"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32-89
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.101.016344
32-89
23/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020020.35.101.016344
"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32-89

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 

„თავი I

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

      704 729,1  

      898 100,6  

     803 266,4  

   შემოსავლები

      673 332,5  

      847 150,6  

     734 666,4  

   არაფინანსური აქტივების კლება

       18 488,2  

        32 000,0  

       67 000,0  

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

       12 908,4  

             950,0  

         1 600,0  

ვალდებულებების ზრდა

                 -    

        18 000,0  

                 -    

გადასახდელები

      687 107,2  

      966 100,6  

     842 966,4  

   ხარჯები

      618 501,2  

      650 222,1  

     624 735,3  

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

       54 497,2  

      228 794,7  

     115 502,7  

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

         3 700,0  

        68 022,1  

       93 682,7  

ვალდებულებების კლება

       10 408,9  

        19 061,7  

         9 045,6  

ნაშთის ცვლილება

       17 621,9  

-       68 000,0  

-      39 700,0   

 

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

     673 332,5  

      847 150,6  

     734 666,4  

      გადასახადები

     130 878,0  

      160 000,0  

     350 000,0  

      გრანტები

     398 191,4  

      523 824,8  

     247 258,4  

      სხვა შემოსავლები

     144 263,2  

      163 325,7  

     137 408,0  

ხარჯები

     618 501,2  

      650 222,1  

     624 735,3  

    შრომის ანაზღაურება

      48 197,3  

        43 467,6  

       95 498,3  

    საქონელი და მომსახურება

     129 946,6  

      120 759,5  

     130 276,5  

    პროცენტი

           883,8  

            287,0  

         1 893,1  

    სუბსიდიები

     100 061,6  

      160 385,7  

       87 587,9  

    გრანტები

                -    

        24 014,0  

            931,5  

    სოციალური უზრუნველყოფა

     182 818,7  

      181 011,3  

     176 088,7  

    სხვა ხარჯები

     156 593,3  

      120 297,0  

     132 459,3  

საოპერაციო სალდო

      54 831,3  

      196 928,5  

     109 931,1  

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

      36 009,0  

      196 794,7  

       48 502,7  

    ზრდა

      54 497,2  

      228 794,7  

     115 502,7  

    კლება

      18 488,2  

        32 000,0  

       67 000,0  

მთლიანი სალდო

      18 822,4  

            133,8  

       61 428,3  

ფინანსური აქტივების ცვლილება

        8 413,5  

-           927,9  

       52 382,7  

    ზრდა

      21 321,9  

        68 022,1  

       93 682,7  

    კლება

      12 908,4  

        68 950,0  

       41 300,0  

       ვალუტა და დეპოზიტები

      11 616,2  

        68 450,0  

       40 800,0  

       სესხები

           288,1  

            500,0  

            500,0  

       აქციები და სხვა კაპიტალი

        1 001,1  

                 -    

                 -    

       სხვა დებიტორული დავალიანებები

              3,0  

                 -    

                 -    

ვალდებულებების  ცვლილება

-     10 408,9  

-        1 061,7  

-        9 045,6  

  ზრდა

                -    

        18 000,0  

                 -    

       საშინაო

                -    

        18 000,0  

                 -    

  კლება

      10 408,9  

        19 061,7  

         9 045,6  

       საშინაო

           630,5  

        19 061,7  

         9 045,6  

       საგარეო

        9 778,4  

                 -    

                 -    

  ბალანსი

              0,0  

                0,0  

               0,0   

 

თავი II

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 734,666.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

1

შემოსავლები

  673 332,5  

   847 150,6  

   734 666,4  

11

გადასახადები

  130 878,0  

   160 000,0  

   350 000,0  

13

გრანტები

  398 191,4  

   523 824,8  

   247 258,4  

14

სხვა შემოსავლები

  144 263,2  

   163 325,7  

   137 408,0   

 

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 350,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

11

 გადასახადები

  130 878,0  

   160 000,0  

   350 000,0  

11111

საშემოსავლო გადასახადი

             -    

               -    

   190 000,0  

11311

  ქონების გადასახადი
  მათ შორის:

  130 577,7  

   160 000,0  

   160 000,0  

113111
113112

 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

    96 364,0  

   125 000,0  

   126 400,0  

113113

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

    17 076,2  

     16 600,0  

     16 600,0  

113114
113115

  მიწაზე ქონების გადასახადი

    16 990,7  

     18 400,0  

     17 000,0  

1136

  სხვა  გადასახადები ქონებაზე

        146,9  

               -    

               -    

116

  სხვა  გადასახადები

        300,3  

               -    

               -     

 

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 247,258.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

13

   გრანტები

 398 191,4  

 523 824,8  

247 258,4  

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

92,0

   -    

 -    

132

უცხო სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

    -    

 495,7  

 -    

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

  398 099,4  

523 329,2  

247 258,4  

133111

მიმდინარე

 398 099,4  

 440 288,9  

 242 692,6  

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 397 699,4

 412 282,2  

242 182,2  

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 400,0

  400,0  

 400,0  

1331113

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)

 -    

  27 406,7  

 110,4  

1331113

საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)

 -    

  200,0  

  -    

133112

კაპიტალური

 -    

 80 112,5  

 4 565,8  

1331121

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (სპეციალური ტრანსფერი)

 

 30 047,0  

 4 565,8  

1331121

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები (სპეციალური ტრანსფერი)

 

 4 383,5  

  -    

1331122

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები (კაპიტალური ტრანსფერი)

    -    

 45 682,0  

  -    

13331

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან

 

 41,0  

 -    

13332

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/()იპ(ებ)-დან

    -    

 2 886,7  

  -     

 

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 137,408.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

14

  სხვა შემოსავლები

       144 263,2  

     163 325,7  

     137 408,0  

141

  შემოსავლები საკუთრებიდან

         20 067,2  

       12 657,8  

        9 240,0  

1411

  პროცენტები

           7 410,4  

        7 500,0  

        4 000,0  

1412

  დივიდენდები

              353,2  

           157,8  

           160,0  

1415

  რენტა

         12 303,6  

        5 000,0  

        5 080,0  

14151

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

              984,8  

        1 000,0  

        1 000,0  

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

         11 318,8  

        4 000,0  

        4 080,0  

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

         93 092,7  

       88 295,0  

       93 745,0  

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

         91 308,9  

       86 695,0  

       91 945,0  

14223

ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლები, მათ შორის

           1 668,5  

        1 950,0  

        2 150,0  

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

           1 192,5  

        1 500,0  

        1 500,0  

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

              476,0  

           450,0  

           650,0  

14227

   სახელმწიფო ბაჟი

                 0,1  

                -    

                -    

14229

   საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                 4,5  

               5,0  

               5,0  

142212

   სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

               70,6  

             90,0  

             90,0  

142213

   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

         40 688,6  

       40 000,0  

       40 000,0  

142214

   მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

         40 112,8  

       38 000,0  

       43 000,0  

142216

  მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

           8 577,7  

        6 500,0  

        6 500,0  

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

              186,2  

           150,0  

           200,0  

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

           1 783,9  

        1 600,0  

        1 800,0  

14232

  შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

           1 783,9  

        1 600,0  

        1 800,0  

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

         24 533,1  

       25 500,0  

       26 300,0  

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

                   -    

       30 209,6  

             92,5   

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

           6 570,2  

        6 663,3  

        8 030,5  

1457

მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

           1 380,5  

        1 300,0  

        1 272,6  

1454

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

           1 317,5  

        1 300,0  

        1 300,0  

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

           3 872,1  

        4 063,3  

        5 457,9  

 

თავი III

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

მუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 624,735.3 ათასი  ლარის ოდენობით.


ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ხარჯები

    618 501,2  

    650 222,1  

    624 735,3  

შრომის ანაზღაურება

      48 197,3  

      43 467,6  

      95 498,3  

საქონელი და მომსახურება

    129 946,6  

    120 759,5  

    130 276,5  

პროცენტი

           883,8  

           287,0  

        1 893,1  

სუბსიდიები

    100 061,6  

    160 385,7  

      87 587,9  

გრანტები

                 -    

      24 014,0  

           931,5  

სოციალური უზრუნველყოფა

    182 818,7  

    181 011,3  

    176 088,7  

სხვა ხარჯები

    156 593,3  

    120 297,0  

    132 459,3  

 

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 48,502.7 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  115,502.7 ათასი  ლარის ოდენობით.

 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

      21 513,9  

      45 970,2  

      45 702,9  

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

        6 810,4  

      10 851,0  

        3 806,8  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

        4 647,1  

      20 219,8  

      21 888,4  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

           223,1  

        1 995,1  

        1 016,3  

02 04

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

           794,7  

                 -    

                 -    

02 05

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

           614,2  

               9,9  

        1 213,0  

02 07

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

               9,5  

           437,0  

           800,0  

02 08

მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

           871,6  

           191,9  

                 -    

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

        3 930,2  

      12 625,8  

      14 698,4  

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

                 -    

             40,0  

             86,1   

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

                 -    

      34 029,2  

        1 317,2  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

        3 478,1  

        4 313,2  

        4 884,0  

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

                 -    

           284,5  

             30,0  

04 01

ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

               5,0  

                 -    

                 -     

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

                 -    

                 -    

           115,0  

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

           250,0  

                 -    

                 -    

04 08

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

             22,3  

             15,6  

                 -    

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

                 -    

        2 622,1  

           166,0  

04 12

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

                 -    

             90,0  

        1 470,0  

04 13

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

                 -    

           110,0  

                 -    

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

        1 205,1  

           696,2  

           676,8  

06 02

სოციალური დაცვა

             18,0  

             34,2  

                 -    

07 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა

                 -    

        7 120,4  

        8 918,3  

07 02

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა

                 -    

           134,7  

           483,5  

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

                 -    

           119,1  

           287,0  

07 06

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

                 -    

             15,0  

           410,0  

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

                 -    

           102,1  

                 -    

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაცია

                 -    

             44,9  

             14,0  

08 04

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

                 -    

           204,6  

             45,8  

08 05

კულტურის ღონისძიებები

               5,2  

               6,9  

                 -    

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

        3 999,7  

      16 868,1  

        5 807,0  

08 07

,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები

        3 821,5  

      65 971,2  

                 -    

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

                 -    

           299,0  

               6,0  

08 09

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

                 -    

               3,9  

                 -    

08 11

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

                 -    

               4,9  

                 -    

09 01

საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვა

           632,6  

                 -    

                 -    

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

                 -    

           305,5  

           169,0  

10 01

ქ.თბილისის საკრებულო

           230,8  

           100,0  

           100,0  

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

           251,7  

        2 310,4  

        1 075,8  

10 20

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  თბილისის არქიტექტურის სამსახური

             75,7  

             22,1  

             40,0  

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

             37,2  

             32,4  

             46,9  

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

           802,8  

             40,7  

             32,7  

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

               8,1  

             35,8  

             37,1  

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

               9,9  

             25,0  

             25,0  

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

               4,2  

             50,3  

             37,5  

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

               3,4  

             39,6  

               5,0  

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

               9,4  

             23,8  

             10,0  

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

           200,2  

           127,9  

               9,9  

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

               4,3  

             20,0  

             30,0  

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

               7,2  

             25,0  

             10,0  

10 40

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

                 -    

           206,0  

             31,4  

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

      54 497,2  

    228 794,7  

    115 502,7  

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 67,000.0 ათასი  ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

      18 488,2  

      32 000,0  

      67 000,0  

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

        1 499,1  

        5 000,0  

      15 900,0  

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

      16 989,1  

      27 000,0  

      51 100,0  

 

მუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

                                                                                                                                     ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

       72 291,4  

        75 475,3  

        76 324,7  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

       67 760,7  

        68 429,9  

        68 889,5  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

       66 021,3  

        65 629,9  

        65 627,8  

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

         1 739,4  

         2 800,0  

         3 261,7  

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

            916,5  

            345,0  

         1 893,1  

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

         3 614,2  

         6 700,4  

         5 542,2  

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       22 587,1  

        25 093,0  

            100,0  

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

       22 587,1  

        25 093,0  

 

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

            100,0  

704

ეკონომიკური საქმიანობა

       73 832,0  

      104 919,1  

        98 511,8  

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

       72 380,4  

        99 759,5  

        96 495,2  

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

         1 451,6  

         5 159,6  

         2 016,6  

705

გარემოს დაცვა

       63 766,5  

        12 802,2  

        15 967,8  

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

       51 166,7  

                 -    

                 -    

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

         2 200,0  

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

       12 599,8  

        12 802,2  

        13 767,8  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

     124 261,7  

      206 384,4  

      198 236,6  

7061

ბინათმშენებლობა

       73 840,1  

        68 594,4  

        92 972,8  

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

         4 657,8  

        21 434,7  

        23 323,4  

7063

წყალმომარაგება

 

