ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016281
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
28/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.112.016281
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 17/02/2017)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2016 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების  შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძელანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16579066

8165766

8413300

7917900

0

7917900

გადასახადები

1229828

1530000

 

1530000

1550000

 

1550000

გრანტები

14657483

13681866

8165766

5516100

5574200

0

5574200

სხვა  შემოსავლები

1042396

1367200

 

1367200

793700

 

793700

ხარჯები

8343296

8483956

170728

8313228

7658200

0

7658200

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1804300

 

1804300

1682300

 

1682300

საქონელი და

მომსახურება

787355

781595

0

781595

735000

0

735000

სუბსიდიები

5658483

4810465

0

4810465

4924900

0

4924900

გრანტები

 

535113

 

535113

0

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

318239

315400

0

315400

304000

0

304000

სხვა ხარჯები

45090

237083

170728

66355

12000

0

12000

საოპერაციო სალდო

8586411

8095110

7995038

100072

259700

0

259700

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

10349147

7739306

7995038

-255732

49700

0

49700

ზრდა

10461388

8439306

7995038

444268

182200

0

182200

კლება

112241

700000

 

700000

132500

 

132500

მთლიანი სალდო

-1762736

355804

0

355804

210000

0

210000

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-2068096

-2068096

-2047432

-20664

-97200

-97200

0

ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

კლება

2068096

2068096

2047432

20664

97200

97200

 

ვალდებულებების

ცვლილება

0

 

 

 

-307200

-97200

-210000

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

307200

97200

210000

საშინაო

 

 

 

 

307200

97200

210000

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17041948

17279066

8165766

9113300

8050400

0

8050400

შემოსავლები

16929707

16579066

8165766

8413300

7917900

0

7917900

არაფინანსური

აქტივების კლება

112241

700000

 

700000

132500

 

132500

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

19110044

16923262

8165766

8757496

7840400

0

7840400

ხარჯები

8648656

8483956

170728

8313228

7658200

0

7658200

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8439306

7995038

444268

182200

0

182200

ფინანსური

აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

0

 

 

 

307200

97200

210000

ნაშთის ცვლილება

-2068096

355804

0

355804

0

0

0

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7917900  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16929707

16579066

8165766

8413300

7917900

0

7917900

გადასახადები

1229828

1530000

 

1530000

1550000

0

1550000

გრანტები

14657483

13681866

8165766

5516100

5574200

0

5574200

სხვა შემოსავლები

1042396

1367200

 

1367200

793700

 

793700

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1550000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015
წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

1229828

1530000

0

1530000

1550000

0

1550000

საშემოსავლო გადასახადი

0

650000

 

650000

550000

 

550000

ქონების გადასახადი

1229828

880000

0

880000

1000000

0

1000000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

296208

330000

 

330000

400000

 

400000

უცხოურ საწარმოთა

ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

14249

10000

 

10000

10000

 

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

139403

60000

 

60000

90000

 

90000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

779968

480000

 

480000

500000

 

500000

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  5574200  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

14657483

13681866

5574200

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

14657483

13681866

5574200

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6101100

5516100

5574200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5881100

5296100

5354200

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8556383

8165766

0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3897643

3491155

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817448

806256

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი თანხები

200000,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3641292

3868355

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  793700  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1042396

1367200

793700

შემოსავლები საკუთრებიდან

146978

590000

130000

პროცენტები

 

 

 

რენტა

146978

590000

130000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

98162

550000

100000

შემოსავალი იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

39696

30000

20000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

9120

10000

10000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37069

13700

13700

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

37069

13700

13700

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი

400

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

34500

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2119

13700

13700

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

50

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

840215

763500

650000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

18134

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7658200  ლარის ოდენობით, თანდართული

რედაქციით:

 

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8648656

8483956

170728

8313228

7658200

0

7658200

შრომის ანაზღაურება

1534129

1804300

0

1804300

1682300

0

1682300

საქონელი და

მომსახურება

787355

781595

0

781595

735000

0

735000

სუბსიდიები

5658483

4810465

0

4810465

4924900

0

4924900

გრანტები

305360

535113

0

535113

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

318239

315400

0

315400

304000

0

304000

სხვა ხარჯები

45090

237083

170728

66355

12000

0

12000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 182200 ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

 

