ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016220
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
29/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.136.016220
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 23/02/2017)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2016 წლის 29 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  78-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო   ს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 25  დეკემბრის N32  დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2017 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძედანართი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;   

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 813 671

13 079 930

10 234 500

გადასახდელები

483 199

2 851 865

3 247 000

გრანტები

8 732 261

9 771 209

6 647 500

სხვა შემოსავლები

598 211

456 856

340 000

ხარჯები

6 298 769

7 127 343

6 000 216

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 730 967

3 029 650

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 284 166

2 190 766

პროცენტი

 

 

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 416 034

3 000

გრანტები

542 663

369 311

215 000

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

487 679

338 000

სხვა ხარჯები

453 732

839 186

223 800

საოპერაციო სალდო

3 514 902

5 952 587

4 234 284

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 940 329

6 366 632

4 234 284

ზრდა (შეძენა)

4 943 808

6 366 632

4 234 284

კლება (გაყიდვა)

3 479

0

0

მთლიანი სალდო

-1 425 427

-414 045

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

-456 849

0

ზრდა

2 695

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

456 849

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

456 849

0

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 760

-42 804

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

42 804

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 817 150

13 079 930

10 234 500

შემოსავლები

9 813 671

13 079 930

10 234 500

არაფინანსური აქტივების კლება

3 479

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11 245 337

13 536 779

10 234 500

ხარჯები

6 298 769

7 127 343

6 000 216

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

6 366 632

4 234 284

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების კლება

2 760

42 804

0

ნაშთის ცვლილება

-1 428 187

-456 849

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10 234 500  ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

217 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 813 671

13 079 930

819 195

12 260 735

10 234 500

           

11

გადასახადები

483 199

2 851 865

0

2 851 865

3 247 000

13

გრანტები

8 732 261

9 771 209

819 195

8 952 014

6 647 500

14

სხვა შემოსავლები

598 211

456 856

0

456 856

340 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 247 000  ლარის ოდენობით

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

483 199

2 851 865

0

2 851 865

3 247 000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

350 000

 

350 000

430 000

11311

ქონების გადასახადი

483 199

2 501 865

0

2 501 865

2 817 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

460 634

2 484 865

0

2 484 865

2 800 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

0

 

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 648

2 000

0

2 000

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1 172

0

0

0

 

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

19 745

15 000

0

15 000

15 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

13

გრანტები

8 732 261

9 771 209

819 195

8 952 014

6 647 500

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

30 121

0

30 121

0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

8 732 261

9 741 088

819 195

8 921 893

6 647 500

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8 732 261

9 741 088

819 195

8 921 893

6 647 500

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრეთი გრანტები

6 323 500

5 986 000

0

5 986 000

3 506 000

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

199 700

175 693

0

175 693

0

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 300 000

2 760 200

0

2 760 200

3 141 500

 

სხვა ტრანსფერი

909 061

819 195

819 195

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 340 000 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

14

სხვა შემოსავლები

598 211

456 856

0

456 856

340 000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

343 669

269 970

0

269 970

245 000

1411

პროცენტები

203 526

154 970

0

154 970

130 000

14115

დეპოზიტზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი

203 526

154 970

0

154 970

130 000

1415

რენტა

140 143

115 000

0

115 000

115 000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის

129 489

115 000

0

115 000

115 000

14154

შემოსავლები მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

10 654

0

0

0

 

142

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

9 227

7 000

0

7 000

5 000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 227

5 000

0

5 000

5 000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

4 391

1 000

0

1 000

1 000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

0

1 000

0

1 000

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0

0

0

0

 

14229

ასლის გადაღება

21

0

0

0

 

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

0

0

0

0

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

0

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

0

 

142214

მასაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 815

4 000

0

4 000

4 000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

2 000

0

2 000

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

2 000

0

2 000

 

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0

2 000

0

2 000

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

51 501

35 000

0

35 000

30 000

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

80 000

70 000

 

70 000

 

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

80 000

70 000

 

70 000

 

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

113 814

74 886

0

74 886

60 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 000 216 ლარის ოდენობით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

6 298 769

7 127 343

18 164

7 109 179

6 00 216

21

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 730 967

0

1 730 967

3 029 650

22

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 284 166

18 164

1 266 002

2 190 766

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

2 071 086

2 416 034

0

2 416 034

3 000

26

გრანტი

542 663

369 311

0

369 311

215 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

487 679

0

487 679

338 000

28

სხვა ხარჯები

453 732

839 186

0

839 186

223 800

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 234 284 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 234 284 ლარის ოდენობით;

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

103 386

32 934

0

32 934

45 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2 081

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 593 008

4 496 553

801 031

3 695 522

3 003 953

05 00

განათლება

967 094

1 035 188

 

1 035 188

653 000

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

272 308

791 772

0

791 772

508 231

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 931

10 185

0

10 185

24 100

 

სულ ჯამი

4 943 808

6 366 632

801 031

5 565 601

4 234 284

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 093 00  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 242 949

