ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 37
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016257
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
37
23/12/2016
ვებგვერდი, 29/12/2016
190020020.35.137.016257
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2016 - 06/01/2017)

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №37

2016 წლის 23 დეკემბერი

დაბა ადიგენი

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა “ ქვეპუნქტის,  61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის მეორე პუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ “ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  24 დეკემბრის  №68 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 29/12/2015,  190020020.35.137.016219).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიმედა მღებრიშვილიდანართი

თავი I
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 567,9

7 213.5

3 073.6

4 139.9

4 007.5

0,0

4 007.5

გადასახადები

102,5

757.5

0.0

757.5

900.0

0,0

900.0

გრანტები

6 001,8

6 117.0

3 073.6

3 043.4

2 807.5

0,0

2 807.5

სხვა შემოსავლები

463,6

339.0

0

339.0

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

3 663,5

3 908.2

231.1

3 677.1

3 143.9

0,0

3 143.9

შრომის ანაზღაურება

1 060,4

1 136.2

0,0

1 136.2

1 001.6

0,0

1 001.6

საქონელი და მომსახურება

938,2

1 177.0

56.6

1 120.4

838.9

0,0

838.9

სუბსიდიები

577,2

859.7

0,0

859.7

963.2

0,0

963.2

გრანტები

226,3

31.0

0.0

31.0

28.0

0,0

28.0

სოციალური უზრუნველყოფა

130,6

243.5

0,0

243.5

198.2

0,0

198.2

სხვა ხარჯები

730,8

460.9

174.5

286.4

114.0

0,0

114.0

საოპერაციო სალდო

3 305.

3 305.3

2 842.5

462.8

863.6

0,0

863.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 430,2

3 840.5

2 843.7

996.8

863.6

0,0

863.6

ზრდა

3 434,2

3 951.0

2 843.7

1 107.3

863.6

0,0

863.6

კლება

3,9

110.5

0,0

110.5

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-525,8

-535.2

-1.2

-534.0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-549,6

-645.9

-59.9

-586.1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

კლება

549,6

645.9

59.9

586.1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

549,6

645.9

59.9

586.1

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-23,8

-110.6

-58.6

-52.0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0.0 

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 571.8

7 324.0

3 073.6

4 250.4

4 007.5

0.0

4 007.5

შემოსავლები

6 567.9

7 213.5

3 073.6

4 139.9

4 007.5

0.0

4 007.5

არაფინანსური აქტივების კლება

3.9

110.5

0,0

110.5

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7 121.4

7 969.9

3 133.4

4 836.5

4 007.5

0.0

4 007.5

ხარჯები

3 663.5

3 908.3

231.1

3 677.2

3 143.9

0.0

3 143.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 434.2

3 950.9

2 843.7

1 107.2

863.6

0.0

863.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები 4 007.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები3

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 567.9

7 213.5

3 073.6

4 250.4

4 007.5

0.0

4 007.5

გადასახადები

102.5

757.5

0.0

757.5

900.0

0.0

900.0

გრანტები

6 001.8

6 117.0

3 073.6

3 043.4

2 807.5

0.0

2 807.5

სხვა შემოსავლები

463.6

339.0

0.0

339.0

300.0

0.0

300.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

102.5

757.5

0.0

757.5

900.0

0.0

900.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

340.0

0.0

340.0

450.0

0.0

450.0

ქონების გადასახადი

102.5

417.5

0.0

417.5

450.0

0.0

450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

65.6

299.8

0.0

299.8

435.0

0.0

435.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

5.9

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

29.0

109.7

0.0

109.7

7.0

0.0

7.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 807.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

6 001.8

6 117.0

2 807.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 001.8

6 117.0

2 807.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 097.9

3 043.4

2 807.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 960.9

2 906.4

2 670.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

137.0

137.0

137.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 903.9

3 073.6

0.0

 


მუხლი 6.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

463.6

339.0

300.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

292.6

259.0

235.0

რენტა

240.9

239.0

215.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

214.3

214.0

190.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26.6

25.0

25.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

19.1

30.0

15.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

18.9

30.0

15.0

სანებართვო მოსაკრებელი

7.1

19

4.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

11.8

11.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

11.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

44.3

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

107.6

50.0

50.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 143.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 663,5

