ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 05/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016219
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
33
29/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.124.016219
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 09/01/2017)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2016 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა  და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად,

 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს :


მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძედანართი

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

8498,7

7516,91

2747,1

4769,81

8407,2

3564,4

4842,8

4727,7

გადასახადები

556,8

332,71

0

332,71

900

0

900

800

გრანტები

7164,5

6558,3

2747,1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

3447.7

სხვა შემოსავლები

777,4

625,9

0

625,9

595,1

0

595,1

480

ხარჯები

4434,5

4481,41

0

4481,41

5008,5

181,4

4827,1

4223,7

შრომის ანაზღაურება

1499,2

1111,3

0

1111,3

1183

0

1183

1123

საქონელი და მომსახურება

660,5

526,41

0

526,41

641,1

0

641,1

548.3

სუბსიდიები

1940,61

2230,2

0

2230,2

2502,9

0

2502,9

2267.4

გრანტები

0,01

220,4

0

220,4

160

0

160

0

სოციალური უზრუნველყოფა

334,2

329,2

0

329,2

305

0

305

255

სხვა ხარჯები

0

63,9

0

63,9

216,5

181,4

35,1

30

საოპერაციო სალდო

4064,2

3035,5

2747,1

288,4

3398,7

3383

15,7

504

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5470,2

2573,6

0

2573,6

4587,9

3854,5

733,4

204

ზრდა

5486,7

2664,4

0

2664,4

4641,9

3854,5

787,4

244

კლება

16,5

90,8

0

90,8

54

0

54

40

მთლიანი სალდო

-1406

461,9

2747,1

-2285,2

-1189,2

-471,5

-717,7

300

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1406

294,89

2747,1

-2452,21

-1391,2

-471,5

-919,7

0

ზრდა

0

2747,1

2747,1

0

471,5

0

471,5

0

კლება

1406

2452,21

0

2452,21

1862,7

471,5

1391,2

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1406

1393,61

 

1393,61

471,5

471,5

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

659,9

0

659,9

0

0

0

0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0

0

0

0

1391,2

0

1391,2

0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0

398,7

0

398,7

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-167,01

0

-167,01

-252

0

-252

-300

კლება

0

167,01

0

167,01

252

0

252

300

საშინაო

0

167,01

0

167,01

252

0

252

300

ბალანსი

0

0

0

0

-50

0

-50

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
 შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
 შემოსავლები

შემოსულობები

9920.5

8666.3

2747.1

5919.2

9852.4

3564.4

6288

4767.7

შემოსავლები

8498.6

7516.9

2747.1

4769.8

8407.2

3564.4

4842.8

4727.7

არაფინანსური აქტივების კლება

16.5

90.8

0,0

90.8

54

0

54

40

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1405.3

1058.6

 

1058.6

1391.2

0,0

1391.2

 

გადასახდელები

9920.5

7312.7

2564.4

4748.4

9852.4

4035.9

5816.5

4767.7

ხარჯები

4434.5

4481.4

0,0

4481.4

4958.5

181.4

4777.1

4223.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5486

2264.4

2564.4

100

4641.9

3854.5

787.4

244

ვალდებულებების კლება

0

   

167

252

 

252

300

ნაშთის ცვლილება

-1405.3

-1058.6

 

--1058.6

-1391.2

0,0

-1391.2

 

 


მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4727.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

8498.7

7516.9

2747.1

4769.8

8407,2

3564,4

4842,8

4727,7

გადასახადები

556.7

556,71

0

332.7

900

0

900

800

გრანტები

7164.5

6558.3

2747.1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

3447.7

სხვა შემოსავლები

777.5

777,4

0

625.9

595,1

0

595,1

480

 


მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  800 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთ
არი
შემოს
ავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გადასახადები

556.7

332.7

0

332.7

900

0

900

800

საშემოსავლო გადასახადი

   

 

 

500

 

500

450

ქონების გადასახადი

556.7

332.7

0

332.7

400

0

400

350

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

376.9

172.3

 

172.3

300

 

300

250

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.8

14.2

0

14.2

5

0

5

5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

87.6

74.8

0

74.8

25

0

25

25

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

90.4

71.4

0

71.4

70

0

70

70

 


მუხლი 5. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3447.7 ათასი ლარის ოდენობით .