 

            400,0  

7064

გარეგანათება

       17 642,5  

        18 194,6  

        18 813,0  

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

         3 023,8  

         8 120,5  

         9 243,0  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში

       25 097,5  

        90 040,3  

        53 484,4  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

       23 568,4  

        31 868,0  

        41 232,0  

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

            400,0  

            450,0  

        29 830,0  

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

       23 168,4  

        31 418,0  

        11 402,0  

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

       53 123,2  

      144 894,8  

        36 133,5  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

         4 188,6  

         2 075,0  

         2 887,1  

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

         9 258,7  

        10 062,4  

        19 821,9  

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

         1 000,0  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

       39 675,9  

      132 757,4  

        12 424,5  

709

განათლება

       78 611,1  

        93 360,1  

      104 605,4  

7091

სკოლამდელი აღზრდა

       73 976,5  

        84 553,3  

        96 848,0  

7093

პროფესიული განათლება

                 -    

              78,9  

              46,0  

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

         3 148,4  

         2 902,2  

            168,5  

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

         1 486,2  

         5 825,7  

         7 542,9  

710

სოციალური დაცვა

     160 956,9  

      184 220,1  

      169 126,3  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

             21,3  

              47,0  

              40,4  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

       70 389,6  

        72 201,6  

        54 617,7  

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

         2 616,5  

         5 780,9  

         6 871,8  

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

       87 929,6  

      106 190,7  

      107 596,4  

 

სულ

     672 998,4  

      879 016,7  

      740 238,1   

 

თავი IV

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

 

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 61,428,3 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 52,382.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 93,682.7 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

21 321,9

68 022,1

93 682,7

ვალუტა დეპოზიტები

21 321,9

2 982,8

-

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

65 039,3

93 682,7

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 41,300.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

12 908,4

68 950,0

41 300,0

ვალუტა დეპოზიტები

11 616,2

68 450,0

40 800,0

სესხები

288,1

500,0

500,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

1 001,1

-

-

სხვა დებიტორული დავალიანება

3,0

-

-

 

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (9,045.6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                               ათას ლარებში

ვალდებულებების ზრდა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

საშინაო

    -    

      18 000,0  

  -    

 

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 9,045.6 ათასი ლარის ოდენობით.

                                                                                                                                           ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

      10 408,9  

      19 061,7  

 9 045,6  

საშინაო

           630,5  

      19 061,7  

9 045,6  

საგარეო

        9 778,4  

 

 

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2016 წლის ბოლოსთვის 87,236.8 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

კრედიტორები

              ვალის ნაშთი 2016 წლის ბოლოსათვის

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება

           246,3  

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება

      12 497,5  

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))  ٭

      74 493,0  

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

      87 236,8   

 

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია საპროგნოზო გაცვლითი კურსი : 1 ევრო - 2.7590 ლარი

 

თავი V

ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13.  ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016-2019 წლების  

  ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

  1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 01 01)

ქალაქის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანია და საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 01 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ა/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; დაზიანებული ასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტის წვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება და სხვა.

გზების მოვლა-შეკეთება  რაიონებში (კოდი: 01 01 08; 01 01 09; 01 0110; 01 01 11; 01 01 12;  01 01 13; 01 01 14; 01 01 15; 01 01 16; 01 01 17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამორტიზებული გზების მოხრეშვა-მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება, გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვის ცენტრის ექსპლუატაციას, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ უზრუნველყოფას, ავტობუსის გაჩერებებზე სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას, ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 01 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა, ავტობუსის გაჩერებებზე არსებულ ელექტრონულ ტაბლოებზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება.

ღონისძიებები: საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა; ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით; ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი  საგზაო მონიშვნის წაშლა; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის „ხელოვნური უსწორმასწორებების“ (ბორცვები) შეძენა- მონტაჟი, ძველის დემონტაჟი; საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი, ელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების შეძენა-მონტაჟი და ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა); ახალი შუქნიშნების ობიექტების მონტაჟი და მართვის ცენტრთან მიერთება; ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-მონტაჟი; სფერული სარკეების შეძენა-მონტაჟი; ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავებისათვის საკონსულტაციო მომსახურება; საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი:  01 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს ვაგონებით მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის პარკში არსებული მოძველებული მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია. მეტროპოლიტენის ინვენტარული პარკი 195 ვაგონისაგან შედგება. 2006 წლიდან დღემდე მოდერნიზებულია 145 ვაგონი, მათ შორის 76 სათავო და 69 შუა ვაგონი. უახლოეს პერიოდში ნორმატიული გარბენის რესურსი ეწურება 28 ვაგონს. ამ ეტაპზე სასაწრაფო გადაუდებელი კაპიტალური რემონტი ჩასატარებელი აქვს 4 ვაგონს, საშუალო კაპიტალური რემონტი - 8 ვაგონს, შესაკეთებელია 24 ცალი ძრავი.

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა (კოდი:  01 02 03)

მეტროს სადგურების ინფრასტრუქტურა მოითხოვს განახლებას და რეკონსტრუქციას, შესაბამისად ქვეპროგრამის მიზანია მეტროს სადგურების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის პროექტის შემუშავება, ზედა და ქვედა ვესტიბიულების, ასევე მეტროს სადგურებში, სადაც ესკალატორები მოძრაობენ, ჩასასვლელი დახრილი გვირაბების კაპიტალური რემონტი.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება (კოდი: 01 02 04 )

ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა.

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია (კოდი: 01 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთათვის რეგულირებადი (დაბალი) ტარიფის შენარჩუნება (0,50 ლარი და 1,00 ლარი). მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით და საბაგირო გზით მგზავრთა გადამყვანი სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების, მოსახლეობის გარანტირებული მომსახურების უზრუნველსაყოფად, კომპანიის მიმდინარე და საოპერაციო ხარჯების (ელ. ენერგია, დიზელის საწვავი და სხვა) სრულად დაფარვისათვის, საბრუნავი სახსრების შესავსებად კაპიტალის ზრდა.

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 01 02 08)

ქ. თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და დედაქალაქში ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და ეკოლოგიურად სუფთა საბაგირო ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და სტუმრების უზრუნველყოფის აუცილებლობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონე საბაგირო გზების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას და სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებული დროისა და ხარჯების შემცირებას.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და  ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რაც სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. გარდა ამისა, დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. ამ მიზნით გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი: 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგება. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია  თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, შემოერთებულ ტერიტორიაზე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი  გარემოს შექმნას და სხვა.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობაზე განაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის, კოოპერატიული სახლები) დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები (კოდი: 02 03; 02 03 01; 02 03 02)

პროგრამა ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, საჭიროების შემთხვევაში  წინასაპროექტო საკვლევი სამუშაოების ჩატარებას (მ.შ. ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა, საინჟინრო-გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევა, ტექნიკური პირობების აღება და სხვა), შესრულებულ სამუშაოებზე დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარება, საკონსერვაციო ღონისძიებების შემუშავება და სხვა. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის (ავარიული სახლები, საყრდენი კედლები, ხელოვნური ნაგებობები), წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ასფალტიანი და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობის და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობა; საპროექტო დოკუმენტაციის, დეფექტური აქტების და ტექნიკური დავალებების ანალიზი; ლაბორატორიული კვლევების მომსახურება; შესრულებული სამუშაოების აქტების, ფორმა 2-ის დადასტურება; ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობისა და საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და დასკვნის მომზადება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საპროექტო დოკუმენტაციის, ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზის და შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა; მახათის მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ პანთეონის მშენებლობის საპროექტო მომსახურება და სხვა ღონისძიებები..

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 02 05)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა.   პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების  ღონისძიებების რეგულარული გატარება. ასევე, განხორციელდება შპს "სინათლის ქალაქი"-ს კაპიტალის ზრდა სპეც ტექნიკის შესაძენად.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 02 06)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. პროგრამის მიზანია  სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. ასევე, ითვალისწინებს ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. 

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 02 07)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, თბილისში არსებული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ძეგლების მშენებლობისა და აღდგენის ღონისძიებები, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი, სასცენო-საკონცერტო განათება-მინათების, გახმოვანების აპარატურით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 02 09)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო  ინფრასტრუქტურის  ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.    

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 02 09 01)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; კლდის ფერდობებზე ქვის ცვენის საწინააღმდეგო ბადეების მოწყობის სამუშაოები; შადრევან-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; ქალაქის მასშტაბით ქუჩების, სკვერების, მოედნების, ხიდების, გზატკეცილების და სხვა ობიექტების ნუმერაციისა და მანიშნებელი აბრების მოწყობა; დედაქალაქის სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და  მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება (კოდი: 02 09 08) 

ქვეპროგრამის მიზანია მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება; დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება; სხვადaსხვა ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად კარვების მოწყობის და ახალი შემზღუდავი ჯებირების შეძენა და სხვა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 02 09 09)

არსებული მიწის ნაკვეთების გამოთავისუფლება თვითნებური დაკავების და სარგებლობისაგან და მასზე არსებული უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი. უკანონო, უსახური და  ამორტიზირებული ჯიხურების, პავილიონების, მცირე არქიტექტურული ფორმების მანქანა-დანადგარების, დახლების, სხვადასხვა კონსტრუქციების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების დემონტაჟი. უკანონო შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამადროულად თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობის შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა.  ქვეპროგრამის მიზანია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო შენობა-ნაგებობებისგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან. აგრეთვე, სხვა უკანონო ქმედებების ზედამხედველობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 02 09 10;  02 09 11;  02 09 12;  02 09 13;  02 09 14;  02 09 15; 02 09 16;  02 09 17;  02 09 18;  02 09 19). 

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება საინჟინრო კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრება, სპორტული მოედნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სკვერების მოწყობა, წყლის ნიჟარების ექსპლუატაცია, სადრენაჟე, გამწვანების ღონისძიებები, წყალსადენ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია-ახლის მოწყობა, საყრდენი კედლების და ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი კიბეების მოწყობა, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა, საბაღე სკამების დამზადება და მონტაჟი, მოსახლეობის დახმარების მიზნით გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მწვავე ავარიული შენობების დემონტაჟი, ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან, რაიონის ტერიტორიაზე განთავსებული საზ.ტუალეტების და სოციალური სახლის მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 02 10)  

პროგრამის მიზანია ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლად სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვა უბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება, კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქის რეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვის უზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზე კონტროლი და სხვა ღონისძიებები.

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები (კოდი: 02 11)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მოხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის: სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა; წყნეთში, მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა; კოჯორი-სამადლოს დამაკავშირებელი გზის 6.34 კმ მდე მონაკვეთის კაპიტალური სამუშაოები; დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის და სხვა სახის ფულადი დახმარებები, სტიქიის შედეგად განადგურებული და დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალებისთვის, დაზარალებულ პირთათვის ფულადი დახმარება და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები. 

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარიული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება, ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძებები, ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება, ვერეს ხეობის და მზიურის პარკის სარეკრეაციო ზონის მოწყობა, დენდრო პარკის რეაბილიტაციის ღონისძიებები და სხვა.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 03 01) 

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ასევე ხორციელდება ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და  რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია; ვერეს ხეობის და მზიურის პარკის სარეკრეაციო ზონის მოწყობა; დენდრო პარკის რეაბილიტაცია; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 03 02)

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების  და მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარიული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება შპს "თბილსერვის-ჯგუფის"-ს კაპიტალის ზრდა.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03) 

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ;  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 01)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს: ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფას მათი დაცვის, პოპულარიზაციის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით (განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში გავრცელებულ ცხოველთა სახეობებს ექცევა); განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ;  საქართველოს ენდემური და წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველების დაცვას, ტყვეობის პირობებში გამრავლებას და რეინტროდუქციას (რეინტროდუქცია – ცხოველების მათ ბუნებრივ საარსებო გარემოში დაბრუნება); საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანება - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება და გაწევრიანება საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს, მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველების კოლექცია; სტიქიის შედეგად შემცირებული კოლექციის შევსება ახალი ცხოველებით; ახალი ცხოველების მისაღებად მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება (ადგილების შერჩევა და ახალი, დროებითი ვოლიერების აშენება). ახალი ტერიტორიის (თბილისის ზღვაზე) ეტაპობრივი ათვისება (მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები, ახალი ვოლიერების პროექტირება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება).

