აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.110.016262
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
29/12/2016
ვებგვერდი, 04/01/2017
010250020.35.110.016262
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2017 - 29/06/2017)

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2016 წლის 29 დეკემბერი

აბაშა

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს  ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტის, „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის,  61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილებისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულების შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები (დანართი №1).
მუხლი 2
დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა (დანართი №2).
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის №40 დადგენილება. 
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძედანართი №1

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირებები და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები


თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგოები (ლარებში)

1.

საკრებულოს თავმჯდომარე

2600

2.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2150

3.

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

1760

4.

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

1650

წამყვანი საჯარო თანამდებობა

5.

საკრებულოს აპარატის უფროსი

1450

უფროსი საჯარო თანამდებობა

6.

განყოფილების უფროსი

1000

7.

მთავარი სპეციალისტი

750

 


დანართი №2

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა


თანამდებობათა დასახელება

საშტატო ერთეული

1.

აპარატის უფროსი

1

2.

იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი

1

3.

საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

1

4.

მთავარი სპეციალისტი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში

1

5.

იურიდიულ საკითხთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

6.

საქმის წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

1

7.

მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის

საკითხებში

1

8.

საინფორმაციო უზრუნველყოფის მთავარი სპეციალისტი

1

9.

მთავარი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში

1

10.

მთავარი სპეციალისტი ახალგაზრდულ და

დემოგრაფიულ საქმეთა საკითხებში

1

11.

მთავარი სპეციალისტი ქართული სახელმწიფო ენის

სიწმინდის დაცვის საკითხებში

1

12.

მთავარი სპეციალისტი (მდივანი)

1

 

ხელშეკრულებით

 

1.

სპეციალისტი (დამლაგებელი)

1

2.

სპეციალისტი (მძღოლი)

1

3.

სპეციალისტი (მძღოლი)

1

 

სულ

15