ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016233
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
25
27/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.139.016233
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 20/01/2017)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2016 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №36 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 01/01/2016, 190020020.35.139.016207)
მუხლი 3
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძებორჯომის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს, ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17.096.4

17.286.3

3.074.1

14.212.2

15.300.0

0.0

15.300.0

გადასახადები

4.311.8

5.242.0

0.0

5.242.0

5.800.0

0.0

5.800.0

გრანტები

3.695.9

3.264.1

3.074.1

190.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

9.088.6

8.780.2

0.0

8.780.2

9.310.0

0.0

9.310.0

ხარჯები

6.634.4

12.640.8

102,1

12.538.7

10.914.7

0.0

10.914.7

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

2.015.4

0.0

2.015.4

1.820.2

0.0

1.820.2

საქონელი და მომსახურება

1.717.1

2.228.7

0.0

2.228.7

2.042.6

0.0

2.042.6

პროცენტი

43.3

30,2

0.0

30,2

21.2

0.0

21.2

სუბსიდიები

4.040.1

4.988.0

0.0

4.988.0

4.640.6

0.0

4.640.6

გრანტები

548.8

325.9

0.0

325.9

62.0

0.0

62.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.269.7

1.957.7

0.0

1.957.7

1.463.2

0.0

1.463.2

სხვა ხარჯები

378.3

1.094.8

102,1

992.7

865.0

0.0

865.0

საოპერაციო სალდო

7.461.9

4.645.5

2.972.0

1.673.4

4.385.3

0.0

4.385.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5.459.8

7.656.6

3.337.0

4.319.5

4.317.7

0.0

4.317.7

ზრდა

5.566.7

7.686.6

3.337.0

4.369.1

4.417.7

0.0

4.417.7

კლება

106.9

30.0

0.0

30.0

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

2.002.2

-3.011.1

-365.0

-2.646.1

67.6

0.0

67.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.574.4

-3.114.4

-373,1

-2.741.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1.574.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1.574.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება 

0.0

3.114.4

373,1

2.741.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-386.3

-103,3

-8,1

-95,2

-67.6

0.0

-67.6

კლება

386.3

103,3

8,1

95,2

67.6

0.0

67.6

საშინაო

386.3

103,3

8,1

95,2

67.6

0.0

67.6

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება    
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 15.400.0 ათ, ლარით, გადასახდელები  15.400.0  ათ.ლარით და ნაშთის ცვლილება  0.0  ათ.ლარით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფო

დებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე

ები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17.203.3

17.316.3

3.074.1

14.242.2

15.400.0

0.0

15.400.0

შემოსავლები

17.096.4

17.286.3

3.074.1

14.212.2

15.300.0

0.0

15.300.0

არაფინანსური აქტივების კლება

106.9

30.0

0.0

30.0

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

15.628.9

20.430.6

 

3.447.2

16.983.4

15.400.0

0.0

15.400.0

ხარჯები

9.675.9

12.640.8

102.1

12.538.7

10.914.7

0.0

10.914.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.566.7

7.686.6

3.337.0

4.349.5

4.417.7

0.0

4.417.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

1.574.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

-386.3

103.3

8.1

95.2

67.6

0.0

67.6

ნაშთის ცვლილება

1.574.4

-3.114.4

-373.1

-2.741.3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15.400.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ლები

შემოსავლები

17.096.4

17.316.3

3.074.1

14.242.2

15.400.0

0.0

15.400.0

გადასახადები

4.311.8

5.242.0

0.0

5.242.0

5.800.0

0.0

5.800.0

გრანტები

3.695.9

3.264.1

3.074.1

190.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

9.088.6

8.780.2

0.0

8.780.2

9.310.0

0.0

9.310.0

 

 


მუხლი 4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5.800.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

გადასახადები

4.311.8

5.242.0

5.800.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

1.100.0

800.0

 ქონების გადასახადი

4.311.8

4.142.0

5.000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.330.3

2.117.0

2.850.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

415.0

745.0

700.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

228.9

30.0

200.0

სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე

 

156.6

100.0

100.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

1.181.0

1.150.0

1.150.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  გრანტები
განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 190.0   ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

გრანტები

3.695.9

3.264.1

190.0

სახელმწიფო

იუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3.695.9

3.264.1

190.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

183,4

190.0

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

183,4

190.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3.512.6

3.074.1

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2.586.9

2.596.8

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

428,9

477,3

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

496,8

0.0

0.0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის    სხვა   შემოსავლები
განისაზღვროს,  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9.310.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

სხვა შემოსავლები

9,088,6

8.780.2

9.310.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

7.632.1

7.560.2

8.080.0

პროცენტები

232,4

330.2

350.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

 რენტა

7.399.7

7.230.0

7.730.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის         

         

