დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.169.016289
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
22/12/2016
ვებგვერდი, 29/12/2016
190020020.35.169.016289
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2016 - 10/01/2017)

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2016 წლის 22 დეკემბერი

ქ. დედოფლისწყარო

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე და  25-ე მუხლების    შესაბამისად   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი  დანართის შესაბამისად  (დანართი დადგენილებას თან ერთვის).
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №52 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 22/12/2015 წ,  190020020.35.169.016255).
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს  2017 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 4
დადგენილების გასაჩივრება შეიძლება სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ. სიღნაღი, ცოტნე დადიანის ქ. № 15), უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზვიად ჯავახიშვილიდანართი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტი

თავი I
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8189.5

2459.1

5730.4

7473.5

2548.6

4924.9

5154.5

 

5154.5

გადასახადები

1639.8

0.0

2639.8

1904.1

0.0

1904.1

2940.0

 

2940.0

გრანტები

4384.6

2459.1

1925.5

4310.8

2548.6

1762.2

814.5

 

814.5

სხვა შემოსავლები

1165.1

0.0

1165.1

1258.6

0.0

1258.6

1400.0

 

1400.0

ხარჯები

5445.5

40.0

5405.5

5866.4

 

5866.4

5634.6

 

5634.6

შრომის ანაზღაურება

1221.7

0.0

1221.7

1328.0

 

1328.0

1200.0

 

1200.0

საქონელი და მომსახურება

1190.7

0.0

1190.7

1582.9

 

1582.9

1494.0

 

1494.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

                 

პროცენტი

                 

სუბსიდიები

2244.3

0.0

2244.3

2606.5

 

2606.5

2625.6

 

2625.6

გრანტები

500.4

0.0

500.4

           

სოციალური უზრუნველყოფა

288.4

40.0

248.4

347.0

 

347.0

313.0

 

313.0

სხვა ხარჯები

     

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

საოპერაციო სალდო

2744.0

2419.1

324.9

1370.4

1604.1

-941.5

-480.1

 

-480.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2960.2

2394.1

566.1

3680.3

2651.5

1028.8

-14.0

 

-14.0

ზრდა

2997.5

2394.1

603.4

3453.6

3690.3

1038.8

6.0

 

6.0

კლება

37.3

0.0

37.3

10.0

0.0

10.0

20.0

 

20.0

მთლიანი სალდო

-216.2

25.0

-241.2

-2073.2

-102.9

-1970.3

-466.1

 

-466.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-216.2

25.0

-241.2

-2073.2

-102.9

-1970.3

     

ზრდა

25.0

25.0

0.0

           

ვალუტა და დეპოზიტები

25.0

25.0

0.0

           

კლება

241.2

 

241.2

2073.2

102.9

1970.3

     

ვალუტა და დეპოზიტები

241.2

 

241.2

           

ბალანსი

                 

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8226.9

7483.5

2548.6

4934.9

5174.5

 

5174.5

შემოსავლები

8189.6

7473.5

2548.6

4924.9

5154.5

 

5154.5

არაფინანსური აქტივების კლება

37.3

10.0

 

10.0

20.0

 

20.0

გადასახდელები

8443.0

9556.7

2651.5

6905.2

5640.6

 

5640.6

ხარჯები

5445.5

5866.4

 

5866.4

5634.6

 

5634.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2997.5

3690.3

2651.5

1038.8

6.0

 

6.0

ფინანსური აქტივების  კლება

37.3

10.0

 

10.0

20.0

 

20.0

ვალდებულებების კლება

             

ნაშთის ცვლილება

-216.1

-2073.2

-102.9

-1970.3

--466.1

 

-466.1

 


მუხლი 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5154.5  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8189,6

7473.5

2548,6

4924.9

5154.5

 

5154.5

გადასახადები

2639,9

1904,1

 

1904,1

2940.0

 

2940.0

გრანტები

4384,6

4310,8

2548,6

1762,2

814.5

 

814.5

სხვა შემოსავლები

1165,1

1258.6

 

1258.6

1400.0

 

1400.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2639,9

1904,1

 

1904,1

2940.0

 

2940.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

370,0

 

