„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.154.016291
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
39
23/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.154.016291
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 21/02/2017)

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2016 წლის 23 დეკემბერი

დაბა თიანეთი

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის საფუძველზე, თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
              

მუხლი 1. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 263,6

7 107,2

3 280,8

3 826,4

3 634,0

0,0

3 634,0

გადასახადები

125,6

343,4

0,0

343,4

400,0

0,0

400,0

გრანტები

5 754,5

6 470,8

3 280,8

3 190,0

3 020,0

0,0

3 020,0

სხვა შემოსავლები

383,5

293,0

0,0

293,0

214,0

0,0

214,0

ხარჯები

5 015,5

5 643,0

1 838,1

3 804,9

3 593,8

0,0

3 593,8

შრომის ანაზღაურება

1 069,2

1 147,8

0,0

1 147,8

1 081,1

0,0

1 081,1

საქონელი და მომსახურება

731,6

935,2

374,9

560,3

544,6

0,0

544,6

სუბსიდიები

1 425,3

1 774,0

0,0

1 774,0

1 829,8

0,0

1 829,8

გრანტები

137,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

131,5

153,3

0,0

153,3

117,0

0,0

117,0

სხვა ხარჯები

1 520,1

1 617,8

1 463,2

154,6

6,3

0,0

6,3

საოპერაციო სალდო

1 248,1

1 464,2

1 442,7

21,5

40,2

0,0

40,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 353,0

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0,0

40,2

ზრდა

1 372,6

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0,0

40,2

კლება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-104,9

-622,9

-412,8

-210,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-107,8

-626,4

-412,8

-213,6

0,0

0,0

0,0

კლება

107,8

626,4

412,8

213,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

107,8

626,4

412,8

213,6

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-2,9

-3,6

0,0

-3,6

0,0

0,0

0,0

კლება

2,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

2,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 283,2

7 107,2

3 280,8

3 826,4

634,0

0.0

634,0

შემოსავლები

6 263,6

7 107,2

3 280,8

3 826,4

3 634,0

0.0

634,0

არაფინანსური აქტივების კლება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

გადასახდელები

6 391,0

7 733,7

3 693,6

4 040,0

634,0

0.0

634,0

ხარჯები

5 015,5

5 643,0

1 838,1

3 804,9

3 593,8

0.0

593,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 372,6

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0.0

40,2

ვალდებულებების კლება

2,9

3,6

0,0

3,6

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-107,7

-626,4

-412,8

-213,6

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3 634,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 263,6

7 107,2

3 280,8

3 826,4

3 634,0

0,0

3 634,0

გადასახადები

125,6

343,4

0,0

343,4

400,0

0,0

400,0

გრანტები

5 754,5

6 470,8

3 280,8

3 190,0

3 020,0

0,0

3 020,0

სხვა შემოსავლები

383,5

293,0

0,0

293,0

214,0

0,0

214,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები 400,0   ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

125,6

343,4

0,0

343,4

400,0

0,0

400,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

0,0

100,0

0,0

100,0

130,0

0,0

130,0

ქონების გადასახადი

113

125,6

243,4

0,0

243,4

270,0

0,0

270,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

67,5

197,1

0,0

197,1

206,0

0,0

206,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

8,0

5,0

0,0

5,0

7,0

0,0

7,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,8

0,0

 

0,0

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

7,2

5,0

0,0

5,0

7,0

0,0

7,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

113114

19,2

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

8,6

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

10,6

19,0

0,0

19,0

15,0

0,0

15,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

30,9

17,3

0,0

17,3

32,0

0,0

32,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

6,4

4,0

0,0

4,0

7,0

0,0

7,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

24,5

13,3

0,0

13,3

25,0

0,0

25,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 020,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5 754,5

6 470,8

3 280,8

3 190,0

3 020,0

0,0

3 020,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5 754,5

6 470,8

3 280,8

3 190,0

3 020,0

0,0

3 020,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3 037,5

3 190,0

0,0

3 190,0

3 020,0

0,0

3 020,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 901,5

3 054,0

0,0

3 054,0

2 884,0

0,0

2 884,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

136,0

136,0

0,0

136,0

136,0

0,0

136,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2 717,0

3 280,8

3 280,8

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

2 234,6

2 428,4

2 428,4

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

482,4

442,1

442,1

0,0

0,0

0,0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0,0

410,3

410,3

 

