„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.142.016144
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
12
27/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.142.016144
„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 17/02/2017)

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2016 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ნინოწმინდა

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის, საქათველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №24 დადგენილება „ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” (www.matsne.gov.ge, 06/01/2016, ს/კოდი: 190020020.35.142.016132).
მუხლი 3
  ეს  დადგენილება ამოქმედდეს 2017  წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარესუმბატ კიურეღიანიდანართი
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი 

თავი I
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი 

მუხლი 1. ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  ბალანსი
 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,137.2

7,372,4

2 600.5

4,771.9

4,402.3

0.0

4,402,3

გადასახადები

1228.1

1,420.0

0.0

1,420.0

2,320.0

0.0

2,320.0

გრანტები

5,393.6

5,498.6

2 600.5

2,898.1

1,897.3

0.0

1,897.3

სხვა შემოსავლები

515.5

453.8

0.0

453.8

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

3 729.6

4,210.1

80.6

4,129.5

3,789.0

0.0

3,789.0

შრომის ანაზღაურება

1,284.3

1,410.8

0.0

1,410.8

1,300.1

0.0

1,300.1

საქონელი და მომსახურება

717.1

837.8

80.6

757.2

701.9

0.0

701.9

სუბსიდიები

1,132.7

1,325.5

0.0

1,325.5

1,291.0

0.0

1,291.0

გრანტები

187,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

241.6

400.1

0.0

400.1

289.8

0.0

289.8

სხვა ხარჯები

166.1

335.8

0.0

335.8

206.2

0.0

206.2

საოპერაციო სალდო

3,407.6

3 162.4

2 519.9

642.4

613.3

0.0

613.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,805.8

4 447.8

2 519.9

1 927.9

613.3

0.0

613.3

ზრდა

3,950.0

4 472.5

2 519.9

1 952.6

633.3

0.0

633.3

კლება

144.2

24.7

0.0

24.7

20.0

0.0

20.0

მთლიანი სალდო

-398.2

-1 285.4

0.0

-1 285.4

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-401.2

-1 285.4

0.0

-1 285.4

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

 401.2

1 285.4

0.0

1 285.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

401.2

1 285.4

0.0

1 285.4

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0,0

        0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,281.4

7397.1

2 600.5

4796.6

4,422.3

0.0

4,422.3

      შემოსავლები

7,137.2

7372.4

2 600.5

4771.9

4,402.3

0.0

4,402.3

      არაფინანსური აქტივების კლება

144.2

24.7

0.0

24.7

20.0

0.0

20.0

      ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,682.6

8,682.6

2 600.5

6,082.0

4,422.3

0.0

4,422.3

       ხარჯები

3729.6

4,210.1

80.6

4,129.5

3,789.0

0.0

3,789.0

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,950.0

4472.5

2 519.9

1952.6

633.3

0.0

633.3

      ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-401.2

-1 285.4

0.0

-1285.4

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 402.3 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,137.2

7 372.4

2 600.5

4771.9

4,402.3

0.0

4,402.3

გადასახადები

1228.1

1420.0

0.0

1420.0

2,320.0

0.0

2,320.0

გრანტები

5393.6

5 498.6

2 600.5

2898.1

1,897.3

0.0

1,897.3

სხვა შემოსავლები

515.5

453.8

0.0

453.8

185.0

0.0

185.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1228.1

1420.0

0.0

1420.0

2,320.0

0.0

2,320.0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

550,0

0,0

550,0

380.0

0.0

380.0

ქონების გადასახადი

1228.1

870,0

0,0

870,0

1,940.0

0.0

1,940.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

290.2

361,0

0,0

361,0

1,239.5

0.0

1,239.5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.8

1,0

0,0

1,0

0.5

0.0

0.5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

562.6

432,0

0,0

432,0

499.0

0.0

499.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

374.3

76,0

0,0

76,0

201.0

0.0

201.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 897,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

5 393.6

5 498,6

1,897.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 393.6

5 498,6

1,897.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 348.4

2898,1

1,897.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,183.4

2733,1

1,732.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

165.0

165,0

165.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2045.2

2 600,5

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

14,4

0,0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1488,0

2028,3

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

542.8

572,2

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0,0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0,0

0,0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0,0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 185.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის    გეგმა

