წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016211
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
27/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.155.016211
წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 06/02/2017)

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2016 წლის 27 დეკემბერი

ქ. წალკა


 

წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი 

დანართი


თავი I
წალკის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 516,4

8 493,3

2 507,3

5 986,0

4 542,4

0,0

4 542,4

გადასახადები

981,0

3 000,0

0,0

3 000,0

2 920,0

0,0

2 920,0

გრანტები

3 829,8

5 170,3

2 507,3

2 663,0

1 319,4

0,0

1 319,4

სხვა შემოსავლები

705,6

323,0

0,0

323,0

303,0

0,0

303,0

ხარჯები

3 507,0

4 065,3

0,0

4 065,3

3 777,9

0,0

3 777,9

შრომის ანაზღაურება

1 672,9

1 340,3

0,0

1 340,3

1 209,5

0,0

1 209,5

საქონელი და მომსახურება

726,6

932,6

0,0

932,6

861,3

0,0

861,3

სუბსიდიები

877,5

1 507,4

0,0

1 507,4

1 472,1

0,0

1 472,1

გრანტები

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

204,0

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

200,0

სხვა ხარჯები

26,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

საოპერაციო სალდო

2 009,4

2 507,3

2 507,3

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 577,4

5 845,3

2 678,4

3 166,9

763,5

0,0

763,5

ზრდა

3 677,4

5 945,3

2 678,4

3 266,9

863,5

0,0

863,5

კლება

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

მთლიანი სალდო

1 568,0

-171,1

-171,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

1 247,2

0,0

1 247,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

1 247,2

0,0

1 247,2

0,0

0,0

0,0

კლება

1 353,7

1 418,3

171,1

1 247,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 353,7

0,0

 

 

0,0

 

0,0

ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

საშინაო

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

ბალანსი

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 041,6

8 593,3

2 507,3

6 086,0

4 642,4

0,0

4 642,4

შემოსავლები

5 941,6

8 493,3

2 507,3

5 986,0

4 542,4

0,0

4 542,4

არაფინანსური აქტივების კლება

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 351,0

10 011,6

2 678,4

7 333,2

4 642,4

0,0

4 642,4

ხარჯები

3 938,3

4 065,3

0,0

4 065,3

3 777,9

0,0

3 777,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 411,7

5 945,3

2 678,4

3 266,9

863,5

0,0

863,5

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

1 309,4

1 418,300

171,1

1247,2

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4542.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 941,6

8 493,3

2 507,3

5 986,0

4 542,4

0,0

4 542,4

გადასახადები

1 200,0

3 000,0

0,0

3 000,0

2 920,0

0,0

2 920,0

გრანტები

4 198,6

5 170,3

2 507,3

2 663,0

1 319,4

0,0

1 319,4

სხვა შემოსავლები

543,0

323,0

0,0

323,0

303,0

0,0

303,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2920 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 200,0

3 000,0

0,0

3 000,0

2 920,0

0,0

2 920,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

300

0

300

120

0

120

ქონების გადასახადი

1 200,0

2 700,0

0,0

2 700,0

2 800,0

0,0

2 800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

900,0

2 400,0

 

2 400,0

2 600,0

 

2 600,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

150,0

150,0

0,0

150,0

50,0

0,0

50,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 319,4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

4 198,6

5 170,3

1 319,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 198,6

5 170,3

1 319,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 093,2

2 663,0

1 319,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 984,2

2 554,0

1210.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

109

109

109

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 105,4

2 507,3

 

0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

1 572,6

1 943,1

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

532,8

 

564,2

0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0

0.0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 323,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

543

323

303

შემოსავლები საკუთრებიდან

190

      270

250

პროცენტები

150

150.0

150.0

დივიდენდები

 

0,0

0,0

რენტა

40

120

100

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

40

120

100

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

0.0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0

0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3

3.0

3.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3

3.0

3

სანებართვო მოსაკრებელი

3

3

3

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0

0

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

50

50

50

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

300

0

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3777.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 938,3

4 065,3

0,0

4 065,3

3 777,9

0,0

3 777,9

   შრომის ანაზღაურება

1 340,3

1 340,3

0,0

1 340,3

1 209,5

0,0

1 209,5

   საქონელი და მომსახურება

826,0

932,6

0,0

932,6

861,3

0,0

861,3

   სუბსიდიები

1 307,0

1 507,4

0,0

1 507,4

1 472,1

0,0

1 472,1

   გრანტები

200,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

   სოციალური უზრუნველყოფა

200,0

250,0

0,0

250,0

200

0.0

200

   სხვა ხარჯები

65,0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 763.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 863.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,080,5

2,122.6

1881.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,121

6,581.7

1611.4

04 00

განათლება

250

380

380

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

390,5

568.3

460.5

 

