ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 62
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.170.016222
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
62
23/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.170.016222
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 17/01/2017)

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №62

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის,,დ.ა“  ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 78-ე მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ქალაქ  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 19 042.2 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 19 042.2 ათასი ლარი;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 10532.2 ათასი ლარი, აქედან:                                   

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი -10405.2 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი - 127,0 ათასი ლარი;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0  ათასი ლარი.

მუხლი 2
ამ დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 დეკემბრის №80 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიგიორგი თოდუადანართი

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი


თავი I
ქალაქ  ზუგდიდის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21 262,1

27 417,7

8 865,5

18 552,2

18 742,2

0,0

18 742,2

გადასახადები

1 042,1

4 660,0

0,0

4 660,0

4 900,0

0,0

4 900,0

გრანტები

17 569,3

19 997,7

8 865,5

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

სხვა შემოსავლები

2 650,7

2 760,0

0,0

2 760,0

3 310,0

0,0

3 310,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15 085,1

16 860,4

0,0

16 860,4

14 383,5

0,0

14 383,5

შრომის

ანაზღაურება

2 826,2

3 069,6

0,0

3 069,6

2 762,6

0,0

2 762,6

საქონელი

და მომსახურება

1 406,0

2 568,6

0,0

2 568,6

2 429,5

0,0

2 429,5

ძირითადი

კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

433,8

333,5

0,0

333,5

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

8 736,0

0,0

8 736,0

7 336,0

0,0

7 336,0

გრანტები

880,6

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 394,8

0,0

1 394,8

1 235,0

0,0

1 235,0

სხვა ხარჯები

768,7

319,9

0,0

319,9

356,0

0,0

356,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო

სალდო

6 177,0

10 557,3

8 865,5

1 691,8

4 358,7

0,0

4 358,7

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების

ცვლილება

5 788,9

11 137,4

9 327,8

1 809,6

3 749,8

0,0

3 749,8

ზრდა

6 609,3

11 542,4

9 327,8

2 214,6

4 049,8

0,0

4 049,8

კლება

820,4

405,0

0,0

405,0

300,0

0,0

300,0

მთლიანი სალდო

 

388,1

 

-580,1

-462,3

-117,8

608,9

0,0

608,9

ფინანსური

აქტივების ცვლილება

1 071,4

-1 144,0

-462,3

-681,7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1 071,4

 

 

 

 

 

 

ვალუტა

და დეპოზიტები

1 071,4

 

 

 

 

 

 

კლება

0,0

1 144,0

462,3

681,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა

და დეპოზიტები

 

1 144,0

462,3

681,7

0,0

0,0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

 

-546,8

 

-563,9

0,0

-563,9

-608,9

0,0

-608,9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

 

546,8

 

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017წლისგეგმა

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

22 082,5

27 822,7

8 865,5

18 957,2

19 042,2

0,0

19 042,2

შემოსავლები

21 262,1

27 417,7

8 865,5

18 552,2

18 742,2

0,0

18 742,2

არაფინანსური აქტივების კლება

820,4

405,0

0,0

405,0

300,0

0,0

300,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

 

22 241,2

 

28 966,7

9 327,8

19 638,9

19 042,2

0,0

19 042,2

ხარჯები

15 085,1

 

 

16 860,4

0,0

16 860,4

14 383,5

0,0

14 383,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

 

11 542,4

9 327,8

2 214,6

4 049,8

0,0

4 049,8

ვალდებულების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

ნაშთის ცვლილება

 

-158,7

 

-1144,0

-462,3

-681,7

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები18742,2 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

2017წლისგეგმა

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

 

21 262,1

 

27 417,7

8 865,5

18 552,2

18 742,2

0,0

18 742,2

გადასახადები

 

1 042,1

 

4 660,0

0,0

4 660,0

4 900,0

0,0

4 900,0

გრანტები

 

 

17 569,3

 

19 997,7

8 865,5

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

სხვა შემოსავლები

 

2 650,7

 

 

2 760,0

 

0,0

 

2 760,0

 

3 310,0

 

0,0

 

3 310,0

 


მუხლი 4. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4900,0ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

 

1 042,1

 

 

4 660,0

0,0

4 660,0

4 900,0

0,0

4 900,0

საშემოსავლო გადასახადი

        0,0

0,0 

0,0 

3 500,0

2 700,0

0,0

2 700,0

ქონების გადასახადი

1 042,1

1 160,0

0,0

1 160,0

2 200,0

0,0

2 200,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

694,1

900,0

0,0

900,0

1 700,0

0,0

1 700,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

80,6

20,0

0,0

20,0

160,0

0,0

160,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

53,2

20,0

0,0

20,0

160,0

0,0

160,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

27,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

 

9,5

 

20,0

0,0

20,0

120,0

0,0

120,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

 

257,8

 

220,0

0,0

220,0

220,0

0,0

220,0

 


მუხლი 5. ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის გრანტები   10532,2  ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017წლისგეგმა

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

17 569,3

19 997,7

8 865,5

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან

გამოყოფილი ტრანსფერი

 

17 569,3

 

19 997,7

8 865,5

11 132,2

10 532,2

0,0

10 532,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

11 729,9

11 005,2

0,0

11 005,2

10 405,2

0,0

10 405,2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

95,0

127,0

0,0

127,0

127,0

0,0

127,0

ფონდებიდან  

გამოყოფილი ტრანსფერი                              

300,0

8 865,5

8 865,5

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი                                         

5 444,4

8 865,5

8 865,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები    3310,0  ათ. ლარის  ოდენობით  თანდართული  რედაქციით:

 

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის

ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო 

 ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

2 650,7

2 760,0

0,0

2 760,0

3 310,0

0,0

3 310,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

56,3

160,0

0,0

160,0

260,0

0,0

260,0

პროცენტები

6,3

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

რენტა

50,0

160,0

0,0

160,0

170,0

0,0

170,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 565,4

1 600,0

0,0

1 600,0

1 850,0

0,0

1 850,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1 565,4

1 600,0

0,0

1 600,0

1 850,0

0,0

1 850,0

სანებართვო მოსაკრებელი

69,7

 

150,0

 0,0

150,0

50,0

 0,0

50,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

1 058,1

 

1 000,0

 0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი

დასახლებული ტერიტორიის

დასუფთავებისათვის

435,1

450,0

0,0

450,0

400,0

0,0

400,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1,4

0,0

0,0

0,0

400,0

 0,0

400,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

 

1 029,0

 

1 000,0

 0,0

1 000,0

1 200,0

0,0 

1 200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0 

0,0

0.0

 0,0

 

 


მუხლი 7. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯები     14383,5    ათ .ლარის  ოდენობით  თანდართული  რედაქციით: 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

 შემოსავლები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი 

შემოსავლები

ხარჯები

15 085,1

16 860,4

0,0

16 860,4

14 383,5

0,0

14 383,5

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 069,6

0,0

3 069,6

2 762,6

0,0

2 762,6

საქონელი და მომსახურება

1 406,0

2 568,6

0,0

2 568,6

2 429,5

0,0

2 429,5

პროცენტი

433,8

333,5

0,0

333,5

264,4

0,0

264,4

სუბსიდიები

7 730,4

8 736,0

0,0

8 736,0

7 336,0

0,0

7 336,0

გრანტები

880,6

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,4

1 394,8

0,0

1 394,8

1 235,0

0,0

1 235,0

სხვა ხარჯები

768,7

319,9

0,0

319,9

356,0

0,0

356,0

 


მუხლი 8. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4049.8 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან

გამოყოფილი

 ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის 

ფონდებიდან

 გამოყოფილი 

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

6 609,3

 

11 542,4

9 327,8

2 214,6

4 049,8

0,0

4 049,8

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

 

134,0

 

80,0

0,0

80,0

10,0

0,0

10,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

 

13,8

 

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

5 440,4

 

10 570,5

8 880,2

1 690,3

3 521,5

0,0

3 521,5

განათლება

 

1 021,1

 

517,9

447,6

70,3

158,0

0,0

158,0

კულტურა, რელიგია ,ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

0,0

367,8

0,0

367,8

360,3

0,0

360,3

 


მუხლი 9. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლისგეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 937,7

 

4 600,1   

0,0   

4 600,1   

4 057,0   

0,0   

4 057,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 503,9   

4 266,6   

0,0   

4 266,6   

3 792,6   

0,0   

3 792,6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 503,9   

4 174,6   

0,0   

4 174,6   

3 642,6   

0,0   

3 642,6   

70112

ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა

0,0   

92,0   

0,0   

92,0   

150,0   

0,0   

150,0   

7016

ვალთან

დაკავშირებული ოპერაციები

 

433,8   

 

333,5   

0,0   

333,5   

264,4   

0,0   

264,4   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0   

0,0   

0,0

702

თავდაცვა

 

189,8   

 

226,0   

0,0   

226,0   

180,5   

0,0   

180,5   

703

საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

956,7   

 

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 

5 837,6   

 

11 064,8   

8 267,0   

2 797,8   

4 234,5   

0,0   

4 234,5   

7045

ტრანსპორტი

990,0   

956,1   

537,0   

419,1   

455,0   

0,0   

455,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

990,0   

956,1   

537,0   

419,1   

455,0   

0,0   

455,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0.0   

0,0

0.0   

0.0   

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

4 847,6   

 

10 108,7   

7 730,0   

2 378,7   

3 779,5   

0,0   

3 779,5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 447,8   

3 806,3   

613,2   

3 193,1   

3 215,0   

0,0   

3 215,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

568,7   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7063

წყალმომარაგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

 

7064

გარე განათება

 

1 180,5   

 

1 676,1   

613,2   

1 062,9   

1 200,0   

0,0   

1 200,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 698,6   

2 130,2   

0,0   

2 130,2   

2 015,0   

0,0   

2 015,0   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

86,0   

96,0   

0,0   

96,0   

70,0   

0,0   

70,0   

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

27,0   

26,5   

0,0   

26,5   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0   

69,5   

0,0   

69,5   

70,0   

0,0   

70,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 405,2   

4 236,9   

0,0   

4 236,9   

2 768,3   

0,0   

2 768,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 130,6   

2 433,1   

0,0   

2 433,1   

1 485,3   

0,0   

1 485,3   

7082

მომსახურებაკულტურის სფეროში

1 160,4   

1 663,8   

0,0   

1 663,8   

1 120,0   

0,0   

1 120,0   

7083

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

14,2   

20,0   

0,0   

20,0   

20,0   

0,0   

20,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

100,0   

120,0   

0,0   

120,0   

143,0   

0,0   

143,0   

709

განათლება

2 892,7   

2 927,9   

447,6   

2 480,3   

2 673,0   

0,0   

2 673,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 492,0   

1 957,0   

0,0   

1 957,0   

2 258,0   

0,0   

2 258,0   

7092

ზოგადი განათლება

65,2   

48,7   

0,0   

48,7   

50,0   

0,0   

50,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65,2   

48,7   

0,0   

48,7   

50,0   

0,0   

50,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 335,5   

922,2   

447,6   

474,6   

365,0   

0,0   

365,0   

710

სოციალური დაცვა

940,9   

1 444,8   

0,0   

1 444,8   

1 235,0   

0,0   

1 235,0   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

104,4   

115,0   

0,0   

115,0   

115,0   

0,0   

115,0   

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

104,4   

115,0   

0,0   

115,0   

115,0   

0,0   

115,0   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0   

5,0   

0,0   

5,0   

5,0   

0,0   

5,0   

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8   

38,0   

0,0   

38,0   

35,0   

0,0   

35,0   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,6   

66,4   

0,0   

66,4   

55,0   

0,0   

55,0   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

29,1   

 

50,0   

0,0   

50,0   

130,0   

0,0   

130,0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

735,0   

1 170,4   

0,0   

1 170,4   

895,0   

0,0   

895,0   

 

 

სულ

21 694,4   

28 402,8   

9 327,8   

19 075,0   

18 433,3   

0,0   

18 433,3   

 

 


თავი II
ქალაქ ზუგდიდის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები 
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფის, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრიობის და ხარჯვის ეფექტურობის უზრუნველყოფის, ბიუჯეტის სახსრების სახაზინო მართვის ელექტრონული პროგრამების ფუნქციონირების,ფინანსური  დისციპლინის განტკიცების თვალსაზრისით მიღწეულმა პოზიტიურმა შედეგებმა, საბიუჯეტო ინვესტირების მზარდი მოცულობით გადიდებამ და სხვა დადებითი საფინანსო-ეკონომიკურმა ფაქტორებმა მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყვეს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამის გაფართოებას, სკოლამდელი სწავლა-განათლების სრულყოფას, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული საქმეების, ტურიზმის განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, ქვეყნის თავდაცვითუნარიანობის უზრუნველყოფის ფინანსურ მხარდაჭერას.

