სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.120.016219
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
26/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.120.016219
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 30/01/2017)

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2016 წლის 26 დეკემბერი

ქ. სამტრედია

 

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
დამტკიცდეს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება  ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ჯამბურიადანართი №1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  201წლის ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული  რედაქციით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 920,6

14 060,8

4 521,1

9 539,7

13 839,4

3 766,4

10 073,0

9 337,7

189,0

9 148,7

გადასახადები

1 547,5

1 882,2

0,0

1 882,2

3 393,3

0,0

3 393,3

4 200,0

0,0

4 200,0

გრანტები

9 032,5

10 717,2

4 521,1

6 196,1

9 166,0

3 766,4

5 399,6

4 695,1

189,0

4 506,1

სხვა შემოსავლები

1 340,6

1 461,4

0,0

1 461,4

1 280,1

0,0

1 280,1

442,6

0,0

442,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

9 523,3

10 390,2

1 009,7

9 380,5

10 289,2

544,1

9 745,1

8 613,9

189,0

8 424,9

შრომის ანაზღაურება

2 652,0

1 748,8

79,7

1 669,1

2 153,1

85,2

2 067,9

1 916,2

82,4

1 833,8

საქონელი და მომსახურება

1 493,8

1 792,6

850,6

942,0

1 707,7

368,2

1 339,5

1 199,8

15,9

1 183,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 666,4

5 766,5

72,9

5 693,6

5 048,0

86,7

4 961,3

4 569,6

86,7

4 482,9

გრანტები

0,0

322,9

0,0

322,9

368,7

0,0

368,7

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

700,6

619,5

6,5

613,0

843,8

4,0

839,8

673,3

4,0

669,3

სხვა ხარჯები

10,5

139,9

0,0

139,9

167,9

0,0

167,9

255,0

0,0

255,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 397,3

3 670,6

3 511,4

159,2

3 550,2

3 222,3

327,9

723,8

0,0

723,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 168,9

3 524,4

3 394,3

130,1

4 181,3

3 448,2

733,1

723,8

0,0

723,8

ზრდა

2 299,4

3 567,8

3 394,3

173,5

4 261,3

3 448,2

813,1

773,8

0,0

773,8

კლება

130,5

43,4

0,0

43,4

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

228,4

146,2

117,1

29,1

-631,1

-225,9

-405,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

228,4

139,9

117,1

22,8

-762,4

-316,4

-446,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

228,4

139,9

117,1

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

228,4

139,9

117,1

22,8

0,0

   

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

762,4

316,4

446,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0,0

   

762,4

316,4

446,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-6,3

0,0

-6,3

-131,3

-90,5

-40,8

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

6,3

0,0

6,3

131,3

90,5

40,8

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

6,3

0,0

6,3

131,3

90,5

40,8

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. . სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12 051,1

14 104,2

4 521,1

9 583,1

13 919,4

3 766,4

10 153,0

9 387,7

189,0

9 198,7

შემოსავლები

11 920,6

14 060,8

4 521,1

9 539,7

13 839,4

3 766,4

10 073,0

9 337,7

189,0

9 148,7

არაფინანსური აქტივების კლება

130,5

43,4

0,0

43,4

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

გადასახდელები

11 822,7

13 964,3

4 404,0

9 560,3

14 681,8

4 082,8

10 599,0

9 387,7

189,0

9 198,7

ხარჯები

9 523,3

10 390,2

1 009,7

9 380,5

10 289,2

544,1

9 745,1

8 613,9

189,0

8 424,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 299,4

3 567,8

3 394,3

173,5

4 261,3

3 448,2

813,1

773,8

0,0

773,8

ვალდებულება

0,0

6,3

0,0

6,3

131,3

90,5

40,8

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

228,4

139,9

117,1

22,8

-762,4

-316,4

-446,0

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 3. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  9 337.7 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 920,6

14 060,8

4 521,1

9 539,7

13 839,4

3 766,4

10 073,0

9 337,7

189,0

9 148,7

გადასახადები

1547,5

1 882,2

0,0

1 882,2

3 393,3

0,0

3 393,3

4 200,0

0,0

4 200,0

გრანტები

9 032,5

10 717,2

4 521,1

6 196,1

9 166,0

3 766,4

5 399,6

4 695,1

189,0

4 506,1

სხვა შემოსავლები

1 340,6

1 461,4

0,0

1 461,4

1 280,1

0,0

1 280,1

442,6

0,0

442,6

 


მუხლი 4. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2017წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 4 200 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1 547,5

1 882,2

0,0

1 882,2

3 393,3

0,0

3 393,3

4 200,0

0,0

4 200,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

0,0

 

0,0

1 100,0

 

1 100,0

1 200,0

 

1 200,0

ქონების გადასახადი

113

1 547,5

1 882,2

0,0

1 882,2

2 293,3

0,0

2 293,3

3 000,0

0,0

3 000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

938,9

795,2

 

795,2

1 720,0

 

1 720,0

2 132,0

 

2 132,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

 

0,0

 

 

85,0

 

85,0

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

7,9

15,2

0,0

15,2

0,3

0,0

0,3

10,0

0,0

10,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

7,9

5,5

 

5,5

0,3

 

0,3

10,0

 

10,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

 

9,7

 

9,7

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

170,5

140,4

0,0

140,4

35,0

0,0

35,0

55,0

0,0

55,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

152,3

123,3

 

123,3

15,0

 

15,0

50,0

 

50,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

18,2

17,1

 

17,1

20,0

 

20,0

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

430,1

931,4

0,0

931,4

453,0

0,0

453,0

803,0

0,0

803,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

17,5

24,2

 

24,2

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

412,6

907,2

 

907,2

450,0

 

450,0

800,0

 

800,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,1

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

116

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4 695,1 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

9 032,5

10 717,2

4 521,1

6 196,1

9 166,0

3 766,4

5 399,6

4 695,1

189,0

4 506,1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

9 032,5

10 717,2

4 521,1

6 196,1

9 166,0

3 766,4

5 399,6

4 695,1

189,0

4 506,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6 019,2

6 369,9

173,8

6 196,1

5 588,6

189,0

5 399,6

4 695,1

189,0

4 506,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5 830,9

6 196,1

 

6 196,1

5 399,6

 

5 399,6

4 506,1

 

4 506,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

188,3

173,8

173,8

0,0

189,0

189,0

0,0

189,0

189,0

0,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3 013,3

4 347,3

4 347,3

0,0

3 577,4

3 577,4

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

1 674,8

2 174,4

2 174,4

 

2 847,9

2 847,9

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

703,0

700,2

700,2

 

729,5

729,5

 

0,0

0,0

0,0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

635,5

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

სპეც.ტრანსფერი

 

 

1 472,7

1 472,7

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 442,6 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1 340,6

1 461,4

0,0

1 461,4

1 280,1

0,0

1 280,1

442,6

0,0

442,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

162,4

365,6

0,0

365,6

244,3

0,0

244,3

55,0

0,0

55,0

პროცენტები

1411

101,4

62,9

 

62,9

75,0

 

75,0

30,0

 

30,0

დივიდენდები

1412

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

61,0

302,7

0,0

302,7

169,3

0,0

169,3

25,0

0,0

25,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

57,8

291,8

 

291,8

157,3

 

157,3

20,0

 

20,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

3,2

10,9

 

10,9

12,0

 

12,0

5,0

 

5,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

390,4

282,8

0,0

282,8

300,9

0,0

300,9

145,2

0,0

145,2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

383,8

272,2

0,0

272,2

288,2

0,0

288,2

145,2

0,0

145,2

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0,0

16,0

 

16,0

33,0

 

33,0

5,0

 

5,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,6

0,4

 

0,4

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

111,0

107,2

 

107,2

120,0

 

120,0

70,0

 