სულ ჯამი

6,842

9,652.6

4333.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

100

100

100

ძირითადი აქტივები

0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

100

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 079,5   

2 121,6   

0,0   

2 121,6   

1 880,5   

0,0   

1 880,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 079,5   

2 121,6   

0,0   

2 121,6   

1 880,5   

0,0   

1 880,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 039,5   

2 081,6   

0,0   

2 081,6   

1 840,5   

0,0   

1 840,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

40,0   

40,0   

0,0   

40,0   

40,0   

0,0   

40,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

67,5   

64,9   

0,0   

64,9   

64,9   

0,0   

64,9    

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

200,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

200,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 544,7   

4 625,3    

1 959,2   

2 666,1   

816,4   

0,0   

816,4   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

7045

ტრანსპორტი

1 921,1   

3 852,1   

1 371,2   

2 480,9   

575,0   

0,0   

575,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 921,1   

3 852,1   

1 371,2   

2 480,9   

575,0   

0,0   

575,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

623,6   

773,2   

588,0   

185,2   

241,4   

0,0   

241,4   

705

გარემოს დაცვა

70,0   

190,0   

0,0   

190,0   

240,0   

0,0   

240,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

70,0   

190,0   

0,0   

190,0   

240,0   

0,0   

240,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 506,3   

1 766,4   

719,2   

1 047,2   

555,0   

0,0   

555,0   

7063

წყალმომარაგება

1 426,3   

1 649,9   

719,2   

930,7   

505,0   

0,0   

505,0   

7064

გარე განათება

80,0   

116,5   

0,0   

116,5   

50,0   

0,0   

50,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

41,5   

44,1   

0,0   

44,1   

44,1   

0,0   

44,1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41,5   

44,1   

0,0   

44,1   

44,1   

0,0   

44,1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

390,5   

568,3   

0,0   

568,3   

460,5   

0,0   

460,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

135,0   

251,4   

0,0   

251,4   

174,0   

0,0   

174,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

205,5    

266,9   

0,0   

266,9   

241,5   

0,0   

241,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0   

50,0   

0,0   

50,0   

45,0   

0,0   

45,0   

709

განათლება

250,0   

380,0   

0,0   

380,0   

380,0   

0,0   

380,0    

7091

სკოლამდელი აღზრდა

250,0   

380,0   

0,0   

380,0   

380,0   

0,0   

380,0   

710

სოციალური დაცვა

200,0   

250,0   

0,0   

250,0   

200,0   

0,0   

200,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

200,0   

250,0   

0,0   

250,0   

200,0   

0,0   

200,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

200,0   

250,0   

0,0   

250,0   

200,0   

0,0   

200,0   

 

სულ

7 350,0   

10 010,6   

2 678,4   

7 332,2   

4 641,4   

0,0   

4 641,4   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება    0 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 109.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 44.1 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 64.9 ათასი ლარი;

 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა მობილიზება და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წალკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზების ღონისძიებების გატარება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების  კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მნიშვნელოვანი მონაკვეთების რეაბილიტაცია, შედარებით მეორეხარისხოვანი მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება და ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ზამთრის პერიოდის განმავლობაში თოვლისაგან წარმოქმნილი ნამქერებისა და ყინულისაგან  გაწმენდა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული წყალსადენების ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია და დაფინანსდება ქსელის მოვლა-შენახვის ხარჯები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით  მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული წყალსადენების ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია.

2.2.2 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის სახიფათო მონაკვეთებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, დაგეგმილია აგრეთვე სარწყავი არხების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  ტროტუარების ყინულისა და ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

 2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქ. წალკის ტერიტორიაზე ახალი წერტილების და განშტოებების მოწყობა.

2.3 სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის გადაწყვეტილების შესაბამისად შემდეგი ღონისძიებები:

  • სპორტული მოედნებისა და დარბაზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა;
  • სარიტუალო სახლების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა;
  • გარე განათების მოწყობა;
  • წყლის ქსელების რეაბილიტაცია;
  • სპორტული დარბაზების და რიტუალების სახლების ინვენტარით უზრუნველყოფა;
  • სასოფლო სამეურნეო და კომუნალური დანიშნულების ტრანსპორტის შეძენა;

2.4   მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდარაიონული მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსახლეობის მომსახურების უზრუნველყოფა და არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის სრული რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღის მშენებლობა.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 1 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 120-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული  ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,  რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და სპორტული ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

4.1.1 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი სპორტული სკოლა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.  მიმდინარე წელს დაგეგმილია  სოფლებში დარბაზების კეთილმოწყობა და მათ ბაზაზე დამატებითი სპორტული ჯგუფების დაფუძნება.

4.1.2 სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. 

4.2.2 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა ოთხი სოფლის განყოფილებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. 

4.2.3 კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, ოლიმპიადებების, კონცერტების, გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი მოსწავლეები წახალისება.