სხვა შემოსავლები

515.5

453,8

185.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

326.2

222,1

78.0

პროცენტები

161.7

112,6

0.0

რენტა

164.5

109,5

78.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

107.0

105,0

75.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

4,5

3.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

45.4

170,0

57.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6.3

140,0

52.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

2.5

16,0

50.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.2

1,0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

120,0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2.6

3,0

2.0

შემოსავლები მომსახურების გეწევიდან

39.1

30,0

5.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143,9

61,7

50.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0,0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3,789.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3729.6

4,210.1

80.6

4,129.5

3,789.0

0.0

3,789.0

შრომის ანაზღაურება

1,284.3

1,410.8

0.0

1,410.8

1,300.1

0.0

1,300.1

საქონელი და მომსახურება

717.1

837.8

80.6

757.2

701.9

0.0

701.9

სუბსიდიები

1,132.7

1,325.5

0.0

1,325.5

1,291.0

0.0

1,291.0

გრანტები

187,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

241.6

400.1

0.0

400.1

289.8

0.0

289.8

სხვა ხარჯები

166.1

235.8

0.0

235.8

206.2

0.0

206.2

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  613.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  633.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის    გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

175.3

88.0

34.4

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.2

0.8

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3773.5

4 383.7

598.9

განათლება

0,0

0.0

0.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0,0

0.0

0.0

სულ ჯამი

3.950,0

4.472.5

633.3

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის    გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

144.2

24,7

20.0

ძირითადი აქტივები

27,2

0,0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

117.0

24,7

20.0

მიწა

117.0

24,7

20.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 953.5

2,099.8

1,965.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,891.7

2,055.8

1,945.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,891.7

2,040.6

1,865.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

15,3

80.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

47.4

44.0

20.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

14.4

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

55.3

66.5

60.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

189.6

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

189.6

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2512.1

3 200.1

154.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

542.8

572.2

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

542.8

572.2

0.0

7045

ტრანსპორტი

1969.3

2 627.9

154.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1969.3

2 627.9

154.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

303,1

476.9

305.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

117,3

190.0

185.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

185,8

286.9

120.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1373.8

1,252.6

504.9

7061

ბინათმშენებლობა

112.2

44.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

544.8

214.3

80.0

7064

გარე განათება

134,6

124.1

13.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

582.2

869.8

411.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

109.0

112.0

109.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

109.0

112.0

109.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

530.9

685.5

640.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

180.8

303.5

270.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

249.3

268.0

247.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

52.8

60.0

69.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

34,3

40.0

40.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

13,7

14.0

14.0

709

განათლება

417.3

400.0

400.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

370.0

365.0

365.0

7092

ზოგადი განათლება

0,0

35.0

35.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

35.0

35.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

47.3

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

235.0

389.1

284.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

54.3

98.4

70.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

44.7

88.4

60.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

9,6

10.0

10.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

123.6

173.9

155.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

39.6

51.7

35.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

17.5

65.1

24.0

 

სულ

7679.6

682.6

4,422.3

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების  ცვლილება – 0.0   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო   ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს გამგეობის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 165.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი.

 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური  უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით

თავი II
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზაცია

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზაცია

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სოფლების გზების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია, ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე ამ პროექტით გათვალისწინებულია ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების თოვლისგან გაწმენდა.

2.1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01 01

ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, გზების მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პეროიდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 90 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე  გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები: 

ქ. ნინოწმინდის  სომხური  ქუჩის მოასფალტება.

 1. ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02 )

ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ხიდების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: ქ. ნინოწმინდის ხიდების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია,დასუფთავების ღონისძიებები, ასევე,  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო  სისტემის მშენებლობა; კარლ-მარქსის ქუჩა, კარს-ლენინაკანის ქუჩა, გინოსიანის ქუჩა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა, რუსთაველის ქუჩა, მიასნიკიანის ქუჩა, ლერმონტოვის ქუჩა.

2.2.2  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 02)

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის     წყალსადენი სისტემების  რეაბილიტაცია/მშენებლობა:წყალსადენი სისტემისათვის ტუმბოების შეძენა; ქ. ნინოწმინდა, სოფ. ეშტია, სოფ. დიდი არაქალი, სოფ. სათხა, სოფ. ფოკა.

 • სოფელ დილიფის წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია
 • ქ. ნინოწმინდის აბაზანას შემოღობვა
 • სოფელ დიდი გონდრიოს სანიარღვე სისტემის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის (3500 მ3) ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის დასუფთავება.