2 389 136

2 098 508

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 153 322

2 389 136

2 098 508

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 153 322

2 312 156

2 038 508

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

76 980

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

702

თავდაცვა

83 388

9 165

7 000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

405 624

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

405 624

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

72 353

808 335

1 300 213

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 403

22 200

94 000

70421

სოფლის მეურნეობა

6 403

22 200

94 000

7045

ტრანსპორტი

65 950

786 135

1 206 213

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

21 234

669 800

1 161 933

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

44 716

116 335

44 280

705

გარემოს დაცვა

317 471

821 248

194 000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

119 597

484 035

144 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

197 874

337 213

50 000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 792 186

3 758 194

2 333 945

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

482 373

478 546

1 036 600

7063

წყალმომარაგება

1 982 264

1 736 472

842 825

7064

გარე განათება

177 504

306 261

275 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 150 045

1 236 915

179 520

707

ჯამრთელობის დაცვა

150 266

184 092

376 710

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

150 266

184 092

376 710

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 411 526

2 424 459

1 510 396

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

477 289

730 088

550 066

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

925 651

1 669 266

940 330

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 586

25 105

20 000

709

განათლება

2 171 878

2 434 104

2 113 528

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

899 959

1 141 000

1 205 110

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 271 919

1 293 104

908 418

710

სოციალური დაცვა

594 936

665 242

300 200

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

35 176

36 600

36 500

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

559 760

628 642

263 700

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 242 577

13 493 975

10 234 500

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.
  2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

-456 849

0

ზრდა

2 695

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

456 849

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

456 849

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 760

42 804

0

კლება

2 760

42 804

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე არხების, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა (პროგრამული ოდი 03  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, კურორტ ბეშუმისა და მუნიციპალიტეტში არსებული სახიდე გადასასვლელების და შიდა გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) (პროგრამული ოდი 03  01 03)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის. 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, ხოლო 2017 წელს მთლიანად დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.1.3 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიდაჭარაში არსებული მოსახლეობისათვის საჭირო ობიექტებამდე და ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობას, რომელიც აუცილებელია როგორც სოფლის მოსახლეობისათვის ასევე ტურისტების გადაადგილებისათვის.

2.1.4  დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) (პროგრამული ოდი 03  01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანას წყალთან არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ხიდით სარგებლობს სოფლის დიდი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. დაგეგმილია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია.

2.2. ()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია  საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 82 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს აღნიშნულ მთებში არსებული მოიალაღეების კეთილდღეობას.

2.3.2  სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, განხორციელდება სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა და შემდგომ მისი ქალაქ ბათუმში ტრანსპორტირება. ასევე ხორციელდება მწვანე საფარის დასუფთავება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                       

2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 7 სოფელში (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური).

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს.

2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.3.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი)- დაგეგმილია სანიაღვრე არხების შეძენა  აგარისა და პანტნარის სოფლებისათვის, ხოლო მოწყობა განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის თანამონაწილეობით, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები, ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები - იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ვიზიტორთა სიმრავლით, რისთვისაც აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა - სოფლის მოსახლეობის როგორც ახალგაზრდები ასევე უხუცესები თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს ატარებენ სოფლის ცენტრში, სადაც არარი ელემენტარული პირობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ჩამოსხდომა და დასვენება.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა.

2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების კუთხით, ასევე დაგეგმილია მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები.

2.5.2 მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად (პროგრამული კოდი 03 06 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია აგრარული ბაზრის მოწყობა მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტეროტირიებზე, სადაც შესაძლებელი იქნება პირუტყვით ვაჭრობა, რაც მოსახლეობას მისცემს საქონლის მარტივი რეალიზაციის საშუალებას ნაკლები დანახარჯებით.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 705 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2017 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე  (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი),  სოფელ ბოძაურში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და სოფელ უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შვიდი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას (გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება, ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია,  დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა, რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება, განახლების მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება), ასევე დაგეგმილია ოთხი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა (თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ქვედა თხილვანაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა), ხოლო სოფელ კვატიაში დაგეგმილია მინი სპორტული დარბაზის მშენებლობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ასევე ეწყობა ანიმაციური ფილმები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

4.2.2 ()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)- მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია ხიხაძირში არსებული კულტურის სახლის კეთილმოწყობა-რემონტი. თემში არსებობს ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდები, რომელთაც არაერთგზის წარმატებები აქვთ მიღწეული და  აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ განვითარებას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტს (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი), რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.  

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ს ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 90 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 1 მოზარდზე. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  150 ლარის ოდენობით.

