გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016299
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
23/12/2016
ვებგვერდი, 29/12/2016
190020020.35.161.016299
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2016 - 30/01/2017)

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. გარდაბანი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა  და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის საფუძველზე, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო   გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი
დანართი

თავი I

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

19412,8

26702,8

22660,0

შემოსავლები

18662,2

25702,8

22360,0

არაფინანსური აქტივების კლება

750,6

1000,0

300,0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

20,362.3

30,455.9

22,660.0

ხარჯები

11,948.7

14,419.8

13,917.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,792.5

15,109.8

8,593.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

ვალდებულებების კლება

621.1

926.3

150.0

ნაშთის ცვლილება

949.5

3,753.1

0.0

მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

18,662.2

25,702.8

22,360.0

გადასახადები

7,211.8

14,683.6

19,500.0

გრანტები

8,398.0

7,942.9

260.0

სხვა შემოსავლები

3,052.4

3,076.4

2,600.0

 

 

 

 

ხარჯები

11,948.7

14,419.8

13,917.0

შრომის ანაზღაურება

3,248.8

4,016.3

3,650.0

საქონელი და მომსახურება

2,753.7

3,347.0

3,004.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

67.9

72.0

70.0

სუბსიდიები

4,551.9

5,349.6

6,264.5

გრანტები

366.6

135.0

145.0

სოციალური უზრუნველყოფა

497.9

1,049.0

596.5

სხვა ხარჯები

461.9

450.9

186.5

საოპერაციო სალდო

6,713.5

11,283.0

8,443.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,042.0

14,109.8

8,293.0

ზრდა

7,792.5

15,109.8

8,593.0

კლება

750.6

1,000.0

300.0

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-328.4

-2,826.8

150.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-949.5

-3,753.1

0.0

ზრდა

229.8

0.0

0.0

კლება

1,179.4

3,753.1

0.0

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-621.1

-926.3

-150.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

621.1

926.3

150.0

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

თავი II

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,360.0 ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

18,662.2

18,444.90

22,360.0

გადასახადები

7,211.9

14,683.6

19,500.0

გრანტები

8,398.0

7,942.9

260.0

სხვა შემოსავლები

3,052.4

3,076.4

2,600.0

მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19,500.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

11

გადასახადები

7,211.8

14,683.6

19,500.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

-

2,000.0

2,000.0

11311

ქონების გადასახადი მათ შორის:

7,211.8

12,683.6

17,500.0

113111

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

1,626.8

10,663.5

10,500.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-

50.1

-

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

19.5

15.0

20.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,215.9

1,000.0

1,280.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

4,347.3

955.0

5,700.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

- 0.1

-

-

მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

13

გრანტები

8,398.0

7,942.9

260.0

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,398.0

7,942.9

260.0

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,001.4

2,389.5

260.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,741.4

2,129.5

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260.0

260.0

260.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,396.6

5,553.4

0.0

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2,843.0

3,899.9

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,553.6

1,653.5

0.0

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

მუხლი 6. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,600.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

3,052.4

3,076.4

2,600.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,006.5

1,000.0

1,000.0

1411

პროცენტები

512.1

500.00

500.0

1415

რენტა

494.5

500.00

500.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

488.7

500.00

500.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5.8

0.00

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

450.5

458.1

500.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

448.1

458.1

500.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

127.8

130.0

220.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

320.3

328.1

280.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2.4

0.0

0.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,500.3

1,521.0

1,000.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

1.5

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

93.6

97.2

100.0

თავი III

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,917.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ხარჯები

11,948.7

14,419.8

13,917.0

შრომის ანაზღაურება

3,248.8

4,016.3

3,650.0

საქონელი და მომსახურება

2,753.7

3,347.0

3,004.5

პროცენტი

67.9

72.0

70.0

სუბსიდიები

4,551.9

5,349.6

6,264.5

გრანტები

366.6

135.0

145.0

სოციალური უზრუნველყოფა

497.9

1,049.0

596.5

სხვა ხარჯები

461.9

450.9

186.5

მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,293.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,593.0 ათასი ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