2.2.4 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება.

2.2.5 გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გარე განათების  მშენებლობა: სოფ. უჩმანა , სოფ. ყაურმა.

2.2.6  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

2.3   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია, ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი, ქ. ნინოწმინდის ტროტუარების კეთილმოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია,  სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობაა, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

- სპორტული დარბაზის მშენებლობის დასრულება.

- მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა; ქ. ნინოწმინდა, სოფ. სათხა, სოფ. ფოკა, სოფ, სპასოვკა,სოფ. როდიონოვკა, სოფ. ჰეშტია.

-  რიტუალური სახლების რეაბილიტაცია: სოფ. განძა, სოფ. უჩმანა.

2.3.2 ადმინისტრაციული   შენობების  რეაბილიტაცია  და   კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

   – ქ. ნინოწმინდის ახალი ადმინისტრაციული შენიბის რეაბილიტაცია

  2.3.3 ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაძი(პროგრამული კოდი 03 03 03)

  – ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი

2.3.4 ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება (პროგრამული კოდი 03 03 04)

  ქ. ნინოწმინდის შუქნიშნების რეაბილიტაცია.

2.3.5 ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა და ძველი ბაზრისშეკეთება (პროგრამული კოდი 03 03 05)

2.4 სოფლების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდისთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

3.1. სკოლამდელი განათლება-საბავშვო ბაღები(პროგრამული კოდი 04 01)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 640 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებდა კვებას, თანამშრობლების ხელფასს და 36,8% ოფისის ხარჯებს. დანარჩენი 63,2% ოფისის ხარჯები ფინანსდებოდა მშობელთა გადასახადით. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა.

 3.2  საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“ (პროგრამული კოდი 04 02)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძაში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“ სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 100 ბავშვი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა,  რელიგიისა და საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი ბაზის შექმნა. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენ.

  4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

 ქვეპროგრამით განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები მათ შორის: ფრენბურთი, მ. ჩოგბურთი, სასკოლო ოლიმპიადა, კარატე, ფუტსალი, მკლავჭიდი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, სათხი, ჭიდაობა,  მასობრივი ღონისძიება, ბილლიარდი, ათლეტიკა, ჯავახეთის ზამთარი, რეგბი, ტურისტული მოგზაურება და ექსკურსია.  

  4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლას“  200-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას. გაერთიანება მოიცავს სპორტის 12 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას, საფეხბურტო კლუბი. 

  4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები

4.2.2 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა“ სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო  მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლეკტება და სრული აღრიცხვა. ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქალაქ ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულება, სადაც   ფუნქციონირებს   სხვადასხვა  წრე, მათ შორის სამხატვრო,  ქარგვის, ქსოვის, კერვის და სხვა.

4.2.4 მუსიკალური კოლექტივები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს  160 მოსწავლე. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეება დაწყებითი სამუსიკო განათლება.

4.2.5 ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი(პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფელ განძის ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი.

4.2.6 ქალაქის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს „ქალაქის მუზეუმი“

4.3 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტ პორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ფარვანა“ და შპს „არშალუის“.

 4.4 ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

- საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები;

- საზემო ღონისძიებები, მიძღვნილი დღესასწაულებს(სახვითი ხელოვნების კონკურს-გამოფენა, თემატიკური კონცერტი, მხატვრული კითხვის კონკურსი):

- სომეხი ხალხის გენოციდის  მიძღვნილი ღონისძიებები;

- მიძღვნილი საქართველოს გაერთიანების დღისადმი;

- ქალაქის დღესასწაულო;

- საზემო ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი;

- სომხურ ნაციონალურ კერძის – დოლმის ფესტივალი

- დიდ სომხურ ეთნოგრაფ ვ. ბდოიანის საღამო მიძღვნილი მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი.

- ვ. ტერიანის ტრადიციული პოეზიის დღეები სოფ. განძაში;

-  ვ. ჰოვსეფიანის პოეზიის ტრადიციული დღეები სოფ. ეშტიაში;

- ექსკურსიები მუნიციპალიტეტის ისტორიულ და კულტურიულ დანიშნებულ ძეგლებთან;

- ოჯახური ძალადობის თემაზე ტრენინგ-სემინარები;

- სხვა ღონისძიებები, დაკავშირებული გენდერული და ტურისტული დანიშნების საკითხებთან.