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 03 03 02)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს: საქართველოს ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; სებბ არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მრავალფუნქციური ბოტანიკური ბაღი. მისი წინამორბედი იყო მდ.წავკისისწყლის ხეობის ქვემო ნაწილში (ლეღვთახევი) გაშენებული სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეების სამეფო ბაღი. ამჟამად მის კოლექციებში დედამიწის სხვადასხვა რეგიონის ფლორის 3500-მდე ტაქსონია. ამას ემატება იასამნების, ვარდებისა და დეკორატიული ბალახოვანი მცენარეების მრავალი ჯიში. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ბუნებრივად გავრცელებულია 1500-ზე მეტი სახეობის მცენარე, აქ შემორჩენილია აღმოსავლეთ საქართველოსათვის დამახასიათებელი მცენარეულობის ფრაგმენტები.  მაღალია სებბ-ის საერთაშორისო ავტორიტეტი. ამის დადასტურებაა მისი საქმიანი კავშირები მსოფლიოს ბევრ ბოტანიკურ დაწესებულებასთან. უკანასკნელ ათწლეულებში ბოტანიკურ ბაღებს "კლასიკურ" - სამეცნიერო, კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ - ფუნქციებთან ერთად დაეკისრათ განსაკუთრებული ბუნებისდაცვითი მოვალეობა. ესაა გადაშენების / სერიოზული გენეტიკური ეროზიის საფრთხის წინაშე მდგომი მცენარეების ეხ სიტუ კონსერვაცია. საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთია დედამიწის ბიომრავალფეროვნების 34 "ცხელ წერტილთაგან". გადაშენების საფრთხე ემუქრება მცენარეებისა და ცხოველების ასობით სახეობას, განადგურებისა მთელ მცენარეულ თანასაზოგადოებებს.

საქართველოს მცენარეული სამყაროს შესწავლა, ბუნებრივი მცენარეული რესურსების დაცვისა და გამოყენების ოპტიმიზაციის მეცნიერული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების დამუშავება არის საქართველოს ბოტანიკური დაწესებულებების, პირველ რიგში, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მოვალეობა. საქართველოს მდიდარი და მრავალფეროვანი მცენარეული სამყაროს შენარჩუნებაზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ახლანდელი და მომავალი თაოებების კეთილდღეობა და თვით არსებობა.

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პროექტების შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო, მეორე მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა: ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. გრძელვადიანი ქალაქთმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა და სხვა.

ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01)

პროგრამა ემსახურება თბილისში რეგისტრირებულ ან მოქმედ სამეწარმეო სუბიექტების  ბიზნეს სტიმულირებას. პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობის ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამის მიზანია გამოვალინოს პრიორიტეტული დარგები და ხელი შეუწყოს ამ დარგებისთვის საჭირო ადამიანური რესურსების კომპეტენციის ზრდას, დარგის პოპულარიზაციას, სტიმულირება/განვითარებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კვლევების ჩატარებას, შეხვედრების, კონფერენციების, ფორუმების, სამიტების ორგანიზებას. სამეწარმეო სუბიექტებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვას და მიწოდებას, ინტელექტუალურ მხარდაჭერას, საკადრო რესურსების გადამზადებას. ძირითადი მიზნის მისაღწევად მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, ვებგვერდებისა და სხვადასხვა ტიპის აპლიკაციების შექმნას.

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები (კოდი: 04 03)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნა და დახვეწა. მათზე დაყრდნობით შეიქმნება სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები. ამ მიმართულებით იგეგმება დონორი ორგანიზაციების მოძიება. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში განხორციელდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, თემატური კვლევები და სამუშაო შეხვედრები დარგების სპეციალისტებთან.

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 04 04)

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საერთაშორისო დონეზე თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის ბრენდად შექმნა, ასევე, „მერების შეთანხმებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ენერგეტიკის დღეების მოწყობა და მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციებში მონაწილეობა; მოქალაქეების ინფორმირება, შესაძლებლობებისა და უპირატესობების დემონსტრირება ენერგიის რაციონალურად გამოყენებასთან დაკავშირებით;  სხვადასხვა საერთაშორისო დონის ღონისძიებაში მონაწილეობა და ანალოგიური ღონისძიებების ორგანიზება თბილისში.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 04 07) 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში და სამართლებრივ სფეროში ტრენინგების ჩატარება.

ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში (კოდი: 04 07 01)

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ თბილისის მინიციპალიტეტის სამართლებრივ სფეროში მომსახურე თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება. მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ სამართლებრივ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის არსებული პრაქტიკისა და პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზების გაცნობა და გადაჭრის გზებზე მსჯელობა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტების (დებულება, მთავრობის რეგლამენტი) განხილვა და მათი პრაქტიკაში სრულყოფილად გამოყენების საკითხებზე დისკუსია.

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (კოდი: 04 07 02)

ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და, შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (კოდი: 04 07 03)

ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება (კოდი: 04 07 04)

სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი მარეგულირებელი კანონმდებლობის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი სსიპ-ის, ააიპ-ის და შპს-ის შესაბამის სფეროში მომსახურე პერსონალისათვის გაცნობა.

ზემოთ აღნიშნულ საკანონმდებლო აქტებში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებების, კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პროექტების საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სწორი ინტერპრეტაციის გაცნობა.

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება.

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (კოდი: 04 07 05)

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის და საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლის თანახმად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოონ საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინონ ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბალანსის შემოწმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელდება აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა.

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი (კოდი: 04 08)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტულ შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა და მარკეტინგული იმიჯის შექმნა.  აღნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის პოპულარიზაცია, როგორც, ზოგადად, ტურისტულად განვითარებისათვის მიმზიდველი ადგილი.

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 04 09)

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად: ა) პროგრამა უზრუნველყოფს ქ. თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონთან. დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვა ეკონომიკური მონაცემების შესახებ და ასევე დაეხმარება წარმოქმნილი ბარიერების დაძლევაში; ბ) თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მომზადდება საინვესტიციო პაკეტები დაინტერესებული ინვესტორებისთვის; გ) შეიქმნება საინფორმაციო- საინვესტიციო ბროშურები; დ) თბილისის შესახებ ინფორმაცია განთავსება საერთაშორისო გამოცემებში; ე) ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოს ქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციო ფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდრო თანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას სხვადასხვა ქალაქთან და საინვესტიციო ჯგუფთან.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 04 10)

პროგრამა ითვალისწინებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტის განხორციელებას და თანამედროვე სისტემების დანერგვას. მათ შორის: ქალაქის ფორუმი - თბილისის მერიის  მუშაობაში მოქალაქეების ჩართულობის ხარისხის ამაღლებას; თბილისში საუნივერსიტეტო კლასტერის შექმნას და სხვადასხვა მინიინოვაციური პროექტის განხორციელებას, ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის და სხვა.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი:  04 12)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფა, გრძელვადიანი ქალაქთმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა.

თბილისის ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება უზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო–კულტურული, სამრეწველო და პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ქალაქთმშენებლობისა და ქალაქთრეგულირების მეშვეობით  განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქის ტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურ დანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს ჩამოყალიბებას („ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო–სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ  მდგრადობას, დედაქალაქის ტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელი განაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას, ისტორიულ- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას, რეკრეაციული საპარკო ზონების შენარჩუნებას.

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. „პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერ ასრულებს „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპის დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმა ცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმა მშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქთგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება.

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი (კოდი:  04 13)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის ხარჯები, მათ შორის ლიკვიდაციის პერიოდში.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით  მერია  აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის, მათ შორის: ინფრასტრუქტურის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან და სხვა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 05 01;  05 01 08;  05 01 0 9;  05 01 10;  05 01 11;  05 01 12; 05 01 13; 05 01 14; 05 01 15; 05 01 16; 05 01 17)   

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა საერთო სარგებლობაში არსებული ქონების რეაბილიტაციისთვის, განახლებისთვის და ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე თანადაფინანსების პრინციპით ხარჯების გაწევა, აგრეთვე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროექტების განხორციელება. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, ღონისძიებების თანადაფინანსება ბიუჯეტიდან ხორციელდება პროცენტულად. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთებას, შენობების კაპიტალურ შეკეთებას, შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას, ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას, სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას, ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა), სადარბაზოების შიდა რემონტს, სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს, პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების სპეციალური ამწეების და ლიფტების მონტაჟს და სხვა ღონისძიებებს. პროგრამა ასევე მოიცავს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების სატრენინგო ან/და საკონკურსო პროექტებს და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ქალაქ თბილისის მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. აღნიშნული პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც მოსახლეობისათვის უნდა გაზარდოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს მათთვის აუცილებელი სოციალური გარანტიების შექმნა. შესთავაზოს მოსახლეობას ის სოციალური ბენეფიტები, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საჭიროებებზე. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები მათი საჭიროებების შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები, დახმარება კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე, მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობების მიერ მოსახლეობის  მხარდაჭერისათვის ასევე ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები და ღონისძიებები.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი:  06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებების მიზნით,  განხორციელდება ისეთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური ჯანდაცვის პროგრამები, როგორიცაა: ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, „c“ ჰეპატიტით დაავადებული პირების გამოვლენა და მათი სადიაგნოსტიკო კვლევებით უზრუნველყოფის დაფინანსება, ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-40 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, ორთოპედიული დაავადებების სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია,  მოხუცთა ჯანმრთელობის რუტინული მეთვალყურეობა  და სხვა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 06 01 01)

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა.

დაავადებათა სკრინინგი (კოდი: 06 01 02)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, პროსტატისა და კოლორექტული კიბოს სკრინინგს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში:

• ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 40-დან 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის ქალთა პოპულაციაში, 2 წელიწადში ერთხელ. აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: მამოლოგის გასინჯვას, მამოგრაფიულ გამოკვლევას (2 რადიოლოგის მიერ წაკითხვით), ექოსკოპიურ  გამოკვლევას საჭიროების დადასტურების შემთხვევაში. ხოლო პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში ძუძუს ბიოფსიას შემდგომი ციტოლოგიური

• საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25 - დან 60 წლის (ჩათვლით) ასაკის ქალთა პოპულაციაში (3 წელიწადში ერთხელ). აღნიშნული კომპონენტი მოიცავს: გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ-ტესტის (PAP-ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით. ნაცხში პათოლოგიის აღმოჩენის  შემთხვევაში ტარდება გაღრმავებული გამოკვლევა: კოლპოსკოპიით დგინდება ცერვიქსული ინტრაეპითელური დაზიანების აღმოჩენა და მისი შეფასება. 

• პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 50 - დან 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის მამაკაცთა პოპულაციაში. კომპონენტი მოიცავს: სისხლში  პროსტატის კიბოს PSA სპეციფიკური ანტიგენის გამოკვლევას წელიწადში ერთხელ.

• კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 50 - 70 წლის (ჩათვლით) ასაკის ჩათვლით ორივე სქესის წარმომადგენლებში,  წელიწადში ერთხელ  კოლონოსკოპია.

· ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს მოქალაქე იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ პირებისათის, რომელებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ ქ.თბილისში, C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების სწრაფი/მარტივი ტესტირების მეთოდით განსაზღვრის სრულად დაფინანსებას.

·     ორთოპედიულ დაავადებათა სკრინინგის განხორციელება.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 06 01 03)

ქვეპროგრამა გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებათა აქტიური და პასიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზების ხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერ დაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების  მიწოდების ხელშეწყობას,სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებში დროული და ადეკვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაში უზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. პროგრამა არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, ასევე მოიცავს ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრების, მავნე ჩვევათა კორექციის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით და სპეციფიკური ღონისძიებებით საინფორმაციო კამპანიებს.

ორთოპედიულ დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია (კოდი: 06 01 04)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ორთოპედიულ დაავადებათა (სქოლიოზი, ბრტყელტერფიანობა) სკრინინგს, ასევე გამოვლენილ შემთხვევებში აღდგენითი თერაპიის (სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, ფიზიოთერაპია, საჭიროების შემთხვევაში R-გრაფია) დაფინანსების უზრუნველყოფას.