70,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

160,4

148,6

 

148,6

135,0

 

135,0

70,0

 

70,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

111,8

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

6,6

10,6

0,0

10,6

12,7

0,0

12,7

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

6,6

10,6

 

10,6

12,7

 

12,7

0,0

 

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

787,8

784,6

 

784,6

722,9

 

722,9

242,4

 

242,4

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

11,0

 

11,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,0

17,4

 

17,4

12,0

 

12,0

0,0

 

 

 


მუხლი 7. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის ხარჯები   8 613,9  ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 523,3

10 390,2

1 009,7

9 380,5

10 289,2

544,1

9 745,1

8 613,9

189,0

8 424,9

შრომის ანაზღაურება

2 652,0

1 748,8

79,7

1 669,1

2 153,1

85,2

2 067,9

1 916,2

82,4

1 833,8

საქონელი და მომსახურება

1 493,8

1 792,6

850,6

942,0

1 707,7

368,2

1 339,5

1 199,8

15,9

1 183,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 666,4

5 766,5

72,9

5 693,6

5 048,0

86,7

4 961,3

4 569,6

86,7

4 482,9

გრანტები

0,0

322,9

0,0

322,9

368,7

0,0

368,7

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

700,6

619,5

6,5

613,0

843,8

4,0

839,8

673,3

4,0

669,3

სხვა ხარჯები

10,5

139,9

0,0

139,9

167,9

0,0

167,9

255,0

0,0

255,0

 


მუხლი 8. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   723,8 ათ.ლარით, მათ შორის

ა) განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 773,8  ათ.ლარით თანდართული რედაქციით:

ორგანზაც.

კოდი

 

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის ფაქტი

 

2016 წლის გეგმა

 

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,7

60,0

45,3

46,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,8

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 293,1

2 964,9

4 126,1

647,8

04 00

განათლება

0,6

356,7

46,1

80,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

149,6

43,8

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

35,8

0,0

0,0

 

2 299,4

3 567,8

4 261,3

773,8

 

ბ)  განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0  ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

კოდი

 

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

130,5

43,4

80,0

50,0

311

ძირითადი აქტივები

78,4

12,4

30,0

0,0

314

არამწარმოებლური აქტივები

52,1

31,0

50,0

50,0

3141

მიწა

52,1

31,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 9. .სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა დარაფინანსური აქტივებისზრდა ფუნქციალურ ჭრილში

ფუნქც კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2840,5   

2236,9   

0,0   

2236,9   

2815,9   

0,0   

2815,9   

2662,5   

0,0   

2662,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2840,5   

2236,9   

0,0   

2236,9   

2815,9   

0,0   

2815,9   

2662,5   

0,0   

2662,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2830,0   

2236,9   

0,0   

2236,9   

2797,4   

0,0   

2797,4   

2512,5   

0,0   

2512,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

10,5   

0,0   

0,0   

0,0   

18,5   

0,0   

18,5   

150,0   

0,0   

150,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

133,2   

98,3   

92,4   

5,9   

122,6   

98,3   

24,3   

109,5   

98,3   

11,2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

326,9   

328,0   

0,0   

328,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

326,9   

328,0   

0,0   

328,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1993,3   

2482,1   

2384,8   

97,3   

3711,3   

3016,8   

694,5   

696,3   

0,0   

696,3   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

5,0   

0,0   

5,0   

4,5   

0,0   

4,5   

4,0   

0,0   

4,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

5,0   

0,0   

5,0   

4,5   

0,0   

4,5   

4,0   

0,0   

4,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

1988,4   

2456,7   

2384,8   

71,9   

3699,2   

3016,8   

682,4   

687,3   

0,0   

687,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 988,4   

2 456,7   

2 384,8   

71,9   

3 699,2   

3 016,8   

682,4   

687,3   

0,0   

687,3   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4,9   

20,4   

0,0   

20,4   

7,6   

0,0   

7,6    

5,0   

0,0   

5,0   

705

გარემოს დაცვა

77,7   

104,0   

0,0   

104,0   

26,6   

0,0   

26,6   

15,0   

0,0   

15,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

15,0   

0,0   

15,0   

15,0    

0,0   

15,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

77,7   

74,0   

0,0   

74,0   

11,6   

0,0   

11,6   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1679,4   

2367,0   

1306,5   

1060,5   

2199,6   

786,5   

1413,1   

1285,5   

0,0   

1285,5   

7061

ბინათმშენებლობა

106,9   

95,5   

0,0   

95,5   

96,0   

0,0   

96,0   

90,0   

0,0   

90,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

580,5   

609,7   

0,0   

609,7   

656,3   

0,0   

656,3   

630,0   

0,0   

630,0   

7063

წყალმომარაგება

20,4   

653,8   

634,9   

18,9   

33,0   

0,0   

33,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7064

გარე განათება

243,2   

279,5   

0,0   

279,5   

339,5   

0,0   

339,5   

330,5   

0,0   

330,5    

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

728,4   

728,5   

671,6   

56,9   

1 074,8   

786,5   

288,3   

205,0   

0,0   

205,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

92,6   

92,0   

72,9   

19,1   

109,5   

86,7   

22,8   

109,5   

86,7   

22,8   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

92,6   

92,0   

72,9   

19,1   

109,5   

86,7   

22,8   

109,5   

86,7   

22,8   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2782,1   

3681,9   

149,6   

3532,3   

2778,6   

0,0   

2778,6   

1917,7   

0,0   

1917,7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 523,8   

2 232,7   

0,0   

2 232,7   

1 470,3   

0,0   

1 470,3   

764,1   

0,0   

764,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

991,7   

1144,3   

149,6   

994,7   

985,6   

0,0   

985,6   

863,6   

0,0   

863,6   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

266,6   

304,9   

0,0   

304,9   

322,7   

0,0   

322,7   

290,0   

0,0   

290,0    

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

1197,0   

1640,6   

356,7   

1283,9   

1639,6   

0,0   

1639,6   

1615,0   

0,0   

1615,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 069,7   

1 399,5   

286,6   

1 112,9   

1 420,2    

0,0   

1 420,2   

1 371,0   

0,0   

1 371,0   

7092

ზოგადი განათლება

1,2   

0,0   

0,0   

0,0   

45,0   

0,0   

45,0   

80,0   

0,0   

80,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,2   

0,0   

0,0   

0,0   

45,0   

0,0   

45,0   

80,0   

0,0   

80,0   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

126,1   

241,1   

70,1   

171,0   

174,4   

0,0   

174,4   

174,4   

0,0   

164,0   

710

სოციალური დაცვა

700,6   

927,2   

41,1   

886,1   

1148,0   

4,0   

1144,0   

976,7   

4,0   

972,7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

274,1   

308,7    

35,8   

272,9   

282,5   

0,0   

282,5   

267,7   

0,0   

267,7   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102,6   

133,4   

0,0   

133,4   

133,0   

0,0   

133,0   

124,0   

0,0   

124,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

317,4   

466,1   

0,0   

466,1   

710,0   

0,0   

710,0   

565,0   

0,0   

565,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

6,5   

19,0   

5,3   

13,7   

22,5   

4,0   

18,5   

20,0   

4,0   

16,0   

 

სულ

11823,3   

13958,0   

4404,0   

9554,0   

14551,7   

3992,3   

10559,4   

9387,7   

189,0   

9198,7   

 


მუხლი 10. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო0ათ.ლარის ოდენობით

მუხლი 11. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ათ.ლარის ოდენობით
 2. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0ათ.ლარის ოდენობით

მუხლი 12. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის2017 წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2017წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,სამტრედიისმუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი150.0ათ.ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. სახელმწიფობიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი189,0ათ.ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86.7 ათ. ლარი

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის98.3 ათ. ლარი

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,0 ათ.ლარი.