5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09) 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 16 ბენეფიციარზე და 8 თანხლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 32 ბავშვზე და 32 თანხლებ პირზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 234 500 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2017 წლის გეგმა

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

11 245 337

13 536 779

819 195

12 717 584

10 234 500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

634

599

 0

599

621

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

137

137

194

 

ხარჯები

6 298 769

7 127 343

18 164 

7 109 179

6 000 216

 

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 730 967

1 730 967

3 029 650

 

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 284 166

18 164 

1 266 002

2 190 766

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 416 034

2 416 034

3 000

 

გრანტები

542 663

369 311

 0

369 311

215 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

487 679

487 679

338 000

 

სხვა ხარჯები

453 732

839 186

839 186

223 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

6 366 632

 801 031

5 565 601

4 234 284

 

ვალდებულებების კლება

2 760

42 804

0

42 804

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 252 112

2 389 635

 0

2 389 635

2 098 508

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

136

 0

136

135

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

12

12

 

ხარჯები

2 145 966

2 356 202

 0

2 356 202

2 053 508

 

შრომის ანაზღაურება

1 686 121

1 726 152

 0

1 726 152

1 541 400

 

საქონელი და მომსახურება

451 340

542 140

 0

542 140

445 608

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 687

8 480

 0

8 480

0

 

სხვა ხარჯები

818

79 430

 0

79 430

66 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 386

32 934

0

32 934

45 000

 

ვალდებულებების კლება

2 760

499

499

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

632 173

628 340

628 340

531 740

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

21

21

20

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

5

5

 

ხარჯები

611 727

623 306

 0

623 306

520 740

 

შრომის ანაზღაურება

482 237

420 027

 0

420 027

347 400

 

საქონელი და მომსახურება

128 187

196 622

196 622

170 340

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 303

5 650

 0

5 650

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 007

 0

1 007

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 446

5 034

 0

5 034

11 000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 523 909

1 684 315

 0

1 684 315

1 506 768

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

115

 0

115

115

 

ხარჯები

1 476 886

1 655 916

0

1 655 916

1 472 768

 

შრომის ანაზღაურება

1 203 884

1 306 125

1 306 125

1 194 000

 

საქონელი და მომსახურება

266 618

345 518

345 518

275 268

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 384

2 830

2 830

0

 

სხვა ხარჯები

0

1 443

1 443

3 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 263

27 900

 0

27 900

34 000

 

ვალდებულებების კლება

2 760

499

 0

499

0

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

89 627

0

 0

0

0

 

ხარჯები

51 631

0

 0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

51 631

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 996

0

 0

0

0

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის  თანადაფინანსება

6 403

0

0

0

0

 

ხარჯები

5 722

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

4 904

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

818

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681

0

0

0

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

76 980

0

76 980

60 000

 

ხარჯები

0

76 980

76 980

60 000

 

სხვა ხარჯები

0

76 980

76 980

60 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

489 012

9 165

0

9 165

7 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

0

0

0

 

ხარჯები

486 931

9 165

9 165

7 000

 

შრომის ანაზღაურება

62 141

4 815

4 815

0

 

საქონელი და მომსახურება

24 905

4 350

4 350

7 000

 

გრანტები

350 125

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 081

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

405 624

0

 0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

0

0

0

 

ხარჯები

405 624

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

5 529

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

210

0

0

0

 

გრანტები

350 125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 760

0

0

0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

83 388

5 165

0

5 165

0

 

ხარჯები

81 307

5 165

5 165

0

 

შრომის ანაზღაურება

56 612

4 815

4 815

0

 

საქონელი და მომსახურება

24 695

350

350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 081

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

4 000

0

4 000

7 000

 

ხარჯები

0

4 000

4 000

7 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

4 000

4 000

7 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 175 607

5 406 812

819 195

4 587 617

3 828 158

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

55

55

55

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

36

36

36

 

ხარჯები

582 599

891 224

18 164 

873 060

824 205

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

157 125

 

საქონელი და მომსახურება

355 747

495 898

18 164 

477 734

605 280

 

სუბსიდიები

194 435

277 476

 0

277 476

0

 

სხვა ხარჯები

32 417

117 850

117 850

61 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 593 008

4 496 553

801 031 

3 695 522

3 003 953

 

ვალდებულებების კლება

0

19 035

0

19 035

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

21 234

737 835

 0

737 835

1 161 933

 

ხარჯები

9 900

9 550

 0

9 550

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 900

9 550

9 550

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 334

728 285

 0

728 285

1 136 933

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

11 334

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 334

0

 0

0

0

03 01 02

მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

9 900

9 550

 0

9 550

25 000

 

ხარჯები

9 900

9 550

 0

9 550

25 000

 

საქონელი და მომსახურება

9 900

9 550

0

9 550

25 000

03 01 03

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

475 250

475 250

1 090 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

475 250

475 250

1 090 500

03 01 04

დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

0

0

0

39 890

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

39 890

03 01 05

დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

0

0

 0

0

6 543

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

6 543

03 01 06

ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

0

68 035

68 035

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 035

 0

68 035

0

03 01 07

ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

0

185 000

 0

185 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

185 000

 0

185 000

0

03 02

ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

44 716

48 300

 0

48 300

44 280

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

13

 0

13

13

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

1

0

1

1

 

ხარჯები

44 716

47 280

47 280

44 280

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

36 750

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7 530

 

სუბსიდიები

44 213

47 280

0

47 280

0

 

სხვა ხარჯები

503

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 020

 0

1 020

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 830 466

3 505 423

3 505 423

1 624 345

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

42

 0

42

42

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

35

 0

35

35

 

ხარჯები

498 119

685 660

 0

685 660

722 925

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

120 375

 

საქონელი და მომსახურება

315 983

455 464

 0

455 464

560 750

 

სუბსიდიები

150 222

230 196

0

230 196

0

 

