ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.141.016191
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
27/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.141.016191
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 15/03/2017)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2016 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ახალქალაქი

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

”ადგილობრივი თვითმმარველობის კოდექსის” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. დამტკიცდეს  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით  8147000  (რვა  მილიონი  ას  ორმოცდაშვიდი  ათას) ლარის ოდენობით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2017წლის 01 იანვრიდან.     

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჰამლეტ მოვსესიანითავი I

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის 11თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

15 041,6

3 297,6

11 744,0

8047,0

0,0

8047,0

გადასახადები

6 234,5

0,0

6 234,5

6570,1

0,0

6570,1

გრანტები

5 903,5

3 297,6

2 605,9

746,9

0,0

746,9

სხვა შემოსავლები

2 903,6

0,0

2 903,6

730,0

0,0

730,0

ხარჯები

5364,5

195,8

5 168,7

5790,8

0,0

5790,8

შრომიას ანაზღაურება

1 685,5

0,0

1 685,5

1787,8

0,0

1787,8

საქონელი და მომსახურება

1022,7

195,8

826,9

943,0

0,0

943,0

პროცენტი

67,8

0,0

67,8

55,7

0,0

55,7

სუბსიდიები

1 583,9

0,0

1 583,9

2165,4

0,0

2165,4

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

513,6

0,0

513,6

657,0

0,0

657,0

სხვა ხარჯები

491,0

0,0

491,0

181,9

0,0

181,9

 საოპერაციო სალდო

9 677,1

3 101,8

6 575,3

2256,3

0,0

2256,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4678,1

3 101,8

1 576,4

2100,3

0,0

2100,3

ზრდა

4 824,7

3 101,8

1 723,0

2200,3

0,0

2200,3

კლება

146,6

0,0

146,6

100,0

0,0

100,0

ლიანი სალდო

4 999,0

0,0

4 999,0

156,0

0,0

156,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4 872,7

0,0

4 872,7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

4 872,7

0,0

4 872,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

4 872,7

0,0

4 872,7

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების ცვლილება

   -126,3

0,0 

-126,3 

-155,9

0,0

-155,9

      კლება

126,3

0,0

126,3

155,9

0,0

155,9

               საშინაო

126,3

0,0

126,3

155,9

0,0

155,9

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

15 188,2

3 297,6

11 890,6

8147,0

0,0

8147,0

შემოსავლები

15 041,6

3 297,6

11 744,0

8047,0

0,0

8047,0

არაფინანსური აქტივების კლება

146,6

0,0

146,6

100,0

0,0

100,0

     გადასახდელები

10 315,5

3 297,5

7 018,0

8147,0

0,0

8147,0

ხარჯები

5 364,5

195,8

5 168,7

5790,8

0,0

5790,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 824,7

3 101,7

1 723,0

2200,3

0,0

2200,3

ვალდებულების კლება

126,3

0,0

126,3

155,9

0,0

155,9

ნაშთის ცვლილება

4 872,8

0,0

4 872,6

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8047,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

15 041,6

3 297,6

11 744,0

8047,0

0,0

8047,0

გადასახადები

6 234,5

0,0

6 234,5

6570,1

0,0

6570,1

გრანტები

5 903,5

3 297,6

2 605,9

746,9

0,0

746,9

სხვა შემოსავლები

2 903,6

0,0

2 903,6

730,0

0,0

730,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

გადასახადები

6 234,5

0,0

6 234,5

6570,1

0,0

6570,1

საშემოსავლო გადასახადი

861,6

 

861,6

1000,0

 

1000,0

ქონების გადასახადი

5 372,9

0,0

5 372,9

5570,1

0,0

5570,1

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)      

5 083,8

 

5 083,8

5 400,0

 

5 400,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

99,2

0,0

99,2

82,0

0,0

82,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

189,9

0,0

189,9

86,1

0,0

86,1

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  746,9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

გრანტები

5 903,5

3 297,6

2 605,9

746,9

0,0

746,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 903,5

3 297,6

2 605,9

746,9

0,0

746,9

   ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 605,9

0,0

2 605,9

746,9

0,0

746,9

    გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 409,0

0,0

2 409,0

531,9

0,0

531,9

  მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

196,9

0,0

196,9

215,0

0,0

215,0

   ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 297,6

3 297,6

0,0

0,0

0,0

0,0

    რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2 656,1

2 656,1

0,0

0,0

0,0

0,0

    სოფლის მხადრაჭერის პროგრამა

641,5

641,5

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0 

 0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 730,0 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2016 წლის 11 თვე  

