ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.150.016107
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
27/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.150.016107
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 14/02/2017)

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2016 წლის 27 დეკემბერი

სოფ. წეროვანი

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1
1.  ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს.

                                       /თან ერთვის/

მუხლი 2
1.  ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 24 დეკემბრის №48 დადგენილება(190020020.35.150.016098).
მუხლი 3
1.  დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 01 იანვრიდან. 
მუხლი 4
1.  დადგენილების გასაჩივრება მხარეთა მიერ შეიძლება ერთი თვის ვადაში მცხეთის რაიონულ სასამართლოში /მცხეთა, სამხედროს ქ. №17/.

საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ბალაშვილი
თავი I

ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,290.5

250.0

2,040.5

2,450.1

250.0

2,200.1

2,413.3

0.0

2,413.3

გადასახადები

4.5

0.0

4.5

36.8

0.0

36.8

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

სხვა შემოსავლები

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,262.1

217.7

2,044.4

2,485.7

272.9

2,212.8

2,338.5

0.0

2,338.5

შრომის ანაზღაურება

836.8

0.0

836.8

904.4

0.0

904.4

841.0

0.0

841.0

საქონელი და მომსახურება

177.9

9.9

168.0

226.3

63.8

162.5

173.9

0.0

173.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,066.2

207.8

858.4

1,130.9

209.1

921.8

1,103.6

0.0

1,103.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

181.2

0.0

181.2

224.1

0.0

224.1

218.7

0.0

218.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

28.4

32.3

-3.9

-35.6

-22.9

-12.7

74.8

0.0

74.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.7

0.0

1.7

17.3

9.1

8.2

74.8

0.0

74.8

ზრდა

1.7

0.0

1.7

17.3

9.1

8.2

74.8

0.0

74.8

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

26.7

32.3

-5.6

-52.9

-32.0

-20.9

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

26.7

32.3

-5.6

-54.9

-32.4

-22.5

0.0

0.0

0.0

ზრდა

32.3

32.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

32.3

32.3

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

5.6

0.0

5.6

54.9

32.4

22.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

5.6

 

5.6

54.9

32.4

22.5

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

-2.0

-0.4

-1.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

2.0

0.4

1.6

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.0

0.4

1.6

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      ათას ლარებში           

მუხლი 3. ახალგორის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  2413.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

2,290.5

250.0

2,040.5

2,450.1

250.0

2,200.1

2,413.3

0.0

2,413.3

შემოსავლები

1

2,290.5

250.0

2,040.5

2,450.1

250.0

2,200.1

2,413.3

0.0

2,413.3

შემოსავლები

1

2,290.5

250.0

2,040.5

2,450.1

250.0

2,200.1

2,413.3

0.0

2,413.3

გადასახადები

11

4.5

0.0

4.5

36.8

0.0

36.8

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

113

4.5

0.0

4.5

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

2.6

 

2.6

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.1

 

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

1.8

0.0

1.8

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

1.8

 

1.8

2.1

 

2.1

0.0

 

 

გრანტები

13

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2,034.0

0.0

2,034.0

2,163.3

0.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,944.0

 

1,944.0

2,073.3

 

2,073.3

2,323.3

 

2,323.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

250.0

250.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

250.0

250.0

 

250.0

250.0

 

0.0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.4

 

0.4

0.0

 

 

0.0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

1.6

 

1.6

0.0

 

 

0.0

 

 

   

 

   

 

   

 

   
   

 

   

 

   

 

   

მუხლი 3. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 2413.3 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება

კოდი

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2,034.0

0.0

2,034.0

2,163.3

0.0

2,163.3

2,413.3

0.0

2,413.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,944.0

 

1,944.0

2,073.3

 

2,073.3

2,323.3

 

2,323.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

250.0

250.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

250.0

250.0

 

250.0

250.0

 

0.0

 

 

მუხლი 4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 2338.5 ათასი ლარის ოდენობით  თანდართული რედაქციით.