19.3

149.2

27.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

103.2

333.3

486.4

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

-

-

-

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

4.8

7.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,501.0

8,245.7

3,747.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

711.5

236.0

230.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10.5

84.5

-

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

-

93.5

-

03 02 05

ბინათმშენებლობა

178.3

2.2

150.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

483.8

59.0

200.0

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

17.7

79.2

-

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

801.2

2,081.0

1,500.0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1,052.5

1,585.0

1,500.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

137.4

-

500.0

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

443.9

225.2

200.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,332.4

1,827.5

-

04 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

-

15.0

-

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

-

21.9

10.0

05 01 02 01

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

-

3.1

-

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

-

50.0

35.0

05 02 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

-

1.1

-

05 02 02 03

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

-

4.7

-

05 02 02 04

კულტურის ცენტრი

-

-

-

05 02 02 07

ა(ა)იპ მეგობრობის ცენტრი

-

3.4

-

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი

-

4.6

-

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,792.5

15,109.8

8,593.0

 

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

750.6

1,000.0

300.0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

481.5

500.0

200.0

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

269.0

500.0

100.0

მუხლი 9. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ ქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,758.5

6,366.3

5,938.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,690.7

6,294.3

5,868.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,551.3

6,114.3

5,768.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

139.4

180.0

100.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

67.9

72.0

70.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

542.7

248.0

230.1

7031

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

156.0

248.0

230.1

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

386.7

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,504.6

8,245.7

3,747.2

7045

ტრანსპორტი

2,504.6

8,245.7

3,747.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,504.6

8,245.7

3,747.2

705

გარემოს დაცვა

483.8

79.0

200.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

20.0

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

483.8

59.0

200.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6,736.8

8,353.1

6,370.6

7061

ბინათმშენებლობა

17.7

99.2

0.0

7063

წყალმომარაგება

3,609.3

4,392.3

4,160.6

7064

გარე განათება

4.8

10.0

10.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,105.0

3,851.6

2,200.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

310.0

260.0

260.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

310.0

260.0

260.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,394.2

1,813.0

1,627.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

543.3

724.7

593.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

816.5

1,025.5

1,023.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.3

18.0

10.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

44.8

0.0

709

განათლება

2,305.3

3,000.0

3,216.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,305.3

3,000.0

3,216.8

710

სოციალური დაცვა

705.4

1,164.5

920.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

102.5

400.0

160.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

499.0

685.3

300.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

23.4

31.0

228.8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

80.4

48.2

231.2

 

სულ

19,741.3

29,529.6

22,510.0

თავი IV

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათ. ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

229.8

-

-

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

1,179.4

3,753.1

-

მუხლი 12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 -150.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ფინასნური აქტივების ზრდა

-

-

-

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

621.1

926.3

150.0

თავი V

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

20362,3

4426,7

15935,6

30455,9

6146,3

24309,6

22660,0

260,0

22400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

218,0

0,0

218,0

218,0

0,0

218,0

 

ხარჯები

11948,7

328,2

11620,5

14419,8

260,0

14159,8

13917,0

260,0

13657,0

 

შრომის ანაზღაურება

3248,8

0,0

3248,8

4016,3

0,0

4016,3

3650,0

0,0

3650,0

 

საქონელი და მომსახურება

2753,7

15,8

2737,9

3347,0

45,0

3302,0

3004,5

45,0

2959,5

 

პროცენტი

67,9

0,0

67,9

72,0

0,0

72,0

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

4551,9

210,0

4341,9

5349,6

210,0

5139,6

6264,5

210,0

6054,5

 

გრანტები

366,6

0,0

366,6

135,0

0,0

135,0

145,0

0,0

145,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

497,9

1,9

496,1

1049,0

3,5

1045,5

596,5

3,5

593,0

 

სხვა ხარჯები

461,9

100,6

361,3

450,9

1,5

449,4

186,5

1,5

185,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7792,5

3942,3

3850,2

15109,8

5839,1

9270,7

8593,0

0,0

8593,0

 

ძირითადი აქტივები

7792,5

3942,3

3850,2

15109,8

5839,1

9270,7

8593,0

0,0

8593,0

 

ვალდებულებების კლება

621,1

156,2

464,9

926,3

47,2

879,1

150,0

0,0

150,0

 

საშინაო

621,1

156,2

464,9

926,3

47,2

879,1

150,0

0,0

150,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5013,8

0,0

5013,8

6681,4

0,0

6681,4

6088,3

0,0

6088,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

209,0

0,0

209,0

209,0

0,0

209,0

 