2017 წელს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ფინანსური მთავარი ინდიკატორული მაჩვენებელია მისი სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი და აქედან გამომდინარე შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები:

ა) მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის უპირატესი ტემპით განვითარება და მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

ბ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის  და სოციალური დაცვა;

გ) განათლების ფინანსური ხელშეწყობა, „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების ეტაპობრივი დანერგვისათვის ფინანსური საფუძვლების შექმნა; ბავშვთა სკოლამდელი დაწესებულებების მოსახლეობის ყველა ფენისთვის  თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

1.0  7449.5 ათასი ლარი - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და მისი მყარი ბაზის შექმნა მთავარი პრიორიტეტია. ეს მიმართულება ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურაში დაიკავებს გამორჩეულად დიდ ხვედრით წილს. აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში  გაგრძელდება ახალი გზების მშენებლობა, ქალაქის მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, ეზოებისა და სახურავების, ბოტანიკური ბაღის, პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, ტროტუარების კეთილმოწყობა, შეიქმნება სატრანსპორტო და  საზოგადოებრივი სერვისების (პარკინგი, საგზაო ნიშნები, შუქნიშნები და ა.შ.) ახალი ინფრასტრუქტურა. ამასთან, ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება 2017 წლის ბოლოსათვის და არსებული ქსელის ეფექტიანი მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე და წყალარინების სისტემების მოდერნიზაცია და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მისი შენახვისა და მოვლისთვის საჭირო ხარჯების რაციონალურად დაფინანსება.

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ფულადი ასიგნებები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა, მოდერნიზაცია და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება, მშენებლობა და მოვლა-შენახვა. ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება საფეხმავლო ბილიკებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალური მყარი ინფრასტრუქტურული ბაზის შექმნა.

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზებისა და ხიდების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

1. 1.     300.0 ათასი ლარი -  გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0101)

ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა, გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმული) შეკეთება, არაასფალტირებული გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია, ავტო-სამანქანო გზების პრობლემურ ქანობიან მონაკვეთებზე რკინა-ბეტონის მონოლითური საფარის მოწყობა.

ასფალტო/ბეტონის საფარის ორმული შეკეთება: თამარ მეფის ქუჩა; ჯანაშიას ქუჩა; ესებუას ქუჩა; დემეტრე თავდადებულის ქუჩა; ხელაიას ქუჩა; შარტავას ქუჩა; ფაზისის ქუჩა; ქუთაისის ქუჩა; მესხიას ქუჩა; პუშკინის ქუჩა; მოსკოვის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; ბაკურიანის ქუჩა; ნიკოლაძის ქუჩა; დარასელის ქუჩა; ლევან II დადიანის ქუჩა; გრ. ქობალიას ქუჩა; მარჯვენა სანაპიროს ქუჩა; ილ. ჭავჭავაძის ქუჩა; გოროზიას ქუჩა; ყურწუას ქუჩა; გორკის ქუჩა; მაცხოვრის კარის ქუჩა; ცისკარიშვილის ქუჩა; ნინოშვილის ქუჩა; ყაზბეგის ქუჩა; თბილისის ქუჩა; ქირიას ქუჩა; ლაზის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; თავისუფლების ქუჩა; დოჩიას ქუჩა; ბარამიას ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; გორის ქუჩა; კედიას ქუჩა; ზვიად გამსახურდიას ქუჩა; კ. გამსახურდიას ქუჩა; მეუნარგიას ქუჩა; კიკალიშვილის ქუჩა.

ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია: კავკასიონის ქუჩა; ტექსელის ქუჩა; 25 დეკემბრის ქუჩა; ბუქარესტის ქუჩა; ბაგრატიონის ქუჩა; ჟვანიას ქუჩა; წერეთლის ქუჩის მეორე შესახვევი; ხერგიანის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩის შესახვევები და ბოლო ნაწილი; ცაბაძის ქუჩის შესახვევი; ლაღიძის ქუჩა; ლაღიძის ქუჩის შესახვევი (დევნილთა ახალი დასახლება); თაბუკაშვილის ქუჩა; სოხუმის ქუჩის მეორე შესახვევის ბოლო მონაკვეთი; ფირცხალავას ქუჩა; კრილოვის ქუჩა; თათარიშვილის ქუჩა; ჩიქობავას ქუჩა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ნაწილობრივ გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

წლის განმავლობაში ასფალტირებული გზების ორმული შეკეთების საერთო ფართობი 5000 კვ.მ.

წლის განმავლობაში არაასფალტირებული გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების საერთო სიგრძე 12 კმ.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.2. 3230.0 ათასი ლარი -კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ეფექტიანი კომუნალური სისტემის შექმნა, ერთიანი ენერგოეფექტური გარე განათების სისტემის ჩამოყალიბება, მუნიციპალური სერვისების  განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან ქალაქის დასაცავად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები, შეკეთდება ქალაქში არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადები და სახურავები. ამავე პროგრამით განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                     

კეთილმოწყობილი და განათებული  ქალაქი;

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

ქალაქის ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;

ქალაქის დასუფთავებული ქუჩები, პარკები და სკვერები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განათებული ქუჩების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;

რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობრივი ზრდა. 

1.2.1.      1200.0 ათასი ლარი - გარე  განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელის შემდგომი გაფართოება და მისი გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემის სრულყოფა. ასევე ზოგიერთ ქუჩაზე შეიცვლება კუსტარულად, ელ. გაყვანილობის ბოძებზე დამონტაჟებული, ამორტიზებული სანათები. გარე განათება მოეწყობა შემდეგ ქუჩებზე: თეატრის ქუჩა; ყურწუას ქუჩა; ვეკუას ქუჩა; ვეკუას ქუჩის შესახვევი და ჩიხი; ვაჩნაძის ქუჩა; ენგურის ქუჩა; კოლხიდის ქუჩა; სვერდლოვსკის ქუჩა; წაღვერის ქუჩა; ვარშავას ქუჩა; სანკტ-პეტერბურგის ქუჩა; თეთრი გიორგის ქუჩის შესახვევი; ლეონიძის ქუჩა; მესხიას ქუჩის ჩიხი; ზაქარაიას ქუჩა და ჩიხი; კედიას ქუჩის ჩიხი; რაფავას ქუჩა; ფაზისის ქუჩა; ბუდაპეშტის ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩის მეორე შესახვევი; დუტუ მეგრელის ქუჩის შესახვევი; ფერდინანდის ქუჩა; დემურიას ქუჩა; გორის ქუჩის ჩიხი; ხუბულავას ქუჩის შესახვევი; წმინდა ნინოს ქუჩის ჩიხი; კლდიაშვილის ქუჩა; ბენდელიანის ქუჩის ჩიხი; ზვიად გამსახურდიას ქუჩის შესახვევი.

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა - 300,0 ათასი ლარი.

მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა - 900,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                

განათებული ქუჩების და უბნების რაოდენობის ზრდა.

ელექტრო ენერგიაზე გაწეული ხარჯების დაზოგვა.

განათებული ქუჩების საერთო სიგრძე 9900 გრძ/მ.

დამონტაჟებული 330 ცალი გარე განათების ბოძი და 375 ცალი ენერგოეფექტური სანათი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.2.2.   1650.0 ათასი ლარი - ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომუნალური მომსახურების, კერძოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ხელმისაწვდომი, ეფექტური და მდგრადი განვითარების პრაქტიკის დამკვიდრება ქ.ზუგდიდის ტერიტორიების ნარჩენებისგან გაწმენდა, დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა მოსახლეობიდან, კომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, ტურისტული ობიექტებიდან, სასტუმროებიდან, სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებებიდან.  ქ.ზუგდიდის ცენტრალური ნაწილის, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დასუფთავება და წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელში უტილიზაცია. ნარჩენების სეპარაციისა და გადამუშავების წინაპირობების შექმნა და ამით ქალაქის ეკოლოგიური უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესება.ქალაქ ზუგდიდში, რომლის ფართობი 17 კვადრატული კილომეტრია,  არის 450 – ზე  მეტი ქუჩა,   სადაც ცხოვრობს თითქმის 13 ათასი კომლი. ერთი მაცხოვრებლის  მიერ  წლიურად საშუალოდ წარმოიქმნება 231 კილოგრამი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი, სულ კი 10 ათას ტონაზე მეტი. დაახლოებით ამდენივე წარმოიქმნება სამრეწველო და კომერციული საქმიანობიდან. 8-9 ათასი ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი წარმოიშობა ქალაქის დასუფთავებისა და სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციის შედეგად. სულ წელიწადში ქალაქის ტერიტორიაზე წარმოიშობა 40–44 ათასი m3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ნაგავი, რომლის რაოდენობა პროგრესირებადია ქალაქის ეკონომიკის განვითარების, ურბანიზაციის პროცესების მიმდინარეობისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების კვალობაზე, რომელსაც ემატება მოსახლეობის მოთხოვნა მიიღოს მომსახურების უფრო მაღალი სტანდარტები და მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე დღის წესრიგში დგას 2017 – 2020 წლებში მომსახურების ახალ სტანდარტებზე გადასვლა.2017 – 2020 წლები განიხილება როგორც გარდამავალი პერიოდი ნარჩენების მართვის ისეთი ეტაპის დანერგვისათვის როგორიცაა სეპარაცია-დახარისხება და მეორადი გადამუშავება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქ ზუგდიდში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;სანიტარულად და ჰიგიენურად მიმზიდველი გახდება ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ტროტუარები, სკვერები, გაზონები, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, ტურისტული ობიექტების, სასტუმროების, კაფეების, ცენტრალური სუპერმარკეტის, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მიმდებარე ტერიტორიები, ქალაქის შემოსასვლელები და გასასვლელები;

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქის მოსახლეობის მომსახურების უზრუნველყოფა 100%-ით;

დასუფთავების კუთხით მომსახურების გაწევა 500-მდე კომერციულ სტრუქტურისა და 20-მდე  სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის;

წლის განმავლობაში საშუალოდ 50,0 ათასი მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენისა და ნაგავის გატანა;

ერთ სულ მოსახლეზე მომსახურების დანახარჯის გაზრდა საშუალოდ 4 ლარამდე;

ფინანსური და მატერიალური წინაპირობების შექმნა ნარჩენების სეპარაციისა და მეორადი გადამუშავებისათვის.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ,, ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი“.

