოვრებელი ბინის  ყოველთვიური  ქირით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 08)

7.8.1. თანხა (თვეში არაუმეტეს  200(ორასი) ლარი) გაიცემა ქალაქ ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  უსახლკარო ოჯახებზე რომლებიც:

7.8.1.1. სტიქიური უბედურების შედეგად დარჩნენ უსახლკაროდ და ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი;

7.8.1.2 არიან სოციალურად დაუცველები(სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლები) და ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ საცხოვრებელი.

7.8.1.3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის 7.8.1.1.  ქვეპუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით შემოსულ განცხადებებს სამსახური თანდართულ დოკუმენტაციასთან და დასკვნასთან ერთად გადასცემს შემდგომი განხილვისთვის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილ სოცილურ საკითხთა მუდმივმოქმედ კომისიას, რომლის ფუნქციებიც განსაზღვრულია მერის ბრძანებით.

7.8.1.4.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაიცემა ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის ფულადი კომპენსაცია არაუმეტეს თვეში 200 (ორასი) ლარისა.

7.9 ქალაქ ამბროლაურში მცხოვრები მოსახლეობის ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

აღნიშნული პროგრამაში გათვალისწინებულია 2016 წლის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დავალიანების გადასახდელად საჭირო თანხა

7.10. მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა მიტოვების ფულადი პრევენცია (პროგრამული კოდი 06 03 10)

 7.10.1 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით საჭიროა განხორციელდეს ბავშვთა მიტოვების(სააღმზრდელო დაწესებულებაში მოხვედრის) პრევენციული ღონისძიებები. ქვეპროგრამის აქტუალობა მდგომარეობს იმაში, რომ დღეისათვის  კვლავ ბევრი მოზარდი ხვდება  სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რითაც მათ ერთმევათ შესაძლებლობა, აღიზარდონ ოჯახურ გარემოში, რაც გაეროს ბავშვის უფლებათა შესახებ კონვენციის მე-5 მუხლის თანახმად წარმოადგენს იმ უპირატეს გარემოს, სადაც უნდა აღიზარდოს ბავშვი, რათა  განავითაროს თავისი მზარდი შესაძლებლობები.

7.10.2. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის სააღმზრდელო დაწესებულებაში მოხვედრის რისკის აცილების ხელშეწყობა და ამ  მიზნით ფულადი სოციალური დახმარების გაწევა.

7.10.3.   მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების ფულადი პრევენციის ქვეპროგრამა   განხორციელდება მერიის შესაბამისი  სამსახურისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სამხარეო ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე.

7.10.4.ყოველთვიური დახმარება არ გაიცემა იმ ბავშვზე, რომელიც:

7.10.4.1.  სარგებლობს ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით (სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში) დადგენილი მიზნობრივი ფულადი დახმარებით.

 7.10.4.2 სარგებლობს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილებით (დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა) განსაზღვრული ფულადი დახმარებით.

7.10.5.ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მზრუნველობა მოკლებულ, მიუსაფარ ბავშვზე 0-18 წლამდე გაიცეს ფულადი დახმარება:

7.10.5.1. ჯანმრთელ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარი;

7.10.5.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე 130 (ას ოცდაათი) ლარი;

7.11. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

7.11. 1.ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა“  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა:

7.11. 1.1 საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეზე/ინვალიდზე 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით;

7.11. 1.2.  სხვა დანარჩენ კატეგორიაზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

7.12. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

7.12.1. ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარების ქვეპროგრამა განსაზღვრავს ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის საშეშე მერქნის გაცემის წესს.

7.12.2.საშეშე მერქანი გაიცემა ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს.

7.12. 3 საშეშე მერქანი თითოეულ ოჯახზე გაიცემა არა უმეტეს 5 მ-სა.

7.12.4 მერქნის მიღების თაობაზე ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება დაინტერესებული პირის განცხადების საფეძველზე. სამსახური ამოწმებს მერიაში შემოსულ განცხადებებს თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად. შემოწმების შემდგომ, სრულყოფილი მასალები შემდგომი განხილვისათვის ეგზავნება მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილ სოციალური პროგრამებისა და სოციალური საკითხების შემსწავლელ მუდმივმომქმედ კომისიას, რომლის ფუნქციაც განსაზღვრულია მერის ბრძანებით. კომისია უფლებამოსილია დაუშვას გამონაკლისი და მიმართოს რეკომენდაციით მერს, საშეშე მერქნი გაიცეს მოქალაქეზე, რომელიც ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. ამ შემთხვევაში დაინტერესებულმა მხარემ დამატებით უნდა წარმოადგინოს, ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პირველი მოწვევის საკრებულოს არანაკლებ სამი დეპუტატის მიერ დამოწმებული წერილობითი შუამდგომლობა, მისი უკიდურესი შეჭირვებულობისა და საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამაში ჩართვის სასიცოცხლო აუცილებლობის შესახებ.

7.13.  90 წლისა და მეტი ასაკის მქონე მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

7.13.1. ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული ადამიანების  თანადგომა და მხარდაჭერა.

