სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016278
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
27
23/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.108.016278
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 30/01/2017)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები  8371,2 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები  8221,2 ათ. ლარი;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4195,8 ათ. ლარი; მათ შორის:

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4000,8 ლარი;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ. ლარი.

ა.დ) სარეზერვო ფონდი  50,0 ათ. ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილება.
მუხლი 4
 

დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.


სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა 

დანართი  N1

 

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10768,9

11755,3

3981,7

7773,6

8221,2

0,0

8221,2

გადასახადები

1153,1

3095,2

0,0

3095,2

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

8958,9

8190,4

3981,7

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

სხვა შემოსავლები

657,0

469,7

0,0

469,7

905,4

0,0

905,4

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6677,3

0,0

6677,3

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

საქონელი და მომსახურება

724,9

799,9

0,0

799,9

787,2

0,0

787,2

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3575,0

0,0

3575,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

409,5

0,0

409,5

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

101,3

0,0

101,3

საოპერაციო სალდო

3214,7

3750,4

3529,3

221,1

1543,9

0,0

1543,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3561,8

3753,5

3529,3

224,2

1543,9

0,0

1543,9

ზრდა

3700,1

3833,5

3529,3

304,2

1693,9

0,0

1693,9

კლება

138,4

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

კლება

-355,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

-355,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 ფაქტი

2016 გეგმა

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10907,3

11835,3

3981,7

7853,6

8371,2

0,0

8371,2

შემოსავლები

10768,9

11755,3

3981,7

7773,6

8221,2

0,0

8221,2

არაფინანსური აქტივების კლება

138,4

80,0

0,0

80,0

150,0

0,0

150,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11262,3

11838,4

3981,7

7856,7

8371,2

0,0

8371,2

ხარჯები

7554,2

8003,7

452,4

7551,3

6677,3

0,0

6677,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3834,7

3529,3

305,4

1693,9

0,0

1693,9

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

ნაშთის ცვლილება

-355,0

-3,1

0,0

-3,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8221,2  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

2016 გეგმა

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

10791,8

11755,3

3981,7

7773,6

8221,2

0,0

8221,2

გადასახადები

11

1129,9

3095,2

0,0

3095,2

3120,0

0,0

3120,0

გრანტები

13

8867,5

8190,4

3981,7

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

სხვა შემოსავლები

14

794,4

469,7

0,0

469,7

905,4

0,0

905,4

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3120.0  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 გეგმა

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1153,1

3095,2

0,0

3095,2

3120,0

0,0

3120,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

 

1100,0

 

1100,0

950,0

 

950,0

ქონების გადასახადი

113

1153,1

1995,2

0,0

1995,2

2170,0

0,0

2170,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

671,1

1627,7

 

1627,7

1800,0

 

1800,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

13,9

7,0

0,0

7,0

9,5

0,0

9,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

4,1

2,0

 

2,0

5,0

 

5,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

11311032

9,8

5,0

 

5,0

4,5

 

4,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   

1131104

294,0

245,0

0,0

245,0

245,0

0,0

245,0

ფიზიკურ პირებიდან

11311041

175,8

140,0

 

140,0

140,0

 

140,0

იურიდიულ პირებიდან

11311042

118,2

105,0

 

105,0

105,0

 

105,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   

1131105

174,1

115,5

0,0

115,5

115,5

0,0

115,5

ფიზიკურ პირებიდან

11311051

21,3

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

იურიდიულ პირებიდან

11311052

152,7

97,5

 

97,5

97,5

 

97,5

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4195,8  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 გეგმა

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8958,9

8190,4

3981,7

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8958,9

8190,4

3981,7

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5097,8

4208,7

0,0

4208,7

4195,8

0,0

4195,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4902,8

4013,7

 

4013,7

4000,8

 

4000,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331112

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3861,1

3981,7

3981,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2882,2

2337,3

2337,3

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

671,3

653,8

653,8

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

307,6

990,5

990,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  905,4 ათ. ლარის ოდენობით.

ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2015 ფაქტი

2016 გეგმა

2017 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

657,0

469,7

0,0

469,7

905,4

0,0

905,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

115,3

115,1

0,0

115,1

126,2

0,0

126,2

პროცენტები

1411

2,8

25,0

 

25,0

30,0

 

30,0

რენტა

1415

112,5

90,1

0,0

90,1

96,2

0,0

96,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

100,1

59,1

 

59,1

89,2

 

89,2

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

12,4

31,0

 

31,0

7,0

 

7,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

51,5

45,0

0,0

45,0

75,0

0,0

75,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

43,4

37,4

0,0

37,4

67,0

0,0

67,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

10,0

15,0

 

15,0

30,0

 

30,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,4

0,4

 

0,4

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

5,2

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

27,9

22,0

 

22,0

47,0

 

47,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

8,1

7,6

0,0

7,6

8,0

0,0

8,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

8,1

7,6

 

7,6

8,0

 

8,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

480,4

626,0

 

309,6

674,2

 

674,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

9,7

0,0

 

 

30,0

 

30,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6677,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6677,3

0,0

6677,3

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

საქონელი და მომსახურება

724,9

799,9

0,0

799,9

787,2

0,0

787,2

სუბსიდიები

3645,1

3751,5

0,0

3751,5

3575,0

0,0

3575,0

გრანტები

442,5

229,5

0,0

229,5

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

380,7

491,2

0,0

491,2

409,5

0,0

409,5

სხვა ხარჯები

444,4

578,5

452,4

126,1

101,3

0,0

101,3

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1543,9  ათ. ლარით

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1693,9  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3626,3

3812,5

3529,3

284,5

1633,2

0,0

1633,2

04 00

განათლება

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

36,0

5,0

0,0

5,0

4,9

0,0

4,9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  150,0 ათ. ლარით

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016  გეგმა

2017 გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

31

87,4

80,0

150,0

არაწარმოებული აქტივები

314

87,4

80,0

150,0

მიწა

3141

87,4

80,0

150,0

ვალდებულებების ზრდა

33

 

0,0

0,0

საგარეო

331

 

0,0

0,0

საშინაო

332

 

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2597,4

2758,0

0,0

2758,0

2427,2

0,0

2427,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2589,5

2754,3

0,0

2754,3

2376,2

0,0

2376,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

2,7

0,0

2,7

50,0

0,0

50,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

8,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3769,3

4188,4

3924,4

264,0

1636,8

0,0

1636,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3,6

4,0

0,0

4,0

3,6

0,0

3,6

70421

სოფლის მეურნეობა

3,6

4,0

 

4,0

3,6

 

3,6

7045

ტრანსპორტი

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2428,0

2117,5

1884,2

233,3

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1337,7

2066,9

2040,1

26,7

1633,2

0,0

1633,2

705

გარემოს დაცვა

825,3

896,9

0,0

896,9

820,0

0,0

820,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

825,3

896,9

 

896,9

820,0

 

820,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

206,9

50,9

0,0

50,9

6,0

0,0

6,0

7061

ბინათმშენებლობა

75,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

48,5

40,0

 

40,0

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

124,7

139,5

0,0

139,5

160,6

0,0

160,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,5

0,0

139,5

160,6

0,0

160,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1486,0

1498,3

0,0

1498,3

1137,8

0,0

1137,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

656,0

616,5

0,0

616,5

494,3

0,0

494,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

705,0

740,3

0,0

740,3

513,9

0,0

513,9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

93,0

109,5

 

109,5

99,6

 

99,6

709

განათლება

1222,9

1420,8

57,3

1363,5

1395,7

0,0

1395,7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1058,8

1158,8

0,0

1158,8

1200,0

0,0

1200,0

7092

ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,5

202,0

57,3

144,7

145,7

0,0

145,7

710

სოციალური დაცვა

642,9

784,9

0,0

784,9

687,9

0,0

687,9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

213,5

382,5

0,0

382,5

301,7

0,0

301,7

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

199,4

358,0

0,0

358,0

275,7

0,0

275,7

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

37,0

41,0

0,0

41,0

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

392,4

361,4

0,0

361,4

348,8

0,0

348,8

 

სულ

11262,3

11838,4

3981,7

7856,7

8371,2

0,0

8371,2

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.


მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 
 1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0.
 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0


მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
 
 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  102 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  13,0 ათასი ლარი;

 

 1. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლისგანმავლობაშიშესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებებისგანსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველიპუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

თავი II
 

   სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება.

 2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.

2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

 

 2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქისგაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

 

2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

 ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა.

