შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016171
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
23/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.135.016171
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 27/01/2017)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2016 წლის 23 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძეშუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
0 2015  წლის  ფაქტი 2016  წლის გეგმა 2017  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 7899,334 8823,208 582,188 8241,020 9557,200 0,000 9557,200
გადასახადები 796,493 2863,571 0,000 2863,571 3280,000 0,000 3280,000
გრანტები 6716,782 5561,399 582,188 4979,211 6127,200 0,000 6127,200
სხვა შემოსავლები 386,059 398,238 0,000 398,238 150,000 0,000 150,000
ხარჯები 4694,466 5298,222 0,000 5298,222 4064,070 0,000 4064,070
შრომის ანაზღაურება 1411,397 1425,855 0,000 1425,855 1182,860 0,000 1182,860
საქონელი და მომსახურება 845,304 925,465 0,000 925,465 988,500 0,000 988,500
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1419,867 1604,052 0,000 1604,052 1541,440 0,000 1541,440
გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 263,988 0,000 263,988 239,080 0,000 239,080
სხვა ხარჯები 354,913 1078,862 0,000 1078,862 112,190 0,000 112,190
საოპრაციო სალდო 3204,868 3524,986 582,188 2942,798 5493,130 0,000 5493,130
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3883,922 3743,156 582,188 3160,968 5911,700 0,000 5911,700
ზრდა 3883,922 3743,156 582,188 3160,968 5911,700 0,000 5911,700
კლება 0,000 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო -679,054 -218,170 0,000 -218,170 -418,570 0,000 -418,570
ფინანსური აქტივების ცვლილება -902,596 -222,292 0,000 -222,292 -418,570 0,000 -418,570
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 902,596 222,292 0,000 222,292 418,570 0,000 418,570
ვალუტა და დეპოზიტი 902,596 222,292   222,292 418,570   418,570
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -1,250 -4,122 0,000 -4,122 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 1,250 4,122 0,000 4,122 0,000 0,000 0,000
საშინაო 1,250 4,122   4,122 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 222,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 7 899,334 8 823,208 582,188 8 241,020 9 557,200 0,000 9 557,200
შემოსავლები 7 899,334 8 823,208 582,188 8 241,020 9 557,200 0,000 9 557,200
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 8 579,638 9 045,500 582,188 8 463,312 9 975,770 0,000 9 975,770
ხარჯები 4 694,466 5 298,222 0,000 5 298,222 4 064,070 0,000 4 064,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 883,922 3 743,156 582,188 3 160,968 5 911,700 0,000 5 911,700
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 1,250 4,122 0,000 4,122 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება -680,304 -222,292 0,000 -222,292 -418,570 0,000 -418,570

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 9 557 200 ლარის ოდენობით
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 7 899,334 8 823,208 582,188 8 241,020 9 557,200 0,000 9 557,200
გადასახადები 796,493 2 863,571 0,000 2 863,571 3 280,000 0,000 3 280,000
გრანტები 6 716,782 5 561,399 582,188 4 979,211 6 127,200 0,000 6 127,200
სხვა შემოსავლები 386,059 398,238 0,000 398,238 150,000 0,000 150,000

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3280 000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 796,493 2 863,571 0,000 2 863,571 3 280,000 0,000 3 280,000
ქონების გადასახადი 796,493 2 568,971 0,000 2 568,971 2 750,000 0,000 2 750,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  790,330 2 563,471   2 563,471 2 750,000   2 750,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  1,385 1,000   1,000 0,000    
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,456 0,000     0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
4,322 4,500   4,500 0,000    
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 294,600   294,600 530,000   530,000
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 127 200 ლარის ოდენობით
დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 6 716,782 5 561,399 582,188 4 979,211 6 127,200 0,000 6 127,200
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 1 597,685 450,000   450,000 4 500,000   4 500,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი   100,262   100,262 0,000    
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 837,284 4 789,388 582,188 4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 232,700 4 207,200 0,000 4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 232,700 4 207,200   4 207,200 1 627,200   1 627,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 604,584 582,188 582,188 0,000 0,000 0,000 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,584 582,188 582,188   0,000    
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000 0,000     0,000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000    
სხვა ტრანსფერები 281,813 221,749   221,749 0,000    

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 150 000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 386,059 398,238 0,000 398,238 150,000 0,000 150,000
შემოსავლები საკუთრებიდან 195,935 168,800 0,000 168,800 100,000 0,000 100,000
პროცენტები 98,923 110,000 0,000 110,000 50,000 0,000 50,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 98,923 110,000   110,000 50,000   50,000