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 214.0 ათასი ლარის ოდენობი:

ათას ლარებში

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017  წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

383,5

293,0

0,0

293,0

214,0

0,0

214,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

233,0

241,0

0,0

241,0

176,0

0,0

176,0

პროცენტები

1411

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რენტა

1415

230,1

241,0

0,0

241,0

176,0

0,0

176,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

228,8

229,0

0,0

229,0

176,0

0,0

176,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

49,5

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

18,7

22,0

0,0

22,0

22,0

0,0

22,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0,5

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

18,2

21,0

0,0

21,0

21,0

0,0

21,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

30,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

30,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

31,4

30,0

0,0

30,0

16,0

0,0

16,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

69,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 593,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 015,5

5 643,0

1 838,1

3 804,9

3 593,8

0,0

3 593,8

შრომის ანაზღაურება

1 069,2

1 147,8

0,0

1 147,8

1 081,1

0,0

1 081,1

საქონელი და მომსახურება

731,6

935,2

374,9

560,3

544,6

0,0

544,6

სუბსიდიები

1 425,3

1 774,0

0,0

1 774,0

1 829,8

0,0

1 829,8

გრანტები

137,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

131,5

153,3

0,0

153,3

117,0

0,0

117,0

სხვა ხარჯები

1 520,1

1 617,8

1 463,2

154,6

6,3

0,0

6,3

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 40,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 353,0

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0,0

40,2

ზრდა

1 372,6

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0,0

40,2

კლება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

20,8

11,6

5,8

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1  351,8

2 063,4

34.4

განათლება

0,0

1,8

0.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0,0

10,3

0.0

სულ ჯამი

1 372,6

087,1

40,2

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 458.6   

1 603,4

0,0   

1 603,4   

1 544,2   

0,0   

1 544,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 458.6   

603,4   

0,0   

1 603,4   

1 544,2   

0,0   

1 544,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 458.6

601,4   

0,0   

601,4

524,2   

0,0   

1 524,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

2,0   

0,0   

2,0

20,0   

0,0   

20,0   

702

თავდაცვა

75.4   

72,0   

0,0   

72,2   

72,1   

0,0   

72,1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

144.1   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

144.1   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

531.0    

965,1   

820,7   

144,4   

90,0   

0,0   

90,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

122.4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

122.4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

333.8

891,8   

820,7   

71,1

0,0   

0,0   

0,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

333.8   

891,8   

820,7   

71,1

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

74.8   

73,3   

0,0   

73,3   

90,0   

0,0   

90,0   

705

გარემოს დაცვა

835.4   

121,9   

121,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

208.9   

117,4    

117,4

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

626.4   

4,5   

4,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 963.4   

3 433,1

2 746,2   

686,9   

476,5   

0,0  

476,5   

7061

ბინათმშენებლობა

159.3   

1 211,5   

1 130,5   

80,9   

26,0   

0,0   

26,0   

7063

წყალმომარაგება

897.8   

778,8   

604,6   

174,2   

122,3   

0,0   

122,3   

7064

გარე განათება

20.3   

58,3   

27,3   

31,0   

30,0   

0,0   

30,0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

886.0   

1 384,6   

983,8   

400,8   

298,2

0,0   

298,2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

61.9   

61,9   

0,0   

61,9   

61,9   

0,0   

61,9   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61.9   

61,9   

0,0   

61,9   

61,9   

0,0   

61,9   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

704.3   

752,4   

0,0   

752,4   

707,1   

0,0   

707,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

106.7   

157,2   

0,0   

157,2   

152,8   

0,0   

152,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

597.6   

595,2   

0,0   

595,2   

554,3   

0,0   

554,3   

709

განათლება

489.7

   

515,8   

4,8   

511,0   

511,0   

0,0   

511,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

486.0   

511,0   

4,8   

511,0   

511,0   

0,0   

511,0   

7092

ზოგადი განათლება

0.2   

4,8   

4,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,2   

4,8   

         4,8

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

3.5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

168.7   

204,2   

0,0   

204,2   

171,2

0,0   

171,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17.0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

100.0   

146,2   

0,0   

146,2   

110,0   

0,0   

110,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

51.7   

58,0   

0,0   

58,0   

61,2   

0,0   

61,2   

 

სულ

6  432.5   

7 730,0   

3 693,6   

4 036,4   

3634,0   

0,0   

3634,0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად. 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
         
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 136,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.9 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72,1 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2017 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
თიანეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
          
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 72,1 ათასი ლარი.

(პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 72,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 566,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

     თიანეთის  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციასა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების, აგრეთვე, კეთილმოწყობის ღონისძიებების და დგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფის დაფინანსება

ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 178,3 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის ხარჯი; წყლის სისტემის არსებული ქსელის მოვლა-შენახვასა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, აგრეთვე იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი სტანდარტების სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაციის ღონისძიებები.

ა.ა) გარე განათების დაფინანსება - 30,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის  კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების სისტემის მოწყობის და ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის ხარჯი.

ა.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 5,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისთვის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება წყლის სისტემების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

ა.გ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური  შენობების რეაბილიტაცია 26,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შენობების, კერძოდ საბავშვო ბაღების და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია.

ა.დ) ა(ა)იპ „თიანეთის წყალი“ 117,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, აგრეთვე იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი სტანდარტების და ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდება, მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და ხელსაყრელი პირობებით უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე წყალსადენის სისტემების მოვლა-შენახვა, აღდგენითი და სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება.

ბ) ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა -90,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომ ფასებში გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუადვილებს და ეკონომიკურ მდგომარეობას შეუმსუბუქებს მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომელთაც ხშირად უწევთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილება.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები -8,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 0304)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თიანეთის მუნიციპალიტეტში არსებული გზების, სკვერების, ბაღების და პარკების მოწყობა, მოვლა-შენახვა.

გ.ა) დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა 8,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 030401)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თიანეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების, ბაღების, დასასვენებელი პარკების მოწყობა.

დ) დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება  -289,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0307)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „თიანეთის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის“ დაფინანსება, რომლის ფუნქციონირების მიზანს წარმოადგენს:

·         თიანეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების, ქუჩების, სანიტარული დასუფთავების ორგანიზება, მოსახლეობის საბინაო კომუნალური მომსახურების და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის უზრუნველყოფა, ასევე, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება;

·         მუნიციპალიტეტის შიდა სარგებლობის, მუნიციპალური დანიშნულების გზებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება და ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება;

·         ხიდების, ბოგირების, მდინარეთა ჯებირებისა და სხვა საინჟინრო ნაგებობათა შეკეთებისა და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა;

·         გარე განათების სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაცია;

·         გამწვანებითი სამუშაოების წარმოება, სკვერების, პარკების მოწყობა და მოვლა დასუფთავება;

·         ქუჩების და ტროტუარების თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდა;

·         ქარსაცავი ზოლების და მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში კერძო საკუთრების გარეთ მდებარე ხეების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე დაზიანებული, ექსპლოატაციისათვის უვარგის და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა და ახლით ჩანაცვლება;

·         სასაფლაოების მოვლა-დასუფთავება;

·         პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აგრეთვე ა(ა)იპ თიანეთის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები:

დ.ა) ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება 108.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 030701)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ თიანეთის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები.

დ.ბ)  დასუფთავების და ნარჩენების უტილიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა -152,5 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 030702)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების, ქუჩების, სკვერების სანიტარული დასუფთავების ორგანიზება, მოსახლეობის საბინაო კომუნალური მომსახურების და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება;

დ.გ) შიდა გზების, ხიდების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია -10,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 030703)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის შიდა სარგებლობის, მუნიციპალური დანიშნულების, შიდა სასოფლო და სოფლებს შორისი გზებისა და ტროტუარების მოვლა-პატრონობის, შეკეთების და ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნებისათვის, ქუჩების და ტროტუარების თოვლისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდა; ასევე ხიდების, ბოგირების, მდინარეთა ჯებირებისა და სხვა საინჟინრო ნაგებობათა შეკეთებისა და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება; 

დ.დ) გარე განათების სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაცია -7,9 ათასი ლარი (პროგრამულიკოდი 030704)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის მოწყობა, მოვლა-შენახვის და ექსპლოატაციის ღონისძიებები;

დ.ე)  კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება  -4,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 030705)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებშიიგეგმება გამწვანებითი სამუშაოების წარმოება, სკვერების, პარკების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის შესასვლელების მოწესრგება და კეთილმოწყობა, ქარსაცავი ზოლების და მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში კერძო საკუთრების გარეთ მდებარე ხეების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი კომისიის დასკვნის საფუძველზე დაზიანებული, ექსპლოატაციისათვის უვარგისი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა და ახლით ჩანაცვლება;

დ.ვ)  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა -7,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 030706)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის  ღონისძიებები.