 

 2.4.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

 

 2.5.სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზი; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.

 

2.6. რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რეგიონის განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელს უწყობს ა(a)იპ „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“

 

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესტეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებას და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 27 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1400 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 

 3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

 

3. 3. მოსწავლე-ახალგაზრდობისკლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მათავარი პრიორიტეტია მოსწავლე –ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ; საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის გამოცნობა და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო საკრავების წრე, ხელს უწობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას, მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას, მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია; ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი ,,მწვანე ერთობა“ , რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისაა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა, მოსწავლე– ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა კლუბი ,,გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო–საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ–შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი ,,მუზა“; მშობელთა შენატანი ფასიანი სწავლების სექციებში ერთ მოსწავლეზე შეადგენს: ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელ წრე, სამეჯლისო ცეკვების სექციაზე , საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე , საესტრადო საკრავების წრეზე –15 ლარს, ხოლო კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრეზე – 20 ლარს.

 

3.4. განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 პროგრამის ბიუჯეტი- 50000 ლარი

 პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

 ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

2017 განხილვია შემდეგ

1

ბავშთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების III ეროვნული კონკურსი.

მარტი

2500

2

მხიარული სტარტები

აპრილი-მაისი

4000

3

ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი

ივნისი

3000

4

საველე არქეოლოგია

წლის განმავლობაში

2100

5

ანზორ შომახიას ვარსკვლავის გახსნა

ოქტომბერი

10000

6

სენაკის ფესტივალი 2017

მაისი

18900

7

ეტალონი

აპრილი

3000

8

გამგებლის სტიპენდია

წლის განმავლობაში

4000

ექსკურსია ნოქალაქევში

 აპრილი-მაისი

2500

 

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

4.1.1.სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა(პროგრამულიკოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 26 სექცია, მათშორის: ძიუდო (2 სექცია) 34 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (4 სექცია) 75 ბავშვზე; კარატე–დო (3 სექცია) 78 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 50 ბავშვზე; რაგბი–ლელო ( 5 სექცია)42 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 53 ბავშვზე; ტაეკვანდო(2 სექცია) 47 ბავშვზე; ხელბურთის 1 სექცია 17 ბავშვზე; ფუტზალის (1 სექცია) 30 ბავშვზე; ფუტზალის (1 სექცია) 30 ბავშვზე. სასპორტო გაერთიანებაში სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით. გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების სექციებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მაშტაბით გამართულ შეჯიბრებებში, სადაც საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული–არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში.

 

4.1.2.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი

ერთი გოგონათა ასაკობრივი (10-15weli) და ერთი მოსამზადებელი (7-9 წელი ) და ხუთი ვაჟთა ასაკობრივი U-10, U-11, U-12 , U- 13, U-15 ჯგუფები. ასევე საფეხბურთო კლუბი ,,ეგრისი„ . სულ დღეის მდგომარეობით საფეხბურთო კლუბში გაწევრიანებულია 180 სპორტსმენი ზემოთ ჩამოთვლილი გუნდები მონაწილეობენ სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ჭაბუკთა გათამაშებაში. საფეხბურთო კლუბი ,,ეგრისი’’ კი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის (დასავლეთ ზონა) გათამაშებაში, რომელიც ფინანსდება ა(ა) ი.პ. ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ.

 კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფეხბურთის პოპულარიზაციას, მის განვითარებას , აგრეთვე სელექციის მეშვეობით შერჩეული წარმატებული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მომზადებას, როგორც საქართველოს ეროვნული ასაკობრივი გუნდებისთვის, ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით მონაწილე სხვადასხვა ლიგის გუნდებისათვის. კლუბის მიზანია ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატება. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხელს უწყობს კლუბის მოსწავლეებისათვის მატერიალური ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნას სამედიცინო დიაგნოსტიკურ, სპორტიულ გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას .

 

4.1.3.სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 23000 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ჟ.შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში (ვაჟები)

27 თებერვალი –6 მარტი

880

2

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

თებერვალი-მარტი-აპრილ-მაისი

4420

3

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინი საფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის და ფეხბურთის ტურნირი ვაჟთა შორის

100-26 მაისი

2140

4

ტურნირი ცხენოსნობის ეროვნულ სახეობებში (ისინდი, ცხენბურთი, მარულა, დოღი)

ივნისის ბოლო, ივლისის დასაწყისი

2590

5

სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა შორის

23-25 აგვისტო

680

6

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე. ტურნირი ქუჩის კალათბურთში

12 აგვისტო

980

7

ვეტერანი სენაკის ,,ეგრისის" ფეხბურთელის ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის

27 სექტემბერი–5 ოქტომბერი

870

8

სენაკი მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები)

10-15 ნოემბერი

630

9

ტურნირი ფრენბურთში ორგანიზაციებს შორის

25 ოქტომბერი - 3 ნოემბერი

810

10

2017 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა–დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი

20 დეკემბრი

5500

11

გამგებლის სტიპენდია მუნიციპალიტეტის წარმატებული მწრთვნელებისა და სპორტსმენებისათვის

წლის განმავლობაში

3500

 

სულ ჯამში სავარაუდო ღირებულება

 

23000

 

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 129500 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 2900 მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 2655 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ–გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი წესებითა და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე. წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში გაიცემა(მკითხველზე) დაახლოებით 202199 წიგნი. მუნიციპალიტეტში სულ არის 2655 ცალი წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟიული შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. ჟიული შარტავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში 4932 ექსპონატია. ჟიული შარტავას მუძეუმში 398 ექსპონატია, თეოფანე დავითაიას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 657 ექსპონატს. არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმისფონდი შეადგენს 291 ექსპონატს. მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პროპაგანდა–პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა და პირადი ნივთებით. კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას. ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდონაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივების ორგანიზებას.

 

4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 218 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში

4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 70 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარი.

 

 4.2.4. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 36900 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიებების დასახელება

 

თანხა

1

2017 წლის კულტურული პროგრამების პრეზენტაცია - ,,კულტურის განვითარების 2017-2020 წლებში მუნიციპალური გეგმის” სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება. 

30-იანვარი

0

2

პროექტი ,, შემოქმედებითი და ტრადიციული სოფელი“

მთელი წელი

7100

3

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

03.მარტი

1410

4

 დედაენის დღეს აღნიშნვა

14.აპრილი

600

5

 ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე. - (სენაკის მუნიციპალიტეტში კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის პრეზენტაცია)

18.აპრილი

0

6

 მუზეუმების საერთაშორისო დღე - მუზეუმების როლი თანამედროვე განვითარებაში, ფუნქცია და მიღწევები.

18.მაისი

240

7

,, ვიცოდეთ კულტურულ მემკვიდრეობა ,, -კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა ,, - სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია.

19.მაისი

300

8

 კულტურული განვითარების მსოფლიო დღის აღნიშვნა

21.მაისი

0

9

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება

26.მაისი

4400

10

ვეტერანთა სახელობის მემორიალის გახსნა. 

აგვისტო-სექტემბერი

4900

11

ახალი სასწავლო წლის აღნიშვნა.

15.სექტემბერი

2050

12

სახალხო დღესასწაული ,,ეგრისობა"

სექტემბერ ოქტომბერი

10000

13

პატრიარქის აღსაყდრების დღის აღნიშვნა

25.დეკემბერი

150

14

გაწეული მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია

31.დეკემბერი

0

15

საახალწლო ღონისძიება

31.დეკემბერი

850

 

სულ

 

32000

 

 

 

 

 

4.3. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახლგაზრდობის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი 17600 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით ექსკურსიებისა და ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ახალგაზრდების დაახლოება, მათი მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარება, ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში.

 ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიებისდასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ტრენინგები

წლის განმავლობაში

4031

2

წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება

წლის განმავლობაში

2977

3

ღონისძიება ინელექტის დღესთან დაკავშირებით

აპრილი

554

4

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა

26 მაისი

2018

5

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

12 აგვისტო

5600

6

ექსკურისია ანაკლია განმუხურში და ტექნო პარკში

 აგვისტო

2420

 

სულ ჯამში სავარაუდო ღირებულება

 

17600

 

4.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

 

4.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს გაზეთის გამოშვებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოებოეა–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს. ეწევა შეკვეთილი თუ სპეციალური ნორმების მომზადებას, სხვა სპეციფიკური (პერიოდული გამოცემისათვის დამახასიათებელ) სამუშაობს. ეწევა სხადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას.