7.356.9

7.200.0

7.700.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

42,8

30.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული

რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

692,4

610.0

640.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

632,7

580.0

600.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

129,2

140.0

160.0

 სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,01

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

183.4

140.0

120.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

320.1

300.0

320.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

59.7

30.0

40.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

59.7

30.0

40.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

500.3

400.0

350.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

263.8

210.0

240.0

 

 


მუხლი 7. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   ხარჯები
განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10.914.7 თასი ლარის ოდენობით,  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9.675.9

12.640.8

102.1

12.538.7

10.914.7

0.0

10.914.7

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

2.015.4

0,0

2.015.4

1.820.2

0.0

1.820.2

საქონელი და მომსახურება

1.717

2.228.7

0.0

2.228.7

2.042.6

0.0

2.042.6

პროცენტი

43.3

30.2

0,0

30.2

21.2

0.0

21.2

სუბსიდიები

4.040.1

4.988.1

0,0

4.988.1

4.640.6

0.0

4.640.6

გრანტები

548.8

325.9

0.0

325.9

62.0

0.0

62.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.269.7

1.957.7

0,0

1.957.7

1.463.2

0.0

1.463.2

სხვა ხარჯები

419.8

1.094.8

102.1

992.76

864.9

0.0

864.9

 


მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4.317.7 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვრო,ს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.417.7  ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

101.0

47.0

0.0

47.0

47.3

0.0

47.3

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.662.1

7.281.7

3.337.0

3.944.6

3.321.3

0.0

3.321.3

განათლება

236.3

300,0

0,0

300.0

1.020.8

0.0

1.020.8

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

567.3

56.8

0.0

56.8

28.3

0.0

28.3

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.2

0,0

1.2

0.0

0.0

0.0

სულ

5.566.7

7.686.6

3.337.0

4.349.5

4.417.7

0.0

4.417.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

106.9

30.0

100.0

ძირითადი აქტივები

20.0

0.0

30.0

არაწარმოებული აქტივები

86.9

30.0

70.0

მიწა

86.9

30.0

70.0

 


მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
 

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2.533.1

3.421.5

0,0

3.421.5

3.023.4

0.0

3.023.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2.479.1

3.376.2

0,0

3.376.2

2.987.2

0.0

2.987.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.479.1

3.009.7

0,0

3.009.7

2.697.2

0.0

2.697.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

366.5

0.0

366.5

290.0

0.0

290.0

7013

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10.7

15.0

         0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

43.3

30.2

0.0

30.2

21.2

0.0

21.2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

702

თავდაცვა

95.5

101.4

0.0 

101.4

92.6

0.0

92.6

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

459.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2.273.5

3.572.8

1.779.5

1.793.3

2.282.0

0.0

2.282.0

70421

                                                        სოფლის მეურნეობა

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

                                               ტრანსპორტი

 2.243.5

3.526.1

1.779.5

1.746.6 

2.240.0

0.0

2.240.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

 2.243.5

3.526.1

1.779.5 

1.746.6

2.240.0

0.0

2.240.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0 

0.0 

 0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

30.0

 46.7

0.0 

46.7 

42.0

0.0

42.0

705

გარემოს დაცვა

 1.519.6

1.217.1

419.9

797.2 

350.0

0.0

350.0

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

684.6 

260.0

0.0 

260.0 

50.0

0.0

50.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.2 

41.2 

0.0 

41.2

150.0

0.0

150.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 811.9

915.8

419.9

496.0 

150.0

0.0

150.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3.048.0 

5.545.8

1.239.7

4.306.1

3.594.3

0.0

3.594.3

7061

ბინათმშენებლობა

 169.2

408.8 

0.0 

408.8 

428.0

0.0

428.0

7063

წყალმომარაგება

814.8 

969.5

526.1 

443.4 

300.0

0.0

300.0

7064

გარე განათება

 642.9

683.2

 0.0

683.2 

550.0

0.0

550.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1.420.7

3.484.3

713.6

2.770.7

2.316.3

0.0

2.316.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98.3 

 105.4

0.0 

105.4 

92.8

0.0

92.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

 8.5

 0.0

8.5 

12.8

0.0

12.8

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 0.0

8.5 

 0.0

8.5 

12.8

0.0

12.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 87.8

86.9 

0.0 

86.9 

80.0

0.0

80.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 10.5

 10.0

0.0 

 10.0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

 2.500.6

2.786.2

 0.0

2.786.2

2.104.0

0.0

2.104.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1.375.7 

1.319.2

 0.0

1.319.2 

847.0

0.0

847.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

 942.9

1.246.1

0.0 

1.246.1 

1.082.0

0.0

1.082.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 159.0

170.0 

0.0 

170.0 

130.0

0.0

130.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

22.9 

51.0 

0.0 

51.0 

45.0

0.0

45.0

709

განათლება

 1.256.2

1.442.6

0.0 

1.442.6

2.159.0

0.0

2.159.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

 1.137.5

1.349.9

0.0 

1.349.9

2.159.0

0.0

2.159.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

118.8 

 92.7

 0.0

92.7 

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 1.458.1

2.134.7

0.0 

2.134.7

1.634.3

0.0

1.634.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 759.8

1.394.9

0.0 

1.394.9 

920.0

0.0

920.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 759.8

1.394.9

0.0 

1.394.9

920.0

0.0

920.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 307.2

379.1

0.0 

379.1 

338.2

0.0

338.2

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7.0 

0.9 

0.0 

0.9 

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

384.1 

359.8 

 0.0

359.8 

376.1

0.0

376.1

 

სულ

15.242.6 

20.327.4

3.439.1 

16.888.3 

15.332.4

0.0

15.332.4

 


მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  67.6  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
 2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -67.6 ლარის ოდენობით.

თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  2017-2020 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6.919.6

10.543.9

6.376.3

5.910.6

6.211.8

6.139.4

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების, ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია, შიდასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

1.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების კერძოდ აღმაშენებლის, შანიძის, ჭყონდიდელის, ნიკოლაძის ქუჩების, დაბა ახალდაბისა და წაღვერის, სოფლებში: მზეთამზე, საკირე ,ტაძრისი, ცემი, ვარდგინეთის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია .

1.1.2 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

 ქვეპროგრამით ფარგლებში განხორციელდება სოფ: ტიმოთესუბანში, დაბაში, ჭობისხევსა და ქვაბისხევში მოსაცდელის რეაბილიტაცია რაც განაპირობებს რაიონის იერსახის სრულყოფას.

1.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფ.ჩითახევში ახალი ხიდის მშენებლობა.

 1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

1.2.1 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი

 03 02 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ასევე სოფლებში: ყვიბისი, ტბა, სადგერი და პლატოს საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. 

1.2.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქ.ბორჯომში ადმინისტრაციული შენობისა და წარმომადგენლების ოთახების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ცენტრის მშენებლობა ქ. ბორჯომში. ასევე განხორციელდება დვირის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია.

12.3 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრაის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ.ბორჯომში - აღმაშენებლის ქ. №32, შანიძის ქ. №3, თორის ქ.№116, 118, რუსთველის ქ. №117,მესხეთის ქ.№55, ფიროსმანის ქ. №16 ქუჩებზე , ასევე დაბა ბაკურიანში აღმაშენებლის ქ.№39-ში.ლიფტების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ.№29 და თორის ქ. №119 -ში.ფასადისა და სადარბაზოს რეაბილიტაცია განხორციელდება ქ.ბორჯომში რუსთველის ქ.№77-ში.

1.2.4 საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყდენი კედლების რეაბილიტაცია.

 

 1.2.5 დასუფთავების, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სანაგვე ურნებისა შესყიდვა.

 

 1.2.6 გარე განათების ბოძების მონტაჟი, სპეც მანქანის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების ახალ ქსელზე დაერთება.

1.2.7 სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა (03 02 08)

 აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება დაბა ახალდაბაში მდებარე სარიტუალო სახლისათვის საჭირო ჭურჭლით უზრუნველყოფა.

1.2.8 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. ასევე განხორციელდება ხეების გადაბელვა და სანიტარული ჭრა, არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-პატონობა.

1.2.9 ბორჯომის გარე-განათება (პროგრამული კოდი 03 02 12)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო,სარესტავრაციო, სარეკლამო და სხვა სამუშაოების ჩატარება. ასევე განხორციელდება საახალწლო გარე -განათების მონტაჟი/დემონტაჟი.

1.2.10 ბორჯომის სოფლის წყალი (პროგრამული კოდი 03 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24 საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

 1.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სპორტული მოედნებისა და ატრაქციონების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1 სანიაღვრე და სარწყავი არხების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია სოფ. ყვიბისში და დაბა წაღვერში.

 1.3.2 სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების მოწყობა, კერძოდ: თორისა და აღმაშენებლის ქუჩებზე.

 1.3.3 ატრაქცოინებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 03)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, კერძოდ: #1 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე , ნინოშვილისა და თორის ქუჩებზე.

1.3.4. სასაფლაოების მოვლაპატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოს მოვლა–პატრონობას, ხეების მოჭრას გადაბელვას და დასუფთავებას.

1.3.5 სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

 ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

1.3.6 ბორჯომის გამწვანება 2012 (პროგრამული კოდი 03 03 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები.

1.4 ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები .

2. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების დაფინანსებას, მათ შორის კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებს, ვალის მომსახურებას და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, სარეზერვო ფონდსა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსებას.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.640.4

3.516.4

3.091.0

3.433.6

3.243.4

3.192.4

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1.256.2

1.442.6

2.159.0

1.365.0

1.370.0

1.430.0

3.1 ააიპბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“(პროგრამული კოდი 04 01 01)

 დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 

3.1.1. ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანებაბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“(პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს,ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას.

3.1.2 ააიპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია, კერძოდ მოხდება ქ. ბორჯომში მდებარე საბავშვო ბაღების, სოფლებში:ტაძრისი ,ციხისჯვარი, ჭობისხევი, ტბა, დვირი და დაბა წაღვერის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება დაბა ბაკურიანის ბაღის ეზოს მოწყობა.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.500.6

2.586.2

1.954.0

2.193.2

 2.208.2

2.262.3

 1. 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 470–მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 18 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.ასევე განხორციელდება საფეხბურთო კლუბის დაფინანსება.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ტურნირები კალათბურთში , ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები და მინი–ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის. განხორციელდება სარაგბო კლუბის დაფინანსება და ჯომარდობის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსდება . 2017 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, (წელიწადში 2-ჯერ)
 • ტურნირი ფრენბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ)
 • მინი–ფეხბურთი მოსწავლეებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ)
 • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი–ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის,
 • ფრენბურთის ტურნირი(წარმოება დაწესებულებებს შორის)
 • კალათბურთის ჩემპიონატი (წარმოება დაწესებულებებს შორის),
 • მინი ფეხბურთი წარმოება დაწესებულებებს შორის,
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში სკოლის მოსწავლეებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ)
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მძლეოსნურ ესტაპეტაში სკოლის მოსწავლეებს შორის,(წელიწადში 2-ჯერ)

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2 საბიბილიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

 4.2.4 ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 1. ბაკურიანობა,
 2. დედის დღე „მღერიან, ცეკვავენ და ხუმრობენ ქალბატონები“,
 3. მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სკოლის მოსწავლეებს შორის (მან-სან-კანი),
 4. დამოუკიდებლობის დღე –26 მაისი,
 5. ტურისტული სეზონის გახსნა,
 6. თ. ამირეჯიბის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურსი,
 7. თეატრის დღეები
 8. ბორჯომობა–2017,
 9. ახალი წელი,
 10. სოფლის დღეები.
 11. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე-9 მაისი,
 12. შეიცანი შენი სამშობლო(ექსკურსიები საჯარო სკოლებში),

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა, რომელიც მიზნად ისახავს არამატერიალური კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული უნიკალური ქართული სიმღერის გადარჩენას, შენახვას, პოპულარიზაციას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას, ასევე დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

4.2.5 ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული )პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება ა(ა)იპ „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 04)

 პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.756.9

2.240.1

1.727.1

1.746.0

1.665.0

1.724.3

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

- პროფილაქტიკური აცრების კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოპროფილაქტიკისთვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის, შესრულების მონიტორინგი;

- პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების დაგეგმვა ეპიდსაშიშროებისას; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციიის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციის, დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ პირთა მიერ ამ კანონის მე-5 მუხლის 31-ე და 32-ე პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;

 - ,,ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

- რუტინული სამედიცინო სტატისტიკის მოპოვება-ანალიზი;

- სხვადასხვა პროფილაქტიკური ჯანდაცვითი პროგრამების ლოჯისტიკა, მათ შორის არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება,

- პრობლემური ადგილობრივი სამედიცინო პროგრამების შესახებ რეკომენდაციების მიწოდება;

- ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

- ჯანმრთელობაზე, რისკ-ფაქტორებზე მონიტორინგი.

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა. 

2017 წელს განხორციელდება ადგილობრივი სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა - სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.

 პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლის ასაკის ჩათვლით 730-მდე მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე იწარმოებბს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა ენტერობიოზის კვერცხებზე. ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა, ხოლო ოჯახის წევრებზე და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

 2017 წელს ასევე განხორციელდება „მოზარდებში თამბაქოს მოხმარების, ალკოჰოლიზმის და წამალდამოკიდებულების (ნარკომანიის) პროფილაქტიკის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა“. ქვეპროგრამის განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.

5.1.2 ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ბაკურიანში რეანომობილის ბრიგადის ბინის ქირავნობის უზრუნველყოფა.

5. 2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 აღნიშნული ქვეპროგრამით 100%-ით დაფინანსდებიან ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 001 ქულამდე და საჭიროებენ სამედიცინო დახმარებას. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი.

 დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

 ბენეფიციარები რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 001-დან 160 000-მდეა, დაფინანსდებიან შემდეგი სახით:

 

 • 1 000 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება - 80%-ით.
 • 1 001 ლარიდან - 3 000 ლარამდე დაფინანსდება 70 %–ით
 • 3 001 ლარის ზევით 50 %–ით მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.

 

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 50%-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 1000 ლარი.

წელიწადში ორჯერადად დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის მიზნით ჩატარდეს მოწვეული ექიმი-ონკოლოგების მიერ მოსახლეობის მასიური გასინჯვა.

100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა და მინდობით აღზრდაში განთავსებული მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები ყველა შემთხვევაში დაფინანსდება სრულად.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დაზღვევის ფარგლებში ზღვრული დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეთიკურ პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურეობაზე. ასევე დაფინანსება არ განხორციელდება იმ დაწესებულებათა მიმართებაში თუ ისინი არ მონაწილეოიბენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილი დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა #100 (დედანი) , ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი), კალკულაცია (დედანი), სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო მიმართვის ასლი, სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია მოქალაქის დაფინანსების ან არდაფინანსების თაობაზე და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი. მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნეს მეოურვეობის დამადასტურებელი ცნობა.

 ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუზველზე უნაღდო ანგარიშწორებით.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. აღნიშნული ღონისძიება არის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ. 

5.2.5 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარის პირველ ბავშვის, 200 ლარის მეორე ბავშვის, 300 ლარის მესამე ბავშვის, 400 ლარის მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა ახალდაბადებულების მშობლებიდან მამის რეგისტრაცია ბორჯომში, მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია. პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას.

5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით (4 ბენეფიციარი).

5.2.7 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

 ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას (4 ბენეფიციარი).

5.2.8 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარს. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ყავთ შშმ პირი. პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას.

5.2.9 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლების რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. აღნიშნული ბენეფიციარები დაფინანსდებიან 150 ლარით სტაციონარში წოლის შემდგომ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, სტაციონარში წოლის შემდეგ დაფინანსდებიან 100 ლარით.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობბა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100-დედანი, გაცემული ბოლო 1 თვის მანძილზე. ექიმის რეცეპტი-ასლი(რეცეპტის და ფორმა #100-ის გაცემის თარიღი უნდა იყოს ერთი და იგივე და შევსებული სტაციონარში მკურნალი ექიმის მიერ), კალკულაცია აფთიაქიდან, შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე ატვირთული ელექტრონული ზედნადები აფთიაქიდან და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი.

) ონკოლოგიური ავადმყოფების (1და 2 კლინიკური ჯგუფი) ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიის მკურნალობის ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით სტაციონარში წოლის მოთხოვნის გარეშე. წარმოდგენილი ფორმა #100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნული უნდა იყოს ქიმიოთერაპიისათვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #100-ის(ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით) რეცეპტის და კალკულაცია , ასევე შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე ატვირთული ელექტრონული ზედნადები აფთიაქიდან, აღნიშნული დოკუმენტაციის საფუძველზე გაეწიოს დახმარება -150 ლარის ოდენობით (1,2 და 4კლ. ჯგუფებს).

)დიალეზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენთებით უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. დიალიზზე მყოფმა პაციენტებმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-ასლი (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე ატვირთული ელექტრონული ზედნადები აფთიაქიდან, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

) ასევე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან ის მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი ( ენცეფალოპატია, პარკინსონის-კანკალა რიგიდური ფორმით და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები), ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა გარდა პროგრამებისა მოხდება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დაფინანსება მკურნალობისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი: მოქალაქეების გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა და ხშირ შემთხვევაში გადარჩენილი სიცოცხლე.

5.2.10 სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

 • ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით .
 • 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით დაფინანსდებიან ყოველთვიურად .
 • ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება – 100 ლარით ყოველთვიურად .
 • საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით მიეცემეა შემდეგ კატეგორიებს: მრავალშვილიან დედები, დედ-მამით ობოლ ბავშვები, , 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული და მარჩენალ დაკარგული პირები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის ინვალიდები (მ/შორის დევნილები), ავღანეთის ომის ვეტერანები,ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებული მოქალაქეები, 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებბური პირები და მარტოხელა დედები.
 • მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება (76 ბენეფიციარი)

 

 • დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება .
 •  მრავალშვილიან დედებზე „დედის დღესთან“ დაკავშირებულით 150 ლარის ოდენობის ფულად

 ერთჯერადი დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

 

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

555.1

101.6

92.6

101.6

101.6

101.6

6.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება

 


თავი III
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

15.628.9

20.430.6

3.447.2

16.983.4

15.400.0

0.0

15.400.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0

110.0

0.0

110.0

107.0

0.0

107.0

 