რენტა 97,012 58,800 0,000 58,800 50,000 0,000 50,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 96,161 58,800   58,800 50,000   50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,851 0,000     0,000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 19,656 24,000 0,000 24,000 20,000 0,000 20,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 8,487 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000
სანებართვო მოსაკრებელი 2,752 0,000   0,000 0,000   0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 2,752 0,000     0,000    
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,040 0,000     0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 5,695 10,000   10,000 10,000   10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,169 14,000 0,000 14,000 10,000 0,000 10,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,169 14,000 0,000 14,000 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11,169 14,000 0,000 14,000 10,000 0,000 10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,169 14,000   14,000 10,000   10,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,000     0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 154,197 205,438   205,438 30,000   30,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 16,271 0,000     0,000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 064 070 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 694,466 5 298,222 0,000 5 298,222 4 064,070 0,000 4 064,070
შრომის ანაზღაურება 1 411,397 1 425,855 0,000 1 425,855 1 182,860 0,000 1 182,860
საქონელი და მომსახურება 845,304 925,465 0,000 925,465 988,500 0,000 988,500
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 419,867 1 604,052 0,000 1 604,052 1 541,440 0,000 1 541,440
გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 263,988 0,000 263,988 239,080 0,000 239,080
სხვა ხარჯი 354,913 1 078,862 0,000 1 078,862 112,190 0,000 112,190

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 911 700  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 911 700   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 95,896 222,635 0,000 222,635 35,600 0,000 35,600
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  3328,834 2266,543 582,188 1684,355 4743,000 0,000 4743,000
განათლება 332,122 1125,578 0,000 1125,578 556,380 0,000 556,380
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 127,070 118,400 0,000 118,400 76,720 0,000 76,720
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 10,000 0,000 10,000 500,000 0,000 500,000
ჯამი 3883,922 3743,156 582,188 3160,968 5911,700 0,000 5911,700
               
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით 
               
დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 925,593 2 180,650 0,000 2 180,650 1 638,180 0,000 1 638,180
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 797,411 2 170,650 0,000 2 170,650 1 638,180 0,000 1 638,180
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 797,411 2 070,650   2 070,650 1 588,180   1 588,180
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 100,000   100,000 50,000   50,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 128,182 10,000   10,000 0,000   0,000
თავდაცვა 68,488 81,705 0,000 81,705 70,180 0,000 70,180
სამოქალაქო თავდაცვა 68,488 81,705   81,705 70,180   70,180
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 235,520 0,000   0,000 0,000   0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 172,163 497,900 0,000 497,900 12,469 0,000 12,469
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 172,163 497,900   497,900 12,469   12,469
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გარემოს დაცვა 96,570 125,700 0,000 125,700 90,000 0,000 90,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 88,320 86,000   86,000 90,000   90,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 8,250 39,700   39,700 0,000   0,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 484,242 2 572,643 0,000 2 572,643 5 093,190 0,000 5 093,190
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  241,664 468,568   468,568 80,000   80,000
წყალმომარაგება 2 114,679 1 042,887   1 042,887 4 327,190   4 327,190
გარე განათება 387,700 380,000   380,000 603,000   603,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 740,199 681,188   681,188 83,000   83,000
ჯამრთელობის დაცვა 126,427 198,588 0,000 198,588 354,280 0,000 354,280
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 126,427 198,588   198,588 354,280   354,280
დასვენება, კულტურა და რელიგია 730,735 797,172 0,000 797,172 650,580 0,000 650,580
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 249,391 258,715   258,715 196,550   196,550
მომსახურება კულტურის სფეროში 467,058 520,472   520,472 438,030   438,030
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 14,286 17,985   17,985 16,000   16,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
განათლება 993,252 1 883,558 0,000 1 883,558 1 379,370 0,000 1 379,370
სკოლამდელი აღზრდა 595,287 1 574,498   1 574,498 1 157,080   1 157,080
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 397,965 309,060   309,060 222,290   222,290
სოციალური დაცვა 745,425 703,462 0,000 703,462 687,521 0,000 687,521
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 23,437 50,000   50,000 40,000   40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 721,988 653,462   653,462 647,521   647,521
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 8 578,415 9 041,378 0,000 9 041,378 9 975,770 0,000 9 975,770