2.„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განვალობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განმსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის  პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვაგანხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის

2017 წლისბიუჯეტისპრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 109,5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიების განხორციელება.

 1. საგანგებო სიტუაციების მართვა - 0 ათ.ლარით (პროგრამული კოდი 02 01 )
 1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 109,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 )

პროგრამის აღწერა: ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიების განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
 • სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის კოორდინაცია

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯამრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა .
 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 996,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 00 )

პროგრამის აღწერა: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება
 • განათებული მუნიციპალიტეტი
 • განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე-ღამის ნებისმიერ დროს.
 • გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა
 • მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის  იერსახის გაუმჯობესება
 • მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.
 • სოფლის ინფრასტრუქტურის  იერსახის გაუმჯობესება
 • სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა
 • ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა
 • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა
 • რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა
 • მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

2. გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება 687,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული გზების მოვლა-პატრონობა (ორმული შეკეთება); მრავალსართულიანი ბინის ეზოების მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოხრეშვა; სანიაღვრე არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, ბოგირებისა და ცხაურების მოწყობა.

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანასკნელ წლებშიაქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, მაგრამ გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სამუშაოების გაგრძელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი ითხოვს მიმდინარე (ორმული) შეკეთებას.

- ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. კორპუსების ეზოები საკმაოდ არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს ტრანსპორტით თუ ფეხით მოუწესრიგებელი ტერიტორიის (ეზოების) გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა მრავალსათულიანი ბინების ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

- მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელად უწევთ ქვიშა-ხრეშოვანი გზებით სარგებლობა, გზის საფარის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე თითქმის ყველა სოფლის შიდა გზების უმეტესობა ამ ეტაპზე საჭიროებს მოხრეშვითი სამუშაოების ჩატარებას.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლების სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, საჭიროა ნიაღვარმიმღები ობიექტების რეაბილიტაცია ქუჩებზე, რომლებზეც დაგეგმილია გზის კაპიტალური სამუშაოები, მოსაწყობია ახალი ბოგირები და ცხაურები.

- რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; საცხოვრებელ კორპუსებში მოწესრიგებული ეზოები; საცხოვრებელ სახლებამდე მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზით მისვლა, გამართული სანიაღვრე სისტემა გააუმჯობესებს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებს.

- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის  შენარჩუნება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება
 • სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.
 • ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • გზების გასწვრივ მცხოვრები ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
 • საგზაო შემთხვევების შემცირება.
 • რეაბილიტირებული გზების ზრდა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 095,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

2.2.1 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება 630,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის აღწერა: ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და ტერიტორიაზე გამავალი გზატკეცილების დაგვა-დასუფთავებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან, ნარჩენების გატანას, აგრეთვე, გარე განათების ქსელების მომსახურება, სანიაღვრე და საწრეტი არხების დანალექებისაგან გაწმენდასა და გატანას, უმეთვალყურეოდ მოხეტიალე მხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკავება-იზოლაციას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • დასუფთავებული ქალაქი
 • ღამის საათებში განათებული ქალაქი
 • დასუფთავებული წყალგამტარი არხები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პიროებების გაუმჯობესება

2.2.2 დასუფთავება 15,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

დასუფთავების ღონისძიებები - სამტრედიის  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს  წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 ბინათმშენებლობა 90,0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 03 02 03 )

ქ.სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია .

2.2.4 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 30,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაში მყოფი  სასმელი წყლის სოკოების, შადრევნების წყლის ხარჯები, წყლის სისტემების მოწყობა-მომსახურეობა.

2.2.5  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 330.5 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებამუნიციპალიტეტის განათების მომსახურება და საახალწლო-საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებები, ასევე არსებული განათებების რეალიზაცია და ახლის მოწყობა.

2.2.6   შპს სამტრედიის საქალაქო მშენებლობის და კომუნალური მეურნეობის გაერთიანება 0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 210,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.

2.3.1 საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 5,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01 )

სამტრედიის გამგეობის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების, ასევე საპრივატიზაციო მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების, მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან დაკავშირებული გეგმების, პროგრამებისა და სხვა დოკუმენტების მომზადება. სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისა  და ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი პროგრამების, პროექტების, საკადასტრო რუქების, სხვა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების  მოზადება და დაფინანსება.

2.3.2 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება 0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02 )

2.3.3  სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 45,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ტერიტორიაზე მოსახლეობასთან მჭიდრო ურთიერთობისათვის, საზოგადოების მეტი ჩართულობისა და ინფორმაციისათვის ელექტრომონიტორის დამონტაჟება, ასევე, ბანერის შეძენა.

2.3.4 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 160,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები და ხელფასი

 • პარკების ინფრასტრუქტურის განვითარება, კეთილმოწყობა
 • პარკების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა
 • თანამშრომლობა სხვადასხვა ტიპის სამსახურთან
 • სანერგე მეურნეობის მოწყობა და ექსპლოატაცია, ხე-ნარგავების გაშენება
 • პანთეობისა და სასაფლაოების ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება
 • ტერიტორიაზე მდებარე ხეების, ბუჩქებისა დაბალახების გაკრეჭვა და მოვლა
 • წესდებით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკების კეთილმოწყობა
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებითი სამუშაოების შესრულება
 • სანერგე მეურნეობის აღდგენა
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პანთეონისა და სასაფლაოების კეთილმოწყობა
 • ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • კეთილმოწყობილი პარკები
 • გამწვანებული ქალაქი
 • სანერგე მეურნეობის კეთილმოწყობა
 • კეთილმოწყობილი პანთეონი და სასაფლაოები
 • კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლი პროექტები 0  ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

2.5  სოფლის მეურნეობის განვითარება  4,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ ფერმერთათვის აგროტურების მოწყობას.

3.  განათლება 1 615,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00 )

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, პროგრამაში შემავალი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის უმთავრესი მიზანია ახალი თაობის აღზრდა თანამედროვე მეთოდებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, სკოლის გარეშე დამატებითი განათლების უზრუნველყოფა.

3.1.  ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება 1 371,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )

პროგრამის აღწერა:სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ”სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები ) გაერთიანება”, რომელიც აერთიანებს 23  საბავშვო და ბაგა ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1935  ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს დღეში 1,20ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების ხარჯს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ზოგად განათლებაზე ორიენტირება
 • მრავალმხირვად განვითარება
 • მომზადება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწყებითი საფეხურის გამოწვევისათვის

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • დაწყებითი კლასების აღსაზრდელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება
 • აღსაზრდელთა სკოლისათვის მომზადება

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა  0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

3.3 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის   მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 164,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 03 )

ქვეპროგრამის აღწერა: ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ რაიონულ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ ფესტივალ - კონკურსებში,  ემსახურება მომავალი თაობების ინტელექტუალურ , ესთეტიკურ ზნეობრივ აღზრდას.