სხვა ხარჯები

31 914

0

0

41 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 332 347

2 810 004

2 810 004

901 420

 

ვალდებულებების კლება

0

9 759

9 759

0

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

12 116

0

0

0

0

 

ხარჯები

12 116

0

 0

0

0

 

სხვა ხარჯები

12 116

0

 0

0

0

03 03 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

402 435

698 761

698 761

429 520

 

ხარჯები

177 504

233 756

 0

233 756

275 000

 

საქონელი და მომსახურება

177 504

233 756

 0

233 756

275 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224 931

465 005

 0

465 005

154 520

03 03 02 01

გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

177 504

233 756

 0

233 756

275 000

 

ხარჯები

177 504

233 756

 0

233 756

275 000

 

საქონელი და მომსახურება

177 504

233 756

0

233 756

275 000

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

12 920

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 920

0

0

0

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა

194 021

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 021

0

0

0

0

03 03 02 04

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

0

392 500

 0

392 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

392 500

 0

392 500

 

03 03 02 05

სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

17 990

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 990

0

 0

0

0

03 03 02 06

კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

0

72 505

 0

72 505

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 505

 0

72 505

0

03 03 02 07

მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

0

0

 0

0

154 520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

154 520

03 03 03

სანიტარული დასუფთავება

119 597

484 035

0

484 035

144 000

 

ხარჯები

119 597

119 035

119 035

144 000

 

საქონელი და მომსახურება

119 597

119 035

119 035

144 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

365 000

365 000

0

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

118 797

98 595

0

98 595

144 000

 

ხარჯები

118 797

98 595

 0

98 595

144 000

 

საქონელი და მომსახურება

118 797

98 595

 0

98 595

144 000

03 03 03 02

ნაგვის კონტეინერების შეძენა

800

65 000

65 000

0

 

ხარჯები

800

0

 0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

800

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 000

 0

65 000

0

03 03 03 03

კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

0

20 440

 0

20 440

0

 

ხარჯები

0

20 440

 0

20 440

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

20 440

0

20 440

0

03 03 03 04

ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

0

300 000

300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

300 000

0

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

5 000

12 500

12 500

13 000

 

ხარჯები

5 000

12 500

0

12 500

13 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 000

12 500

 0

12 500

13 000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

154 719

240 196

 0

240 196

200 625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

42

42

42

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

35

 0

35

35

 

ხარჯები

154 719

230 196

 0

230 196

199 125

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

120 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 0

0

78 750

 

სუბსიდიები

150 222

230 196

 0

230 196

0

 

სხვა ხარჯები

4 497

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 000

10 000

1 500

03 03 06

წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

1 827 545

1 496 276

1 496 276

642 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 827 545

1 496 276

1 496 276

642 200

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

41 871

53 440

0

53 440

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 871

53 440

 0

53 440

0

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 728 462

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 728 462

0

0

0

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

6 399

79 500

 0

79 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 399

79 500

 0

79 500

0

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

9 433

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 433

0

 0

0

0

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

712 190

 0

712 190

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

712 190

0

712 190

0

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

30 550

30 550

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 550

30 550

0

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

2 451

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 451

0

0

0

0

03 03 06 08

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

38 929

41 965

 0

41 965

71 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 929

41 965

 0

41 965

71 200

03 03 06 09

ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

0

39 145

39 145

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

39 145

 0

39 145

0

03 03 06 10

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა

0

142 780

 0

142 780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

142 780

 0

142 780

0

03 03 06 11

ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

5 236

 0

5 236

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 236

 0

5 236

0

03 03 06 12

მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

0

300 000

0

300 000

571 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

300 000

300 000

571 000

03 03 06 13

ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

59 450

59 450

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 450

59 450

0

03 03 06 14

ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

32 020

0

32 020

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 020

 0

32 020

0

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

62 069

156 506

 0

156 506

65 000

 

ხარჯები

2 566

32 773

32 773

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

2 566

32 773

 0

32 773

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 503

118 810

 0

118 810

50 000

 

ვალდებულებების კლება

0

4 923

 0

4 923

0

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

197 874

342 049

 0

342 049

50 000

 

ხარჯები

6 199

0

 0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 199

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191 675

337 213

337 213

50 000

 

ვალდებულებების კლება

0

4 836

4 836

0

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

6 199

0

0

0

 

ხარჯები

6 199

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

6 199

0

 0

0

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი)

3 372

34 053

 0

34 053

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 372

34 053

34 053

50 000

03 03 08 03

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

106 154

4 836

 0

4 836

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 154

0

 0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 836

 0

4 836

0

03 03 08 04

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

3 304

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 304

0

 0

0

0

03 03 08 05

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

10 399

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 399

0

0

0

03 03 08 06

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

4 746

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 746

0

0

0

03 03 08 07

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

63 700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 700

0

 0

0

0

03 03 08 08

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

303 160

 0

303 160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

303 160

303 160

0

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

49 111

75 100

 0

75 100

80 000

 

ხარჯები

20 418

57 400

 0

57 400

76 800

 

საქონელი და მომსახურება

5 117

57 400

 0

57 400

35 000

 

სხვა ხარჯები

15 301

0

 0

0

41 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 693

17 700

 0

17 700

3 200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

372 825

273 859

0

273 859

903 600

 

