ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 019002020.35.114.016325
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
28/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
019002020.35.114.016325
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 31/03/2017)

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2016 წლის 28 დეკემბერი

დაბა ჩოხატაური

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის”  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ. ა “ქვეპუნქტის,  61 -ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.  
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 2015 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილება ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ მამალაძედანართი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2016 წლის იანვარ -ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 076,1

12 927,6

7111,8

5815,8

9468,6

4548,7

4919,9

5 694,1

გადასახადები

389,0

1 075,0

0,0

1075,0

918,7

0.0

918,7

1 100,0

გრანტები

8 610,6

9 819,2

7111,8

2707,4

7158,5

4548,7

2609,8

2 650,4

სხვა შემოსავლები

2 076,5

2 033,4

0,0

2033,4

1391,4

0.0

1391,4

1 943,7

ხარჯები

5 895,6

10 491,0

3860,9

6630,1

6433,1

1541,4

4891,7

5 746,2

შრომის ანაზღაურება

1 550,3

1 526,4

84,6

1441,8

1295,0

71,9

1223,1

1588,4

საქონელი და მომსახურება

663,5

1 495,1

34,3

1460,8

572,8

29,6

543,2

732,8

სუბსიდიები

2 724,1

3 028,6

64,2

2964,4

2763,5

175,7

2587,8

 2 925,0

გრანტები

197,0

111,9

0.0

111,9

79,0

79,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

462,3

582,9

21,2

561,7

545,5

14,8

530,7

500,0

სხვა ხარჯი

298,3

3 746,1

3656,6

89,5

1177,3

1170,4

6,9

0,0

საოპერაციო სალდო

5180,5

2 436,6

3250,9

-814,3

3035,5

3007,3

28,2

 

-52,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 867,6

3 157,2

3118,6

38,6

3502,7

3548,2

-45,6

-42,1

ზრდა

5 069,0

3 458,2

3118,6

339,6

3736,5

3548,2

188,3

47,9

კლება

201,4

301,0

0,0

301,0

233,8

0,0

233,9

90,0

მთლიანი სალდო

312,9

-720,6

132,3

-852,9

467,2

-540,9

73,8

-10,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

305,1

727,6

126,7

854,1

467,2

-540,9

73,8

-10,0

ზრდა

305,1

0,0

0,0

0,0

-467,2

0,0

-467,0

0,0

კლება

0,0

727,6

126,7

854,1

0,0

0,0

00

10,0

ვალუტა და დეპოზიტი

379,9

727,6

126,7

854,1

0,0

0,0

0,0

10,0

ვალდებულების ცვლილება

7,7

-7,0

-7,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

7,7

7,0

5,8

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

7,7

7,0

5,8

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2016  წლის იანვარ-ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 277,5

13 228,6

7111,8

6116,8

9702,4

4548,7

5153,7

5 784,1

შემოსავლები

11076,2

12 927,6

7111,8

5815,8

9469,7

4548,7

4919,9

5 694,1

არაფინანსური აქტივების კლება

201,4

301,0

0,0

301,0

233,8

0,0

233,8

90,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

გადასახდელები

10964,6

13 956,2

6985,3

6970,9

10169,6

4963,5

5206,1

5 794,1

ხარჯები

5895,6

10 491,0

3860,9

6630,1

6433,1

1415,3

5017,8

 5 746,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5069,0

3 458,2

3118,6

339,6

3736,5

3548,2

188,3

47,9

ვალდებულების კლება

 

7,0

5,8

1,2

 

 

 

0,0

ნაშთის ცვლილება

312,9

-727,6

126,7

-854,1

-467,2

-414,8

-52,4

-10,0

 


მუხლი 3. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 694,1ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2016  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 076,1

1 2927,6

7111,8

5815,8

9468,6

4548,7

4919,9

5 694,1

გადასახადები

389,0

1 075,0

0,0

1075,0

918,7

0.0

918,7

1 100,0

გრანტები

8610,6

9 819,2

7111,8

2707,4

7158,5

4548,7

2609,8

2 650,4

სხვა შემოსავლები

2076,5

2 033,4

0,0

2 033,4

1391,4

0.0

1391,4

1 943,7

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2016  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

389,0

1 075,0

0,0

1 075,0

918,7

 

918,7

1 100,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

460,0

 

460,0

353,1

 

353,1

450,0

ქონების გადასახადი

389,0

615,0

0,0

615,0

565,6

 

565,6

650,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

279,4

540,0

 

540,0

554,6

 

554,6

580,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

3,5

15,0

0,0

15,0

0,4

 

0,4

10,0

ფიზიკურ პირებიდან

3,5

15,0

 

15,0

0,4

 

0,4

10,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

106,1

60,0

0,0

60,0

10,6

 

10,6

60,0

ფიზიკურ პირებიდან

106,1

60,0

 

60,0

10,6

 

7,8

60,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 650,4  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2016  წლის იანვარ-ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 627,5

9 819,2

7111,8

2707,4

7158,5

4548,7

2609,8

2650,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8627,5

9 819,2

7111,8

2707,4

7158,5

4548,7

2609,8

2650,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3130,4

2 707,4

 