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40429

39500

39500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

250

2000

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9459654

7734926

112000

04 00

განათლება

949435

510655

30700

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11620

152025

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

200

0

 

სულ ჯამი

10461388

8439306

182200

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 132500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

112241

700000

132500

ძირითადი აქტივები

55605

100000

 

არაწარმოებული აქტივები

56636

600000

132500

მიწა

56636

600000

132500

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                      

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2088998

2378600

2356800

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2088998

2378600

2356800

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2088998

2378600

2326800

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

30000

7.2

თავდაცვა

116210

120400

97500

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

116210

120400

97500

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

311509

0

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

311509

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

5517133

5358806

334400

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

970876

910256

129000

7.421

სოფლის მეურნეობა

970876

910256

129000

7.45

ტრანსპორტი

4546257

4448550

205400

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4546257

4448550

205400

7.5

გარემოს დაცვა

492000

550000

520000

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

492000

550000

520000

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4457489

3334847

590000

7.61

ბინათმშენებლობა

395095

176083

0

7.63

წყალმომარაგება

777302

5000

4500

7.64

გარე განათება

330468

540000

550000

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2954624

2613764

35500

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

122500

130000

117000

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

122500

130000

117000

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3094881

3076000

1698500

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2079500

1880000

703500

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

960381

1141000

955000

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55000

55000

40000

7.9

განათლება

2499423

2217400

2004000

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

2499423

2217400

2004000

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

409901

422800

429400

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

1000

1000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35200

37000

32000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

185370

176000

176000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10000

15000

20000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

179331

193800

200400

 

სულ

19110044

17588853

8147600

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  117000  ლარი.

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  97500  ლარი.

 გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5500 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
     მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და ბაღების მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული

 კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია. კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის ‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში.

 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

 2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“

2.2.2.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია მოვლა პატრონობის ხარჯები.

2.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

 2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.

 2.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

 2.2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია

 2.2.4.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია. კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის ‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში.

 

 2.2.5 სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

 პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები

 

 2.2.5.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,

ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)

 ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.

 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

 3.1 ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)

 (პროგრამული კოდი 04 01)

 პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტიგენტი არის და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 22 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1350–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 3.2 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცი (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბაღების (ნიგოითის ლესის და შუხუთის) მშენებლობა რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის ‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში.

4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

 4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი /კ 433642178

 (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-

 საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი 05 01 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

 4.1.3. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ს/ 433642203

 (პროგრამული კოდი 05 01 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.1.4 შ.პ.ს ,,ლანჩხუთი “ ს/კ 233645419 (პროგრამული კოდი 05 01 08)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება საფეხბურთო სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება

 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

 ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

 მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

 ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

  • სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.2. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

 4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •  ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

 5.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763 (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •  ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 5.2.1. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით

 დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

 პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

 ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული

 პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი.

 5.2.2. მრავალშვილიანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16 დან 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000 ის ზევით) დახმარება.

 5.2.3. ა(ა) იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება ს/კ 433642356

 (პროგრამული კოდი 06 02 09 )

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება

 5.2.4. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების

 პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29)

5.2.5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (06 02 11)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ღონისძიებების დაფინანსება

 5.2.5.1. ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (233730772) (პროგრამული კოდი 06 02 11 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

 5.2.5.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი 06 02 11 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად.

 5.2.5.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი 06 02 11 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა .

 5.2.5.4 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვბრებელი სახლის მოწესრიგება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5.2.6. ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა

 (პროგრამული კოდი 06 02 14 )

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა

 5.2.7. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15 )

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 ლანჩხუთის მუნიცუიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება.