370,0

440.0

 

440.0

ქონების გადასახადი

2639,9

1534,1

 

1534,1

2500.0

 

2500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

123,3

120,0

 

120,0

150.0

 

150.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8,3

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2397,8

1384,5

 

1384,5

2320.0

 

2320.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

110,3

27,6

 

27,6

28,0

 

28,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

             

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 814.5 ათასი ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

გრანტები

4384,6

4310,8

814.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4384,6

4310,6

814.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1925,5

1762,2

814.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1740,5

1577,2

629.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185,0

185,0

185,0

სხვა პროექტები

     

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2459,1

2548,6

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

2015,6

2130,3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

443,5

418,3

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

     

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1400.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

201წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1165,1

1258.6

1400.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

929,4

1109.2

1296.0

პროცენტები

185,0

150,0

150,0

რენტა

744,4

700,0

1146.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

736,3

959.2

1136.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,1

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების  რეალიზაცია

56,8

44,4

44,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

51,2

41,4

41,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,1

1,0

1,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,4

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

46,9

40,0

40,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,6

3,0

3,0

 შერეული და სხვა აკლასიფიცირებული შემოსავლები

77,9

5,0

10,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

101,0

100,0

50,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5634.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5445,5

5866.4

 

5866.4

5634.6

 

5634.6

შრომის ანაზღაურება

1221,7

1328,0

 

1328,0

1200.0

 

1200.0

საქონელი და მომსახურება

1190,7

1582.9

 

1582.9

1494.0

 

1494.0

               

სუბსიდიები

2244,3

2606,5

 

2606,5

2625.6

 

2625.6

გრანტები

500,4

           

სოციალური უზრუნველყოფა

288,4

347,0

 

347,0

313.0

 

313.0

სხვა ხარჯები

 

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -14.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2997,5

3690.3

6.0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

37,3

10,0

20,0

ძირითადი აქტივები

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

მიწა

 

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1737.7

2332.0

1767.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1730.2

2319.0

1757.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1730.2

2269.0

1707.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

50.0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.0

5.0

4.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.0

5.0

4.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

     

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.5

8.0

6.0

702

თავდაცვა

93.1

108.4

100.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

511.1

   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

     

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

511.1

   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

914.8

1932.5

75.0

7045

ტრანსპორტი

914.8

1932.5

75.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

914.8

1932.5

75.0

705

გარემოს დაცვა

647.6

568.9

550.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

517.1

525.0

550.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

130.5

43.9

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

     

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1588.5

1042.8

210.0

7061

ბინათმშენებლობა

1.9

36.0

 

7063

წყალმომარაგება

1081.2

216.5

 

7064

გარე განათება

260.1

581.8

210.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

245.3

208.5

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82.5

96.4

90.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82.5

96.4

90.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1238.9

1224.9

975.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

309.7

399.4

245.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

832.9

721.5

636.6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.0

72.0

65.0

7084

ახალგაზრდული და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

26.3

32.0

29.0

709

განათლება

1147.6

1657.8

1300.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1147.6

1657.8

1300.0

710

სოციალური დაცვა

481.2

593.0

573.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

476.1

590.0

570.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5.1

3.0

3,0

 

სულ

8443.0

9556.7

5640.6

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -466.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 85,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  – 100,0 ათასი ლარი.

 1.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

108,4

100.0

108,4

108,4

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

       

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

108,4

100.0

108,4

108,4

 

)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                         

 • საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები და გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

835.0

930.0

930.0

930.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

75.0

80.0

80.0

80.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

760.0

850.0

850.0

850.0

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

       

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

       

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

210.0

230.0

230.0

230.0

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

550.0

620.0

620.0

620.0

03 02 05

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

       

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

       

 

 ა)   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება  და შესაკეთებელი გზების რეაბილიტაცია. 2017 წელს დაგეგმილია ქ. დედოფლისწყაროში  არსებული შიდა  გზების ორმოული შეკეთება და მოასფალტება, სოფლებში არსებული ასფალტის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია, გრუნტოვანი გზების მოხრეშვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.

შედეგების  შეფასების  ინდიკატორები:

 • საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

 

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილობრივი დასუფთავება,   ქ. დედოფლისწყაროში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოწესრიგდება და გარკვეულ ქუჩებზე მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემები, აგრეთვე სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებს და ამორტიზებულ წყალმომარაგების სისტემებს.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • მოსახლეობის საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება;
 • განათებული ქალაქი და სოფლები;
 • გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • საცხოვრებელი კორპუსების მდგომარეობა;
 • ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
 • საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 80%-ით გათავისუფლებული ქალაქი და ნაწილობრივ გათავისუფლებული სოფლების ტერიტორია.

 

  ბ.ა)  ბინათმშენებლობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საექსპერტო მომსახურება 2017 წელში განსახორციელებელ პროექტებზე.

 

ბ.ბ) წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია;

 

ბ.გ) გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელის მოწყობა, კერძოდ: ქ. დედოფლისწყაროში მთელ რიგ ქუჩებზე გარე განათების მოწყობა,

 

ბ.დ) გარემოსდაცვითი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარემოსდაცვითი  ღონისძიებებიდან დასუფთავების სამუშაოები და საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს. ეკოლოგიური და სანიტარიული ნორმების დაცვის მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ქ. დედოფლისწყაროდან და სოფლებიდან: ზემო მაჩხაანი, არბოშიკი, მირზაანი, ოზაანი, გამარჯვება, ხორნაბუჯი და სამრეკლო, გრაფიკის შესაბამისად, დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ქ. დედოფლისწყაროსა და  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწესრიგდება  და მოეწყობა საკანალიზაციო და სანიაღვრე  სისტემები.

                     

გ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, აგრეთვე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების იერსახე შელახულია და აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მათი რეაბილიტაცია, დედოფლისწყაროსა და  სოფლებში  აგრეთვე  მთელ რიგ სოფლებში მოხდება მოსაცდელის რეაბილიტაცია, ნაგავსაყრელების გაწმენდა, მინისპორტული მოედნების მოწყობა და ა.შ.

 

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
 • გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები  და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.

მუხლი 18. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)
სკოლამდელ განათლებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი  როლი ენიჭება, აღნიშნული პრიორიტეტის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1300.0

1400.0

1400.0

1400.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1300.0

1400.0

1400.0

1400.0

 

1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 

აღნიშნული  პროგრამით შესაბამისად საბავშვო-ბაგა ბაღებში ხორციელდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება, ზრუნვა ჰიგიენასა და კვებაზე, აღსაზრდელის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 942 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები:

 • ფიზიკურად ჯანმრთელი, სრულყოფილი, ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული მომავალი თაობის აღზრდა.

შედეგების  შეფასების ინდიკატორები:

 • მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი 05 00)
როგორც ბოლო წლების განმავლობაში, ისე მომდევნო პერიოდშიც მუნიციპალიტეტის  კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, ნიჭიერი სპორტსმენების მხარდაჭერა სხვადასხვა ჩემპიონატებში. ჩატარდება საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება   უზრუნველყოფს ქართული ფოლკლორული ხელოვნების შენარჩუნებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმის,  ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

975.6

1201.6

1201.6

1201.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

245.0

300.0

300.0

300.0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

245.0

300.0

300.0

300.0

05 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

       

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

636.6

776.6

776.6

776.6

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

566.6

676.6

676.6

676.6

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

70.0

100.0

100.0

100.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

29.0

40.0

40.0

40.0

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65.0

85.0

85.0

85.0

 

) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირებზე, საქართველოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები და მოხდება მათი დაფინანსება:

 • ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭიდაობა სამბოში;
 • ძალოსნობა;
 • ფეხბურთი;
 • კალათბურთი;
 • კიკბოქსინგი;
 • რაგბი.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • სპორტსმენთა მიერ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა ;

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სპორტული წარმატებებისათვის ხელშეწყობა;

 

 ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო დაფინანსება, ქვეყნის მასშტაბით ფესტივალებსა და სხვა კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა და საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში;

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა;

 