2 707,4

2609,8

0,0

2609,8

2467,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

183,0

183,0

183,0

0,0

153,0

153,0

0,0

183,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5314,1

6 928,8

6 928,8

0,0

4395,7

4395,7

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 943,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2016  წლის იანვარ -ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2076,5

2 033,4

 

2 033,4

1391,4

 

1391,4

1 943,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

2076,5

1 909,2

 

1 909,2

1168,0

 

1168,0

1 846,1

პროცენტები

42,1

32,0

 

32,0

4,7

 

4,7

5,0

დივიდენდები

 

20,0

 

20,0

 

 

 

20,0

რენტა

1462,0

1857,2

 

1 853,2

1163,3

 

1163,3

1 821,1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1460,0

1 853,2

 

1 853,2

1161,8

 

1161,8

1 817,1

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,0

4,0

 

 

4,0

 

1,5

 

1,5

4,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37,1

22,2

 

22,2

17,4

 

17,4

22,6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

37,1

22,2

 

22,2

17,4

 

17,4

22,2

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,2

 

0,2

 

 

 

0,2

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

7,5

7,0

 

7,0

5,9

 

5,9

7,4

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი (მშენებლობის ნებართვა)

29,0

15,0

 

15,0

11,5

 

11,5

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

110,9

70,0

 

70,0

64,2

 

64,2

75,0

საგზაო მოძრაობის წესების დაღღვევისათვის

71,4

38,5

 

38,5

35,0

 

35,0

35,0

არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევებისათვის

1,5

1,5

 

1,5

1,2

 

1,2

5,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ჯარიმებიდან

38,0

30,0

 

30,0

28,0

 

28,0

35,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 746,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2016   წლის იანვარ -ოქტომბერი

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5895,6

10 491,0

3860,9

6630,1

6433,1

1541,4

4894,7

5 746,2

შრომის ანაზღაურება

1550,3

1 526,4

84,6

1441,8

1295,0

71,9

1223,1

1588,4

საქონელი და მომსახურება

663,5

1 495,1

34,3

1460,8

572,8

29,6

543,2

732,8

სუბსიდიები

2724,1

3 028,6

64,2

2964,4

2763,5

175,7

2587,8

2 925,0

გრანტები

197,0

111,9

0,0

111,9

79,0

79,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

462,3

582,9

21,2

561,7

545,5

14,8

530,7

500,0

სხვა ხარჯები

298,3

3 746,1

3656,6

89,5

1177,3

1170,4

6,9

0,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 42,1  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015

წლის

ფაქტი

2016

წლის

გეგმა

2017 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

70,5

27,7

22,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

7,5

4,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

4991,0

3352,5

25,0

04 00

განათლება

0,0

69,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

5,0

0,0

სულ ჯამი

5069,0

3 458,2

47,9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

201,4

301,0

90,0

ძირითადი აქტივები

78,4

231,0

50,0

შენობა ნაგებობები

78,4

231,0

50,0

არაწარმოებული აქტივები (მიწა)

123,0

70,0

40,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2075,2

2 101,8

2015,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2075,2

2 101,8

2015,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2029,3

2 101,8

1965,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

45,9

100,0

50,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

114,1

117,8

102,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199,9

0,0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

199,9

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5264,0

7 901,2

160,0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებილი საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

1338,9

819,5

45,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1338,9

819,5

45,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3925,1

7 081,7

115,0

705

გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

532,0

506,5

475,0

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

532,0

417,5

400,0

7063

წყალმომარაგება

 

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

75,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

84,7

89,0

86,5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84,7

89,0

86,5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1312,0

1 492,8

1 375,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

517,2

559,8

470,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

761,6

886,2

863,5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

33,2

46,8

42,0

709

განათლება

829,2

1159,0

1095,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

718,5

1 026,7

940,0

7092

ზოგადი განათლება

16,2

37,3

65,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

94,5

95,0

90,0

710

სოციალური დაცვა

516,3

583,1

500,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

516,3

583,1

500,0

 

სულ

10927,4

13 956,2

5 794,1

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 10,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 183,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,0 ათასი ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 13. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
.
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კულტურის სახლების  მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება

არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან განთავისუფლება.  განხორციელდება  დაბაში საგზაო მოძრაობის ნიშნების მოწესრიგება.

 1.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა შენახვა, დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. მოხდება სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია.   

1.2.1 კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ ახორციელებს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას,  გარე განათების არსებული ქსელის  ექსპლოატაციას.

არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, დაბის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა,  შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა.

1.2.2  ა(ა)იპ - კურორტი ,,ბახმარო“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დაწესებულების მიზანია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების  მოვლა-პატრონობა, შემეცნებითი, გასართობი და სპორტული დანიშნულების ობიექტების შექმნა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დამსვენებელთა მოზიდვა,  მოსახლეობის გაჯანსაღების,  დასვენების, სამედიცინო და კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა. საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. კურორტის ტერიტორიის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა.საქუჩო განათების და წყალმომარაგების სისტემის მოვლა პატრონობის ხელშეწყობა, ინდივიდუალური სააგარაკო სახლების და სხვა ობიექტების მშენებლობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 სადღესასწაულო დღეებისათვის  დაბის ქუჩების  გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

1.3.1 შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული შენობების და მიწის ფართების რეალიზაციისათვის აუცილებელია  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც ხორციელდება სარეალიზაციო ობიექტების ტექნიკური პასპორტების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნება.