3. განათლება- 511,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, 

ა) სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა- 511,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  თხუთმეტი საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 400 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 707,1 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  - 152,8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა)  ა(ა)იპ „სპორტული კლუბი თიანეთი“ – 152,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „სპორტული კლუბი თიანეთი“, რომლის ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს კლუბის წევრებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების ფიზიკურ აღზრდასა და მომზადებას, სპორტული შეჯიბრებების და ასპარეზობების გამართვას.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 519,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.

ბ.ა)  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 5,0 ათასი.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით იგეგმება კულტურული ღონისძიებების: კონცერტების, კონკურსების, მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვის, სპორტული ასპარეზობების და  სახალხო დღესასწაულების მოწყობა-ორგანიზება.

ბ.ბ) სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 50,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ა.(ა.)ი.პ.„თიანეთის ნიკო ქუმსიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“. სკოლის დაფინანსება ხდება  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ბ.გ) ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა - 127,3  ათასი. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2017 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი უკვე არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება 

ბ.დ) კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა - 220,0 ათასი ლარი.  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარდგლებში ფინანსდება ა.(ა.)ი.პ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც  ორგანიზებას უწევს თეატრალურ და მუსიკალურ ღონისძიებებს, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საღამოებს და საქველმოქმედო კონცერტებს.

ბ.ე) მუზეუმების ხელშეწყობა - 75,0 ათასი. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02 06 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა.(ა.)ი.პ „თიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს მირზა გელოვანის სახელობის სახლ-მუზეუმს და თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მუზეუმების დაფინანსება ხელშეუწყობს ადგილობრივი და ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას.

ბ.ვ) გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი“ –41,7 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02 07 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა.)ი.პ „გაზეთი თიანეთის მომავალი“. აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფორმაციის გავრცელებას და ზოგადად კულტურის განვითარებას.

გ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 35,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 ).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია- მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -233,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 61,9  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

ბ)  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა -171,2 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები - 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ბ.ბ) სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯები- 2.0 ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

ბ.გ) უფასო სასადილო - 59,2  ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 46 ბენეფიციარის  ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.


თავი III
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

6 391,0

7 733,7

3 693,6

4 040,0

3 634,0

0,0

3 634,0

 

ხარჯები

5 015,5

5 643,0

1 838,1

3 804,9

3 593,8

0,0

3 593,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 069,2

1 147,8

0,0

1 147,8

1 081,1

0,0

1 081,1

 

საქონელი და მომსახურება

731,6

935,2

374,9

560,3

544,6

0,0

544,6

 

სუბსიდიები

1 425,3

1 774,0

0,0

1 774,0

1 829,8

0,0

1 829,8

 

გრანტები

137,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,5

153,3

0,0

153,3

117,0

0,0

117,0

 

სხვა ხარჯები

1 520,1

1 617,8

1 463,2

154,6

6,3

0,0

6,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 372,6

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0,0

40,2

 

ძირითადი აქტივები

1 372,6

2 087,1

1 855,5

231,6

40,2

0,0

40,2

 

ვალდებულებების კლება

2,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

2,9

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 459,5

1 603,7

0,0

1 603,7

1 544,2

0,0

1 544,2

 

ხარჯები

1 437,9

1 591,8

0,0

1 591,8

1 538,4

0,0

1 538,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 014,7

1 096,9

0,0

1 096,9

1 033,3

0,0

1 033,3

 

საქონელი და მომსახურება

406,9

468,7

0,0

468,7

478,8

0,0

478,8

 

გრანტები

0,4

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

4,3

6,3

0,0

6,3

6,3

0,0

6,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,8

11,6

0,0

11,6

5,8

0,0

5,8

 

ძირითადი აქტივები

20,8

11,6

0,0

11,6

5,8

0,0

5,8

 

ვალდებულებების კლება

0,8

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,8

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

371,6

400,0

0,0

400,0

385,0

0,0

385,0

 