1.2.3        200,0 ათასი ლარი -  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის და განახლებისთვის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის გადახურვის სამუშაოებს (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა), ეზოების კეთილმოწყობას, ლიფტების, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, სადარბაზოებში სხვადასხვა სახის კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელებას და ა.შ. აღნიშნული ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან განხორციელდება პროცენტულად, შემდეგი პროპორციით - 90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, ხოლო ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირებისათვის (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) გაწეული ხარჯები 100%-ით დაფინანსდება ბიუჯეტიდან. პროგრამით გათვალისწინებულია: ახალი ლიფტის მოწყობა - 1 კორპუსი, წყალგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაცია - 10 კორპუსი, კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია-9 კორპუსი, სადარბაზოების კეთილმოწყობა - 8 კორპუსი, მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირება (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) – 20 კორპუსი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                                           

გაუმჯობესებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების ინფრასტრუქტურა.                                                                                                       

  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება და  სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                                                   

   ამხანაგობების ჩართულობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა - 28 პროექტი. 

 კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.2.4.        165.0 ათასი ლარი - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მათი მოვლა–პატრონობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასაფლაოების შემოკავების სამუშაოები, მისასვლელი ბილიკების დასუფთავება, საფლავების აღრიცვხა-ინვენტარიზაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: 

სასაფლაოების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;   

კეთილმოწყობილი სასაფლაო მეურნეობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 5 კეთილმოწყობილი და მოვლილი სასაფლაოების ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ,,სასაფლაოების მარტვის ცენტრი“.

1.2.5.     15.0 ათასი ლარი - არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების და აუდიტორული დასკვნების  შედგენის ხარჯები   (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის დაგეგმარების და პერსპექტიული განვითარების გეგმის შესაბამისად, მიწის ნაკვეთების (არასასოფლო სამეურნეო და სასოფლო სამეურნეო) შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შეძენა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საბალანსო, საბაზრო და საიჯარო ღირებულების დადგენის მიზნით აუდიტორული დასკვნების შედგენა.

მოსალოდნელი  შუალედური შედეგები:

მუნიციპალური ქონების დაცვის, მართვისა და პრივატიზების პროცესის ეფექტური ადმინისტრირება.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების რეგისტრაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შემოსავალი მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვიდან.

80 ერთეული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მომზადება.                                     

    25 აუდიტორული დასკვნის მომზადება.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.3.      1073.0 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანია ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება. პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვას, გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის სათანადო სამუშაოების ჩატარებას, ქალაქის პარკების, სკვერების, გაზონების გამწვანების კეთილმოწყობას, მრავალბინიანი სახლების მიმდებარე ეზოების კეთილმოწყობას,სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლითი და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებას, ავარიული და გამხმარი ხეების გადაბელვას და ახლის დარგვას, შადრევნების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                 

კეთილმოწყობილი ქალაქი და მისი გალამაზებული იერსახე;

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი და ეკოლოგიური გარემო;

ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   

კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა ქალაქის ტერიტორიაზე;

შადრევნების გამართული ფუნქციონირება;

გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიების ზრდის მაჩვენებელი;

ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის და რისკების შემცირების მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.3.1.     1013.0 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა  ა.ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 03 03 02)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით მუნიციპალიტეტში შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ გარე განათების ქსელის მოვლა–შენახვა, სანიაღვრეების ექსპლოატაცია, ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების გამწვანება, მწვანე საფარის მოვლა, შადრევნების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ბოტანიკური ბაღის მოვლითი სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის მორთვა და სხვა.

მოსალოდნელი  შუალედური შედეგები:  

 საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირება;

ქალაქის ცენტრისა და სხვა დასახლებული უბნების გაუმჯობესებული იერსახე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის, ექსპლუატაციის და კეთილმოწყობისთვის საბიუჯეტო ასიგნებების ზრდის მაჩვენებელი.

მოქალაქეთა შენიშვნების რაოდენობის კლება საქალაქო კომუნალური მეურნეობის გაუმართავი ფუნქციონირების თაობაზე.                                                                                       

მოქალაქეთა შემოსული განცხადებების დაკმაყოფილების რაოდენობრივი და პროცენტული მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“.

1.3.2.    60,0 ათასი ლარი - პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ეკოლოგიური პირობების შექმნა, ქალაქის გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობა, არსებულ სკვერებსა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების დარგვა. სკვერებსა და პარკებში ქვაფენილების რეაბილიტაცია, დეკორატიული სანათების შეძენა-მონტაჟი. მიმდინარე წელს ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ზუგდიდში, წერეთლის ქუჩის დასაწყისში მდებარე სკვერის რეაბილიტაციას და 25 დეკემბრისა და ბაგრატიონის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე მცირე სკვერის მოწყობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკოლოგიური და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.                                                                               მოვლილი პარკები და სკვერები.

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთი ახალი და ერთი განახლებული დასვენების ადგილი(სკვერი).

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.4.     410.7 ათასი ლარი -  სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე სისტემის გაფართოება და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დახურული და ღია სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. პროგრამით გათვალისწინებულია: ღელე ,,ვაჟია“-ს რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი - ზაქარაიას ქუჩის ჩიხიდან ფირცხალავას ქუჩამდე 350 გრძ/მ არხის დაზიანებული კედლებისა და ფსკერის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ჭაბუკიანის ქუჩამდე (სოფ. ახალსოფლამდე) 470 გრძ/მ ღია ტიპის არხის რეაბილიტაცია; ლევან II დადიანის ქუჩა - ლევან II დადიანის ქუჩიდან ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებულ არხამდე ღია და დახურული ტიპის 170 გრძ/მ არხის მოწყობა, ასევე ლევან II დადიანის ქუჩაზე პაიჭაძის ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩამდე სანიაღვრე რკინა/ბეტონის ჭებისა და ცხაურების მოწყობა; ლომოურის, გოროზიასა და რიგის ქუჩები - აღნიშნულ ქუჩებზე 140 გრძ/მ დახურული არხის მოწყობა დ-500მმ პოლიეტილენის მილით და 440 გრძ/მ ღია მონოლითური რკინა/ბეტონის არხის მოწყობა. გრიბოედოვის და გორის ქუჩები - გრიბოედოვისა და გორის ქუჩის მონაკვეთზე 300 გრძ/მ ღია არხის და გრიბოედოვის ქუჩის II შესახვევში 100 გრძ/მ დახურული სანიაღვრე არხის მოწყობა; რუსთაველის ქუჩაზე, სანკტ-პეტერბურგიდ ქუჩის შესახვევიდან რკინიგზის სადგურის შესახვევამდე 200 გრძ/მ ღია სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                                           

მოწესრიგებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემები.

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

სტიქიური მოვლენებისგან (წყალდიდობა) დაცული მოსახლეობის რაოდენობა.

2170 გრძ/მ რეაბილიტირებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი სისტემა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.5.        155,0 ათასი ლარი - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის  მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მოიცავს შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟს, გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოებს, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერების შეძენას, გზაჯვარედინების მოწესრიგებას, სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამით გათვალისწინებულია 145 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა-მონტაჟი, 40 ცალი საორიენტაციო პლასტმასის ძელის (ბოძკინტი) შეძენა, 100 გრძ/მ სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერების მოწყობა, 33 ცალი ვიდეო-სათვალთვალო კამერის შეძენა, 15 ლოკაციაზე ქვეითთა გადასასვლელების (ე.წ. ,,ზებრა“) და 7 ლოკაციაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის (ავტობუსი) გაჩერების ადგილების მონიშვნის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                                  

   ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა.

მგზავრთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება.

საცობების შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                                             

ქალაქის  მჭიდროდ  დასახლებულ  და  ინტენსიური სატრანსპორტო  მოძრაობის  7  უბანში მოწყობილი სიჩქარის იძულებით შემზღუდავი ბარიერი (ბორცვი).                                                                                       

საგზაო შემთხვევების მემცირებული რაოდენობა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.6.      70,0 ათასი ლარი - ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მდინარეებზე ნაპირდამცავი კედლებისა და ჯებირების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩაზე საავტომობილო გზის გასწვრივ, მდ. სინწას მარცხენა ნაპირზე დაახლოებით 140 გრძ/მ ნაპირსამაგრის მოწყობა გაბიონებითა და დეზებით. ასევე, გიორგი ბრწყინვალეს ქ. №47-ის მიმდებარედ, მდ. სინწას მარჯვენა ნაპირზე 120 გრძ/მ დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                                   

მოწესრიგებული ნაპირდამცავი სისტემები.

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობის რაოდენობა.

მოწყობილი ნაპირდამცავი ჯებირების საერთო სიგრძე 260 გრძ/მ.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.7.    160.0 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი  (პროგრამული კოდი 03 08)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ადვილად შეღწევადობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ზუგდიდში, კოსტავას ქუჩა N58-ში განთავსებული ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის შესასვლელის ფოიეს, კიბის უჯრედის და საბავშვო განყოფილების წიგნსაცავი ოთახების რეაბილიტაცია და ქალაქ ზუგდიდის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის შენობის არარეაბილიტირებული ნაწილის (უკანა ფლიგელი) რემონტი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                                      

      საგანმანათლებლო და კულტურის ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

რეაბილიტირებული განათლებისა და კულტურის 2 დაწესებულება.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.8. 150,0 ათასი ლარი -  სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის,საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  და ექსპერტიზის ხარჯები.  (პროგრამული კოდი 03 09)

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, მათი ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                                        

შუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომზადებული პროექტების რაოდენობის ზრდა;                                                                                     

მომზადებული პროექტების გაუმჯობესებული ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

1.9.    1900,8 ათასი ლარი - რგფ-დან  და მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 03 12)

პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

2.0.       2673,0 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლე ახალგაზრდობის, ,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად ნორჩი თაობის აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ეტაპობრივად განხორციელებას. სკოლამდელ დაწესებულებათა ფუნქციონირებაში საკუთარი უფლებამოსილებების სრულად განხორციელებას, სკოლისგარეშე დაწესებულებათა თანადაფინანსებას და ზოგადი განათლების ფინანსურ მხარდაჭერას.

22.1.     2258,0 ათასი ლარი - სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2010 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, (კვების ნორმა 2017 წლისათვის გაზრდილია 35 ლარამდე, 2016 წლის მაჩვენებელია 32 ლარი). ეს უზრუნვლყოფს სრულფასოვან კვებას და შესაბამისად ჯანსაღი თაობის აღზრდას,  აღმზრდელ–მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რემონტსა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. გათვალისწინებულია N1, №7 და №11 საბავშვო ბაღების ეზოების შემოღობვა და N8 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.

ამასთან მიმდინარე პერიოდში არსებული ფინანსური რესურსების გარდა ,,ადრეული, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი სტანდარტების დანერგვის და სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების შესაბამისი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, 2017 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მოძიებული იქნება ახალი ფინანსური წყაროები და ამ მიმართულებით გამოიყოფა დამატებითი ფულადი სახსრები.

გამომდინარე აღნიშნულიდან ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, სკოლამდელი  ასაკის ბავშვთა ნორმალური აღზრდის ხელშეწყობა, მათი ჰარმონიული განვითარება და სკოლისათვის მომზადება.ბავშვების აზროვნების, ემოციური სამყაროს,  ჯანსაღი ფსიქოლოგიის ფორმირება, მათი ფიზიკური, გონებრივი და ზნეობრივი აღრზდა,  შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა.  საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

    სოციალურ- ემოციური განვითარება

ბავშვი ცნობიერების განვითარებას იწყებს, აქვს დადებითი წარმოდგენა საკუთარ ტავზე, შესწევს უნარი დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, თანატოლებტთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა, როგორც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ თამაშებში, განვითარებული აქვს თანაგრძნობის უნარი.

  ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება

ბავშვი იმდენად არის განვითარებული ფიზიკურად,რომ შეუძლია საკუტარი სხეულის მოძრაობის მართვა, ზუსტი მოძრაობის სესრულება, იცავს უსაფრთხოების მარტივ წესებს, პირად ჰიგიენას და აქვს თავის მოვლის უნარ-ჩვევები.

