აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19-უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.30.056.016060
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19-უ.ს.რ.ს.
27/12/2016
ვებგვერდი, 29/12/2016
190040000.30.056.016060
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 21.12.2017, №60-უ.ს.შ.ს.)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კ ა ნ ო ნ ი

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

182 819.6

202 441.5

228 783.0

 

გადასახადები

167 384.7

185 370.9

210 000.0

 

გრანტები

5 788.6

 500.0

 0.0

 

სხვა შემოსავლები

9 646.3

16 570.6

18 783.0

 

ხარჯები

132 391.4

143 320.9

201 546.3

 

შრომის ანაზღაურება

35 134.5

38 176.0

36 999.2

 

საქონელი და მომსახურება

22 198.8

25 439.0

33 995.8

 

პროცენტი

 367.6

 308.0

 410.0

 

სუბსიდიები

2 538.5

3 224.0

3 266.3

 

გრანტები (გაცემული)

29 156.2

49 125.5

77 839.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6 739.9

9 002.3

9 568.5

 

სხვა ხარჯები

36 255.9

18 046.1

39 467.1

 

საოპერაციო სალდო

50 428.3

59 120.6

27 236.7

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16 951.2

19 040.2

43 684.9

 

ზრდა (შეძენა)

33 269.7

36 830.6

64 739.9

 

კლება (გაყიდვა)

16 318.6

17 790.4

21 055.0

 

მთლიანი სალდო

33 477.1

40 080.4

-16 448.2

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

31 329.7

38 541.2

-18 328.2

 

ზრდა

31 562.1

39 230.4

38 033.8

 

ვალუტა, დეპოზიტები

29 339.2

34 830.4

 0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

2 222.9

4 400.0

38 033.8

 

კლება

 232.4

 689.2

56 362.0

 

ვალუტა, დეპოზიტები

 0.0

 0.0

53 257.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 232.4

 689.2

3 105.0

 

ვალდებულებების ცვლილება

-2 147.4

-1 539.1

-1 880.0

 

კლება

2 147.4

1 539.1

1 880.0

 

სესხები

2 147.4

1 539.1

1 880.0

 

ბალანსი

 0.0

 0.0

 0.0

 

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)  

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

შემოსულობები

199 370.6

220 921.0

252 943.0

 

შემოსავლები

182 819.6

202 441.5

228 783.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

16 318.6

17 790.4

21 055.0

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 232.4

 689.2

3 105.0

 

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

 0.0

 0.0

 

გადასახდელები

170 031.4

186 090.6

306 200.0

 

ხარჯები

132 391.4

143 320.9

201 546.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 269.7

36 830.6

64 739.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2 222.9

4 400.0

38 033.8

 

ვალდებულებების კლება

2 147.4

1 539.1

1 880.0

 

ნაშთის ცვლილება

29 339.2

34 830.4

-53 257.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 228 783.0  ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)  

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

182 819.6

202 441.5

228 783.0

 

გადასახადები

167 384.7

185 370.9

210 000.0

 

გრანტები

5 788.6

 500.0

 0.0

 

სხვა შემოსავლები

9 646.3

16 570.6

18 783.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები  210 000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

11

გადასახადები

167 384.7

185 370.9

210 000.0

 

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

167 384.7

185 370.9

210 000.0

 

1111

ფიზიკური პირებიდან

167 384.7

185 370.9

210 000.0

 

11111

საშემოსავლო გადასახადი

167 384.7

185 370.9

210 000.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
                         (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

13

გრანტები

5 788.6

 500.0

 0.0

 

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

5 788.6

 500.0

 0.0

 

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

5 788.6

 500.0

 0.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 18783.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

 
 

14

სხვა შემოსავლები

9 646.3

16 570.6

18 783.0

 

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

6 292.1

14 580.6

17 460.0

 

1411

პროცენტები

3 958.1

11 383.4

13 000.0

 

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

3 958.1

11 383.4

13 000.0

 