ხარჯები

13 748

108 370

108 370

12 000

 

საქონელი და მომსახურება

13 748

12 720

12 720

12 000

 

სხვა ხარჯები

0

95 650

95 650

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359 077

156 213

0

156 213

891 600

 

ვალდებულებების კლება

0

9 276

 0

9 276

0

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

174 222

192 275

 0

192 275

888 600

 

ხარჯები

0

95 650

95 650

0

 

სხვა ხარჯები

0

95 650

 0

95 650

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174 222

91 193

 0

91 193

888 600

 

ვალდებულებების კლება

0

5 432

 0

5 432

0

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

16 888

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 888

0

 0

0

0

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

0

14 240

0

14 240

297 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 240

14 240

297 700

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

13 589

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 589

0

0

0

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

4 966

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 966

0

 0

0

0

03 04 01 05

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

35 641

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 641

0

0

0

03 04 01 06

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე

61 959

56 071

 0

56 071

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 959

52 809

 0

52 809

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 262

 0

3 262

0

03 04 01 07

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

11 486

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 486

0

 0

0

0

03 04 01 08

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

21 025

2 170

0

2 170

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 025

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 170

2 170

0

03 04 01 09

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

2 884

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 884

0

0

0

0

03 04 01 10

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

5 784

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 784

0

 0

0

0

03 04 01 11

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

0

2 304

2 304

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 304

 0

2 304

0

03 04 01 12

ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

0

7 940

 0

7 940

15 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 940

 0

7 940

15 900

03 04 01 13

დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

0

95 650

 0

95 650

0

 

ხარჯები

0

95 650

 0

95 650

0

 

სხვა ხარჯები

0

95 650

0

95 650

 

03 04 01 14

დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

0

13 900

13 900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 900

13 900

0

03 04 01 15

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

550 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

550 000

03 04 01 16

ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

 0

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

25 000

03 04 02

გამწვანების პროგრამა

13 748

12 720

12 720

12 000

 

ხარჯები

13 748

12 720

 0

12 720

12 000

 

საქონელი და მომსახურება

13 748

12 720

 0

12 720

12 000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

184 855

68 864

 0

68 864

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 855

65 020

 0

65 020

3 000

 

ვალდებულებების კლება

0

3 844

 0

3 844

0

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

38 590

0

38 590

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 590

38 590

0

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

18 851

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 851

0

0

0

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

80 472

3 844

0

3 844

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 472

0

 0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

3 844

 0

3 844

0

03 04 03 04

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

25 415

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 415

0

 0

0

0

03 04 03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)

13 546

4 890

 0

4 890

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 546

4 890

4 890

 

03 04 03 06

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

8 200

21 540

 0

21 540

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 200

21 540

21 540

3 000

03 04 03 07

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

6 925

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 925

0

0

0

03 04 03 08

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

9 025

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 025

0

0

0

03 04 03 09

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

13 938

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 938

0

0

0

03 04 03 10

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

2 809

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 809

0

 0

0

0

03 04 03 11

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

5 674

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 674

0

0

0

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

906 366

819 195

819 195

0

0

 

ხარჯები

16 116

18 164

18 164

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16 116

18 164

18 164

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

890 250

801 031

801 031

0

0

03 06

სოფლის მეურნეობა

0

22 200

0

22 200

94 000

 

ხარჯები

0

22 200

 0

22 200

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

22 200

 0

22 200

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

74 000

03 06 01

ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

0

22 200

 0

22 200

20 000

 

ხარჯები

0

22 200

 0

22 200

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

22 200

 0

22 200

20 000

03 06 02

მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად

0

0

 0

0

74 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

74 000

04 00

განათლება

1 937 029

2 165 929

0

2 165 929

1 855 110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156

176

176

229

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

16

16

22

 

ხარჯები

969 935

1 115 915

1 115 915

1 202 110

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

762 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 0

0

439 860

 

სუბსიდიები

860 515

1 104 000

 0

1 104 000

0

 

სხვა ხარჯები

109 420

11 915

11 915

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

967 094

1 035 188

 0

1 035 188

653 000

 

ვალდებულებების კლება

0

14 826

 0

14 826

0

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

899 959

1 141 000

 0

1 141 000

1 205 110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156

176

 0

176

229

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

16

 0

16

22

 

ხარჯები

899 959

1 104 000

0

1 104 000

1 202 110

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

762 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

439 860

 

სუბსიდიები

860 515

1 104 000

1 104 000

0

 

სხვა ხარჯები

39 444

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 000

 0

37 000

3 000

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

920 240

1 011 799

 0

1 011 799

650 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920 240

998 188

998 188

650 000

 

ვალდებულებების კლება

0

13 611

 0

13 611

0

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

159 716

4 097

 0

4 097

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 716

0

 0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 097

 0

4 097

0

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

57 204

1 468

 0

1 468

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 204

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 468

1 468

0

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

95 978

62 110

62 110

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95 978

57 058

57 058

0

 