   შემეცნებითი განვითარება

ბავშვს იმდენად აქვს განვითარებული შემეცნებითი უნარები, რომ მზად არის დაეუფლოს წერა კითხვას, განვითარებული აქვს ყურადრება და მეხსიერება, არის დაკვირვებული, შეუძლია საქმიანობის პროცესში მარტივი დასკვნის გამოტანა და პრობლემის გადაჭრა.

    მეტყველებითი განვითარება

ბავშვს იმდენად აქვს განვითარებული სამეტყველო უნარები, რომ შეუძლია გასაგებად ჩამოაყალიბოს საკუთარი აზრი და გაიგოს სხვისი ნათქვქმი, აქვს მოსმენის კულტურა, გამოხატავს ინტერესს ნაბეჭდი გამოცემების მიმართ, აქვს მათი აღთქმის უნარი. წერილობითი სიმბოლოების მიმართ ამჟღავნებს ინტერესებს და იცის მათი დანიშნულება.

    სწავლისადმი მიდგომა

ბავშვი არის ცნობისმოყვარე, აქტიური და ლაღი. სიამოვნებს თამაში და ახალი გამოცდილების მიღება. უვითარდება ინფორმაციის გადამუსავების უნარი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

-ბაღებში ბავშვების კონტინგენტის ზრდის ტენდენცია, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხობრივი გაუმჯობესების მაჩვენებელი;

-შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გატარებულ ღონისძიებათა ეფექტი.

-ბაღების  აღსაზრდელთა მიერ სკოლის დაწყებით საფეხურზე წაყენებული მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილების აკადემიური მაჩვენებელი.

-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

-გაუმჯობესებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

გარემონტებული შენობების რაოდენობრივი ზრდა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ,,სკოლამდელ საარმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი“

2.2 .        50,0 ათასი ლარი -  საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერა, მოზარდებში წიგნის კულტურის დანერგვა, გუნდური თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. ქალაქის სკოლის მოსწავლეების სასწავლო-შემეცნებითი დონის ამაღლება. მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ქალაქის თვალსაჩინო ადამიანების საქმიანობის გაცნობა და კვლევა. შემეცნებითი ინტელექტუალური თამაშების, კონკურსების, ორგანიზების ხელშეწყობა. სკოლის კურსდამთავრებულთა წახალისება. შემოსული მცირე პროექტების დაფინანსება. საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების სოციალურად დაუცველი და წარმატებული მოსწავლეებისათვის. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება. საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე მონაწილეობისათვის ზუგდიდელი მოსწავლეების დაფინანსება. საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის დაწყების აღნიშვნა. შშმ მოსწავლეების საოჯახო ნივთებით დასაჩუქრება,  რომელთაც ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა-ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა.ხელს უწყობს სკოლას სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროგრამების განხორციელებაში, იღებს ზომებს სკოლიდან გარიცხული მოსწავლეების განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად. კონკრეტულად 2017 წლის განმავლობაში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

თებერვალი, აპრილი, ნოემბერი- განათლების განყოფილების ინიცირებული ღონისძიება „ესეების კონკურსი“ -საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის.  

აპრილი- ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი ღონისძიება-დედამიწის დღესთან დაკავშირებით „ნარჩენებიდან ნაკეთობამდე“.

სექტემბერი, ოქტომბერი, აპრილი-იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები-(სასწავლო წლის დაწყება, გარდაცვალების თარიღი, დედაენის დღე)

მაისი-„ილია ჭავჭავაძე180“- იუბილესადმი მიძღვნილი ღნისძიება (კვირეული)

მაისი- ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი კონკურსი -„მე ზუგდიდელი ვარ“

მაისი-ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი-კრებული-„ახალი სახეები“-ს გამოცემა.

ივნისი-სასწავლო ექსკურსია ქუთაისში

ივნისი-საჯარო სკოლების მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება.

აგვისტო-საზაფხულო ბანაკეში - ურეკი  საჯარო სკოლების მე-9, მე-10, მე-11  წარმატებული მოსწავლეების,  დასვენება (5 დღე, ორ ნაკადად).

სექტემბერი-ზუგდიდის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთობლივი საყმაწვილო მედიაპროექტი „სარკმელი-2017“-500 .

ოქტომბერი-დედ-მამით ობოლი მოსწავლეების დაჯილდოება.

იმ მოსწავლეების ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რომლებიც სკოლიდან გაირიცხნენ და  ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა.

შშმ პირების უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის ღონისძიება.

მედია პროექტი „ეტალონი“.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხელშეწყობა და კლასგარეშე კითხვის ორგანიზება. მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა შემეცნებითი-საგანმანათლებლო პროცესებში. მოსწავლეთა  მოტივაციის ამაღლების მიზნით მათი აკადემიური მოსწრების წახალისება და წარჩინებული მოსწავლეების პიროვნული უნარებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების, დამატებითი განათლების მიცემის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლების მაჩვენებელი.

მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარება.

შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა (რაოდენობის ზრდა).

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

2.3. 325,0 ათასი ლარი - სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის“ ბაზაზე–(პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანია სკოლისგარეშე მუშაობის წარმართვა მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო, კულტურული წრეების ფუნქციონირება, სასკოლო ოლიმპიადების, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, შემეცნებითი, სახელოვნებო, სპორტის და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფის თანადაფინანსება. ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრების მაღალ დონეზე სწავლება, მოზარდთა ზოგადი განათლებისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების  ამაღლება, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში მოზარდთა აქტიური ჩართვა; (ბავშვთა თვითმმართველობა ,,ოდაბადე“, სადისკუსიო კლუბი ,,გასაღები“)

ხალხური რეწვა; „ფანტაზია და მარჯვე ხელები“ ჭრა-კერვის წრე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

  მოსწავლეთა მიერ სკოლისგარეშე, საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გამოყენება, უნარჩვევების, მისწრაფებების, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენა და წარმოჩენა.  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლე-ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული წარმატებები სხვადასხვა ოლომპიადებში, ტურებში, კონკურსებსა და შემოქმედებით ღონისძიებებში.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლე - ახალგაზრდობის მიერ საგანმანათლებლო კულტურული, შემეცნებითი, ესთეთიკური აღზრდის სფეროში მიღწეული წარმატებების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა, სხვადასხვა ოლომპიადებში, ტურებში, კონკურსებსა და შემოქმედებით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასხლე“

2.4 . 40,0 ათასი ლარი - განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 0404)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორტიაზე მცხოვრები განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების  მქონე  ბავშვებისა და ახალგაზრდების გამოვლენა შესაბამის სფეროში სწავლისა და შემოქმედებითი უნარების წარმოჩენისა და რეალიზაციისათვის. მაღალი აკადემიური მოსწრების, ეროვნულ და საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებში, სასკოლო და საუნივერსიტეტო შემოქმედებით, ტექნიკურ, სპორტულ წრეებსა და სექციებში აქტიურად ჩართულ წარმატებული სტუდენტების, საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეების ფინანსური ხელშეწყობა.პროგრამით გათვალისწინებულია მერის სტიპენდია, მერის სტიპენდიანტები შეიძლება გახდნენ ქალაქ  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეები და სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ქალაქის საჯარო სკოლებში და ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მერის სტიპენდიაზე წარდგენილი მოსწავლე და სტუდენტი უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი აკადემიური მოსწრებით, წინა წლების აკადემიური მაჩვენებლის გათვალისწინებით, აქტიურად უნდა იყოს ჩართული რეგიონალურ, რესპუბლიკურ ან სხვა სახის ოლიმპიადებში, კლასგარეშე და სკოლისგარეშე პროექტებში.

  2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია  ქალაქის სკოლების 8 (რვა) წარმატებული მოსწავლის და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 3 (სამი) სტუდენტის მერის სტიპენდიით დაფინანსება  თითოეულზე თვეში 125 ლარი ოდენობით.

აგრეთვე, პროგრამა ითვალისწინებს შემოსული პროექტების თანადაფინანსებას, რისთვისაც გამოყოფილია - 23 500 ლარი. პროგრამა გამიზნულია იმ ახალგაზრდებისა და ბავშვებისათვის, რომლებიც განსაკუთრებულ ნიჭს ავლენენ ხელოვნების, სპორტის, მედიცინის, გამომგონებლობის და სხვა სფეროში. პროგრამაში შეიძლება მოხვდეს 7-დან 27 წლამდე ბავშვები და ახალგაზრდები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება. განასაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის გაზრდა და განვითარება, ნიჭიერ ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი კონტიგენტის ზრდის მაჩვენებელი, ახალგაზრდების  მეტი აქტიურობა  საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ნიჭიერი, კრეატიული და საინტერესო ახალგაზრდების აღზრდა-ჩამოყალიბება.

   შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა;

სტიპენდიანტების  რაოდენობის ზრდა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

3. 0. 2768,3 ათასი ლარი - კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)  

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში  კულტურული და სპორტული ცხოვრების მკვეთრად გაუმჯობესებას, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

3.1.  1485,3 ათასი ლარი - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვა და სხვა სახეობების მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტსმენთა მორალური და მატერიალური წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული ღონისძიებების რაოდენობრივი ზრდა, სპორტსმენთა სპორტული შედეგებისა და მიღწევების გაუმჯობესება;

სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა რაოდენობრივი ზრდის და დაოსტატების მაჩვენებელი.

ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულ სპორტსმენთა სპორტული პრიზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

3.1.1.      850,0ათასი ლარი - ქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,სპორტის განვითარების ცენტრის“ბაზაზე (პროგრამულიკოდი 050101)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „სპორტის განვითარების ცენტრის“ ძირითადი პრიორიტეტია მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სპორტის ყველა სახეობის, განსაკუთრებით ოლიმპიური სახეობების განვითარებას.  მსოფლიო ჩემპიონი ძალოსნობაში, ევროპის ჩემპიონი კრივში და ევროპის პრიზიორი ძიუდოში, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებული სპორტსმენები, რომლებიც ჰყავს მუნიციპალიტეტს. ეს კარგი იმპულსია იმისათვის, რომ მეტი ძალისხმევა მოხმარდეს არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო არენაზე (ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური შეჯიბრები) სპორტული შედეგების გაუმჯობესებას, თანამედროვე სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების შექმნას, შეძენილი ცოდნისა და ფიზიკური ვარჯიშების სრულყოფას და ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას.

პროგრამის მიზანია  სპორტის მასობრიობა, სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, სპორტულ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიურად ჩაბმა, მოსწავლე-სპორტსმენთა დაოსტატება,  სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. სპორტის საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა საქართველოს შიგნით და ქვეყნის გარეთ. სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყონა. პერსპექტიული და ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა. წარმატებული სპორტსმენებისთვის მატერიალური წახალისების მიზნით სტიპენდიის დაწესება. თანამედროვე სტანდარტების დონეზე სპორტულ-სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია, მოზარდ თაობაში ჯანსაღი წესის დანერგვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადგილობრივი სპორტსმენების რაოდენობრივი და თვისობრივი ზრდა, სპორტისადმი მოსახლეობის მეტი ნაწილის ხელმისაწვდომობა, სპორტის სფეროში. მიღწეული წარმატებების პროგრესირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე გაუმჯობესებული სპორტული შედეგები;

 როგორც ეროვნულ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე ნაჩვენები განსაკუთრებით მაღალი სპორტული შედეგების რაოდენობრივი ზრდის მაჩვენებელი;

სპორტსმენთა მომზადების, წვრთნის ხარისხის ამაღლების მაჩვენებელი;

გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ,,სპორტის განვითარების ცენტრი“

3.1.2. 75,0ათასი ლარი - სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 050102)  

    პროგრამის მიზანია სპორტის მასობრიობა, სპორტულ ცხოვრებაში ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა, მოსწავლე-სპორცმენთა დაოსტატება, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების და ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია.  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ.