3 908.2

231.1

3 677.1

3 143.9

0.0

3 143.9

შრომის ანაზღაურება

1 060,4

1 136.2

0.0

1 136.2

1 001.6

0.0

1 001.6

საქონელი და მომსახურება

938,2

1 177.0

56.6

1 120.4

838.9

0.0

838.9

სუბსიდიები

577,2

859.7

0.0

859.7

963.2

0.0

963.2

გრანტები

226,3

31.0

0.0

31.0

28.0

0.0

28.0

სოციალური უზრუნველყოფა

130,6

243.5

0.0

243.5

198.2

0.0

198.2

სხვა ხარჯები

730,8

460.9

174.5

286.4

114.0

0.0

114.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  863.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

24.5

36.5

179,1

60.6

14.2

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

971.2

2 012.7

3 255,1

3 890.4

849.4

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

100.8

56.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

 2016 წლის გეგმა

 2017 წლის გეგმა

გეგმა     

არაფინანსური აქტივების კლება

13,2

0,0

3,9

110,5

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

12,5

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,6

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,6

0,0

3,9

85,8

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 638,9

1 816.2

0,0

1 816.2

1 567.2

0,0

1 567.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 638,9

1 816.2

0,0

1 816.2

1 567.2

0,0

1 567.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 638,9

1 788.7

0,0

1 788.7

1 497.2

0,0

1 497.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

27,5

0,0

27,5

70.0

0,0

70.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

58,9

65.6

0,0

65.6

60.0

0,0

60.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

226,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

226,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2837,8

3 697.8

2 665,5

1 032.3

637.9

0,0

637.9

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

1 206,5

2 249.3

1 927,8

321.5

218.5

0,0

218.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 206,5

2 249.3

1 927,8

321.5

218.5

0,0

218.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 631,3

1 448.4

737,6

710.8

419.4

0,0

419.4

705

გარემოს დაცვა

230,9

250,4

0,0

250,4

265.6

0,0

265.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

165,3

246,9

0,0

246,9

255.6

0,0

255.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

65,6

3,5

0,0

3,5

10,0

0,0

10,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1329,4

1 077.0

468,0

609.0

525.0

0,0

525.0

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

1 102,8

784.3

468,0

316.3

275.0

0,0

275.0

7064

გარე განათება

226,6

292,7

0,0

292,7

250,0

0,0

250,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

73,6

288.6

0,0

288.6

193.0

0,0

193.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

73,6

76,5

0,0

76,5

68.0

0,0

68.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის

0,0

212.1

0,0

212.1

125.0

0,0

125.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

236,7

334,1

0,0

334,1

303.1

0,0

303.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

62,4

107,2

0,0

107,2

98.0

0,0

98.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

155,5

183,4

0,0

183,4

165.1

0,0

165.1

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

18,8

43,5

0,0

43,5

40,0

0,0

40,0

709

განათლება

290,3

314.0

0,0

314.0

350.0

0,0

350.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

285,8

310.5

0,0

310.5

350.0

0,0

350.0

7092

ზოგადი განათლება

4,6

3,5

0,0

3.5

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

3.5

0,0

3.5

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

198,7

126.3

0,0

126.3

105.7

0,0

105.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

88,5

82.2

0,0

82.2

62.0

0,0

62.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

70,5

20.0

0,0

20.0

20,0

0,0

20,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18,0

62.2

0,0

62.2

42.0

0,0

42.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,3

0.0

0,0

55,7

20,0

0,0

20,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

19,6

0,6

0,0

0,6

0,5

0,0

0,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

88,2

43,5

0,0

43,5

43.2

0,0

43.2

 

სულ

7 121,4

7 969.9

3 133,4

4 836.5

4 007.5

0,0

4 007.5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.6 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.6 ათასი ლარი.

ე)  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის თანადაფინანსება 4,8 ათასი ლარი.

ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გაწვეულთა  რაოდენობა.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბებში საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების  კეთილმოწყობა საასმელი წყლის სისტემების მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია,    დაზიანებული გზების და ხიდების შეკეთება, ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
 •   ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
 •   ტურისტების რაოდენობა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და კოლექტორების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   განათებული მუნიციპალიტეტი;
 •   გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
 •   გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
 •   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და

მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
 •   ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა
 •   გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
 •   რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 •   რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა

2.2.2  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება და მოწესრიგდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია. 

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტისათვის ურნების შესყიდვა რაც გააუმჯობესებს  დასახლებული პუნქტების სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.2.5 სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა რეაბილიტაცია. 