1.3.2 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

  მოხდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. განხორციელდება: დაბასა და ადმინისტრაციულ ერთეულში კეთილმოწყობის სამუშაოები,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეოთვალები საგზაო მოძრაობის წესების რეგულირებისათვი.  პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

1.4 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მეურნეობის განვითარება, მ.შ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა. დადგინდება საკარანტინო მავნებლების გავვრცელების არეალი და პერიოდები. ჩატარდება საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებები. დაინტერესებული ფერმერები მოინახულებენ საქართველოში არსებულ თანამედროვე ტექნოლიგიებიტ აღჭურცილ მეურნეობებს. მოეწუობა აგროტურები. დაინტერესებული პირები გაგზავნილი იქნებიან გადამზადების კურსებზე. მოხდება მათი თანადაფინასება. მოწვეული სპეციალისტები ჩაატარებენ ლექცია სემინარებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, ახალი ბაღების გახსნა.

მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება.

2.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, უზრუნველყოფილი იქნება  მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზა გაუმჯობესდება.  

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 710 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 

2.2 განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასდა სხვა ღონისძიებების მოწყობას. მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ხელოვნებისა და სპორტულ სკოლებში გაერთიანებული მოსწავლეების ტრანსპორტით მომსახურება

2.3  ა(ა)იპ - მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,  მუსიკალური და ქორეოგრაფიული წრეები, განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, სადაც შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები და წარუდგინონ ფართო აუდიტორიას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მიერ ჩატარდება სხვადასხვა ღონისძიებები:

პროექტი ,,ჩემი სამყარო“

პროექტი ,,ხელნაკეთი წიგნები“

,,მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია 70 წლისაა“

პროექტი ,,მე ვეძებ ჩემი კუთხის შვილებს“

მხატვრული კითხვის კონკურსი

დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი

ნორჩ ფოლკლორისტთა ფესტივალი

ვიქტორინა -ყველაზე საზრიანები

ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა-თბილისში, ბათუმსი, ქუთაისში, ბაღდათში, გორში.

14 აპრილი დედაენის დღე

მწვანე საფარის მცველები ,,დედამიწის დღესთან დაკავშირებით ნარგავების დარგვა

სპექტაკლის ,,იავნანამ რა ჰქმნა“ პრეზენტაცია კინო სახლში და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლა გადამზადების პროგრამა.

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული დამეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა;

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

 • სასპორტო  სკოლა;
 • სპორტის განვითარების ცენტრი;
 • საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009”
 • გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი

3.1.1  სპორტის განვითარების ცენტრი  (პროგრამის კოდი 05 01 04  01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტის განვითარების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების პროფესიონალ სპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები:

 • ნარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ბილიარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ფუტზალი - ჩოხატაურელი იუნკერების მაკარ ბურჭულაძის , აკაკი და გედეონ ხუნდაზეების სახელობის ტურნირი.
 • ჭადრაკი - მუნიციპალიტეტის პირველობა და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად მოჭადრაკეთა მივლინება.
 • ბალახის ჰოკეი - 9 აპრილს დაღუპულ ნატო გიორგაძისადმი მიძღვნილი ტურნირი.
 • მაგიდის ჩოგბურთი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ლელეო - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები ცხენოსნობაში, ლელობურთში, ბაგირის გადაძალვაში და სხვა.
 • ფეხბურთი - ვეტერან ფეხბურთელთა შეჯიბრი.
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში - რუსეთის აგრესიის შედეგად სამაჩაბლოში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი.
 • ტრადიციული დოღი და სხვა ღონისძიებები,  კურორტ ბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით.
 • აფხაზეთის ომში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში.
 • ბაზიერეობა - მუნიციპალიტეტის პირველობა  და სხვა ღონისძიებები.

3.1.2  სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია არსებული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს,   ფეხბურთის,  მძლეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის, ბალახის ჰოკეის, კალათბურთის, რაგბის, ფრენბურთის ჭადრაკის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონისრებს 9  სპორტული სახეობის 18  სექცია,  სადაც გაერთიანებულია 285  მოსწავლე სპორტსმენი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ,,იმედო დუნდუას“, ,,ანდრო ჟორდანიას“ და ,,ანზორ კვაჭაძის“  სახელობის თასის გათამაშება ფეხბურთში გურია-აჭარის ზონაში, მოხდება ნოდარ ახალკაცის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე მონაწილეობის მიღება, სასპორტო სკოლის რაგბის გუნდი მონაწილეობას მიიღებს დასავლეთ საქართველოს სარაგბო ფესტივალში 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 წელში დაბადებული მორაგბეებით, სადაც მონაწილეობს 36 გუნდი. მიიღებს მონაწილეობას მძლეოსნობაში საქართველოს პირველობებზე რესპუბლიკურ ტურნირში. ახალჩამოყალიბებული საკალათბურთო ჯგუფი რომელიც   მონაწილეობას იღებს საქართველოს პირველობის ტურნირში. საჭადრაკო კლუბის აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებში.