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

სხვა შემოსავლები

903,6

0,0

903,6

730,0

0,0

730,0

  შემოსავლები საკუთრებიდან

692,0

0,0

692,0

320,0

0,0

320,0

პროცენტები

507,6

 

507,6

180,0

 

180,0

რენტა

184,4

0,0

184,4

140,0

0,0

140,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                 

93,7

 

93,7

80,0

 

80,0

 შემოსავალი მიწის იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან

90,7

 

90,7

60,0

 

60,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

243,2

0,0

243,2

210,0

0,0

210,0

ადმინისტრაციული  მოსაკრებლები და გადასახდელები

221,7

0,0

221,7

190,0

0,0

190,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,0

 

4,0

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5,8

 

5,8

5,0

 

5,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

198,0

 

198,0

150,0

 

150,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13,9

 

13,9

30,0

 

30,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი  და მომსახურება

21,5

0,0

21,5

20,0

0,0

20,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

21,5

0,0

21,5

20,0

0,0

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

204,1

 

204,1

200,0

 

200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 764,3

 

1 764,3

0,0

 

0,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5790,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

ხარჯები

5364,5

195,8

5 168,7

5790,8

0,0

5790,8

  შრომის ანაზღაურება

1 685,5

0,0

1 685,5

1787,8

0,0

1787,8

  საქონელი და მომსახურება

1022,7

195,8

826,9

943,0

0,0

943,0

  პროცენტი

67,8

0,0

67,8

55,7

0,0

55,7

  სუბსიდიები

1 583,9

0,0

1 583,9

2165,4

0,0

2165,4

  გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  სოციალური უზრუნველყოფა

513,6

0,0

513,6

657,0

0,0

657,0

  სხვა ხარჯები

491,0

0,0

491,0

181,9

0,0

181,9

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2100,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2200,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის 11თვე

2017წლის გეგმა

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

4824,7

2200,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

14,7

57,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 610,1

2092,9

04 00

განათლება

104,9

50,0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის 11 თვე

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

146,6

100,0

   ძირითადი აქტივები

18,0

20,0

    არაწარმოებული აქტივები

128,6

80,0

        მიწა

128,6

80,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნკციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

2017 წელი გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2157,9

2500,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2090,1

2442,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა

2090,1

2342,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

100,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმჭიფო მომსახურებაში

67,8

57,7   

702

თავდაცვა

75,5   

80,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკის საქმიანიბა

4171,2

1917,8   

7045

ტრანსპორტი

3325,4

1365,8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3325,4   

1365,8   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ეკონომიკურ საქმიანიბაში

845,8

552,0   

705

გარემოს დაცვა

259,5   

230,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

259,5

230,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნებაო

1148,2   

385,0

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

7063

წღალმომარაგება

419,4   

255,0   

7064

გარე განათება

87,3

130,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

641,5   

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

148,5   

160,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

148,5

160,0   

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

965,1   

1072,1   

7081

მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში

482,5   

557,6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

482,6   

509,5   

7083

ტელერადიომაუწღებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

5,0   

709

განათლება

741,4

988,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

541,5   

988,3   

7092

ზოგადი განათლება

199,9   

50,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

199,9   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

0,0

710

სოციალური დაცვა

521,9

657,0   

7101

ავადმყოფთა და შეხრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,4   

7,0   

71012

შეხრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

5,4

7,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვის სოციალური დაცვა

285,8   

400,0  

7106

საცხოვრებელი  უზრუნველყოფა

84,1

100,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

146,6  

150,0   

 

სულ

10189,2   

7991,1   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  156,0 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 155,9 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

         

   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  126,6  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  80,4 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   8,0  ათასი ლარი;

 

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 

თავი II

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე, საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.

 მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეში მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის კოორდინაცია. თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოცემული სამუშაოების შესრულება.

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატ

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა, ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობას შეექმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გარემო, რაც უზრუნველყოფს მათ კომფორტს.

 

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამა გულისხმობს როგორც ქ. ახალქალაქის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციას და მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც.

რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.

