ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016193
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
29/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.131.016193
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 27/03/2017)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2016 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე  მუხლისა და  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის  №22 დადგენილება.
მუხლი 3
   დადგენილება ამოქმედდეს 2017  წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე.
.

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

                                                                                                                                                                                                      (ლარი)

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

2017 წლის  პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდე

ბიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

შემოსავლები

25 106 249

23 310 495

1 795 754

31 737 025

30 246 329

 1 490 696 

32 605 500

32 605 500

                  -   

გადასახადები

2 078 881

2 078 881

                               -   

2 900 000

2 900 000

                              -   

5 050 000

5 050 000

                               -   

გრანტები

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 669 643

25 178 947

  1 490 696 

25 634 300

25 634 300

                               -   

სხვა

შემოსავლები

2 733 076

2 733 076

                               -   

2 167 382

2 167 382

                              -   

1 921 200

1 921 200

                               -   

ხარჯები

14 097 843

13 691 706

406 137

14 118 583

14 117 903

                680 

11 036 570

11 036 570

                  -   

შრომის

ანაზღაურება

2 207 758

2 207 758

                               -   

6 232 084

6 232 084

                              -   

6 061 914

6 061 914

                               -   

საქონელი და

მომსახურება

2 741 736

2 741 021

715

3 599 650

3 599 650

                              -   

3 502 023

3 502 023

                               -   

პროცენტი

383 462

383 462

                               -   

371 830

371 830

                              -   

314 450

314 450

                               -   

სუბსიდიები

6 517 103

6 517 103

                               -   

487 217

487 217

                              -   

230 600

230 600

                               -   

გრანტები

587 050

587 050

                               -   

250 000

250 000

                              -   

0

0

                               -   

სოციალური

უზრუნველყოფა

964 443

964 443

                               -   

1 271 162

1 271 162

                              -   

664 360

664 360

                               -   

სხვა ხარჯები

696 291

290 869

405 422

1 906 640

1 905 960

                           680 

263 223

263 223

                               -   

საოპერაციო

სალდო

11 008 406

9 618 789

1 389 617

17 618 442

16 128 426

  1 490 016 

21 568 930

21 568 930

                  -   

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

15 738 359

14 348 742

1 389 617

20 006 433

18 516 417

1 490 016 

20 781 580

20 781 580

                  -   

ზრდა

15 924 926

14 535 309

1 389 617

20 006 433

 18 516 417 

  1 490 016 

20 781 580

20 781 580

                               -   

კლება

                     186 567 

186 567

 

                               -   

 

 

                               -   

 

 

მთლიანი

სალდო

-4 729 952

-4 729 952

                  -   

-2 387 991

-2 387 991

                 -   

787350

787350

                  -   

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5 240 048

-5 240 048

                  -   

-3 243 524

-3 243 524

                 -   

   

                  -   

ზრდა

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                              -   

                               -   

                               -   

                               -    

ვალუტა,

დეპოზიტები

                               -   

 

 

                               -   

 

 

                               -   

 

 

კლება

 5 240 048 

5 240 048

                               -   

  3 243 524 

3 243 524

                              -   

   

                               -   

ვალუტა,

დეპოზიტები

 5 240 048 

5 240 048

 

 3 243 524 

3 243 524

 

   

 

ვალდებულ

ებების

ცვლილება

-510 096

-510 096

                   -  

-855 533

-855 533

                  -  

-787 350

-787 350

                   -  

ზრდა

                               -   

 

 

                               -   

 

 

                               -   

 

 

კლება

                     510 096 

510 096

                               -   

                     855 533 

855 533

0

  787 350 

787 350

0

         

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                  -  

                   -  

                   -  

                   -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

2017 წლის  პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულ

ობები

25292816

23497062

1795754

31737025

30246329

   1 490 696 

   32605500

   32605500

                  -   

შემოსავლები

 25 106 249 

  23 310 495 

   1 795 754 

31 737 025 

 30 246 329 

  1 490 696 

   32605500

   32605500

                               -   

არაფინანსური

აქტივების

კლება

                     186 567 

                     186 567 

                               -   

                               -   

                               -   

                              -   

                               -   

                               -   

                               -   

 ფინანსური

აქტივების კლება    

  (ნაშთის

გამოკლებით)

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                              -   

                               -   

                          -   

                               -   

 ვალდებულებების

ზრდა

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                               -   

                              -   

                               -   

                      -   

                               -   

გადასახ

დელები

30532865

 28 737 111 

 1 795 754  

34980549

 33 489 853 

  1 490 696 

32605500

32 605 500

                  -   

   ხარჯები

 14 097 843 

   13 691 706 

  406 137 

  14 118 583 

 14 117 903 

            680 

    11 036 570 

   11 036 570 

                               -   

   არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  15 924 926 

  14 535 309 

   1 389 617 

 20 006 433 

  18 516 417 

   1 490 016 

    20 781 580 

   20 781 580 

                               -   

   ფინანსური

აქტივების

ზრდა

(ნაშთის გამოკლებით)

                               -   

 

 

                               -   

 

 

                               -   

 

 

      ვალდებულ

ებების

კლება

             510 096 

          510 096 

                               -   

       855 533 

            855 533 

                              -   

              787 350 

     787 350 

                               -   

ნაშთის

ცვლილება

-5240049

-5240049

                  -   

-3243524

-3243524

                 -   

     

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31865500ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

2017 წლის   პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

25106249

23310495

 1 795 754

  31 737 025

  30 246 329

 1 490 696

32605500

32605500

          -  

გადასახადები

   2 078 881

   2 078 881

                     -  

           2 900 000

  2 900 000

                     -  

 5 050 000

 5 050 000

                  -  

გრანტები

 20 294 292

  18 498 538

   1 795 754

         26 669 643

  25 178 947

 1 490 696

  25 634 300

  25 634 300

                  -  

სხვა შემოსავლები

   2 733 076

  2 733 076

                     -  

           2 167 382

   2 167 382

                     -  

 1 921 200

 1 921 200

                  -  

 