7.13.2  თანხა გაიცემა მოქალაქეზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა 90 და მეტი წელი (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარის კუთვნილი თანხა გადაეცემა მის ოჯახს).                 

7.13.3.  ხანდაზმულ დღეგრძელთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარისოდენობით.

7.14. ქალაქ ამბროლაურის ბიუჯეტიდან თანხები გაიცემა ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული ,, სოციალური დაცვის პროგრამა და ბენეფიტის გაცემის წესის“ შესაბამისად


თავი III
ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 ქალაქ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

6014.5

1345.7

4668.8

4544,1

90,0

4454,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59

   

59

 

59

 

ხარჯები

3566.6

81,0

3485.6

3115,9

90,00

3025,9

 

შრომის ანაზღაურება

927.0

40.8

886.2

856,0

38,8

817,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2393.5

1218.0

1175.5

1428,2

0

1428,2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

54.4

46.7

7,7

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1271.5

0

1271.5

1095,6

0

1095,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

0

56

56

0

56

 

ხარჯები

1201.0

0

1201.0

1089,2

0

1089,2

 

შრომის ანაზღაურება

886.2

0

886.2

817,2

0

817,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0

67.5

6,4

0

6,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

3,0

0

3,0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

397.5

0

397.5

358,9

0

359,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

   

15

 

15

 

ხარჯები

377.0

0

377.0

357,0

0

357.0

 

შრომის ანაზღაურება

299.6

0

299.6

272,1

0

272,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.6

0

20.6

1,9

0

1,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

866.4

0

866.4

716,7

0

716,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41

   

41

 

41

 

ხარჯები

816.5

0

816.5

712,2

0

712,2

 

შრომის ანაზღაურება

586.6

0

586.6

545,1

0

545,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.9

0

46.9

4,5

0

4,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

3,0

0

3,0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

7.6

0

7.6

20,0

0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

7.6

0

7.6

20,0

0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

44.3

40.8

3,5

42,4

42,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

   

3

 

 

 

ხარჯები

44.3

40.8

3,5

42,4

42,4

0

 

შრომის ანაზღაურება

40.8

40.8

0

38,8

38,8

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

44.3

40.8

3,5

42,4

42,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

   

3

 

 

 

ხარჯები

44.3

40.8

3,5

42,4

42,4

0

 

შრომის ანაზღაურება

40.8

40.8

0

38,8

38,8

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3002.4

1264.7

1737.7

1902,8

0

1902,8

 

ხარჯები

630.5

0

630.5

481,0

0

481,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2325.3

1218.0

1107.3

1421,8

0

1421,8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

46.7

46.7

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

1392.9

1264.7

128.2

10,9

0

10,9

 

ხარჯები

3,0

0

3,0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1343.2

1218.0

125.2

10,9

0

10,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

46.7

46.7

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1238.5

0

1238.5

1551,9

0

1551,9

 

ხარჯები

256.4

0

256.4

141,0

0

141,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

982.1

0

982.1

1410,9

0

1410,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

188.0

0

188.0

55,0

0

55,0

 

ხარჯები

103.0

0

103.0

55,0

0

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

0

85.0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

104,8

0

104,8

6,0

0

6,0

 

ხარჯები

5.0

0

5.0

6.0

0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.9

0

99.9

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

00

0

0

00

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

776.4

0

776.4

1247,9

0

1247,90

 

ხარჯები

148,5

0

148,5

80,0

0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

627.9

0

627.9

1167,9

0

1167,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03.02.04

კანალიზაციის და სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

169,3

0

169,3

243,0

0

243,0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,3

0

169,3

243,0

0

243,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03.03

ა.ა.ი.პ.  ქალაქ ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

371,1

0

371,1

340,0

0

340,0

 

ხარჯები

371,1

0

371,1

340,0

0

340,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

04 00

განათლება

406,4

0

406,4

411,3

0

411,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

406,4

0

406,4

411,3

0

411,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი  სააღმზრდელო დაწესებულება

305,0

0

305,0

320,0

0

320,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

305,0

0

305,0

320,0

0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

04 02

ა.ა.ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

101,4

0

101,4

91,3

0

91,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

101,4

0

101,4

91,3

0

91,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

921.8

0

921.8

788,4

0

788,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

921.8

0

921.8

788,4

0

788,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

     

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

425.2

0

425.2

371,7

0

371,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

425.2

0

425.2

371,7

0

371,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

169.1

0

169.1

154,2

0

154,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

169.1

0

169.1

154,2

0

154,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 02

ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“ს ხელშეწყობა

133,1

0

133,1

110,0

0

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

133,1

0

133,1

110,0

0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 03

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზის  ხელშეწყობა

119.6

0

119.6

105,0

0

105,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

119.6

0

119.6

105,0

0

105,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 04

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

3,4

0

3,4

2,5

0

2,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,4

0

3,4

2,5

0

2,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

469,5

0

469,5

395,0

0

395,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

469,5

0

469,5

395,0

0

395,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

337,8

0

337,8

279,0

0

279,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

337,8

0

337,8

279,0

0

279,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

73,5

0

73,5

65,0

0

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

73,5

0

73,5

65,0

0

65,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

50,2

0

50,2

45,0

0

45,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

 