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

   

ორგანიზაციული
 კოდი

დასახელება

2015
 წლის
 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

19110044

17588853

8259300

9329553

8147600

97200

8050400

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

149

154

0

154

154

0

154

 

ხარჯები

8648656

8483956

170728

8313228

7658200

0

7658200

 

შრომის

ანაზღაურება

1534129

1804300

0

1804300

1682300

0

1682300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10461388

8439306

7995038

444268

182200

0

182200

 

ვალდებულებები

0

665591

93534

572057

307200

97200

210000

01 00

წარმომადგენ

ლობითი და
აღმასრულებელი

ორგანოების
დაფინანსება

2088998

2378600

0

2378600

2356800

0

2356800

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

141

146

0

146

146

0

146

 

ხარჯები

2048569

2338495

0

2338495

2162300

0

2162300

 

შრომის

ანაზღაურება

1445248

1714000

0

1714000

1599500

0

1599500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

40429

39500

0

39500

39500

0

39500

 

ვალდებულებები

0

605

0

605

155000

0

155000

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

662599

755900

0

755900

691800

0

691800

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

26

31

 

31

31

 

31

 

ხარჯები

647901

732400

0

732400

667300

0

667300

 

შრომის

ანაზღაურება

389043

469200

 

469200

452300

 

452300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

14698

23500

 

23500

24500

 

24500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1426399

1622700

0

1622700

1485000

0

1485000

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

115

115

 

115

115

 

115

 

ხარჯები

1400668

1606095

0

1606095

1465000

0

1465000

 

შრომის

ანაზღაურება

1056205

1244800

 

1244800

1147200

 

1147200

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

25731

16000

 

16000

15000

 

15000

 

ვალდებულებები

0

605

 

605

5000

 

5000

01 03

სარეზერვო

ფონდი

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

30000

0

30000

01 04

წინა პერიოდში

წარმოქმნილი

ვალდებულებების
 დაფარვა და

სასამართლოს

გადაწყვეტილების
არსრულების

ფინანსური

უზრუნველყოფა

0

0

0

0

150000

0

150000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

150000

 

150000

02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი
 წესრიგი და

უსაფრთხოება

427719

120400

0

120400

97500

0

97500

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

8

8

0

8

8

0

8

 

ხარჯები

427469

118400

0

118400

97500

0

97500

 

შრომის

ანაზღაურება

88881

90300

0

90300

82800

0

82800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

250

2000

0

2000

0

0

0

02 01

სახანძრო

სამაშველო
 სამსახური

311509

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

311509

0

0

0

0

0

0

 

შრომის

ანაზღაურება

5418

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის
 ამაღლების

ხელშეწყობა

116210

120400

0

120400

97500

0

97500

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

8

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

115960

118400

0

118400

97500

0

97500

 

შრომის

ანაზღაურება

83463

90300

 

90300

82800

 

82800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

250

2000

 

2000

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

10466622

9243653

7794300

1449353

1444400

73900

1370500

 

ხარჯები

1006968

1364248

170728

1193520

1203500

0

1203500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9459654

7734926

7530038

204888

112000

0

112000

 

ვალდებულებები

0

144479

93534

50945

128900

73900

55000

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა ,
 
რეაბილიტაცია და

მოვლა შენახვა

4546257

4448550

4294072

154478

205400

71400

134000

 

ხარჯები

4996

4000

0

4000

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

4541261

4367979

4254591

113388

94000

 

94000

 

ვალდებულებები

0

76571

39481

37090

111400

71400

40000

03 02

კომუნალური

ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა

რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

4544226

3534847

2428972

1105875

1074500

0

1074500

 

ხარჯები

848142

1206248

170728

1035520

1074500

0

1074500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3696084

2260691

2204191

56500

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

67908

54053

13855

0

0

0

03 02
 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
 ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

2549361

2263764

2258244

5520

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2549361

2204191

2204191

0

0

 

 

 

ვალდებულებები

0

59573

54053

5520

0

 

 

03 02
 03

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

777302

5000

0

5000

4500

0

4500

 

ხარჯები

791

5000

0

5000

4500

0

4500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

776511

0

 

 

0

 

 

03 02
 05

გარე განათება

330468

540000

0

540000

550000

0

550000

 

ხარჯები

330468

476665

0

476665

550000

0

550000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

55000

0

55000

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

8335

0

8335

0

0

0

03 02
 05 01

()იპ ლანჩხუთი

ტექსერვისი
 ( 433642490)

204500

400000

0

400000

400000

0

400000

 

ხარჯები

204500

336665

0

336665

400000

0

400000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

55000

 

55000

0

 

 

 

ვალდებულებები

0

8335

 

8335

0

 

 

03 02
 05 02

გარე განათების
ელექტროენერგიის

ღირებულება

125968

140000

0

140000

150000

0

150000

 