ხარჯები

368,3

398,7

0,0

398,7

385,0

0,0

385,0

 

შრომის ანაზღაურება

252,6

270,4

0,0

270,4

263,0

0,0

263,0

 

საქონელი და მომსახურება

115,7

128,3

0,0

128,3

122,0

0,0

122,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,9

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,4

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 087,9

1 201,8

0,0

1 201,8

1 139,2

0,0

1 139,2

 

ხარჯები

1 069,6

1 191,2

0,0

1 191,2

1 133,4

0,0

1 133,4

 

შრომის ანაზღაურება

762,1

826,5

0,0

826,5

770,3

0,0

770,3

 

საქონელი და მომსახურება

291,2

338,4

0,0

338,4

336,8

0,0

336,8

 

გრანტები

0,4

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

4,3

6,3

0,0

6,3

6,3

0,0

6,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,9

10,6

0,0

10,6

5,8

0,0

5,8

 

ძირითადი აქტივები

17,9

10,6

0,0

10,6

5,8

0,0

5,8

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,0

0,0

2,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

0,0

2,0

20,0

0,0

20,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

219,5

72,2

0,0

72,2

72,1

0,0

72,1

 

ხარჯები

219,5

72,2

0,0

72,2

72,1

0,0

72,1

 

შრომის ანაზღაურება

54,5

51,0

0,0

51,0

47,8

0,0

47,8

 

საქონელი და მომსახურება

25,1

20,9

0,0

20,9

24,3

0,0

24,3

 

გრანტები

137,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

144,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

144,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

137,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

75,4

72,2

0,0

72,2

72,1

0,0

72,1

 

ხარჯები

75,4

72,2

0,0

72,2

72,1

0,0

72,1

 

შრომის ანაზღაურება

48,8

51,0

0,0

51,0

47,8

0,0

47,8

 

საქონელი და მომსახურება

24,2

20,9

0,0

20,9

24,3

0,0

24,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 331,0

4 520,1

3 688,8

831,3

566,5

0,0

566,5

 

ხარჯები

1 977,9

2 456,7

1 833,3

623,4

532,1

0,0

532,1

 

საქონელი და მომსახურება

245,6

407,7

374,9

32,8

36,5

0,0

36,5

 

სუბსიდიები

219,3

460,5

0,0

460,5

495,6

0,0

495,6

 

სხვა ხარჯები

1 513,1

1 588,6

1 458,4

130,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 351,8

2 063,4

1 855,5

207,9

34,4

0,0

34,4

 

ძირითადი აქტივები

1 351,8

2 063,4

1 855,5

207,9

34,4

0,0

34,4

 

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

333,8

891,8

820,7

71,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

329,1

866,6

795,5

71,1

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

329,1

716,6

645,5

71,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

25,2

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,7

25,2

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 035,1

2 170,5

1 884,3

286,1

178,3

0,0

178,3

 

ხარჯები

1 195,4

917,7

731,4

186,3

152,3

0,0

152,3

 

საქონელი და მომსახურება

136,9

56,5

25,0

31,5

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

145,9

113,7

0,0

113,7

117,3

0,0

117,3

 

სხვა ხარჯები

912,6

747,5

706,4

41,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839,6

1 252,7

1 152,9

99,8

26,0

0,0

26,0

 

ძირითადი აქტივები

839,6

1 252,7

1 152,9

99,8

26,0

0,0

26,0

03 02 01

გარე განათების დაფინანსება

20,3

58,3

27,3

31,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

20,1

51,0

25,0

26,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,1

51,0

25,0

26,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

7,3

2,3

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,3

7,3

2,3

5,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

208,9

117,4

117,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

208,9

117,4

117,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

96,9

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

117,4

117,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

848,7

661,5

604,6

56,9

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

786,4

616,4

584,5

31,9

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

786,4

612,4

584,5

27,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,3

45,1

20,1

25,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

62,3

45,1

20,1

25,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

626,4

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

126,2

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

126,2

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

500,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია

159,3

1 211,5

1 130,5

80,9

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

4,8

14,7

0,0

14,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

13,2

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,4

1 196,7

1 130,5

66,2

26,0

0,0

26,0

 

ძირითადი აქტივები

154,4

1 196,7

1 130,5

66,2

26,0

0,0

26,0

03 02 06

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

122,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

122,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

ა(ა)იპ „თიანეთის წყალი“

49,0

117,3

0,0

117,3

117,3

0,0

117,3

 