 .) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რაიონული საბიბლიოთეკო გაერთიანების, რომელიც მოიცავს 1 რაიონულ და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკას, დაფინანსება. ბიბლიოთეკებში აქტიურად ხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (მკითხველთა) ინტერესების შესწავლა, ამ მიზნით ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები:

 • ლიტერატურული დილა
 • მკითხველთა კონფერენცია
 • თემატური საღამოები
 • წიგნის განხილვა
 • თემატური გამოფენები

 პროგრამის ფარგლებში მოხდება ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის (ანტიკვარული და კულტუროლოგიური) ნივთების დაცვა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა, არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლების აღწერა, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ძეგლის სტატუსი, მუზეუმი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს არქეოლოგიურ გათხრებში, რომელთა მიზანია მატერიალური ნაშთების მოკვლევა და მათზე სამეცნიერო ანგარიშების მომზადება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობისათვის ისტორიული ძეგლების უკეთ გაცნობის მიზნით მოეწყობა ლექცია-სემინარები, ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენციები.

 

 .) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერითა და წახალისებით, მხატვრული კოლექტივების: ქორეოგრაფიული ანსამბლები: „შირაქი“, „ხორნაბუჯი“ და „იმედი“; ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლები: „ქიზიყი“, „მანდილი“ და „ხორნაბუჯი“; თეატრალური კოლექტივი „ბარის ფშავლები“ და ბავშვთა თეატრალური სტუდია „არლეკინოს“ მონაწილეობით იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე მოეწყობა სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობისა და დათვალიერების მიზნით ექსკურსიები, მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალებში, შეიქმნება ახალგაზრდული კლუბები, საჯარო სკოლებში ჩატარდება ლექცია-სემინარები, ჩატარდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამოჩენილ ადამიანებთან, ჩატარდება კონკურსი „წიგნი ჩემი მეგობარია“, „ვინ უკეთ იცნობს საქართველოს“, ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება დისკოთეკები.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ახალგაზრდობის ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •  მოზარდი თაობისთვის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაზეთ „შირაქის“ გამოცემა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს, გაზეთის მიზანს წარმოადგენს ინფორმაციის მოძიება, მიღება, შექმნა, შენახვა და დამუშავება. თვითმმართველი ორგანო გამოცემის საშუალებით თანამშრომლობს საზოგადოების ფართო ფენებთან-გაზეთის მეშვეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეცნობა ბიუჯეტის პროექტს და მონაწილეობს საჯარო განხილვაში, თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

 

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • გაზეთი მედიატორის როლს ასრულებს ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
 • გაზეთი „შირაქის“ საშუალებით დედოფლისწყაროელები ეცნობიან მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებს;

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 •  ობიექტური და გადამოწმებული ინფორმაციის მიღება, გავრცელება.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)
1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ორგ.კოდი

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

663.0

731.0

731.0

731.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

90.0

100.0

100.0

100.0

06 02

სოციალური პროგრამები

573.0

631.0

631.0

631.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

       

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

350.0

398.0

398.0

398.0

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

220.0

230.0

230.0

230.0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.0

3.0

3.0

3.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

       

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისთვის მწერების და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

 

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

 

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის პირთა ოჯახების, ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა ყოველთვიურად 8-12 ლარის ოდენობით (400 ბენეფიციარი);
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარება, რომელიც დაიბადა მუნიციპალიტეტის სტაციონარში ან დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ბავშვი დაიბადა სხვა სტაციონარში, გათვალისწინებულია 300 ლარის ოდენობით;
 • ონკოლოგიური, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული მკურნალობის დაფინანსება, რომლის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური დახმარების კომისია;
 • ხანძრით, მიწისძვრით და ბუნებრივი კატასტროფით, სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებულები და ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს - 75 ლარი ყოველთვიურად, ბინის ქირის დასაფარად.

 

ბ.ბ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 250 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

 ბ.გ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით.

უცხო ქვეყანაში საძიებო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებისას აღმოჩენილი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპული მეომრის ნეშთის დაკრძალვის (გადმოსვენების) ხარჯი 3000 ლარი ერთჯერადად.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

8443.0

2434.1

6008.9

9556.7

2651.5

6905.2

5640.6

 

5640.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

 

114

130

 

130

130

 

130

 

ხარჯები

5445.5

40.0

5405.5

5866.4

 

5866.4

5634.6

 

5634.6

 

შრომის ანაზღაურება

1221.7

 

1221.7

1328.0

 

1328.0

1200.0

 

1200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2997.5

2394.1

603.4

3690.3

2651.5

1038.8

6.0

 

6.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1737.7

 

1737.7

2332.0

25.5

2306.5

1767.0

 

1767.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

 

114

121

 

121

121

 

121

 

ხარჯები

1609.9

 

1609.9

1993.5

 

1993.5

1761.0

 

1761.0

 

შრომის ანაზღაურება

1139.8

 

1139.8

1251.0

 

1251.0

1130.0

 

1130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.8

 

127.8

338.5

25.5

313.0

6.0

 

6.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

530.1

 

530.1

627.4

 

627.4

541.0

 

541.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

21

23

 

23

23

 

23

 

ხარჯები

526.9

 

526.9

623.4

 

623.4

540.0

 

540.0

 

შრომის ანაზღაურება

351.2

 

351.2

360.0

 

360.0

325.0

 

325.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

 

3.2

4.0

 

4.0

1.0

 

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1200.1

 

1200.1

1641.6

25.5

1616.1

1166.0

 

1166.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

 

93

98

 

98

98

 

98

 

ხარჯები

1075.5

 

1075.5

1307.1

 

1307.1

1161.0

 

1161.0

 

შრომის ანაზღაურება

788.6

 

788.6

891.0

 

891.0

805.0

 

805.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.6

 

124.6

334.5

25.5

309.0

5.0

 

5.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

     

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

     

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

01 05

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

4,0

 

4,0

5,0

 

5,0

4.0

 

4.0

01 06

კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო

                 
 

ხარჯები

                 

01 09

ჰერალდიკა

3.5

 

3.5

8.0

 

8.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

     

8.0

 

8.0

6.0

 

6.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება

604.2

 

604.2

108.4

 

108.4

100.0

 

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

 

71

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

604.2

 

604.2

108.4

 

108.4

100.0

 

100.0

 

შრომის ანაზღაურება

81.9

 

81.9

77.0

 

77.0

70.0

 

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

511.1

 

511.1

           

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62

 

62

           

 

ხარჯები

511.1

 

511.1

           

 

შრომის ანაზღაურება

6.6

 

6.6

           

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

93.1

 

93.1

108.4

 

108.4

100.0

 

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

9

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

93.1

 

93.1

108.4

 

108.4

100.0

 

100.0

 

შრომის ანაზღაურება

75.3

 

75.3

77.0

 

77.0

70.0

 

70.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3150.9

2124.1

1026.8

3544.2

2221.9

1322.3

835.0

 

835.0

 

ხარჯები

695.7

 

695.7

811.0

 

811.0

835.0

 

835.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2455.2

2124.1

331.1

2733.2

2221.9

511.3

     

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

914.8

703.0

211.8

1932.5

1622.3

310.2

75.0

 

75.0

 

ხარჯები

41.1

 

41.1

74.5

 

74.5

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

873.7

703.0

170.7

1858.0

1622.3

235.7

     

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1993.9

1288.0

705.9

1408.2

523.5

884.7

760.0

 

760.0

 

ხარჯები

654.6

 

654.6

736.5

 

736.5

760.0

 

760.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1339.3

1288.0

51.3

671.7

523.5

148.2

     

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

1.9

 

1.9

36.0

 

36.0

     
 

ხარჯები

     

36,0

 

36,0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

 

1.9

           

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1081.2

1050.8

30.4

216.5

145.4

71.1

     

 

ხარჯები

1.1

 

1.1

0.5

 

0.5

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1080.1

1050.8

29.3

216.0

145,4

70.6

     

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

260.1

106.7

153.4

581.8

361.8

220.00

210.0

 

210.0

 

ხარჯები

133.3

 

133.3

170,0

 

170,0

210.0

 

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

106.7

20.1

411.8

361.8

50.0

     