სქოლიოზი და ბრტყელტერფიანობა ბავშვებსა და მოზარდებში ძალზე გავრცელებულ ძვლოვანი სისტემის დეფორმაციებს მიეკუთვნება.სქოლიოზის განვითარება ნელა და შეუმჩნევლად მიმდინარეობს, რის გამოც ხშირად გვიან ხდება მისი გამოვლენა და მკურნალობა; სქოლიოზმა შეიძლება გამოიწვიოს ხერხემლის ,,დეგენერაციულ - დისტროფიულ ცვლილებები“, კარდიოპულმონარული გართულებები, ზრდაში ჩამორჩენა, ან სწრაფი ზრდა, ასევე კოსმეტიკური დეფექტის - კუზის განვითარება; ბრტყელი ტერფის გამოვლინებას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ბავშვის სკოლამდელ და სასკოლო ასაკში, ასევე მოზარდებშიც; ბრტყელტერფიანობის გართულებებია: ფეხების ტკივილი, განსაკუთრებით – ღამით, სიარულის მანერის შეცვლა, გასწვრივი ბრტელტერფიანობა- ფეხები X-ისებრი. ამორტიზაციისა და რესორული (დრეკადობის) ფუნქციის დაქვეითება, ტანდეგობის დარღვევა. ტერფის წვრილი სახსრების ართროზის განვითარება.

ქვეპროგრამის სკრინინგის კომპონენტის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქ.თბილისში რეგისტრაციის მქონე 4-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით პირები, ხოლო აღდგენითი თერაპიის კომპონენტის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ის მოსარგებლეები, რომელთაც სქოლიოზისა და ბრტყელტერფიანობის დიაგნოზი დაესვათ ამავე პროგრამის სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში.   

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (კოდი: 06 01 06)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა  მოტორული, შემეცნებითი, სოციალური განვითარების, თვითმოვლის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, რაც  მოიცავს მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსის დაფინანსებას, ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად (მ.შ.გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).

ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (მ.შ. 2015 წლის 1 ივლისის ჩათვლით) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთიანი საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში არაუმეტეს 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. სეანსის ღირებულება შეადგენს 21 ლარს. ქვეპროგრამის მიზანია აუტისტური სპექტრის აშლილობების (ასა) მქონე ბავშვთა განვითარების სტიმულირება, ადაპტაციური ფუნქციონირების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა სპეციფიკური აბილიტაციისა და ბავშვისა და ოჯახის  მხარდაჭერის გზით.

ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობის დაფინანსება (კოდი: 06 01 07)

ძუძუს კიბო ყველაზე გავრცელებული ავთვისებიანი სიმსივნეა ქალებში. იგი ქალთა 10%-ს უვითარდება სიცოცხლის განმავლობაში. ყოველწლიურად საქართველოში 1200 შემთხვევა რეგისტრირდება (მ.შ. 450-500 შემთხვევა). აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაავადების ინციდენტობა მსოფლიოში იზრდება, რაც ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ტენდენციაა, თუმცა სკრინინგისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შედეგად ძუძუს კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობა კვლებულობს. რისკის კატეგორიების შეფასების თვალსაზრისით აღსანიშნავია HER2-დადებითი ძუძუს კიბო, ვინაიდან ამ რეცეპტორის ჭარბი ექსპრესია, რომელიც ძუძუს კიბოს ქალთა დაახლოებით 20-25%-ს აღენიშნება ასოცირებულია დაავადების სწრაფ პროგრასირებასთან და სწრაფ პროგრესთან. 2006 წლიდან აშშ და ევროპის ონკოლოგთა ასოციაცების მიერ HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს დროს რეკომენდირებულია ჰერცეპტინით (ტრასტუზუმაბი) მკურნალობა, რაც 40-50% -ით  ამცირებს რეციდივის რისკს, ზრდის მკურნალობის ეფექტურობას და  ადრეულ შემთხვევეში განკურნებასაც კი განაპირობებს. დადგენილია, რომ კლინიკური სარგებელი მით მეტია, რაც უფრო ადრეულ სტადიაზეა დაწყებული ამ პრეპარატით მკურნალობა. ქვეპროგრამა გულისხმობს ადრეული HER2-დადებითი ძუძუს კიბოს (I-III სტადია) მქონე პირებისათვის ჰერცეპტინის (ტრასტუზუმაბი) დაფინანსების უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება პაციენტთათვის დანიშნულების შესაბამისად აღნიშნული პრეპარატის მაქსიმუმ 1-წლიანი კურსისათვის საჭირო რაოდენობის მერიის მხრიდან დაფინანსება.   

ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით (მ.შ. 2016 წლის 1 იანვრის ჩათვლით) ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზი (I-III სტადია) და უნდა ჩაუტარდებათ ნეოადიუვანტურ / ადიუვანტური მკურნალობა. ქვეპროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სრულფასოვანი მკურნალობის სრული კურსის ჩატარების უზრუნველყოფა.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება (კოდი: 06 01 08)

სიხშირის მიხედვით, ფსიქიკური აშლილობები საკმაოდ გავრცელებულია და უკანასკნელი მონაცემებით მოსახლეობის 9.1%-სა და 16.1% შორის მერყეობს. სიკვდილიანობის მხრივ, ამ მდგომარეობების წვლილი დაავადების ტვირთის  წლებში 8.1%-ია. თემში არსებული ფსიქიატრიული დახმარების გუნდი თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში უპირველესია. საერთაშორისო კვლევებითაა დამტკიცებული თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების ეფექტურობა. ქვეპროგრამა გულისხმობს ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთათვის მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სათემო მომსახურების მიწოდების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ფსიქიკური ან/და ქცევითი აშლილობის მქონე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მქონე საქართველოს მოქალაქეები. პროგრამის მიზანია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (კოდი: 06 01 09)

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა. ქვეპროგრამა გულისხმობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის ,,ნარკომანია“ ფარგლებში ჩანაცვლებით თერაპიაში ჩართული მოსარგებლეების მკურნალობის თანადაფინანსებას.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან: 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით პროგრამის მოსარგებლე პირები, ხოლო პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების 2016 წლის 1 იანვრიდან მიმღები ახალი ბენეფიციარები არიან ნარკომანიით დაავადებული >70 000 სარეიტინგო ქულის მქონე, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, საქართველოს მოქალაქეები (მ.შ. იძულებით გადაადგილებული პირები).

,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა (კოდი: 06 01 12)

ქვეპროგრამა გულისხმობს მკურნალობაში ჩართვამდე და შემდეგ მკურნალობის მონიტორინგისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინანსების უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საქართველოს მოქალაქე იძულებით გადაადგილებული პირები და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ის პირები, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი აქვთ  ქ. თბილისში. ამასთან, პროგრამის მოსარგებლე ასევე უნდა იყო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის“ C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკისა კომპონენტის მოსარგებლე. ამასთან, სწრაფი/მარტივი ტესტირებით C ჰეპატიტის დადებითი პასუხის მქონე პირებს   მკურნალობაში ჩასართავად საჭირო  კვლევები უფინანსდებათ შემდეგნაირად:

• „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით (შემდგომში − საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება) დამტკიცებული დანართი №1-ის (საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული კატეგორიისათვის დაფინანსების მოცულობა განისაზღვრება მომსახურების ღირებულების 30%-ით, ხოლო ყველა სხვა ჯგუფისათვის მომსახურების ღირებულების 60%-ით.

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია  (კოდი: 06 01 13)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ლეიკემიისა ან სხვა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის (მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია; მწვავე მიელოიდური ლეიკემია; ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია; იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია; არა-ჰოჯკინის ლიმფომა; ჰოჯკინის ლიმფომა; მიელოდისპლაზიური სინდრომი; აპლასტიური ანემია; ჰისტიოციტოზი; თალასემია) მქონე 40 წლამდე ასაკის, თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის, ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის, ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედების) ტრანსპლანტაციის წინა კვლევებისა და ტრანსპლანტაციის შემდგომი რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა ან  სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ლეტალური გამოსავლისგან გადარჩენა, მათი სიცოცხლის დაცვა.  

სოციალური დაცვა (კოდი: 06 02)

ქვეყანაში სიღარიბის შემცირების და მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები.  კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ  მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით  უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები; მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობები თავის მხრივ განახორციელებენ და დააფინანსებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებს.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 06 02 01)

ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული ოჯახები კომუნალურ ხარჯებზე შეღავათის გაწევის მიზნით მიიღებენ ფულად დახმარებას. დახმარების მიმღებთა წრე და დახმარების ოდენობა, ასევე დარიცხვის წესი განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (კოდი: 06 02 02) 

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული  კვლევების შესაბამისად ბოლო წლებში მცირედ გაზრდილია სიღარიბე ბავშვიან ოჯახებში, აღნიშნული ოჯახების საკმაოდ დიდი ნაწილი  ქ.თბილისში მცხოვრები ოჯახებია. აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი ამოცანაა მათი სოციალ-ეკონომიკური  კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზაზე. ამ  მიზნით  „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში  70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე განხორციელდება ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით. 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (კოდი: 06 02 03) 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა – `სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ  მე-3, მე-4, მე-5 და მეტ ახალშობილზე. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარის ოდენობით.  განცხადების საფუძველზე თანხა დაერიცხება იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი ბავშვის დაბადების თვეს ფიქსირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამის თვეში მოწოდებულ მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია  და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა (კოდი: 06 02 04; 06 02 04 01; 06 02 04 02)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები უმეტესად იმყოფებიან ჩაკეტილ გარემოში, შესაბამისად აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ მათთვის გამოყოფილ  ბენეფიტებს იღებენ ინდივიდუალურად, აღნიშნული ბენეფიტები ნაკლებად ითვალისწინებენ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგან იზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით განხორციელებული იქნება პროგრამა, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირების სხვადასხვა კურორტებზე დასვენება. აღნიშნული სერვისის მისაღებად განცხადებების მიღება განხორციელდება 2016 წლის 1 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით, რომლის შეცვლაც შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2016 წლის 15 აპრილის ჩათვლით ვერ მოხდება ნაკადების სრულად დაკომპლექტება. ნაკადების დაკომპლექტებისას პრიორიტეტი მიენიჭება ადრე შემოტანილ განცხადებას. განცხადების ფორმას ამტკიცებს ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური.

საქართველოში, მათ შორის თბილისში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობის გამო ოჯახებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, არ აქვს საშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები. შეუცვალონ მათ საცხოვრებელი გარემო, რაც აუცილებელია ბავშვების ნორმალური განვითარებისთვის. ამდენად ძალზე აქტუალურია აღნიშნული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებში ჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვებისათვის  ჯანსაღი გარემოს შექმნა ზაფხულის გარკვეულ პერიოდში, მათთვის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალების მიცემა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, თანატოლებთან მეტი ინტეგრაციის საშუალების მიცემა და აქტიური დასვენება. ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს. ამასთანავე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მომსახურე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარის კუთვნილი თანხა გადაეცემა მის ოჯახს).

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 06 02 06; 06 02 06 01; 06 02 06 02; 06 02 06 03; 06 02 06 04)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული   ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის  მოსწავლის  სწავლების ღირებულების ანაზღაურება-უფასო სწავლება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში მათ მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის  მოსწავლის  სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაო აუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

დ) დაფინანსდება მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა, სერვისცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღურება და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება (კოდი: 06 02 07) 

განხორციელდება თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახის  წევრების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება. ზედამხედველობის გარეშე დარჩენილი  მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება.

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა (კოდი: 06 02 08) 

ქვეპროგრამის ამოცანაა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურების დაფინანსება.

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 06 02 09)

თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურებისა და სხვა სოციალური სერვისების საჭიროების შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა.

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ფინანური დახმარების გაწევა მათი  ღვაწლის დაფასების, თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო)  და საბაგირო გზით  საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას  უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი  მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. ღონისძიებები:

1. „ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების საფუძველზე, „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას  სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-2 მუხლით განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით, უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე  ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას - 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გზით „რიყე-ნარილაყა“  და  საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი- კუს ტბა“ გადაყვანისას - 1,0 ლარი)  თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიას - ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობის ანაზღაურება).