ვალდებულებების კლება

0

5 052

0

5 052

0

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

250 353

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250 353

0

 0

0

0

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

78 659

2 994

2 994

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 659

0

 0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

2 994

 0

2 994

0

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

39 863

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 863

0

 0

0

0

04 02 07

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

222 550

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222 550

0

0

0

0

04 02 08

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

193 700

193 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

193 700

193 700

0

04 02 09

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

15 917

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 917

0

0

0

0

04 02 10

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

177 440

 0

177 440

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

177 440

 0

177 440

0

04 02 11

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

267 000

267 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

267 000

 0

267 000

0

04 02 12

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

179 000

 0

179 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

179 000

 0

179 000

0

04 02 13

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

0

56 600

 0

56 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56 600

 0

56 600

0

04 02 14

ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

180 000

04 02 15

ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

170 000

04 02 16

ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

170 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

170 000

04 02 17

უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

 0

0

130 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

130 000

04 02 18

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

0

67 390

 0

67 390

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 390

 0

67 390

0

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლების ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

46 854

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 854

0

 0

0

0

04 04

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

58 978

13 130

 0

13 130

0

 

ხარჯები

58 978

11 915

0

11 915

0

 

სხვა ხარჯები

58 978

11 915

11 915

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 215

1 215

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

47 304

1 215

1 215

0

 

ხარჯები

47 304

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

47 304

0

 0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 215

 0

1 215

0

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

7 437

0

0

0

 

ხარჯები

7 437

0

 0

0

0

 

სხვა ხარჯები

7 437

0

 0

0

0

04 04 03

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

4 237

0

 0

0

0

 

ხარჯები

4 237

0

 0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4 237

0

 0

0

0

04 04 04

ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

0

11 915

0

11 915

0

 

ხარჯები

0

11 915

11 915

0

 

სხვა ხარჯები

0

11 915

11 915

0

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

10 998

0

0

0

 

ხარჯები

10 998

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

10 998

0

 0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 646 375

2 715 904

 0

2 715 904

1 768 814

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

256

227

227

197

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

60

 0

60

60

 

ხარჯები

1 374 067

1 915 688

 0

1 915 688

1 260 583

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

542 625

 

საქონელი და მომსახურება

94 232

241 510

 0

241 510

420 958

 

სუბსიდიები

891 503

904 143

 0

904 143

0

 

გრანტები

192 538

369 311

0

369 311

215 000

 

სხვა ხარჯები

195 794

400 724

400 724

82 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 308

791 772

791 772

508 231

 

ვალდებულებების კლება

0

8 444

8 444

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

553 501

822 228

0

822 228

632 156

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

73

 0

73

43

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

1

 0

1

1

 

ხარჯები

393 131

785 657

785 657

240 725

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

144 375

 

საქონელი და მომსახურება

21 959

12 315

 0

12 315

36 350

 

სუბსიდიები

249 920

262 992

 0

262 992

0

 

გრანტები

0

142 036

 0

142 036

0

 

სხვა ხარჯები

121 252

368 314

 0

368 314

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 370

36 571

0

36 571

391 431

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

146 943

177 075

177 075

160 725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

43

43

43

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

1

1

1

 

ხარჯები

146 943

167 555

0

167 555

160 725

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

144 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 0

0

16 350

 

სუბსიდიები

146 943

167 555

167 555

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9 520

 0

9 520

0

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

105 975

95 437

 0

95 437

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

 0

30

0

 

ხარჯები

105 975

95 437

 0

95 437

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

102 977

95 437

95 437

0

 

სხვა ხარჯები

2 998

0

0

0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

44 109

80 330

80 330

80 000

 

ხარჯები

44 109

67 350

0

67 350

80 000

 

საქონელი და მომსახურება

21 959

12 315

 0

12 315

20 000

 

სხვა ხარჯები

22 150

55 035

 0

55 035

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 980

12 980

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

256 474

327 350

 0

327 350

391 431

 

ხარჯები

96 104

313 279

 0

313 279

0

 

სხვა ხარჯები

96 104

313 279

 0

313 279

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 370

14 071

 0

14 071

391 431

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

24 966

0

 0

0

0

 

ხარჯები

24 966

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 966

0

0

0

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

33 035

0

0

0

 

ხარჯები

33 035

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

33 035

0

0

0

0

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

49 276

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 276

0

 0

0

0

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

21 940

0

0

0

 

ხარჯები

21 940

0

 0

0

0

 

სხვა ხარჯები

21 940

0

 0

0

0

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

27 928

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 928

0

 0

0

0

05 01 04 06

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

16 163

0

 0

0

0

 

ხარჯები

16 163

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

16 163

0

0

0

05 01 04 07

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

60 356

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 356

0

0

0

05 01 04 08

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

22 810

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 810

0

 0

0

0

05 01 04 09

ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

0

39 644

 0

39 644

0

 

ხარჯები

0

39 644

39 644

0

 

სხვა ხარჯები

0

39 644

 0

39 644

0

05 01 04 10

ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

11 705

 0

11 705

0

 

ხარჯები

0

11 705

 0

11 705

0

 

სხვა ხარჯები

0

11 705

 0

11 705

0

05 01 04 11

გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

29 990

 0

29 990

0

 

ხარჯები

0

29 990

0

29 990

0

 

სხვა ხარჯები

0

29 990

29 990

0

05 01 04 12

უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

28 380

28 380

0

 