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -418 570 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -418 570 ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          -418 570 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.3 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.4 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა ასევე მუნიციპალიტეტის სხვა დასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3.  გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.4  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 8579,638 9045,500 582,188 8463,312 9975,770 0,000 9975,770
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 105 0 105 105 0 105
  ხარჯები 4694,466 5298,222 0,000 5298,222 4064,070 0,000 4064,070
  შრომის ანაზღაურება 1411,397 1425,855 0,000 1425,855 1182,860 0,000 1182,860
  საქონელი და მომსახურეობა 845,304 925,465 0,000 925,465 988,500 0,000 988,500
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,087 48,600 0,000 48,600 54,000 0,000 54,000
         მივლინებები 18,583 21,825 0,000 21,825 18,600 0,000 18,600
         ოფისის ხარჯები 92,748 137,010 0,000 137,010 116,260 0,000 116,260
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 6,039 6,200 0,000 6,200 5,600 0,000 5,600
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 102,109 128,960 0,000 128,960 108,770 0,000 108,770
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 579,738 582,870 0,000 582,870 685,270 0,000 685,270
  სუბსიდიები 1419,867 1604,052 0,000 1604,052 1541,440 0,000 1541,440
  გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 458,985 263,988 0,000 263,988 239,080 0,000 239,080
  სხვა ხარჯები 354,913 1078,862 0,000 1078,862 112,190 0,000 112,190
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3883,922 3743,156 582,188 3160,968 5911,700 0,000 5911,700
  ვალდებულებების კლება 1,250 4,122 0,000 4,122 0,000 0,000 0,000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1926,843 2183,283 0,000 2183,283 1638,180 0,000 1638,180
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000
  ხარჯები 1829,697 1958,015 0,000 1958,015 1602,580 0,000 1602,580
  შრომის ანაზღაურება  1355,267 1371,795 0,000 1371,795 1138,340 0,000 1138,340
  საქონელი და მომსახურეობა 469,710 486,220 0,000 486,220 414,240 0,000 414,240
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40,607 43,200 0,000 43,200 48,000 0,000 48,000
         მივლინებები 16,849 19,700 0,000 19,700 16,600 0,000 16,600
         ოფისის ხარჯები 80,476 132,170 0,000 132,170 111,440 0,000 111,440
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 6,039 6,200 0,000 6,200 5,600 0,000 5,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 96,454 118,680 0,000 118,680 99,930 0,000 99,930
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 229,285 166,270 0,000 166,270 132,670 0,000 132,670
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 100,000 0,000 100,000 50,000 0,000 50,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,896 222,635 0,000 222,635 35,600 0,000 35,600
  ვალდებულებების კლება 1,250 2,633 0,000 2,633 0,000 0,000 0,000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 539,887 544,350 0,000 544,350 465,480 0,000 465,480
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 22,000 0,000 22,000 22,000 0,000 22,000
  ხარჯები  528,487 542,950 0,000 542,950 465,480 0,000 465,480
  შრომის ანაზღაურება  445,650 419,710 0,000 419,710 352,240 0,000 352,240
  საქონელი და მომსახურეობა 82,837 123,240 0,000 123,240 113,240 0,000 113,240
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,200 5,400   5,400 6,000   6,000
         მივლინებები 2,428 3,000   3,000 2,400   2,400
         ოფისის ხარჯები 18,436 19,090   19,090 15,680   15,680
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 2,053 2,200   2,200 2,000   2,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 27,902 32,080   32,080 26,690   26,690
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 26,818 61,470   61,470 60,470   60,470
  სუბსიდიები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0   0 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,400 1,400 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0,000 1526,300 0,000 1526,300 1122,700 0,000 1122,700
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 0 0 78 0 0 78
  ხარჯები  0,000 1306,465 0,000 1306,465 1087,100 0,000 1087,100
  შრომის ანაზღაურება 0,000 952,085 0,000 952,085 786,100 0,000 786,100
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 354,380 0,000 354,380 301,000 0,000 301,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 37,800 0,000 37,800 42,000 0,000 42,000
         მივლინებები 0,000 16,700 0,000 16,700 14,200 0,000 14,200
         ოფისის ხარჯები 0,000 113,080 0,000 113,080 95,760 0,000 95,760
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 0,000 4,000 0,000 4,000 3,600 0,000 3,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 86,600 0,000 86,600 73,240 0,000 73,240
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 96,200 0,000 96,200 72,200 0,000 72,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 219,835 0,000 219,835 35,600 0,000 35,600