სასპორტო სკოლის სპორტის ყველა სახეობისთვის მოხდება მოსწავლეთა და მწვრთნელთა სპორტული ფორმების შეძენა.

 3.1.3  საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” (პროგრამის კოდი 05 01 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” რომელიც მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის  მეორე   ლიგაში. დაარსების დღიდან გუნდში იგრძნობოდა სპორტული დონის ამაღლების ტენდეცია, გუნდმა მიაღწია გარკვეულ შედეგებს , კერძოდ 2009-2010 წლების გათამაშებაში მე-5 ადგილი, 2011-2012 წლების გათამაშებაში მე-4 ადგილი. 2013-2014-2015 წლებში მე-6 ადგილი. 2016 წელს მე-2 ადგილი.

გამომდინარე აქედან გუნდს გააჩნია სათამაშო კლასის ამაღლების პოტენციალი და მიზნად ისახავს გარკვეულ წინსვლას.  მოხდება მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ამხანაგური მატჩების უფრო ხშირად ჩატარება.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2017  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი;
 • მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 150-მდე მოსწავლე;
 • სამხატვრო სკოლა, სადაც სწავლობს 100 -მდე მოსწავლე;
 • ბიბლიოთეკები;
 • მუზეუმები;
 • სამხატვრო გალერეა;

 3.2.1 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი.

განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • საშობაო ღონისძიება, შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან.
 • წიგნის განხილვა სტუმრად ზღაპრის სამყაროში.
 • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება..
 • სარვამარტო ღონისძიება.
 • პოეზიის საღამოები. ერკეთის ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურული საღამო სოფელ ქვენობანში, პოეზიის საღამო ამაღლების ბიბლიოთეკაში, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სოფელ დაბლაციხეში.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების, წიგნების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

3.2.2  კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:

 • საშობაო ზღაპარი-კარნავალი ზღაპრის გმირებთან ერთად.
 • ვაჟა გოგოლაძის ხსოვნის საღამო.
 • დედის და ქალის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
 • მღერიან და ხუმრობენ ჩოხატაურლები.
 • პასქის ფესტივალი.
 • დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საღამო..

ნ. დუმბაძის დღეები.

 • ფერიცვალების დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კონცერტი კურორტ ბახმაროში.

საესტრადო სიმღერების კონკურსი.

 • რამინ მიქაბერიძისადმი მიძღვნილი საღამო.
 • გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საღამო.
 • გურული საგალობლების ფესტივალი.

კულტურის ცენტრი აერთიანებს ანსამბლებს: „გურიას“, „ნართის“, „კრიმანჭულს“, მანდილს“, „ამაღლებას“ საესტრადო ჯგუფებს, მგალობელთა ჯგუფს, ცეკვის ანსამბლებს,  თეატრალურ  დასს. კულტურის ცენტრის თანამშრომელთა ძალებით ხდება ხალხური რეწვის, ფოლკლორის მოძიება და დამუშავება და მაყურებელთათვის მიწოდება.

3.2.3 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სკოლა,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 150 მოსწავლე, საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილება. მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გააღრმავებე სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყობა:

 • კაფე-საღამო მიძღვნილი ,,დედის დღისადმი“ დაკავშირებით.
 • მონაწილეობის მიღება ქ. თბილისში საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვნება მომავლისთვის“ ,,მომავლის ვარსკვლავები“ მე-9 რესპუბლიკურ ფესტივალის შესარჩევ ტურში.
 • პეტრე ჩაიკოვსკის შემოქმედებითი საღამო. საფორტეპიანო კლასებისა და მუსიკის ლიტერატურის ინტეგრირებული ღონისძიება.
 • კლასიკური მუსიკის საღამო .
 • საანგარიშო კონცერტი ქ. ქუთაისის ორკესტრთან ერთად ახალ საკონცერტო დარბაზში.
 • დამამთავრებელი კლასის გამოსაშვები ,,კაფე-საღამო“.
 • გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი ღია კონცერტი.
 • წმ. ბარბარეს დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კლასიკური მუსიკის კონცერტი.
 •  ღია  და დახურული  სოლო საფორტეპიანო  კონცერტები.

ასევე ჩატარდება სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიებები, გაუმჯობესდება სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.

3.2.4   მუზეუმები (პროგრამული კოდი (05 02  01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება მუზეუმები. მათ შორის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება, მხარეთმცოდნეობის, ნოდარ დუმბაძის, ნიკო მარის და მოსე გოგიბერიძის სახელობის მუზეუმები;

განხორციელდება ღონისძიებები:

 • საქარტველოს ოკუპაციის დღე - იმტეგრირებული ღონისძიება
 • შემეცნებითი ღონისძიება ნ. დუმბაძის სახლ-მუზეუმში
 • ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ჩოხატაურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში მიმდინარე მუშაობის ანგარიში, პრეზენტაცია.
 • საგანმანათლებლო ღონისძიება ,,წიგნიერება და სამუზეუმო სივრცცე“
 • ფაშიზმზე გამარჯვების თარიღთან დაკავშირებული ღონისძიება.
 • აქცია-ღონისძიების ციკლი მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავსირებით.
 • ნ. დუმბაძის დაბადებიდან 89 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამო.
 • პროფესორ მოსე გოგიბერიძის დაბადებიდან 120 წლის აღსანისნავი საიუბილეო ღონისძიება.
 • ცოტა რამ იური მარზე ღონისძიება ნიკო მარის სახლ-მუზეუმსი.
 • საჯარო ლექციების სერია სამუზეუმო გაერთიანებასა და სკოლებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში.