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   5 050 000    ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის  პროექტი

გადასახადები

2 078 881

2 900 000

5 050 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

1 500 000

1 150 000

ქონების გადასახადი

2 078 881

1 400 000

3 900 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე       (გარდა მიწისა)

1 022 194

1 045 500

3 545 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)

586 850

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

  (გარდა მიწისა)

67 853

30 500

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

60 561

40 000

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

341 422

284 000

284 000

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  25 634 300 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის  პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

20 294 292

18498538

1795754

26 669 643

25 178 947

1 490 696

25 634  300

25 634  300

          -  

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 669 643

25 178 947

1 490 696

25 634  300

25 634  300

          -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 198 700

7 198 700

 

5 868 400

5 868 400

 

4 894 300

4 894 300

 

სპეციალური ტრანსფერი

2 142 257

346 503

1 795 754

2 628 629

1 137 933

1 490 696

              -  

              -  

          -  

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 795 754

 

1 795 754

1 490 696

 

1 490 696

                        -  

 

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

346 503

346 503

 

1 137 933

1 137 933

 

                        -  

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

10 953 335

10 953 335

 

18 172 614

18 172 614

 

 20 740 000

20 740 000

 

.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

10 953 335

10 953 335

 

18 172 614

18 172 614

 

  20 740 000

 20 740 000

 

 

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 921 200  ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

2017 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 733 076

2 167 382

1 921 200

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 085 398

800 762

469 580

პროცენტები

801 332

550 000

169 580

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

801 332

550 000

169580

რენტა

284 066

250 762

300 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

35 641

50 000

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

248 425

200 762

250 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

427 853

350 000

385 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

396 738

320 000

350 000

სანებართვო მოსაკრებელი

59 015

40 000

60 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

59 015

40 000

60 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

107

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

52 358

   

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

285 259

280 000

290 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 115

30 000

35 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 115

30 000

35 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1 026 616

850 000

900 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

193 210

166 620

166 620

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

193 210

166 620

166 620

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11 036 570  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

 

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის  პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14 097 843

13 691 706

406 137

14 118 583

14 117 903

680

11 036 570

11 036 570

-

შრომის ანაზღაურება

2 207 758

2 207 758

-

6 232 084

6 232 084

-

6 061 914

6 061 914

-

საქონელი და მომსახურება

2 741 736

2 741 021

715

3 599 650

3 599 650

-

3 502 023

3 502 023

-

პროცენტი

383 462

383 462

-

371 830

371 830

-

314 450

314 450

-

სუბსიდიები

6 517 103

6 517 103

-

487 217

487 217

-

230 600

230 600

-

გრანტები

587 050

587 050

-

250 000

250 000

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

964 443

964 443

-

1 271 162

1 271 162

-

664360

664360

-

სხვა ხარჯი

696 291

290 869

405 422

1 906 640

1 905 960

680

263 223

263 223

-

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 781 580  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 781 580 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის  პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 186

 16 186

                     -  

   62 570 

                  62 570 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

1 353

   1 353

                     -  

 13 050 

                  13 050 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12 842 330

    11 452 713

1 389 617

  16 856 205 

15 366 189 

1 490 016 

19 335 695 

19 335 695 

                    -   

განათლება

2 410 692

  2 410 692

                     -  

   2 364 720 

  2 364 720 

                    -   

  1 435 005 

  1 435 005 

                    -   

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

და სპორტი

652 365

   652 365

                     -  

   709 888 

               709 888 

                    -   

  2 630 

   2 630 

                    -   

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 000

2 000

-

-

-

-

8 250

8 250

-

ჯამი

15 924 926

14 535 309

1 389 617

20 006 433

18 516 417

1 490 016

20 781 580

20 781 580

-

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის  პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

   186 567 

    186 567

            -  

                -   

                  -  

            -  

           -   

            -  

            -  

ძირითადი აქტივები

   186 567 

    186 567

            -  

                -   

                  -  

            -  

           -   

            -  

            -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  31818150 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2015 წლის ფაქტი 

 2016 წლის გეგმა 

 2017 წლის პროექტი

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფომომსახურება

2 476 597 

2 476 597 

2 815 927 

2 815 927 

2 510 456 

2 510 456 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2 093 135 

2 093 135 

2 444 097 

2 444 097 

2 196 006 

2 196 006 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 938 726 

1 938 726 

2 082 787 

2 082 787 

1 901 913 

1 901 913 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

154 409 

154 409 

361 310 

361 310 

294 093 

294 093 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

383 462 

383 462 

371 830 

371 830 

314 450 

314 450 

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

0  

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

702

თავდაცვა

112 540 

112 540 

140 530 

140 530 

102 584 

102 584 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

112 540 

112 540 

140 530 

140 530 

102 584 

102 584 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

651 545 

651 545 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

651 545 

651 545 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 731 907 

3 731 907 

4 770 727 

4 770 727 

9 684 771 

9 684 771 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3 223 

3 223 

11 502 

11 502 

3 745 

3 745 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

3 223 

3 223 

11 502 

11 502 

3 745 

3 745 

 

7045

ტრანსპორტი

3 522 009 

3 522 009 

4 521 285 

4 521 285 

9 484 596 

9 484 596 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 522 009 

3 522 009 

4 521 285 

4 521 285 

9 484 596 

9 484 596 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

206 675 

206 675 

237 940 

237 940 

196 430 

196 430 

 

705

 გარემოს დაცვა

5 248 377 

5 248 377 

3 703 106 

3 703 106 

4 578 015 

4 578 015 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 436 443 

1 436 443 

1 565 290 

1 565 290 

2 028 600 

2 028 600 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 811 934 

3 811 934 

2 137 816 

2 137 816 

2 549 415 

2 549 415 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 429 627 

6 039 295 

1 390 332 

13 084 056 

11 593 360 

1 490 696 

8 123 012 

8 123 012 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 239 046 

1 239 046 

2 343 549 

2 343 549 

601 446 

601 446 

 