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000     0,000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000     0,000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 03 შესყიდვების სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 04 საფინანსო სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000     0,000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000     0,000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 05 შიდა აუდიტის სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 06  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 07 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 08 ზედამხედველობის სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები (9) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000     0,000    
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
  შრომის ანაზღაურება 0,000 0,000     0,000    
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000  
         მივლინებები 0,000 0,000     0,000    
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000     0,000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 100,000 0,000 100,000 50,000 0,000 50,000
  ხარჯები  0,000 100,000 0,000 100,000 50,000 0,000 50,000
  სხვა ხარჯები 0,000 100,000   100,000 50,000   50,000
01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 1,250 2,633 0,000 2,633 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 1,250 2,633   2,633 0,000   0,000
01 05 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა  128,182 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  128,182 8,600 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 128,182 8,600 0,000 8,600 0,000 0,000 0,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 128,182 8,600   8,600 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,400   1,400 0,000   0,000
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 303,981 81,705 0,000 81,705 70,180 0,000 70,180
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  303,981 81,705 0,000 81,705 70,180 0,000 70,180
  შრომის ანაზღაურება 56,130 54,060 0,000 54,060 44,520 0,000 44,520
  საქონელი და მომსახურეობა 16,391 27,645 0,000 27,645 25,660 0,000 25,660
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,480 5,400 0,000 5,400 6,000 0,000 6,000
         მივლინებები 1,734 2,125 0,000 2,125 2,000 0,000 2,000
         ოფისის ხარჯები 2,900 4,840 0,000 4,840 4,820 0,000 4,820
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,655 10,280 0,000 10,280 8,840 0,000 8,840
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,622 5,000 0,000 5,000 4,000 0,000 4,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  გრანტები 204,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 27,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 68,488 81,705 0,000 81,705 70,180 0,000 70,180
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5,000   5,000 5,000   5,000
  ხარჯები  68,488 81,705 0,000 81,705 70,180 0,000 70,180
  შრომის ანაზღაურება 52,470 54,060   54,060 44,520   44,520
  საქონელი და მომსახურეობა 16,018 27,645 0,000 27,645 25,660 0,000 25,660
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,107 5,400   5,400 6,000   6,000
         მივლინებები 1,734 2,125   2,125 2,000   2,000
         ოფისის ხარჯები 2,900 4,840   4,840 4,820   4,820
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,655 10,280   10,280 8,840   8,840
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,622 5,000   5,000 4,000   4,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0   0 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება 235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  ხარჯები  235,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  შრომის ანაზღაურება 3,660 0,000   0,000 0,000   0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         მივლინებები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  გრანტები 204,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 27,460 0,000   0,000 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3752,975 3197,732 582,188 2615,544 5195,659 0,000 5195,659
  ხარჯები  424,141 929,700 0,000 929,700 452,659 0,000 452,659
  საქონელი და მომსახურეობა 265,004 294,100 0,000 294,100 288,000 0,000 288,000
         ოფისის ხარჯები 9,372 0 0 0 0 0 0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 255,632 294,100 0,000 294,100 288,000 0,000 288,000
  სუბსიდიები 159,137 177,000 0,000 177,000 152,190 0,000 152,190
  სხვა ხარჯები 0,000 458,600 0,000 458,600 12,469 0,000 12,469
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3328,834 2266,543 582,188 1684,355 4743,000 0,000 4743,000
  ვალდებულებების კლება 0 1,489 0,000 1,489 0,000 0,000 0,000
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  172,163 497,900 0,000 497,900 12,469 0,000 12,469
  ხარჯები  0,000 410,600 0,000 410,600 12,469 0,000 12,469
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 395,600 0,000 395,600 12,469 0,000 12,469
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,163 87,300 0,000 87,300 0,000 0,000 0,000
03 01 01 წიახის უბნის გზის დასრულება 6022 ლარი. ნენია შამანაურის გზის დასრულება 6447 ლარი.  172,163 482,900 0,000 482,900 12,469 0,000 12,469
  სხვა ხარჯები 0 395,600   395,600 12,469   12,469
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,163 87,300   87,300 0,000   0,000
03 01 02 კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 01 03 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანა 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 15,000   15,000 0,000   0,000
03 01 04 ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
03 01 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3571,812 2690,832 582,188 2108,644 5175,190 0,000 5175,190