ხარჯები

49,0

113,7

0,0

113,7

117,3

0,0

117,3

 

სუბსიდიები

49,0

113,7

0,0

113,7

117,3

 

117,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

03 03

ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა

74,8

73,3

0,0

73,3

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

74,8

73,3

0,0

73,3

90,0

0,0

90,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,5

1,3

0,0

1,3

1,5

0,0

1,5

 

სუბსიდიები

73,4

72,0

 

72,0

88,5

 

88,5

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

107,5

0,5

107,0

8,4

0,0

8,4

 

ხარჯები

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

107,4

0,4

107,0

8,4

0,0

8,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

107,4

0,4

107,0

8,4

0,0

8,4

03 04 01

 დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა

0,0

8,1

0,0

8,1

8,4

0,0

8,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,1

0,0

8,1

8,4

0,0

8,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

8,1

0,0

8,1

8,4

0,0

8,4

03 04 02

ტრანსპორტის შეძენა

0,0

98,9

0,0

98,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

98,9

0,0

98,9

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

98,9

0,0

98,9

0,0

0,0

0,0

03 04 03

ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

509,7

474,8

474,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

135,9

202,8

202,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

107,2

194,8

194,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

28,7

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372,5

272,0

272,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

372,5

272,0

272,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

377,6

526,5

508,5

18,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

242,7

121,5

103,5

18,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

242,7

116,5

98,5

18,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,9

405,0

405,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

134,9

405,0

405,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება

0,0

275,8

0,0

275,8

289,8

0,0

289,8

 

ხარჯები

0,0

274,8

0,0

274,8

289,8

0,0

289,8

 

სუბსიდიები

0,0

274,8

0,0

274,8

289,8

0,0

289,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

03 07 01

ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება

0,0

108,0

0,0

108,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

0,0

107,0

0,0

107,0

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

0,0

107,0

 

107,0

108,0

 

108,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

03 07 02

დასუფთავების და ნარჩენების უტილიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა

0,0

138,5

0,0

138,5

152,5

0,0

152,5

 

ხარჯები

0,0

138,5

0,0

138,5

152,5

0,0

152,5

 

სუბსიდიები

0,0

138,5

 

138,5

152,5

 

152,5

03 07 03

შიდა გზების, ხიდების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

0,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

03 07 04

გარე განათების სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაცია

0,0

7,9

0,0

7,9

7,9

0,0

7,9

 

ხარჯები

0,0

7,9

0,0

7,9

7,9

0,0

7,9

 

სუბსიდიები

0,0

7,9

 

7,9

7,9

 

7,9

03 07 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

4,2

0,0

4,2

4,2

0,0

4,2

 

ხარჯები

0,0

4,2

0,0

4,2

4,2

0,0

4,2

 

სუბსიდიები

0,0

4,2

 

4,2

4,2

 

4,2

03 07 06

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

7,2

0,0

7,2

7,2

0,0

7,2

 

ხარჯები

0,0

7,2

0,0

7,2

7,2

0,0

7,2

 

სუბსიდიები

0,0

7,2

 

7,2

7,2

 

7,2

04 00

განათლება

489,7

515,8

4,8

511,0

511,0

0,0

511,0

 

ხარჯები

489,7

514,0

4,8

509,2

511,0

0,0

511,0

 

სუბსიდიები

489,5

509,2

0,0

509,2

511,0

0,0

511,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

486,0

511,0

0,0

511,0

511,0

0,0

511,0

 

ხარჯები

486,0

509,2

0,0

509,2

511,0

0,0

511,0

 

სუბსიდიები

486,0

509,2

0,0

509,2

511,0

0,0

511,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0,2

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,2

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

659,9

753,7

0,0

753,7

707,1

0,0

707,1

 

ხარჯები

659,9

742,3

0,0

742,3

707,1

0,0

707,1

 

საქონელი და მომსახურება

54,0

38,0

0,0

38,0

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

603,4

686,2

0,0

686,2

702,1

0,0

702,1

 

სხვა ხარჯები

2,5

18,1

0,0

18,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

106,7

157,2

0,0

157,2

152,8

0,0

152,8

 

ხარჯები

106,7

156,9

0,0

156,9

152,8

0,0

152,8

 