 

2.1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2017 წელს დაგეგმილია ქ. ახალქალაქის ქუჩების ორმოული შეკეთება.

· ქ. ახალქალაქის თუმანიანის ქუჩის რეაბილიტაცია (N 1 საჯარო სკოლიდან დემერჩიანის ქუჩის რეაბილიტაცია (ნაზარეთიანის ქუჩიდან სანაპიროს ქუჩამდე - 150 მ)

· 8. ვ. სარქისიანის ქუჩის რეაბილიტაცია (ნაზარეთიანის ქუჩიდან სანაპიროს ქუჩამდე - 175 მ)

· 9. ერევნის ქუჩის რეაბილიტაცია (ნაზარეთიანის ქუჩიდან სანაპიროს ქუჩამდე - 200 მ)

· 10. სპანდარიანის ქუჩის რეაბილიტაცია (ნაზარეთიანის ქუჩიდან სანაპიროს ქუჩამდე - 250 მ)

· 11. კნუნიანცის ქუჩის რეაბილიტაცია (ნაზარეთიანის ქუჩიდან სანაპიროს ქუჩამდე - 300მ)

 

რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.

2.1.2 სასოფლო გზების რემონტი

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2.2.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია

წყალმომარაგების პრობლემა მნიშვნელოვანი საკითხია ყველასათვის. ჩატარდება სარებაილიტაციო სამუშაოები

· ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტრკნაში სასმელი წყლის წყალსადენის გაყვანა

· ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბეჟანო ალათუმან სასმელი წყლის წყალსადენის გაყვანა

 

მოსახლოდნელი შედეგი: მოსახლეობა სადღეღამისოდ უზუნველყოფილი იქნება წყლით, რომელიც დადებითად აისახება მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგი: სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა.

2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2017 წელს ახალქალაქის ქუჩებზე დაგეგმილია გარე განათების ლამპიონების დადგმა უფრო მეტ ადგილას. გაფუჭებული ნათურების შეცვლა, მათი მოვლა-შენახვისა და ელ .ენერგიის მომსახურების ხარჯი.

მოსალოდნელი შედეგი: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა,

· ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარალეთის იუსტიციის სახლის ტერიტორიის

კეთილმოწყობა

· ქ.ახალქალაქის იუსტიციის სახლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

· ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შენობის რეაბილიტაცია

· კამერების შეძენა

· მინი სტადიონის მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული კეთილმოწყობის ღონისძიებები რათა ბავშვები უზრუნველყოფილ იქნენ კეთილმოწყობილი სპორტული მოედნებით.

 

2.4 სოფლის მხარდაჭერი სპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების საცხოვრებელი პირობების კეთილმოწყობა, განხორციელდება როგორც გზების რეაბილიტაცია, ასევე სხვა პროგრამები, როგორიცაა წყალმომარაგება, საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, სარიტუალო შენობების აშენება და სხვა. ყოველივე ამის შედეგად სრულად თუ არა, ნაწილობრივ მაინც იქნება მოსახლეობის მოთხოვნები დაკმაყოფილებული.

 

3. განათლება

1. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

სოფ. კარზახში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (50 ბავშვისათვის).

 

3.1 სკოლამდელი განათლება მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზეფუნქციონირებს საბავშვო ბაღის გაერთიანება, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 780 მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა, აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

 გარემონტდება საბავშვო ბაღები.

საბოლოო შედეგი: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ გამოავლინონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობები.

საბოლოო შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტული და რელიგიური განვითარების გაუმჯობესება და ხელშეწყობა.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება

· საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 75 -მდე მოსწავლე;

· სპორტული სკოლა; სადაც ირიცხება 198 -მდე სპორტსმენი;

· სპორტ კომპლექსი;სადაც 470 -მდე სპორტსმენია;

· საცურაო აუზი- სადაც 180-მდე მოსწავლეა;

 

4.1.1 სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება

დაფინანსებული იქნება სხვადასხვა სპორტული პირველობები,აგრეთვე, სხვა ჩატარებული ღონისძიებები.თანხები გამოყოფილი იქნება აგრეთვე დიპლომებისა და მედლების შესაძენად,რათა გამარჯვებული სპორტსმენები შესაბამისად დაჯილდოვდნენ. ჩატარებული იქნება შემდეგი ღონისძიებები:

· სათხულამურო შეჯიბრი „ ჯავახეთის ზამთარი „

· ფეხბურთის ჩემპიონატი

· ხელბურთის ჩემოპიონატი

· პირველობა ჭადრაკში

· პირველობა ჩოქბურთში

· პირველობა „არმპრესლინგ“-ში

· პირველობა ცურვაში

· პირველობა კარატესა და ბოქსში

· რაგბის პირველობის გახსნა

· პირველობა მსუბუქ ათლეტიკაში

· სასკოლო სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები

· საზაფხულო საბავშვო ბანაკის „ტაშვანკა“- ს ორგანიზება.