2.2.6 შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების გამრიცხველიანება რომლებიც საჭიროებენ მრიცხველის დამონტაჟებას.

2.2.7 ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 09)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაბებში დაგვა დასუფთავება რაც აუმჯობესებს სანიტარიულ ჰიგიენურ მდგომარეობას

2.2.8 ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის ქსელის კომპლექსური მომსახურება; არსებული წყლის სისტემის ფუნქციონირებისათვის სარემონტო სამუშაოების შესრულება

1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება, რეაბილიტაცია. რაც აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობას მუნიციპალიტეტში.

2.2.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საცხოვრებელი მრავალბინიანი კორპუსების შეკეთება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებე;ო შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის საბავშვო ბაღები, სოფლებში ადმინისტრაციული შენობები. და ა.შ.

2.2.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს  სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა,  გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის.

2.2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცირე ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები მ.შ. პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია.

 1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშო ბაღი.  აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •   აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
 •   საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
 •  რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა
 •   აღსაზრდელთა რაოდენობა

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის(ფეხბურთის, ჭიდაობის და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია,  ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •  სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების რაოდენობა
 •  სპორტულ სახეობებში ჩართული მოსწავლეთა რაოდენობა
 •  სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

4.1.1 ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

 • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში;
 • რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე;
 • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინი–ფეხბურთში;
 • რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე (ბ ლიგა)

4.1.2  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სამცხე -ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი, რომლის მიზანია რაგბის როგორც სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, პროფესიული რაგბის დამკვიდრება და განვითარება.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 •    მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და     შენარჩუნება;
 •     მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
 •     კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
 •    მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება
 • შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
  •    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
  •    რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
  •    კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა
  •    კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
  •    ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა

4.2.1 ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის  მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველ ისე თანამედროვე ლიტერატურას.  ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა, ასევე მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 4.2.2 ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო(მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად საერთო კურირებას უწევს ა.ა.ი.პ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“ გარდა  მუსიკალური განათლების მიღებისა,  მათი მიზანია  ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი.

 1. ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ი.პ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შიანარსიანი და ეფექტური გამოყენება.

ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •    განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; 

       პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,  რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • საახალწლო ღონისძიება;
 • დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 • დაბებსა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
 • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.
 • იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
 • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
 • სანიტარიული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა  

    გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •   ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
 •  გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა
 •   პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

5.2  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (იძულებით გადაადგილებულ პირთა და სამშობლოსათვის ბრძოლაში დაღუპულ პირთა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა და ომის მონაწილეთა სარიტუალო ხარჯები) ასევე სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ სოციალური ღონისძიებებს, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

5.2.1 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინასება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობის დაფინანსება.

5.2.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახელეობის - ახალშობილის ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით პროგრამის ფარგლებში.

5.2.3  ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ამჟამად ცხვრობს 9  დიდი სამამულო ომის მონაწილე, რომელთა  პატივსაცემად  მუნიციპალიტეტის გამგეობა ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს  საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.

5.2.3 ომის მონაწილეთა დაკრძალევის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები,,ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში თითოეულ ბენეფიციარზე 250  (ორას ორმოცდაათი) ლარი. 

5.2.4 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ   ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით.

5.2.5 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

5.2.6 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება ცალკეული კატეგორიების მიხედვით.

5.2.7 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშილიანი ოჯახებები იღებენ ერთჯერად დახმარებას ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილის ყოლის შემთხვევაში პროგრამის ფარგლებში 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების  ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნულ პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურება.

5.2.8 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა.  მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება  დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი  საჩუქრების  და ტკბილეულის გადაცემა.


თავი III
ადიგენის   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

7 121.4

7 969.9

3 133.4

4 836.5

4 007.5

0.0

4 007.5

 

ხარჯები

3 663.5

3 908.2

231.1

3 677.1

3 143.9

0.0

3 143.9

 

შრომის ანაზღაურება

1 060.4

1 136.2

0.0

1 136.2

1 001.6

0.0

1 001.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 434.2

3 951.0

2 843.7

1 107.3

863.6

0.0

863.6

 

ვალდებულების კლება

23.8

110.6

58.6

52.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 638.9

1 816.2

0.0

1 816.2

1 567.2

0.0

1 567.2

 