  ხარჯები  415,141 510,100 0,000 510,100 432,190 0,000 432,190
  საქონელი და მომსახურეობა 256,004 270,100 0,000 270,100 280,000 0,000 280,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 246,632 270,100 0,000 270,100 280,000 0,000 280,000
  სუბსიდიები 159,137 177,000 0,000 177,000 152,190 0,000 152,190
  სხვა ხარჯები 0,000 63,000 0,000 63,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3156,671 2179,243 582,188 1597,055 4743,000 0,000 4743,000
  ვალდებულებების კლება 0 1,489 0,000 1,489 0,000 0,000 0,000
03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 387,700 380,000 0,000 380,000 603,000 0,000 603,000
  ხარჯები  78,382 130,000 0,000 130,000 140,000 0,000 140,000
  საქონელი და მომსახურეობა 78,382 130,000 0,000 130,000 140,000 0,000 140,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 78,382 130,000 0,000 130,000 140,000 0,000 140,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,318 250,000 0,000 250,000 463,000 0,000 463,000
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 78,382 130,000 0,000 130,000 140,000 0,000 140,000
  ხარჯები  78,382 130,000 0,000 130,000 140,000 0,000 140,000
  საქონელი და მომსახურეობა 78,382 130,000 0,000 130,000 140,000 0,000 140,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 78,382 130,000   130,000 140,000   140,000
03 02 01 02 სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 309,318 250,000 0,000 250,000 463,000 0,000 463,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 309,318 250,000   250,000 463,000   463,000
03 02 01 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 93,320 91,000 0,000 91,000 95,000 0,000 95,000
  ხარჯები  93,320 91,000 0,000 91,000 95,000 0,000 95,000
  საქონელი და მომსახურეობა 93,320 91,000 0,000 91,000 95,000 0,000 95,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 93,320 91,000 0,000 91,000 95,000 0,000 95,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 88,320 86,000 0,000 86,000 90,000 0,000 90,000
  ხარჯები  88,320 86,000 0,000 86,000 90,000 0,000 90,000
  საქონელი და მომსახურეობა 88,320 86,000 0,000 86,000 90,000 0,000 90,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 88,320 86,000   86,000 90,000   90,000
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
  საქონელი და მომსახურეობა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 5,000 5,000   5,000 5,000   5,000
03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 2114,679 1043,886 0,000 1043,886 4327,190 0,000 4327,190
  ხარჯები  204,619 226,100 0,000 226,100 197,190 0,000 197,190
  საქონელი და მომსახურეობა 45,482 49,100 0,000 49,100 45,000 0,000 45,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 45,482 49,100 0,000 49,100 45,000 0,000 45,000
  სუბსიდიები 159,137 177,000 0,000 177,000 152,190 0,000 152,190
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1910,060 816,787 0,000 816,787 4130,000 0,000 4130,000
  ვალდებულებების კლება 0 0,999 0,000 0,999 0,000 0,000 0,000
03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  ####### 450,000 0,000 450,000 ####### 0,000 #######
  არაფინანსური აქტივების ზრდა ####### 450   450 3 767   3 767
03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 159,137 187,987 0,000 187,987 152,190 0,000 152,190
  ხარჯები  159,137 177,000 0,000 177,000 152,190 0,000 152,190
  სუბსიდიები 159,137 177,000   177,000 152,190   152,190
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,987   10,987 0,000   0,000
03 02 03 03 სასმელი წყლის  მილების შეძენა 65,175 0,999 0,000 0,999 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,175 0,000   0,000 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0 0,999   0,999 0,000   0,000
03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000. 1,875 37,000 0,000 37,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  1,875 0 0 0,000 0 0 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 1,875 0 0 0,000 0 0 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 1,875 0   0,000 0   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 37,000   37,000 0,000   0,000
03 02 03 05  სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება 80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა 50000 ლარი. 121,278 256,800 0,000 256,800 130,000 0,000 130,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 121,278 256,800   256,800 130,000   130,000
03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 43,607 49,100 0,000 49,100 45,000 0,000 45,000
  ხარჯები  43,607 49,100 0,000 49,100 45,000 0,000 45,000
  საქონელი და მომსახურეობა 43,607 49,100 0,000 49,100 45,000 0,000 45,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,607 49,100   49,100 45,000   45,000
03 02 03 07 სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა 94,130 62,000 0,000 62,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,130 62,000   62,000 0,000   0,000
03 02 03 08 სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა 98,189 0,000 0,000 0,000 233,000 0,000 233,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,189 0,000   0,000 233,000   233,000
03 02 03 09 სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 10 სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 11 სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 38,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,032 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 12 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 967,863 1136,246 582,188 554,058 150,000 0,000 150,000