  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს რაიონული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმის 2017 წლის პროგრამაა სამტრედიის რაიონის ისტორიის შესწავლა, ექსპედიციების მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ისტორიული სიძველეების მოძიება-დადგენა, ეთნოლოგიური ყოფის აღწერა, სხვადასხვა საგნების და ნივთების მოძიება, კავშირის დამყარება, ქუთაისის, ჯიხაიშის, ვანის, მარტვილისა და ჩოხატაურის მუზეუმებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართულობის გაზრდა
 • ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა
 • ელექტრონული სერვისების დანერგვა
 • თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • ახალგაზრდებში პროექტების მართვისა და ღონისძიებების მენეჯმენტისათვის აუცილებელი უნარების განვითარების ხელშეწყობა
 • ახალგაზრდული თვითმმართველობის ფორმირება
 • მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართვა საერთაშორისო პროექტებში

3.4 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა 80,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 04)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1917,7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

  პროგრამის აღწერა: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
 • ნიჭიერი სპოტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა და წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა
 • სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
 • მუსიკალური მიღწევების გაუმჯობესება.
 • მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება.
 • მოსახლეობიოს მასიური ჩართულობა კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი პრესით.
 • კულტურული ობიექტების გაუმჯობესება
 • ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • განახლებული სპორტული ინფრასტრუქტურა
 • კვალიფიციური პედაგოგების და მწვრთნელების მოზიდვა
 • მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა.
 • კულტურულ-რელიგიური  დონის ამაღლება
 • ჯანსაღი თაობის აღზრდა.
 • კულტურული ღონისძიებების ინტესიურობის გაზრდილი მაჩვენებლები
 • ახალგაზრდული ღონისძიებების გაზრდილი რაოდებობა

4.1  სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 764,1 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა  სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 სპორტული ღონისძიების დაფინანსება 20,0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01 01 )

2017 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებები.

4.1.2 სპორტული სკოლები 744,1  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01 02 )

2017 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

 • ა(ა)იპ საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
 • ა(ა)იპკომპლექსური სპორტული სკოლა;
 • ა(ა)იპ საფრენბურთო კლუბი ”ჯიკო ”;
 • ა(ა)იპ ხელბურთელთა კლუბი ”სამტრედია”;
 • შპს  სპორტკომპლექსი ”სამტრედია ”;
 • ა(ა)იპ საჭიდაო კლუბი " ფალავანი"

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ორგანიზაციების  დაფინანსება.

4.1.2.1 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საცხენოსნო სპორტული კლუბი" 67,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება საცხენოსნო სპორტული კლუბის მიმდინარე ხარჯები, ასევე ხელფასი.

პროგრამის აღწერა: "საცხენოსნო სპორტული კლუბი"-ს მიზანია წლის განვალობაში ჩატარდეს სპორტული შეჯიბრებები, ხელი შეუწყოს საცხენოსნო სპორტის განვითარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • საცხენოსნო სპორტში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • გამარჯვებულთა რაოდენობა

4.1.2.2 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "კომპლექსური სპორტული სკოლა" 151,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 02 )

პროგრამის აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლის მიმდინარე ხარჯები.

 სკოლის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტის ხელშეწყობა და განვითარება, ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა და მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება-გაძლიერება. ახალგაზრდების მაქსიმალურად ჩართვა სპორტის სხვადასხვა სახეობათა ჯგუფებში. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბიუჯეტიდან სპორტის სუბსიდირების თვალსაზრისით დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • სპორტული ჯგუფების და სექციების ფუნქციონირება ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, კარატეში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთში, რაგბსა და აკრობატიკაში.
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობის ჯგუფებში, მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით (საჭიროების შემთხვევაში საზღვრებს გარეთაც) ჩატარებულ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და ტურნირებში.
 • სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელ მასწავლებლებისთვის სამწვრთნელო პროცესის ნორმალური მიმდინარეობა.
 • სოციალურად მძიმე ვითარების მიუხედავად სპორტის შეუფერხებელი განვითარება, ახალგაზრდა მომავალი თაობის ჩაბმა სპორტში, დასაქმება და მათი ჯანსაღი აღზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • ახალგაზრდობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
 • სპორტულ სკოლაში არსებული სახეების პოპულარიზაცია
 • ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება, საქართველოს ნაკრების წევრების აღზრდა.
 • შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღება და ჩემპიონების გამოვლინება.
 • მიღწევები სპორტში, იმერეთის, საქართველოსა და ევროპის ჩემპიონების აღზრდა.

4.1.2.3 ა(ა)იპ " საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"  74,0 ათ. ლარი ( პროგრამული კოდი 05 01 02 03)

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება " საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს მიმდინარე ხარჯები. "საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს მიზანია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში საზოგადოების ჯანსაღი წესით ცხოვრების პროპაგანდა, მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. ინტენსიური მზადება ფრენბურთელ ქალთა გუნდ „ჯიკო“-ს სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილეობისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • სპორტსმენთა მიწოდება ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრების გუნდებისათვის.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 

 • ეროვნულ და ევროპულ ჩემპიონატთა ლიგის თასზე მონაწილეობა.

4.1.2.4 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია" 94,0 ათ. ლარი ( პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება" ხელბურთელთა კლუბი"-ს მიმდინარე ხარჯები. პროგრამის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელბურთის განვითარების ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ ჩემპიონატებში და ტურებში მონაწილეობა, არსებული ტრადიციების შენარჩუნება და ახალი წარმატებების მოპოვება, ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • სპორტული ღონისძიებათა კალენდარის შემუშავებითა და შესრულებით სპორტული რეზერვების მომზადების ეფექტური სისტემის შექმნა.
 • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 

 • ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა.
 • მომავალი თაობის სწორი მიმართულებით განვითარება.
 • ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა.

4.1.2.5 შპს"სპორტული კომპლექსი სამტრედია" 212,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 05)

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"-ს მიმდინარე ხარჯები და შრომის ანაზღაურება. შპს "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"-ს ძირითად მიზანს წარმოადგენს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, აგრეთვე, სპორტსმენთათვის სამედიცინო-დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება; ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • ბავშვთა და მოზარდთა ჩაბმა სპორტულ საქმიანობაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 

 • სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება.

4.1.2.6 ა(ა)იპ "კავშირი საფეხბურთო კლუბი სამტრედია "  0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01  02 06)

4.1.2.7ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი" 145,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 07)

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება "საჭიდაო კლუბი ფალავანი"-ს მიმდინარე ხარჯები. ძირითადი მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა ჭიდაობის შესწავლაში, აგრეთვე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის  პროპაგანდა, ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება, საწრთვნელი პროცესის ორგანიზება,  მატერიალურ-ტექნიკური და საწრთვნელი ბაზის შექმნა, სამინისტროებისა და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით სპორტულ-მეთოდური საქმიანობის წაროება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • ფუნქციონირებას გააგრძელებს სპორტული ჯგუფები და სექციები თავისუფალ, ბ/რომაულ, ქართულ ჭიდაობაში, ძიუდოსა და სამბოში.
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტირიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართვა ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში.
 • სამწრთვნელო პროცესის ნორმალური განცორციელება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 

 • სოციალურად მძიმე ვითარების მიუხედავად სპორტის მეტნაკლებად შეუფერხებელი განვითარება.
 • სპორტის სფეროში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა.
 • ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა.

4.2  კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა 759,7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02 )

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  ღონისძიებები.

4.2.1 სახელოვნებო სკოლები 428,1ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მუსიკალური სკოლები:

 • ააიპდომენტი შანიძის სახელობისN 1 სახელოვნებო სკოლა
 • ააიპN2 სამუსიკო სკოლა);
 • ააიპ სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა
 • ააიპ გომის თემის სამუსიკო სკოლა
 • ააიპსოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა
 • ააიპდაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

სკოლების მიზანია ცოდნის მიცემა მუსიკის სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლის განათლებულ-კულტურულ ადამიანად ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებულ მოსწავლეთა გამოვლენას, მოზარდთა მხატვრული აზროვნების, გემოვნებისა და წარმოსახვის უნარის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე, შემოქმედებითი საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკოსსასწავლებლისათვის.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 

 • კონკურსში მონაწილეთა და უმაღლეს სამუსიკო სასწავლებისათვის მომზადებულ მოზარდთა რაოდენობა.