3.2.5 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლის მიზანია მოსწავლეებს შეასწავლოს ფერწერა, თექასთან,  კერამიკასთან და ტიხრულ მინანქართან მუშაობა.ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი. სამხატვრო სკოლა ატარებს როგორც რაიონულ ასევე რეგიონალურ და საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებს. სკოლაში ისწავლება ხელოვნების დარგი თექა, ფუნქციონირებს კერამიკის საამქრო, ნამუშევრები იგზავნება ბელორუსიაში, ეგვიპტეში, პოლონეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში;

 • მოხდება მონაწილეობის მიღება გამოფენა-კონკურსში ,,ზამთრის ვერნისაჟი“ რომელიც გაიმართება ქალაქ ოზურგეთის თანამედროვე სახვითი ხელივნების გალერეასი, რომელსიც მონაწილეობას იღებს ჩოხატაურის, ლანჩხუთის და ოზურგეთის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები.
 • მოეწყობა დედის დღისადმი მიძღვნილი შიდა საკლასო გამოფენა.
 • პლენერი ბუნებაში.
 • პასკის ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება.
 • ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიზღვნილი ერთობლივი გამოფენა, მონაწილეობას იღებს ჩოხატაურისა და რუსთავის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები, რომელიც გაიმართება ქალაქ თბილისში სამების საკათედრო თაძართან არსებულ ახალგაზრდული და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში.
 • მასტერკლასი გგამოყენებით ხელოვნებაში.
 • საშემოდგომო პლენერი ბუნებასი ხატვასა და ფერწერაში.
 • გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი საშემოდგომო გამოფენა ქ. თბილისში.
 • ნიკოლოზობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ერთობლივი გამოფენა თანამედროვე სახვითი ხელოვნების გალერეაში.

 

3.2.6  სამხატვრო გალერეა (პროგრამული კოდი 05 02 01 06)

სამხატვრო გალერეა  მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ, საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებში, მოეწყობა გამოფენები დამეგობრებულ სკოლებთან. სამხატვრო გალერეა ფონდის შევსების მიზნით  შეკრებს ხელოვნების ნიმუშებს, ხელს შეუწყობს კულტურული ტურიზმის განვითარებას, ჩაატარებს ფონდსაცავებში დაცული ექსპონატების სარესტავრაციო სამუშაოებს. განახორციელებს გალერეაში დაცული ექსპონატების პუბლიკაციას, დაცული ექსპონატების ასლების, სამეცნიერო გამოცემების რეალიზაციას როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე ისე მის ფარგლებს გარეთ.

განხორციელდება:

 •  გალერეის მუდმივი ექსპოზიციისათვის ნამუშევრების შევსება.
 •  სახელოვნებო ბიბლიოთეკის შექმნისათვის წიგნების შეძენა.
 •  რესპუბლიკურ და საერთასორისო გამოფენებში და კონკურსებში მონაწილეობის მიღება.
 •  სახელოვნებო გრანტებზე მომუშავე ორგანიზაციების მოძიება და პროექტების განხორციელება.
 •  პერსონალური გამოფენების მოწყობა.
 • რაიონული ცენტრიდან დაშორებულ სოფლებსი გამოფენების ორგანიზება.
 •  მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერზო ხელოვნების პედაგოგთათვის და დაინტერესებული   ადამიანებისათვის ტრენინგებისა და მასტერ კლასების ჩატარება მოწვეული ტრენერების დახმარებით.
 •  საშობაო გამოფენების ორგანიზება მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების მონაწილეობით.

3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებშიდაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასდა სხვა ღონისძიებების მოწყობას.

 1. 4.  რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა;

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 )

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველპირთა  მდგომარეობის გაუმჯობესების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდებაშემდეგი სოციალური პროგრამები:

 1. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 01)  (2,0 ათასი ლარი)

4.2.2 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური  შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

  ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს. 5000 ლარამდე ერთჯერადად, დროებით თავშესაფრის უზრუნველყოფისათვის ბინის ქირა არაუმეტეს 110 ლარისა.  (105,0 ათასი ლარი)

4.2.3 ლტოლვილთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე 200  ლარი, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 250  ლარისა (11,0 ათასი ლარი).