 

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გრანტები

7164,5

6558.3

2747.1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

3447.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7164,5

6558.3

2747.1

3811,2

6912,1

3564,4

3347,7

3447.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3811,2

3811,2

0

3811,2

3347,7

0

3347,7

3447.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3683,2

3683,2

 

3683,2

3219,7

 

3219,7

3319.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად

128

128

 

128

128

 

128

128

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3353,3

2747.1

2747.1

0

3564,4

3564,4

0

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
 პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2872,1

2263.2

2263.2

 

3062,7

3062,7

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

481,2

483.9

483.9

 

501,7

501,7

0

0

 


მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

777,4

625,9

595,1

480

შემოსავლები საკუთრებიდან

555,5

438,3

360

340

პროცენტები

260

86,7

40

20

რენტა

295,5

351,6

320

320

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

294

329,7

300

300

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
 (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,5

21,9

20

20

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

85,4

47,9

30

40

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

57,8

40

25

35

სანებართვო მოსაკრებელი

31,3

7,2

5

10

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

0,2

0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
 ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,7

32,6

20

25

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

27,6

7,9

5

5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

27,6

7,9

5

5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

136,5

132,9

100

100

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

6,8

5,1

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

0

100

 

 


მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4223.7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

ხარჯები

4434,52

4481,41

0

4481,41

5008,5

181,4

4827,1

4223,7

შრომის ანაზღაურება

1499,2

1111,3

0

1111,3

1183

0

1183

1123

საქონელი და მომსახურება

660,5

526,41

0

526,41

641,1

0

641,1

548.3

სუბსიდიები

1940,61

2230,2

0

2230,2

2502,9

0

2502,9

2267.4

გრანტები

0,01

220,4

0

220,4

160

0

160

0

სოციალური უზრუნველყოფა

334,2

329,2

0

329,2

305

0

305

255

სხვა ხარჯები

0

63,9

0

63,9

216,5

181,4

35,1

30

 


მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  204 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 244 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

76,8

434,6

1507,9

62,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,3

13

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5166,7

2064,2

3134

181.5

04 00

განათლება

229,9

152,6

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13

0

0

0

 

სულ ჯამი

5486,7

2664,4

4641,9

244

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 300 ათასი ლარით

მუხლი 10. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური
 კოდი

დასახელება

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის
 გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1876,5

1907,2

3096

1810.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1876,5

1907,2

3096

1810.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1876,5

1907,2

3048

1790.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

48

20

702

თავდაცვა

94,7

72,7

78

78

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

222

220,4

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

222

220,4

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4973,2

2076,7

3219

213,5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა

0

0

536,6

0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

0

536,6

0

7045

ტრანსპორტი

4500

1539,9

2081,6

166,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4500

1539,9

2081,6

166,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

473,2

536,8

600,8

47

705

გარემოს დაცვა

434,3

415,5

646,5

527.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

434,3

415,5

646,5

527.4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

238,31

235,31

277,5

137

7061

ბინათმშენებლობა

0

36,41

148,5

15

7063

წყალმომარაგება

26,3

15,3

0

0

7064

გარე განათება

209,01

178,6

129

120

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3

5

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

36,8

48

45

47

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

36,8

48

45

47

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

769,11

1037,6

1104,2

881

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

242,81

380,5

398,4

187

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

471,3

612,1

650,8

646

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2,5

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52,5

45

55

48

709

განათლება

942,1

804,2

759,2

780

7091

სკოლამდელი აღზრდა

848,2

782,6

759,2

780

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში

93,9

21,6

0

0

710

სოციალური დაცვა

334,21

328,2

375

295

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,3

24,3

25

22

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც

არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

173.5

194.3

145

165

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0

0

0

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში

147,4

109,6

205

108

 

სულ

9921,23

7145,81

9600,4

4767,7

 


მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 875.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 166.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.

 

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 662.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.

 

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

 

2. განათლება 780 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

 

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 881 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 177 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სპორტული ღონისძიებები

· სპორტული სკოლა

· სამივლინებო ხარჯები

 

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 646 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.

 

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

 

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

  

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 342 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

  

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 295 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

 

5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;

· სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

 

5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა–200 ლარი

მესამე შვილის შეძენა–250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა–300 ლარი

ტყუპები --400 ლარი

 

5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

 

5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა

5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება

 

5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.