-სამხედრო- პატრიოტული ღონისძიებები მიძღვნილი საქართველოს გაერთიანებისადმი;

4.5 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების მგზავრობის ხარჯები:

 • სიმღერის ფესტივალი,ცეკვის ფესტივალი,მხატვრულის კითხვის ფესტივალი;
 • თოვლიან ფიგურების კონკურს- ფესტივალი;
 • ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“;
 • ანიმაციური ფილმების საერთაშოროს ფესტივალი „თოპუზი“
 • რაიონული საახალგაზრდო აქცია „ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა გასუფთავებისა და კეთილმოწყობის კვირა“
 • ვიქტორინა „გაიგე თავისი სამშობლო“  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთ შორის;
 • გავლითი სემინარი სოფლებში გენდერულ საკითხებზე;
 • სემინარი „ქალების პოზიციის გაძლიერება მცირე ბიზნესში“ თემაზე

4.6 ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“(პროგრამული კოდი 05 06)

      - ინტელექტუალურ თამაშ „ეტალონ“- ში მონაწილეობა

 • ტრენინგები-3 სასურსათო პაკეტი ტრენინგების მონაწილეთათვის);
 • შეხვედრები – 5 მიზანი ურთიერთობის გაუმჯობესება.

 4.7 რელიგია  (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება სოფელ ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელ.ენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები,რომელიც სოფ. ფოკის და ქ. ნინოწმინდის მონასტრებს სუბსიდიის სახით მიეცემათ.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფას და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს „აზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდ.სიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდ.სიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების მდებარეობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი  ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 01)

    სტაციონალური მკურნალობისათვის მოსახლეობას, რომელთა სარეიტინგო ქულები არ აღემატება 150 000-ს – 1000 ლარამდე;

– გადაუდებელი ოპერაციებისათვის; ოპერაციის ღირებულების სახელმწიფო დაზღვევის შედაგად დარჩენილი სახსრების 40% -50% ით დაფინანსება;

–  სამედიცინო დანიშნულების ქონების  თერაპევტიული ეტლები და სხვა სამედიცინო მოწყობილობის შეძენა – 3000 ლარამდე;

5.2.2  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ  ოჯახებს (პროგრამული კოდი 06 02 02)

        მეურვედაკარგული ოჯახები – თითოეულ არასრულწლოვან წევრს – 100 ლარი;

 •    მრავალწევრიან ოჯახებზე ( 7 და მეტი)  ოჯახის თითოეულ წევრს  – 20ლარი, თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;

5.2.3 ინვალიდების ფინანსური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

     – პირველი ჯგუფის ინვალიდებს – თითოეულს – 50 ლარი; არასრულწლოვან ინვალიდებს – თითოეულს – 100 ლარი;

 • დანარჩენი კატეგორიის ინვალიდებს – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება   100 000-ს – 100 ლარამდე (განცხადების საფუძველზე).

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მონაწილეებს სარიტუალო ხარჯების დასაფარად 500 ლარამდე.

  5.2.5 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამულ კოდი 06 02 05)

    – ახალშობილ ოჯახებზე, ბავშვის დაბადებისას – 300 ლარი;

  5.2.6  მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06  02 06)

         მრავალშვილიან ოჯახებს ერთჯერადად;

         თუ 3 ბავშვია – 150 ლარი;

         თუ 3 – ზე მეტია – თითოეულს 50 ლარი;

 5.2.7  გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

   – ოჯეხებს რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს 100 – 300 ლარამდე;

 5.2.8 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000 – 100 000-ს 100 – 300 ლარამდე  განსაკუთრებულ  შემთხვებისათვის;

5.2.9 ვეტერანებისათვის  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე თითოეულს – 500 ლარი; დანარჩენი კატეგორიებს – 100 ლარის ოდენობით.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

7682,6

8,682.6

2 600.5

6,082.0

4,422.3

0.0

4,422.3

 

ხარჯები

3729,6

4,210.1

80.6

4,129.5

3,789.0

0.0

3,789.0

 

  შრომის ანაზღაურება

1 284,3

1,410.8

0.0

1,410.8

1,300.1

0.0

1,300.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3950,0

472.5

2 519.9

952.6

633.3

0.0

633.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 956,5

2,099.8

0.0

2,099.8

1,965.0

0.0

1,965.0

 