ხარჯები

4636,1

0,0

4636,1

5883,8

0,0

5883,8

5424,9

0,0

5424,9

 

შრომის ანაზღაურება

3130,6

0,0

3130,6

3863,5

0,0

3863,5

3520,0

0,0

3520,0

 

საქონელი და მომსახურება

1260,6

0,0

1260,6

1651,5

0,0

1651,5

1637,9

0,0

1637,9

 

პროცენტი

67,9

0,0

67,9

72,0

0,0

72,0

70,0

0,0

70,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,9

0,0

23,9

46,0

0,0

46,0

52,0

0,0

52,0

 

სხვა ხარჯები

153,2

0,0

153,2

205,8

0,0

205,8

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122,5

0,0

122,5

482,5

0,0

482,5

513,4

0,0

513,4

 

ძირითადი აქტივები

122,5

0,0

122,5

482,5

0,0

482,5

513,4

0,0

513,4

 

ვალდებულებების კლება

255,2

0,0

255,2

315,1

0,0

315,1

150,0

0,0

150,0

 

საშინაო

255,2

0,0

255,2

315,1

0,0

315,1

150,0

0,0

150,0

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

956,4

0,0

956,4

1436,0

0,0

1436,0

1219,5

0,0

1219,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

926,8

0,0

926,8

1282,7

0,0

1282,7

1192,5

0,0

1192,5

 

შრომის ანაზღაურება

639,0

0,0

639,0

799,9

0,0

799,9

720,0

0,0

720,0

 

საქონელი და მომსახურება

287,7

0,0

287,7

479,8

0,0

479,8

460,5

0,0

460,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

12,0

0,0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,3

0,0

19,3

149,2

0,0

149,2

27,0

0,0

27,0

 

ძირითადი აქტივები

19,3

0,0

19,3

149,2

0,0

149,2

27,0

0,0

27,0

 

ვალდებულებების კლება

10,3

0,0

10,3

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

10,3

0,0

10,3

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3646,0

0,0

3646,0

4767,4

0,0

4767,4

4548,8

0,0

4548,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

0,0

184,0

 

184,0

184,0

 

184,0

 

ხარჯები

3502,0

0,0

3502,0

4349,1

0,0

4349,1

4062,4

0,0

4062,4

 

შრომის ანაზღაურება

2491,5

0,0

2491,5

3063,6

0,0

3063,6

2800,0

0,0

2800,0

 

საქონელი და მომსახურება

972,8

0,0

972,8

1171,7

0,0

1171,7

1177,4

0,0

1177,4

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,9

0,0

23,9

43,0

0,0

43,0

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

13,8

0,0

13,8

25,8

0,0

25,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,2

0,0

103,2

333,3

0,0

333,3

486,4

0,0

486,4

 

ძირითადი აქტივები

103,2

0,0

103,2

333,3

0,0

333,3

486,4

0,0

486,4

 

ვალდებულებების კლება

40,8

0,0

40,8

84,9

0,0

84,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

40,8

0,0

40,8

84,9

0,0

84,9

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

139,4

0,0

139,4

180,0

0,0

180,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

139,4

0,0

139,4

180,0

0,0

180,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

139,4

0,0

139,4

180,0

0,0

180,0

100,0

0,0

100,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

272,0

0,0

272,0

298,0

0,0

298,0

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

67,9

0,0

67,9

72,0

0,0

72,0

70,0

0,0

70,0

 

პროცენტი

67,9

0,0

67,9

72,0

0,0

72,0

70,0

0,0

70,0

 

ვალდებულებების კლება

204,1

0,0

204,1

226,0

0,0

226,0

150,0

0,0

150,0

 

საშინაო

204,1

0,0

204,1

226,0

0,0

226,0

150,0

0,0

150,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

545,9

11,0

535,0

248,0

35,0

213,0

230,1

35,0

195,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

542,7

11,0

531,8

243,2

35,0

208,2

222,7

35,0

187,7

 

შრომის ანაზღაურება

118,2

0,0

118,2

152,8

0,0

152,8

130,0

0,0

130,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,8

11,0

30,8

90,4

35,0

55,4

88,7

35,0

53,7

 

გრანტები

366,6

0,0

366,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,1

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

4,8

7,4

0,0

7,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

4,8

7,4

0,0

7,4

 