03 02 04

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები

649.7

130.5

519.2

573.9

16.3

557.6

550.0

 

550.0

 

ხარჯები

519.2

 

519.2

530,0

 

530,0

550.0

 

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.5

130.5

 

43.9

16.3

27.6

     

03 02 05

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1.0

 

1.0

           

 

ხარჯები

1.0

 

1.0

           

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

242.2

133.1

109.1

203.5

76.1

127.4

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.2

133.1

109.1

203.5

76.1

127.4

     

04 00

განათლება

1147.6

156.8

990.8

1657.8

315.8

1342.0

1300.0

 

1300.0

 

ხარჯები

970.9

 

970.9

1175,3

 

1175,3

1300.0

 

1300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.7

156.8

19.9

482.5

315.8

166.7

     

04 01

სკოლამდელი განათლება

1147.6

156.8

990.8

1657.8

315.8

1342.0

1300.0

 

1300.0

 

ხარჯები

970.9

 

970.9

1175,3

 

1175,3

1300.0

 

1300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.7

156.8

19.9

482.5

315.8

166.7

     

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1238.9

113.2

1125.7

1224.9

88.3

1136.6

975.6

 

975.6

 

ხარჯები

1001.1

 

1001.1

1088,8

 

1088,8

975.6

 

975.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.8

113.2

124.6

136.1

88.3

47.8

     

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

309.7

 

309.7

399.4

88.3

311.1

245.0

 

245.0

 

ხარჯები

239.0

 

239.0

265,3

 

265,3

245.0

 

245.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.7

 

70.7

134.1

88.3

45.8

     

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

239.0

 

239.0

265,3

 

265,3

245.0

 

245.0

 

ხარჯები

239.0

 

239.0

265,3

 

265,3

245.0

 

245.0

05 01 02

სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

70.7

 

70.7

134.1

88.3

45.8

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.7

 

70.7

134.1

88.3

45.8

     

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

832.9

 

832.9

721,5

 

721,5

636.6

 

636.6

 

ხარჯები

665.8

 

665.8

721,5

 

721,5

636.6

 

636.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.1

 

167.1

           

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

736.5

 

736.5

621,5

 

621,5

566.6

 

566.6

 

ხარჯები

569.4

 

569.4

621,5

 

621,5

566.6

 

566.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.1

 

167.1

           

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

96.4

 

96.4

100,0

 

100,0

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

96.4

 

96.4

100,0

 

100,0

70.0

 

70.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

26.3

 

26.3

32,0

 

32,0

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

26.3

 

26.3

32,0

 

32,0

29.0

 

29.0

05 04

ტელერადიო-მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.0

 

70.0

72,0

 

72,0

65.0

 

65.0

 

ხარჯები

70.0

 

70.0

70,0

 

70,0

65.0

 

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

2,0

 

2,0

     

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

563.7

 

563.7

689,4

 

689,4

663.0

 

663.0

 

ხარჯები

563.7

 

563.7

689,4

 

689,4

663.0

 

663.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

82.5

 

82.5

96,4

 

96,4

90.0

 

90.0

 

ხარჯები

82.5

 

82.5

96,4

 

96,4

90.0

 

90.0

06 02

სოციალური პროგრამები

481.2

 

481.2

593,0

 

593,0

573.0

 

573.0

 

ხარჯები

481.2

 

481.2

593,0

 

593,0

573.0

 

573.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

283.3

 

283.3

370,0

 

370,0

350.0

 

350.0

 

ხარჯები

283.3

 

283.3

370,0

 

370,0

350.0

 

350.0

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

192.8

 

192.8

220,0

 

220,0

220.0

 

220.0

 

ხარჯები

192.8

 

192.8

220,0

 

220,0

220.0

 

220.0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5.1

 

5.1

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

ხარჯები

5.1

 

5.1

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 11. 19/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 25/12/2017 10. 08/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 14/12/2017 9. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 23/08/2017 8. 28/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 03/08/2017 7. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 13/07/2017 6. 16/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 21/06/2017 5. 11/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 13/04/2017 4. 27/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 29/03/2017 3. 01/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 10/03/2017 2. 31/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 03/02/2017 1. 10/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 12/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.