ხარჯები

1 778,2

2,011.8

0.0

2,011.8

1,930.6

0.0

1,930.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 233,7

1,362.0

0.0

1,362.0

1,254.8

0.0

1,254.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,3

88.0

0.0

88.0

34.4

0.0

34.4

01 01

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

491,9

546.0

0.0

546.0

500.1

0.0

500.1

 

ხარჯები

488,1

541.6

0.0

541.6

495.7

0.0

495.7

 

შრომის ანაზღაურება

350,5

371.0

0.0

371.0

331.4

0.0

331.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

4.4

0.0

4.4

4,4

0.0

4,4

01 02

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1402,9

1,494.5

0.0

1,495.5

1,364.9

0.0

1,364.9

 

ხარჯები

1 240,9

1,448.0

0.0

1,448.0

1,354.9

0.0

1,354.9

 

შრომის ანაზღაურება

883,2

990.9

0.0

990.9

923.4

0.0

923.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,0

46.5

0.0

46.5

10.0

0.0

10.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

15.3

0.0

15.3

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

15.3

0.0

15.3

80.0

0.0

80.0

01 04

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა, შესრულებული სამშენებლო  სამუშაოების მიღებისათვის

47.4

44.0

0.0

44.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

34.9

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,5

37.1

0.0

37.1

20.0

0.0

20.0

01 06

წინა წლებში წარმოქშნილი დავალიანებებისი  სისამართლო გადაწყვეტილებითი აღსრულების ფონდი

 

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 07

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

244.9

66.5

0.0

66.5

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

243.7

65.7

0.0

65.7

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

50.6

48.8

0.0

48.8

45.4

0.0

45.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

02 01

სსიპ სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

 

189.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

189.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

55.3

66.5

0.0

66.5

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

54.1

65.7

0.0

65.7

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

44.2

48.8

0.0

48.8

45.4

0.0

45.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 175,0

4 842.6

2 600.5

2 242.1

878.4

0.0

878.4

 

ხარჯები

401,5

458.9

80.6

378.3

279.5

0.0

279.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 773,5

383.7

2 519.9

863.8

598.9

0.0

598.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 964,8

2 623.4

 2 028.3

595.1

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

86.9

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 877,9

2 533.4

2 028.3

505.1

60.0

0.0

60.0

03 01 01

გზების მშნებელობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის ხარჯი

1930.7

2 535.1

2 028.3

506.8

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

86.9

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 843,8

2445.1

2028.3

416.8

50,0

0.0

50,0

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

34.1

88.4

0.0

88.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

88.4

0.0

88.4

10.0

0.0

10.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

996,7

859.6

0.0

859.6

398.0

0.0

398.0

 

ხარჯები

165.4

234.8

0.0

234.8

185.0

0.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831,4

624.9

0.0

624.9

213.0

0.0

213.0

03 02 01

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

185.8

286.9

0.0

286.9

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.8

286.9

0.0

286.9

120.0

0.0

120.0

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

544,8

214.3

       0.0

214.3

80.0

      0.0

80.0

 

ხარჯები

0,0

0.4

0.0

      0.4

0,0

0.0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

544,8

213.9

0.0

213.9

80,0

0.0

80,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები და გარე განათების ექსპლოატაცია

117,3

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

117,3

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

03 02 04

გარე განათებ

0,0

70.0

0.0

70.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

0,0

70.0

0.0

70.0

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია

134,6

124,1

0,0

124,1

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

38,8

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,8

124,1

0,0

124,1

13.0

0.0

13.0

03 02 06

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

14,2

44.4

0.0

44.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9,3

44.4

0.0

44.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

670,7

787.3

0.0

787.3

330.4

0.0

330.4

 

ხარჯები

8,7

53.5

0.0

    53.5

4.5

0.0

      4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662,0

733.8

0.0

733.8

325.9

0.0

325.9

03 03 01

რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია,  სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა

 

545,0

607.8

0.0

607.8

200.9

0.0

200.9

 

ხარჯები

4,2

49.0

0.0

49.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

540,8

558.8

0.0

558.8

200.9

0.0

200.9

03 03 02

 ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა

23,2

175.0

0.0

175.0

83.0

0.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,2

175.0

0.0

175.0

83.0

0.0

83.0

03 03 03

ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაძი

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

42,0

03 03 04

ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება

4,5

4.5

0.0

    4.5

4.5

0.0

       4.5

 