 

5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.

 

5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.

5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

9920,5

7312,8

9852,4

4035,9

5816,5

4767,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

188

200

567

0

567

630

 

ხარჯები

4434,52

4481,41

5008,5

181,4

4827,1

4223,7

 

შრომის ანაზღაურება

1499,2

1111,3

1183

0

1183

1123

 

საქონელი და მომსახურება

660,5

526,41

641,1

0

641,1

548,3

 

სუბსიდიები

1940,61

2230,2

2502,9

0

2502,9

2267,4

 

გრანტები

0,01

220,4

160

0

160

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

334,2

329,2

305

0

305

255

 

სხვა ხარჯები

0

63,9

216,5

181,4

35,1

30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5486,7

2664,4

4641,9

3854,5

787,4

244

 

ვალდებულებების კლება

0

167,01

252

0

252

300

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

1876,5

2074,21

3348

1009

2339

1810,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

115

0

115

120

 

ხარჯები

1799,7

1472,6

1588,1

0

1588,1

1448,3

 

შრომის ანაზღაურება

1274,2

1058,2

1130

0

1130

1070

 

საქონელი და მომსახურება

525,5

409,1

448,1

0

448,1

368,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

4,3

10

0

10

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,8

434,6

1507,9

1009

498,9

62,5

 

ვალდებულებების კლება

0

167,01

252

0

252

300

01 01

ბაღდათის საკრებულო

402,1

419,8

451,5

0

451,5

411,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

20

 

20

20

 

ხარჯები

402,1

416,2

446,5

0

446,5

411,6

 

შრომის ანაზღაურება

280,2

293,5

300

0

300

280

 

საქონელი და მომსახურება

121,9

122,7

146,5

0

146,5

131,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,6

5

0

5

0

01 02

ბაღდათის გამგეობა

1474,4

1654,41

2848,5

1009

1839,5

1379,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

95

 

95

100

 

ხარჯები

1397,6

1056,4

1093,6

0

1093,6

1016,7

 

შრომის ანაზღაურება

994

764,7

830

0

830

790

 

საქონელი და მომსახურება

403,6

286,4

253,6

0

253,6

216,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

4,3

10

0

10

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,8

431

1502,9

1009

493,9

62,5

 

ვალდებულებების კლება

0

167,01

252

0

252

300

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

48

0

48

20

 

ხარჯები

0

0

48

0

48

20

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

48

0

48

20

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება

316,7

293,1

78

0

78

78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

5

5

0

5

6

 

ხარჯები

316,4

280,1

78

0

78

78

 

შრომის ანაზღაურება

225

53,1

53

0

53

53

 

საქონელი და მომსახურება

91,4

6,6

25

0

25

25

 

გრანტები

0

220,4

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

13

0

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

222

220,4

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

0

0

 

 

 

 

ხარჯები

221,7

220,4

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

179,3

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

42,4

0

0

0

 

0

 

გრანტები

0

220,4

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა

94,7

72,7

78

0

78

78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

94,7

59,7

78

0

78

78

 

შრომის ანაზღაურება

45,7

53,1

53

0

53

53

 

საქონელი და მომსახურება

49

6,6

25

0

25

25

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5645,7

2727,51

4063

2956,9

1106,1

875,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

40

77

0

77

95

 

ხარჯები

479,1

663,31

1059

111,4

947,6

694,4

 

საქონელი და მომსახურება

4,1

80,71

146

0

146

127

 

სუბსიდიები

475

523

776,5

0

776,5

567,4

 

სხვა ხარჯები

0

59,6

136,5

111,4

25,1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5166,7

2064,2

3134

2845,5

288,5

181,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4500

1539,9

2081,6

1802,5

279,1

166,5

 

ხარჯები

18,8

24,6

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

18,8

7,5

50

0

50

0

 

სხვა ხარჯები

0

17,1

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4481,2

1515,3

2081,6

1802,5

279,1

166,5

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
 რეაბილიტაცია

4500

1539,9

2081,6

1802,5

279,1

166,5

 

ხარჯები

18,8

24,6

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

18,8

7,5

0

 

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

17,1

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4481,2

1515,3

2081,6

1802,5

279,1

166,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

669,6

645,81

1460,6

642

818,6

662,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

77

0

77

95

 