ხარჯები

9.675.9

12.640.8

102.1

12.538.7

10.914.7

0.0

10.914.7

 

შრომის ანაზღაურება

1.637.1

2.015.4

0.0

2.015.4

1.820.2

0.0

1.820.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.566.7

7.686.6

3.337.0

4.349.6

4.417.7

0.0

4.417.7

 

ვალდებულებების კლება

386,3

103.3

8,1

95.2

67.6

0.0

67.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,6406

3.516.4

0.0

3.516.4

3.091.0

0.0

3.091.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.0

47.0

0.0

47.0

47.3

0.0

47.3

 

ვალდებულებების კლება

107,3

94.9

0.0

94.9

67.6

0.0

67.6

02 00

თავდაცვა  და უსაფრთხოება

555,1

101,6

0.0

101,6

92.6

0.0

92.6

 

ხარჯები

555,1

101.4

0.0

101.4

92.6

0.0

92.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2 

 0.0

 0.2

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

459,6

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

459,6

0.0 

0.0 

 0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 0.0

0.0 

 0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

95,5

 101.6

0.0 

 101.6

92.6

0.0

92.6

 

ხარჯები

95,5

 101.4

 0.0

101.4 

92.6

0.0

92.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0 

 0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2 

 0.0

 0.2

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6.919.5

10.543.8

3.447.2

7.096.6

6.376.3

0.0

6.376.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.662.1

7.281.7

3.337.0

3.944.6

3.321.3

0.0

3.321.3

 

ვალდებულებების კლება

78.4 

8.1 

 8.1

 0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2.322.0

3.526.1

1.779.5

1.746.6

2.240.0

0.0

2.240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.230.2

3.436.4

1.779.5

1.656.9

2.240.0

0.0

2.240.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

1.786.6

2.530.8

1.426.1

1.104.7

2.100.0

0.0

2.100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.717.1

2.530.8

1.426.1

1.104.7

2.100.0

0.0

2.100.0

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება.

189.0

693.9

353.4

340.5

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189.0

693.9

353.4

340.5

60.0

0.0

60.0

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

309,6

211,7

0.0

211,7

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,6

211,7

0.0

211,7

80.0

0.0

80.0

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,  სიჩქარის რადარების  შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა

14,6

89.7

0.0

89.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან

22,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.888.5

4.284.3

672.6

3.611.7

3.051.3

0.0

3.051.3

 

ხარჯები

1.634.0

2.369.7

0.0

2.369.7

2.480.0

0.0

2.480.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.254.5

1.914.6

672.6

1.242.0

571.3

0.0

571.3

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

814,8

969.5

526.1

443.4

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

192,3

7,7

0.0

7,7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622,5

961.8

526.1

435.7

300.0

0.0

300.0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

0.0

138.4

0.0

138.4

228.0

0.0

228.0

 

ხარჯები

0.0

80.4

0.0

80.4

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

58.0

0.0

58.0

58.0

0.0

58.0

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების ხელშეწყობის  პროგრამა

105,1

457.5

0.0

457.5

564.3

0.0

564.3

 

ხარჯები

105,1

457.5

0.0

457.5

564.3

0.0

564.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 02 05

საყრდენი კედლები

169,5

270.4

0.0

270.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,5

270.4

0.0

270.4

200.0

0.0

200.0

03 02 06

დასუფთავების ნაგავმზიდი  სპეცმანქანების   და სანაგვე ურნების შესყიდვა

684,6

260.0

0.0

260.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

637,9

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივები

46,8

260.0

0.0

260.0

0.0

0.0

0.0

03  02 07

გარე განათების ბოძების მონტაჟი, სპეც მანქანის შესყიდვა

642,9

683.2

0.0

683.2

550.0

0.0

550.0

 

ხარჯები

628,3

474.1

0.0

474.1

540.0

0.0

540.0

 

არაფინანსური აქტივები

14,6

209,1

0.0

209,1

10.0

0.0

10.0

03 02 08

სარიტუალო  დარბაზების  კეტილმოწყობა, ჭყრჭლის შეძენა, სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა

0.0

10.3

0.0

10.3

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

10.3

0.0

10.3

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

470,8

296.4

146,5

149.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70,4

149.9

0.0

149.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400,3

146.5 

146.5 

0.0 

0.0

0.0

0.0

03 02 11

ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

0.0

754.8

0.0

754.8

729.0

0.0

729.0

 

ხარჯები

0.0

748.5

0.0

748.5

728.2

0.0

728.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.3

0.0

6.3

0.8

0.0

0.8

03 02 12

ააიპ ბორჯომის გარე-განათება

0.0

243.8

0.0

243.8

177.0

0.0

177.0

 

ხარჯები

0.0

242.8

0.0

242.8

177.0

0.0

177.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 02 13

ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი

0.0

200.0

0.0

200.0

228.0

0.0

228.0

 

ხარჯები

0.0

198,5

0.0

198,5

225.5

0.0

225.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,5

0.0

1,5

2.5

0.0

2.5

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

992,4

1.542.8

419.9

1.122.9

646.0

0.0

646.0

 

ხარჯები

152,2

197.2

0.0

197.2

136.0

0.0

136.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

840,2

1.345.7

419.9

925.8

510.0

0.0

510.0

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

23,2

41.2

0.0

41.2

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,2

25.0

0.0

25.0

150.0

0.0

150.0

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამვლა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა.