ვალდებულებების კლება

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

389,3

0,0

389,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

386,7

0,0

386,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

366,6

0,0

366,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,1

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

156,6

11,0

145,7

248,0

35,0

213,0

230,1

35,0

195,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

9,0

 

9,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

156,0

11,0

145,1

243,2

35,0

208,2

222,7

35,0

187,7

 

შრომის ანაზღაურება

114,2

0,0

114,2

152,8

0,0

152,8

130,0

0,0

130,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,8

11,0

30,8

90,4

35,0

55,4

88,7

35,0

53,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

4,8

7,4

0,0

7,4

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

4,8

7,4

0,0

7,4

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10077,3

4203,2

5874,1

17271,4

5896,3

11375,1

10317,8

10,0

10307,8

 

ხარჯები

2055,1

104,8

1950,3

2159,1

10,0

2149,1

2290,6

10,0

2280,6

 

საქონელი და მომსახურება

1357,5

4,8

1352,7

1421,0

10,0

1411,0

1050,0

10,0

1040,0

 

სუბსიდიები

419,5

0,0

419,5

568,5

0,0

568,5

1215,6

0,0

1215,6

 

სხვა ხარჯები

278,1

100,0

178,1

169,7

0,0

169,7

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7670,1

3942,3

3727,8

14518,7

5839,1

8679,6

8027,2

0,0

8027,2

 

ძირითადი აქტივები

7670,1

3942,3

3727,8

14518,7

5839,1

8679,6

8027,2

0,0

8027,2

 

ვალდებულებების კლება

352,1

156,1

196,0

593,5

47,2

546,4

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

352,1

156,1

196,0

593,5

47,2

546,4

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2551,6

991,1

1560,5

8629,2

2650,0

5979,2

3747,2

0,0

3747,2

 

ხარჯები

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,6

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2501,0

991,1

1509,9

8245,7

2650,0

5595,7

3747,2

0,0

3747,2

 

ძირითადი აქტივები

2501,0

991,1

1509,9

8245,7

2650,0

5595,7

3747,2

0,0

3747,2

 

ვალდებულებების კლება

47,0

0,0

47,0

383,6

0,0

383,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

47,0

0,0

47,0

383,6

0,0

383,6

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4289,4

1525,3

2764,1

4667,7

1308,6

3359,1

4370,6

10,0

4360,6

 

ხარჯები

1912,7

104,8

1807,9

1945,2

10,0

1935,2

2290,6

10,0

2280,6

 

საქონელი და მომსახურება

1353,5

4,8

1348,7

1419,9

10,0

1409,9

1050,0

10,0

1040,0

 

სუბსიდიები

353,1

0,0

353,1

365,0

0,0

365,0

1215,6

0,0

1215,6

 

სხვა ხარჯები

206,1

100,0

106,1

160,2

0,0

160,2

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2202,9

1299,5

903,4

2635,4

1298,6

1336,7

2080,0

0,0

2080,0

 

ძირითადი აქტივები

2202,9

1299,5

903,4

2635,4

1298,6

1336,7

2080,0

0,0

2080,0

 

ვალდებულებების კლება

173,9

121,0

52,9

87,2

0,0

87,2

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

173,9

121,0

52,9

87,2

0,0

87,2

0,0

0,0

0,0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1387,4

645,3

742,1

750,9

0,0

750,9

770,0

0,0

770,0

 

ხარჯები

506,8

0,0

506,8

502,8

0,0

502,8

540,0

0,0

540,0

 

საქონელი და მომსახურება

412,4

0,0

412,4

497,3

0,0

497,3

540,0

0,0

540,0

 

სხვა ხარჯები

94,4

0,0

94,4

5,5

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

711,5

524,9

186,7

236,0

0,0

236,0

230,0

0,0

230,0

 

ძირითადი აქტივები

711,5

524,9

186,7

236,0

0,0

236,0

230,0

0,0

230,0

 

ვალდებულებების კლება

169,1

120,4

48,7

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

169,1

120,4

48,7

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

501,8

0,0

501,8

631,0

0,0

631,0

900,0

0,0

900,0

 

ხარჯები

487,1

0,0

487,1

531,6

0,0

531,6

900,0

0,0

900,0

 