ხარჯები

0

28 380

28 380

0

 

სხვა ხარჯები

0

28 380

0

28 380

0

05 01 04 13

ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

28 450

 0

28 450

0

 

ხარჯები

0

28 450

 0

28 450

0

 

სხვა ხარჯები

0

28 450

28 450

0

05 01 04 14

საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

29 480

 0

29 480

0

 

ხარჯები

0

29 480

 0

29 480

0

 

სხვა ხარჯები

0

29 480

 0

29 480

0

05 01 04 15

ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

0

14 071

 0

14 071

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 071

 0

14 071

0

05 01 04 16

მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

22 520

0

22 520

0

 

ხარჯები

0

22 520

22 520

0

 

სხვა ხარჯები

0

22 520

22 520

0

05 01 04 17

მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

41 040

41 040

0

 

ხარჯები

0

41 040

0

41 040

0

 

სხვა ხარჯები

0

41 040

 0

41 040

0

05 01 04 18

ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

39 060

 0

39 060

0

 

ხარჯები

0

39 060

39 060

0

 

სხვა ხარჯები

0

39 060

 0

39 060

0

05 01 04 19

წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

25 800

 0

25 800

0

 

ხარჯები

0

25 800

 0

25 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

25 800

 0

25 800

0

05 01 04 20

ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

13 410

 0

13 410

0

 

ხარჯები

0

13 410

0

13 410

0

 

სხვა ხარჯები

0

13 410

13 410

0

05 01 04 21

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

0

3 800

3 800

0

 

ხარჯები

0

3 800

3 800

0

 

სხვა ხარჯები

0

3 800

0

3 800

0

05 01 04 22

გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

0

 0

0

26 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

26 000

05 01 04 23

ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

15 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

15 500

05 01 04 24

ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

0

0

 0

0

36 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

36 000

05 01 04 25

თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

 0

0

39 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

39 000

05 01 04 26

დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

0

0

0

0

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

22 000

05 01 04 27

რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

30 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

30 300

05 01 04 28

ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

31 360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

31 360

05 01 04 29

ქვედა თხილვანაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

 0

0

51 789

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

51 789

05 01 04 30

დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

 0

0

20 274

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

20 274

05 01 04 31

განახლების მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

 0

0

39 208

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

39 208

05 01 04 32

კვატიაში მინი სპორტული დარბაზის მშებენლობა

0

0

 0

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

40 000

05 01 04 33

გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

40 000

05 01 05

ფეხბურთის განვითარების პროგრამა

0

142 036

142 036

0

 

ხარჯები

0

142 036

0

142 036

0

 

გრანტები

0

142 036

 0

142 036

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 092 874

1 893 676

 0

1 893 676

1 136 658

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

186

154

154

154

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

59

 0

59

59

 

ხარჯები

980 936

1 130 031

 0

1 130 031

1 019 858

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

398 250

 

საქონელი და მომსახურება

72 273

229 195

 0

229 195

384 608

 

სუბსიდიები

641 583

641 151

 0

641 151

0

 

გრანტები

192 538

227 275

0

227 275

215 000

 

სხვა ხარჯები

74 542

32 410

32 410

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 938

755 201

755 201

116 800

 

ვალდებულებების კლება

0

8 444

8 444

0

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

87 906

105 926

0

105 926

97 693

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

 0

20

20

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

3

 0

3

3

 

ხარჯები

87 906

101 426

101 426

97 693

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

71 125

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 0

0

26 568

 

სუბსიდიები

82 924

101 426

 0

101 426

0

 

სხვა ხარჯები

4 982

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 500

 0

4 500

0

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

452 061

477 960

0

477 960

460 330

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

89

89

89

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

48

48

48

 

ხარჯები

452 061

461 290

461 290

460 330

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

285 750

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 0

0

174 580

 

სუბსიდიები

452 061

461 290

 0

461 290

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 500

12 500

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 170

 0

4 170

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

229 942

227 275

 0

227 275

215 000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

34

 0

34

34

 

ხარჯები

229 942

227 275

 0

227 275

215 000

 

სუბსიდიები

37 404

0

 0

0

0

 

გრანტები

192 538

227 275

0

227 275

215 000

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

148 283

180 000

180 000

155 000

 

ხარჯები

117 536

180 000

180 000

155 000

 

საქონელი და მომსახურება

64 527

147 590

147 590

135 000

 

სხვა ხარჯები

53 009

32 410

0

32 410

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 747

0

 0

0

0

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

95 365

735 975

 0

735 975

110 000

 

ხარჯები

14 174

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

14 174

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 191

731 701

 0

731 701

110 000

 

ვალდებულებების კლება

0

4 274

 0

4 274

0

05 02 05 01

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

0

194 000

 0

194 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194 000

 0

194 000

0

05 02 05 02

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

0

159 160

0

159 160

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

159 160

159 160

0

05 02 05 03

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

81 191

346 135

346 135

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 191

341 861

341 861

0

 

ვალდებულებების კლება

0

4 274

0

4 274

0

05 02 05 04

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

0

0

 0

0

110 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

110 000

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

14 174

0

0

0

 

ხარჯები

14 174

0

 0

0

0

 