 

4.1.2 სპორტული სკოლა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული სკოლა, სადაც ირიცხება 170 -მდე სპორტსმენი; ჰყავთ ფეხბურთის გუნდი და იღებენ მონაწილეობას შეჯიბრებში. ხელი ეწყობა მათი სპორტული ცხოვრების მომავალ განვითარებასა და აგრეთვე მათ ჯანმრთელობას.

 

4.1.3 საჭადრაკო სკოლა

ფინანსდება საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 75-მდე მოსწავლე, ისინი ეუფლებიან ჭადრაკს სრულყოფილად და იღებენ სხვადასხვა პირველობებში მონაწილეობას.

 

4.1.4 სპორტ კომპლექსი

სპორტ კომპლექსში დადის 470-მდე სპორტსმენი, სადაც გადიან წრთვნებს, სპორტის შემდეგ სახეობებში: 1. ბოქსი. 2. კინგბოქსი. 3. კარატე. 4. სათხილამურო სპორტი. მონაწილეობენ შეჯიბრებეში, რაც ხშირად გამარჯვებით მთავრდება.

 

4.1.5 საცურაო აუზი

 საცურაო აუზზე დადის 180-მდე სხვადასხვა ასაკისა და რაოდენობის როგორც მოსწავლეები ასევე სპორტსმენები, რაც ხელს უწობს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი სპორტის სახეობის ჩამოყალიბებას.

 

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება;

· ბიბლიოთეკები;

· კლუბები

· სახელოვნებო სკოლები

· მუსიკალური სკოლა

· მუზეუმი

· აშუღის სკოლა

· მომავლის სახლი

 

4.2.1 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსდება ისეთი მასობრივ-ტრადიციული დღესასწაული, როგორიცაა ქალაქის დღე, „ ჯივანი“. ფესტივალები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ თვითნასწავლი მხატვრები და სხვა შემოქმედებითი ადამიანები. საახალწლოდ მოირთვება და გალამაზდება ქალაქი, ასევე საბავშვო ბაღის ბავშვებს გადაეცემათ საჩუქრები, დაჯილდოვდებიან საუკეთესო სპორტსმენები და მონაწილეები.

 

4.2.2 ბიბლიოთეკები

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკები და საბიბლიოთეკო გაერთიანებები.

შედეგი: მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით.

 

4.2.3 კლუბები

კლუბებში ერთიანდება ანსამბლი „ ჯავახკი“ , ქართული ანსამბლი „მურჯი“, სახელმწიფო ინსტრუმენტალური ანსამბლი, თოჯინების თეატრი, საბავშვო თეატრი, საესტრადო ანსამბლი. კლუბური გაერთიანებები აგრეთვე არსებობს მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობას, ბავშვებს, შეისწავლონ და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ღონისძიებებში.

 

4.2.4 სახელოვნებო სკოლები

სახელოსვნებო სკოლებში 140-მდე მოსწავლე სწავლობს ხატვას, ძერწვას, კერვას, ქარგვას და სხვა მრავალ სახელოვნებო დარგს.

 

4.2.5 მუსიკალური სკოლა

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს - 170 მოსწავლე,სადაც იღებენ სრულყოფილ მუსიკალურ განათელებას , მონაწილეობენ სხვადასხვა კონცერტებსა და საერთაშორისო ფესტივალებში.

 

4.2.6 მუზეუმი

 ახალქალაქის მუზეუმში ინახება ძველი ისტორიული შემოქმედებითი ნივთები, მუზეუმს ჰყავს დამთვალიერებელი, რაც მოსახლეობას ხელს უწყობს კარგად გაეცნონ ისტორიას.