4.2.4 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის, აფხაზეთის კონფლიქტისა და სამაჩაბლოში რუსეთის აგრესიის მიერ 2008 წლის 8 აგვისტოს განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს;  (16,8 ათასი ლარი)

4.2.5 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი ( პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: 

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები (12,0 ათასი ლარი);

18 წელს ზევით ასაკის პირები რომელთა სარეიტინგო ქულა 65000 დან 200 000 -ის ჩათვლითაა,სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა (71,5ათასი ლარი);

18 წელს ზევით ასაკის შ.შ.მ პირების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა (12,0 ათასი ლარი);

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულთა სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების შეძენის და ოპერაციის შემდგომი გამოკვლევების ხარჯი (35,0 ათასი ლარი);

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულ ქვრივებისადმი სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების შეძენის ხარჯი (5,1 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის პირების სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების ხარჯი (7.1ათასი ლარი);

თირკმლის უკმარისობით დაავადებული პირებისადმი დახმარება, რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს (18,5 ათასი ლარი);

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება (13,0 ათასი ლარი);

გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკი) დაავადებული 0-დან 18-წლამდე ასაკის პირთა ოჯახების დახმარება (6,0 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ. პირების მედიკამენტების შეძენის ხარჯი (7,0 ათასი ლარი);

ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების ოჯახების დახმარება (10.2 ათასი ლარი);

საინვესტიციო პროგრამების თანადაფინანსება (60.5 ათასი ლარი);

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა დახმარება (1,8 ათასი ლარი);

 დამქირავებლის სოციალური ფულადი დახმარება (საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება)  (8,0 ათასი ლარი);

,,C’ ჰეპატიტით დაავადებული პირების მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება (ბენეფიციარზე  არაუმეტეს 200  ლარი) 10,0 ათასი ლარი.

  4.2.6 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება (28,0 ათასი ლარი)

ახალშობილთა ოჯახებზე დახმარება (20,0 ათასი ლარი)

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (2,4 ათასი ლარი)

მარტოხელა (უპატრონო) პირთა სარიტუალო მომსახურება (2,0 ათასი ლარი)

ხანდაზმულ პირთა დახმარება (2,0 ათასი ლარი);

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულოდ ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავთან დაკავშირებით ზამთრის სეზონისათვის სათბობის შეძენაზე დახმარება (5,5 ათასი ლარი);

0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ პირების ოჯახების დახმარება (კომუნალური გადასახადი) (23,7 ათასი ლარი);

განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა პატრონაჟისა და მონიტორინგისათვის ფინანსური დახმარება თანადაფინანსების სახით. (3,9 ათასი ლარი).


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

2015   წლის ფაქტი

2016   წლის გეგმა

2016  წლის იანვარი- ოქტომბერი

2017   წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

10927,4

13 956,2

6985,3

6970,9

10169,6

4963,5

5206,1

5 794,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

203

143

0,0

143

143

0,0

143

149

 

ხარჯები

5895,6

10 491,0

3860.9

 

6630,1

6433,1

1415,3

5017,8

5 746,2

 

შრომის ანაზღაურება

1550,3

1526,4

84.6

1441.8

1295,0

71,9

1223,1

1 588,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5069,0

3458,0

3118,6

339,6

3736,5

3548,2

188,3

47,9

 

ვალდებულების კლება

7,8

7,0

5,8

1,2

 

 

 

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2029,3

2101,8

0,0

2101,8

1675,6

0,0

1675,6

2 015,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164

134

0,0

134

134

0,0

134

140

 

ხარჯები

1959,3

2073,0

0,0

2073,0

1650,4

0,0

1650,4

 

1 992,8

 

შრომის ანაზღაურება

1458,3

1440,6

0,0

1440,6

1223,1

0,0

1223,1

1502,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,0

27,7

0,0

27,7

25,2

0,0

25,2

22,9

 

ვალდებულების კლება

 

1,1

 

1,1

 

 

 

0,0

01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

728,2

705,0

0.0

705,0

525,2

0,0

525,2

670,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

28

0.0

28

28

0,0

28

27

 

ხარჯები

689,2

695,0

0.0

695,0

517,5

0,0

517,5

660,9

 

შრომის ანაზღაურება

417,1

403,2

0,0

291,8

327,7

0,0

327,7

390,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,0

10,0

0.0

10,0

7,7

0,0

7,7

10,0

01 02

ჩოხატაურის გამგეობა

1301,1

1296,8

0.0

1296,8

1150,4

0,0

1150,4

1294,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

106

0.0

106

106

0,0

106

113

 

ხარჯები

1270,1

1278,0

0.0

1258.9

1132,9

0,0

1132,9

1281,9

 

შრომის ანაზღაურება

1041,3

1037,4

0,0

1037,4

895,4

0,0

895,4

1 112,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

17,7

0.0

17,7

17,5

0,0

17,5

12,9

 

ვალდებულების კლება

 

1,1

 

1,1

 

 

 

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

45,9

100,0

0.0

100,0

33,7

0,0

33,7

50,0

 

ხარჯები

45,9

100,0

0.0

100,0

33,7

0,0

33,7

50,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314,0

117,8

95.9

21,9

91,0

81,0

10,0

102,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

9

0.0

9

9

0,0

9

9

 

ხარჯები

222,0

113,5

95,9

17,6

89,7

81,0

8,7

102,0

 

შრომის ანაზღაურება

92,0

85,8

84,6

1,2

71,9

71,9

0,0

85,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,0

0,0

4,0

1,3

0,0

1,3

0,0

 

ვალდებულების კლება

 

0,3

0,0

0,3

 

 

 

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

199,9

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

199,9

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

114,1

117,8

95,9

21,9

91,0

81,0

10,0

102,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

9

0.0

9

9

0,0

9

9

 