ხარჯები

455,4

586,61

924

111,4

812,6

647,4

 

საქონელი და მომსახურება

0

69,21

141

0

141

120

 

სუბსიდიები

455,4

474,9

646,5

0

646,5

527,4

 

სხვა ხარჯები

0

42,5

136,5

111,4

25,1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214,2

59,2

536,6

530,6

6

15

03 02 01

()იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 
კომუნალური გაერთიანება

434,3

415,5

646,5

0

646,5

527,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

77

 

77

95

 

ხარჯები

246,4

365,5

646,5

0

646,5

527,4

 

სუბსიდიები

246,4

365,5

646,5

 

646,5

527,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187,9

50

0

0

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

0

0

536,6

530,6

6

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

536,6

530,6

6

0

03 02 03

სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

26,3

15,3

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

10

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

10

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,3

5,3

0

0

0

0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

209,01

178,6

129

0

129

120

 

ხარჯები

209,01

178,6

129

0

129

120

 

საქონელი და მომსახურება

0,01

69,2

129

0

129

120

 

სუბსიდიები

209

109,4

0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა
და ფასადების რეაბილიტაცია

0

32,5

136,5

111,4

25,1

0

 

ხარჯები

0

32,5

136,5

111,4

25,1

0

 

სხვა ხარჯები

0

32,5

136,5

111,4

25,1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

0

3,91

12

0

12

15

 

ხარჯები

0

0,01

12

0

12

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0,01

12

0

12

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3,9

0

0

0

15

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,8

12,1

5

0

5

7

 

ხარჯები

4,8

12,1

5

0

5

7

 

საქონელი და მომსახურება

4,1

11,5

5

0

5

7

 

სუბსიდიები

0,7

0,6

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

3

5

0

0

0

0

 

ხარჯები

3

5

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

3

5

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 

0

0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

1,1

6,5

5

0

5

7

 

ხარჯები

1,1

6,5

5

0

5

7

 

საქონელი და მომსახურება

1,1

6,5

5

0

5

7

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0,7

0,6

0

0

0

0

 

ხარჯები

0,7

0,6

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0,7

0,6

0

 

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

471,3

489,7

515,8

512,4

3,4

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471,3

489,7

515,8

512,4

3,4

0

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

0,1

40

80

0

80

40

 

ხარჯები

0,1

40

80

0

80

40

 

სუბსიდიები

0,1

40

80

 

80

40

04 00

განათლება

942,1

804,2

759,2

0

759,2

780

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

174

0

174

174

 

ხარჯები

712,2

651,6

759,2

0

759,2

780

 

სუბსიდიები

712,2

651,6

759,2

0

759,2

780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,9

152,6

0

0

0

0

04 01

()იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო
დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი

848,2

782,6

759,2

0

759,2

780

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

174

 

174

174

 

ხარჯები

621,2

630

759,2

0

759,2

780

 

სუბსიდიები

621,2

630

759,2

 

759,2

780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227

152,6

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და

სპორტული ღონისძიებები

769,11

1037,6

1104,2

0

1104,2

881

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

101

0

101

220

 

ხარჯები

756,11

1037,6

1104,2

0

1104,2

881

 

საქონელი და მომსახურება

39,5

30

22

0

22

28

 

სუბსიდიები

716,6

1007,6

922,2

0

922,2

853

 

გრანტები

0,01

0

160

0

160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13

0

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

242,81

380,5

398,4

0

398,4

187

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

57

0

57

34

 

ხარჯები

238,31

380,5

398,4

0

398,4

187

 

საქონელი და მომსახურება

12

17

2

0

2

10

 

სუბსიდიები

226,3

363,5

236,4

0

236,4

177

 

გრანტები

0,01

0

160

0

160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

12,01

17

162

0

162

10

 

ხარჯები

12,01

17

162

0

162

10

 

საქონელი და მომსახურება

12

17

2

0

2

10

 

გრანტები

0,01

0

160

0

160

0

05 01 02

()იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა

230,8

166,5

175

0

175

177

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

28

 

28

34

 

ხარჯები

226,3

166,5

175

0

175

177

 

სუბსიდიები

226,3

166,5

175

 

175

177

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბისაირმე

0

197

61,4

0

61,4

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

29

 

29

 

 

ხარჯები

0

197

61,4

0

61,4

0

 

სუბსიდიები

 

197

61,4

 

61,4

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

471,3

612,1

650,8

0

650,8

646

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

44

0

44

186

 

ხარჯები

462,8

612,1

650,8

0

650,8

646

 

სუბსიდიები

462,8

612,1

650,8

0

650,8

646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

0

0

0

0

0

05 02 05

ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,
ეთნოკულტურისა და ტურიზმის
განვითარების ფონდი

0

192,3

242,8

0

242,8

241

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

 

46

 

ხარჯები

0

192,3

242,8

0

242,8

241

 

სუბსიდიები

 

192,3

242,8

 

242,8

241

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის
განვითარების ფონდი.

0

324,6

408

0

408

405

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

 

 

140

 

ხარჯები

0

324,6

408

0

408

405

 

სუბსიდიები

 

324,6

408

 

408

405

05 03

პრესა

2,5

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,5

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

2,5

0

0

 

 

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

27,5

13

20

0

20

18

 

ხარჯები

27,5

13

20

0

20

18

 

საქონელი და მომსახურება

27,5

13

20

0

20

18

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

25

32

35

0

35

30

 

ხარჯები

25

32

35

0

35

30

 

სუბსიდიები

25

32

35

 

35

30

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა

370,4

376,2

420

70

350

342

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

371,01

376,2

420

70

350

342

 

სუბსიდიები

36,81

48

45

0

45

67

 

სოციალური უზრუნველყოფა

334,2

328,2

305

0

305

255

 

სხვა ხარჯები

0

0

70

70

0

20

06 01

()იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

36,8

48

45

0

45

47

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

15

 

15

15

 

ხარჯები

36,8

48

45

0

45

47

 

სუბსიდიები

36,8

48

45

 

45

47

06 02

სოციალური პროგრამები

333,6

328,2

375

70

305

295

 

ხარჯები

334,21

328,2

375

70

305

295

 

სუბსიდიები

0,01

0

0

0

0

20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

334,2

328,2

305

0

305

255

 

სხვა ხარჯები

0

0

70

70

0

20

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

133,6

149,5

100

0

100

100

 

ხარჯები

133,6

149,5

100

0

100

100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133,6

149,5

100

0

100

100

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

2,9

0,8

5

0

5

3

 

ხარჯები

2,9

0,8

5

0

5

3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

0,8

5

0

5

3

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობ
ისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების
 დახმარების ხარჯები

4,3

0,2

3

0

3

3

 

ხარჯები

4,3

0,2

3

0

3

3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

0,2

3

0

3

3

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

39,8

44,8

45

0

45

45

 

ხარჯები

39,8

44,8

45

0

45

45

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,8

44,8

45

0

45

45

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

13,2

24,3

25

0

25

20

 

ხარჯები

13,2

24,3

25

0

25

20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,2

24,3

25

0

25

20

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი

27

35

80

70

10

30

 

ხარჯები

27

35

80

70

10

30

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27

35

10

0

10

10

 

სხვა ხარჯები

0

0

70

70

0

20

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის

107,8

66,8

112

0

112

30

 

ხარჯები

107,8

66,8

112

0

112

30

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107,8

66,8

112

0

112

30

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)

5

6,8

5

0

5

5

 

ხარჯები

5

6,8

5

0

5

5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5

6,8

5

0

5

5

06 02 09

შშმ პირთა ახმარება

0

0

0

0

0

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

20

 

სუბსიდიები

0

0

0

 

 

20

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის
 აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

0

0

0

0

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

2

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი)
მოქალაქეთა დახმარება

0

0

0

0

0

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

2

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა
 დახმარება

0

0

0

0

0

30

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

30

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

30

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი
ოჯახების დახმარება

0

0

0

0

0

5

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

5

 14. 26/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 05/02/2018 13. 29/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 29/12/2017 12. 21/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 51 - ვებგვერდი, 26/12/2017 11. 04/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 08/12/2017 10. 27/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 30/10/2017 9. 29/09/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 03/10/2017 8. 25/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 29/08/2017 7. 28/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 02/08/2017 6. 14/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 19/07/2017 5. 29/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 05/07/2017 4. 27/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 29/03/2017 3. 01/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 09/03/2017 2. 27/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 01/02/2017 1. 09/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 11/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.