ხარჯები

1 438.8

1 754.3

0.0

1 754.3

1 553.0

0.0

1 553.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 017.5

1 090.6

0.0

1 090.6

959.6

0.0

959.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.1

60.6

0.0

60.6

14.2

0.0

14.2

 

ვალდებულების კლება

21.1

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

445.0

490.8

0.0

490.8

425.5

0.0

425.5

 

ხარჯები

437.9

489.9

0.0

489.9

421.3

0.0

421.3

 

შრომის ანაზღაურება

318.9

332.6

0.0

332.6

279.6

0.0

279.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

4.2

 

ვალდებულები კლება

4.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 193.9

1 297.9

0.0

1 297.9

1 071.7

0.0

1 071.7

 

ხარჯები

1 000.9

1 236.9

0.0

1 236.9

1 061.7

0.0

1 061.7

 

შრომის ანაზღაურება

698.6

758.0

0.0

758.0

680.0

0.0

680.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

60.6

0.0

60.6

10.0

0.0

10.0

 

ვალადებულების კლება

17.1

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

27.5

0.0

27.5

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

27.5

0.0

27.5

70.0

0.0

70.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

285.1

65.6

0.0

65.6

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

285.1

65.6

0.0

65.6

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

42.9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

226.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

226,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58,9

65.6

0.0

65.6

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

58,9

65.6

0.0

65.6

60.0

0.0

60.0

 

შრომის ანაზღაურება

42,9

45.6

0.0

45.6

42.0

0.0

42.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 398,2

5 025.2

3 133.4

1 891.7

1 428.5

0.0

1 428.5

 

ხარჯები

1 143,1

1 069.4

231.1

838.3

579.1

0.0

579.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 255,1

3 890.4

2 843.7

1 046.7

849.4

0.0

849.4

 

ვალდებულების კლება

0,0

65,3

58,6

6,7

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 206,5

2 249.3

1 927,8

321.5

218.5

0.0

218.5

 

ხარჯები

52,1

72.8

0,0

72.8

68.5

0.0

68.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 154,4

2 145.5

1 901,0

244.5

150.0

0.0

150.0

 

ვალდებულების კლება

0,0

31,1

26,8

4,3

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 604,6

1 546.3

642.5

903.8

792.6

0.0

792.6

 

ხარჯები

271,2

795.5

174.5

621.0

510.6

0.0

510.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 333,4

716.6

436,2

280.4

282.0

0.0

282.0

 

ვალდებულების კლება

0,0

34,2

31,8

2,4

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

1 102,8

608.8

468,0

140.8

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

1,5

50.5

0,0

50.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 101,3

526.5

436,2

90.3

80.0

0.0

80.0

 

ვალდებულების კლება

0,0

31,8

31,8

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

65,6

3,5

0,0

3,5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8,2

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,4

3,5

0,0

3,5

10.0

0.0

10.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

165,3

132,4

0,0

132,4

40.5

0.0

40.5

 

ხარჯები

145,3

130.0

0,0

130.0

10.5

0.0

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულების კლება

 

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

226.6

292,7

0,0

292,7

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

116.2

159,7

0,0

159,7

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.4

133,0

0,0

133,0

60.0

0.0

60.0

03 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები

44.2

76,9

0,0

76,9

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

25,3

0,0

25,9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

51,6

0,0

51,6

100.0

0.0

100.0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

479.8

216,9

174,5

42,4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

479.8

216,9

174,5

42,4

0.0

0.0

0.0

  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02  08

შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება

1.2

2,0

0,0

2,0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

2,0

0,0

2,0

2.0

0.0

2.0

03 02 09

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

0.0

114,5

0,0

114,5

215.1

0.0

215.1

 

ხარჯები

0.0

114,5

0,0

114,5

215.1

0.0

215.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება

0.0

98,6

0,0

98,6

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

0.0

98,6

0,0

98,6

95.0

0.0

95.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0.