1412

დივიდენდები

1 317.5

1 605.0

2 700.0

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

1 317.5

1 605.0

2 700.0

 

1415

რენტა

1 016.5

1 592.2

1 760.0

 

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 0.3

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 223.3

 219.3

 260.0

 

14155

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები 

 793.2

1 372.7

1 500.0

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 584.1

 672.0

 623.0

 

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 23.6

 34.0

 8.0

 

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 22.9

 33.4

 8.0

 

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

 0.5

 0.5

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 0.2

 0.1

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 560.5

 638.0

 615.0

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 560.5

 638.0

 615.0

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 347.6

 114.3

 100.0

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2 422.5

1 203.6

 600.0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 201 546.3 ათასი ლარის ოდენობით:   

(ათასი ლარი)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ხარჯები

132,391.4

143,320.9

201,546.3

შრომის ანაზღაურება

35,134.5

38,176.0

36,999.2

საქონელი და მომსახურება

22,198.8

25,439.0

33,995.8

პროცენტი

367.6

308.0

410.0

სუბსიდიები

2,538.5

3,224.0

3,266.3

გრანტები (გაცემული)

29,156.2

49,125.5

77,839.5

სოციალური უზრუნველყოფა

6,739.9

9,002.3

9,568.5

სხვა ხარჯები

36,255.9

18,046.1

39,467.1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  43684.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:   
ა) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 64 739.9 ათასი ლარის ოდენობით:   

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

47.0

59.4

85.0

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

0.0

22.1

0.0

103

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

22,796.3

30,456.6

38,963.9

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

6,438.2

3,386.2

17,083.1

105

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

2,559.0

1,157.6

2,651.7

106

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

126.2

565.1

399.5

107

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

720.5

1,183.6

5,556.6

108

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

97.9

0.0

0.0

109

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

484.6

0.0

0.0

სულ

33,269.7

36,830.6

64,739.9

ბ) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 21 055.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

16,318.6

17,790.4

21,055.0

311

ძირითადი აქტივები

3,522.0

1,895.6

2,000.0

312

მატერიალური მარაგები

882.0

746.2

180.0

314

არამწარმოებლური აქტივები

11,914.6

15,148.6

18,875.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 266 286.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

47,949.2

64,165.4

109,431.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

18,368.7

13,296.5

35,203.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

8,469.0

9,001.4

8,394.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

9,890.5

4,285.6

26,794.1

70113

საგარეო ურთიერთობები

9.2

9.5

15.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

1,822.1

2,039.0

1,981.4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

367.6

308.1

410.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

27,186.0

45,271.2

71,208.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

204.8

3,250.5

627.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 959.5

 0.0

 0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

1,959.5

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

41 603.0

54 135.9

85 668.9

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10 424.1

8 756.7

14 238.3

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

6,725.2

5,285.3

11,250.0

70422

სატყეო მეურნეობა

3,698.9

3,471.5

2,988.3

7045

ტრანსპორტი

26 161.0

36 542.1

61 879.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

26,161.0

36,542.1

54,731.4

70455

მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

7,148.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

4 219.1

8 111.6

8 220.7

70473

ტურიზმი

760.9

5,394.5

7,441.6

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

3,458.2

2,717.1

779.1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

 798.8

 725.4

1 330.5

705

გარემოს დაცვა

1 196.7

1 141.4

1 173.9

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

41.0

43.5

43.5

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში

1,155.7

1,097.9

1,130.4

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 280.3

1 715.2

 0.0

7061

ბინათმშენებლობა

2 280.3

1 715.2

 0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

8 273.3

10 628.7

11 750.6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

1,472.6

2,329.1

1,813.6

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

3,609.1

4,482.2

5,874.2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

896.8

1,273.2

1,283.1

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2,294.8

2,544.2

2,779.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

43 109.1

23 627.3

28 984.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

26 276.7

9 178.1

12 225.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

10,944.4

10,166.2

12,774.9

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

208.4

223.4

223.8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

69.3

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

5,610.3

4,059.6

3,760.5

709

განათლება

18 185.4

20 944.0

25 273.9

7092

ზოგადი განათლება

6,900.0

1,138.5

1,040.6

7094

უმაღლესი განათლება

2,358.6

3,470.1

6,345.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

8,926.8

16,335.4

17,888.4

710

სოციალური დაცვა

1 104.6

3 793.6

4 003.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

186.7

189.0

180.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

46.0

42.0

50.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

119.2

2,525.1

3,262.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

752.7

1,037.5

511.0

სულ

165 661.1

180 151.5

266 286.2

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

 


მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო  (-16 448.2) ათასი ლარის ოდენობით .

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-18328.2) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:   
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 38033.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

31 562.1

39 230.4

38 033.8

ზრდა

31 562.1

39 230.4

38 033.8

ვალუტა, დეპოზიტები

29 339.2

34 830.4

 0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

2 222.9

4 400.0

38 033.8

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 56362.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 232.4

 689.2

56 362.0

კლება

 232.4

 689.2

56 362.0

ვალუტა, დეპოზიტები

 0.0

 0.0

53 257.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 232.4

 689.2

3 105.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-1880.0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 1880.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-2 147.4

-1 539.1

-1 880.0

კლება

2 147.4

1 539.1

1 880.0

სესხები

1 152.6

1 220.7

1 880.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

 994.8

 318.5

 0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის 23 ივნისის კანონი №46 - ვებგვერდი, 27.06.2017წ.


თავი V
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს    აჭარის    ავტონომიური    რესპუბლიკის    რესპუბლიკური    ბიუჯეტის    პრიორიტეტები და პროგრამები (ქვეპროგრამები) შემდეგი რედაქციით:

1. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება
აჭარის ავტონონომიური რესპუბლიკისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის რეგიონის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო.
1.1.     
საკანონმდებლო საქმიანობა
კომპეტენციის  ფარგლებში  საკანონმდებლო  საქმიანობის  განხორციელებაკონტროლი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობაზე.
საქართველოსა  და  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის   კანონმდებლობით  განსაზღვრული  სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

2. საარჩევნო გარემოს განვითარება
აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების, კონსტიტუციითა და საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესით ვადებში დაგეგმვა და გამართვა. არჩევნების სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საარჩევნო კამპანიის წარმართვა დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების მიზნით.

2.1.     საარჩევნო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების, მასში თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინების, საარჩევნო ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისა და საარჩევნო პროცესის მუდმივი სრულყოფის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება.
საარჩევნო ინსტიტუციის, სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა და საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა. საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის ეფექტურობა, ამომრჩეველთა საარჩევნო უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფა, დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების გამართვა.
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების უზრუნველყოფა და რეალიზაცია არჩევნების მომზადებასა და ჩატარებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების დარეგულირება.
3.
აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
რეგიონის   ინსტიტუციური   განვითარებისათვის   მნიშვნელოვანია   აღმასრულებელი   ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
3.1.     
მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური   რესპუბლიკის   მთავრობის   მიერ   აჭარის   ავტონომიურ   რესპუბლიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელების პირობების შექმნა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების    დაწესებულებათა საქმიანობის კოორდინაციისა და კონტროლის განხორციელება;
მთავრობის  საქმიანობის  ორგანიზაციული,   სამართლებრივი  და  ინფორმაციულ-ანალიტიკური უზრუნველყოფა;
მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლის განხორციელება. მთავრობის თავმჯდომარის თანამშრომლობის ხელშეწყობა    სახელმწიფო  და  ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებთან.