7063

წყალმომარაგება

3 333 942 

3 333 942 

7 933 909 

7 933 909 

6 347 853 

6 347 853 

 

7064

 გარე განათება

714 853 

714 853 

742 100 

742 100 

765 500 

765 500 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 141 786 

751 454 

1 390 332 

2 064 498 

573 802 

1 490 696 

408 213 

408 213 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

196 801 

196 801 

265 370 

265 370 

412 992 

412 992 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

196 801 

196 801 

265 370 

265 370 

412 992 

412 992 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 728 045 

3 728 045 

2 348 150 

2 348 150 

1 205 265 

1 205 265 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 422 424 

2 422 424 

1 440 728 

1 440 728 

374 440 

374 440 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 177 895 

1 177 895 

772 902 

772 902 

711 100 

711 100 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

127 726 

127 726 

134 520 

134 520 

119 725 

119 725 

 

709

განათლება

5 090 665 

5 090 665 

5 354 600 

5 354 600 

4 678 705  

4 678 705 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 963 763 

1 963 763 

2 372 955 

2 372 955 

2 560 000 

2 560 000 

 

7092

ზოგადი განათლება

3 169 

3 169 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3 169 

3 169 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

3 123 733 

3 123 733 

2 981 645 

2 981 645 

2 118 705 

2 118 705 

 

710

სოციალური დაცვა

1 356 665 

951 243 

405 422 

1 642 550 

1 642 550 

522 350 

522 350  

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

179 996 

179 996 

134 000 

134 000 

227 100 

227 100 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 176 669 

771 247 

405 422 

1 508 550 

1 508 550 

295 250 

295 250 

 

 

მთლიანი ხარჯები

30 022 769 

28 227 015 

1 795 754 

34 125 016 

32 634 320 

1 490 696 

31 818 150 

31 818 150 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    787350 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -   0   ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-787 350) ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1.სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს.  კერძოდ დაგეგმილია : ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების დარჩენილი ნაწილის მოწყობა , როგორიცაა  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს). განხორციელება ტროტუარის დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება და ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობა. შშმ პირებისათვის მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი.  დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა - პროექტის  I ეტაპი,  რომლის ფარგლებში მოხდება ქ. ქობულეთში, სადგურიდან გორგილაძის ქუჩის კვეთამდე არსებული ამორტიზირებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია და ახალის მოწყობა, ასევე მოხდება დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ქვეპროგრამით  აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის  ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის კეთილმოწყობის მე-2 ეტაპის სამუაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება რუსთაველის ქუჩის (სასაფლაოს უბნის) სავალი გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა ,  რომლის ფარგლებში მოხდება ვაჟა ფშაველას; პოპოვისა და პუშკინის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია , სადაც მოეწყობა ტროტუარები და  სავალი გზის  ნაწილი დეკორატიული ფილებით . დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა, რუსთაველის ქუჩაზე (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებშიც მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტო/ბეტონი, მოეწყობა ტროტუარი დეკორატიული ფილებით და  შშმ პირებისთვის მოეწყობა პანდუსები და სპეციალური ბილიკი. ქვეპროგრამით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი ,რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება  სათვალთვალო ვიდეოკამერები , სექციური რადარები და ზოგადი ხედვის კამერები. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა კერძოდ : აღმაშენებლის გამზირის N660-ის მოპირდაპირედ , ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ;  აღმაშენებლის გამზირის  N514-ის ,  N520-ის   N580-ის  და  N620-ის მოპირდაპირედ  - განხორცილედება გადასასვლელების კეთილმოწყობა:

2.1.2. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოებს , მეტალოკონსტრუქციის გამჭვირვალე მოსაცდელები განთავსდება ქ. ქობულეთში აღმაშენბელის გამზირზე.

2.1.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.2. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია 4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა, დაიგეგმა ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.

2.2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობის  სამუშაოები;  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები; სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები; სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში, ზედა აჭყვაში წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია  (II ეტაპი). დაგეგმილია  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი.

ქვეპროგრამით დასრულდება წყალმომარაგების ის ინფრასტრუქტურული პროექტები რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს, კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა, ქალაქ  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება).

ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.5. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების (III ეტაპი) დაფინანსება. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და დაერთება გელაურში არსებულ სატუმბო სადგურზე.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება : ქალაქ ქობულეთში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის  (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)მოწყობა.

2.4.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა. აგრეთვე დასრულდება 2016 წლის გარდამავალი ღონისძიებაც.

2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 10)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს თანახმად ხელშეკრულებისა 2016 წლის პროგრამის  „ქალთა ოთახის“  პროგრამის ფარგლებში  თანამშრომლის დაქირავების ხარჯებს.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა     (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა : სოფელ ჩაისუბანში  საბავშვო ბაღის მოწყობა, აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა და ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, პროექტის ფარგლებში მოხდება ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ ბაღის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით  და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციოები.

ქვეპროგრამით დასრულდება  ის ინფრასტრუქტურული პროექტი რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს , კერძოდ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის არგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა    (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა).  ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

  4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

4.1.4. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. 0 მზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6.  ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1.  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

 5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების,   ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების  მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე:  19 წლამდე ასაკის პირებს ;  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით   900  დაავადებულ   პირებს  :  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს(მშობელი, მეუღლე, შვილი).    პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე       25 პარკინსონით დაავადებულ   0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს.

5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა    (პროგრამული კოდი  06 01 03)

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა ხდება პირველადი ჯანდაცვაში მომუშავე სამედიცინო მომსახურე პერსონალის მიერ საკუთარი ხარჯებიდან, ასევე ყოველთვიურად საჭიროა "ექიმის ჩანთის" მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით  შევსება .

5.1.3.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ორი ბენეფიციარი,  თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  ორი ბენეფიციარი , თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით.

5.1.4. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80% ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.1.5.  სოფლის მოსახლეობის  ექიმამდელი    სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი  06 01 08)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.