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

435.1

666.4

0,0

666.4

417.4

0.0

417.4

 

ხარჯები

294.5

144.6

0,0

144.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.6

521.8

0,0

521.8

417.4

0.0

417.4

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება

377,4

341.0

0,0

341.0

209.6

0.0

209.6

 

ხარჯები

238,7

117.9

0,0

117.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,7

223.1

0,0

223.1

209.6

0.0

209.6

03 03 02

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების

115,5

170.2

0,0

170.2

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

15,2

3.4

0,0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,3

166.8

0,0

166,8

50.0

0.0

50.0

03 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

57,6

155.2

0,0

155.2

157.8

0.0

157.8

 

ხარჯები

55,7

23.3

0,0

23.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

131.9

0,0

131.9

157.8

0.0

157.8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

555,5

563.1

563.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29,4

56.6

56.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

506.5

506.5

0,0

0.0

0.0

0.0

03 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555,5

563.1

563.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29,4

56.6

56.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

506.5

506.5

0,0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

290,3

314.0

0,0

314.0

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

290,3

314.0

0,0

314.0

350.0

0.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

04 01

ააიპ – ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

285,8

310.5

0,0

310.5

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

285,8

310.5

0,0

310.5

350.0

0.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სასკოლო ღონისძიებები

4,6

3,5

0,0

3,5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4,6

3,5

0,0

3,5

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

236,6

334,1

0,0

334,1

303.1

0.0

303.1

 

ხარჯები

236,6

334,1

0,0

334,1

303.1

0.0

303.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ააიპ – ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

62,4

76,2

0,0

76,2

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

62,4

76,2

0,0

76,2

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპროტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

31,0

0,0

31,0

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

0,0

31,0

0,0

31,0

28.0

0.0

28.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

155,5

183,4

0,0

183,4

165.1

0.0

165.1

 

ხარჯები

155,5

183,4

0,0

183,4

165.1

0.0

165.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ – ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

51,2

64,6

0,0

64,6

58.2

0.0

58.2

 

ხარჯები

51,2

64,6

0,0

64,6

58.2

0.0

58.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ააიპ – ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

52,5

56,5

0,0

56,5

50.8

0.0

50.8

 

ხარჯები

52,5

56,5

0,0

56,5

50.8

0.0

50.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ააიპ – ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

51,7

62,3

0,0

62,3

56.1

0.0

56.1

 

ხარჯები

51,7

62,3

0,0

62,3

56.1

0.0

56.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

18,8

43,5

0,0

43,5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

18,8

43,5

0,0

43,5

40.0

0.0

40.0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

272,2

414,9

0,0

414,9

298.7

0.0

298.7

 

ხარჯები

269,5

370,8

0,0

370,8

298.7

0.0

298.7

 

ვალდებულების კლება

2,7

44,1

0,0

44,1

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

73,6

76,5

0,0

76,5

68.0

0.0

68.0

 

ხარჯები

73,6

76,5

0,0

76,5

68.0

0.0

68.0

06 02

სოციალური პროგრამები

198,7

338,4

0,0

338,4

230.7

0.0

230.7

 

ხარჯები

195,9

294,3

0,0

294,3

230.7

0.0

230.7

 

ვალდებულების კლება

2,7

44,1

0,0

44,1

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

70,5

212,1

0,0

212,1

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

67,9

168,0

0,0

168,0

125.0

0.0

125.0

 

ვალდებულების კლება

2,6

44,1

0,0

44,1

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

19,6

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

19,5

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულების კლება

0,1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

0,6

0,6

0,0

0,6

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0,6

0,6

0,0

0,6

0.5

0.0

0.5

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0,5

2,5

0,0

2,5

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0,5

2,5

0,0

2,5

2.0

0.0

2.0

06 02 05

ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1.6

0.0

1.6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი

18,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

18,0

20,0

0,0

20,0

20.0

0.0

20.0

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

72,6

62.2

0,0

62.2

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

72,6

55,7

0,0

55,7

42.0

0.0

42.0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,0

17,0

0,0

17,0

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

13,0

17,0

0,0

17,0

17.0

0.0

17.0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

2,3

2,4

0,0

2,4

2.6

0.0

2.6

 

ხარჯები

2,3

2,4

0,0

2,4

2.6

0.0

2.6

 17. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 90 - ვებგვერდი, 28/12/2017 16. 19/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 87 - ვებგვერდი, 20/12/2017 15. 07/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 63 - ვებგვერდი, 09/11/2017 14. 05/09/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 54 - ვებგვერდი, 06/09/2017 13. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 22/08/2017 12. 01/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 04/08/2017 11. 18/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 21/07/2017 10. 28/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 03/07/2017 9. 24/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 25/05/2017 8. 03/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 05/05/2017 7. 11/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 12/04/2017 6. 27/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 28/03/2017 5. 15/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 17/03/2017 4. 07/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 10/03/2017 3. 17/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 20/02/2017 2. 07/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 10/02/2017 1. 06/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 10/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.