 

4.2.7 აშუღის სკოლა

სკოლაში სწავლობს 30-მდე მოსწავლე, რომლებიც შეისწავლიან სიმღერასა და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას. მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას ფესტივალებში და აწყობენ კონცერტებს.

 4.2.8 მომავლის სახლი

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მომავლის სახლი, რომელშიც შექმნილია სხვადასხავა შემოქმედებითი ჯგუფები. სადაც ირიცხება 100 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინასებს მომავლის სახლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებლების ხელფასებსა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

საბოლოო შედეგი: ბავშვების განვითარება ხელოვნების დარგში.

 

4.3 საინფორმაციო პროგრამა.

ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს. იყვნენ სრულად ინფორმირებულები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით.

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები

პროგრამაში ერთიანდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება და ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები .

 

5.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია, დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების გავლენის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა)

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში შხამიანი ცხოველების, ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

საბოლოო შედეგი: ღონისძიებათა ხარისხიანი და დროული ჩატარება გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

 

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 5.2.1 ექსტრემალური შემთხვევბის, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

 ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს რაიონის შეჭირვებულ მოსახლეობას, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების, სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად. აღნიშნული დახმარებები გაიცემა სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა ქულები არ აღემატება 90 000 ქულას; ამ პროგრამით სარგებლობენ ასევე შშმ პირები ინვალიდის ეტლზე, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირები, ჰემოდიალიზის კურსზე მყოფი პირები, ასევე ის პირები რომლებიც დაავადებულები არიან ისეთი დაავადებებით როგორიცაა სისხლის გათეთრება, ღვიძლის დაშლა (ბოლო სტადია), ტუბერკულიოზი, ინფექციური დაავადებების მქონე და გონებრივად ჩამორჩენილი შშმ პირები, ხანგრძლივად წოლით რეჟიმში მყოფი ავადმყოფები.

 მოსალოდნელი შედეგები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

5.2.2 ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა და სამხედრო ძალების ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. ბენეფიტის ოდენობა 400 ლარი, ხოლო უსახლკარო პირთათვის 1000 ლარამდე.

მოსალოდნელი შედეგი: ომის გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

 5.2.3 ახალშობილთა დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. თითოეულ ახალშობილზე, მის მშობლებს მუნიციპალიტეტი გადასცემს 250 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება .

 

5.2.4.სოციალურად დაუცველი, შშმ და რეპრესირებული პირების, ობოლი ბავშვების, მარტოხელების, ოჯახების ორი ან მეტი პენსიონერით, დევნილების, მრავალშვილიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ფინანსური დახმარება ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულებია 100000-მდე, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რეპრესირებულები, დევნილები, დედით და მამით ობოლი ბავშვები, ახალდაქორწინებული უმუშევარი წყვილები, უსახლკარო პირები, შშმ პირები ინვალიდის ეტლზე, შშმ ბავშვები 18 წლამდე, მარტოხელა პირები, ორი ან მეტი პენსიონერი ოჯახში, ქიმიო-თერაპიის, დიალიზის კურსზე მყოფი პირები, 100 წელს გადაცილებული პირები. დახმარება შეადგენს 100-დან -1000 ლარს.

მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მარტოხელა პენსიონრების ასევე ლტოლვილთა და რეპრესირებულთა სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

5.2.5 საბინაო - საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის დახმარება-

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 70000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად, სახლის დაზიანების, საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში, კომისიის მიერ დაგენილი თანხის ოდენობით (1500 ლარამდე).

მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, ინვალიდ, ობოლ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ობოლ და მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახებდან ბავშვების ფასიანი სწავლების დაფინანსება, თითოეულ ბავშვზე 1000 ლარამდე.

მოსალოდნელი შედეგი: იმ ბავშვთა ფასიანი სწავლების უზრუნველყოფა, რომელთა მშობლებსაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვთ.

5.2.7 მეორე მსოფლიო ომის დროს გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების სოცილაურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.8 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეთა სოცილაურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.9 9 მაისის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გვირგვინებით შემკობის ღონისძიების ხარჯების დაფარვა (500 ლარი), ომში მონაწილე ვეტერანებისათვის ბანკეტის ორგანზების ხარჯის დაფარვა ( 1000 ლარი )

მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ მეომერთათვის პატივის მიგება.

5.2.10 ფინანსური დახმარება მედიკამენტებისათვის

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანური დახმარების გაწევა მედიკამენტებისათვის სოციალურად დაუცველ პირებზე (90000 ქულამდე), შშმ პირებზე ინვალიდის ეტლზე, შშმ ბავშვებსა და შშმ პირებზე კარდიოლოგიური ოპერაციული მკურნალობის შემდეგ100-დან 1000 ლარამდე).

მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი პირებისა და შშმ პირთა აუცილებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის 11 თვე

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

2017 წელი გეგმა 

მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საკუთარი სახსრები

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

10 315,5

3 297,5

7 018,0

8147,0

0,0

8147,0

 

ხარჯები

5 364,5

195,8

5 168,7

5790,8

0,0

5790,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 685,5

0,0

1 685,5

1787,8

0,0

1787,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 824,7

3 101,7

1 723,0

2200,3

0,0

2200,3

 

ვალდებულებების კლება

126,3

0,0

126,3

155,9

0,0

155,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2 284,2

0,0

2 284,2

656,4

0,0

656,4

 

ხარჯები

2 143,2

0,0

2 143,2

443,1

0,0

443,1

 

შრომიას ანაზღაურება

1 625,8

0,0

1 625,8

1728,1

0,0

1728,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,7

0,0

14,7

57,4

0,0

57,4

 

ვალდებულებების კლება

126,3

0,0

126,3

155,9

0,0

155,9

01 01

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

591,2

0,0

591,2

648,0

0,0

648,0

 

ხარჯები

587,1

0,0

587,1

643,0

0,0

643,0

 

შრომის ანაზღაურება

407,9

0,0

407,9

440,0

0,0

440,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

0,0

4,1

5,0

0,0

5,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 499,0

0,0

1 499,0

1694,8

0,0

1694,8

 

ხარჯები

1 488,3

0,0

1 488,3

1642,4

0,0

1642,4

 

შრომიას ანაზღაურება

1 217,9

0,0

1 217,9

1288,1

0,0

1288,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

52,4

0,0

52,4

 

ვალდებულებების კლება

0,1

 

0,1

0,0

 

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეთილებათა აღსრულების ფონდი

194,0

0,0

194,0

213,6

0,0

213,6

 

ხარჯები

67,8

0,0

67,8

57,7

0,0

57,7

 

ვალდებულებების კლება

126,2

0,0

126,2

155,9

0,0

155,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

75,5

0,0

75,5

80,4

0,0

80,4

 

ხარჯები

75,5

0,0

75,5

80,4

0,0

80,4

 

შრომიას ანაზღაურება

59,7

0,0

59,7

59,7

0,0

59,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციის მართვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომიას ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

თავდაცვის ღონისძიებები

75,5

0,0

75,5

80,4

0,0

80,4

 

ხარჯები

75,5

0,0

75,5

80,4

0,0

80,4

 

შრომიას ანაზღაურება

59,7

0,0

59,7

59,7

0,0

59,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5 578,9

3 297,5

2 281,4

2532,8

0,0

2532,8

 

ხარჯები

968,8

195,8

773,0

439,3

0,0

439,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 610,1

3 101,7

1 508,4

2092,9

0,0

2092,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 325,4

2 452,1

873,3

1365,8

0,0

1365,8

 

ხარჯები

326,0

0,0

326,0

75,3

0,0

75,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 999,4

2 452,1

547,3

1290,5

0,0

1290,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

766,2

133,6

632,6

615,0

0,0

615,0

 

ხარჯები

346,8

0,0

346,8

360,0

0,0

360,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419,4

133,6

285,8

255,0

0,0

255,0

03 02 02

წღლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია

419,4

133,6

285,8

255,0

0,0

255,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419,4

133,6

285,8

255,0

0,0

255,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

259,5

0,0

259,5

230,0

0,0

230,0

 

ხარჯები

259,5

0,0

259,5

230,0

0,0

230,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

87,3

0,0

87,3

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

87,3

0,0

87,3

130,0

0,0

130,0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმიწღობა

845,8

70,3

775,5

552,0

0,0

552,0

 

ხარჯები

100,2

0,0

100,2

4,6

0,0

4,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

745,6

70,3

675,3

547,7

0,0

547,7

03 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

641,5

641,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445,7

445,7

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

საგანმნათლებ

741,4

0,0

741,4

900,0

0,0

900,0

 