ახალგაზრდული პროგრამით გათვალისწინებულია  სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა,სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებების ჩატარება, ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა,  მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის; კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით საჭიროებებისა და მომდევნო პერიოდების პრიორიტეტების  ეფექტური გამოვლენის ხელშეწყობის მიზნით.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ვებ-რესურსის - www.zugdidicv.ge ორგანიზება, შექმნა და ადმინისტრირება.

 ახალგაზრდული აქტივობების სოციალიზაცია და რესურსების ეფექტიანი გამოყენება.

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასკოლო თვითმმართველობათა ფორუმის, ორგანიზება, ქალაქის საჯარო სკოლების უფროსკლასელებთან კომუნიკაციის ეფექტიანობის ამაღლების ხელშეწყობა,  ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსება.

მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები:

 ონლაინ საინფორმაციო შემეცნებით გასართობი Youtube-არხის ახალგაზრდა მოხალისეების ორგანიზება და მათთვის ტექნიკის შეძენა.

 „გაზაფხული შემოსულა ლენ“ მასობრივი სპორტულ-ახალგაზრდული ღონისძიება. (ჭადრაკი, ნარდი, მკლავჭიდი, მაგიდის ჩოგბურთი, პოეზიის საღამო) (მედლები, თასები, სიგელები)

ახალგაზრდული და სპორტული  პროექტების დაფინანსება   იანვარი - დეკემბერი .   

 „ახალგაზრდული აქტივობები“ ონლაინ საინფორმაციო შემეცნებით გასართობი არხის ახალგაზრდა მოხალისეების მიერ სახალხო სახალისო გამოკითხვების ჩატარება .

"სისხლის ჩაბარების აქცია" მოხალისე და მსურველი ახალგაზრდებისთვის ხელშეწყობა .

„დედამიწის დღე“  დასუფთავების აქცია, "მოვლას" გამოყენებით. (ხელთათმანები და ნაგვის ცელოფნები).  "ქალაქური ლეგენდები კოცონის გარშემო"  (სანთლები)

ველო მარათონი .

ცეკვის დღე "ქუჩის ცეკვების კონკურსი" (ფასიანი საჩუქრები , საგზური ბათუმში) 29-აპრილი

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასკოლო თვითმმართველობათა ფორუმის ვებ-გვერდის ორგანიზება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების კურსდამამთავრებელთა ექსკურსიები .

მარათონი "მსოფლიო რბენის დღე" .

აფხაზეთობა "ვიდეო ხიდი"  გალერეაში .

დამოუკიდებლობის დღე ფლეშმობ - კონკურსი .

ტექნო-პარკის ფინანსური მხარდაჭერა.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - ბაღების მხიარული თამაშები.

შუალედური კვლევა, მიმდინარე პერიოდის სიტუაციური ანალიზის მეშვეობით, გაუმჯობესებებისა და პრობლემების იდეტნტიფიცირების მიზნით .

„სახალისო ზაფხული 2017“ ქალაქ ზუგდიდის ახალგაზრდობის გასვლითი ბანაკი.

"დრიფტი 2017"   .

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე  .

"ზუგდიდობა 2017" სპორტსმენთა მსვლელობა.

მოხუცების საერთაშორისო დღე - "აწმყო შობილი წარსულისაგან" ახალგაზრდა მოხალისეთა მიერ დოკუმენტური ვიდეო მასალის მომზადება და პრეზენტაცია.  

სიტუაციური ანალიზი, მომდევნო წლის მეტად ეფექტური ბიუჯეტის შემუშავების მიზნით.  

შ.შ.მ.  პირთა საერთაშორისო დღე  .

"ჰაკათონი ტექნოპარკში" ქალაქ ზუგდიდის შემოქმედი ახალგაზრდებისა და პოტენციური დამფინანსებლების შეხვედრა არაოფიციალურ გარემოში.  

სხვადასხვა სფეროში წარმატებული ახალგაზრდა ზუგდიდელის დაჯილდოება.  

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების სისტემატური გაუმჯობესება;

სპორტსმენთა მომზადების , წვრთნის ხარისხის ამაღლება;

სრულყოფილი ინფრასტრუქტურის შექმნა.

ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და საჭიროებების მეტი სიზუსტით გამოვლენა და წარმოჩენა; ქალაქის საჯარო სკოლების უფროსკლასელებსა და ქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სტრუქტურულ ერთეულს შორის ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა.

ვებ-რესურსის შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს დასაქმების მსურველთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას პოტენციური დამსაქმებლებისათვის.

ახალგაზრდობის ინიციატივიან ნაწილშითვითდასაქმების მოტივაციის გაზრდა;

ახალგაზრდული პოლიტიკით დასაინტერესებლად ინვესტირებისთვის პოზიტიური, ხელსაყრელი გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა და სპორტულ ცხოვრებაში ჩაბმული ახალგაზრდების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მიღწეული  შედეგების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

ახალი სპორტული ობიექტების რიცხობრივი ზრდა.

განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი;

ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

3.1.3.    310,3 ათასი ლარი - მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 050103)  

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის, მასიური ფიზიკური კულტურისა და სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის სასპორტო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და სრულყოფა; სპორტული მოედნების მოწყობა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის;  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წერეთლის ქუჩაზე, N7 საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იაგო ზარქუას ქუჩაზე ახალი სტანდარტული მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ჟვანიას, ბუკიას, მესხიას, ლომოურის და კ. გამსახურდიას ქუჩებზე არსებული მოედნების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოხუმის ქ. N2-ში მდებარე სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                                    

 თანამედროვე დონის სპორტული მოედნების ზრდა.

ახალგაზრდა სპორტსმენების ვარჯიშისთვის კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფა.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.

განახლებული და რეაბილიტირებული ძიუდოს დარბაზი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                                                           

  ახალი და რეაბილიტირებული სპორტული მოედნების გაზრდილი რაოდენობა.

სპორტული მოედნებით მოსარგებლე მოსახლეობის რაოდენობა.

ორი ახალი და ხუთი განახლებული სპორტული მოედანი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

3.1.4.       250,0 ათასი ლარი - ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ფინანსურ მხარდაჭერას,რომლის მიზანია საფეხბურთო სპორტისთვის ნორჩი ასაკის ბავშვთა აღზრდა, სპორტული დაოსტატება, პერსპექტიული ახალგაზრდა ფეხბურთელების რეზერვის ფორმირება და პროფესიული საფეხბურთო სპორტისთვის საიმედო ცვლის მომზადება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ნორჩი ნიჭიერი ფეხბურთელების აღზრდა და სპორტული დაოსტატება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

-ბავშვთა საფეხბურთო ასაკობრივ შეჯიბრებებში ნორჩი სპორტსმენების მიერ მიღწეული სპორტული შედეგების დინამიკა;

-ნორჩ ფეხბურთელთა ოსტატობის ხარისხობრივი და რეზერვის ფორმირების რაოდენობრივი მაჩვენებლები.

3.2.        1140,0  ათასი ლარი - კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვას და ჩატარებას, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, გამოფენა-გაყიდვების,  კონცერტების დაგეგმვას და ორგანიზებას, მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნას, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენას და პოპულარიზაციას, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისადმი, მიძღვნილი დღესასწაულის აღნიშვნას ღონისძიებებით;

თეატრის, კინოს, კლასიკური და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას, ტრადიციების შენარჩუნებას, დაცვას და პოპულარიზაციას. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარებას;

,,მწერალთა ხეივანი’’-ს შექმნას, მწერალთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნას;

ხელოვანების საღამოების მოწყობას, კონკურსების ჩატარებას.

3.2.1.       170,0 ათასი ლარი - სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამულიკოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ-ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ-ტექნიკურ და სხვა ღირებულებათა შენარჩუნება და პოპულარიზაცია.   ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და განახლება, შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. ქალაქის ტერიტორიაზე ტურიზმის  განვითარება და მისი პოპულარიზაცია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში სხვადასხვა კონფერენციების ორგანიზება.   ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ მეგზურების, გზამკვლელის, საცნობარო რუქების და ბროშურების გამოცემა.კულტურული მემკვიდრეობისადმი საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა.ზუგდიდელ მხატვართა შემოქმედებითი მუშაობის ხელშეწყობა, სამხატვრო გალერეაში  ნახატებისა და ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა.

ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამების ჩამონათვალი:

თავისუფალი კომპოზიცია კოლხურ თემატიკაზე .

ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ;

იონა მეუნარგიას სახელობის სკვერის მიმდებარედ პანოს მოწყობა;

ვლაქერნობის დღესასწაულის აღნიშვნა ;

სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,ევროპა  ქართულ რეალობაში“ ;

ტურიზმის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ;

ნიშნულების და საინფორმაციო დაფების დამზადება ;

ტურიზმის სფეროში სამოქალაქო ინიციატივების და მცირე პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

კულტურული მემკვიდრეობით საზოგადოების დაინტერესებული ფენებისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მოსახლეობის ინტელექტუალურ–შემეცნებითი და კულტურული  დონის ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით, ტურისტული პროდუქტის წინ წამოწევა და პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახლად გამოვლენილი და აღრიცხული კულტურული მემკვიდრეობის მატერიალურ ძეგლების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები; 

ჩატარებულ ღონისძიებათა და მოწყობილი გამოფენების რაოდენობრივი ხარისხობრივი მაჩვენებელი;

ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილი ეფექტური გარემო.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია და ა.ა.ი.პ,,სამხატვრო გალერეა“

3.2.2.       70,0 ათასი ლარი - სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 050202

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა  შემოქმედებითი  შესაძლებლობებისა  და  ინტერესების  განვითარება   ეფექტური  სასწავლო  პროცესის  ორგანიზება.

ინტერნეტის  გამოყენება  სასწავლო  პროცესში,  კომპოზიციის გაკვეთილების ორგანიზება ცნობილი  ოსტატების  გამოცდილების  გათვალისწინებით.

თანამედროვე  მოდერნისტულ - კონცეპტუალური    და  კლასიკური-აკადემიური  ხელოვნების  შედარება და ღირებულებითი ფასეულობების მოსწავლეთათვის სწავლება-გაზიარება;

პლენერის  როლის  გაძლიერება  სასწავლო  პროცესის  დონის  ამაღლებისათვის;

გამოფენა,  როგორც  ნორჩი  მხატვრების  დონის  შემოწმების  ძირითად  საშუალება;

განსაკუთრებული  ნიჭით  დაჯილდოებული  ბავშვებისა  და  ახალგაზრდების  შემო-

 ქმედებითი  პოტენციალის  გამოვლენის  ხელშეწყობა   (გამოფენები: პერსონალური  და  ჯგუფური)

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდა თაობის სამხატვრო განათლების დონის ამაღლება.