     

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,262.1

217.7

2,044.4

2,485.7

272.9

2,212.8

2,338.5

0.0

2,338.5

შრომის ანაზღაურება

836.8

0.0

836.8

904.4

0.0

904.4

841.0

0.0

841.0

საქონელი და მომსახურება

177.9

9.9

168.0

226.3

63.8

162.5

173.9

0.0

173.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,066.2

207.8

858.4

1,130.9

209.1

921.8

1,103.6

0.0

1,103.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

181.2

0.0

181.2

224.1

0.0

224.1

218.7

0.0

218.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

მუხლი  5. განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლებისა და ზრდის ფუნქცია თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.7

0.0

1.7

17.3

9.1

8.2

74.8

0.0

74.8

ზრდა

1.7

0.0

1.7

17.3

9.1

8.2

74.8

0.0

74.8

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი  6. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

966.2   

9.9   

956.3   

1,090.0   

69.9   

1,020.1   

1,041.7   

0.0   

1,041.7   

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

966.2   

9.9   

956.3   

1,090.0   

69.9   

1,020.1   

1,041.7   

0.0   

1,041.7   

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

966.2   

9.9   

956.3   

1,065.0   

69.9   

995.1   

1,031.7   

0.0   

1,031.7   

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

25.0   

0.0   

25.0   

10.0   

0.0   

10.0   

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

თავდაცვა

45.6   

0.0   

45.6   

46.9   

0.0   

46.9   

43.5   

0.0   

43.5   

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გარემოს დაცვა

108.4   

0.0   

108.4   

134.4   

13.1   

121.3   

127.3   

0.0   

127.3   

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

108.4   

0.0   

108.4   

134.4   

13.1   

121.3   

127.3   

0.0   

127.3   

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

125.0   

29.5   

95.5   

139.5   

37.2   

102.3   

138.2   

0.0   

138.2   

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

125.0   

29.5   

95.5   

139.5   

37.2   

102.3   

138.2   

0.0   

138.2   

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გარე განათება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ჯანმრთელობის დაცვა

36.0   

0.0   

36.0   

38.8   

0.0   

38.8   

40.0   

0.0   

40.0   

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

36.0   

0.0   

36.0   

38.8   

0.0   

38.8   

40.0   

0.0   

40.0   

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

დასვენება, კულტურა და რელიგია

241.7   

0.0   

241.7   

276.2   

3.6   

272.6   

248.7   

0.0   

248.7   

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93.3    

0.0   

93.3   

104.1   

0.0   

104.1   

89.5   

0.0   

89.5   

მომსახურება კულტურის სფეროში

118.7   

0.0   

118.7   

141.3   

0.6   

140.7   

136.2   

0.0   

136.2   

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.3   

0.0   

29.3   

27.0   

0.0   

27.0   

23.0   

0.0   

23.0   

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.4   

0.0   

0.4   

3.8   

3.0   

0.8   

0.0   

0.0   

0.0   

განათლება

559.7   

178.3   

381.4   

557.2   

158.2   

399.0   

553.9   

0.0   

553.9   

სკოლამდელი აღზრდა

467.7   

160.0   

307.7   

473.4   

158.2   

315.2   

469.6   

0.0   

469.6   

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

92.0   

18.3   

73.7   

83.8   

0.0   

83.8   

84.3   

0.0   

84.3   

სოციალური დაცვა

181.2   

0.0   

181.2   

220.0   

0.0   

220.0   

220.0   

0.0   

220.0   

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

108.0   

0.0   

108.0   

120.0   

0.0   

120.0   

120.0   

0.0   

120.0   

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

108.0   

0.0   

108.0   

120.0   

0.0   

120.0   

120.0   

0.0   

120.0   

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.5   

0.0   

0.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

37.6   

0.0   

37.6   

45.0   

0.0   

45.0   

45.0   

0.0   

45.0   

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

35.1   

0.0   

35.1   

55.0   

0.0   

55.0   

55.0   

0.0   

55.0   

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სულ

2,263.8   

217.7   

2,046.1   

2,503.0   

282.0   

2,221.0   

2,413.3   

0.0   

2,413.3   

მუხლი 7.  ახალგორის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

9.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 40.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.5 ათასი ლარი;

გ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6.5 ათასი ლარი;

მუხლი 8. ახალგორის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტით  მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 იანვრის №3 დადგენილების მიხედვით  და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 9. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

9.1 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

9.1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.6

0.0

45.6

46.9

0.0

46.9

43.5

0.0

43.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45.6

0.0

45.6

46.9

0.0

46.9

43.5

0.0

43.5

9.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის  დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა-შენახვა,  საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა,  ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და გარე -განათების  ქსელის მოვლა პატრონობა.