საქართველოს დედაქალაქის-თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებში M3 კატეგორიის ავტობუსებით და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მრავალჯერადი გამოყენების სამგზავრო ბარათებით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებული ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხის ანაზღაურება;

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, (ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ფასის სრული ოდენობის შესავსებად, 50-%-ის ოდენობით თანხის ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში, შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) თბილისში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის: 1) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 2) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედებების ზონაში; 3) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 4) სამხედრო ძალების ვეტერანები; 5) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები; 6) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.“

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 13) 

თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დღის ცენტრის ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში მიმდინარეობს 145-მდე მარტოხელა ხანდაზმულისათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 06 02 14;  06 02 14 06;  06 02 14 07;  06 02 14 08;  06 02 14 09;  06 02 14 10;  06 02 14 11;  06 02 14 12;  06 02 14 13; 06 02 14 14; 06 02 14 15) 

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება. რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 06 02 15;  06 02 15 07;  06 02 15 08;  06 02 15 09;  06 02 15 10;  06 02 15 11; 06 02 15 12;  06 02 15 13; 06 02 15 14; 06 02 15 15; 06 02 15 16)

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება. განხორციელდება: რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 06 02 16;  06 02 16 07;  06 02 16 08;  06 02 16 09;  06 02 16 10;  06 02 16 11; 06 02 16 12; 06 02 16 13; 06 02 16 14; 06 02 16 15; 06 02 16 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: რაიონის ტერიტორიაზე დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი ან უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია); ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი სადგომი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე.

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 06 02 17;  06 02 17 07;  06 02 17 08;  06 02 17 09;  06 02 17 10;  06 02 17 11;  06 02 17 12;  06 02 17 13;  06 02 17 14; 06 02 17 15; 06 02 17 16)

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა. ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 06 02 18 ; 06 02 18 07;  06 02 18 08;  06 02 18 09;  06 02 18 10; 06 02 18 11;  06 02 18 12; 06 02 18 13; 06 02 18 14; 06 02 18 15; 06 02 18 16)

ქვეპროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (კოდი: 06 02 20; 06 02 20 01; 06 02 20 03)

თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელების მოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.თბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქ.თბილისის მთავრობა.

მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 06 02 21)

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ბოლო წლების განმავლობაში მომრავლდა თბილისში მცხოვრები იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამო უწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრის არქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუ სამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება. პროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინო მომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა.  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის მიუსაფარ მოხუცთა პალიატიური ჰოსპისის“-თან  გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად განხორციელდება ქ.თბილისში, მიუსაფართა თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარების (რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან/და სხვა მიზეზით ვერ უზრუნველყოფენ საკუთარი თავის მოვლას) განთავსება ჰოსპისში, მემორანდუმის მოქმედების განმავლობაში მათი მოვლა და სათანადო საცხოვრებელი პირობების შექმნა. შემდგომშიც მემომორანდუმით განისაზღვრება ახალ ორგანიზაციებთან პარტნიორობა აღნიშნულ ქვეპროგრამაში. ასევე, გათვალისწინებულია მიუსაფართა თავშესაფრის ლილოს ფუნქციონირების ხარჯები და სხვა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (კოდი: 06 02 22)        

სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარება. თანხების ჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ბაზაში მითითებული ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენის" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარე სერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვის საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრში ბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა /მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება (კოდი: 06 02 24)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვის მატერიალური დახმარება.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 06 02 25)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახების  ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებში შობადების სტიმულირებისთვის მოხდება ყველა ახალშობილზე  ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების ჩარიცხვა.

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 06 02 26)

უძლური ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ტერმინალურ მდგომარეობასა და ხანგრძლივად ან დროებით უძლურებაში მყოფი პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათი დამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენა, რესურსებისა და უნარების გამოვლენა და ფსიქო–სოციალურ დახმარება, მათი  ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიშვნელოვანეს ასპექტებს  წარმოადგენენ.

ქვეპროგრამა გულისხმობს იმ პირთა პერსონალურ მოვლას, საექიმო და და საექთნო მომსახურებას, დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საყიდლები, ბინის დალაგება, ჭურჭლის და სარეცხის გარეცხვა, საკვების მომზადება),  სოციალურ- ტექნიკურ დახმარებას,  მოვლისათვის საჭირო  მასალებით უზრუნველყოფას, რომელთაც ფიზიოლოგიური, ფიზიკური ან/და ფსიქიკური პათოლოგიების გამო შეზღუდული აქვთ საკუთარი თავის მოვლის უნარი და საჭიროებენ ზრუნვას.

ქვეპროგრამის მოსარგებლეს წარმოადგენს თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 200 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ბართელის უძლურების  ინდექსი ≤95 .

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსარგებლეთა და მათი ახლობლების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური მომსახურების მიწოდების გზით.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 06 02 28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და მათი სოციალური დაცვის უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას სხვადასხვა საჭიროებებსა და აქტივობებში. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობას და სხვა. ამასთანავე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამის მომსახურე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება.

7. განათლება

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით–საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალურ ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა, ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 07 01)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება, სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამის კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმპ პირებზე ადაპტირება და სხვა.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა (კოდი: 07 01 02)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შშმპ პირებზე ადაპტირება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის  სხავადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა). 2016 წელს დაიწყება დამატებით 10 ახალი ბაღის მშენებლობა. მათ შორის: გუთნის ქუჩაზე, ქვემო ფონიჭალაში, ჩიტაიას ქუჩზე, წყნეთში, სოფელ გლდანში, სოფელი წინუბანში, ვაშლიჯვარში ზონა 2,  ჭიჭინაძის ქუჩაზე, ურეკის ქუჩაზე.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა (კოდი: 07 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებგვერდის მომსახურება, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დიზაინით საბეჭდი მასალის დიზაინით. ვიდეო-დიზაინითა და ფოტო-დიზაინით უზრუნველყოფა. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა.

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობის გზით, მოზარდებისა და ახალგაზრდების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება,  რაც ითვალისწინებს  სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო  პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პროექტების დაფინანსება; საინიციატივო ჯგუფების, სასკოლო კლუბების, მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობა; გამოცხადდება სხვადასხვა კონკურსები. ასევე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება განათლების ხელმისაწვდომობა "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მოხდება საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონკურსებში, ტურნირებსა და ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და გამარჯვებული მოსწავლეების წახალისება. მომზადდება საინფორმაციო მასალები, ბუკლეტები.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა  (კოდი: 07 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანია თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებგვერდის მომსახურება; ვებ რესურსების ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცვის პოლიტიკის წარმოება და განახლება; საიტის რესურსების აღდგენა/რესტავრაცია დაზიანების შემთხვევაში; ვებ რესურსებზე დატვირთების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მეტი სერვერული რესურსების გამოყოფა; ახალი სერვისების/ოფციების დამატება/მოდიფიცირება; დედაქალაქის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურების საქმიანობის ამსახველი საინფორმაციო ვიდეო აუდიო რგოლების დამზადება; საინფორმაციო მასალის განთავსება თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე, ასევე სხვა ელექტრონულ მედია საშუალებებში; მიზნობრივი აუდიტორიის ინფორმირების მიზნით თბილისის მერიის პორტალის პოპულარიზაცია (საინფორმაციო რგოლის დამზადება, განთავსება, პრეზენტაციების გამართვა მიზნობრივი აუდიტორიებისათვის); დედაქალაქის მოსახლეობისათვის აქტუალურ საკითხებზე სოციალური არტების დამზადება; შემეცნებითი ხასიათის პროექტების განხორციელება; ტრენინგები თვითმმართველობის მოხელეებისთვის და ქვეუწყებების წარმომადგენელთათვის, პროფესიული სამყარო (ტრენინგ კურსების მონაწილეებს მიაწოდოს და ჩამოუყალიბოს სააპლიკაციო ფორმების, სამოტივაციო და სარეკომენდაციო წერილების მომზადების ტექნიკა და უნარ-ჩვევები, ასევე, უნარები რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ თავისუფალად ოპერირებას შრომის ბაზრის ადგილობრივ და საერთაშორისო ვებ-პორტალებზე), ბიზნეს ინკუბატორი და სხვა.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 07 02 04)

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების  განთავსება და კამპანიის წარმოება, პოლიგრაფიული და სარეკლამო მასალები, თანმდევი მომსახურება-მონტაჟით და სხვა.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 07 02 07)

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოს მოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეების ადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოს ხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შშმ მოსწავლეებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენა და შესაბამისი მომსახურების შეთავაზება. სკოლამდე გადაადგილების პრობლემის მოგვარება ხელს შეუწყობს მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების  შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: მოძველებული ბიბლიოთეკების განახლება, თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, საერთაშორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიან კულტურულ კერად.

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 01)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის (35 ფილიალი თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 5 ბიბლიოთეკა) ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, მათ შორის: ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ახალი სერვისების ჩამოყალიბება. ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის მეშვეობით მოხდება მთელი საბიბლიოთეკო სისტემის ავტომატიზაცია: ლიტერატურის ნებისმიერი სახეობის (წიგნების, დისკების, პერიოდული გამოცემების) ბიბლიოგრაფიული დამუშავება - ელექტრონულ კატალოგში შეტანა; მკითხველთა ელექტრონული აღრიცხვა, ლიტერატურის გაცემის, დაჯავშნის და უკან დაბრუნების ვადების აღრიცხვა, ადმინისტრირება და სტატისტკური ცნობების დაანგარიშება (მაგალითად "ყველაზე რეიტინგული წიგნები", "გაცემული ლიტერატურა, დავალიანების მქონე მკითხველები და სხვა") და სხვა.  

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (კოდი: 07 03 02)

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების  შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელება, მათ შორის: სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით, სხვადასხვა თემატური ღონისძიებები  (მათ შორის თეატრალური  წარმოდგენები ბავშვებისათვის) და სხვა.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 04)

ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციის და შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ადამიანური რესურსების განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, რაც გულისხმობს მასტერკლასების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების, სასწავლო-შემეცნებითი ექსპედიციების მოწყობასა და საზღვარგარეთ მოკლევადიანი პროფესიული კურსების დაფინანსებას. კონფერენციებისა და მასტერკლასების ეფექტიანად განხორციელებისათვის დაიბეჭდება ბრენდირებული საკანცელარიო ნივთები და აქსესუარები. მოხდება საგანმანათლებლო ინიციატივების წახალისება და განხორციელების ხელშეწყობა. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საგანამანთლებლო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების წახალისება, მათი  განვითარების ხელშეწყობა.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება (კოდი: 07 05)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშვნელოვანია ტრენინგების, კონსულტაციისა  და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. შესაბამისად, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში განხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართლშემოქმედების პროცესში პროგრამის მონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა და პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების   ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 01)

ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმართულებით, რაც გულისხმობს ტრენინგების, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზებას, საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობას. ასევე, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ახალგაზრდულ-საგანამანთლებლო ორგანიზაციების წახალისება, მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ახალგაზრდა მკვლევარების, მეცნიერების საქმიანობის ხელშეწყობა და შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების დაფინანსება/განხორციელება. გარდა ამისა, მოხდება წარმატებული სტუდენტების მხარდაჭერა და მათთვის სტიპენდიების გადაცემა. განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი კონკურსები და ტურნირები, მცირე საგრანტო კონკურსები, მოეწყობა მასტერკლასები და სემინარები.

იურიდიული კლინიკა (კოდი: 07 05 02)

პროგრამის მიზნებია: მოწინავე იურიდიული კლინიკის შექმნა და ფუნქციონირება; მოწინავე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ ფაკულტეტებთან თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება იურიდიულ კლინიკაში მაგისტრანტი სტუდენტების პრაქტიკის გავლის მიზნით; იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ახლადდამთავრებულ იურისტებში პროფესიისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, მათი იურიდიულ კლინიკაში ჩართულობის მეშვეობით; მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში; თბილისში არსებული სამართლებრივი ხასიათის აქტუალური პრობლემატიკის სწრაფი იდენტიფიცირება; პრევენციული ხასითის ღონისძიებების განხორციელება მოსახლეობისათვის აქტუალურ პრობლემურ საკითხებზე და სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა (კოდი: 07 05 03)

ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარება შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევისა და ღირსეული დასაქმებისათვის. დასახული მიზნის მიღწევისათვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობები განხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%, 70% და 50%-ის ფარგლებში (სახელმწიფოს მიერ აღიარებული გრანტის ფარგლებში), საჭიროებების შესაბამისად; 2) დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმებისა და პროცედურების გაუმჯობესება (თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება და სხვა); 3) სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემის ფორმირება და განვითარება;

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (კოდი 07 06)

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ  მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა დ სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, სასახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სხვა.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა; საბალეტო ხელოვნებაში არსებული მოდერნული ტენდენციების დამკვიდრება და განვითარება; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 01; 08 01 01; 08 01 02; 08 01 03; 08 01 04; 08 01 05; 08 01 07; 08 01 08)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი ,,გლობუსი“, "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რეპერტუარის განახლების, სადადგმო, საგასტროლო და ტექნიკური აღჭურვილობის ხარჯების დაფარვა; თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის, თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა, ინკლუზიური ხელოვნების შემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინტეგრირებული სპექტაკლები და სხვა ინკლუზიური ხელოვნების მიმართულებით ხელშეწყობის პროექტები.

  სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 02)

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება; 

შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ალიოზ მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე (ბიჭუნათა კაპელა) მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

თბილისის ხელოვნების სკოლებში იძულებით გადაადგილებულ მოსწავლეთა (სამაჩაბლო, აფხაზეთი) უფასო სწავლება;

ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების და  მასწავლებლების ყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად (შემოქმედებითი აქტივობები/ პროექტები/ პროგრამები) დარბაზის იჯარა, კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლის შენობის იჯარის ხარჯები;

ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის (9 ფილიალი) და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის კომუნალური და ინტერნეტ მომსახურების დაფარვა;

ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის და სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის მოსწავლეების და მასწავლებლებისათვის ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, კონფერენციები, სასწავლო ტურები, სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა (სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლო სახელმძღვანელოები), საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეებისათვის კონცერტების გასამართად ორკესტრის დაფინანსება და სხვა ღონისძიებები;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 08 03; 08 03 01; 08 03 02; 08 03 03; 08 03 04; 08 03 05; 08 03 06; 08 03 07; 08 03 08; 08 03 09; 08 03 10; 08 03 11)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების (ი.ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი, ზ.ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ნ.ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, მ.ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი, გ.ტაბიძის სახლ-მუზეუმი, ვ.ჭაბუკიანის ბინა-მუზეუმი, მ.კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ს.წერეთლის სახლ-მუზეუმი, ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი, ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეა, მუზეუმების გაერთიანება) მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მუზეუმების პოპულარიზაციის და განვითარების ხელშემწყობი პროექტების მხარდაჭერა: მუნიციპალური მუზეუმების გიდი - ვიდეორგოლები, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მათ შორის მჭიდრო თანამშრომლობასა და პოპულარიზაციას და სხვა ღონისძიებები.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 08 04)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ტექნიკური აღჭურვა, კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა.

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ (კოდი: 08 04 01)

ქვეპროგრამის მიზანია საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი" ერთადერთი ორკესტრია საქართველოში, რომელსაც აკისრია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია ქვეყანაში საესტრადო ხელოვნების განვითარებისათვის, აგრეთვე ემსახურება ნიჭიერ ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათ აქტიურ ჩაბმას საკონცერტო საქმიანობაში.

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე (კოდი 08 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის შესწავლა და პოპულარიზაცია. სასახლეში შექმნილია ქართული ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა სფეროს შემსწავლელი წრეები, ქართული ხალხური ფოლკლორული განათლების სრულყოფა - განვითარებისთვის; ხალხური სიმღერების, ცეკვების, ზეპირ-სიტყვიერების ნიმუშების ათვისება; ახალგაზრდა თაობისათვის ფოლკლორული განათლების მიღება, ქართული ხასიათის, ადათ-წესების შესწავლა, რათა შენარჩუნებული იქნას ქართული სულის თვითმყოფადობა; ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება, ქართველი გამოჩენილი ფოლკლორისტების მოწვევა, ანსამბლების საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის მიღება და სხვა.

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა-პატრონობა (კოდი: 08 04 03)

პანთეონები წარმოადგენს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს და ასახავს ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რამეთუ იქ დაკრძალულნი არიან საქართველოს ისტორიაში შესული პიროვნებები, განხორციელდება პანთეონების პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თბილისის პანთეონების (მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა - პატრონობა, საფლავების დასუფთავება, გამწვანების მოვლა-განახლება.

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (კოდი: 08 04 04)

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ხელს უწყობს პერსონალის შრომისუნარიანობისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებით ზრდას, დაგეგმილია კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები,  თეატრები) შენობა - ნაგებობების კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ინვენტარის შეძენა, შშმ პირებისათვის ადაპტირებული  სივრცის  მოწყობა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

კულტურის ღონისძიებები (კოდი: 08 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება; ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, უცხოეთში დედაქალაქის საუკეთესო იმიჯის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას; თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას; ქართული დიზაინის პოპულარიზაცია - ხელშეწყობას; თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციას და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობას; საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა; თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის საქმიანობის  ხელშეწყობა და სხვა ღონისძიებები.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (კოდი: 08 06 )

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 08 06 01)

ქვეპროგრამა პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე,  სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და ჭადრაკის ხელშეწყობა. ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად სპორტის სფეროში ანტიდოპინგური, რასიზმისა და ძალადობის წინააღმდეგ სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

სპორტის სხვადასხვა სახეობის თბილისის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრების საქმიანობის ხელშეწყობა (შრომის ანაზღაურება, კომუნალური ხარჯები, საგადასახადო ხარჯები და სხვა).

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 08 06 02)

ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 08 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სპორტული მოედნების მშენებლობა, ძველი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, სპორტული მოედნების და დარბაზების საპროექტო სამუშაოები, თბილისის სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა და სხვა.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 08 06 04)

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ და პროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტული ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის. სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, რაც, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე. თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) მყოფი ცენტრები თვითდაფინანსების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ეტაპობრივად. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურების სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტურქტურა, დამსახურებულად წაახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებს მათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გლდანი ნაძალადევის რაგბის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტული ცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 08 06 05)

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსური წახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 06 06)

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში და საერთაშორისო პარასპორტულ სამყაროში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისში პარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის; დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში და რესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება; თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულ ტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანი სპორტსმენების აღსაზრდელად. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციო პროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთა ფეხბურთში, პარამკლავჭიდში და უსინათლოთა ფეხბურთში. დაგეგმილია დამატებით სხვა პარასპორტული სახეობების განვითარება, შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით.

ოლიმპიური საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებები (კოდი: 08 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (შრომის ანაზღაურება, საკომუნიკაციო, საკანცელარიო, სამეურნეო და სხვა ხარჯები. ასევე, გათვალისწინებულია კრედიტორული დავალიანების დაფარვა).

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი: 08 08; 08 08 01; 08 08 02)

პროგრამა შექმნილია თბილისში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნის მიზნით, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის გარემონტება და აღჭურვა საჭირო ინვენტარით; პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, კერძოდ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება აღნიშნული სეგმენტის საჭიროებების გათვალისწინებით. ასევე პროგრამა მოიცავს ახალაგაზრდებისთვის გასართობი,  შემეცნებითი და სხვა  ღონისძიებების ორგანიზებას ან/და მხარდაჭერას. ყოველივე ზემოაღნიშნული ითვალისწინებს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულებას. ასევე, გათვალისწინებულია თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრისა, ახალგაზრდული ცენტრის ფონიჭალა და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების საქმიანობის ხელშემწყობი ღონისძებები და სხვა.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 08 09)

პროგრამის მიზანია თბილისის, როგორც კულტურის რეგიონული ცენტრის პოპულარიზაცია - ლოკალურ და საერთაშორისო ინიციატივებში ჩართვის, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებისა და ინოვაციური პროექტების განხორციელების გზით. პროგრამა ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც უძველესი კულტურის მქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა და კულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად გათვალისწინებულია - საერთაშორისო მნიშვნელობის ფესტივალების მოწყობა, უცხოეთში ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქართული ტრადიციული და თანამედროვე კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ამოცანების შესრულება: 

1. წიგნების საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობების მოწყობა; კულინარიის ფესტივალის განხორციელება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამიერკავკასიის  ქვეყნების სამზარეულო და ფოლკლორი;

2. თბილისთან დამეგობრებული და სხვა უცხოური ქალაქების მონაწილეობით ხელოვნების სფეროში მასტერკლასების გამართვა;

3. კლასიკური ქართული ლიტერატურის, ფოლკლორის, ზეპირსიტყვიერები, ქართული ტრადიციული წეს-ჩვეულებების თემატიკაზე კონკურსებისა და სემინარების ჩატარების ხელშეწყობა; 

4. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური ძეგლების უკეთ შესწავლა და გამოვლენა, თბილისის ისტორიის საინტერესო და ღირშესანიშნავი ფრაგმენტების აღდგენა, გეგმაზომიერი არქეოლოგიური გათხრების წარმოებისა და ტურისტულ მარშრუტებში  მოსახვედრი ძეგლების იდენტიფიცირების მიზნით არქეოლოგიური საბჭოს მიერ, გამოვლენილი არქეოლოგიური ჯგუფების პროექტების ხელშეწყობა;

5. აღმოსავლეთ ევროპის და სხვა ქვეყნებთან კულტურის სფეროს პარტნიორობის ფარგლებში ვორქშოფის ფესტივალის „ცოდნის გაცვლის კამპანია“  ჩატარება;

6. თბილისის კულტურულ-ტურისტული მარშრუტის მომზადება, ტური თბილისის გარშემო, რაზეც დამზადდება შესაბამისი ვიდეორგოლები;

7. კულტური სფეროს განვითარების ხელშემწყობი სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 08 11; 08 11 01; 08 11 02; 08 11 03; 08 11 04; 08 11 05; 08 11 06; 08 11 07; 08 11 08; 08 11 09; 08 11 10;)

პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების  და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა და სხვა.

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი (კოდი: 08 12)

ქვეპროგრამის მიზანია თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობა და განვითარება; მოდერნულ ბალეტში არსებული მიმდინარეობების დამკვიდრება; თბილისის კულტურულ სივრცეში მრავალფეროვანი მიმართულებების დანერგვა; ბალეტის პროფესიონალ და დამწყებ მოცეკვავეთა ჩართვა თბილისის მუნიციპალიტეტის კულტურის პოლიტიკაში; ახალგაზრდა მოცეკვავეთა შემოქმედებითი მოტივაციის გაზრდა; თბილისის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება საბალეტო ხელოვნებასთან დაკავშირებით თანამშრომლობა საზღვარგარეთის საბალეტო დასებთან; საერთაშორისო შემოქმედებით ქსელში ქართველი ბალეტის მოცეკვავეთა ჩართვა; უცხოელი სპეციალისტების მოწვევა და ახალი გამოცდილების გაზიარება; თანამედროვე ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა საზღვარგარეთ.

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა (კოდი: 08 13)

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა (სახვითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, და ა.შ)  მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს შშმ პირების შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათთან საზოგადოების თითოეული წევრის ყველაზე სასურველი ფორმით დაახლოებას.  ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამის მიზანს წარმოადგენს: 1. შშმ პირების ჩართულობის გაზრდა კულტურაში; 2. საზოგადოების მიმღებლობის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება განსხვავებული შესაძლებლობების მიმართ; 3. შშმ პირებთან თანამშრომლობით ხელოვნების სფეროში მომუშავე ადამიანების პროფესიული კომპეტენციების გაზრდა და სხვა ღონისძიებები.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 09 02)

მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან,  ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძო თავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლების შემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის; ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური, სანიტარიული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 23) სესხის სახით ათვისებულია 14,061.0 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები: ჭოპორტის წყალმიმღებისა და დამცავი დამბის აღდგენა, საგურამოს წყალსაცავის დამცავი დამბის აღდგენა, ნატახტარის წყალსადენში შემოვლითი მილსადენის და სადრენაჟო კოლექტორების რეაბილიტაცია და სხვა. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის მაისისთვის (დარჩენილი გადასახდელი შეადგენს 97,2 ათას ლარს).

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება (კოდი 10 24) სესხის სახით ათვისებულია 3,204.4 ათასი  ლარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა ფირმა Schafer-ის 4191 ცალი 1110 ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერის შეძენა. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2017 წლის ივლისისათვის (დარჩენილი გადასახდელი შეადგენს 884.9 ათას ლარს).

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება (კოდი 10 25) სესხის სახით ათვისებულია 4,316.1 კუვეიტური დინარი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდა 2016 წლის 5 იანვარს.