5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 10)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული                      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

     30 532 865

   28 737 111

1 795 754

34 980 549

      33 489 853

  1 490 696

32 605 500

32605500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  202

                202

                 -  

    1 301,00

   1 301,00

                -  

   1 351,0

   1 351,0

            -  

 

ხარჯები

   14 097 843

    13 691 706

   406 137

14 118 583

 14 117 903

             680

 11 036 570

11 036 570

             -  

 

შრომის ანაზღაურება

   2 207 758

   2 207 758

                 -  

 6 232 084

  6 232 084

                -  

  6 061 914

  6 061 914

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

 2 741 736

   2 741 021

           715

 3 599 650

  3 599 650

                -  

 3 502 023

 3 502 023

             -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    18 770

      18 770

                 -  

    112 960

    112 960

                -  

  82 980

  82 980

            -  

 

მივლინება

    18 082

    18 082

                 -  

   42 520

     42 520

                -  

     22 809

    22 809

            -  

 

ოფისის ხარჯები

           268 587

         267 872

              715

    907 747

           907 747

                -  

    742 175

     742 175

            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

               6 519

             6 519

                 -  

    11 700

             11 700

                -  

        6 900

             6 900

            -  

 

კვების ხარჯები

                     -  

                   -  

                 -  

   610 000

           610 000

                -  

     760 050

         760 050

            -  

 

სამედიცინო ხარჯები

       22 300

        22 300

                 -  

    37 300

          37 300

                -  

      34 400

           34 400

            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  240

                240

                 -  

   92 870

             92 870

                -  

     54 300

           54 300

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     146 453

         146 453

                 -  

   497 542

    497 542

                -  

  422 243

  422 243

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   2 260 785

      2 260 785

                 -  

 1 287 011

 1 287 011

                -  

 1 376 166

  1 376 166

            -  

 

პროცენტი

    383 462

         383 462

                 -  

    371 830

    371 830

                -  

    314 450

  314 450

            -  

 

სუბსიდიები

  6 517 103

  6 517 103

                 -  

   487 217

   487 217

                -  

     230 600

  230 600

            -  

 

გრანტები

    587 050

    587 050

                 -  

   250 000

   250 000

                -   

                  -  

                   -  

            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           964 443

         964 443

                 -  

  1 271 162

   1 271 162

                -  

   664 360

         664 360

            -  

 

სხვა ხარჯები

           696 291

         290 869

       405 422

 1 906 640

        1 905 960

             680

    263 223

         263 223

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  15 924 926

 14 535 309

    1 389 617

20 006 433

      18 516 417

   1 490 016

20 781 580

    20 781 580

            -  

 

ვალდებულებების კლება

     510 096

         510 096

                 -  

    855 533

           855 533

                -  

    787 350

         787 350

            -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

   3 528 839

    3 528 839

                 -  

 4 266 910

        4 266 910

                -  

  3 797 379

      3 797 379

             -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  192

                192

                 -  

                 192

                  192

                -  

                192

                192

             -  

 

ხარჯები

        3 002 557

      3 002 557

                 -  

 3 348 807

        3 348 807

                -  

  3 010 029

      3 010 029

             -  

 

შრომის ანაზღაურება

        2 051 646

      2 051 646

                 -  

 2 155 904

        2 155 904

                -  

 2 015 929

      2 015 929

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

           549 822

         549 822

                 -  

   645 344

           645 344

                -  

    524 852

         524 852

             -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

             18 770

           18 770

                 -  

   15 240

             15 240

                -  

       21 360

           21 360

            -  

 

მივლინება

             17 108

           17 108

                 -  

    30 500

             30 500

                -  

   13 159

           13 159

            -  

 

ოფისის ხარჯები

   159 970

         159 970

                 -  

  201 064

           201 064

                -  

 164 806

         164 806

            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

               6 519

             6 519

                 -  

   11 700

             11 700

                -  

      6 900

             6 900

            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  240

                240

                 -  

                 540

                  540

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

           136 289

         136 289

                 -  

   144 880

           144 880

                -  

    115 983

         115 983

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           210 926

         210 926

                 -   

   241 420

           241 420

                -  

     202 644

         202 644

            -  

 

პროცენტი

           383 462

         383 462

                 -  

   371 830

           371 830

                -  

   314 450

         314 450

            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

             10 340

           10 340

                 -  

                 379

                  379

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სხვა ხარჯები

               7 287

             7 287

                 -  

  175 350

           175 350

                -  

    154 798

         154 798

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             16 186

           16 186

                 -  

   62 570

             62 570

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ვალდებულებების კლება

           510 096

         510 096

                 -  

     855 533

           855 533

                -  

    787 350

         787 350

            -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      742 096

     742 096

                 -  

   708 943

           708 943

                -  

    648 599

         648 599

             -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    31

                  31

 

                   31

                    31

                -  

                  31

                  31

             -  

 

ხარჯები

           735 911

         735 911

                 -  

          694 513

           694 513

                -  

   648 599

         648 599

             -  

 

შრომის ანაზღაურება

           513 084

         513 084

 

          491 253

           491 253

               -  

   469 794

         469 794

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

           218 057

         218 057

                 -  

          201 080

           201 080

                -  

    177 177

         177 177

            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

               4 395

             4 395

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

                   -  

             -  

 

მივლინება

               6 945

             6 945

 

   7 000

               7 000

                -  

2 289

             2 289

             -  

 

ოფისის ხარჯები

             41 759

           41 759

 

    42 700

             42 700

                -  

   31 680

           31 680

             -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

                  800

                800

 

    1 300

               1 300

                -  

                900

                900

             -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

             41 202

           41 202

 

  46 960

             46 960

                -  

    42 264

           42 264

             -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

           122 956

         122 956

 

  103 120

           103 120

                -  

  100 044

         100 044

             -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

               2 360

             2 360

 

                    -  

                    -  

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სხვა ხარჯები

               2 410

             2 410

 