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმოჩენა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამხატვრო სკოლისა და მისი მოსწავლეების სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი;

ახალგაზრდა მხატვართა შემოქმედებითი მიღწევები.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ქალაქ ზუგდიდის სამხატვრო სკოლა

3.2.3.     330,0 ათასი ლარი - სამუსიკო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 050203)  

აღნიშნული პროგრამა ტრადიციულად განხორციელდება ქალაქის მუნიციპალიტეტის N1 სამუსიკო და  საგუნდო–სამუსიკო  სკოლების ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში  მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და მოსწავლეებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა,მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია,  მუსიკალური დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.მუდმივი ზრუნვა სკოლის საკონცერტო და საკონკურსო ცხოვრების მნიშვნელოვანი გააქტიურებისათვის, განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების აღმოჩენისათვის.პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით პერიოდულად თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიიდან მოწვეული პროფესორ–მასწავლებელთა მასტერკლასების  ჩატარების ორგანიზება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:             

მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება;

ესთეტიკური კულტურისა და გემოვნების ჩამოყალიბება;

მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   

სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი;

ახალგაზრდა მუსიკოსთა შემოქმედებით-სახელოვნებო მიღწევები;

მუსიკოს-პედაგოგების კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის მაჩვენებლები.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ქალაქ ზუგდიდის N1 სამუსიკო და საგუნდო-სამუსიკო სკოლები

3.2.4.         330,0 ათასი ლარი - საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამულიკოდი 050204)  

პროგრამის მიზანი არის ზუგდიდის მოსახლეობის საინფორმაციო, საბიბლიოთეკო, წიგნით მომსახურების უზრუნველყოფა: სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და სამოქალაქო უფლებების დაცვის პროცესების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა;

მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით საბიბლიოთეკო ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემის დანერგვა, ბიბლიოთეკის სტრუქტურულ ერთეულებში:ელექტრონული კატალოგის ბაზაზე სისტემატური მუშაობა და ელექტრონული კატალოგის მკითხველთა მიერ გამოყენების უზრუნველყოფა.ფართო მკითხველისათვის უფასო ინტერნეტით აუდიო-ვიდეო, ელექტრონული წიგნებით მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საბიბლიოთეკო სამსახურის ერთმანეთში ორგანულად შერწყმა; მხარეთმცოდნეობით ბიბლიოგრაფიაზე მუშაობა, კერძოდ ზუგდიდის ბიბლიოგრაფიის შესახებ წიგნზე მუშაობა და ბეჭვდური ფორმით გამოცემა;

ადრეული ასაკიდან ბავშვებთან მუშაობა, ბიბლიოთეკებსა და სკოლებს შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობის დამყარება და ბიბლიოთეკების გადაქცევა საინფორმაციო, საგანმანათლებლო ცენტრად;

ბიბლიოთეკის ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის, ამ მიზნით უსინათლოთათვის კომპიუტერში ტექსტების გამახმოვანებელი პროგრამა „ბუს“ სწავლება,

კომპიუტერული ცენტრის გახსნა საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალში;

მობილური ბიბლიოთეკის დაფინანსება, ბიბლიოთეკის მომსახურების გარეშე დარჩენილი, ცენტრიდან დაშორებული უბნების, შესაძლებლობა შეზღუდული ადამიანების, ავადმყოფების ბინაზე მომსახურეობისათვის;

საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალის გახსნა საბიბლიოთეკო ქსელის გაფართოების მიზნით ენგურ-ქაღალდ კომბინატის დასახლებაში.

კომპიუტერული განათლების დანერგვა, როგორც ბიბლიოთეკარებში ასევე მკითხველებში, კერძოდ ინტერნეტით ინფორმაციის მოძიების სწავლება;

საპროექტო წინადადებების მომზადება და დონორების მოძიება;

ბიბლიოთეკის პროპაგანდა, ბიზნესმენების დაინტერესება და საზოგადოებისაგან შემოწირულობების მოზიდვა.

აქტიური თანამშრომლობა ადგილობრივ საინფორმაციო სამსახურებთან;

ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სხვადასხვა სახის საბიბლიოთეკო-კულტურული და მხატვრული ღონისძიებების ჩატარება.

ზრუნვა საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ცენტრალური ბიბლიოთეკის როლის ამაღლება, მისი საზოგადოების კულტურული ცხოვრების საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ცენტრად გადაქცევისათვის. ადგილზე მოსარგებლეთა და ვირტუალურ მკითხველთა, ასევე ჩატარებულ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობის სისტემატური ზრდა (ცალკეული პროექტები, თემატური ღონისძიებები, ორგანიზებულიკლუბები,დისკუსიები და სხვა); ბიბლიოთეკის მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობით მოზარდებში წიგნისადმი ინტერესის გაღვივება, თავისუფალი დროის მიზანმიმართულად და გონივრულად გამოყენება;

საბიბლიოთეკო ცხოვრების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხში ყველა სოციალური ჯგუფის უფლებებისა და ინტერესების დაცვა;

ინოვაციური პროექტების „მწერლების ხეივანი“ და „ლიტერატურული პრემიის“ დაარსება და განხორციელება ხელს შეუწყობს ბიბლიოთეკის, წიგნის პოპულარიზაციას, მწერლების წახალისებას, მათ დამაგრებას ქალაქ ზუგდიდში სამოღვაწეოდ. „ლიტერატურული თეატრის“ დაარსება კი სტიმულს მისცემს ახალგაზრდების სამეტყველო კულტურის ჩამოყალიბებას, ბავშვებისა და  ახალგაზრდებისათვის თეატრალიზებული ფორმით ლიტერატურის მიწოდებას და ახალგაზრდების დაინტერესებას სასცენო ხელოვნებით, წიგნიერების დონის ამაღლებით.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:       

საბიბლიოთეკო აღრიცხვის ერთეულების სტატისტიკური ანალიზი: ბიბლიოთეკით მოსარგებლე მკითხველთა რიცხოვნობის, წიგნის გაცემის კოეფიციენტის, დამსწრეთა რაოდენობის მაჩვენებელი;

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობისა და ხარისხის ანალიტიკური მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

3.2.5.        220,0 ათასი ლარი - კულტურული   ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშნვა ღონისძიებებით.  თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და სასტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა,  შენარჩუნება, დაცვა  და პოპულარიზაცია. 

2016 წელს დაიწყო და ყოველწლიურად თითო ახალი ფილა დაემატება  „მწერალთა ხეივანს“. 2017 კალენდარული წლის განმავლობაში ორგანიზებული იქნება შემდეგი კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება:

თებერვალი- წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღე ;

მარტი - დედის და ქალთა დღე;

მარტი - ქართული ჟურნალისტიკის დღე;

მარტი -პირველი ქართული რეფერენდუმისა და პრეზიდენტ ზვიად გამასახურდიას დაბადების დღე;

აპრილი აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო დღე ;

9აპრილის ტრაგედიისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე ;

11 აპრილი ზუგდიდის თეატრის დღე ;

9 მაისი-ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

18 მაისი - მუზეუმების საერთაშორისო დღე ;

19 მაისი- ზუგდიდის ბიბლიოთეკის 105 წლის იუბილე;

23 მაისი- აფხაზეთობა;

26 მაისი- საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე ;

ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვის დღე ;

„ვლაქერნობა“ ;

2008 წლის აგვისტოს ომის ხსოვნის დღე ;

1924 წლის აჯანყების მონაწილეთა ხსოვნის დღე;

„ზუგდიდობა“ ;

თეატრალური ჯგუფის დაფინანსება;

სოხუმის დაცემის დღე  ;

ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე ;

საქართველოს სამხაედრო ძალების ვეტერანთა დღე ;

ლიტერატურული საღამოები ;

შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე ;

საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები- ქალაქის მთავარი საშობაო ნაძვის ხის საზეიმო გახსნა, გალა კონცერტი, საბავშვო კონცერტები და გამოფენები. სახალხო მსვლელობა „ალილო“  ;

ადგილობრივ შემოქმედთა ლიტერატურული ჟურნალის /ალმანახის/ გაზეთის/ გამოცემა;

სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანაზიება;

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების მომზადება.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:             

მოსახლეობის კულტურული და შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება. მოსახლეობაში პოზიტიური  განწყობის შექმნა, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღის, დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით; სხვადასხვა ჟანრის ხელოვნების  განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, ტრადიციების შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და აღნიშნული ღონისძიებებით კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის მიზნით საზოგადოებაში მოტივაციის ამაღლება. 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                

ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი;

საზოგადოების ფართო ფენების ჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური განწყობის დამკვიდრების მაჩვენებელი, საზოგადოების მეტი ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში;

შემოსული მცირე პროექტების თვისობრივი და რაოდენობრივი ზრდა;

ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა სხვადასხვა სახის კონკურსებში.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

3.2.6.     20,0ათასი ლარი - ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ შეკვეთილი ინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა  და დაბეჭვდის სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ხარჯების ანაზღაურება.  ადგილობრივ პრესაში, მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის სრულყოფილი ინფორმირებულობა;

მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

მასმედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის საჯაროობის უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                  

კვლევების პოზიტიური შედეგები მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე მოსახლეობის ინფორმირების შესახებ . მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

3.3.       100.0 ათასი ლარით - ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 0503)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქრისტიანული მართლმადიდებელი მრევლის, სამოქალაქო საზოგადოების  და სასულიერო პირების სურვილები ახალი საკათედრო ტაძრის მშენებლობის განხორციელებისათვის ფინანსური ხელშეწყობის  თაობაზე,სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის კანონმდებლობის ფარგლებში ურთიერთ თანამშრომლობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქრისტიანული მართლმადიდებელი სარწმუნოების განმტკიცება, მრევლის საეკლესიო-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, ერის სულიერებისა და ჯანსაღი ტრადიციების დამკვიდრებაში ეკლესიის როლის გაძლიერება, მორწმუნე მრევლის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქრისტიანული მართლმადიდებელი ახალი ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობის ხელშეწყობის საქმეში სახელმწიფოს ინიციატივის წარმოჩენა, ქრისტიანული რელიგიური ახალი დაწესებულებების რაოდენობრივი ზრდა .

4. 0.       1305,0 ათასი ლარი - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 0600)

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური გარანტიების შექმნა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 2017 წლისთვის დაგეგმილი რესურსების ფარგლებში გააგრძელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანდაცვას და სოციალური შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ  ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის დაავადებათა რისკების შემცირებას  სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური ავადმყოფობებისაგან.

4.1.       70,0 ათასი ლარი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა, დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა  დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა, წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა, დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა.

 სანიტარული ღონისძიებები და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება, დაავადებათა რისკების მაქსიმალურად შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემთხვევათა შემცირებული მაჩვენებელი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

4.2      1090,0 ათასი ლარი - მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 0603)

 პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალური სტატუსის მქონე(სარეიტინგო ქულა 65000 ადგილობრივი და დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს შეუძლიათ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთდროულად რამდენიმე პროგრამით.

4.2.1    115,0 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (უფასო სასადილოები)  (პროგრამული კოდი 060301)

 ითვალისწინებს უმწეო მოსახლეობის  ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას, მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას. ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით  დღეში ერთხელ, სასადილოს ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ   სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში  დარეგისტრირებული ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას (65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით), ასევე მარტოხელა დედები, მარტოხელა არამომუშავე  პენსიონერები, შშმ პირები (მკვეთრად გამოხატული სტატუსის მქონე) და სხვა (250 ბენეფიციარის ფარგლებში).  ბენეფიციართა შერჩევა  მოხდება წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საკვებით უზრუნველყოფა    

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 უფასო სასადილოთი სარგებლობით საჭიროების მქონე მოქალაქეთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი

 4.2.2      40,0 ათასი ლარი - ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა(პროგრამული კოდი   060302)

ითვალისწინებს ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობას, მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერად  ფულად  დახმარებას 300 ლარის ოდენობით ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის –9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 150 ლარიან დახმარებას პენსიაზე დანამატის სახით სამამულო ომის ადგილობრივ ვეტერანებზე.  ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსურ ხელშეწყობას. მომვლელის საჭიროების მქონე ვეტერანის მოვლის საზღაური თვეში 100 ლ ოდენობით. მეორე მსოფლიო ომის და საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების გარდაცვალებისას ოჯახის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარის  ოდენობით. ყოველწლიურად, აგვისტოს თვეში, საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული, ქ.ზუგდიდში რეგისტრირებული-ბადრი ბერანძის ოჯახის ფინანსური ხელშეწყობას 1000 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ომის ვეტერანების ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და თანადგომა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი

  4.2.3      40,0 ათასი ლარი - ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060303)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის  კუთხით ფულად დახმარებებს წელიწადში ერთხელ: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის – (18 წლამდე  ასაკის 4 შვილიან ოჯახს – 400 ლარით; 5 შვილიანი–500 ლარით და ა.შ);   პირველი–მეორე    შვილის   შეძენისას   სოციალურად   დაუცველ     ოჯახებზე ( სარეიტინგო ქულა 65000–ზე ნაკლები) –  200  ლარით; ნებისმიერი კატეგორიისთვის: ტყუპების შეძენისას –500 ლარით ; დედ–მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარი-ით, მარტოხელა  დედებისათვის,  რომელთაც  ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის  შვილი ქორწინების გარეშე და ამჟამად არ იმყოფებიან ქორწინებაში, ყოველთვიურად 50 ლარით.  ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე მოქალაქეების ფინანსური დახმარებას(ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით სტატუსის მოხსნამდე).

   მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება,მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,  სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

 4.2.4      75,0 ათასი ლარი - შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვა და  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და ონკოლოგიური ავადმოფების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში. შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე   (მკვეთრად გამოხატული) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.  ონკოლოგიურ ავადმყოფებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება სამედიცინო საჭიროებებისთვის-მაქსიმალური ლიმიტი 200 ლარი.    სმენადაქვეითებული პირებისთვის-ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი; 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის  და  მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე, ასევე, სმენადაქვეითებული  ბავშვებისთვის-ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარით; ასევე, შშმ პირთა სტატუსის მომვლელის საჭიროების  მქონე ბენეფიციართა და მომვლელის საჭიროების მქონე ხანდაზმულის(ქალები 60 წლის და მამაკაცები 65 წლის ასაკიდან) შინ მოვლის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მოვლის საჭიროების მქონე მძიმე ავადმყოფებისათვის მოვლის საზღაურის დაფინანსებას ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით( სოციალურად დაუცველი 65000-ზე ნაკლები ქულით,15 ოჯახი).

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირების სოციალური, ეკონომიური და           

  მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

4.2.5.      35,0 ათასი ლარი - მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ზუგდიდიში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული ბავშების (0-18წლამდე) ხელშეწყობას 200 ლარიანი ფულადი დახმარებით წელიწადში ერთხელ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მარჩენალ დაკარგული ბავშვების(0-18წლამდე) მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მარჩენალ დაკარგული ბავშვების(0-18წლამდე) დახმარებების ზრდის მაჩვენებელი

4.2.6.       5,0 ათასი ლარი -  ხანდაზმულთა  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060306)

პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ზუგდიდში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის წელიწადში ერთხელ ერთჯერადი 500-ლარიან დახმარებას .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ხანდაზმულთა  მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქ.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ხანდაზმულთა ფინანსური დახმარების მოცულობის ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.7.       40,0 ათასი ლარი - სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

 სადღესასწაულო დღეებში ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული მოქალაქეების (ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი–15 ), დედ-მამით ობოლ ბავშვებს (20), სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოს (250) და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების (65000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, (დახმარება საკვები პროდუქტებით). შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარების ნაწილობრივ გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა, გაუმჯობესებული საზეიმო განწყობა.

4.2.8 .     50,0 ათასი ლარი- ტრანსპორტით შეღავათიანი  მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა. (პროგრამული კოდი 060308)

ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში  ზუგდიდის ცენტრში ჩართული

ქ. ზუგდიდში რეგისტრირებული პაციენტების (20 მოქალაქე) და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული, ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული პაციენტების მედიკამენტების ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თითოეულზე თვეში 50 ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოს ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 25 ლარით. აღდგომის დღესასწაულზე ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 შშმ პირთა გარემოსთან ადაპტირების  ხელშეწყობა, ჰემოდიალიზის პროგრამით და მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოს მოსარგებლე ბენეფიციართა  ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.2.9.       100,0 ათასი ლარი - უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის  და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის  ქირით უზრუნველყოფა.

ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული, ხანძრის შედეგად დაზარალებული  უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით სამაშველო სამსახურიდან წარმოდგენილი ცნობის საფუძველზე. ასევე, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ უმწეო ოჯახებზე (65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) გაიცემა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით სამაშველო სამსახურიდან წარმოდგენილი ცნობის საფუძველზე. ბინის ქირის 110-ლარიანი საზღაური ყოველთვიურად, საკუთარი საცხოვრისის არმქონე ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული უმწეო კატეგორიის (სარეიტინგო ქულა 65000-ზე ნაკლები) ოჯახებისთვის. ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, სოციალური  მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მეშვეობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

    4.2.10.      10,0 ათასი ლარი - დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული უმწეო დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაცია, გარდაცვლილი უმწეო (65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) დევნილის ოჯახზე ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ასევე, უკიდურესად ღატაკი და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა პენსიონერი, შშმ პირი,სოციალურად დაუცველი ოჯახი,ონკოლოგიური ავადმყოფები) დევნილი მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

უმწეო დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დევნილი მოსახლეობის ფინანსური ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.2.11.     80,0 ათასი ლარი -  გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060311)

 ზამთრის პერიოდში უკიდურესად ღატაკი ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული უმწეო (სარეიტინგო ქულა 65000-ზე ნაკლები) მოსახლეობის გათბობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

უმწეო მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებული ადგილობრივი უკიდურესად ღატაკი (35000-მდე ქულის მქონე), ოჯახების (მრავალშვილიანები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები, მარტოხელა დედები, მარტოხელა პენსიონრები და ა. შ.) ფინანსური მხარდაჭერა წელიწადში ერთხელ განსაკუთრებული საჭიროებისას(100-1000 ლარამდე).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.        

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

უმწეო ოჯახების ყოფითი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 4.2.12.        500,0 ათასი ლარი - სამედიცინო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060312)

 პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ადგილობრივი და დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსებას. პროგრამა  განხორციელდეს შესაბამისი  კომისიის დებულების მიხედვით.

-ძვირადღირებული მედიკამენტების (50 ლარზე მეტი ღირებულების) დაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი 250.00ლარი წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები: 

სოციალურად დაუცველები (სარეიტინგო ქულა 65 000-ზე ნაკლები);

 შშმ პირები;

- ონკოლოგიური ავადყოფები;

 -0-18 წლამდე ბავშვები;

 -ქრ. დაავადებების მქონე პირები (ბრ. ასთმა, ფქოდი, შაქრიანი დიაბეტი, გლაუკომა, 

 გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია)

-მედიკამენტების დაფინანსება ხანდაზმული (ქალები 60 წ, მამკაცები 65 წ.) უმწეო (სარეიტინგო ქულა 65000-მდე) პენსიონერებისთვის -  მაქსიმალური ლიმიტი 200.00 ლარი, წელიწადში ერთხელ;

-სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება - ოპერაციების დაფინანსება/თანადაფინანსება, -წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები:

-მოქალაქეები, რომლებსაც ოპერაციის(გარდა პლასტიკური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება  საყოველთაო ჯანდაცვის, კერძო სადაზღვევო კომპანიის პროგრამებიდან - მაქსიმალური ლიმიტი 1 000.00 ლარი;

-სოციალურად დაუცველები (სარეიტინგო ქულა 65 000-ზე ნაკლები), შშმ პირები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშები - თანადაფინანსება საყოველთაო ჯანდაცვასთან/კერძო სადაზღვევო კომპანიასთან - 500.00 ლარამდე სრულად, 500-დან -2000-მდე 50 %-ით, 2000-ის ზევით მაქსიმალური ლიმიტი 1000.00 ლარი;

-C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი 200 ლარი.წელიწადში ერთხელ.

- აუტიზმის აბილიტაციის პროგრამა  - პროგრამა 20  ბავშვისთვის  ყოველთვიურად 315.00 ლარი; დაუნის სინდრომი, ბავშვთა ცერებრალური დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - მაქს. ლიმიტი 1000.00 ლარი, წელიწადში ერთხელ.

-ცელიაკიითა და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების(0-18წლამდე).

 სპეციალიზირებული საკვების თანხით  უზრუნველყოფა - ყოველთვიურად 500.00 ლარი .

-გამოკვლევების: კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია, აუდიომეტრია(მხოლოდ 0-6 წლამდე ბავშვებისთვის) თანადაფინანსება - მაქს. ლიმიტი 250.00ლარი.წელიწადში ერთხელ.

ქალაქ ზუგდიდში რეგისტრირებულ ადგილობრივ და დევნილ მოქალაქეებს შეეძლებათ ისარგებლონ წელიწადში ერთხელ სამედიცინო დახმარების პროგრამის ერთერთი ქვეპროგრამით, გარდა სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა  65 000-ზე ნაკლები) და შშმ პირებისა, რომლებიც ისარგებლებენ სხვადასხვა მომსახურებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობებსების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ძვირადღირებული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის მაღალი მაჩვენებელი. მძიმე დაავადებების გამოვლენა ადრეულ სტადიაზე დროული დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის გზით.

  4.3.        15.0 ათასი ლარი - პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი       კეთილგანწყობილ გარემოში’’ ( პროგრამული კოდი  0604)

   პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისის ეზოს კეთილმოწყობას, კომუნალური      გადასახადების  თანადაფინანსებას (გათბობა).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციართა ცხოვრების გაუმჯობესებული ხარისხობრივი მაჩვენებელი

 4.4. 30,0 ათასი ლარი - ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. ( პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას, რაც მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოც. დაუცველი, შშმპ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) მიერ სხვადასხვა პროფესიისა და ხელობის შესწავლას და შემდგომში მათ დასაქმებას.  წარმოდგენილი  პროექტების შერჩევა მოხდეს მერიაში  შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით ადგილობრივი ხელისუფლებისა და  არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწონებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.                                  

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის საფუძველზე მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

  4.5.  100,0 ათასი ლარი - სოციალურად დაუცველი   ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო    მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0606)

პროგრამა ითვალისწინებს განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65000 მდე)სოციალური და ყოფითი მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური და ყოფითი პირობების  გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი. 


მუხლი 11
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთიანი სახაზინო ანგარიშიდან მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეშვეობით;

2. 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებათა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით, შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.

3.  2017 საფინანსო წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე   მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები, დანამატები და დახმარებები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში ,,2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მოთხოვნის შესაბამისად (მე-3 პუნქტი).

 4.    არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასთან   შეთანხმების შემდეგ .

5. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების  საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

6.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 127,0  ათასი ლარი მიიმართოს, მათ შორის:

) 39,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად,

) 68,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

)  10,0 ათასი ლარი- ,,სამშობლოს დაცვისათვის დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ)  10,0 ათასი ლარი„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

მუხლი 12. სარეზერვო ფონდი
2017 წლის ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150,0 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს ,,საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესით, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის-ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 13. ვალდებულებები
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი 873,3 ათასი ლარით.