4. რეგიონის ფინანსური რესურსების მართვა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობა
ეფექტიანი და გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მოქნილ მართვას, სექტორში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე სახელმწიფო სახსრების ეკონომიურ და ეფექტიანად ხარჯვაზე მონიტორინგს. ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია. რეგიონში ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით წინადადებების შემუშავება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად მართვა, მისი სრულყოფილად აღრიცხვა, მოვლა-პატრონობა და პრივატიზაცია. რეგიონის სივრცითი, ქალაქმშენებლობითი და დაგეგმარების პროექტების შედგენა. დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა. ბიზნესინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა. საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა.
4.1.
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საფინანსო სისტემის მართვა და საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის რეგულირება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების უზრუნველყოფა.
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდის მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად შემუშავება და წარმართვა.
ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელება; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების პროცესის წარმართვა.
4.2.
რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
რეგიონის საინვესტიციო-საპრივატიზაციო პროცესის სრულყოფა.
აჭარის რეგიონისა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი.
ეკონომიკური ობსერვატორიის მიერ ეკონომიკური კვლევების ჩატარება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული  ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა.
4.2.1.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული  ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა.
შენობა-ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების (სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო) და ხაზობრივი ნაგებობების აგეგმვის საველე და კამერალური სამუშაოების შეძენა; ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურების შეძენა; ქვეპროგრამის ფარგლებში აუცილებელი ტენდერების ჩატარების მიზნით, სატენდერო დოკუმენტაციის და განცხადების გამოქვეყნების მომსახურების შეძენა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავ ქონებების ელექტროენერგიით მომარაგება; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა; სახელმწიფო ქონებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საბაზრო ღირებულებისა და საიჯარო ღირებულების დადგენა.
4.2.2.
რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საინვესტიციო პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.
რეგიონისა  და  მისი  საინვესტიციო  პოტენციალის  შესახებ  საპრომოუშენო  მასალების  მომზადება. რეგიონის შიგნით და გარეთ საინვესტიციო/ბიზნესფორუმებზე, ტურებზე რეგიონის მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის წარდგენა.
4.2.3.
ეკონომიკური ობსერვატორია
აჭარაში საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების პროცესების გაძლიერება კვლევითი კომპონენტით, კერძოდ: ) ეფექტიანობის ანალიზი ქვეპროგრამების დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების პროცესში; ) ქვედანაყოფის, სამსახურის, დეპარტამენტის მუშაობის ეფექტიანობის ანალიზი; ) შიდა და გარე საჯარო პოლიტიკის საუკეთესო გამოცდილების აღმოჩენა; ) რეგიონის მასშტაბით სხვადასხვა სფეროს სტრატეგიულ დაგეგმვაში მონაწილეობა; ) აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, ბარომეტრული შეფასება; ) დარგის მდგომარეობის ანალიზი მხარდაჭერის საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის, გაძლიერების ან მოდიფიცირების მიზნით; ) საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეზონანსული აქტუალური პრობლემების ანალიზი და შეფასება; ) შრომის ბაზრის, ასევე საინვესტიციო აქტივობის მდგომარეობის და განვითარების ანალიზი.
4.3.
ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა
აჭარის რეგიონში საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილებისა და ტერიტორიების ურბანული განვითარება, აღნიშნული მიმართულებით არსებული პოტენციალის წარმოჩენა-პოპულარიზაციაზე ხელშეწყობა და საინვესტიციო გარემოს სტიმულირება.
საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების დაგეგმვისა და ტერიტორიების ურბანული განვითარების დოკუმენტის შედგენა, ჯანსაღი და რეგულირებადი განაშენიანების მისაღწევად, დაინტერესებული მხარეებისათვის ტერიტორიების მიმართ წაყენებული ურბანული განვითარების პარამეტრების შესახებ ინფორმირებულობა, საინვესტიციო პროექტის წინასწარ შეფასება-გაანალიზების ხელშეწყობა. განსაკუთრებული ურბანული ტერიტორიებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმების შედგენა, მენაშენეებისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება ურბანული და საინჟინრო-კომუნალური ქსელების არსებული და საპროექტო მდგომარეობის შესახებ.
აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტების განვითარება, მათი პოპულარიზაციის გაზრდა, საინვესტიციო გარემოს შექმნაზე ხელშეწყობა, მთის რეგიონის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა.
აჭარის ტერიტორიაზე გამავალი ძირითადი საავტომობილო გზების გასწვრივ დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილების მოწყობა, ტურისტებისა და მგზავრებისათვის დასვენებისა და მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა.
4.4.
სახაზინო მომსახურება
ელექტრონული ხაზინის ძირითადი ექსპლუატაცია.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის აღსრულება, მისი შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა.
ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება.