ხარჯები

125968

140000

0

140000

150000

0

150000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

03 02
 06

დასუფთავების

ღონისძიებები

492000

550000

0

550000

520000

0

520000

 

ხარჯები

492000

548500

0

548500

520000

0

520000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

1500

0

1500

0

0

0

03 02 
06 02

()იპ

ლანჩხუთი სერვისი
 (433642677)

492000

550000

0

550000

520000

0

520000

 

ხარჯები

492000

548500

0

548500

520000

0

520000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

1500

 

1500

0

 

 

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

395095

176083

170728

5355

0

0

0

 

ხარჯები

24883

176083

170728

5355

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

370212

0

 

 

0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

405263

350000

315000

35000

35500

2500

33000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

405263

350000

315000

35000

18000

0

18000

03 03
02

საპროექტო

დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისთვის

გამოყოფილი თანხა

143168

50000

30000

20000

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

143168

50000

30000

20000

0

 

 

03 03
 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმოწყობა

262095

300000

285000

15000

35500

2500

33000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

262095

300000

285000

15000

18000

 

18000

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

17500

2500

15000

03 04

სოფლის

მხარდაჭერის

პროგრამის
 ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

817446

756256

756256

0

0

0

0

 

ხარჯები

400

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

817046

756256

756256

 

0

 

 

03 05

სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები

153430

154000

0

154000

129000

0

129000

 

ხარჯები

153430

154000

0

154000

129000

0

129000

03 05
02

()იპ

საგარეო-ეკონომიკური
 კავშირურთი

ერთობების,

ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის,

ტურიზმის
და მეწარმეობის

განვითარების

ცენტრი

(233733984)

153430

154000

0

154000

129000

0

129000

 

ხარჯები

153430

154000

0

154000

129000

0

129000

04 00

განათლება

2499423

2217400

465000

1752400

2004000

23300

1980700

 

ხარჯები

1549988

1704345

0

1704345

1950000

0

1950000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

949435

510655

465000

45655

30700

0

30700

 

ვალდებულებები

0

2400

0

2400

23300

23300

0

04 01

()იპ

სკოლამდელი

საგანმანათლებლო
 - სააღმზრდელო

ცენტრი

(233732565)

1549988

1750000

0

1750000

1950000

0

1950000

 

ხარჯები

1549988

1704345

0

1704345

1950000

0

1950000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

45655

 

45655

0

 

 

 

ვალდებულებები

0

0

 

 

0

 

 

04 02

განათლების

ობიექტების
რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

949435

467400

465000

2400

54000

23300

30700

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

949435

465000

465000

0

30700

 

30700

 

ვალდებულებები

0

2400

 

2400

23300

23300

 

05 00

კულტურა,

რელიგია,
ახალგაზრდული

და სპორტული

ღონისძიებები

3094881

3076000

0

3076000

1698500

0

1698500

 

ხარჯები

3083261

2405868

0

2405868

1698500

0

1698500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

11620

152025

0

152025

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

518107

0

518107

0

0

0

05 01

სპორტის

განვითარების
ხელშეწყობა

2079500

1880000

0

1880000

703500

0

703500

 

ხარჯები

2079500

1321118

0

1321118

703500

0

703500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

40775

0

40775

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

518107

0

518107

0

0

0

05 01
02

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი

,,ლანჩხუთის გურია"

(233734126)

1510000

614887

0

614887

0

0

0

 

ხარჯები

1510000

96780

0

96780

0

0

0

 

ვალდებულებები

0

518107

 

518107

0

 

 

05 01
03

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
  სპორტული ცენტრი

(433642178)

374500

375000

0

375000

375000

0

375000

 

ხარჯები

374500

374900

0

374900

375000

0

375000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

100

 

100

0

 

 

05 01
04

()იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-

საფეხბურთო სკოლა

(433645004)

61000

65000

0

65000

58500

0

58500

 

ხარჯები

61000

64945

0

64945

58500

0

58500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

55

 

55

0

 

 

05 01
06

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 საფეხბურთო სკოლა

(433642203)

134000

190000

0

190000

170000

0

170000

 

ხარჯები

134000

149380

0

149380

170000

0

170000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

40620

 

40620

0

 

 

05 01
07

()იპ

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

/ 405135786

0

535113

0

535113

0

0

0

 