თავი III
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14
განისაზღვროს ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  19042,0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

 

2017  წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

22 241,2

28 966,7

9 327,8

19 638,9

19 042,2

0,0

19 042,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,0

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

15 085,1

16 860,4

0,0

16 860,4

14 383,5

0,0

14 383,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 826,2

3 069,6

0,0

3 069,6

2 762,6

0,0

2 762,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 609,3

11 542,4

9 327,8

2 214,6

4 049,8

0,0

4 049,8

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 484,5

 

5 164,0

0,0

5 164,0

4 665,9

0,0

4 665,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

144,0

0,0

144,0

144,0

0,0

144,0

 

ხარჯები

3 803,7

4 520,1

0,0

4 520,1

4 047,0

0,0

4 047,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 656,8

2 924,6

0,0

2 924,6

2 632,1

0,0

2 632,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

80,0

0,0

80,0

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

546,8

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

01 01

ქალაქის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო

924,4

1 040,3

0,0

1 040,3

883,5

0,0

883,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

881,4

1 028,8

0,0

1 028,8

883,5

0,0

883,5

 

შრომის ანაზღაურება

707,8

730,6

0,0

730,6

657,5

0,0

657,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,9

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია და მერიის სამსახურები

2 581,6

3 134,3

0,0

3 134,3

2 759,1

0,0

2 759,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

112,0

 

112,0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

2 488,5

3 065,8

0,0

3 065,8

2 749,1

0,0

2 749,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 949,0

2 194,0

0,0

2 194,0

1 974,6

0,0

1 974,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,1

68,5

0,0

68,5

10,0

0,0

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

92,0

0,0

92,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

92,0

0,0

92,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

978,5

897,4

0,0

897,4

873,3

0,0

873,3

 

ხარჯები

433,8

333,5

0,0

333,5

264,4

0,0

264,4

 

ვალდებულებების კლება

544,7

563,9

0,0

563,9

608,9

0,0

608,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 146,5

226,0

0,0

226,0

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

1 132,7

219,8

0,0

219,8

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

169,4

145,0

0,0

145,0

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

956,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

21,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

189,8

226,0

0,0

226,0

180,5

0,0

180,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

176,0

219,8

0,0

219,8

180,5

0,0

180,5

 

შრომის ანაზღაურება

147,6

145,0

0,0

145,0

130,5

0,0

130,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,8

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 285,4

14 871,1

8 880,2

5 990,9

7 449,5

0,0

7 449,5

 

ხარჯები

3 845,0

4 300,6

0,0

4 300,6

3 928,0

0,0

3 928,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 440,4

10 570,5

8 880,2

1 690,3

3 521,5

0,0

3 521,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

983,7

868,2

537,0

331,2

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

868,2

537,0

331,2

300,0

0,0

300,0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და

983,7

841,3

537,0

304,3

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

983,7

841,3

537,0

304,3

300,0

0,0

300,0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

26,9

0,0

26,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,9

0,0

26,9

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 582,0

3 820,5

613,2

3 207,3

3 230,0

0,0

3 230,0

 

ხარჯები

2 434,8

2 965,6

0,0

2 965,6

2 915,0

0,0

2 915,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 147,2

854,9

613,2

241,7

315,0

0,0

315,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 180,5

1 676,1

613,2

1 062,9

1 200,0

0,0

1 200,0

 

ხარჯები

166,8

821,2

0,0

821,2

900,0

0,0

900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 013,7

854,9

613,2

241,7

300,0

0,0

300,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამაა.ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავების " ბაზაზე

1 573,8

1 836,2

0,0

1 836,2

1 650,0

0,0

1 650,0

 

ხარჯები

1 573,8

1 836,2

0,0

1 836,2

1 650,0

0,0

1 650,0

03 02 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

109,0

0,0

109,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

0,0

109,0

0,0

109,0

200,0

0,0

200,0

03 02 04

ლიფტების რეაბილიტაცია

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

შენობა-ნაგებობების ფასადებისა და  სახურავების რეაბილიტაცია

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

559,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

ქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის პროგრამა

124,8

185,0

0,0

185,0

165.0

0,0

165.0

 

ხარჯები

124,8

185,0

0,0

185,0

165.0

0,0

165.0

03 02 07

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

9,6

14,2

0,0

14,2

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

9,6

14,2

0,0

14,2

15,0

0,0

15,0

03 02 08

ქ.ზუგდიდში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია

 

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 447,8

2 251,7

941,7

1 310,0

1 073,0

0,0

1 073,0

 

ხარჯები

1 064,0

1 310,0

0,0

1 310,0

1 013,0

0,0

1 013,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,8

941,7

941,7

0,0

60,0

0,0

60,0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

340,4

941,7

941,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

941,7

941,7

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,კეთილმოწყობის ცენტრის" ბაზაზე

1 064,0

1 310,0

0,0

1 310,0

1 013,0

0,0

1 013,0

 

სარჯები

1 064,0

1 310,0

0,0

1 310,0

1 013,0

0,0

1 013,0

03 03 03

ბულვარში მდებარე შადრევნის რეკონსტრუქცია

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

პარკების,სკვერების,  მოედნების და ბოტანიკური ბაღის კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

628,0

926,0

626,0

300,0

410,7

0,0

410,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

628,0

926,0

626,0

300,0

410,7

0,0

410,7

03 05

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებები

6,3

87,9

0,0

87,9

155,0

0,0

155,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

87,9

0,0

87,9

155,0

0,0

155,0

03 06

ყინულის მოედნის მშენებლობა

936,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

936,6

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

03 08

ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

96,6

50,0

0,0

50,0

160,0

0,0

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,6

50,0

0,0

50,0

160,0

0,0

160,0

03 09

 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები

346,2

392,2

20,4

371,8

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

346,2

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

367,2

20,4

346,8

150,0

0,0

150,0

 03 10

საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა

974,7

5 725,3

5 725,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974,7

5 725,3

5 725,3

0,0

0,0

0,0

0,0

03 11

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის

283,5

570,8

416,6

154,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,5

570,8

416,6

154,2

0,0

0,0

0,0

03 12

რგფ-იდან და მგფ-იდან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0,0

178,5

0,0

178,5

1 900,8

0,0

1 900,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

178,5

0,0

178,5

1 900,8

0,0

1 900,8

04 00

განათლება

2 892,7

2 927,9

447,6

2 480,3

2 673,0

0,0

2 673,0

 

ხარჯები

1 871,6

2 410,0

0,0

2 410,0

2 515,0

0,0

2 515,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 021,1

517,9

447,6

70,3

158,0

0,0

158,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1 492,0

1 957,0

0,0

1 957,0

2 258,0

0,0

2 258,0

 

ხარჯები

1 492,0

1 957,0

0,0

1 957,0

2 100,0

0,0

2 100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

158,0

0,0

158,0

04 02

საჯარო სკოლების  ხელშეწყობის პროგრამა

65,2

48,7

0,0

48,7

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

65,2

48,7

0,0

48,7

50,0

0,0

50,0

04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის"ბაზაზე

290,3

365,0

0,0

365,0

325,0

0,0

325,0

 

ხარჯები

290,3

365,0

0,0

365,0

325,0

0,0

325,0

04 04

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

24,1

39,3

0,0

39,3

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

24,1

39,3

0,0

39,3

40,0

0,0

40,0

04 05

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის რეაბილიტაცია

808,5

211,9

211,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

808,5

211,9

211,9

0,0

0,0

0,0

0,0

04 06

ქ. ზუგდიდში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

212,6

306,0

235,7

70,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,6

306,0

235,7

70,3

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3 405,2

4 236,9

0,0

4 236,9

2 768,3

0,0

2 768,3

 

ხარჯები

3 405,2

3 869,1

0,0

3 869,1

2 408,0

0,0

2 408,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

367,8

0,0

367,8

360,3

0,0

360,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 130,6

2 433,1

0,0

2 433,1

1 485,3

0,0

1 485,3

 

ხარჯები

2 130,6

2 065,3

0,0

2 065,3

1 175,0

0,0

1 175,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

367,8

0,0

367,8

310,3

0,0

310,3

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

699,8

744,3

0,0

744,3

850,0

0,0

850,0

 

ხარჯები

699,8

744,3

0,0

744,3

850,0

0,0

850,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებებისა და ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება

45,0

86,0

0,0

86,0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

45,0

86,0

0,0

86,0

75,0

0,0

75,0

05 01 03

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

0,0

307,8

0,0

307,8

310,3

0,0

310,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

307,8

0,0

307,8

310,3

0,0

310,3

05 01 04

საბავშვო ფეხბურთის განვითარების ფინანსური ხელშეწყობა

1 385,8

1 295,0

0,0

1 295,0

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

1 385,8

1 235,0

0,0

1 235,0

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 174,6

1 683,8

0,0

1 683,8

1 140,0

0,0

1 140,0

 

ხარჯები

1 174,6

1 683,8

0,0

1 683,8

1 090,0

0,0

1 090,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

05 02 01

სამხატვრო გალერეის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.

119,5

166,0

0,0

166,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

119,5

166,0

0,0

166,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

05 02 02

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

64,1

67,8

0,0

67,8

70,0

0,0

70,0

05 02 03

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

291,6

371,4

0,0

371,4

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

291,6

371,4

0,0

371,4

330,0

0,0

330,0

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

320,6

370,0

0,0

370,0

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

320,6

370,0

0,0

370,0

330,0

0,0

330,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

64,6

250,6

0,0

250,6

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

64,6

250,6

0,0

250,6

220,0

0,0

220,0

05 02 06

საინფორმაციო–საგამომცემლო საქმიანობა

14,2

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

14,2

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნებისგანვითარებისხელშეწყობის პროგრამა შ.დადიანის სახ. თეატრის ბაზაზე.

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

300,0

438,0

0,0

438,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

საცხენოსნო კლუბ,,ხარება“-ს ფინანსური ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

05 03

ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ხელშეწყობა

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

120,0

0,0

120,0

100,0

0,0

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 026,9

1 540,8

0,0

1 540,8

1 305,0

0,0

1 305,0

 

ხარჯები

1 026,9

1 540,8

0,0

1 540,8

1 305,0

0,0

1 305,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,0

69,5

0,0

69,5

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

59,0

69,5

0,0

69,5

70,0

0,0

70,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,0

26,5

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

901,5

1 385,4

0,0

1 385,4

1 090,0

0,0

1 090,0

 

ხარჯები

901,5

1 385,4

0,0

1 385,4

1 090,0

0,0

1 090,0

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

104,4

115,0

0,0

115,0

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,4

115,0

0,0

115,0

115,0

0,0

115,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა

34,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

34,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

26,3

57,0

0,0

57,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

26,3

57,0

0,0

57,0

40,0

0,0

40,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

83,0

107,0

0,0

107,0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

83,0

107,0

0,0

107,0

75,0

0,0

75,0

06 05 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

33,8

38,0

0,0

38,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

33,8

38,0

0,0

38,0

35,0

0,0

35,0

06 03 06

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

34,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

34,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 03 08

ტრანსპორტით შეღავათიანი  მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა

12,3

47,8

0,0

47,8

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

12,3

47,8

0,0

47,8

50,0

0,0

50,0

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

84,7

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

84,7

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,4

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

15,4

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 03 11

უმწეო ოჯახების გასათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა

65,1

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

65,1

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა.

406,0

745,6

0,0

745,6

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

406,0

745,6

0,0

745,6

500,0

0,0

500,0

06 04

პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"

10,3

9,4

0,0

9,4

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,3

9,4

0,0

9,4

15,0

0,0

15,0

06 05

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

29,1

50,0

0,0

50,0

30,0

0,0

30,0

 

 ხარჯები

29,1

50,0

0,0

50,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სოციალურად დაუცველი  ავარიული სახლების მქონე ოჯახების სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 15. 28/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 29/12/2017 14. 28/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 29/12/2017 13. 21/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 26/12/2017 12. 03/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 61 - ვებგვერდი, 07/11/2017 11. 17/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 56 - ვებგვერდი, 22/08/2017 10. 04/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 55 - ვებგვერდი, 09/08/2017 9. 17/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 21/07/2017 8. 28/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 05/07/2017 7. 02/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 05/06/2017 6. 20/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 24/04/2017 5. 28/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 03/04/2017 4. 06/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 13/03/2017 3. 28/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 07/03/2017 2. 15/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 17/02/2017 1. 17/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 20/01/2017