 

 

 

ხარჯები

50,2

0

50,2

45,0

0

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

8.0

0

8.0

6.0

0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

8.0

0

8.0

6.0

0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03

ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი  ღონისძიებების დაფინანსება

27.1

0

27.1

21,7

0

21,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

 

 

 

 

ხარჯები

27,1

0

27,1

21,7

0

21,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

0

0,0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03 01

ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისების ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03 02

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

5.0

0

5.0

2.0

0

2.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5.0

0

5.0

2.0

0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03 03

საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების ღონისძიება

1,8

0

1,8

1,8

0

1,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,8

0

1,8

1,8

0

1,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

         

 

 

 

 05 03 04

წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღინისძიებები განათლების სფეროში

8.1

0

8.1

8.0

0

8.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,1

0

8,1

8,0

0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

0

0,0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03 05

წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები კულტურისა და სპორტის სფეროში

11,3

0

11,3

9,0

0

9,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11,3

0

11,3

9,0

0

9,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03 06

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 05 03 07

წოდების მინიჭება „ქალაქზე მზრუნველი“

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

0,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

368,2

40,2

327,9

303,6

47,6

256,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

362,7

40,2

322,5

303,6

47,6

256,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0,0

0,8

0

0,0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

0

0,0

0

 

ვალდებულებების კლება

4,7

0,0

4,7

0

0,0

0

 06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება

41,5

40,2

1,3

47,6

47,6

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

41,5

40,2

1,3

47,6

47,6

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა

91.7

0

91.7

83,0

0

83,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

91.7

0

91.7

83,0

0

83,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 01

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტების სამედიცინო მომსახურება

24.0

0

24,0

22.0

0

22,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

24,0

0

24,0

22,0

0

22,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 02

ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსება/თანადაფინანსება

33,0

0

33,0

30,0

0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

33,0

0

33,0

30,0

0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 03

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

3,6

0

3,6

3,0

0

3,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,6

0

3,6

3,0

0

3,60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 04

ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

11.1

0

11.1

7,0

0

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11.1

0

11.1

7,0

0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 05

ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსება

9.8

0

9.8

13,0

0

13,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

9.8

0

9.8

13,0

0

13,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 06

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა

10.2

0

10.2

8,0

0

8,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

10.2

0

10.2

8,0

0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06  03

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის  სოციალური დაცვის პროგრამა

235.0

0

235.0

173,0

0

173,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

229.5

0

229.5

173,0

0

173,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0

0,8

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

4,7

0

4,7

0

0

0

06 03  01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

41,2

0

41,2

40,0

0

40,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

35,8

0

35,8

40,0

0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

0

0,8

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

4,7

0

4,7

0

0

   04,7

06 03 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

14.5

0

14.5

13,0

0

13,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

14.5

0

14.5

13,0

0

13,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

2,0

0

2,0

1,0

0

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,0

0

2,0

1,0

0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება

26.6

0

26.6

30,0

0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

26.6

0

26.6

30,0

0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

   

0

0

0

0

0

0

         

 

 

 

06 03 05

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

10,0

0

10,0

10,0

0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

10,0

0

10,0

10,0

0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 06

მრავალშვილიანი  ოჯახების ფინანსური  დახმარება

21.0

0

21.0

20.0

0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21.0

0

21.0

20.0

0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 07

მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

4,5

0

4,5

4,5

0

4,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,5

0

4,5

4,5

0

4,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 08

უსახლკარო  ოჯახების  საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

2,4

0

2,4

1,5

0

1,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,4

0

2,4

1,5

0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 09

 ქალაქ ამბროლაურში მცხოვრები მოსახლეობის  ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურება

46.1

0

46.1

4,0

0

4,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

46.1

0

46.1

4,0

0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 10

მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა მიტოვების ფულადი პრევენცია

37,1

0

37,1

25,0

0

25,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

37,1

0

37,1

25,0

0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 11

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

10,6

0

10,6

10,0

0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

10,6

0

10,6

10,0

0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 12

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება

16,0

0

16,0

11,0

0

11,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

16,0

0

16,0

11,0

0

11,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

06 03 13

90 წლისა და მეტი ასაკის მქონე მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

3,0

0

3,0

3,0

0

3,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3,0

0

3,0

3,0

0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0,0

0

0

0,0

 12. 27/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 04/01/2018 11. 27/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 02/11/2017 10. 04/09/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 04/09/2017 9. 25/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 30/08/2017 8. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 25/08/2017 7. 28/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 03/08/2017 6. 28/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 30/06/2017 5. 24/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 29/05/2017 4. 28/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 04/05/2017 3. 27/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 08 - ვებგვერდი, 29/03/2017 2. 27/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 05 - ვებგვერდი, 02/02/2017 1. 17/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 03 - ვებგვერდი, 20/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.