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

233.4

29.5

203.9

273.9

50.3

223.6

265.5

0.0

265.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

206.1

29.5

176.6

242.4

49.1

193.3

225.0

0.0

225.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.4

0.0

25.4

26.4

1.8

24.6

25.2

0.0

25.2

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

108.4

0.0

108.4

134.4

13.1

121.3

127.3

0.0

127.3

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

63.0

20.2

42.8

65.0

32.6

32.4

59.9

0.0

59.9

03 02 04

საოჯახო საკანილიზაციო სისტემების მომსახურების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

გარეგანათება

 

9.3

9.3

0.0

16.6

1.6

15.0

12.6

0.0

12.6

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

27.3

0.0

27.3

31.5

1.2

30.3

40.5

0.0

40.5

03.03.01

გამწვანების ღონისძიებები

27.3

0.0

27.3

31.5

1.2

30.3

40.5

0.0

40.5

 

ათას ლარებში

9.2.1  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის  მოვლა-შენახვის პროგრამა, საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის  ამოწმენდის სამუშაოები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

ა)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01 01)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი წყლის სისტემების  რეაბილიტაციას.

ბ)დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 01 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა-დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების  ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

 გ ) საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

დ)გამწვანების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგამის ფარგლებში   წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

ე) გარე-განათების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)ქვეპროგრამის ფარგლებში წეროვანის, წილკნის და ფრეზეთის დასახლებაში დაგეგმილია გარე-განათების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

9.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება

04 00

განათლება

559.7

178.3

381.4

557.2

158.2

399.0

553.9

0.0

553.9

04 01

ბაგა-ბაღი

467.7

160.0

307.7

473.4

158.2

315.2

469.6

0.0

469.6

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

92.0

18.3

73.7

83.8

0.0

83.8

84.3

0.0

84.3

                                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

 ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04  01)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  ერთი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც  სკოლამდელ განათლებას იღებს 550  ბავშვი. ბაგა-ბაღს   ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 25-მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის თანამშრომელთა  და აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და  სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.

ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი  (პროგრამული კოდი 04  03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან  დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის, ქსოვის, მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის, ჭადრაკის, ჭრა-კერვის, გალობის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ  იღებენ დამატებით განათლებას.

ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 210-მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.

9.4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსებას ,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.  

ათას ლარებში

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

241.7

0.0

241.7

276.2

3.6

272.6

248.7

0.0

248.7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

93.3

0.0

93.3

104.1

0.0

104.1

89.5

0.0

89.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.2

0.0

0.2

3.7

0.0

3.7

1.5

0.0

1.5

05 01 02

სპორტული სკოლები

93.1

0.0

93.1

100.4

0.0

100.4

88.0

0.0

88.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

118.7

0.0

118.7

141.3

0.6

140.7

136.2

0.0

136.2

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

40.9

0.0

40.9

48.1

0.0

48.1

52.9

0.0

52.9

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

47.8

0.0

47.8

61.5

0.6

60.9

50.5

0.0

50.5

05 02 04

კლუბები

28.7

0.0

28.7

29.7

0.0

29.7

32.8

0.0

32.8

05 02 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.4

0.0

0.4

3.8

3.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

29.3

0.0

29.3

27.0

0.0

27.0

23.0

0.0

23.0

9.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სასპორტო სკოლის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

ა) სპორტული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები მოხდება მათი  დაფინანსება. არსებული პროგრამა ემსახურება 200-მდე  სკოლის ასაკის სპორტსმენს.