ხარჯები

541,5

0,0

541,5

938,3

0,0

938,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,9

0,0

199,9

50,0

0,0

50,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

541,5

0,0

541,5

938,3

0,0

938,3

 

ხარჯები

541,5

0,0

541,5

938,3

0,0

938,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

ბაგა ბაღების რეაბილიტაცია

199,9

0,0

199,9

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,9

0,0

199,9

50,0

0,0

50,0

5 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდების ხელშეწღობა და სპორტი

965,1

0,0

965,1

1072,1

0,0

1072,1

 

ხარჯები

965,1

0,0

965,1

1072,1

0,0

1072,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწღობა

482,5

0,0

482,5

557,6

0,0

557,6

 

ხარჯები

482,5

0,0

482,5

557,6

0,0

557,6

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

52,1

0,0

52,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

52,1

0,0

52,1

50,0

0,0

50,0

05 01 02

სპორტული სკოლა #1

153,5

0,0

153,5

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

153,5

0,0

153,5

160,0

0,0

160,0

05 01 03

ჭადრაკის სკოლა

26,8

0,0

26,8

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

26,8

0,0

26,8

32,0

0,0

32,0

05 01 04

სპორტული კომპლექსი

118,3

0,0

118,3

135,6

0,0

135,6

 

ხარჯები

118,3

0,0

118,3

135,6

0,0

135,6

05 01 05

საცურაო აუზი

131,8

0,0

131,8

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

131,8

0,0

131,8

180,0

0,0

180,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწღობა

482,6

0,0

482,6

509,5

0,0

509,5

 

ხარჯები

482,6

0,0

482,6

509,5

0,0

509,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

46,8

0,0

46,8

58,0

0,0

58,0

 

ხარჯები

46,8

0,0

46,8

58,0

0,0

58,0

05 02 02

ბიბილიოთეკები

69,5

0,0

69,5

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

69,5

0,0

69,5

79

0,0

79

05 02 03

კლუბები

122,2

0,0

122,2

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

122,2

0,0

122,2

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

152,1

0,0

152,1

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

152,1

0,0

152,1

145,0

0,0

145,0

05 02 05

მუზეუმები

33,9

0,0

33,9

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

33,9

0,0

33,9

38,0

0,0

38,0

05 02 06

აშუღის სკოლა

20,5

0,0

20,5

19,5

0,0

19,5

 

ხარჯები

20,5

0,0

20,5

19,5

0,0

19,5

05 02 07

მომავლის სახლი

37,6

0,0

37,6

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

37,6

0,0

37,6

40,0

0,0

40,0

05 03

საინფორმაციო პროგრამა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უხრუნველყოფა

670,4

0,0

670,4

817,0

0,0

817,0

 

ხარჯები

670,4

0,0

670,4

817,0

0,0

817,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

148,5

0,0

148,5

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

148,5

0,0

148,5

160,0

0,0

160,0

06 02

სოციალური პროგრამები

521,9

0,0

521,9

657,0

0,0

657,0

 

ხარჯები

521,9

0,0

521,9

657,0

0,0

657,0

06 02 01

სასწრაფო შემთხვევების ოპერაციების და მკურნალობის ხარჯი

96,0

0,0

96,0

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

95,0

0,0

95,0

06 02 02

ომის ინვალიდების დახმარება

5,4

0,0

5,4

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

5,4

0,0

5,4

7,0

0,0

7,0

06 02 03

ახალდაბადებულების დახმარება

162,7

0,0

162,7

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

162,7

0,0

162,7

170,0

0,0

170,0

06 02 04

ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

122,7

0,0

122,7

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

122,7

180,0

0,0

180,0

06 02 05

ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

84,1

0,0

84,1

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,1

0,0

84,1

100,0

0,0

100,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის ფასიანი სწავლება

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

06 02 07

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი

9,2

0,0

9,2

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

9,2

0,0

9,2

8,0

0,0

8,0

06 02 08

ომის მონაწილეთა ოჯახების დახმარება

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

06 02 09

9 მაისის ღონისძიება

1,7

0,0

1,7

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

1,7

0,0

1,7

1,5

0,0

1,5

06 02 10

ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

39,2

0,0

39,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

39,2

0,0

39,2

45,0

0,0

45,0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.