სხვა ხარჯები

14 174

0

 0

0

0

05 02 05 06

კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

36 680

 0

36 680

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36 680

 0

36 680

0

05 02 06

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

8 586

25 105

 0

25 105

20 000

 

ხარჯები

8 586

25 105

0

25 105

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

7 746

25 105

25 105

18 000

 

სხვა ხარჯები

840

0

0

2 000

05 02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

70 731

84 935

84 935

78 635

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

0

11

11

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 0

8

8

 

ხარჯები

70 731

78 435

 0

78 435

71 835

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

41 375

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 0

0

30 460

 

სუბსიდიები

69 194

78 435

 0

78 435

0

 

სხვა ხარჯები

1 537

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 500

 0

6 500

6 800

05 02 08

კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

0

56 500

 0

56 500

0

 

ხარჯები

0

56 500

0

56 500

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

56 500

56 500

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

745 202

849 334

849 334

676 910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

13

0

13

64

 

ხარჯები

739 271

839 149

 0

839 149

652 810

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

 0

0

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

268

268

272 060

 

სუბსიდიები

124 633

130 415

 0

130 415

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

499 355

479 199

 0

479 199

338 000

 

სხვა ხარჯები

115 283

229 267

 0

229 267

13 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

10 185

 0

10 185

24 100

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

150 266

184 092

 0

184 092

376 710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

5

5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

13

13

64

 

ხარჯები

144 335

173 907

173 907

352 610

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

271 660

 

სუბსიდიები

124 633

129 615

 0

129 615

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 773

44 292

 0

44 292

49 700

 

სხვა ხარჯები

1 929

0

0

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

10 185

 0

10 185

24 100

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

105 026

129 615

 0

129 615

302 910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 0

5

5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

13

 0

13

64

 

ხარჯები

105 026

129 615

 0

129 615

302 910

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

26 250

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

271 660

 

სუბსიდიები

103 097

129 615

129 615

0

 

სხვა ხარჯები

1 929

0

0

5 000

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

21 536

0

0

0

0

 

ხარჯები

21 536

0

 0

0

0

 

სუბსიდიები

21 536

0

 0

0

0

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

21 536

0

0

0

 

ხარჯები

21 536

0

 0

0

0

 

სუბსიდიები

21 536

0

 0

0

0

06 01 03

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

17 773

36 166

 0

36 166

39 700

 

ხარჯები

17 773

36 166

 0

36 166

39 700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 773

36 166

 0

36 166

39 700

06 01 04

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

8 126

0

8 126

10 000

 

ხარჯები

0

8 126

8 126

10 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

8 126

8 126

10 000

06 01 05

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

5 931

10 185

10 185

24 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

10 185

0

10 185

24 100

06 01 05 01

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

5 931

0

 0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 931

0

 0

0

0

06 01 05 02

თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

0

10 185

10 185

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10 185

 0

10 185

0

06 01 05 03

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

0

0

 0

0

24 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 0

0

24 100

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

594 936

665 242

 0

665 242

300 200

 

ხარჯები

594 936

665 242

 0

665 242

300 200

 

საქონელი და მომსახურება

0

268

0

268

400

 

სუბსიდიები

0

800

800

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

481 582

434 907

434 907

288 300

 

სხვა ხარჯები

113 354

229 267

229 267

8 500

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

35 176

36 600

0

36 600

36 500

 

ხარჯები

35 176

36 600

 0

36 600

36 500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 176

36 600

 0

36 600

36 500

06 02 02

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

1 730

3 560

3 560

11 900

 

ხარჯები

1 730

3 560

 0

3 560

11 900

 

საქონელი და მომსახურება

0

268

 0

268

400

 

სუბსიდიები

0

800

 0

800

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50

0

 0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 680

2 492

 0

2 492

8 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

15 750

17 000

0

17 000

20 000

 

ხარჯები

15 750

17 000

17 000

20 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 750

17 000

17 000

20 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

52 600

45 000

45 000

45 000

 

ხარჯები

52 600

45 000

0

45 000

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52 600

45 000

 0

45 000

45 000

06 02 05

5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49 000

56 000

 0

56 000

60 000

 

ხარჯები

49 000

56 000

56 000

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 000

56 000

 0

56 000

60 000

06 02 06

უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

2 800

1 200

 0

1 200

1 800

 

ხარჯები

2 800

1 200

 0

1 200

1 800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 800

1 200

 0

1 200

1 800

06 02 07

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

55 000

165 000

 0

165 000

0

 

ხარჯები

55 000

165 000

0

165 000

0

 

სხვა ხარჯები

55 000

165 000

165 000

0

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

259 700

0

0

0

 

ხარჯები

259 700

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

259 700

0

0

0

0

06 02 09

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

30 506

42 414

 0

42 414

45 000

 

ხარჯები

30 506

42 414

 0

42 414

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30 506

42 414

42 414

45 000

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

36 000

35 000

 0

35 000

40 000

 

ხარჯები

36 000

35 000

 0

35 000

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36 000

35 000

 0

35 000

40 000

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

26 000

 0

26 000

40 000

 

ხარჯები

0

26 000

 0

26 000

40 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

26 000

0

26 000

40 000

06 02 12

2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალ