„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016193
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
16
22/12/2016
ვებგვერდი, 29/12/2016
190020020.35.133.016193
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2016 - 31/01/2017)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2016 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძედანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18,846,054

1 401, 340

17,444,714

16,247,910

 

16,247,910

გადასახადები

641,257

4,445,681

 

4,445,681

5,050,000

 

5,050,000

გრანტები

12,448,183

13,153,977

1 401, 340

11,752,637

10,063,850

 

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,246.396

 

1,246.396

1,134,060

 

1,134,060

ხარჯები

9 792 067

10,637,666

 

10,637,666

9,266,832

 

9,266,832

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,198,713

 

2,198,713

1,981,520

 

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

871 733

1,274,514

 

1,274,514

1,255,604

 

1,255,604

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

სუბსიდიები

3,004,706

3,766,314

 

3,766,314

3,722,440

 

3,722,440

გრანტები

280,995

364 646

 

364 646

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

224,194

 

224,194

253,175

 

253,175

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,809, 285

 

2,809, 285

2,054,093

 

2,054,093

საოპერაციო სალდო

4999885

8,208,388

1401340

6,807,048

6,981,078

 

6,981,078

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8338444

9,894,587

1401340

8,493,247

6,966,778

 

6,966,778

ზრდა

8374155

9 965272

1 401 340

8 563,932

6,966,778

 

6,966,778

კლება

35711

70 685

 

70 685

0

 

0

მთლიანი სალდო

-3338559

-1 686199

 

-1 686199

14300

 

14300

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3366150

-1 866 379

 

-1 866 379

14300

 

14300

ზრდა

0

0

 

 

14300

 

14300

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

 

 

14300

 

14300

კლება

3366150

1 866 379

 

1 866 379

0

 

0

ვალუტა და დეპოზიტები

3366150

1 866 379

 

1 866 379

0

 

0

ვალდებულებების ცვლილება

-27591

-180180

0,000

-180180

 

0

 

0

ზრდა

 

 

 

 

0

 

0

კლება

27591

180 180

 

180 180

0

 

0

საშინაო

             

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,827,662

18,916,739

1 401 340

17,515,399

16,247,910

 

16,247,910

შემოსავლები

14,791,951

18,846,054

1 401 340

17,444,714

16,247,910

 

16,247,910

არაფინანსური აქტივების კლება

35711

70 685

 

70 685

0

 

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18,193,813

20, 783,118

1 401 340

19381,778

16,247,910

 

16,247,910

ხარჯები

9,792,067

10,637,666

 

10,637,666

9,266,832

 

9,266,832

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,374,155

9 965 272

1 401 340

8563,932

6,966,778

 

6,966,778

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

14,300

 

14,300

ვალდებულებების კლება

27,591

180 180

 

180 180

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

-3,366,151

-1 866 379

 

-1 866 379

0

 

0

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 247 910  ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18 846054

1 401 340

17 444 714

16,247,910

0

16,247,910

გადასახადები

641,257

4 445 681

0

4 445 681

5,050,000

0

5,050,000

გრანტები

12,448,183

13 153 977

1 401 340

11 752 637

10,063,850

0

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1 246 396

 

1 246 396

1,134,060

0

1,134,060

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

641,257

4 445, 681

 

4 445, 681

5 050 000

 

5 050 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

1324 000

 

1324 000

1,700,000

 

1,700,000

ქონების გადასახადი

641,257

3 121. 681

 

3 121. 681

3,350,000

 

3,350,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

305,199

2 354,646

 

2 354,646

2,583,000

 

2,583,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

75,916

51.217

 

51.217

50,000

 

50,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

41,685

41,637

 

41,637

42,000

 

42,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

218,457

674,181

 

674,181

675,000

 

675,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10063850  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

12,448,183

13,153,977

10,063,850

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,501,842

3,976,137

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,454.442

3 000 000

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

47.400

976 137

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10946341

9,177,840

5,236,500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9226900

7,776,500

5,236,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9226900

7,776,500

5,236,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 719 441

1 401 340

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 316 149

1 401 340

0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

            403292

0

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,134,060 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,246,396

1,134,060

შემოსავლები საკუთრებიდან

563,287

292,312

192,900

პროცენტები

394,599

140,000

0

რენტა

168,688

152,312

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

119,746

92,312

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

48,942

60,000

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

594,533

498,375

541,160

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

542,569

443,375

483,160

სანებართვო მოსაკრებელი

52,210

72,800

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

131

100

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

442,000

330 475

370 560

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

48,228

40,000

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

51 964

55 000

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

51 964

55 000

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,287

361,058

400,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

68,405

94,651

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
9 266 832 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2016წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,766,359

10,637,666

0

10,637,666

9,266,832

 

9,266,832

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,198,713

 

2,198,713

1,981,520

 

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

846,025

1,274,514

 

1,274,514

1,255,604

 

1,255,604

პროცენტი

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

3,004,706

3,766,314

 

3,766,314

3,722,440

 

3,722,440

გრანტები

280,995

364,646

 

364,646

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

224,194

 

224,194

253,175

 

253,175

სხვა ხარჯები

2,912,785

2 809 285

 

2 809 285

2,054,093

 

2,054,093

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6966778 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6966778 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის

 ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53561

14000

0

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 763325

6,240,564

4,495.337

განათლება

2793524

2 223,357

1,539,388

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

763 745

1 412088

932,053

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

65,263

0

სულ ჯამი

8 374 155

9,965,272

6,966,778

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

35 711

70 685

0

არაწარმოებული აქტივები

35 711

70 685

0

მიწა

35 711

70 685

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16247910 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების) დასახელება

2015-წლის ფაქტი

2016-წლის გეგმა

2017-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,765,108

0

2,765,108

3,147,302

0

3,147,302

2,568,170

0

2,568,170

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,765,108

0

2,765,108

3,147,302

0

3,147,302

2,568,170

0

2,568,170

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,737,468

0

2,737,468

2,922,302

0

2,922,302

2,515,170

0

2,515,170

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

27,640

0

27,640

225,000

0

225,000

53,000

0

53,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

87,328

0

87,328

97,800

0

97,800

89,000

0

89,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314,750

0

314,750

0

0

0

0

 

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

280,995

0

280,995

0

0

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

33,755

0

33,755

0

0

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,173,309

403,292

770,017

549,154

0

549,154

939,365

0

939,365

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

20,371

0

20,371

58,604

0

58,604

7045

ტრანსპორტი

1,173,309

403,292

770,017

528,783

0

528,783

880,761

0

880,761

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,173,309

403,292

770,017

528,783

0

528,783

880,761

0

880,761

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

523,307

0

523,307

663,988

0

663,988

456,900

0

456,900

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

195,400

0

195,400

254,000

0

254,000

254,000

0

254,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

150,586

0

150,586

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

327,907

0

327,907

259,402

0

259,402

202,900

0

202,900

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,551,335

1,316,149

5,235,186

7,482,547

1,401,340

6,081,207

5,909,448

0

5,909,448

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,066,927

0

2,066,927

1,542,186

0

1,542,186

1,210,091

0

1,210,091

7063

წყალმომარაგება

2,660,950

 

2,660,950

4,011,093

 

4,011,093

4,529,357

 

4,529,357

7064

გარე განათება

442,309

 

442,309

527,928

 

527,928

170,000

 

170,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,381,149

1,316,149

65,000

1,401,340

1,401,340

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72,383

 

72,383

179,733

 

179,733

330,316

 

330,316

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

72,383

 

72,383

179,733

0

179,733

330,316

0

330,316

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,701,093

0

1,701,093

2,460,083

0

2,460,083

1,467,003

0

1,467,003

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,276,860

0

1,276,860

810,500

0

810,500

327,723

0

327,723

7082

მომსახურება კულტეურის სფეროში

394,233

0

394,233

1,609,583

0

1,609,583

1,094,280

0

1,094,280

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი 

საქმაანობა

30,000

0

30,000

40,000

0

40,000

45,000

0

45,000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

 

0

709

განათლება

4,594,949

0

4,594,949

4,863,853

0

4,863,853

4,303,528

0

4,303,528

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,756,375

0

3,756,375

4,096,923

0

4,096,923

3,646,088

0

3,646,088

7092

ზოგადი განათლება

299,257

0

299,257

30,744

0

30,744

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

539,317

0

539,317

736,186

0

736,186

657,440

0

657,440

710

სოციალური დაცვა

382,660

0

382,660

1,158,478

0

1,158,478

184,180

0

184,180

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13,031

0

13,031

12,021

0

12,021

15,330

0

15,330

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

369,629

0

369,629

1,146,457

0

1,146,457

168,850

0

168,850

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,166,222

1,719,441

16,446,781

20,602,938

1,401,340

19,201,598

16,247,910

 

 

16,247,910

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 14,300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  14,300 ლარის ოდენობით,
  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება    0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია,
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41-აუზია 2100კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNIჩEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 41 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
• 2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
• ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში - 15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
•  კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
•  ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
•  კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.1.3   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ანახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმისჩანთის” შესაბამისად.
5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0109)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია  მათთვის ადგილზე ექიმამდელი  სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.  
5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.
5.1.7 PA ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11)
ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)
პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერთჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა - 10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული

კოდი

 

დასახელება

 

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის  გეგმა

სულ

 

მათ შორის

 

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის ასიგნებანი

18,193,813

20,783,118

1,401,340

19,381,778

16,247,910

0

16,247,910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

150

0

150

150

0

150

 

ხარჯები

9,792,067

10,637,666

0

10,637,666

9,266,832

0

9,266,832

 

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,198,713

0

2,198,713

1,981,520

0

1,981,520

 

საქონელი და მომსახურება

871,733

1,274,514

0

1,274,514

1,255,604

0

1,255,604

 

სუბსიდიები

3,004,706

3,766,314

0

3,766,314

3,722,440

0

3,722,440

 

გრანტები

280,995

364,646

0

364,646

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

224,194

0

224,194

253,175

0

253,175

 

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,809,285

0

2,809,285

2,054,093

0

2,054,093

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,374,155

9,965,272

1,401,340

8,563,932

6,966,778

0

6,966,778

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

14,300

0

14,300

 

ვალდებულებების კლება

27,591

180,180

0

180,180

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,765,059

3,322,482

0

3,322,482

2,565,170

0

2,565,170

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

144

 

144

144

 

144

 

ხარჯები

2,683,907

3,128,302

0

3,128,302

2,565,170

0

2,565,170

 

შრომის ანაზღაურება

2,212,202

2,126,933

 

2,126,933

1,916,920

 

1,916,920

 

საქონელი და მომსახურება

448,585

740,296

0

740,296

578,270

0

578,270

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

16,853

 

16,853

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

23,120

244,220

 

244,220

69,980

 

69,980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,561

14,000

 

14,000

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

27,591

180,180

 

180,180

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

725,022

752,333

 

752,333

665,180

 

665,180

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

29

 

29

29

 

29

 

ხარჯები

715,238

752,333

 

752,333

665,180

 

665,180

 

შრომის ანაზღაურება

621,361

525,788

 

525,788

479,570

 

479,570

 

საქონელი და მომსახურება

93,877

213,897

 

213,897

185,610

 

185,610

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

11,548

 

11,548

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

1,100

 

1,100

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,784

0

 

 

0

 

 

01 02

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,012,446

2,169,969

 

2,169,969

1,849,990

 

1,849,990

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

115

 

115

115

 

115

 

ხარჯები

1,968,669

2,155,969

 

2,155,969

1,849,990

 

1,849,990

 

შრომის ანაზღაურება

1,590,841

1,601,145

 

1,601,145

1,437,350

 

1,437,350

 

საქონელი და მომსახურება

354,708

526,399

 

526,399

392,660

 

392,660

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

5,305

 

5,305

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

23,120

23,120

 

23,120

19,980

 

19,980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,777

14,000

 

14,000

0

 

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

220,000

 

220,000

50,000

 

50,000

 

ხარჯები

0

220,000

 

220,000

50,000

 

50,000

 

სხვა ხარჯები

0

220,000

 

220,000

50,000

 

50,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და  სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

27,591

180,180

 

180,180

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

27,591

180,180

 

180,180

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება

402,078

97,800

0

97,800

89,000

0

89,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

402,078

97,800

0

97,800

89,000

0

89,000

 

შრომის ანაზღაურება

71,060

71,780

 

71,780

64,600

 

64,600

 

საქონელი და მომსახურება

16,268

26,020

0

26,020

24,400

0

24,400

 

გრანტები

280,995

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

0

 

0

0

 

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

87,328

97,800

 

97,800

89,000

 

89,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

87,328

97,800

 

97,800

89,000

 

89,000

 

შრომის ანაზღაურება

71,060

71,780

 

71,780

64,600

 

64,600

 

საქონელი და მომსახურება

16,268

26,020

 

26,020

24,400

 

24,400

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

33,755

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

33,755

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

 

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

280,995

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

280,995

0

 

0

0

 

0

 

გრანტები

280,995

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,275,591

8,700,689

1,401,340

7,299,349

7,308,713

0

7,308,713

 

ხარჯები

3,512,266

2,460,125

0

2,460,125

2,799,076

0

2,799,076

 

საქონელი და მომსახურება

381,172

458,200

0

458,200

430,000

0

430,000

 

სუბსიდიები

459,909

694,469

0

694,469

633,350

0

633,350

 

სხვა ხარჯები

2,671,185

1,307,456

0

1,307,456

1,735,726

0

1,735,726

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,763,325

6,240,564

1,401,340

4,839,224

4,495,337

0

4,495,337

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

14,300

0

14,300

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,173,309

500,085

0

500,085

880,761

0

880,761

 

ხარჯები

917,377

500,085

0

500,085

844,333

0

844,333

 

საქონელი და მომსახურება

7,259

13,000

0

13,000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

910,118

487,085

0

487,085

844,333

0

844,333

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255,932

0

0

0

36,428

0

36,428

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

249,847

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

53,365

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

53,365

0

 

 

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,482

0

 

 

0

 

 

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

856,753

487,085

0

487,085

844,333

0

844,333

 

ხარჯები

856,753

487,085

0

487,085

844,333

0

844,333

 

სხვა ხარჯები

856,753

487,085

 

487,085

844,333

 

844,333

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

7,259

13,000

 

13,000

0

 

0

 

ხარჯები

7,259

13,000

 

13,000

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

7,259

13,000

 

13,000

0

 

0

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

59,450

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,450

0

 

 

0

 

 

03 01 05

სოფელკაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუ ღელეზე ხიდის მოწყობა

0

0

 

0

36,428

 

36,428

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

36,428

 

36,428

03 02

სოფლის მეურნეობა

0

20,371

0

20,371

58,604

0

58,604

 

ხარჯები

0

20,371

0

20,371

58,604

0

58,604

 

სხვა ხარჯები

0

20,371

0

20,371

58,604

0

58,604

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

58,604

0

58,604

 

ხარჯები

0

0

0

0

58,604

0

58,604

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

58,604

 

58,604

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0

20,371

0

20,371

0

0

0

 

ხარჯები

 

20,371

0

20,371

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

20,371

 

20,371

0

 

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,102,282

8,180,233

1,401,340

6,778,893

6,369,348

0

6,369,348

 

ხარჯები

2,594,889

1,939,669

0

1,939,669

1,896,139

0

1,896,139

 

საქონელი და მომსახურება

373,913

445,200

0

445,200

430,000

0

430,000

 

სუბსიდიები

459,909

694,469

0

694,469

633,350

0

633,350

 