  ხარჯები  38,820 63,000 0,000 63,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 38,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 29,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 929,043 1072,756 582,188 490,568 150,000 0,000 150,000
  ვალდებულებების კლება 0 0,490 0 0,490 0,000 0 0,000
03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 22500 ლარი. საავადმყოფოსთან მოსაცდელი 5500 ლარი. სოციალური სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი. 29,448 63,000 0,000 63,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  29,448 63,000 0,000 63,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 29,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 29,448 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 02  შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,091 582,678 582,188 0,490 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 9,372 0 0 0 0 0 0
         ოფისის ხარჯები 9,372 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 594,719 582,188 582,188 0,000 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 0 0,490   0,490 0,000   0,000
03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 92,887 70,000 0,000 70,000 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,887 70,000   70,000 70,000   70,000
03 02 04 05  სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 15000 ლარი. გამგეობის უკანა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა 14500 ლარი. ხიმშიაშვილის #4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16000 ლარი. თამარმეფის ქუჩაზე #18-20 საცხოვრებელი ბინების უკანა მხარეს კედლის ჩამოსხმა 16000 ლარი. 9,781 61,500 0,000 61,500 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,781 61,500   61,500 0,000   0,000
03 02 04 06 სოფელ ჭვანაში ზედა ვარჯანაულის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. სოფელ ხაბელაშილების წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. 9,221 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,221 10,000   10,000 0,000   0,000
03 02 04 07 გარე განათებების გამრიცხველიანება 20,000 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 5,000   5,000 0,000   0,000
03 02 04 08 ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება 44000 ლარი.  135,857 44,000 0,000 44,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,857 44,000   44,000 0,000   0,000
03 02 04 09 წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 14500 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი. დაბის ადმ. 26000 ლარი. 12 ბინიანი 10500 ლარი. 0,000 69,000 0,000 69,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 69,000   69,000 0,000   0,000
03 02 04 10 ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი. 66,578 231,068 0,000 231,068 80,000 0,000 80,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,578 231,068   231,068 80,000   80,000
03 02 04 11 სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 8,250 39,700 0,000 39,700 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,250 39,700 0,000 39,700 0,000 0,000 0,000
03 02 05 01 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 05 02  ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12300ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 27400ლარი. 8,250 39,700 0,000 39,700 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,250 39,700   39,700 0,000   0,000
03 02 05 03 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 05 04 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 05 05 დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 9,000 9,000 0,000 9,000 8,000 0,000 8,000
  ხარჯები  9,000 9,000 0,000 9,000 8,000 0,000 8,000
  საქონელი და მომსახურეობა 9,000 9,000 0,000 9,000 8,000 0,000 8,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 9,000 9,000   9,000 8,000   8,000
03 04 2017 წლის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
04 00 განათლება 760,177 1635,498 0,000 1635,498 1166,080 0,000 1166,080
  ხარჯები  428,055 509,920 0,000 509,920 609,700 0,000 609,700
  სუბსიდიები 428,055 509,920 0,000 509,920 609,700 0,000 609,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 332,122 1125,578 0,000 1125,578 556,380 0,000 556,380
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 595,287 1574,498 0,000 1574,498 1157,080 0,000 1157,080
  ხარჯები  420,575 499,920 0,000 499,920 600,700 0,000 600,700
  სუბსიდიები 420,575 499,920 0,000 499,920 600,700 0,000 600,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,712 1074,578 0,000 1074,578 556,380 0,000 556,380
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 420,575 539,720 0,000 539,720 600,700 0,000 600,700
  ხარჯები  420,575 499,920 0,000 499,920 600,700 0,000 600,700
  სუბსიდიები 420,575 499,920   499,920 600,700   600,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 39,800   39,800 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000     0,000    
04 01 02  სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 100000 ლარი. ხიჭაურის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 300000 ლარი. შუბანი ფურტიოს ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 18,410 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 136,470 ლარი. ჭვანის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 1500 ლარი 174,712 ####### 0,000 ####### 556,380 0,000 556,380
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174,712 #######   ####### 556,380   556,380