4.2.1.1 ()იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლა 132,2  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლის ხელფასები მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 225 მოსწავლე.

4.2.1.2 ()იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა 53,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N 2 სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 130 მოსწავლე.

4.2.1.3 ()იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა 39.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 51 მოსწავლე.

4.2.1.4 ()იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა 55,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებშიფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები სკოლაში ირიცხება 72 მოსწავლე.

4.2.1.5 ()იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა 55,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 105 მოსწავლე.

4.2.1.6 ()იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა37,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 48 მოსწავლე.

4.2.1.7 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა  56,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეას მიმდინარე ხარჯები. ძირითადი მიზანია პირობები შეუქმნას სამტრედიაში მოღვაწე მხატვრებს თავიანთი შემოქმედების წარმოსაჩენად. ამავე დროს მიზნად ისახავს მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, აზიაროს ხატვის ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს და შეაყვაროს ეროვნული კულტურის მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები, გალერეას ფონდში დღემდე დაცული რამდენიმე ფერწერული ტილოს აღდგენა-რესტავრაციას.

4.2..2 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი 254,0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები და შრომის ანაზღაურება.  საქმიანობის სახეა კულტურის სხვა დაწესებულების საქმიანობა, მიზანი სოციალური ჯგუფების კულტურულ-შემცენებითი, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • ღონისძიებისადმი მოსახლეობის დაინტერესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • მაყურებელთა რაოდენობა

4.2.3 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის   კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება 0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03 )

4.2.4  ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ბიბლიოთეკა" 77,6 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან ფინანსდება ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკას მიმდინარე ხარჯებიდა შრომის ანაზღაურება. მიზანია მოსახლეობის  მომსახურეობა საბიბლიოთეკო ფორმებით და მეთოდებით, ახალი წიგნების, ჟურნალ-გაზეთების მიწოდება, ლიტერატურული საღამოები, შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან და სხვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • წიგნისადმი მოსახლეობის ინტერესის ზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • მკითხველთა რაოდენობა

4.3   შპს ” სამტრედიის მაცნე ” 65,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 )

ქვეპროგრამის აღწერა: იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. შპს ” სამტრედიის მაცნე ” მიზანია სტაბილურად გამოცემის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაზე მიწოდება, ამავე დროს უზრუნველყოფს პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული და შემოქმედებითი საკითხების გაშუქებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • გაზეთისადმი მოსახლეობის ინტერესის ზრდა გაზეთში გამოქვეყნებული პუბლიცისტური და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო თემატიკის შემცველი მასალებით.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • მკითხველთა რაოდენობის ზრდა
 • პროფესიულ დონეზე მოთხოვნადი მასალების მომზადება.

4.4  ა()იპ სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  "საინფორმაციო ცენტრი" 38,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის აღწერა: საინფორმაციო ცენტრის მიზანს წარმოადგენს მჭიდრო  ურთიერთობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, რისთვისაც შექმნილია საინფორმაციო ყუთი და ცხელი ხაზი. მის მიერ შექმნილი ოფიციალური ვებ. გვერდზე (www.samtredia.com.ge) განთავსებულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ოფიციალური პირების შესახებ, ასევე, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები,პერმანენტულად შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ახალი ამბები. მისი მიზანია ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და არაფორმალური განათლების კუთხით მუშაობა. საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებს სოციალურ პროექტებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • მოსახლეობის დაინტერესება ცენტრის მუშაობით.
 • სოციალური პროექტის ამოქმედება (ინგლისური და კომპიუტერების კურსები).
 • სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საიტის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • საიტის სტუმართა რაოდენობა.
 • სოციალური პროგრამის მსურველთა რაოდენობა.
 • პერიოდული სოციალური გამოკითხვები ექვს თვეში ერთხელ.

4.5  ახალგაზრდული ორგანიზაციების  კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება 40,0 ათ.ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05 )

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს  ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში პროგრამის ფარგლებში.

4.5.1. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 20,0 ათ. ლარი ( პროგრამული კოდი 05 05 01)

ფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები.

4.5.2 კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება 20.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05 02)

ფინანსდება კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სხვადასხვა ღონისძიებები.

4.6  ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება 250,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0506 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის  სუბსიდირება,დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1 086,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის  ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი "ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი" 109,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
 • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
 • იმენოპროფილაქტიკის ლიჯისტიკის უზრულველყოფა;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის გავრცელების შესწავლა;
 • პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;
 • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
 • დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
 • სანიტარული ღონისძიებები.

5.2  სოციალური პროგრამები 976,7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეულ შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრულველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  ა()იპ სახლი ”თანადგომა” 170,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 • მარტოხელთათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასო სასადილოთი სარგებლობა ( 130 სოციალურად დაუცველი პირი );
 • მარტოხელა პენსიონრებისათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასოდ პურის სარგებლობა ( 360 სოციალურად დაუცველი პირი );
 • პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება(18 წლამდე ასაკის 75 ბავშვი );
 • დღერგძელი პირებისათვის მოხუცთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება(100 და 100 წელს ზემოთ );
 • მარტოხელა და სოციალურად უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი პირებისათვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (135 სოციალურად დაუცველი პირი)ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ამანათების მომზადება (5 და მეტი შვილი.).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მიეკუთვნებიან უმწეოთა კატეგორიას.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •  კვებით უზრუნველყოფილი მოქალაქეთა საშუალო რაოდენობა

5.2.2  ა(ა)იპ სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის ”სათნოების სახლი ” 97,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 )

ქვეპროგრამის აღწერა: მარტოხელა მიუსაფარ მოხუცებს ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვებო-სოციალური პირობებით უზრუნველყოფა, დღე-ღამის განმავლობაში სამჯერადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მედპერსონალისა და სანიტართა სადღეღამისო  მორიგეობა, მათი ინტერესების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

 • სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ მიუსაფარ მარტოხელა მოხუცთა უმძიმესი მდგომარეობის მკვეთრად გაუმჯობესება.
 • სურიერი მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მდგომარეობაგაუმჯობესებულ ხანდაზმულთა რაოდენობა.
 • გაუმჯობესებული სულიერი მდგომარეობა ხანდაზმულებში.

5.2.3 დედათა და ბავშვთა დახმარება 124,0 ათ. ლარი   (პროგრამული კოდი 06 02 03 )

- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

-ახალშობილთა დახმარება

 1. ერთჯერად (თითო ბავშვზე) 100 (ასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ პირველი და მეორე შვილი და რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულა.
 2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-3 შვილი  ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
 3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-4 შვილი  ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.
 4. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-5 შვილი  და მეტი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 400 ლარის ოდენობით.
 5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ტყუპები  დაფინანსებას მიიღებენ თითოეულ შვილზე: პირველი და მეორე შვილისა და მეორე და მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარს, მესამე და მეოთხე შვილის და მეტის შემთხვევაში 400 ლარს
 6. ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, თუ ახალშობილი დაიბადა 2016 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ და დახმარება არ აქვს აღებული.

- მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ( 4 ან მეტი შვილი 18 წლამდე ) ფულადი  დახმარება (თვეში 20 ლარი  თითოეულ ბავშვზე).