სხვა ხარჯები

1,761,067

800,000

 

800,000

832,789

 

832,789

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,507,393

6,240,564

1,401,340

4,839,224

4,458,909

0

4,458,909

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

0

14,300

 

14,300

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

442,309

527,928

 

527,928

170,000

 

170,000

 

ხარჯები

129,720

166,200

 

166,200

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

129,720

166,200

 

166,200

170,000

 

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312,589

361,728

 

361,728

0

 

0

03 03 01 01

განათების წერტების

მოვლა-ექსპლუატაცია

129,720

166,200

 

166,200

170,000

 

170,000

 

ხარჯები

129,720

166,200

 

166,200

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

129,720

166,200

 

166,200

170,000

 

170,000

03 03 01 09

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

21,260

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,260

 

 

 

 

 

 

03 03 01 10

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

12,000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000

 

 

 

 

 

 

03 03 01 11

ფერიაში გოგაძეების ჭების  იმართულებით გარე განათების მოწყობა

7,335

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,335

 

 

 

 

 

 

03 03 01 12

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

22,372

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,372

 

 

 

 

 

 

03 03 01 13

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე

გარე განათების მოწყობა

17,744

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,744

 

 

 

 

 

 

03 03 01 14

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

18,953

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,953

 

 

 

 

 

 

03 03 01 15

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

20,000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

 

 

 

 

 

 

03 03 01 16

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

6,145

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,145

 

 

 

 

 

 

03 03 01 17

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

13,647

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,647

 

 

 

 

 

 

03 03 01 18

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

13,521

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,521

 

 

 

 

 

 

03 03 01 19

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის

სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

35,646

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,646

 

 

 

 

 

 

03 03 01 20

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

6,945

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,945

0

 

 

0

 

 

03 03 01 21

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

21,951

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,951

 

 

 

 

 

 

03 03 01 22

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

34,190

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,190

 

 

 

 

 

 

03 03 01 23

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა

ერგეს მიმართულებით ცენტრალური

გზის  გარე განათების მოწყობა

14,449

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,449

 

 

 

 

 

 

03 03 01 24

გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

27,584

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,584

 

 

 

 

 

 

03 03 01 25

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

18,847

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,847

0

 

 

0

 

 

03 03 01 26

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

 

7,362

 

7,362

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,362

 

7,362

0

 

 

03 03 01 27

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

 

11,938

 

11,938

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11,938

 

11,938

0

 

 

03 03 01 28

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

 

18,314

 

18,314

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,314

 

18,314

0

 

 

03 03 01 29

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

 

30,028

 

30,028

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30,028

 

30,028

0

 

 

03 03 01 30

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

 

10,892

 

10,892

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,892

 

10,892

0

 

 

03 03 01 31

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

 

34,216

 

34,216

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34,216

 

34,216

0

 

 

03 03 01 32

სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

 

59,468

 

59,468

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59,468

 

59,468

0

 

 

03 03 01 33

სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

 

10,600

 

10,600

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

10,600

 

10,600

0

 

 

03 03 01 34

სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

 

37,177

 

37,177

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

37,177

 

37,177

0

 

 

03 03 01 35

სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

 

1,562

 

1,562

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,562

 

1,562

0

 

 

03 03 01 36

სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

 

35,680

 

35,680

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35,680

 

35,680

0

 

 

03 03 01 37

სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

 

2,413

 

2,413

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,413

 

2,413

0

 

 

03 03 01 38

სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

 

23,644

 

23,644

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,644

 

23,644

0

 

 

03 03 01 39

სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

 

8,400

 

8,400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,400

 

8,400

0

 

 

03 03 01 40

სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

 

8,834

 

8,834

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,834

 

8,834

0

 

 

03 03 01 41

თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

 

61,200

 

61,200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

61,200

 

61,200

0

 

 

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

208,598

269,000

 

269,000

254,000

 

254,000

 

ხარჯები

208,598

269,000

 

269,000

254,000

 

254,000

 

საქონელი და მომსახურება

208,598

269,000

 

269,000

254,000

 

254,000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

195,400

254,000

 

254,000

254,000

 

254,000

 

ხარჯები

195,400

254,000

 

254,000

254,000

 

254,000

 

საქონელი და მომსახურება

195,400

254,000

 

254,000

254,000

 

254,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

55,198

15,000

 

15,000

0

 

0

 

ხარჯები

13,198

15,000

 

15,000

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

13,198

15,000

 

15,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

0

 

 

0

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2,933,659

4,406,081

 

4,406,081

4,732,257

 

4,732,257

 

ხარჯები

459,909

642,819

 

642,819

498,900

 

498,900

 

სუბსიდიები

459,909

642,819

0

642,819

498,900

0

498,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,473,750

3,763,262

0

3,763,262

4,219,057

0

4,219,057

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

14,300

0

14,300

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

0

31,533

 

31,533

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

31,533

 

31,533

0

 

 

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

528,654

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528,654

0

 

 

0

 

 

03 03 03 09

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

272,709

244,402

 

244,402

202,900

 

202,900

 

ხარჯები

272,709

244,402

 

244,402

202,900

 

202,900

 

სუბსიდიები

272,709

244,402

 

244,402

202,900

 

202,900

03 03 03 14

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

67,250

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,250

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

121,239

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,239

0

 

 

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

96,646

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,646

0

 

 

0

 

 

03 03 03 18

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

18,347

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,347

0

 

 

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

42,336

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,336

0

 

 

0

 

 

03 03 03 20

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

89,999

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,999

0

 

 

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

28,366

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,366

0

 

 

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

162,074

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,074

0

 

 

0

 

 

03 03 03 23

მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

25,630

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,630

0

 

 

0

 

 

03 03 03 24

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის

სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

11,748

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,748

0

 

 

0

 

 

03 03 03 25

სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

21,139

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,139

0

 

 

0

 

 

03 03 03 26

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

144,152

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,152

0

 

 

0

 

 

03 03 03 27

სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

17,165

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,165

0

 

 

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

36,407

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,407

0

 

 

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

14,343

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,343

0

 

 

0

 

 

03 03 03 30

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

32,254

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,254

0

 

 

0

 

 

03 03 03 31

ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი  სახლებისათვის საკანალიზაციო

ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

22,108

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,108

0

 

 

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. . ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

20,874

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,874

0

 

 

0

 

 

03 03 03 33

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

84,146

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,146

0

 

 

0

 

 

03 03 03 34

თხილნარის მეურნეობაში  სეპტიკის მოწყობა

15,136

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,136

0

 

 

0

 

 

03 03 03 35

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

47,238

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,238

0

 

 

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

138,621

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,621

0

 

 

0

 

 

03 03 03 37

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

124,138

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,138

0

 

 

0

 

 

03 03 03 38

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

102,472

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,472

0

 

 

0

 

 

03 03 03 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის  რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

309,735

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,735

0

 

 

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე  წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

97,959

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,959

0

 

 

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

39,274

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,274

0

 

 

0

 

 

03 03 03 42

... ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

201,500

398,417

 

398,417

296,000

 

296,000

 

ხარჯები

187,200

398,417

 

398,417

296,000

 

296,000

 

სუბსიდიები

187,200

398,417

 

398,417

296,000

 

296,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,300

0

 

 

0

 

 

03 03 03 43

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-II ეტაპი

0

1,650,000

 

1,650,000

1,824,638

 

1,824,638

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,650,000

 

1,650,000

1,824,638

 

1,824,638

03 03 03 44

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.

0

57,708

 

57,708

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57,708

 

57,708

0

 

 

03 03 03 45

სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

0

150,956

 

150,956

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150,956

 

150,956

0

 

 

03 03 03 46

სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

0

170,000

 

170,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

170,000

 

170,000

0

 

 

03 03 03 47

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში  არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

0

97,500

 

97,500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97,500

 

97,500

0

 

 

03 03 03 48

სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

0

25,129

 

25,129

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25,129

 

25,129

0

 

 

03 03 03 49

სოფ. სარფში ცენტრალური  წყალსადენის რეკონსტრუქცია

0

52,277

 

52,277

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

52,277

 

52,277

0

 

 

03 03 03 50

სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

0

174,999

 

174,999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

174,999

 

174,999

0

 

 

03 03 03 51

სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

0

94,998

 

94,998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

94,998

 

94,998

0

 

 

03 03 03 52

სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

0

86,000

 

86,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86,000

 

86,000

0

 

 

03 03 03 53

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

0

199,693

 

199,693

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

199,693

 

199,693

0

 

 

03 03 03 54

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

0

14,810

 

14,810

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,810

 

14,810

0

 

 

03 03 03 55

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

0

5,825

 

5,825

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5,825

 

5,825

0

 

 

03 03 03 56

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

0

112,112

 

112,112

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

112,112

 

112,112

0

 

 

03 03 03 57

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

0

5,728

 

5,728

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5,728

 

5,728

0

 

 

03 03 03 58

სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი  ორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

0

14,923

 

14,923

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,923

 

14,923

0

 

 

03 03 03 59

სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

0

11,998

 

11,998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11,998

 

11,998

0

 

 

03 03 03 60

სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

126,613

 

126,613

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

126,613

 

126,613

0

 

 

03 03 03 61

სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

55,622

 

55,622

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

55,622

 

55,622

0

 

 

03 03 03 62

სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

36,379

 

36,379

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

36,379

 

36,379

0

 

 

03 03 03 63

სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

9,200

 

9,200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,200

 

9,200

0

 

 

03 03 03 64

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

0

93,070

 

93,070

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

93,070

 

93,070

0

 

 

03 03 03 65

სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

50,037

 

50,037

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,037

 

50,037

0

 

 

03 03 03 66

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის  სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

183,814

 

183,814

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

183,814

 

183,814

0

 

 

03 03 03 67

სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

150,072

 

150,072

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150,072

 

150,072

0

 

 

03 03 03 68

სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

0

102,266

 

102,266

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

102,266

 

102,266

0

 

 

03 03 03 70

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

0

0

 

0

268,966

 

268,966

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

268,966

 

268,966

03 03 03 71

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

0

0

 

0

193,709

 

193,709

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

193,709

 

193,709

03 03 03 72

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის 100 ტონიანი  რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

0

0

 

0

190,464

 

190,464

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

190,464

 

190,464

03 03 03 73

არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების დამონტაჟება

0

0

 

0

456,139

 

456,139

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

456,139

 