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 164,890 61,000 0,000 61,000 9,000 0,000 9,000
  ხარჯები  7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  სუბსიდიები 7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 157,410 51,000 0,000 51,000 0,000 0,000 0,000
04 02 01 ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000     0,000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
04 02 02  სკოლების მშენებლობა (წიახში ზამლეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 26000. გომარდულის სკოლის იატაკის შეცვლა 13500) ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 11500 ლარი. 22,077 51,000 0,000 51,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,077 51,000   51,000 0,000   0,000
04 02 03 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 135,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,333 0,000   0,000 0,000   0,000
04 02 04 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  ხარჯები  7,480 10,000 0,000 10,000 9,000 0,000 9,000
  სუბსიდიები 7,480 10,000   10,000 9,000   9,000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 963,810 1045,232 0,000 1045,232 863,870 0,000 863,870
  ხარჯები  836,740 926,832 0,000 926,832 787,150 0,000 787,150
  საქონელი და მომსახურეობა 94,065 117,500 0,000 117,500 103,000 0,000 103,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 94,065 117,500 0,000 117,500 103,000 0,000 103,000
  სუბსიდიები 742,675 809,332 0,000 809,332 684,150 0,000 684,150
  გრანტები 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,070 118,400 0,000 118,400 76,720 0,000 76,720
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 402,591 421,865 0,000 421,865 337,085 0,000 337,085
  ხარჯები  275,521 304,865 0,000 304,865 260,365 0,000 260,365
  საქონელი და მომსახურეობა 36,321 47,015 0,000 47,015 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 36,321 47,015 0,000 47,015 40,000 0,000 40,000
  სუბსიდიები 239,200 257,850 0,000 257,850 220,365 0,000 220,365
  გრანტები 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,070 117,000 0,000 117,000 76,720 0,000 76,720
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 153,200 163,150 0,000 163,150 140,535 0,000 140,535
  ხარჯები  153,200 163,150 0,000 163,150 140,535 0,000 140,535
  სუბსიდიები 153,200 163,150   163,150 140,535   140,535
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 36,321 47,015 0,000 47,015 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  36,321 47,015 0,000 47,015 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 36,321 47,015 0,000 47,015 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 36,321 47,015   47,015 40,000   40,000
05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“ 86,000 94,700 0,000 94,700 79,830 0,000 79,830
  ხარჯები  86,000 94,700 0,000 94,700 79,830 0,000 79,830
  სუბსიდიები 86,000 94,700   94,700 79,830   79,830
05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 05 გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი 4,237 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,237 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 06 მინი სტადიონების რემონტი 10,162 0,000 0,000 0,000 76,720 0,000 76,720
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,162 0,000   0,000 76,720   76,720
05 01 07  სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი). 112,671 117,000 0,000 117,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,671 117,000   117,000 0,000   0,000
05 01 08 ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  გრანტები 0 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 561,219 623,367 0,000 623,367 526,785 0,000 526,785
  ხარჯები  561,219 621,967 0,000 621,967 526,785 0,000 526,785
  საქონელი და მომსახურეობა 57,744 70,485 0,000 70,485 63,000 0,000 63,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 57,744 70,485 0,000 70,485 63,000 0,000 63,000
  სუბსიდიები 503,475 551,482 0,000 551,482 463,785 0,000 463,785
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,400 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 423,600 467,972 0,000 467,972 391,030 0,000 391,030
  ხარჯები  423,600 467,972 0,000 467,972 391,030 0,000 391,030
  სუბსიდიები 423,600 467,972   467,972 391,030   391,030
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 79,875 84,910 0,000 84,910 72,755 0,000 72,755
  ხარჯები  79,875 83,510 0,000 83,510 72,755 0,000 72,755
  სუბსიდიები 79,875 83,510   83,510 72,755   72,755
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,400   1,400 0,000   0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 43,458 52,500 0,000 52,500 47,000 0,000 47,000
  ხარჯები  43,458 52,500 0,000 52,500 47,000 0,000 47,000
  საქონელი და მომსახურეობა 43,458 52,500 0,000 52,500 47,000 0,000 47,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,458 52,500   52,500 47,000   47,000
05 02 04 დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებები 14,286 17,985 0,000 17,985 16,000 0,000 16,000
  ხარჯები  14,286 17,985 0,000 17,985 16,000 0,000 16,000
  საქონელი და მომსახურეობა 14,286 17,985 0,000 17,985 16,000 0,000 16,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 14,286 17,985   17,985 16,000   16,000
05 03 სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 871,852 902,050 0,000 902,050 1041,801 0,000 1041,801
  ხარჯები  871,852 892,050 0,000 892,050 541,801 0,000 541,801
  საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
  სუბსიდიები 90,000 107,800 0,000 107,800 95,400 0,000 95,400