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

 1.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 

 •  ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;
 • იმუნიზაციის პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას; ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
 • პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.
 • პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას.

 

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო ამბულატორიული მომსახურეობითა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზემოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრისშედეგად უსახლკაროდდარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას და დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას. აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

5.2.1 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 5.2.1.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

 

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდ კვირ დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა.

 

 5.2.1.2 . რეგულარული სამედიცინო მომსახურება ჯანმრთელი ცხოვრებისათვის

პროგრამის განმახორციელებელი:პროექტის პარტნიორები საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან ერთად არიან იაპონიის საელჩო საქართველოში, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაცია და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერა სამედიცინო მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საჭიროებებზე დაფუძნებული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრევენცია უსაფრთხო ცხოვრებისათვისდათემების ხელმისაწვდომობა ხარისხიან ჯანდაცვის მომსახურებაზე.პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია რეგულარული სამედიცინო სერვისების განხორციელება კვალიფიციური გუნდის მიერ (3 თვეში ერთჯერ) მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში. სამედიცინო აქციის დროს თითოეული ბენეფიციარისათვის მიწოდებული სერვისის საშუალო ღირებულება 100 ლარია (მუცლის ღრუსა და სხვა შინაგანი ორგანოების ექოსკოპირება უახლესი აპარატურით, კარდიოლოგიური გამოკვლევა, სისხლის საერთო და ბიოლოგიური კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპიური კვლევა, ენდოკრინოლოგის, თერაპევტისა და კარდიოლოგის კონსულტაცია), რომელიც სრულიად უფასოდ მიეწოდება თითოეულ ბენეფიციარს. ბენეფიციაართა საერთო რაოდენობა-5000 (მათ შორის პირდაპირი: - 1000 მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციული ერთეულიდან და არაპირდაპირი:4000 (ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, ბენეფიციართა ოჯახის წევრები)

 

5.2.3. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ბიუჯეტი:18 700 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახისწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარებ აგაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

 

5.2.4. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ბიუჯეტი:10 000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის (450 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (150 ოჯახი). საახალწლო საჩუქარიდედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის (22 ოჯახი) და სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის.

 

5.2.5. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ბიუჯეტი:15 000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება;პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრისშესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

 

5.2.6.სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

პროგრამის ბიუჯეტი: 25000 ლარი.

პროგრამისგანმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

5.2.6.1. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება გაეწევათ სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს:წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში.დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

5.2.7. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 242100 ლარი.  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

5.2.7.1. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა) სტაციონალური დაამბულატორიული მკურნალობის, ასევე სამედიცინო საგნებით (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად, მაგრამ არაუმეტეს 1200ლარისა;

ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში(გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა გადასახდელი თანხის 50%-ით. სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30 %, მაგრამ არა უმეტეს 800 ლარისა.

გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.

სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა).შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა საგარანტიო წერილი.

5.2.7.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონეო ჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში ბ)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე სამედიცინო საგნებით უზრუნველყოფის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად. გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა დ ათანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.დ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის მედიკამენტებით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.

5.2.8. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 25 200 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით (21 ბენეფიციარი) .

 

5.2.9. იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 8400 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე პირების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი (6 ბენეფიციარი)

 

5.2.10. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 32 000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი)ოჯახების ყოველკვარტალური დახმარება (პროგრამა გავრცელდება იმ 4 შვილიან ოჯახებზე, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთაერთიანბაზაშირეგისტრირებული არიან 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულით) თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (40 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

 

5.2.11. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეროგრამის ბიუჯეტი: 2400 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 150 ლარი.(4 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.