  2 180

               2 180

                -  

             1 628

             1 628

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               6 185

             6 185

 

  13 630

             13 630

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ვალდებულებების კლება

                    -  

 

 

                 800

                  800

               -  

                  -  

                   -  

            -  

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 890 472

   1 890 472

                 -  

  2 131 504

   2 131 504

               -  

  1 891 980

      1 891 980

             -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  161

                161

                 -  

                 161

                  161

                -  

                161

                161

             -  

 

ხარჯები

        1 880 471

      1 880 471

                 -  

  2 082 564

        2 082 564

                -  

  1 891 980

    1 891 980

             -  

 

შრომის ანაზღაურება

        1 538 562

      1 538 562

                 -  

1 664 651

        1 664 651

                -  

  1 546 135

   1 546 135

             -  

 

საქონელი და მომსახურება

           329 052

         329 052

                 -  

    414 364

           414 364

                -  

   342 675

         342 675

             -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

             14 375

           14 375

                 -  

     15 240

             15 240

                -  

    21 360

           21 360

             -  

 

მივლინება

             10 163

           10 163

                 -  

      23 500

             23 500

                -  

    10 870

           10 870

             -  

 

ოფისის ხარჯები

           118 211

         118 211

                 -  

    158 364

           158 364

                -  

   133 126

         133 126

             -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

               5 719

             5 719

                 -  

     10 400

             10 400

                -  

     6 000

        6 000

             -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  240

                240

                 -  

                 540

                  540

                -  

                   -  

                   -  

             -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

             95 087

           95 087

                 -  

     97 920

             97 920

                -  

    73 719

           73 719

             -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             85 257

           85 257

                 -  

   108 400

           108 400

                -  

    97 600

           97 600

             -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

               7 980

             7 980

                 -  

                 379

                  379

                -  

                   -  

                   -  

             -  

 

სხვა ხარჯები

               4 877

             4 877

                 -  

    3 170

               3 170

                -  

     3 170

             3 170

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             10 001

           10 001

                 -  

   48 940

             48 940

                -  

                   -  

                   -  

             -  

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

        1 196 630

1196630

                 -  

  1 374 644

        1 374 644

               -  

1 253 314

      1 253 314

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  100

                100

 

                 100

                  100

 

                100

                100

 

 

ხარჯები

        1 195 510

1 195 510

-

1 369 644

1 369 644

-

1 253 314

      1 253 314

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

           907 091

907 091

 

1 018 971

1 018 971

-

959 175

         959 175

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

           279 422

279 422

-

347 124

347 124

-

290 969

         290 969

            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

             14 375

14 375

 

15 240

15 240

-

21 360

           21 360

            -  

 

მივლინება

               7 567

7 567

 

16 900

16 900

-

7 000

             7 000

            -  

 

ოფისის ხარჯები

             99 803

99 803

 

130 554

130 554

-

111 569

         111 569

            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

               5 719

5 719

 

10 400

10 400

-

6 000

             6 000

            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                     -  

-

 

270

270

-

-

                   -  

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

             66 701

66 701

 

65 360

65 360

-

47 440

           47 440

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

             85 257

85 257

 

108 400

108 400

-

97 600

           97 600

            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

               4 120

             4 120

 

                 379

                  379

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სხვა ხარჯები

               4 877

             4 877

 

    3 170

               3 170

               -  

     3 170

             3 170

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1 120

             1 120

 

       5 000

               5 000

               -  

                  -  

                   -  

            -  

01.02.02

საფინანსო სამსახური

           104 229

104229

                 -  

  113 940

           113 940

                -  

   96 822

           96 822

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      9

                    9

 

                     9

                      9

 

                    9

                    9

 

 

ხარჯები

           104 229

         104 229

                 -  

109 620

           109 620

                -  

  96 822

           96 822

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

             98 379

           98 379

 

   99 680

             99 680

               -  

   90 335

           90 335

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

               5 850

             5 850

                 -  

     9 940

               9 940

                -  

   6 487

             6 487

            -  

 

მივლინება

                  140

                140

 

                 500

                  500

                -  

                300

                300

             -  

 

ოფისის ხარჯები

               3 717

             3 717

 

    6 680

               6 680

               -  

       4 027

             4 027

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

               1 993

             1 993

 

  2 760

               2 760

                -  

     2 160

             2 160

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

   4 320

               4 320

               -  

                  -  

                   -  

            -  

01.02.03

ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების  სამსახური

         73 886

       73 886

                 -  

  87 850

             87 850

               -  

  76 570

           76 570

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      7

                    7

 

                     7

                      7

 

                    7

                    7

 

 

ხარჯები

             73 886

           73 886

                 -  

84 030

             84 030

                -  

  76 570

           76 570

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

             67 960

           67 960

 

   75 760

             75 760

               -  

   70 470

           70 470

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

               5 926

             5 926

                 -  

    8 270

               8 270

                -  

     6 100

             6 100

            -  

 

მივლინება

                  147

                147

 

                 500

                  500

               -  

                200

                200

            -  

 

ოფისის ხარჯები

               1 992

             1 992

 

      4 010

               4 010

               -  

    2 740

             2 740

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

               3 787

             3 787

 

  3 760

               3 760

               -  

   3 160

             3 160

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

      3 820

               3 820

               -  

                  -  

                   -  

            -  

01.02.04

ზედამხედველობის სამსახური

        105 847

      105 847

                 -  

  123 800

           123 800

               -  

  98 870

           98 870

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    11

                  11

 

                   11

                    11

 

                  11

                  11

 

 

ხარჯები

           105 088

         105 088

                 -  

109 600

           109 600

                -  

  98 870

           98 870

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

             96 425

           96 425

 

100 800

           100 800

               -  

   91 350

           91 350

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

               8 663

             8 663

                 -  

    8 800

               8 800

                -  

     7 520

             7 520

            -  

 

მივლინება

                     -  

                   -  

 

                 300

                  300

                -  

                200

                200

             -  

 

ოფისის ხარჯები

               1 756

             1 756

 