456,139

03 03 03 74

სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი

0

0

 

0

1,000,000

 

1,000,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1,000,000

 

1,000,000

03 03 03 75

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაობი

0

0

 

0

135,185

 

135,185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

135,185

 

135,185

03 03 03 76

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

0

0

 

0

149,956

 

149,956

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

149,956

 

149,956

03 03 03 77

სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებოკაპიტალისშენატანი

0

0

 

0

14,300

 

14,300

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

14,300

 

14,300

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,264,269

2,815,574

1,401,340

1,414,234

972,641

0

972,641

 

ხარჯები

1,761,067

800,000

0

800,000

832,789

0

832,789

 

სხვა ხარჯები

1,761,067

800,000

0

800,000

832,789

0

832,789

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,503,202

2,015,574

1,401,340

614,234

139,852

0

139,852

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

84,879

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

ხარჯები

84,879

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

სხვა ხარჯები

84,879

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,316,149

1,401,340

1,401,340

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,316,149

1,401,340

1,401,340

 

0

 

 

03 03 04 04

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

50,880

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,880

0

 

 

0

 

 

03 03 04 06

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

27,668

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,668

0

 

 

0

 

 

03 03 04 07

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

24,443

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,443

0

 

 

0

 

 

03 03 04 08

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

24,862

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,862

0

 

 

0

 

 

03 03 04 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

59,200

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,200

0

 

 

0

 

 

03 03 04 11

სამშენებლო მასალების შეძენა

65,000

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

65,000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

65,000

0

 

 

0

 

 

03 03 04 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

1,611,188

700,000

 

700,000

732,789

 

732,789

 

ხარჯები

1,611,188

700,000

 

700,000

732,789

 

732,789

 

სხვა ხარჯები

1,611,188

700,000

 

700,000

732,789

 

732,789

03 03 04 13

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

86,571

 

86,571

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86,571

 

86,571

0

 

 

03 03 04 14

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

65,400

 

65,400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

65,400

 

65,400

0

 

 

03 03 04 15

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

22,799

 

22,799

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

22,799

 

22,799

0

 

 

03 03 04 16

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

 

73,250

 

73,250

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

73,250

 

73,250

0

 

 

03 03 04 17

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

61,970

 

61,970

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

61,970

 

61,970

0

 

 

03 03 04 18

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

 

58,000

 

58,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

58,000

 

58,000

0

 

 

03 03 04 19

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

35,456

 

35,456

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35,456

 

35,456

0

 

 

03 03 04 20

სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

 

138,812

 

138,812

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

138,812

 

138,812

0

 

 

03 03 04 21

სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

 

28,698

 

28,698

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

28,698

 

28,698

0

 

 

03 03 04 22

გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

8,058

 

8,058

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,058

 

8,058

0

 

 

03 03 04 23

ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

 

8,968

 

8,968

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8,968

 

8,968

0

 

 

03 03 04 24

მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

 

4,700

 

4,700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,700

 

4,700

0

 

 

03 03 04 25

ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

 

4,200

 

4,200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,200

 

4,200

0

 

 

03 03 04 26

სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

 

4,270

 

4,270

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,270

 

4,270

0

 

 

03 03 04 27

სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

 

13,082

 

13,082

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13,082

 

13,082

0

 

 

03 03 04 28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

 

0

 

0

139,852

 

139,852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

139,852

 

139,852

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

211,447

110,000

 

110,000

106,000

 

106,000

 

ხარჯები

35,595

10,000

 

10,000

6,000

 

6,000

 

საქონელი და მომსახურება

35,595

10,000

 

10,000

6,000

 

6,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,852

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების  ხარჯები

27,640

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

27,640

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

 

საქონელი და მომსახურება

27,640

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

7,955

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

7,955

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

 

საქონელი და მომსახურება

7,955

5,000

 

5,000

3,000

 

3,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო

დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

175,852

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,852

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის

სასაფლაოები

0

51,650

 

51,650

134,450

 

134,450

 

ხარჯები

0

51,650

 

51,650

134,450

 

134,450

 

სუბსიდიები

 

51,650

 

51,650

134,450

 

134,450

04 00

განათლება

4,070,632

4,162,667

 

4,162,667

3,681,088

 

3,681,088

 

ხარჯები

1,277,108

1,929,310

 

1,929,310

2,141,700

 

2,141,700

 

სუბსიდიები

1,262,108

1,894,310

0

1,894,310

2,106,700

0

2,106,700

 

სხვა ხარჯები

15,000

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,793,524

2,233,357

 

2,233,357

1,539,388

 

1,539,388

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3,756,375

4,096,923

 

4,096,923

3,646,088

 

3,646,088

 

ხარჯები

1,262,108

1,894,310

 

1,894,310

2,106,700

 

2,106,700

 

სუბსიდიები

1,262,108

1,894,310

 

1,894,310

2,106,700

 

2,106,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,494,267

2,202,613

 

2,202,613

1,539,388

 

1,539,388

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1,294,293

1,976,510

 

1,976,510

2,106,700

 

2,106,700

 

ხარჯები

1,262,108

1,894,310

 

1,894,310

2,106,700

 

2,106,700

 

სუბსიდიები

1,262,108

1,894,310

 

1,894,310

2,106,700

 