 5.2.12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 26000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას, კერძოდ:

ა) მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი; (50 ბენეფიციარი)დახმარების მისაღებად მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის ან მისი ოჯახისსრულწლოვანი წევრის ან მისი წარმომადგენლის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი; სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

ბ) სმენადაქვეითებულ პირებზე (I და II ჯგუფის ინვალიდებზე) წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი (26 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯები) მოქალაქის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; ყრუ-მუნჯი მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი. სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

გ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომითა და აუტიზმით დაავადებულ პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ პირზე გაიცემა 100 ლარი;(50 ბენეფიციარი)ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი ) მქონე პირები, რომლებზეც წელიწადში ორჯერ გაიცემა 100 ლარი (50 ბენეფიციარი). ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეთაგან ვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა)სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

 

 5.2.13. სოციალური ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

პროგრამის ბიუჯეტი: 8200 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 პროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ:

ა)100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 200 ლარი (5 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი - თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირისოჯახის სრულწლოვანი წევრია;

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 200 ლარი(9ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილიუნდაიქნეს: წერილობითი განცხადება;სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობა

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (20 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

5.2.14. F ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

 ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3500 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს და ISAF-მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე (8 აგვისტოს) გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი). დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს დაღუპულის ოჯახის წევრის წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

 

 5.2.15. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანიას სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000–ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. გამგებლის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.

 

5.2.16. დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3000 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები (990 ბენეფიციარი)


თავი III
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

 


მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11262,3

11839,6

3981,7

7857,9

8371,2

0,0

8371,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

158

164

0

164

164

0

164

 

ხარჯები

7554,2

8004,9

452,4

7552,5

6677,3

0,0

6677,3

 

შრომის ანაზღაურება

1916,5

2154,3

0,0

2154,3

1804,3

0,0

1804,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3700,1

3834,7

3529,3

305,4

1693,9

0,0

1693,9

 

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2597,4

2758,0

0,0

2758,0

2427,2

0,0

2427,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

151

157

0

157

157

0

157

 

ხარჯები

2551,6

2754,0

0,0

2754,0

2385,2

0,0

2385,2

 

შრომის ანაზღაურება

1836,8

2075,8

0,0

2075,8

1738,6

0,0

1738,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,8

4,0

0,0

4,0

42,0

0,0

42,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

756,1

833,8

0,0

833,8

722,6

0,0

722,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

32,0

 

32,0

32

 

32

 

ხარჯები

743,2

829,8

0,0

829,8

710,6

0,0

710,6

 

შრომის ანაზღაურება

516,3

573,7

0,0

573,7

479,2

0,0

479,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,9

4,0

0,0

4,0

12,0

0,0

12,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1833,4

1920,6

0,0

1920,6

1653,6

0,0

1653,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

125,0

 

125,0

125

 

125

 

ხარჯები

1808,4

1920,6

0,0

1920,6

1623,6

0,0

1623,6

 

შრომის ანაზღაურება

1320,5

1502,1

0,0

1502,1

1259,4

0,0

1259,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,7

0,0

2,7

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

50,0

0,0

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

8,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

386,8

100,6

0,0

100,6

99,2

0,0

99,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

0

7

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

386,8

100,6

0,0

100,6

85,4

0,0

85,4

 

შრომის ანაზღაურება

79,8

78,5

0,0

78,5

65,7

0,0

65,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვა

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

101,8

100,6

0,0

100,6

99,2

0,0

99,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

101,8

100,6

0,0

100,6

85,4

0,0

85,4

 

შრომის ანაზღაურება

76,2

78,5

0,0

78,5

65,7

0,0

65,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

0,0

13,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799,2

5137,4

3924,4

1213,0

2462,8

0,0

2462,8

 

ხარჯები

1172,9

1323,7

395,1

928,6

829,6

0,0

829,6

 

სხვა ხარჯები

342,8

417,8

395,1

22,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3626,3

3813,7

3529,3

284,5

1633,2

0,0

1633,2

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2428,0

2118,7

1884,2

234,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2428,0

2118,7

1884,2

234,5

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1032,3

947,8

0,0

947,8

826,0

0,0

826,0

 

ხარჯები

905,1

905,8

0,0

905,8

826,0

0,0

826,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,2

42,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

75,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

75,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

825,3

896,9

0,0

896,9

820,0

0,0

820,0

 

ხარჯები

825,3

894,9

0,0

894,9

820,0

0,0

820,0

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

48,5

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,5

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

4,7

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

671,3

653,8

653,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

214,1

128,0

128,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

457,2

525,8

525,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

355,7

422,5

395,8

26,7

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

53,8

285,9

267,1

18,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,9

136,7

128,7

8,0

150,0

0,0

150,0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

310,8

990,5

990,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,8

990,5

990,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

3,6

4,0

0,0

4,0

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

2,4

4,0

 