ხარჯები

4,5

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

03 03 05

ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა და ძველი ბაზარის შეკეთება

98,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

542,8

572.2

572.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

140,5

80.6

80.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402,3

491.6

491.6

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

370.0

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

370.0

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

საბავშვო ბაღი „წიწერნაკ“

370.0

365.0

0.0

365.0

365.0

0.0

365.0

 

ხარჯები

370.0

365.0

0.0

365.0

365.0

0.0

365.0

04 02

საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“

0,0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0,0

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

592,2

772.5

0.0

772.5

726.0

0.0

726.0

 

ხარჯები

592,2

772.5

0.0

772.5

726.0

0.0

726.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

180.8

303.5

0.0

303.5

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

180.8

303.5

0.0

303.5

270.0

0.0

270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

83.3

110.0

0.0

110.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

83.3

110.0

0.0

110.0

90.0

0.0

90.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

97.5

193.5

0.0

193.5

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

97.5

193.5

0.0

193.5

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

263,3

332.0

0.0

332.0

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

263.3

332.0

0.0

332.0

310.0

0.0

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბებ

115.3

115.0

0.0

115.0

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

115.3

115.0

0.0

115.0

105.0

0.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

66.4

71.0

0.0

71.0

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

66.4

71.0

0.0

71.0

67.0

0.0

67.0

05 02 03

მოსწავლე ახალგზარდობის სახლი

47.3

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

47.3

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

53,0

62.0

0.0

62.0

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

53,0

62.0

0.0

62.0

57.0

0.0

57.0

05 02 05

ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი და ქალაქის მუზეუმი

14.0

14.0

0.0

14.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

14.0

14.0

0.0

14.0

13.0

0.0

13.0

05 02 06

ქალაქის მუზეუმი

14.6

20.0

0.0

20.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

14.6

20.0

0.0

20.0

18.0

0.0

18.0

05 03

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

52,8

60.0

0.0

60.0

69.0

0.0

69.0

 

ხარჯები

52,8

60.0

0.0

60.0

69.0

0.0

69.0

05 04

ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები

0,0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0,0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

13,7

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

13,7

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

05 06

ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“

0,0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0,0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 07

რელიგია

34,3

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

34,3

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

344,0

501,1

0,0

501,1

393.0

0.0

393.0

 

ხარჯები

344,0

501.1

0,0

501,1

393.0

0.0

393.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

109,0

112,0

0,0

112,0

109.0

0.0

109.0

 

ხარჯები

109,0

112,0

0,0

112,0

109.0

0.0

109.0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

109,0

112,0

0,0

112,0

109.0

0.0

109.0

 

ხარჯები

109,0

112,0

0,0

112,0

109.0

0.0

109.0

06 02

სოციალური პროგრამები

235,0

389,1

0,0

389,1

284.0

0.0

284.0

 

ხარჯები

235,0

389,1

0,0

389,1

284.0

0.0

284.0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

44,7

88,4

0,0

88,4

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

44,7

88,4

0,0

88,4

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად  ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

17,6

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17,6

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

06 02 03

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

9,6

10,0

0,0

10,0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9,6

10,0

0,0

10,0

10.0

0.0

10.0

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები

0,3

4,0

0,0

4,0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0,3

4,0

0,0

4,0

4.0

0.0

4.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

95,7

120,0

0,0

120,0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

95,7

120,0

0,0

120,0

100.0

0.0

100.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

8,5

11,0

0,0

11,0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

8,5

11,0

0,0

11,0

15.0

0.0

15.0

06 02 07

გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შესაძენად

1,8

22,9

0,0

22,9

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

1,8

22,9

0,0

22,9

20.0

0.0

20.0

06 02 08

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის

39,6

51,7

0,0

51,7

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

39,6

51,7

0,0

51,7

35.0

0.0

35.0

06 02 09

   ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

12,1

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

12,1

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

06 02 10

სტუდენტების ქირის და გრანტის ანაზღაურება

5,1

41,1

0,0

41,1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,1

41,1

0,0

41,1

0.0

0.0

0.0

 9. 25/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 27/12/2017 8. 04/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 11/12/2017 7. 31/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 02/11/2017 6. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 21/08/2017 5. 31/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 03/08/2017 4. 28/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 04/07/2017 3. 26/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 27/04/2017 2. 22/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 24/03/2017 1. 17/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 22/02/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.