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 565,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია;

1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

- მოქალაქეთა ოპერაციების დაფინანსება - მოქალაქე, რომელიც დაავადებულია გულსისძარღვთა  დაავადებით, ონკოლოგიური დაავადებით, გინეკოლოგიური დაავადებით და ასევე სხვა სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით და საჭიროებს გადაუდებელ ოპერაციას, ქიმიოთერაპია, კოქსართროზი, გონართროზი, ანევრიზმა, თრომბოფლებიტიდა სხვა  დაავადებების სტაციონარული მკურნალობა ( თანადაფინანსებით პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%, განსაკუთრებულ შემთხვევაში პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით თანადაფინანსების 70 -100%-ით) დაფინანსდეს 100-დან-500 ლარამდე.(დაფინანსებას მიიღებენ მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს, განსაკუთრებულ შემთხვევაში შუამდგომლობა გამგებლის წარმომადგენლის, მოქალაქის მძიმე სოციალურ-ეკონომიური  მდგომარეობის შესახებ).

- მოქალაქეთა სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება - მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ  სხვადასხვა სამედიცინო გამოკვლევებს, დიაგნოსტიკას, კომპიუტერულ კვლევას, მაგნიტურ-რეზონანსულ  კვლევას,  PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია)-კვლევას, (თანადაფინანსების 50 %, განსაკუთრებულ შემთხვევაში პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებათა გათვალსწინებით თანადაფინანსების 70-100%), დაფინანსდეს 100- დან -300 ლარამდე. (დაფინანსებას მიიღებენ მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000-ს, განსაკუთრებულ შემთხვევაში შუამდგომლობა გამგებლის წარმომადგენლის, მოქალაქის მძიმე სოციალურ-ეკონომიური  მდგომარეობის შესახებ).

2. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- მოქალაქეები, რომლებიც არიან ქრონიკულად  დაავადებულები ( ეპილეფსია, პარკისონი, დიაბეტი-გართულებული ფორმით, ასთმა, ინსულტი, ინფარქტის შემდგომი მკურნალობა, შიზოფრენია და ფსიქონერვული დაავადებები, სისხლძარღვოვანი დაავადებები და სხვა, იშვიათი მძიმე დაავადებები), პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებათა გათვალსწინებით, წლის განმავლობაში მედიკამენტებისათვის გაიცეს  150 ლარამდე (გარდა გამონაკლის შემთხვევისა). მძიმე და განსაკუთრებულ შემთხვევებში ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადების დროს მედიკამენტების ღირებულების მესამედის თანადაფინანსება  300 ლარამდე. (დაფინანსებას მიიღებენ მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს, განსაკუთრებულ შემთხვევაში შუამდგომლობა გამგებლის წარმომადგენლის, მოქალაქის მძიმე სოციალურ-ეკონომიური  მდგომარეობის შესახებ).

- მოქალაქეები, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გამო საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას  წლის განმავლობაში მედიკამენტებისათვის გაიცეს   100 ლარამდე.(დაფინანსებას მიიღებენ მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად  დაუცველ  მოქალაქეთა მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000-ს, განსაკუთრებულ შემთხვევაში შუამდგომლობა გამგებლის წარმომადგენლის, მოქალაქის მძიმე სოციალურ-ეკონომიური  მდგომარეობის შესახებ).

- ომის ვეტერანებისათვის, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას,  წლის განმავლობაში მედიკამენტებისათვის გაიცეს 200 ლარამდე, გარდა გამონაკლის შემთხვევისა;

3.  სტუდენტების დახმარება

-უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტებს 500 ლარით გაეწევათ ერთჯერადად;

ა) დედ-მამით ობოლი;

ბ) მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილიანი) ოჯახებიდან;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 57000- ჩათ. სარეიტინგო ქულა.

4.უდედმამო ბავშვების დახმარება

მოსარგებლე 18 წლამდე ბავშვები, რომლებსაც გარდაეცვალა მშობლები, ან ბავშვები, რომელთა მშობლების ადგილსამყოფელი უცნობია და ზრდის მეურვე ან მზრუნველი

-უდედმამო ბავშვებზე 0-დან 18 წლის ჩათვლით დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

5. ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება;

ერთჯერა  500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ სამტრედიის მუნიციპალიტეტისა და ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი.

6. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) სოციალური დახმარება;

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 200 (ორასი) ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ შემდეგი  კატეგორიის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახები და ომის მონაწილეები:

ა) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახები;

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 100 ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, მარჩენალდაკარგულები, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული, რომლებიც წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 100000  სარეიტინგო ქულა.

7. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება;

-  ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება:

a) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

ბ)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება

გ) თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით

8. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ფინანსური დახმარება; 

- ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთადა გარდაცვლილ ოჯახის წევრთა  ფინანსური  100- 100 (ას-ას) ლარიანი დახმარება 26  აპრილს

9. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება; 

ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების დახმარებას თითოელისათვის 200 ლარი ყოველთვიურად.

10. ლეიკემიით, ცერებლალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება.  

1.ლეიკემიით დაავადებულ  ბავშვთა ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;

2. ცერებრალური დამბლით  დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობი. ცერებრალული თ;

3. დაუნის სინდრომით  დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების  ერთჯერად ყოველთვიურ დახმარებას დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

4. დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს დიაბეტით დაავადებული ბავშვების  ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

 5. ნივთიერებათა ცვლის მოშლით მიმდინარე დაავადებები, ჰიპერალანინემია და სხვა იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვები (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს აღნიშნული დაავადებით დაავადებული ბავშვების  ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

11. 2008  წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს 2008 წელს გარდაცვლილ მეომართა ოჯახის წევრების ერთჯერადად დაფინანსებას- 500 ლარით

12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება; 

-ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო, სმენადაქვეითებულ, ყრუ-მუნჯ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით.

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ  შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას 150 ლარის ოდენობით.

- ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ასევე    ფსიქონერვული და შიზოფრენიით  დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, 100 ლარის ოდენობით;

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს 18 წლამდე, 200  ლარის ოდენობით;

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით და დაუნით სინდრომით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით;

- თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ მუხლის „1“, „2“, „3“, „4“, „5“  პუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

13. ერთჯერადი დახმარება  განსაკუთრებულ  შემთხვევაში;  

ოჯახებს, რომელთაც შექმნილი აქვთ განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური მდგომარეობა (ტრაგედია, უბედური შემთხვევა, კატასტროფა და სხვა), ერთჯერადი  დახმარების ოდენობა განისაზღვოს გამგეობაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების მიერ, რომლის ოდენობაც განისაზღვროს ( 100 -500 ) ლარის ოდენობით.

- ოჯახები, რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევათ საცხოვრებელი სახლი, ან საჭიროებენ გადაუდებელ მინიმალურ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას)  ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ოდენობა განისაზღვროს გამგეობაში შექმნილი კომისიის მიერ 100-500 ლარის ოდენობით.

- მოქალაქეები, რომლებიც არიან მარტოხელები,  ფსიქიურად დაავადებულები, შეჭირვებულები, არასაპენსიო ასაკის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არიან შრომისუუნარონი გამგეობაში  შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიეცეთ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 30 ლარის ოდენობით.

- სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ოჯახები,  რომლებიც პროგრამაში მოყვანილ არც ერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან (გარდა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა) და დახმარების მოთხოვნის მომენტში სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს (არიან მცირეწლოვანი და მრავალშვილიანი ოჯახები, უსახლკარონი, მარტოხელა დედები, მარჩენალდაკარგულები და ოჯახები, რომელთაც  არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ ოჯახის სარჩენად და სხვა)  ერთჯერადი დახმარების ოდენობა განისაზღვროს გამგეობაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით  100- 150 ლარის ოდენობით.

- სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ოჯახები,  რომლებსაც დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი 2017 წელს ან 2016 წლის დეკემბრის თვეში და არ აუღიათ დახმარება, ერთჯერადი ფინანსური დახმარება განისაზღვროს გამგეობაში შექმნილი კომისიის მიერ სიმძიმის მიხედვით 1000-2000 ლარის ოდენობით.