მუნიციპალური ბანკის განვითარების სესხის მომსახურება (კოდი 10 41) სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულებები კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად, კერძოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით. მათ შორის: გრძელვადიანი 15,000.0 ათასი ლარის ოდენობით (5 წლის ვადით), ხოლო მოკლევადიანი - 3,000.0 ათასი ლარის ოდენობით (1 წლის ვადით). საპროცენტო სარგებელი შეადგენს 10.5 %-ს.

 

თავი VI

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

      687 107,2  

    966 100,6  

    842 966,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              3 423  

            3 919  

           5 731  

2

ხარჯები

      618 501,2  

    650 222,1  

    624 735,3  

21

შრომის ანაზღაურება

        48 197,3  

       43 467,6  

      95 498,3  

22

საქონელი და მომსახურება

      129 946,6  

    120 759,5  

    130 276,5  

24

პროცენტი

              883,8  

            287,0  

        1 893,1  

25

სუბსიდიები

      100 061,6  

    160 385,7  

      87 587,9  

26

გრანტები

                     -   

       24 014,0  

           931,5  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

      182 818,7  

    181 011,3  

    176 088,7  

28

სხვა   ხარჯები

      156 593,3  

    120 297,0  

    132 459,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        54 497,2  

    228 794,7  

    115 502,7  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

          3 700,0  

       68 022,1  

      93 682,7  

33

ვალდებულებების კლება

        10 408,9  

       19 061,7  

        9 045,6  

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

        72 382,6  

    110 074,5  

    119 013,7  

2

ხარჯები

        44 056,2  

       42 938,3  

      46 985,5  

22

საქონელი და მომსახურება

        32 248,9  

       37 450,4  

      37 615,3  

25

სუბსიდიები

              291,1  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

        11 516,2  

         5 487,9  

        9 370,2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        28 324,3  

       56 821,2  

      49 509,7  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         7 016,2  

      22 233,0  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,2  

         3 298,8  

           285,5  

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

        48 629,6  

       84 408,7  

      84 495,1  

2

ხარჯები

        27 113,6  

       36 580,2  

      38 506,7  

22

საქონელი და მომსახურება

        26 707,9  

       31 092,3  

      29 136,5  

28

სხვა   ხარჯები

              405,7  

         5 487,9  

        9 370,2  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        21 513,9  

       45 970,2  

      45 702,9  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,2  

         1 858,3  

           285,5  

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

        26 921,7  

       45 360,3  

      43 639,6  

2

ხარჯები

          6 535,3  

         8 565,7  

        7 077,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          6 129,6  

         8 565,7  

        7 077,0  

28

სხვა   ხარჯები

              405,7  

                    -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        20 386,4  

       35 831,0  

      36 362,6  

33

ვალდებულებების კლება

 

            963,6  

           200,0  

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

          2 885,7  

         4 100,0  

        4 920,0  

2

ხარჯები

          2 883,5  

         3 129,9  

        4 227,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 883,5  

         3 129,9  

        4 227,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

            788,0  

           693,0  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,2  

            182,1  

 

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

          1 795,7  

         5 761,3  

        3 477,0  

2

ხარჯები

          1 795,7  

         1 755,3  

           653,3  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 795,7  

         1 755,3  

           653,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         3 978,4  

        2 823,7  

33

ვალდებულებების კლება

 

              27,7  

 

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

          1 037,5  

         3 520,0  

        4 034,2  

2

ხარჯები

          1 037,5  

         3 196,4  

        4 034,2  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 037,5  

         3 196,4  

        1 294,7  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

                    -   

        2 739,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

              24,0  

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

 

            299,7  

 

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

          1 858,7  

         2 000,0  

        3 015,0  

2

ხარჯები

          1 858,7  

         2 000,0  

        3 015,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 858,7  

         2 000,0  

        3 015,0  

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

          2 918,0  

         3 903,3  

        4 343,0  

2

ხარჯები

          2 918,0  

         3 903,3  

        4 343,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 918,0  

         3 903,3  

        4 343,0  

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

          2 692,2  

         5 251,4  

        4 570,8  

2

ხარჯები

          2 692,2  

         1 848,5  

        1 745,7  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 692,2  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

         1 848,5  

        1 745,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         3 381,3  

        2 739,6  

33

ვალდებულებების კლება

 

              21,6  

              85,5  

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

          2 445,8  

         3 300,0  

        4 145,5  

2

ხარჯები

          2 445,8  

         3 063,4  

        4 145,5  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 445,8  

         3 063,4  

        4 145,5  

33

ვალდებულებების კლება

 

            236,6  

 

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

          2 125,2  

         5 400,0  

        5 920,0  

2

ხარჯები

          2 125,2  

         5 342,1  

        5 920,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 125,2  

         1 702,7  

        1 035,0  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

         3 639,4  

        4 885,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              57,9  

 

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

          1 793,7  

         2 064,0  

        2 191,0  

2

ხარჯები

          1 793,7  

         2 045,7  

        2 191,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 793,7  

         2 045,7  

        2 191,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              18,3  

 

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

          2 155,5  

         3 748,4  

        4 239,0  

2

ხარჯები

          1 028,0  

         1 730,1  

        1 155,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 028,0  

         1 730,1  

        1 155,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1 127,5  

         1 967,6  

        3 084,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              50,8  

 

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

        23 753,0  

       25 665,8  

      34 518,6  

2

ხარჯები

        16 942,6  

         6 358,1  

        8 478,8  

22

საქონელი და მომსახურება

          5 541,0  

         6 358,1  

        8 478,8  

25

სუბსიდიები

              291,1  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

        11 110,5  

                    -    

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6 810,4  

       10 851,0  

        3 806,8  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         7 016,2  

      22 233,0  

33

ვალდებულებების კლება

                     -   

         1 440,5  

                   -   

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

          6 741,0  

       12 380,9  

      11 197,3  

2

ხარჯები

          4 658,8  

         3 304,7  

        4 743,2  

22

საქონელი და მომსახურება

          3 158,8  

         3 304,7  

        4 743,2  

28

სხვა   ხარჯები

          1 500,0  

                    -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 082,2  

         2 235,8  

        2 676,8  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

         5 400,0  

        3 777,3  

33

ვალდებულებების კლება

 

         1 440,5  

 

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის  მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

              400,0  

                    -   

        7 500,0  

2

ხარჯები

              400,0  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

              400,0  

                    -   

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        7 500,0  

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

              790,0  

                    -   

        2 000,0  

2

ხარჯები

              790,0  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

              790,0  

                    -   

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        2 000,0  

01 02 04

  ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება

          2 382,2  

         3 053,4  

        3 735,6  

2

ხარჯები

          2 382,2  

         3 053,4   

        3 735,6  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 382,2  

         3 053,4  

        3 735,6  

01 02 05

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

          8 420,5  

         1 616,3  

        8 955,7  

2

ხარჯები

          8 420,5  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

          8 420,5  

                    -   

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

         1 616,3  

        8 955,7  

01 02 06

დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

          5 019,3  

         8 615,2  

                   -   

2

ხარჯები

              291,1  

                    -   

                   -   

25

სუბსიდიები

              291,1  

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4 728,2  

         8 615,2  

                   -   

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

                     -   

                    -   

        1 130,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

                    -   

        1 130,0  

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

        87 687,3  

    190 488,8  

    172 472,3  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     -   

                    -   

               151  

2

ხარჯები

        76 594,3  

    113 769,2  

    127 280,2  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        4 817,6  

22

საქონელი და მომსახურება

        27 059,9  

       47 847,2  

      47 623,6  

25

სუბსიდიები

                     -   

         7 142,2  

                   -   

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                     -   

            169,6  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

        49 534,4  

       58 610,2  

      74 839,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        11 090,4  

       69 548,6  

      41 019,4  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         5 619,9  

        3 700,0  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,6  

         1 551,0  

           472,8  

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

          4 647,1  

       21 770,6  

      23 523,4  

2

ხარჯები

                     -   

         1 214,8  

        1 435,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

         1 152,0  

        1 435,0  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

              62,8  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4 647,1  

       20 219,8  

      21 888,4  

33

ვალდებულებების კლება

 

            335,9  

           200,0  

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

          6 203,3  

       22 613,1  

      21 052,0  

2

ხარჯები

          6 203,3  

       22 574,0  

      20 852,0  

28

სხვა   ხარჯები

          6 203,3  

       22 574,0  

      20 852,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              39,1  

           200,0  

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

          2 215,6  

         7 223,8  

        7 243,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

                    -   

              93,0  

2

ხარჯები

          1 992,4  

         5 181,1  

        6 226,9  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        2 647,4  

22

საქონელი და მომსახურება

              375,6  

            254,5  

        2 749,5  

25

სუბსიდიები

 

         3 815,6  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

          1 616,8  

         1 111,0  

           830,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              223,1  

         1 995,1  

        1 016,3  

33

ვალდებულებების კლება

 

              47,6  

                   -   

02 03 01

საპროექტოსაძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

                     -   

         2 173,8  

        1 999,0  

2

ხარჯები

                     -   

         1 365,5  

        1 149,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

            254,5  

           599,0  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

         1 111,0  

           550,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

            760,7  

           850,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              47,6  

 

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

                     -   

         5 050,0  

        5 244,2  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

                 93  

2

ხარჯები

                     -   

         3 815,6  

        5 077,9  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        2 647,4  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

        2 150,5  

25

სუბსიდიები

 

         3 815,6  

 

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

                    -   

           280,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         1 234,4  

           166,3  

02 04

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

              794,7  

                    -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              794,7  

                    -   

                   -   

02 05

   გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

        17 642,5  

       23 029,0  

      22 513,0  

2

ხარჯები

        17 028,3  

       18 184,8  

      17 600,0  

22

საქონელი და მომსახურება

        16 257,2  

       17 865,8  

      17 600,0  

28

სხვა   ხარჯები

              771,1  

            319,0  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              614,2  

                 9,9  

        1 213,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

         4 704,4  

        3 700,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

            130,0  

 

02 06

     სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

          1 925,1  

         2 464,9  

        2 200,0  

2

ხარჯები

          1 925,1  

         2 464,9  

        2 200,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 925,1  

         2 464,9  

        2 200,0  

02 07

    ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

          3 016,3  

         2 097,8  

        4 650,0  

2

ხარჯები

          3 006,8  

         1 660,8  

        3 850,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          3 006,8  

         1 638,8  

        3 850,0  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

              22,0  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  9,5  

            437,0  

           800,0  

02 08

   მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

              871,6  

         1 200,0  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              871,6  

            191,9  

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

            915,5  

 

33

ვალდებულებების კლება

 

              92,6  

 

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

        19 300,6  

       36 678,8  

      36 523,6  

2

ხარჯები

        15 367,8  

       23 147,3  

      21 752,5  

22

საქონელი და მომსახურება

          5 484,5  

       10 659,9  

      10 566,8  

28

სხვა   ხარჯები

          9 883,3  

       12 487,5  

      11 185,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 930,2  

       12 625,8  

      14 698,4  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,6  

            905,8  

              72,8  

02 09 01

 კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

          2 397,2  

         4 496,0  

        4 350,0  

2

ხარჯები

          2 140,3  

         4 107,0  

        4 100,0  

22

საქონელი და მომსახურება

          2 140,3  

         4 026,0  

        4 100,0  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

              81,0  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              256,9  

            386,6  

           250,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

                 2,4  

 

02 09 08

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება

              325,3  

         3 376,2  

           178,6  

2

ხარჯები

              325,3  

         3 376,2  

           178,6  

22

საქონელი და მომსახურება

              325,3  

         3 376,2  

           178,6  

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

                13,5  

              50,0  

           100,0  

2

ხარჯები

                13,5  

              50,0  

           100,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                13,5  

              50,0  

           100,0  

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

          2 153,1  

         2 700,0  

        3 004,3  

2

ხარჯები

          1 620,0  

         1 399,6  

        1 081,6  

22

საქონელი და მომსახურება

              312,5  

                    -   

           324,0  

28

სხვა   ხარჯები

          1 307,5  

         1 399,6  

           757,6  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              533,1   

         1 246,8  

        1 922,7  

33

ვალდებულებების კლება

 

              53,6  

 

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

          1 400,1  

         2 000,6  

        2 970,1  

2

ხარჯები

          1 212,8  

         1 732,5  

        2 203,1  

22

საქონელი და მომსახურება

                60,5  

              20,5  

           240,4  

28

სხვა   ხარჯები

          1 152,3  

         1 712,0  

        1 962,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              184,7  

            115,0  

           767,0  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,6  

            153,0  

 