811,9

915.9

419.9

496.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

69,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

742,7

915.9

419.9

496.0

150.0

0.0

150.0

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

200.0

0.0

200.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

200.0

0.0

200.0

150.0

0.0

150.0

03 03 04

სასფლაოების მოვლა–პატრონობა

30.0

46,7

0.0

46,7

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

30.0

46,7

0.0

46,7

42.0

0.0

42.0

03 03 05

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედენა

127,8

242.5

0.0

242.5

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

53,4

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,4

202.5

0.0

202.5

60.0

60.0

60.0

03 03 06

ააიპ ბორჯომის გამწვანება 2012

0.0

96.5

0.0

96.5

94.0

0.0

94.0

 

ხარჯები

0.0

94.2

0.0

94.2

94.0

0.0

94.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,3

0.0

2,3

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

347,5

725.2

575.2

150.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44,6

132.1

102.1

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302,9

585.0 

465.0

120.0 

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

 8.1

8.1 

 0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

ტრანსპორტის სუბსიდირება

369.0

465.4

0.0

465.4

439.0

0.0

439.0

 

ხარჯები

334,5

465.4

0.0

465.4

439.0

0.0

439.0

04 00

განათლება

1.256.2

1.442.6

0.0

1.442.6

2.159.0

0.0

2.159.0

 

ხარჯები

1.019.9

1.142.6

0.0

1.142.6

1.138.2

0.0

1.138.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,3

300.0

0.0

300.0

1.020.8

0.0

1.020.8

04 01

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

1.137.5

1.349.9

0.0

1.349.9

2.159.0

0.0

2.159.0

 

ხარჯები

901,2

1.049.9

0.0

1.049.9

1.138.2

0.0

1.138.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236,3

300.0

0.0

300.0

1.020.8

0.0

1.020.8

04 01 01

ააიპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

0.0

129,5

0.0

129,5

129.0

0.0

129.0

 

ხარჯები

0.0

129,5

0.0

129,5

128.2

0.0

128.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

04 01 02

ააიპ ბორჯმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ჯანმრთელი მომავალი“

0.0

920.4

0.0

920.4

1.030.0

0.0

1.030.0

 

ხარჯები

0.0

920.4

0.0

920.4

1.010.0

0.0

1.010.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0.0

300.0

0.0

300.0

1.000.0

0.0

1.000.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

300.0

0.0

300.0

1.000.0

0.0

1.000.0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

118.8

92.7

0.0

92.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

118.8

92.7

0.0

92.7

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.500.6

2.586.2

0.0

2.586.2

1.954.0

0.0

1.954.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567,3

56.8

0.0

56.8

28.3

0.0

28.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

653,9

782.2

0.0

782.2

528.0

0.0

528.0

 

ხარჯები

653,9

764.2

0.0

764.2

528.0

0.0

528.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

363,6

521.3

0.0

521.3

440.0

0.0

440.0

 

ხარჯები

363,6

503.3

0.0

503.3

440.0

0.0

440.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0 

18.0 

 0.0

18.0 

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

290,3

207.3

0.0

207.6

88.0

0.0

 

88.0

 

ხარჯები

290,3

207.6

0.0

207.6

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი  ბორჯომი 2013

0.0

53.3

0.0

53.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

53.3

0.0

53.3

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1.664.7

1.583.0

0.0

1.583.0

1.251.0

0.0

1.251.0

 

ხარჯები

1.097.9

1.544.3

0.0

1.544.3

1.222.7

0.0

1.222.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567,3

38.8

0.0

38.8

28.3

0.0

28.3

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

184.0

222.3

0.0

222.3

211.0

0.0

211.0

 

ხარჯები

181,5

221.3

0.0

221.3

209.9

0.0

209.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2.5

1.0 

 0.0

1.0 

1.1

0.0

1.1

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

196,5

220.4

0.0

220.4

216.0

0.0

216.0

 

ხარჯები

174,5

216.4

0.0

216.4

203.8

0.0

203.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.0

4.0

0.0

4.0

12.2

0.0

12.2

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

342.0

393.9

0.0

393.9

385.0

0.0

385.0

 