4.რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

 დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

 სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

 მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2   ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

            პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემდეგი ბენეფიციარების:

ა) დედ - მამით ობოლი ბავშვებისადმი დახმარება;

ბ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისადმი დახმარება;

გ) 2008 წელს საომარი მოქმედებების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების სოციალური დახმარება;

დ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკი) პირთა  დახმარება;

ე) სოციალურად დაუცველი ოჯახების  (სარეიტინგო ქულით 65000-დან 90000-მდე) ერთჯერადი დახმარება;

ვ) სტიქიური მოვლენების ან/და ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში დარჩენილი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება;

ზ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში დარჩენილი სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად გაჭირვებული (სარეიტინგო ქულით 150000-მდე) ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;

ი) მარჩენალდაკარგული ოჯახების სოციალური დახმარება;

კ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება;

ლ) ობოლ ბავშვთა სახლებისა და თავშესაფრებისათვის ფულადი  დახმარება;

მ) თირკმლის ჩანაცვლების (დიალიზი) თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების ფულადი დახმარება;

ნ) წალკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების,  არასრულწლოვანი ბავშვების, აგრეთვე იძულებით გადაადგილებული ოჯახების გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების  (ოპერაცია, ქიმიოთერაპია) დაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდებიან სახელმწიფო პროგრამით ან/და სამედიცინო პოლისით;

ო) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა გამოკვლევებისა და მკურნალობის მონიტორინგისათვის საჭირო პროცედურების დაფინანსება;


მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

7 351,0

10 011,6

2 678,4

7 333,2

4 642,4

0,0

4 642,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

119,0

0,0

119,0

119,0

0,0

119,0

 

ხარჯები

3 938,3

4 065,3

0,0

4 065,3

3 777,9

0,0

3 777,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 340,3

1 340,3

0,0

1 340,3

1 209,5

0,0

1 209,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 411,7

5 945,3

2 678,4

3 266,9

863,5

0,0

863,5

 

ვალდებულებების კლება

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 080,5

2 122,6

0,0

2 122,6

1 881,5

0,0

1 881,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,0

114,0

0,0

114,0

114,0

0,0

114,0

 

ხარჯები

2 011,5

2 073,0

0,0

2 073,0

1 876,5

0,0

1 876,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 293,5

1 293,5

0,0

1 293,5

1 167,4

0,0

1 167,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,0

48,6

0,0

48,6

4,0

0,0

4,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 01

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

712,0

725,0

0,0

725,0

596,0

0,0

596,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

24,0

0,0

24,0

24,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

708,0

723,0

0,0

723,0

594,0

0,0

594,0

 

შრომის ანაზღაურება

437,5

437,5

0,0

437,5

337,0

0,0

337,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

01 02

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 327,5

1 356,6

0,0

1 356,6

1 244,5

0,0

1 244,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

1 263,5

1 310,0

0,0

1 310,0

1 242,5

0,0

1 242,5

 

შრომის ანაზღაურება

856,0

856,0

0,0

856,0

830,4

0,0

830,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,0

46,6

0,0

46,6

2,0

0,0

2,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

40,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

40,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

267,5

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

265,5

64,9

0,0

64,9

56,8

0,0

56,8

 

შრომის ანაზღაურება

46,8

46,8

0,0

46,8

42,1

0,0

42,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

8,1

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

67,5

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

65,5

64,9

0,0

64,9

56,8

0,0

56,8

 

შრომის ანაზღაურება

46,8

46,8

0,0

46,8

42,1

0,0

42,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

8,1

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 121,0

6 581,7

2 678,4

3 903,3

1 611,4

0,0

1 611,4

 

ხარჯები

779,3

745,0

0,0

745,0

760,0

0,0

760,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 341,7

5 836,7

2 678,4

3 158,3

851,4

0,0

851,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 856,1

3 782,1

1 371,2

2 410,9

510,0

0,0

510,0

 

ხარჯები

289,0

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 567,1

3 742,1

1 371,2

2 370,9

460,0

0,0

460,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 576,3

1 956,4

719,2

1 237,2

795,0

0,0

795,0

 

ხარჯები

424,0

635,0

0,0

635,0

645,0

0,0

645,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 152,3

1 321,4

719,2

602,2

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 152,3

1 259,9

719,2

540,7

150,0

0,0

150,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

623,6

773,2

588,0

185,2

241,4

0,0

241,4

 

ხარჯები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622,3

773,2

588,0

185,2

241,4

0,0

241,4

03 05

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

65,0

70,0

0,0

70,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

65,0

70,0

0,0

70,0

65,0

0,0

65,0

04 00

განათლება

250,0

380,0

0,0

380,0

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

250,0

380,0

0,0

380,0

380,0

0,0

380,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

250,0

380,0

0,0

380,0

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

250,0

380,0

0,0

380,0

380,0

0,0

380,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

390,5

568,3

0,0

568,3

460,5

0,0

460,5

 

ხარჯები

390,5

508,3

0,0

508,3

460,5

0,0

460,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

135,0

251,4

0,0

251,4

174,0

0,0

174,0

 

ხარჯები

135,0

191,4

0,0

191,4

174,0

0,0

174,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

205,5

266,9

0,0

266,9

241,5

0,0

241,5

 

ხარჯები

205,5

266,9

0,0

266,9

241,5

0,0

241,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

241,5

294,1

0,0

294,1

244,1

0,0

244,1

 

ხარჯები

241,5

294,1

0,0

294,1

244,1

0,0

244,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

41,5

44,1

0,0

44,1

44,1

0,0

44,1

 

ხარჯები

41,5

44,1

0,0

44,1

44,1

0,0

44,1

06 02

სოციალური პროგრამები

200,0

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

200,0

250,0

0,0

250,0

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.