    2 180

               2 180

               -  

    2 200

             2 200

            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                  240

                240

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

                   -  

             -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

               6 667

             6 667

 

   6 320

               6 320

               -  

    5 120

             5 120

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  759

                759

 

    14 200

             14 200

                -  

                  -  

                   -  

             -  

01.02.05

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

             45 996

       45 996

                 -  

  42 900

             42 900

               -  

36 118

           36 118

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                      3

                    3

 

                     3

                      3

 

                    3

                    3

 

 

ხარჯები

             42 264

           42 264

                 -  

   41 900

             41 900

                -  

   36 118

           36 118

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

             34 402

           34 402

 

   32 960

             32 960

               -  

   29 870

           29 870

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

               7 862

             7 862

                 -  

  8 940

               8 940

                -  

    6 248

             6 248

            -  

 

მივლინება

                     -  

                   -  

 

                 300

                  300

                -  

                  -  

 

             -  

 

ოფისის ხარჯები

               2 376

             2 376

 

    2 320

               2 320

                -  

   2 240

             2 240

             -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

               5 486

             5 486

 

   6 320

               6 320

               -  

      4 008

             4 008

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               3 732

             3 732

 

     1 000

               1 000

                -  

                  -  

                   -  

             -  

01.02.06

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

           132 789

      132 789

                 -  

   150 090

           150 090

               -  

119 860

         119 860

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    11

                  11

 

                   11

                    11

 

                  11

                  11

 

 

ხარჯები

           130 477

         130 477

                 -  

   133 610

           133 610

                -  

  119 860

         119 860

             -  

 

შრომის ანაზღაურება

           117 383

         117 383

 

  117 120

           117 120

               -  

  106 140

         106 140

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

             13 094

           13 094

                 -  

    16 490

             16 490

                -  

  13 720

           13 720

             -  

 

მივლინება

                     -  

                   -  

 

                 500

                  500

                -  

                220

                220

             -  

 

ოფისის ხარჯები

               2 641

             2 641

 

4 090

               4 090

                -  

     2 860

             2 860

             -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10 453

10 453

 

11 900

11 900

-

10 640

10 640

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 312

2 312

 

16 480

16 480

-

-

-

-

01.02.07

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

127 726

127 726

-

134 520

134 520

-

119 725

119 725

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

 

 

ხარჯები

127 726

127 726

-

132 800

132 800

-

119 725

119 725

-

 

შრომის ანაზღაურება

119 338

119 338

 

125 600

125 600

-

113 825

113 825

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 528

4 528

-

7 200

7 200

-

5 900

5 900

-

 

მივლინება

2 221

2 221

 

4 000

4 000

-

2 500

2 500

-

 

ოფისის ხარჯები

2 307

2 307

 

3 200

3 200

-

3 400

3 400

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 860

3 860

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 720

1 720

-

-

-

-

01.02.08

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

55 902

55 902

-

56 290

56 290

-

48 430

48 430

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

5

 

 

ხარჯები

54 583

54 583

-

54 690

54 690

-

48 430

48 430

-

 

შრომის ანაზღაურება

52 724

52 724

 

50 880

50 880

-

46 110

46 110

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 859

1 859

-

3 810

3 810

-

2 320

2 320

-

 

მივლინება

-

-

 

200

200

-

150

150

-

 

ოფისის ხარჯები

1 859

1 859

 

3 610

3 610

-

2 170

2 170

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 319

1 319

 

1 600

1 600

-

-

-

-

01.02.09

შიდა აუდიტის სამსახური

47 467

47 467

-

47 470

47 470

-

42 271

42 271

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

46 708

46 708

-

46 670

46 670

-

42 271

42 271

-

 

შრომის ანაზღაურება

44 860

44 860

 

42 880

42 880

-

38 860

38 860

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 848

1 848

-

3 790

3 790

-

3 411

3 411

-

 

მივლინება

                    88

                  88

 

                 300

                  300

               -  

                300

                300

            -  

 

ოფისის ხარჯები

               1 760

             1 760

 

   1 720

               1 720

               -  

     1 920

             1 920

            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                     -  

                   -  

 

                 270

                  270

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                    -  

 

 

   1 500

               1 500

               -  

   1 191

             1 191

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  759

                759

 

                 800

                  800

               -  

                  -  

                   -  

            -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

                     -  

                   -  

                 -  

  170 000

           170 000

               -  

150 000

         150 000

            -  

 

ხარჯები

                     -  

                   -  

                 -  

   170 000

           170 000

                -  

150 000

         150 000

            -  

 

სხვა ხარჯები

                     -  

 

 

  170 000

           170 000

                -  

   150 000

         150 000

 

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

           893 558

893558

                 -  

1 110 000

        1 110 000

                -  

  1 101 800

      1 101 800

            -  

 

ხარჯები

           383 462

         383 462

                 -  

  371 830

           371 830

                -  

   314 450

         314 450

            -  

 

პროცენტი

           383 462

         383 462

                 -  

  371 830

           371 830

                -   

   314 450

         314 450

            -  

 

ვალდებულებების კლება

           510 096

         510 096

                 -  

    738 170

           738 170

                -  

  787 350

         787 350

            -  

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

           191 726

191726

                 -  

    408 100

           408 100

                -  

   399 960

         399 960

             -  

 

ხარჯები

             26 060

           26 060

                 -  

    58 100

             58 100

                -  

    49 960

           49 960

            -  

 

პროცენტი

             26 060

           26 060

 

   58 100

             58 100

                -  

    49 960

           49 960

 

 

ვალდებულებების კლება

           165 666

         165 666

 

   350 000

           350 000

                -  

   350 000

         350 000

 

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

             96 576

96576

                 -  

     96 600

             96 600

                -  

    96 580

           96 580

             -  

 

ხარჯები

             40 394

           40 394

                 -  

   33 270

             33 270

                -  

     25 240

           25 240

            -  

 

პროცენტი

             40 394

           40 394

 

    33 270

             33 270

                -  

   25 240

           25 240

 

 

ვალდებულებების კლება

             56 182

           56 182

 