ხარჯები

342.0

386.4

0

386.4

370.0

0.0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0.0

 7.5

 0.0

7.5 

15.0

0.0

15.0

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

95.0

125,7

0.0

125,7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

95.0

125,7

0.0

125,7

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები

125,8

283.8

0.0

283.8

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

125,8

283.8

0.0

283.8

270.0

0.0

270.0

05 02 06

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბებისა და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

721,8

26.3

0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

179.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

542,8

26.3

0.0

26.3

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

0.0

310.7

0.0

310.7

169.0

0.0

169.0

 

ხარჯები

0.0

310.7

0.0

310.7

169.0

0.0

169.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

 რელიგია -ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია

159.0

170.0

0.0

170.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

159.0

170.0

0.0

170.0

130.0

0.0

130.0

05 04

საინფორმაციო მომსახურეობა

22,9

51.0

0.0

51.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

22,9

51.0

0.0

51.0

45.0

0.0

45.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.756.9

2.240.1

0.0

2.240.1

1.727.1

0.0

1.727.1

 

ხარჯები

1.556.4

2.238.9

0.0

2.238.9

1.727.1

0.0

1.727.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,2

0.0

1,2

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

98,3

105,4

0.0

105,4

92.8

0.0

92.8

 

ხარჯები

98,3

104,2

0.0

104,2

92.8

0.0

92.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0 

1.2 

0.0 

1.2 

0.0

0.0

0.0

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

87,8

86,9

0.0

86,9

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

87,8

85,7

0.0

85,7

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0.0

1.2 

0.0 

1.2 

0.0

0.0

0.0

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

10,5

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10,5

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

06 01 03

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის  ხარჯი

0.0

8,5

0.0

8,5

12.8

0.0

12.8

 

ხარჯები

0.0

8,5

0.0

8,5

12.8

0.0

12.8

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1.658.6

2.134.7

0.0

2.134.7

1.634.3

0.0

1.634.3

 

ხარჯები

1.458.1

2.134.7

0.0

2.134.7

1.634.3

0.0

1.634.3

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

689,6

972.0

0.0

972.0

770.0

0.0

770.0

 

ხარჯები

530.0

972.0

0.0

972.0

770.0

0.0

770.0

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

171,1

195.0

0.0

195.0

194.0

0.0

194.0

 

ხარჯები

171,1

195.0

0.0

195.0

194.0

0.0

194.0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,7

5.0

0.0

5.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

3,7

5.0

0.0

5.0

4.0

0.0

4.0

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

4,8

4,6

0.0

4,6

8.1

0.0

8.1

 

ხარჯები

4,8

4,6

0.0

4,6

8.1

0.0

8.1

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

60,1

64.3

0.0

64.3

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

59,2

64.3

0.0

64.3

80.0

0.0

80.0

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

17,3

15.0

0.0

15.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

17,3

15.0

0.0

15.0

12.0

0.0

12.0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

7.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

06 02 10

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3,6

4.3

0.0

4.3

4.8

0.0

4.8

 

ხარჯები

3,6

4.3

0.0

4.3

4.8

0.0

4.8

06 02 11

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

131,6

155.2

0.0

155.2

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

131,6

155.2

0.0

155.2

170.0

0.0

170.0

06 02 12

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

73.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა

269,8

422.9

0.0

422.9

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

229,8

422.9

0.0

422.9

150.0

0.0

150.0

06 02 14

სოციალური დახმარებები

227,1

295.5

0.0

295.5

241.4

0.0

241.4

 

ხარჯები

227,1

295.5

0.0

295.5

241.4

0.0

241.4

 


თავი IV
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 15. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსების მართვის სისტემა
განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის  საინფორმაციო  (ელექტრონული)  სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების გადანაწილება
განისაზრვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება  განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის უფლებამოსილება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 18
 წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2017 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.
მუხლი 19. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო  ფონდი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  290.0  ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 20. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, მიიმართოს შემდეგი ღონისძიებებისათვის:
 •  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;
 •  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ;
 •  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ;

 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 21. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 1.440.3 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიას მიეცეს უფლება სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისათვის (06 02 01) გამოყოფილი ასიგნებებიდან 100.0  ლარი განკარგოს შეხედულებისამებრ. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიას მიეცეს უფლება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთვის (06 02 13) გამოყოფილი ასიგნებებიდან  50.0  ლარი განკარგოს შეხედულებისამებრ.10. 27/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 29/12/2017 9. 15/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 20/12/2017 8. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 23/08/2017 7. 30/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 07/07/2017 6. 16/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 21/06/2017 5. 11/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 17/05/2017 4. 31/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 05/04/2017 3. 15/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 16/03/2017 2. 07/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 10/02/2017 1. 20/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 24/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.