ხარჯები

0

535113

0

535113

0

0

0

05 01
08

.. ლანჩხუთი

/ 233645419

0

100000

0

100000

100000

0

100000

 

ხარჯები

0

100000

0

100000

100000

0

100000

05 02

კულტურის

განვითარების
 ხელშეწყობა

960381

1141000

0

1141000

955000

0

955000

 

ხარჯები

948761

1029750

0

1029750

955000

0

955000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

11620

111250

0

111250

0

0

0

05 02
01

()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

903800

1023000

0

1023000

930000

0

930000

 

ხარჯები

903800

988750

0

988750

930000

0

930000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

34250

 

34250

0

 

 

05 02
06

სოც კულტურული

ღონისძიებები

46961

41000

0

41000

25000

0

25000

 

ხარჯები

44961

41000

0

41000

25000

0

25000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2000

0

 

 

0

 

 

05 02
07

კულტურის

ობიექტების
რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია

9620

77000

0

77000

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9620

77000

 

77000

0

 

 

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

 

ხარჯები

55000

55000

0

55000

40000

0

40000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის
 დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

532401

552800

0

552800

546400

0

546400

 

ხარჯები

532401

552600

0

552600

546400

0

546400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

200

0

200

0

0

0

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

122500

130000

0

130000

117000

0

117000

 

ხარჯები

122500

130000

0

130000

117000

0

117000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

06 01
01

()იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

(233730763)

122500

130000

0

130000

117000

0

117000

 

ხარჯები

122500

130000

0

130000

117000

0

117000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური

პროგრამები

409901

422800

0

422800

429400

0

429400

 

ხარჯები

409901

422600

0

422600

429400

0

429400

06 02
01

ბიკარბონატული

ჰემოდიალეზით

თირკმლის
 ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

28656

30000

0

30000

30000

0

30000

 

ხარჯები

28656

30000

0

30000

30000

0

30000

06 02
04

მრავალშვილიან

ოჯახთა
 დახმარების

პროგრამა

35200

37000

0

37000

32000

0

32000

 

ხარჯები

35200

37000

0

37000

32000

0

32000

06 02
09

()იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი
იავნანა

(433642356)

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

10000

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02
10

მაღალმთიან

სოფლებიდან
 მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა

3775

5400

0

5400

5400

0

5400

 

ხარჯები

3775

5400

0

5400

5400

0

5400

06 02
11

სოციალურად

დაუცველი
 მოსახლეობის

დახმარება

322270

324400

0

324400

331000

0

331000

 

ხარჯები

322270

324200

0

324200

331000

0

331000

06 02
11 01

()იპ

უფასო სასადილო
მზრუნველობა

მოკლებულთათვის  (233730772)

73990

77000

0

77000

100000

0

100000

 

ხარჯები

73990

76800

0

76800

100000

0

100000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

200

 

200

0

 

 

06 02
11 02

იძულებით  გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების პროგრამა

10800

12800

0

12800

10000

0

10000

 

ხარჯები

10800

12800

0

12800

10000

0

10000

06 02
11 03

სხვადასხვა

ომებსა და
 კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

44050

50000

0

50000

45000

0

45000

 

ხარჯები

44050

50000

0

50000

45000

0

45000

06 02
11 04

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 
ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული  სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა

8060

8600

0

8600

0

0

0

 

ხარჯები

8060

8600

0

8600

0

0

0

06 02
11 05

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის და  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

185370

176000

0

176000

176000

0

176000

 

ხარჯები

185370

176000

0

176000

176000

0

176000

06 02
14

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
 
სარეაბილიტაციო პროგრამა

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

 

ხარჯები

10000

15000

0

15000

20000

0

20000

06 02
15

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების პროგრამა

0

1000

0

1000

1000

0

1000

 

ხარჯები

0

1000

0

1000

1000

0

1000

 12. 28/09/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 02/10/2018 11. 25/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 26/12/2017 10. 28/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 30/11/2017 9. 27/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 30/10/2017 8. 06/09/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 07/09/2017 7. 28/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 03/08/2017 6. 18/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 21/07/2017 5. 30/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 07/07/2017 4. 13/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 15/06/2017 3. 30/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 02/06/2017 2. 31/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 06/04/2017 1. 17/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 20/02/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.