  სოციალური უზრუნველყოფა 426,805 263,988 0,000 263,988 239,080 0,000 239,080
  სხვა ხარჯები 354,913 520,262 0,000 520,262 49,721 0,000 49,721
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,000 0,000 10,000 500,000 0,000 500,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 126,427 198,588 0,000 198,588 354,280 0,000 354,280
  ხარჯები  126,427 198,588 0,000 198,588 354,280 0,000 354,280
  საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
  სუბსიდიები 90,000 107,800 0,000 107,800 95,400 0,000 95,400
  სოციალური უზრუნველყოფა 36,293 90,788 0,000 90,788 101,280 0,000 101,280
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 31,728 39,560 0,000 39,560 53,000 0,000 53,000
  ხარჯები  31,728 39,560 0,000 39,560 53,000 0,000 53,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 31,728 39,560   39,560 53,000   53,000
06 01 02 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 0,000 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 157,600 0,000 157,600
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000   0,000 157,600   157,600
  სუბსიდიები 0,000 0,000     0,000    
06 01 03 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 0,000 37,128 0,000 37,128 31,080 0,000 31,080
  ხარჯები  0,000 37,128 0,000 37,128 31,080 0,000 31,080
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 37,128   37,128 31,080   31,080
06 01 04  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 90,000 107,800 0,000 107,800 95,400 0,000 95,400
  ხარჯები  90,000 107,800 0,000 107,800 95,400 0,000 95,400
  სუბსიდიები 90,000 107,800   107,800 95,400   95,400
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 01 05   შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,134 0,000   0,000 0,000   0,000
06 01 06 ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 01 07 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 4,565 14,100 0,000 14,100 17,200 0,000 17,200
  ხარჯები  4,565 14,100 0,000 14,100 17,200 0,000 17,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,565 14,100   14,100 17,200   17,200
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 745,425 703,462 0,000 703,462 687,521 0,000 687,521
  ხარჯები  745,425 693,462 0,000 693,462 187,521 0,000 187,521
  სოციალური უზრუნველყოფა 387,962 173,200 0,000 173,200 137,800 0,000 137,800
  სხვა ხარჯები 354,913 520,262 0,000 520,262 49,721 0,000 49,721
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,000 0,000 10,000 500,000 0,000 500,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 23,437 50,000 0,000 50,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  23,437 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 23,437 40,000   40,000 40,000   40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,000   10,000 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000     0,000    
06 02 02 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა              
  არაფინანსური აქტივების ზრდა              
06 02 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 04 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 85,000 34,400 0,000 34,400 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  85,000 34,400 0,000 34,400 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 85,000 34,400   34,400 0,000   0,000
06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000
  ხარჯები  22,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 22,000 60,000   60,000 60,000   60,000
06 02 06 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16,750 20,000 0,000 20,000 20,000 0,000 20,000
  ხარჯები  16,750 20,000 0,000 20,000 20,000 0,000 20,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 16,750 20,000   20,000 20,000   20,000
06 02 07 სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  2,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,550 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 08 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 16,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  16,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0     0    
06 02 09 განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 10 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,120 8,000 0,000 8,000 7,000 0,000 7,000
  ხარჯები  5,120 8,000 0,000 8,000 7,000 0,000 7,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 5,120 8,000   8,000 7,000   7,000
06 02 11 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 11,211 10,800 0,000 10,800 10,800 0,000 10,800
  ხარჯები  11,211 10,800 0,000 10,800 10,800 0,000 10,800
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,211 10,800   10,800 10,800   10,800
06 02 12 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 38,892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  38,892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 13 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 299,581 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  299,581 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 14 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობა 224,444 520,262 0,000 520,262 549,721 0,000 549,721
  ხარჯები  224,444 520,262 0,000 520,262 49,721 0,000 49,721
  სოციალური უზრუნველყოფა 224,444 0,000     0,000    
  სხვა ხარჯები 0 520,262   520,262 49,721   49,721
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     500,000   500,000

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.