14. სოციალურად დაუცველი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება

-ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, გაეწევათ სოციალურად დაუცველი, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებს  დაოჯახის წევრებს,  რომელთა სარეინტიგო ქულაშეადგენს0-200000-მდე.

15. წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

სოციალურად იზოლირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების უმწეობის (ხანდაზმულები 60 წლის ზემოთ და ახალგაზრდები 15-27 წლამდე) შემცირებისა და ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივი რესურსების გამოყენება მათი უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების, განვითარების, საკუთარი ღირსებისა და თვითდაჯერებულობის გრძნობების ამაღლების მიზნით მათი ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში.

მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური  პირობების გაუმჯობესება;  ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება, უდედმამო ბავშვების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

16. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

5.2.5  დაკრძალვის  ხარჯი 10,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა მ.შ. ტრანსფერით4,0 ათასი ლარი .

- ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და  მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარის ოდენობით.

5.2.6 დიდ სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 10,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალსწინებულია:

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 400 (ოთხასი) ლარიან სოციალურ დახმარებას და ასევე 100-100 ლარიან სასაქონლო ფორმით დახმარებას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები  (9 მაისის დღესასწაულზე).


თავი III
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით   თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

11 822,7

13 964,3

4 404,0

9 560,3

14 681,8

4 082,8

10 599,0

9 387,7

189,0

9 198,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 138,0

1 191,0

0,0

1 191,0

1 181,0

10,0

1 171,0

1 166,0

9,0

1 157,0

 

ხარჯები

9 523,3

10 390,2

1 009,7

9 380,5

10 289,2

544,1

9 745,1

8 613,9

189,0

8 424,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 652,0

1 748,8

79,7

1 669,1

2 153,1

85,2

2 067,9

1 916,2

82,4

1 833,8

 

საქონელი და მომსახურება

1 493,8

1 792,6

850,6

942,0

1 707,7

368,2

1 339,5

1 199,8

15,9

1 183,9

 

სუბსიდიები

4 666,4

5 766,5

72,9

5 693,6

5 048,0

86,7

4 961,3

4 569,6

86,7

4 482,9

 

გრანტები

0,0

322,9

0,0

322,9

368,7

0,0

368,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

700,6

619,5

6,5

613,0

843,8

4,0

839,8

673,3

4,0

669,3

 

სხვა ხარჯები

10,5

139,9

0,0

139,9

167,9

0,0

167,9

255,0

0,0

255,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 299,4

3 567,8

3 394,3

173,5

4 261,3

3 448,2

813,1

773,8

0,0

773,8

 

ძირითადი აქტივები

2 299,4

3 567,8

3 394,3

173,5

4 261,3

3 448,2

813,1

773,8

0,0

773,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

6,3

0,0

6,3

131,3

90,5

40,8

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

6,3

0,0

6,3

131,3

90,5

40,8

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 840,5

2 237,4

0,0

2 237,4

2 838,2

0,0

2 838,2

2 662,5

0,0

2 662,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

171,0

0,0

171,0

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

2 834,8

2 176,9

0,0

2 176,9

2 770,6

0,0

2 770,6

2 616,5

0,0

2 616,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 250,5

1 664,5

0,0

1 664,5

2 060,6

0,0

2 060,6

1 833,8

0,0

1 833,8

 

საქონელი და მომსახურება

573,8

509,1

0,0

509,1

675,8

0,0

675,8

622,7

0,0

622,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,8

0,0

2,8

13,0

0,0

13,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

10,5

0,5

0,0

0,5

21,2

0,0

21,2

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

60,0

0,0

60,0

45,3

0,0

45,3

46,0

0,0

46,0

 

ძირითადი აქტივები

5,7

60,0

0,0

60,0

45,3

0,0

45,3

46,0

0,0

46,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,5

0,0

0,5

22,3

0,0

22,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,5

0,0

0,5

22,3

0,0

22,3

0,0

0,0

0,0

01 01

სამტრედიის საკრებულო

701,5

591,2

0,0

591,2

705,7

0,0

705,7

619,5

0,0

619,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

24,0

0,0

24,0

26,0

 

26,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

697,4

573,3

0,0

573,3

691,4

0,0

691,4

618,0

0,0

618,0

 

შრომის ანაზღაურება

608,9

443,1

0,0

443,1

541,5

0,0

541,5

477,6

0,0

477,6

 

საქონელი და მომსახურება

88,5

130,2

0,0

130,2

149,9

0,0

149,9

140,4

0,0

140,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

17,9

0,0

17,9

11,5

0,0

11,5

1,5

0,0

1,5

 

ძირითადი აქტივები

4,1

17,9

0,0

17,9

11,5

0,0

11,5

1,5

0,0

1,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

01 02

სამტრედიის გამგეობა

2 128,5

1 646,2

0,0

1 646,2

2 114,0

0,0

2 114,0

1 893,0

0,0

1 893,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113,0

147,0

0,0

147,0

149,0

 

149,0

149,0

 

149,0

 

ხარჯები

2 126,9

1 603,6

0,0

1 603,6

2 060,7

0,0

2 060,7

1 848,5

0,0

1 848,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 641,6

1 221,4

0,0

1 221,4

1 519,1

0,0

1 519,1

1 356,2

0,0

1 356,2

 

საქონელი და მომსახურება

485,3

378,9

0,0

378,9

525,9

0,0

525,9

482,3

0,0

482,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,8

0,0

2,8

13,0

0,0

13,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,5

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

42,1

0,0

42,1

33,8

0,0

33,8

44,5

0,0

44,5

 

ძირითადი აქტივები

1,6

42,1

0,0

42,1

33,8

0,0

33,8

44,5

0,0

44,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,5

0,0

0,5

19,5

0,0

19,5

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,5

0,0

0,5

19,5

0,0

19,5

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

10,5

0,0

0,0

0,0

18,5

0,0

18,5

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

0,0

0,0

18,5

0,0

18,5

150,0

0,0

150,0

 

სხვა ხარჯები

10,5

0,0

0,0

0,0

18,5

0,0

18,5

150,0

0,0

150,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

460,1

426,3

92,4

333,9

123,0

98,3

24,7

109,5

98,3

11,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48,0

42,0

0,0

42,0

10,0

10,0

0,0

9,0

9,0

0,0

 

ხარჯები

460,1

425,5

91,6

333,9

122,6

98,3

24,3

109,5

98,3

11,2

 

შრომის ანაზღაურება

401,5

84,3

79,7

4,6

92,5

85,2

7,3

82,4

82,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

58,6

17,1

10,7

6,4

30,1

13,1

17,0

27,1

15,9

11,2

 

გრანტები

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

326,9

328,0

0,0

328,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33,0

33,0

 

33,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

326,9

328,0

0,0

328,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

289,2

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

37,7

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

133,2

98,3

92,4

5,9

123,0

98,3

24,7

109,5

98,3

11,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

9,0

 

9,0

10,0

10,0

0,0

9,0

9,0

0,0

 

ხარჯები

133,2

97,5

91,6

5,9

122,6

98,3

24,3

109,5

98,3

11,2

 

შრომის ანაზღაურება

112,3

79,7

79,7

0,0

92,5

85,2

7,3

82,4

82,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

16,6

10,7

5,9

30,1

13,1

17,0

27,1

15,9

11,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 750,4

4 958,9

3 691,3

1 267,6

6 041,9

3 893,8

2 148,1

1 996,8

0,0

1 996,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87,0

95,0

0,0

95,0

122,0

0,0

122,0

122,0

0,0

122,0

 

ხარჯები

1 457,3

1 988,2

839,9

1 148,3

1 806,9

355,1

1 451,8

1 349,0

0,0

1 349,0

 