  63 330

             63 330

                -  

   71 340

           71 340

 

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

             83 052

83052

                 -  

  83 090

             83 090

                -  

    83 060

           83 060

             -  

 

ხარჯები

38 869

38 869

-

33 270

33 270

-

26 950

26 950

            -  

 

პროცენტი

38 869

38 869

 

33 270

33 270

-

26 950

26 950

 

 

ვალდებულებების კლება

44 183

44 183

 

49 820

49 820

-

56 110

56 110

 

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522 204

522204

-

522 210

522 210

-

522 200

522 200

             -  

 

ხარჯები

278 139

278 139

-

247 190

247 190

-

212 300

212 300

            -  

 

პროცენტი

278 139

278 139

 

247 190

247 190

-

212 300

212 300

 

 

ვალდებულებების კლება

244 065

244 065

 

275 020

275 020

-

309 900

309 900

 

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

2 713

2713

-

29 900

29 900

-

5 000

5 000

             -  

 

ხარჯები

2 713

2 713

-

29 900

29 900

-

5 000

5 000

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

2 713

2 713

-

29 900

29 900

-

5 000

5 000

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 713

2 713

 

29 900

29 900

-

5 000

5 000

 

01 06

წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

-

-

-

116 563

116 563

-

-

-

            -  

 

ვალდებულებების კლება

-

   

116 563

116 563

 

-

 

 

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

764 085

764 085

-

140 530

140 530

-

102 584

102 584

             -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

10

10

-

10

10

            -  

 

ხარჯები

762 732

762 732

-

127 480

127 480

-

102 584

102 584

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

156 112

156 112

-

91 040

91 040

-

82 505

82 505

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

18 920

18 920

-

36 440

36 440

-

20 079

20 079

            -  

 

მივლინება

974

974

-

2 500

2 500

-

1 300

1 300

            -  

 

ოფისის ხარჯები

               7 033

             7 033

                 -  

   10 490

             10 490

                -  

      7 019

             7 019

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

             10 164

           10 164

                 -  

    21 600

             21 600

                -  

  10 700

           10 700

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  749

                749

                 -  

     1 850

               1 850

                -  

    1 060

             1 060

            -  

 

გრანტები

           586 700

         586 700

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სხვა ხარჯები

               1 000

             1 000

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1 353

             1 353

                 -  

   13 050

             13 050

                -  

                  -  

                   -  

            -  

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

        112 540

      112 540

                 -  

    140 530

           140 530

                -  

    102 584

         102 584

             -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    10

                  10

 

                   10

                    10

 

                  10

                  10

 

 

ხარჯები

           111 187

         111 187

                 -  

    127 480

           127 480

 

  102 584

         102 584

 

 

შრომის ანაზღაურება

             92 412

           92 412

 

      91 040

             91 040

               -  

    82 505

           82 505

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

             17 775

           17 775

                 -  

     36 440

             36 440

               -  

      20 079

           20 079

            -  

 

მივლინება

                  974

                974

 

       2 500

               2 500

               -  

       1 300

             1 300

            -  

 

ოფისის ხარჯები

               7 033

             7 033

 

   10 490

             10 490

               -  

      7 019

             7 019

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

               9 019

             9 019

 

     21 600

             21 600

               -  

     10 700

           10 700

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                  749

                749

 

       1 850

               1 850

               -  

      1 060

             1 060

            -  

 

სხვა ხარჯები

               1 000

             1 000

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

                   -  

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               1 353

             1 353

 

   13 050

             13 050

                -  

                  -  

                   -  

             -  

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

         64 845

       64 845

                 -  

                    -  

                    -   

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ხარჯები

             64 845

           64 845

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

             63 700

           63 700

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

               1 145

             1 145

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

               1 145

             1 145

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

02.  03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

         586 700

        586 700

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ხარჯები

           586 700

         586 700

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

გრანტები

           586 700

         586 700

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

     16 456 815

   14 661 061

    1 795 754

 21 153249

      19 662 553

1 490 696

22 054 380

    22 054 380

            -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     -  

                   -  

                 -  

                 285

                  285

                -  

                285

                285

            -  

 

ხარჯები

        3 614 485

      3 208 348

       406 137

 4 297 044

        4 296 364

             680

  2 718 685

      2 718 685

            -  

 

შრომის ანაზღაურება

                     -  

                   -  

                 -   

1 424 630

        1 424 630

                -  

  1 155 300

      1 155 300

            -  

 

საქონელი და მომსახურება

        2 072 898

      2 072 183

              715

 1 522 902

        1 522 902

                -  

 1 417 040

      1 417 040

            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                     -  

                   -  

                 -  

     74 200

             74 200

                -  

    42 000

           42 000

            -  

 

ოფისის ხარჯები

           101 584

         100 869

              715

  267 075

           267 075

                -  

   226 500

         226 500

            -  

 

სამედიცინო ხარჯები

             22 300

           22 300

                 -  

  28 000

             28 000

                -  

    25 000

           25 000

            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                     -  

                   -  

                 -  

  31 110

             31 110

                -  

    30 500

           30 500

            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                     -  

                   -  

                 -  

  294 417

           294 417

                -  

   260 940

         260 940

            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        1 949 014

      1 949 014

                 -  

  828 100

           828 100

                -  

    832 100

         832 100

            -  

 

სუბსიდიები

           994 082

         994 082

                 -  

   399 117

           399 117

                -  

   142 600

         142 600

            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                     -  

                   -  

                 -  

     1 100

               1 100

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სხვა ხარჯები

           547 505

         142 083

       405 422

  949 295

           948 615

             680

      3 745

             3 745

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      12 842 330

    11 452 713

    1 389 617

 16 856205

      15 366 189

   1 490 016

 19 335 695

    19 335 695

            -  

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    3 717 809

  3 522 009

       195 800

  4 491 285

        4 491 285

                -  

 9 484 596

      9 484 596

            -  

 

ხარჯები

           346 425

         150 625

       195 800

  713 034

           713 034

                -  

   142 600

         142 600

            -  

 