სუბსიდიები

106,7

156,1

0,0

156,1

152,8

0,0

152,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ა(ა)იპ „სპორტული კლუბი თიანეთი“

44,0

152,8

0,0

152,8

152,8

0,0

152,8

 

ხარჯები

44,0

152,5

0,0

152,5

152,8

0,0

152,8

 

სუბსიდიები

44,0

151,7

0,0

151,7

152,8

0,0

152,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

50,9

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

50,9

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,9

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

509,0

567,9

0,0

567,9

519,3

0,0

519,3

 

ხარჯები

509,0

557,9

0,0

557,9

519,3

0,0

519,3

 

საქონელი და მომსახურება

40,8

36,7

0,0

36,7

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

465,7

504,0

0,0

504,0

514,3

0,0

514,3

 

სხვა ხარჯები

2,5

17,2

0,0

17,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

43,3

38,7

0,0

38,7

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

43,3

38,7

0,0

38,7

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

40,8

36,7

0,0

36,7

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

45,3

45,4

0,0

45,4

50,3

0,0

50,3

 

ხარჯები

45,3

45,3

0,0

45,3

50,3

0,0

50,3

 

სუბსიდიები

45,3

45,3

0,0

45,3

50,3

0,0

50,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

124,9

128,6

0,0

128,6

127,3

0,0

127,3

 

ხარჯები

124,9

126,5

0,0

126,5

127,3

0,0

127,3

 

სუბსიდიები

124,9

126,5

 

126,5

127,3

 

127,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

171,8

238,7

0,0

238,7

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

171,8

235,7

0,0

235,7

220,0

0,0

220,0

 

სუბსიდიები

171,8

220,5

 

220,5

220,0

 

220,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

71,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

71,9

71,5

0,0

71,5

75,0

0,0

75,0

 

სუბსიდიები

71,9

71,5

 

71,5

75,0

 

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

05 02 07

გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი"

40,7

41,7

0,0

41,7

41,7

0,0

41,7

 

ხარჯები

40,7

40,2

0,0

40,2

41,7

0,0

41,7

 

სუბსიდიები

40,7

40,2

 

40,2

41,7

 

41,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

05 02 08

კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი"

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 01

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

44,2

28,5

0,0

28,5

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

44,2

27,4

0,0

27,4

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,2

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

31,0

26,1

0,0

26,1

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

231,4

268,2

0,0

268,2

233,1

0,0

233,1

 

ხარჯები

230,6

266,1

0,0

266,1

233,1

0,0

233,1

 

სუბსიდიები

113,1

118,1

0,0

118,1

121,1

0,0

121,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117,5

148,0

0,0

148,0

112,0

0,0

112,0

 

ვალდებულებების კლება

0,8

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,8

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61,9

61,9

0,0

61,9

61,9

0,0

61,9

 

ხარჯები

61,9

61,9

0,0

61,9

61,9

0,0

61,9

 

სუბსიდიები

61,9

61,9

 

61,9

61,9

0,0

61,9

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

169,5

206,3

0,0

206,3

171,2

0,0

171,2

 

ხარჯები

168,7

204,2

0,0

204,2

171,2

0,0

171,2

 

სუბსიდიები

51,2

56,2

0,0

56,2

59,2

0,0

59,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117,5

148,0

0,0

148,0

112,0

0,0

112,0

 

ვალდებულებების კლება

0,8

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,8

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები

100,8

148,1

0,0

148,1

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

100,0

146,2

0,0

146,2

110,0

0,0

110,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100,0

146,2

0,0

146,2

110,0

0,0

110,0

 

ვალდებულებების კლება

0,8

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,8

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო ღონისძიებები

0,5

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,5

1,8

0,0

1,8

2,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

1,8

0,0

1,8

2,0

0,0

2,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

06 02 04

უფასო სასადილო

51,2

56,2

0,0

56,2

59,2

0,0

59,2

 


მუხლი 18. დადგენილება ამოქმედდეს  2017 წლის 1 იანვრიდან.
        


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია შეთეკაური
10. 22/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 24/01/2018 9. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 25/12/2017 8. 24/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 27/11/2017 7. 11/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 15/08/2017 6. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 14/07/2017 5. 29/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 03/07/2017 4. 03/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 08/05/2017 3. 04/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 07/04/2017 2. 07/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 13/03/2017 1. 21/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 22/02/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.