ხარჯები

22,1

113,5

95,9

17,6

89,7

81,0

8,7

102,0

 

შრომის ანაზღაურება

92,0

86,8

84,6

1,2

71,9

71,9

0,0

85,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,0

0.0

4,0

1,3

0,0

1,3

0,0

 

ვალდებულების კლება

 

0,3

0,0

0,3

 

 

 

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5841,0

8407,7

7481.6

926.1

5508,6

4811,0

697,6

619,4

 

ხარჯები

686,9

5049,8

4365,8

684,0

1829,1

1262,8

566,3

594,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5148,4

3352,5

3115,8

236.7

3679,5

3548,2

131,3

25,0

 

ვალდებულების კლება

5,7

5,4

0,0

5,4

 

 

 

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1338,9

819,5

760,0

59,5

831,4

771,9

59,5

45,0

 

ხარჯები

0,0

49,1

0,3

48,8

59,5

0,0

59,5

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1338,9

770,4

759,7

10,7

771,9

771,9

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

532,0

506,5

0,0

506,5

481,1

0,0

481,1

475,0

 

ხარჯი

507,1

490,6

0,0

490,6

465,1

0,0

465,1

475,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

0,0

0,0

15,9

16,0

0,0

16,0

0,0

030201

გარე  განათების მოწყობა

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

კომუნალური სამსახური „სხივი“

378,9

417,5

0,0

417,5

392,1

0,0

392,1

400,0

 

ხარჯები

378,0

417,5

0,0

417,0

391,6

0,0

391,6

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0302 03

ააიპ ,,კურორტი ბახმარო“

129,1

89,0

0,0

89,0

89,0

0,0

89,0

75,0

 

ხარჯები

129,1

89,0

0,0

73,5

73,5

0,0

73,5

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

15,5

15,5

 

15,5

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2359,7

2347,4

369,8

1977,6

2068,6

1920,6

148,0

96,4

 

ხარჯები

183,5

115,4

114,3

1,1

42,4

0,7

41,7

71,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2176,2

2232,0

255,5

1976,5

2026,2

1919,9

106,3

25,0

03 03 01

შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები

183,5

128,4

33,8

94,6

74,1

60,3

13,8

71,4

 

ხარჯები

183,5

30,8

29,8

1,0

8,3

0,7

7,6

71,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

97,6

4,0

93,6

65,8

59,6

6,2

0,0

03 03 02

დაბის არქიტექტურული სამუშაოების დაფინანსება

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობა

2176,2

2199,0

316,0

1883,0

1994,5

1860,3

134,2

25,0

 

ხარჯები

0,0

64,6

64,4

0,2

34,1

0,0

34,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2176,2

2134,4

251,6

1882,8

1960,4

1860,3

100,1

25,0

03 03 09

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება

2,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

2,0

10,0

10,0

0,0

10,0

0,0

2,0

3,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

588,0

623,2

0,0

623,2

550,0

550,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

89,0

 

89,0

25,7

25,7

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

588,0

533,5

0,0

533,5

524,3

524,3

0,0

00

 

ვალდებულების კლება

 

0,5

0,0

0,5

 

 

 

0,0

03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1020,4

4126,2

4112,3

13,9

1577,5

1559,5

9,0

0,0

 

ხარჯები

 

3771,2

3771,2

0,0

1236,4

1236,4

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1014,7

350,1

341,1

9,0

341,1

332,1

9,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

5,7

4,9

0,0

4,9

 

 

 

0,0

04 00

განათლება

829,2

1159,0

0,0

1159,0

885,5

0,0

885,5

1095,0

 

ხარჯები

826,2

1090,0

0,0

1090,0

859,9

0,0

859,9

1095,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

69,0

0,0

69,0

25,6

0,0

25,6

0,0

04 01

ა(ა)იპ ს.ს.ს. დაწესებულება ,,მომავალი“

718,5

1026,7

0,0

1026,7

780,1

0,0

780,1

940,0

 

ხარჯები

715,5

957,7

0,0

957,7

754,5

0,0

754,5

940,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

69,0

0,0

69,0

25,6

0,0

25,6

0,0

04 03

ა(ა)იპ  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

94,5

95,0

0,0

95,0

83,6

0,0

83,6

90,0

 

ხარჯები

94,5

95,0

0,0

95,0

83,6

0,0

83,6

90,0

04 02

 განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა

16,2

37,3

0,0

37,3

21,8

0,0

21,8

50,0

 

ხარჯები

16,2

37,3

0,0

37,3

21,8

0,0

21,8

50,0

04 04

საჯარო მოსმსახურეთა  გადამზადების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

 

ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1312,0

1492,8

0,0

1492,8

1367,1

0,0

1367,1

1375,5

 

ხარჯები

1312,0

1487,8

0,0

1487,8

1362,2

0,0

1362,2

1375,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

4,9

0,0

4,9

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

517,3

559,8

0,0

559,8

534,7

0,0

534,7

470,0

 

ხარჯები

517,3

554,8

0,0

554,8

529,8

0,0

529,8

470,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

4,9

0,0

4,9

0,0

05 01 04 01

ა(ა)იპ სპორტის განვითარების ცენტრი

128,1

154,8

0,0

154,8

135,8

0,0

135,8

130,0

 