4,0

3,6

 

3,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,000

0,0

0,0

0,0

1483,2

0,0

1483,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,0

0,0

0,0

1483,2

0,0

1483,2

04 00

განათლება

1222,9

1420,8

57,3

1363,5

1395,7

0,0

1395,7

 

ხარჯები

1222,9

1418,9

57,3

1361,6

1395,7

0,0

1395,7

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1058,8

1158,8

0,0

1158,8

1200,0

0,0

1200,0

 

ხარჯები

1058,8

1158,0

0,0

1158,0

1200,0

0,0

1200,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,6

60,0

0,0

60,0

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

104,5

108,7

0,0

108,7

95,7

0,0

95,7

 

ხარჯები

104,5

107,5

0,0

107,5

95,7

0,0

95,7

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

33,0

0,0

33,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

33,0

0,0

33,0

50,0

0,0

50,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1486,0

1498,3

0,0

1498,3

1137,8

0,0

1137,8

 

ხარჯები

1450,0

1493,3

0,0

1493,3

1132,9

0,0

1132,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

5,0

0,0

5,0

4,9

0,0

4,9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

656,0

616,5

0,0

616,5

494,3

0,0

494,3

 

ხარჯები

620,0

611,5

0,0

611,5

494,3

0,0

494,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

395,2

394,2

0,0

394,2

341,3

0,0

341,3

 

ხარჯები

395,2

389,2

0,0

389,2

341,3

0,0

341,3

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

260,8

197,3

0,0

197,3

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

224,8

197,3

0,0

197,3

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

25,0

0,0

25,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

23,0

0,0

23,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

705,0

740,3

0,0

740,3

513,9

0,0

513,9

 

ხარჯები

705,0

740,3

0,0

740,3

509,0

0,0

509,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

05 02 01

კულტურულ   ღონისძიებათა   პროგრამა 

360,0

360,0

0,0

360,0

324,0

0,0

324,0

 

ხარჯები

360,0

360,0

0,0

360,0

324,0

0,0

324,0

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

50,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

50,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

0,0

35,3

0,0

35,3

36,9

0,0

36,9

 

ხარჯები

0,0

35,3

0,0

35,3

32,0

0,0

32,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,9

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

175,0

0,0

175,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

3,0

19,5

0,0

19,5

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

3,0

19,5

0,0

19,5

17,6

0,0

17,6

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

90,0

90,0

0,0

90,0

82,0

0,0

82,0

 

ხარჯები

90,0

90,0

0,0

90,0

82,0

0,0

82,0

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

32,0

0,0

32,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

767,6

924,4

0,0

924,4

848,5

0,0

848,5

 

ხარჯები

767,6

914,4

0,0

914,4

848,5

0,0

848,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

124,7

139,5

0,0

139,5

160,6

0,0

160,6

 

ხარჯები

124,7

129,5

0,0

129,5

160,6

0,0

160,6

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

642,4

784,9

0,0

784,9

687,9

0,0

687,9

 

ხარჯები

642,4

784,9

0,0

784,9

687,9

0,0

687,9

06 02 01

მინიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

196,0

222,7

0,0

222,7

188,4

0,0

188,4

 

ხარჯები

196,0

222,7

0,0

222,7

188,4

0,0

188,4

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

13,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,8

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

13,8

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

13,8

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,2

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

3,2

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

171,7

326,0

0,0

326,0

242,1

0,0

242,1

 

ხარჯები

171,7

326,0

0,0

326,0

242,1

0,0

242,1

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

20,7

24,0

0,0

24,0

25,2

0,0

25,2

 

ხარჯები

20,7

24,0

0,0

24,0

25,2

0,0

25,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

7,0

8,0

0,0

8,0

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

7,0

8,0

0,0

8,0

8,4

0,0

8,4

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

3,0

20,0

0,0

20,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

18,2

20,0

0,0

20,0

32,0

0,0

32,0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

2,0

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

2,0

3,0

0,0

3,0

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

14,1

24,5

0,0

24,5

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

5,6

6,0

0,0

6,0

8,2

0,0

8,2

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

2,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

73,8

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.