საქონელი და მომსახურება

487,1

0,0

487,1

531,6

0,0

531,6

500,0

0,0

500,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

400,0

 

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

10,5

84,5

0,0

84,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,5

0,0

10,5

84,5

0,0

84,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

4,2

0,0

4,2

14,9

0,0

14,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

4,2

0,0

4,2

14,9

0,0

14,9

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

564,2

0,0

564,2

766,9

0,0

766,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

564,2

0,0

564,2

646,0

0,0

646,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

449,1

0,0

449,1

361,0

0,0

361,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

115,0

 

115,0

280,0

 

280,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

93,5

0,0

93,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

93,5

0,0

93,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

27,4

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

290,5

207,0

83,5

134,5

0,0

134,5

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

111,7

100,0

11,7

129,8

0,0

129,8

25,0

0,0

25,0

 

სხვა ხარჯები

111,7

100,0

11,7

129,8

0,0

129,8

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,3

106,4

71,8

2,2

0,0

2,2

150,0

0,0

150,0

 

ძირითადი აქტივები

178,3

106,4

71,8

2,2

0,0

2,2

150,0

0,0

150,0

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,6

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,6

0,6

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

03 02 05

ქლორის შეძენის ხარჯები

4,8

4,8

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

4,8

4,8

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

4,8

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

03 02 06

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

483,8

458,2

25,5

61,9

48,8

13,1

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,8

458,2

25,5

59,0

48,8

10,3

200,0

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

483,8

458,2

25,5

59,0

48,8

10,3

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

17,7

10,0

7,7

99,2

0,0

99,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,7

10,0

7,7

79,2

0,0

79,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

17,7

10,0

7,7

79,2

0,0

79,2

0,0

0,0

0,0

03 02 09

მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა

238,1

0,0

238,1

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

238,1

0,0

238,1

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

 

სუბსიდიები

238,1

 

238,1

0,0

 

 

300,0

 

300,0

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

801,2

200,0

601,2

2108,3

1249,9

858,4

1500,0

0,0

1500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801,2

200,0

601,2

2081,0

1249,9

831,1

1500,0

0,0

1500,0

 

ძირითადი აქტივები

801,2

200,0

601,2

2081,0

1249,9

831,1

1500,0

0,0

1500,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

27,3

0,0

27,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

27,3

0,0

27,3

0,0

0,0

0,0

03 02 11

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"

0,0

0,0

0,0

85,0

0,0

85,0

515,6

0,0

515,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

85,0

0,0

85,0

515,6

0,0

515,6

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

85,0

 

85,0

515,6

 

515,6

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1868,7

319,2

1549,5

2099,8

63,0

2036,8

2200,0

0,0

2200,0

 

ხარჯები

138,8

0,0

138,8

214,0

0,0

214,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,0

0,0

4,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

66,4

0,0

66,4

203,5

0,0

203,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

68,4

0,0

68,4

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1633,8

319,2

1314,5

1810,2

63,0

1747,2

2200,0

0,0

2200,0

 

ძირითადი აქტივები

1633,8

319,2

1314,5

1810,2

63,0

1747,2

2200,0

0,0

2200,0

 

ვალდებულებების კლება

96,2

0,0

96,2

75,6

0,0

75,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

96,2

0,0

96,2

75,6

0,0

75,6

0,0

0,0

0,0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1283,5

319,2

964,2

1874,6

63,0

1811,6

1500,0

0,0

1500,0

 

ხარჯები

134,8

0,0

134,8

214,0

0,0

214,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

66,4

 

66,4

203,5

 

203,5

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

68,4

0,0

68,4

9,4

0,0

9,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1052,5

319,2

733,3

1585,0

63,0

1522,0

1500,0

0,0

1500,0

 

ძირითადი აქტივები

1052,5

319,2

733,3

1585,0

63,0

1522,0

1500,0

0,0

1500,0

 

ვალდებულებების კლება

96,2

0,0

96,2

75,6

0,0

75,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

96,2

0,0

96,2

75,6

0,0

75,6

0,0

0,0

0,0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

141,4

0,0

141,4

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,4

0,0

137,4

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

 