ხარჯები

128,1

154,8

0,0

154,8

135,8

0,0

135,8

130,0

05 01 04 02

ა(ა)იპ სასპორტო სკოლა

204,3

253,0

0,0

253,0

221,8

    0,0

221,8

250,0

 

ხარჯები

204,3

248,0

0,0

248,0

216,9

     0,0

216,9

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

4,9

0,0

4,9

0,0

05 01 04 03

 საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო"

182,1

40,1

0,0

40,1

97,7

0,0

97,7

90,0

 

ხარჯები

182,1

40,1

0,0

40,1

97,7

0,0

97,7

90,0

05 01 04 04

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04 05

ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0,0

111,9

 

111,9

79,4

0,0

79,4

0,0

 

ხარჯები

0,0

111,9

 

111,9

79,4

0,0

79,4

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

761,6

894,2

0,0

894,2

801,8

0,0

801,8

863,5

 

ხარჯები

761,6

894,2

0,0

894,2

801,8

0,0

801,8

863,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

324,7

352,2

0,0

352,2

322,1

0,0

322,1

385,0

 

ხარჯები

324,7

352,2

0,0

352,2

322,1

0,0

322,1

385,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 0101

 ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება

103,3

123,0

0,0

123,0

118,5

0,0

118,5

120,0

 

ხარჯები

103,3

123,0

0,0

123,0

118,5

0,0

118,5

120,0

05 02

01 02

ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება

144,7

159,3

0,0

159,3

145,1

0,0

145,1

116,5

 

ხარჯები

144,7

159,3

0,0

159,3

145,1

0,0

145,1

116,5

05 02 0105

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

94,3

105,0

0,0

105,0

88,5

0,0

88,5

95,0

 

ხარჯები

94,3

105,0

0,0

105,0

88,5

0,0

88,5

95,0

05 02 01 06

ა(ა)იპ სამხატვრო გალერეა

0.0

42,2

0,0

42,2

35,0

0,0

35,0

42,0

 

ხარჯები

0.0

42,2

0,0

42,2

35,0

0,0

35,0

42,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

95,0

104,5

0,0

80,5

92,6

0,0

92,6

105,0

 

ხარჯები

95,0

104,5

0,0

80,5

92,6

0,0

92,6

105,0

 

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების და ტურიზმის დაფინანსება

18,7

18,8

0,0

18,8

15,3

0,0

15,3

22,0

 

ხარჯები

18,7

18,8

0,0

18,8

15,3

0,0

15,3

22,0

05 02 08 01

საახალწლო ღონისზიებების მოწყობის ხარჯი

4,9

8,0

0,0

8,0

4,9

0,0

4,9

0,0

 

ხარჯები

4,9

8,0

0,0

8,0

4,9

0,0

4,9

0,0

05 04

რელიგია

9,6

20,0

0,0

20,0

10,4

0,0

10,4

20,0

 

ხარჯები

9,6

20,0

0,0

20,0

10,4

0,0

10,4

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

601,0

677,1

0.0

677,1

608,1

71,5

536,6

586,5

 

ხარჯები

601,0

676,8

0.0

676,8

608,1

71,5

536,6

586,5

 

ვალდებულების კლება

 

0,2

 

0,2

 

 

 

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

84,7

94,0

0.0

94,0

62,6

56,7

5,9

86,5

 

ხარჯები

84,7

94,0

0.0

94,0

62,6

56,7

5,9

86,5

06 02

სოციალური პროგრამები

516,3

583,1

 

583,1

545,5

14,8

530,7

500,0

 

ხარჯები

514,2

582,9

 

582,9

545,5

14,8

530,7

500,0

 

ვალდებულების კლება

2,1

0,2

 

0,2

 

 

 

0,0

06 02 01

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული პირების, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯი  

2,5

1,1

0,0

1,1

0,7

0,0

0,7

2,0

 

ხარჯები

2,5

1,1

0,0

1,1

0,7

0,7

0,7

2,0

06 02 03

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ ოჯახებისადმი  დახმარება.

91,1

76,9

0,0

76,9

76,1

0,0

76,1

105,0

 

ხარჯები

91,1

76,9

0,0

76,9

76,8

0,0

76,8

105,0

06 02 04

ლტოლვილთა დახმარება

9,9

8,3

0.0

8,3

1,7

1,7

0,0

11,0

 

ხარჯები

9,9

8,3

0.0

8,3

1,7

1,7

0,0

11,0

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის

         დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

12,3

15,5

0.0

15,5

13,1

13,1

0,0

16,8

 

ხარჯები

12,3

15,5

0.0

15,5

13,1

13,1

0,0

16,8

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

201,8

304,4

0,0

304,4

277,4

0,0

277,4

277,7

 

ხარჯები

201,8

304,2

0,0

304,2

277,4

0,0

277,4

277,7

 

ვალდებულების კლება

2,1

0,2

 

0,2

 

 

 

0,0

06 02 07

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

198,7

176,9

0,0

176,9

175,8

0,0

175,8

87,5

 

 

ხარჯები

198,7

176,9

0,0

176,9

175,8

0,0

175,8

87,5

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.