საქონელი და მომსახურება

803,7

1 207,1

839,9

367,2

908,4

355,1

553,3

499,0

0,0

499,0

 

სუბსიდიები

653,6

678,9

0,0

678,9

807,0

0,0

807,0

760,0

0,0

760,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

102,2

0,0

102,2

96,0

0,0

96,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 293,1

2 964,9

2 851,4

113,5

4 126,1

3 448,2

677,9

647,8

0,0

647,8

 

ძირითადი აქტივები

2 293,1

2 964,9

2 851,4

113,5

4 126,1

3 448,2

677,9

647,8

0,0

647,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

5,8

0,0

5,8

104,4

90,5

13,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

5,8

0,0

5,8

104,4

90,5

13,9

0,0

0,0

0,0

03 01

გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება

1 988,4

2 462,5

2 384,8

77,7

3 779,3

3 088,2

691,1

687,3

0,0

687,3

 

ხარჯები

32,4

559,3

525,4

33,9

160,8

0,0

160,8

145,0

0,0

145,0

 

საქონელი და მომსახურება

32,4

552,6

525,4

27,2

160,8

0,0

160,8

145,0

0,0

145,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 956,0

1 897,4

1 859,4

38,0

3 538,4

3 016,8

521,6

542,3

0,0

542,3

 

ძირითადი აქტივები

1 956,0

1 897,4

1 859,4

38,0

3 538,4

3 016,8

521,6

542,3

0,0

542,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

5,8

0,0

5,8

80,1

71,4

8,7

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

5,8

0,0

5,8

80,1

71,4

8,7

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

951,0

1 668,5

634,9

1 033,6

1 143,7

0,0

1 143,7

1 095,5

0,0

1 095,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

80,0

0,0

80,0

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

943,3

1 013,6

0,0

1 013,6

1 118,9

0,0

1 118,9

1 035,0

0,0

1 035,0

 

საქონელი და მომსახურება

367,4

313,2

0,0

313,2

367,2

0,0

367,2

345,0

0,0

345,0

 

სუბსიდიები

575,9

604,9

0,0

604,9

655,7

0,0

655,7

600,0

0,0

600,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

95,5

0,0

95,5

96,0

0,0

96,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7

654,9

634,9

20,0

20,9

0,0

20,9

60,5

0,0

60,5

 

ძირითადი აქტივები

7,7

654,9

634,9

20,0

20,9

0,0

20,9

60,5

0,0

60,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

03 02 01

  ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური  გაერთიანება

580,5

609,7

0,0

609,7

655,5

0,0

655,5

630,0

0,0

630,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

80,0

 

80,0

90,0

 

90,0

90,0

 

90,0

 

ხარჯები

580,5

609,7

0,0

609,7

654,9

0,0

654,9

600,0

0,0

600,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,6

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

575,9

604,9

 

604,9

654,9

 

654,9

600,0

 

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

30,0

0,0

30,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

30,0

0,0

30,0

03 02 02

დასუფთავება

0,0

30,0

0,0

30,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

ბინათმშენებლობა

106,9

95,5

0,0

95,5

96,0

0,0

96,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

99,2

95,5

0,0

95,5

96,0

0,0

96,0

90,0

0,0

90,0

 

საქონელი და მომსახურება

99,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

95,5

0,0

95,5

96,0

0,0

96,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20,4

653,8

634,9

18,9

36,9

0,0

36,9

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

20,4

18,9

0,0

18,9

33,0

0,0

33,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,4

18,9

0,0

18,9

33,0

0,0

33,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

634,9

634,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

634,9

634,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

243,2

279,5

0,0

279,5

339,5

0,0

339,5

330,5

0,0

330,5

 

ხარჯები

243,2

279,5

0,0

279,5

319,2

0,0

319,2

300,0

0,0

300,0

 

საქონელი და მომსახურება

243,2

279,5

0,0

279,5

319,2

0,0

319,2

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

20,3

0,0

20,3

30,5

0,0

30,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,3

0,0

20,3

30,5

0,0

30,5

03 02 06

      შპს სამტრედიის საქალაქო მშენებლობის და კომუნალური მეურნეობის გაერთიანება  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,8

 

0,8

0,0

 

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

103,8

184,3

33,0

151,3

308,8

0,0

308,8

210,0

0,0

210,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

0,0

15,0

32,0

0,0

32,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

103,8

95,8

0,0

95,8

172,1

0,0

172,1

165,0

0,0

165,0

 

საქონელი და მომსახურება

26,1

21,8

0,0

21,8

20,8

0,0

20,8

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

77,7

74,0

0,0

74,0

151,3

0,0

151,3

160,0

0,0

160,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

88,5

33,0

55,5

135,4

0,0

135,4

45,0

0,0

45,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

88,5

33,0

55,5

135,4

0,0

135,4

45,0

0,0

45,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 03 01

საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

4,9

20,4

0,0

20,4

7,6

0,0

7,6

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

4,9

20,4

0,0

20,4

7,6

0,0

7,6

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

20,4

0,0

20,4

7,6

0,0

7,6

5,0

0,0

5,0

03 03 02

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  პანთეონის, სასაფლაოების ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება

77,7

74,0

0,0

74,0

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

 

15,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

77,7

74,0

0,0

74,0

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

77,7

74,0

 

74,0

11,6

 

11,6

0,0

 

0,0

03 03 03

სკვერების მოწყობა  და   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

21,2

89,9

33,0

56,9

143,5

0,0

143,5

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

21,2

1,4

0,0

1,4

13,2

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,2

1,4

0,0

1,4

13,2

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

88,5

33,0

55,5

129,0

0,0

129,0

45,0

0,0

45,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

88,5

33,0

55,5

129,0

0,0

129,0

45,0

0,0

45,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 03 04

    ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 

0,0

0,0

0,0

0,0

146,1

0,0

146,1

160,0

0,0

160,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

139,7

0,0

139,7

160,0

0,0

160,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

139,7

 

139,7

160,0

 

160,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

707,2

638,6

638,6

0,0

805,6

805,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

377,8

314,5

314,5

0,0

355,1

355,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

377,8

314,5

314,5

0,0

355,1

355,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

329,4

324,1

324,1

0,0

431,4

431,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

329,4

324,1

324,1

0,0

431,4

431,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სოფლის მეურნეობის განვითარება

0,0

5,0

0,0

5,0

4,5

0,0

4,5

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

5,0

0,0

5,0

4,5

0,0

4,5

4,0

0,0

4,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

0,0

5,0

4,5

0,0

4,5

4,0

0,0

4,0

04 00

განათლება

1 196,4

1 640,6

356,7

1 283,9

1 639,6

0,0

1 639,6

1 615,0

0,0

1 615,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

319,0

336,0

0,0

336,0

350,0

0,0

350,0

355,0

0,0

355,0

 

ხარჯები

1 195,8

1 283,9

0,0

1 283,9

1 593,5

0,0

1 593,5

1 535,0

0,0

1 535,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 195,8

1 283,9

0,0

1 283,9

1 563,5

0,0

1 563,5

1 535,0

0,0

1 535,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

356,7

356,7

0,0

46,1

0,0

46,1

80,0

0,0

80,0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

356,7

356,7

0,0

1,1

0,0

1,1

80,0

0,0

80,0

04 01

ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ( ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება

1 069,7

1 399,5

286,6

1 112,9

1 420,2

0,0

1 420,2

1 371,0

0,0

1 371,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

269,0

284,0

 

284,0

300,0

 

300,0

302,0

 

302,0

 

ხარჯები

1 069,7

1 112,9

0,0

1 112,9

1 420,2

0,0

1 420,2

1 371,0

0,0

1 371,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 069,7

1 112,9

0,0

1 112,9

1 390,2

 

1 390,2

1 371,0

 

1 371,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

286,6

286,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

286,6

286,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0