2,106,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,185

82,200

 

82,200

0

 

 

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

2,462,082

2,120,413

 

2,120,413

1,539,388

 

1,539,388

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,462,082

2,120,413

0

2,120,413

1,539,388

0

1,539,388

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18,154

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,154

0

 

 

0

 

 

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

327,274

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327,274

0

 

 

0

 

 

04 01 02 03

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18,442

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,442

0

 

 

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ზედა მახოში  120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

265,898

255,592

 

255,592

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,898

255,592

 

255,592

0

 

 

04 01 02 05

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

141,315

401,284

 

401,284

410,000

 

410,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,315

401,284

 

401,284

410,000

 

410,000

04 01 02 07

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

4,700

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,700

0

 

 

0

 

 

04 01 02 08

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში

საბავშვო ბაღის მოწყობა

331,442

155,474

 

155,474

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331,442

155,474

 

155,474

0

 

 

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

697,477

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,477

0

 

 

0

 

 

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

207,715

368,000

 

368,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,715

368,000

 

368,000

0

 

 

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

188,300

334,699

 

334,699

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188,300

334,699

 

334,699

0

 

 

04 01 02 12

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

140,818

45,312

 

45,312

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,818

45,312

 

45,312

0

 

 

04 01 02 13

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29,496

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,496

0

 

 

0

 

 

04 01 02 14

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

17,854

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,854

0

 

 

0

 

 

04 01 02 15

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

44,706

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,706

0

 

 

0

 

 

04 01 02 16

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

28,491

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,491

0

 

 

0

 

 

04 01 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა I- II ეტაპი

0

396,898

 

396,898

183,390

 

183,390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

396,898

 

396,898

183,390

 

183,390

04 01 02 18

თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

29,799

 

29,799

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29,799

 

29,799

0

 

 

04 01 02 19

განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

31,800

 

31,800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31,800

 

31,800

0

 

 

04 01 02 20

სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

0

44,555

 

44,555

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44,555

 

44,555

0

 

 

04 01 02 21

სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

0

57,000

 

57,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57,000

 

57,000

0

 

 

04 01 02 22

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

 

0

945,998

 

945,998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

945,998

 

945,998

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

314,257

65,744

 

65,744

35,000

 

35,000

 

ხარჯები

15,000

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

 

სხვა ხარჯები

15,000

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,257

30,744

 

30,744

0

 

0

04 02 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

15,000

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

 

ხარჯები

15,000

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

 

სხვა ხარჯები

15,000

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

04 02 06

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

47,468

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,468

0

 

 

0

 

 

04 02 07

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

18,447

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,447

0

 

 

0

 

 

04 02 08

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

112,186

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,186

0

 

 

0

 

 

04 02 09

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

23,449

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,449

0

 

 

0

 

 

04 02 10

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

97,707

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,707

0

 

 

0

 

 

04 02 11

სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

0

30,744

 

30,744

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,744

 

30,744

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,225,410

3,161,269

 

3,161,269

2,089,443

 

2,089,443

 

ხარჯები

1,461,665

1,749,181

 

1,749,181

1,157,390

 

1,157,390

 

სუბსიდიები

1,272,355

1,177,535

 

1,177,535

982,390

 

982,390

 

გრანტები

0

364,646

 

364,646

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

189,310

207,000

 

207,000

175,000

 

175,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

763,745

1,412,088

 

1,412,088

932,053

 

932,053

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

736,633

2,001,680

0

2,001,680

1,446,260

0

1,446,260

 

ხარჯები

727,622

869,092

 

869,092

766,930

 

766,930

 

სუბსიდიები

669,626

803,092

0

803,092

711,930

0

711,930

 

სხვა ხარჯები

57,996

66,000

0

66,000

55,000

0

55,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,011

1,132,588

0

1,132,588

679,330

0

679,330

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის

სახელოვნებო სკოლა

342,400

392,097

 

392,097

351,980

 

351,980

 

ხარჯები

336,300

392,097

 

392,097

351,980

 

351,980

 

სუბსიდიები

336,300

392,097

 

392,097

351,980

 

351,980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,100

0

 

 

0

 

 

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

336,237

410,995

 

410,995

359,950

 

359,950

 

ხარჯები

333,326

410,995

 

410,995

359,950

 

359,950

 

სუბსიდიები

333,326

410,995

 

410,995

359,950

 

359,950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,911

0

 

 

0

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

57,996

66,000

 

66,000

55,000

 

55,000

 

ხარჯები

57,996

66,000

 

66,000

55,000

 

55,000

 

სხვა ხარჯები

57,996

66,000

 

66,000

55,000

 

55,000

05 01 05

სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

213,839

 

213,839

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

213,839

 

213,839

0

 

 

05 01 06

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

837,555

 

837,555

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

837,555

 

837,555

0

 

 

05 01 07

ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

0

81,194

 

81,194

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

81,194

 

81,194

0

 

 

05 01 08

სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია II ეტაპი

0

0

 

0

309,330

 

309,330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

309,330

 

309,330

05 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

0

0

 

0

370,000

 

370,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

370,000

 

370,000

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30,000

40,000

 

40,000

45,000

 

45,000

 

ხარჯები

30,000

40,000

 

40,000

45,000

 

45,000

 

სხვა ხარჯები

30,000

40,000

 