4.5. დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა

ინკუბირებული კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობა-მონიტორინგი და ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო სერვისების და რესურსების მიწოდება.
4.6.
ბიზნესინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრების ინტერესების დაცვა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
სერვისების დახვეწა, ბიზნესმენებისა და ინვესტორების საქმიანობისათვის ხელშეწყობა.
აჭარის რეგიონის ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება.
4.7.
საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა
საფრთხის შემცველი ობიექტების ტექნიკური დიაგნოსტირების ჩატარება, სამშენებლო მასალებსა და პროდუქციაზე გამოცდების ჩატარება.
ოპერატიული დიაგნოსტირების მონაცემებით საექპლუატაციო-ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი; ობიექტის შემოწმება    ურღვევი   მეთოდით – (ვიზუალურ  გაზომვითი   მეთოდი,   ძირითადი   მეტალისა  და  შენადუღი ნაკერების  დეფექტოსკოპია, სისქემზომი კონტროლი); მასალის მექანიკური თვისებებისა  და  შემადგენლობის   გამორკვევა;    სიმტკიცესა  და  სიმკვრივეზე   შემოწმებითი   გათვლების შესრულება    და   გამოცდა   დატვირთვითგამოვლენილი   დეფექტების   ანალიზიმათი  მიზეზების  დადგენა, განსაზღვრული პარამეტრების დაზუსტება.   მზა ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, ბეტონის საკედლე ქვების, ბეტონის ფილების( ტროტუარებისათვის), სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვაზე, არამადნეული მასალების, მოსაპირკეთებელი  და საგზაო  მასალების ხარისხის შემოწმება; ბეტონის ხარისხის შემოწმება ურღვევი მეთოდით; ბეტონში არმატურის დიამეტრისა და ბადურის განლაგების განსაზღვრა. ნივთის მფლობელის/ინსპექტირების ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვადასხვა დანადგარ მოწყობილობების (მათი ცალკეული კომპონენტების) მწარმოებლის/დამამზადებლის მიერ დადგენილ პარამეტრებთან შესაბამისობის გამოკვლევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა და გაცემის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4.8.
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მომსახურება და მიწოდება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების, საქვეუწყებო დაწესებულებების ეფექტურად ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი საიმედო და ეფექტური მუშაობისა და განვითარების უზრუნველყოფა, ინფორმაციული უსაფრთოების უზრუნველყოფა, ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, ინფორმაციული სისტემების ქვეყნის ინფორმაციული-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.

5. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი (უსაფრთხო) გარემოს შენარჩუნება და გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვა;
ადამიანის ჯანმრთელობისა და ბუნებრივი გარემოსათვის ატმოსფერული ჰაერის უსაფრთხო მდგომარეობის მიღწევა, შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
წყლის მავნე ზემოქმედების აცილება, წყლის ობიექტების დაცვა და წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესებისა და მდგრადი განვითარების პრინციპების გათვალისწინებით;
საშიში ქიმიური ნივთიერებების შეფასებაში მონაწილეობა, ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე მათი მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილება და მოსახლეობის ინფორმირება იმ საშიშროების შესახებ, რომელსაც იწვევენ საშიში ქიმიური ნივთიერებები;
თვითმყოფადი ბუნებრივი და კულტურული გარემოსა და მისი ცალკეული კომპონენტების, მათ შორის, მცენარეული საფარისა და ცხოველთა სამყაროს, ბიომრავალფეროვნების, ლანდშაფტის, ტყეში არსებული კულტურისა და ბუნების ძეგლების, მცენარეთა იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება და დაცვა;
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების შესწავლა, საშიში გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზირება და საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემთა ბაზის შექმნა.
5.1. 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა
მდგრადი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი; საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების შესწავლა, პროგნოზირება და საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემთა ბაზის შექმნა; საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.
5.2.
გარემოსდაცვითი პროგრამა
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროს კონტროლი და ზედამხედველობა; გარემოს ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა.
პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას, რომლებიც  გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის.
5.2.1.
აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი
სანაპირო ზოლის დაბინძურების წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერსა და წყლებზე ფაქტობრივი ზემოქმედების მონიტორინგი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ობიექტების მონიტორინგი, ჩამდინარე წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია. მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.
5.2.2.
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე საბანაო წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის სანაპირო ზოლის მონიტორინგი, ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ბაქტერიოლოგიური განსაზღვრა, მავნე ნივთიერებათა ჩაშვების მინიმიზაცია, მონიტორინგის განხორციელების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე დროული რეაგირების მიზნით, შეგროვებული მასალების შესაბამის ორგანოებზე გადაცემა.
6.
ტყის მდგრადი მართვა
ტყეში არსებული მცენარეთა იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობების მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება და დაცვა; ტყის მართვა ტყის რესურსების ანალიზისა და გარემოსდაცვითი რისკების გათვალისწინებით, ტყის მოვლის ეფექტური სისტემის დანერგვა; ტყის რესურსებით სარგებლობის ეფექტიანობის ამაღლება და ხარისხიანი სერვისების დანერგვა; ტყის დეგრადაციის პროცესის შეჩერება და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; ტყითსარგებლობის წესების შესახებ მოსახლეობის ამაღლებული ცნობიერება; ახალი ფუნქციონალური დატვირთვის შესაბამისად ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება;
6.1.
ტყის დაცვა და მოვლა
ტყის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.
დეგრადირებული ტყეების აღდგენა და ტყით დაუფარავი ფართობების გაშენება.
6.1.1.
დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ეროზიის წინააღმდეგ ბრძოლა
ტყის აღდგენა. ტყის დეგრადირებული ფართობების შერჩევა, შემოღობვა და აჩიჩქნვა. ფიტო და ენტო მავნებლების კერების დროული გამოვლენა და მათ წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის ღონისძიებების დასახვა და განხორციელება, რისკების იდენტიფიცირება, დაავადებებზე რეაგირების ზომების  იდენტიფიცირება.   
6.2.
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის და ტყის რესურსების მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება.
6.2.1.
სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება
სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართვა სააგენტოს მიერ წარმართულ ტყის მოვლა-პატრონობის აქციებსა და ინიციატივებში.  
6.3.
ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები
ორგანზიაციის მიერ დებულებითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება.
ეფექტიანი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  უზრუნველყოფა.
6.3.1.
ორგანიზაციული მართვა
სატყეო სააგენტოს ადმინისტრირება და მიმდინარე მართვა
6.3.2  სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა
სატყეო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

7. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის 2017-2020 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაა, რაც გულისხმობს ტურიზმისა და კურორტების სფეროში ეფექტური პოლიტიკის გატარებას და რეგიონის ტურიზმისა და კურორტების განვითარების ხელშეწყობას, რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების გამოვლენას, ტურისტული პროდუქტების გამრავალფეროვნებას და რეგიონის ცნობადობის გაზრდას საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე, ურთიერთთანამშრომლობითა და ინოვატორული ინიციატივებით პარტნიორებისა და დაინტერესებული პირების დახმარებას ხარისხის სტანდარტის ამაღლებაში.

7.1. ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა
აჭარის