9.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის,ბიბლიოთეკების გაერთიანების  ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ა)ახალგორის  სამუსიკო  სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  არსებობს  მუსიკალური სკოლა ექვსწლედით,  სადაც   სწავლობს 70-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება  კლასიკური და ხალხური მუსიკის  კულტურული ღონისძიებები.

ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

 გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს  კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება. კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობსადგილობრივ მოსახლეობისათვის  მათი რეპერტუარის გაცნობას .

9.4.3რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.და ფინანსდება  ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის გავლით. ამასთან ერთად ფინანსდება,  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები, მათი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები.

9.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

217.2

0.0

217.2

258.8

0.0

258.8

260.0

0.0

260.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

36.0

0.0

36.0

38.8

0.0

38.8

40.0

0.0

40.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

181.2

0.0

181.2

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

108.0

0.0

108.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

37.6

0.0

37.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

35.1

0.0

35.1

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე  დასახლებებში  ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

9.5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,   ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა)  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც   კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება  სრულად არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო დაზღვევით.

ბ)  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება . ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც შეადგენს  400 ლარს.

გ)   ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახისთვის ბავშვის შეძენაზე,რომლის ოდენობაც შეადგენს   300 ლარს.

თავი III

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

2,263.8

217.7

2,046.1

2,505.0

282.4

2,222.6

2,413.3

0.0

2,413.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,262.1

217.7

2,044.4

2,485.7

272.9

2,212.8

2,338.5

0.0

2,338.5

 

შრომის ანაზღაურება

836.8

0.0

836.8

904.4

0.0

904.4

841.0

0.0

841.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

17.3

9.1

8.2

74.8

0.0

74.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.0

0.4

1.6

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

966.2

9.9

956.3

1,092.0

70.3

1,021.7

1,041.7

0.0

1,041.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

964.5

9.9

954.6

1,075.4

60.8

1,014.6

966.9

0.0

966.9

 

შრომის ანაზღაურება

793.0

0.0

793.0

858.3

0.0

858.3

798.2

0.0

798.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

14.6

9.1

5.5

74.8

0.0

74.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.0

0.4

1.6

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

261.6

0.0

261.6

299.0

2.4

296.6

272.6

0.0

272.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

261.6

0.0

261.6

295.6

1.2

294.4

271.8

0.0

271.8

 

შრომის ანაზღაურება

221.0

0.0

221.0

266.8

0.0

266.8

248.0

0.0

248.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.8

1.2

0.6

0.8

0.0

0.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

704.6

9.9

694.7

768.0

67.9

700.1

759.1

0.0

759.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

702.9

9.9

693.0

754.8

59.6

695.2

685.1

0.0

685.1

 

შრომის ანაზღაურება

572.0

0.0

572.0

591.5

0.0

591.5

550.2

0.0

550.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

12.8

7.9

4.9

74.0

0.0

74.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

10.0

0.0

10.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.6

0.0

45.6

46.9

0.0

46.9

43.5

0.0

43.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45.6

0.0

45.6

46.9

0.0

46.9

43.5

0.0

43.5

 

შრომის ანაზღაურება

43.8

0.0

43.8

46.1

0.0

46.1

42.8

0.0

42.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45.6

0.0

45.6

46.9

0.0

46.9

43.5

0.0

43.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

45.6

0.0

45.6

46.9

0.0

46.9

43.5

0.0

43.5

 