40,000

45,000

 

45,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,458,777

1,119,589

 

1,119,589

598,183

 

598,183

 

ხარჯები

704,043

840,089

 

840,089

345,460

 

345,460

 

სუბსიდიები

602,729

374,443

 

374,443

270,460

 

270,460

 

გრანტები

0

364,646

 

364,646

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

101,314

101,000

 

101,000

75,000

 

75,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754,734

279,500

0

279,500

252,723

0

252,723

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

181,917

309,089

 

309,089

270,460

 

270,460

 

ხარჯები

181,917

309,089

 

309,089

270,460

 

270,460

 

სუბსიდიები

181,917

309,089

 

309,089

270,460

 

270,460

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

101,314

101,000

 

101,000

75,000

 

75,000

 

ხარჯები

101,314

101,000

 

101,000

75,000

 

75,000

 

სხვა ხარჯები

101,314

101,000

 

101,000

75,000

 

75,000

05 03 03

... საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

420,812

65,354

 

65,354

0

 

0

 

ხარჯები

420,812

65,354

 

65,354

0

 

0

 

სუბსიდიები

420,812

65,354

 

65,354

0

 

 

05 03 04

()იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

364,646

 

364,646

0

 

0

 

ხარჯები

0

364,646

 

364,646

0

 

0

 

გრანტები

 

364,646

 

364,646

0

 

 

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

754,734

279,500

 

279,500

252,723

 

252,723

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

754,734

279,500

0

279,500

252,723

0

252,723

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0

16,780

 

16,780

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

16,780

 

16,780

0

 

 

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

651,917

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651,917

0

 

 

0

 

 

05 03 05 03

მინიმოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში

23,490

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,490

0

 

 

0

 

 

05 03 05 04

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინიმოედნის მოწყობა

79,327

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,327

0

 

 

0

 

 

05 03 05 05

სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

0

48,543

 

48,543

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48,543

 

48,543

0

 

 

05 03 05 06

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

0

19,797

 

19,797

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19,797

 

19,797

0

 

 

05 03 05 07

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

0

49,998

 

49,998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,998

 

49,998

0

 

 

05 03 05 08

სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

0

38,391

 

38,391

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38,391

 

38,391

0

 

 

05 03 05 09

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

0

105,991

 

105,991

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

105,991

 

105,991

0

 

 

05 03 05 11

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობა

0

0

 

0

223,000

 

223,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

223,000

 

223,000

05 03 05 12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

0

0

 

0

29,723

 

29,723

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

29,723

 

29,723

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

455,043

1,338,211

 

1,338,211

514,496

 

514,496

 

ხარჯები

455,043

1,272,948

 

1,272,948

514,496

 

514,496

 

საქონელი და მომსახურება

25,708

49,998

 

49,998

222,934

 

222,934

 

სუბსიდიები

10,334

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,831

207,341

0

207,341

253,175

0

253,175

 

სხვა ხარჯები

14,170

1,015,609

0

1,015,609

38,387

0

38,387

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65,263

0

65,263

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

72,383

179,733

 

179,733

330,316

 

330,316

 

ხარჯები

72,383

114,470

 

114,470

330,316

 

330,316

 

საქონელი და მომსახურება

25,708

49,998

 

49,998

222,934

 

222,934

 

სუბსიდიები

10,334

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,171

25,000

 

25,000

68,995

0

68,995

 

სხვა ხარჯები

14,170

39,472

 

39,472

38,387

0

38,387

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65,263

0

65,263

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25,708

49,998

 

49,998

66,267

 

66,267

 

ხარჯები

25,708

49,998

 

49,998

66,267

 

66,267

 

საქონელი და მომსახურება

25,708

49,998

 

49,998

66,267

 

66,267

 

    სამედიცინო ხარჯები

25,708

49,998

 

49998

66,267

 

66,267

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

10,334

15,960

 

15,960

15,960

 

15,960

 

ხარჯები

10,334

15,960

 

15,960

15,960

 

15,960

 

სუბსიდიები

10,334

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

15,960

 

15,960

15,960

 

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

14,170

23,512

 

23,512

22,427

 

22,427

 

ხარჯები

14,170

23,512

 

23,512

22,427

 

22,427

 

სხვა ხარჯები

14,170

23,512

 

23,512

22,427

 

22,427

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

22,171

25,000

 

25,000

23,964

 

23,964

 

ხარჯები

22,171

25,000

 

25,000

23,964

 

23,964

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,171

25,000

 

25,000

23,964

 

23,964

06 01 06

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია

0

50,976

 

50,976

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

50,976

 

50,976

0

 

 

06 01 07

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

7,298

 

7,298

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7,298

 

7,298

0

 

 

06 01 08

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

6,989

 

6,989

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,989

 

6,989

0

 

 

06 01 09

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0

0

 

0

156,667

 

156,667

 

ხარჯები

0

0

 

0

156,667

 

156,667

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

0

156,667

 

156,667

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

156,667

 

156667

06 01 10

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

 

0

23,769

 

23,769

 

ხარჯები

0

0

 

0

23,769

 

23,769

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

23,769

 

23,769

06 01 11

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

 

0

21,262

 

21,262

 

ხარჯები

0

0

 

0

21,262

 

21,262

 

სოციალური უზრუნველყ