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

          1 356,0  

         3 968,3  

        3 947,1  

2

ხარჯები

          1 088,1  

         2 266,7  

        2 636,0  

22

საქონელი და მომსახურება

              488,7  

         1 294,5  

        1 880,6  

28

სხვა   ხარჯები

              599,4  

            972,2  

           755,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              267,9  

         1 658,5  

        1 311,1  

33

ვალდებულებების კლება

 

              43,1  

 

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

          1 353,2  

         1 550,8  

        2 650,9  

2

ხარჯები

          1 022,4  

         1 025,4  

        1 729,9  

22

საქონელი და მომსახურება

              135,3  

            251,9  

           779,4  

28

სხვა   ხარჯები

              887,1  

            773,5  

           950,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              330,8  

            482,0  

           921,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              43,4  

 

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

          1 766,4  

         2 896,0  

        2 977,7  

2

ხარჯები

              694,1  

            750,4  

           494,0  

22

საქონელი და მომსახურება

              269,3  

            310,1  

           254,0  

28

სხვა   ხარჯები

              424,8  

            440,3  

           240,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1 072,3  

         2 128,6  

        2 483,8  

33

ვალდებულებების კლება

 

              17,0  

 

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

          2 129,9  

         4 480,0  

        3 823,1  

2

ხარჯები

          1 767,0  

         1 254,7  

           943,8  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 022,6  

            363,7  

           259,8  

28

სხვა   ხარჯები

              744,4  

            891,0  

           684,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              362,8  

         3 136,7  

        2 806,5  

33

ვალდებულებების კლება

 

              88,6  

              72,8  

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

          1 709,9  

         1 953,0  

        2 139,8  

2

ხარჯები

          1 452,1  

         1 006,6  

        1 959,8  

22

საქონელი და მომსახურება

              104,0  

              36,1  

           233,8  

28

სხვა   ხარჯები

          1 348,1  

            970,4  

        1 726,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              257,8  

            889,3  

           180,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              57,1  

 

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

          1 335,4  

         4 450,0  

        4 420,7  

2

ხარჯები

              916,9  

         2 909,7  

        2 820,7  

22

საქონელი და მომსახურება

              246,4  

              75,3  

           452,0  

28

სხვა   ხარჯები

              670,5  

         2 834,4  

        2 368,7  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              418,5  

         1 267,7  

        1 600,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

            272,6  

 

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

              754,4  

         1 945,0  

        2 933,5  

2

ხარჯები

              509,1  

            928,3  

           774,5  

22

საქონელი და მომსახურება

              153,5  

            303,0  

           604,5  

28

სხვა   ხარჯები

              355,6  

            625,3  

           170,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              245,3  

            920,0  

        2 159,0  

33

ვალდებულებების კლება

 

              96,7  

 

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

          2 606,1  

         2 813,0  

        3 027,8  

2

ხარჯები

          2 606,1  

         2 340,1  

        2 730,5  

22

საქონელი და მომსახურება

              212,5  

            552,4  

        1 159,7  

28

სხვა   ხარჯები

          2 393,6  

         1 787,7  

        1 570,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

            394,6  

           297,3  

33

ვალდებულებების კლება

 

              78,3  

 

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

        31 059,8  

       16 850,0  

      42 538,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

                 58  

2

ხარჯები

        31 059,8  

       16 810,0  

      42 451,9  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        2 170,2  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

        2 073,7  

25

სუბსიდიები

 

         3 326,6  

 

28

სხვა   ხარჯები

        31 059,8  

       13 483,4  

      38 208,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

              40,0  

              86,1  

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

                     -   

       56 560,8  

      12 229,1  

2

ხარჯები

                     -   

       22 531,6  

      10 911,9  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

       13 811,5  

        7 148,6  

27

სოციალური უზრუნველყოფა

                     -   

            169,6  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

         8 550,6  

        3 763,3  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

       34 029,2  

        1 317,2  

02 13

წმინდა ასი ათასი ქართველი მოწამის სახელობის მეტეხის ხიდის გაფორმებითი ღონისძიებები

                10,7  

                    -   

                   -   

2

ხარჯები

                10,7  

                    -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

                10,7  

                    -   

                   -   

3

 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

        67 266,5  

       72 916,6  

      85 360,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     -   

                    -   

               318  

2

ხარჯები

        63 788,4  

       11 922,0  

      12 686,5  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        2 423,3  

22

საქონელი და მომსახურება

        52 987,7  

         8 339,0  

        9 624,8  

25

სუბსიდიები

                     -   

         3 582,5  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

        10 800,6  

                 0,5  

           638,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 478,1  

         4 597,7  

        4 914,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

       52 403,2  

      67 749,7  

33

ვალდებულებების კლება

                     -   

         3 993,8  

              10,5  

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

        12 599,8  

       13 149,1  

      13 778,3  

2

ხარჯები

          9 121,7  

         8 339,0  

        8 883,8  

22

საქონელი და მომსახურება

          9 021,7  

         8 339,0  

        8 883,8  

28

სხვა   ხარჯები

              100,0  

                    -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 478,1  

         4 313,2  

        4 884,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

            127,0  

 

33

ვალდებულებების კლება

 

            369,9  

              10,5  

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

        51 166,7  

       55 900,0  

      67 749,7  

2

ხარჯები

        51 166,7  

                    -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

        43 966,0  

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

          7 200,6  

                    -   

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

       52 276,2  

      67 749,7  

33

ვალდებულებების კლება

 

         3 623,8  

 

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

          3 500,0  

         3 867,5  

        3 832,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

                    -   

               318  

2

ხარჯები

          3 500,0  

         3 583,0  

        3 802,7  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        2 423,3  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

           741,0  

25

სუბსიდიები

 

         3 582,5  

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

          3 500,0  

                 0,5  

           638,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

            284,5  

              30,0  

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა

                     -   

         2 795,0  

        2 782,7  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

               150  

2

ხარჯები

                     -   

         2 552,4  

        2 762,7   

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

        1 544,2  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

           581,6  

25

სუბსიდიები

 

         2 551,9  

 

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

                 0,5  

           636,9  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

            242,7  

              20,0  

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

                     -   

         1 072,4  

        1 050,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

               168  

2

ხარჯები

                     -   

         1 030,6  

        1 040,0  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

           879,1  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

           159,4  

25

სუბსიდიები

 

         1 030,6  

 

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

                    -   

                1,5  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

              41,8  

              10,0  

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

          5 566,0  

         9 099,4  

        3 916,4  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     -   

                    -   

                   5  

2

ხარჯები

          1 588,0  

         3 216,2  

        2 165,4  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

           218,5  

22

საქონელი და მომსახურება

          1 164,2  

         1 858,0  

        1 928,0  

25

სუბსიდიები

                     -   

         1 210,0  

                   -   

26

გრანტები

                     -   

              18,7  

              18,0  

28

სხვა   ხარჯები

              423,8  

            129,5  

                1,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              277,3  

         2 837,7  

        1 751,0  

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

          3 700,0  

         2 982,8  

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

                  0,7  

              62,7  

                   -   

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

          3 828,4  

         3 182,6  

              12,7  

2

ხარჯები

              123,4  

            181,8  

              12,7  

22

საქონელი და მომსახურება

              123,4  

              86,8  

              12,7  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

              95,0  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                  5,0  

                    -   

                   -   

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

          3 700,0  

         2 982,8  

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

 

              18,0  

 

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

              117,3  

                 3,5  

              31,5  

2

ხარჯები

              116,6  

                 3,5  

              31,5  

22

საქონელი და მომსახურება

              116,6  

                 3,5  

              31,5  

33

ვალდებულებების კლება

                  0,7  

 

 

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

                56,3  

            108,7  

           435,0  

2

ხარჯები

                56,3  

            108,7  

           320,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                46,2  

              90,0  

           302,0  

26

გრანტები

                     -   

              18,7  

              18,0  

28

სხვა   ხარჯები

                10,1  

                    -   

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

                    -   

           115,0  

04 05

მოქალაქეთა უნარ-ჩვევების განვითარება

              615,7  

                    -   

                   -   

2

ხარჯები

              615,7  

                    -   

                   -   

22

საქონელი და მომსახურება

              615,7  

                    -   

                   -   

04 06

თბილისელების ადვოკატი

              413,7  

                    -   

                   -   

2

ხარჯები

              413,7   

                    -   

                   -   

28

სხვა   ხარჯები

              413,7  

                    -   

                   -   

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

              463,9  

            187,0  

           275,4  

2

ხარჯები

              213,9  

            187,0  

           275,4  

22

საქონელი და მომსახურება

              213,9  

            187,0  

           275,4  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              250,0  

                    -   

                   -   

04 07 01

ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში

                     -   

                    -   

              58,0  

2

ხარჯები

                     -   

                    -   

              58,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

              58,0  

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

                     -   

            139,5  

              65,3  

2

ხარჯები

                     -   

            139,5  

              65,3  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

            139,5  

              65,3  

04 07 03

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

                     -   

              25,0  

                2,1  

2

ხარჯები

                     -   

              25,0  

                2,1  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

              25,0  

                2,1  

04 07 04

სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება

                     -   

              22,5  

              50,0  

2

ხარჯები

                     -   

              22,5  

              50,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

              22,5  

              50,0  

04 07 05

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

                     -   

                    -   

           100,0  

2

ხარჯები

                     -   

                    -   

           100,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

           100,0  

04 08

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი

                70,7  

            318,8  

              53,2  

2

ხარჯები

                48,4  

            258,5  

              53,2  

22

საქონელი და მომსახურება

                48,4  

            224,0  

              53,2  

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

              34,5  

                   -   

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                22,3   

              15,6  

                   -   

33

ვალდებულებების კლება

 

              44,7  

 

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

                     -   

              80,7  

           534,0  

2

ხარჯები

                     -    

              80,7  

           534,0  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

              80,7  

           534,0  

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

                     -   

         3 003,8  

           374,8   

2

ხარჯები

                     -   

            381,7  

           208,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

            381,7  

           208,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

         2 622,1  

           166,0  

04 12

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

                     -   

            894,3  

        1 899,8  

2

ხარჯები

                     -   

            804,3  

           429,8  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

            804,3  

           429,8  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

              90,0  

        1 470,0  

04 13

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

                     -   

         1 320,0  

           300,0  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

                   5  

2

ხარჯები

                     -   

         1 210,0  

           300,0  

21

შრომის ანაზღაურება

                     -   

                    -   

           218,5  

22

საქონელი და მომსახურება

                     -   

                    -   

              80,6  

25

სუბსიდიები

 

         1 210,0  

 

28

სხვა   ხარჯები

                     -   

                    -   

                1,0  

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                     -   

            110,0  

                   -   

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

        37 064,5  

       30 502,0  

      29 582,8  

2

ხარჯები

        36 577,0  

       29 170,4  

      29 582,8  

28

სხვა   ხარჯები

        36 577,0  

       29 170,4  

      29 582,8  

33

ვალდებულებების კლება

              487,5  

         1 331,6  

                   -   

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

        37 064,5  

       30 502,0  

      29 582,8  

2

ხარჯები

        36 577,0  

       29 170,4  

      29 582,8  

28

სხვა   ხარჯები

        36 577,0  

       29 170,4  

      29 582,8  

33

ვალდებულებების კლება

              487,5  

         1 331,6  

                   -    

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

          3 497,4  

         1 800,0  

        1 878,7  

2

ხარჯები

          3 497,1  

         1 767,1  

        1 878,7  

28

სხვა   ხარჯები

          3 497,1  

         1 767,1  

        1 878,7  

33

ვალდებულებების კლება

                  0,3  

              32,9  

 

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

          4 608,0  

         3 001,0  

        3 078,0   

2

ხარჯები

          4 607,1  

         2 929,8  

        3 078,0  

28

სხვა   ხარჯები

          4 607,1  

         2 929,8  

        3 078,0  

33

ვალდებულებების კლება

                  0,9  

              71,2  

 

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

          3 203,6  

         4 234,8  

        3 450,0  

2

ხარჯები

          3 203,6  

         4 234,8  

        3 450,0  

28

სხვა   ხარჯები

          3 203,6  

         4 234,8  

        3 450,0  

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

          3 355,7  

         4 249,6  

        3 359,9  

2

ხარჯები

          3 355,7  

         4 249,6  

        3 359,9  

28

სხვა   ხარჯები

          3 355,7  

         4 249,6  

        3 359,9  

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

          3 082,1  

         2 364,4  

        2 523,9  

2

ხარჯები

          3 079,7  

         2 160,4  

        2 523,9  

28

სხვა   ხარჯები

          3 079,7  

         2 160,4  

        2 523,9  

33

ვალდებულებების კლება

                  2,4  

            204,0  

 

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

          3 835,1   

         3 476,8  

        4 227,4