შრომის ანაზღაურება

43.8

0.0

43.8

46.1

0.0

46.1

42.8

0.0

42.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

233.4

29.5

203.9

273.9

50.3

223.6

265.5

0.0

265.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

233.4

29.5

203.9

273.9

50.3

223.6

265.5

0.0

265.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

206.1

29.5

176.6

242.4

49.1

193.3

225.0

0.0

225.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

206.1

29.5

176.6

242.4

49.1

193.3

225.0

0.0

225.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.4

0.0

25.4

26.4

1.8

24.6

25.2

0.0

25.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

25.4

0.0

25.4

26.4

1.8

24.6

25.2

0.0

25.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

108.4

0.0

108.4

134.4

13.1

121.3

127.3

0.0

127.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

108.4

0.0

108.4

134.4

13.1

121.3

127.3

0.0

127.3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

63.0

20.2

42.8

65.0

32.6

32.4

59.9

0.0

59.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

63.0

20.2

42.8

65.0

32.6

32.4

59.9

0.0

59.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

saojaxo sakanalizacio sistemebis momsaxurebis programa

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

gare ganaTeba

9.3

9.3

0.0

16.6

1.6

15.0

12.6

0.0

12.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

9.3

9.3

0.0

16.6

1.6

15.0

12.6

0.0

12.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

27.3

0.0

27.3

31.5

1.2

30.3

40.5

0.0

40.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

27.3

0.0

27.3

31.5

1.2

30.3

40.5

0.0

40.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03.03.01

გამწვანების ღონისძიებები

27.3

0.0

27.3

31.5

1.2

30.3

40.5

0.0

40.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

27.3

0.0

27.3

31.5

1.2

30.3

40.5

0.0

40.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

stiqiiT Sedegebis salikvidacio RonisZiebebis dafinanseba

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

559.7

178.3

381.4

557.2

158.2

399.0

553.9

0.0

553.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.7

178.3

381.4

557.2

158.2

399.0

553.9

0.0

553.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ბაგა-ბაღი

467.7

160.0

307.7

473.4

158.2

315.2

469.6

0.0

469.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

467.7

160.0

307.7

473.4

158.2

315.2

469.6

0.0

469.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

92.0

18.3

73.7

83.8

0.0

83.8

84.3

0.0

84.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

92.0

18.3

73.7

83.8

0.0

83.8

84.3

0.0

84.3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

241.7

0.0

241.7

276.2

3.6

272.6

248.7

0.0

248.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

241.7

0.0

241.7

273.5

3.6

269.9

248.7

0.0

248.7

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

93.3

0.0

93.3

104.1

0.0

104.1

89.5

0.0

89.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

93.3

0.0

93.3

104.1

0.0

104.1

89.5

0.0

89.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.2

0.0

0.2

3.7

0.0

3.7

1.5

0.0

1.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.2

3.7

0.0

3.7

1.5

0.0

1.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

93.1

0.0

93.1

100.4

0.0

100.4

88.0

0.0

88.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

93.1

0.0

93.1

100.4

0.0

100.4

88.0

0.0

88.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

118.7

0.0

118.7

141.3

0.6

140.7

136.2

0.0

136.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

118.7

0.0

118.7

138.6

0.6

138.0

136.2

0.0

136.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.3

0.0

1.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

40.9

0.0

40.9

48.1

0.0

48.1

52.9

0.0

52.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

40.9

0.0

40.9

45.4

0.0

45.4

52.9

0.0

52.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

47.8

0.0

47.8

61.5

0.6

60.9

50.5

0.0

50.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

47.8

0.0

47.8

61.5

0.6

60.9

50.5

0.0

50.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კლუბები

28.7

0.0

28.7

29.7

0.0

29.7

32.8

0.0

32.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

28.7

0.0

28.7

29.7

0.0

29.7

32.8

0.0

32.8

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.4

0.0

0.4

3.8

3.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.4

0.0

0.4

3.8

3.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

29.3

0.0

29.3

27.0

0.0

27.0

23.0

0.0

23.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

29.3

0.0

29.3

27.0

0.0

27.0

23.0

0.0

23.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

217.2

0.0

217.2

258.8

0.0

258.8

260.0

0.0

260.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

217.2

0.0

217.2

258.8

0.0

258.8

260.0

0.0

260.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

36.0

0.0

36.0

38.8

0.0

38.8

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

36.0

0.0

36.0

38.8

0.0

38.8

40.0

0.0

40.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

181.2

0.0

181.2

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

181.2

0.0

181.2

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

108.0

0.0

108.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

108.0

0.0

108.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

37.6

0.0

37.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

37.6

0.0

37.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

35.1

0.0

35.1

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.1

0.0

35.1

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

სტიქიით დაზარალებულთა ერთდროული დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.