სუბსიდიები

           142 600

         142 600

                 -  

    199 117

           199 117

                -  

 142 600

         142 600

            -  

 

სხვა ხარჯები

           203 825

             8 025

       195 800

  513 917

           513 917

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        3 371 384

      3 371 384

                 -  

  3 778 251

        3 778 251

                -  

  9 341 996

      9 341 996

            -  

03 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

   2 765 520

    2 765 520

                 -  

  3 692 215

        3 692 215

                -  

  8 837 096

      8 837 096

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        2 765 520

      2 765 520

                 -  

  3 692 215

        3 692 215

                -  

    8 837 096

      8 837 096

             -  

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

    489 785

    489 785

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           489 785

         489 785

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    986 830

  986 830

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           986 830

         986 830

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

  244 440

    244 440

                 -  

758 747

        758 747

                -  

                  -  

                   -  

             -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           244 440

         244 440

 

    758 747

           758 747

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    350 978

     350 978

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           350 978

         350 978

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

     190 573

   190 573

                 -  

  660 517

           660 517

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           190 573

         190 573

 

    660 517

           660 517

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

     251 792

   251 792

                 -  

    249 698

           249 698

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           251 792

         251 792

 

      249 698

           249 698

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

     41 692

     41 692

                 -  

    40 000

             40 000

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             41 692

           41 692

 

    40 000

             40 000

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

      23 580

  23 580

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             23 580

           23 580

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობა

      160 000

    160 000

                 -  

    854 431

           854 431

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           160 000

         160 000

 

     854 431

           854 431

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

    13 150

     13 150

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             13 150

           13 150

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

       12 700

   12 700

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             12 700

           12 700

 

                    -  

                     -  

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

     225 473

           225 473

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

   225 473

           225 473

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 13

ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

   196 328

           196 328

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

    196 328

           196 328

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

  602 503

           602 503

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

     602 503

           602 503

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

       38 582

             38 582

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

     38 582

             38 582

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 16

დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

      7 722

            7 722

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

       7 722

               7 722

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 17

გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

     58 214

             58 214

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

      58 214

             58 214

                -  

                  -  

 

 

03 01 01 18

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

  2 270 258

      2 270 258

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

  2 270 258

      2 270 258

 

03 01 01 19

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)

                     -  

                   -  

                 -   

                    -  

                    -  

               -  

    938 428

         938 428

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

  938 428

         938 428

 

03 01 01 20

ქ. ქობულეთში,რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

    949 576

         949 576

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

  949 576

         949 576

 

03 01 01 21

ქ.ქობულეთი, გელაურის უბნის  (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

    2 045 823

      2 045 823

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

   2 045 823

      2 045 823

 

03 01 01 22

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

    345 214

         345 214

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

    345 214

         345 214

 

03 01 01 23

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

    899 918

         899 918

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

  899 918

         899 918

 

03 01 01 24

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

   198 195

         198 195

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

  198 195

         198 195

 

03 01 01 25

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა      (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ;   N514-ის მოპირდაპირედ ;  N520-ის მოპირდაპირედ;  N580-ის მოპირდაპირედ;   N620-ის მოპირდაპირედ)

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

    917 184

         917 184

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

    917 184

         917 184

 

03 01 01 26

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

                     -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

    272 500

         272 500

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

                -  

     272 500

         272 500

 

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    555 314

   555 314

                 -   

    43 435

             43 435

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           555 314

         555 314

                 -  

    43 435

             43 435

                -  

                  -  

                   -  

            -  

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

       548 454

     548 454

                 -  

                    -  

                    -  

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           548 454

         548 454

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03 01 02 02

 ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

       6 860

      6 860

                 -  

                    -  

                    -  

               -   

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               6 860

             6 860

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

      19 835

             19 835

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

     19 835

             19 835

                -  

                  -  

 

 

03 01 02 04

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

                     -  

                   -  

                 -  

    23 600

             23 600

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

     23 600

             23 600

                -  

                  -  

 

 

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

      20 017

   20 017

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             20 017

           20 017

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

     30 533

    30 533

                 -  

     31 000

             31 000

                -  

    504 900

         504 900

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             30 533

           30 533

                 -  

    31 000

             31 000

                -  

   504 900

         504 900

            -  

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

        8 252

    8 252

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               8 252

             8 252

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

       22 281

   22 281

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             22 281

           22 281

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

03 01 04 03

ქალაქ ქობულეთში,  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

       22 281

  22 281

                 -  

    31 000

             31 000

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             22 281

           22 281

 

       31 000

             31 000

 

                  -  

 

 

03 01 04 04

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი

                    -  

                   -  

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

   504 900

         504 900

            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -  

 

 

                    -  

 

 

     504 900

         504 900

 

03 01 05

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები    (მათ შორის   ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

   203 825

     8 025

       195 800

461 917

           461 917

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ხარჯები

           203 825

             8 025

       195 800

  461 917

           461 917

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სხვა ხარჯები

           203 825

             8 025

       195 800

    461 917

           461 917

 

                  -  

 

 

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

      142 600

   142 600

                 -  

   199 117

           199 117

               -  

   142 600

         142 600

            -  

 

ხარჯები

           142 600

         142 600

                 -  

    199 117

           199 117

                -  

   142 600

         142 600

            -  

 

სუბსიდიები

           142 600

         142 600

 

     199 117

           199 117

 

     142 600

         142 600

 

03 01 07

ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები

 

 

                 -  

      11 601

             11 601

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ხარჯები

          

 

                 -  

                    -  

                    -  

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სუბსიდიები

           

        

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

 

 

      11 601

             11 601

 

                  -  

 

 

03 01 08

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

    

 

                 -  

            52 000

             52 000

               -  

                  -  

                   -  

            -  

 

ხარჯები

 

        

                 -  

       52 000

             52 000

                -  

                  -  

                   -  

            -  

 

სუბსიდიები

         

    

 

                    -  

 

 

                  -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

                    -  

 

 

       52 000

             52 000