ძირითადი აქტივები

137,4

0,0

137,4

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

443,9

0,0

443,9

225,2

0,0

225,2

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,9

0,0

443,9

225,2

0,0

225,2

200,0

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

443,9

0,0

443,9

225,2

0,0

225,2

200,0

0,0

200,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1367,5

1367,5

0,0

1874,6

1874,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1332,4

1332,4

0,0

1827,5

1827,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1332,4

1332,4

0,0

1827,5

1827,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

35,1

35,1

0,0

47,2

47,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

35,1

35,1

0,0

47,2

47,2

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2305,3

0,0

2305,3

3000,0

0,0

3000,0

3216,8

0,0

3216,8

 

ხარჯები

2305,3

0,0

2305,3

2985,0

0,0

2985,0

3216,8

0,0

3216,8

 

სუბსიდიები

2305,3

0,0

2305,3

2985,0

0,0

2985,0

3216,8

0,0

3216,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

2305,3

0,0

2305,3

3000,0

0,0

3000,0

3216,8

0,0

3216,8

 

ხარჯები

2305,3

0,0

2305,3

2985,0

0,0

2985,0

3216,8

0,0

3216,8

 

სუბსიდიები

2305,3

 

2305,3

2985,0

 

2985,0

3216,8

 

3216,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1394,2

0,0

1394,2

1813,0

0,0

1813,0

1627,0

0,0

1627,0

 

ხარჯები

1394,2

0,0

1394,2

1728,8

0,0

1728,8

1582,0

0,0

1582,0

 

საქონელი და მომსახურება

93,8

0,0

93,8

184,2

0,0

184,2

227,9

0,0

227,9

 

სუბსიდიები

1270,3

0,0

1270,3

1380,7

0,0

1380,7

1194,1

0,0

1194,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

30,1

0,0

30,1

74,0

0,0

74,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

84,2

0,0

84,2

45,0

0,0

45,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

84,2

0,0

84,2

45,0

0,0

45,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

543,3

0,0

543,3

724,7

0,0

724,7

593,8

0,0

593,8

 

ხარჯები

543,3

0,0

543,3

699,7

0,0

699,7

583,8

0,0

583,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

0,0

0,1

19,8

0,0

19,8

44,0

0,0

44,0

 

სუბსიდიები

513,1

0,0

513,1

518,9

0,0

518,9

379,8

0,0

379,8

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

30,1

0,0

30,1

71,0

0,0

71,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

100,2

0,0

100,2

302,7

0,0

302,7

214,0

0,0

214,0

 

ხარჯები

100,2

0,0

100,2

280,8

0,0

280,8

204,0

0,0

204,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,1

0,0

0,1

19,8

0,0

19,8

44,0

0,0

44,0

 

სუბსიდიები

70,0

 

70,0

100,0

 

100,0

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

30,1

0,0

30,1

71,0

0,0

71,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

21,9

0,0

21,9

10,0

0,0

10,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

21,9

0,0

21,9

10,0

0,0

10,0

05 01 02 01

ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

443,1

0,0

443,1

422,0

0,0

422,0

379,8

0,0

379,8

 

ხარჯები

443,1

0,0

443,1

418,9

0,0

418,9

379,8

0,0

379,8

 

სუბსიდიები

443,1

 

443,1

418,9

 

418,9

379,8

 

379,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

850,9

0,0

850,9

1043,5

0,0

1043,5

1033,2

0,0

1033,2

 

ხარჯები

850,9

0,0

850,9

984,3

0,0

984,3

998,2

0,0

998,2

 

საქონელი და მომსახურება

93,7

0,0

93,7

122,5

0,0

122,5

183,9

0,0

183,9

 

სუბსიდიები

757,2

0,0

757,2

861,8

0,0

861,8

814,3

0,0

814,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

59,2

0,0

59,2

35,0

0,0

35,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

59,2

0,0

59,2

35,0

0,0

35,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

59,4

0,0

59,4

154,5

0,0

154,5

208,9

0,0

208,9

 

ხარჯები

59,4

0,0

59,4

104,5

0,0

104,5

173,9

0,0

173,9

 

საქონელი და მომსახურება

59,4

0,0

59,4

104,5

0,0

104,5

173,9

0,0

173,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

791,5

0,0

791,5

889,0

0,0

889,0

824,3

0,0

824,3

 

ხარჯები

791,5

0,0

791,5

879,8

0,0

879,8

824,3

0,0

824,3

 

საქონელი და მომსახურება

34,3

0,0

34,3

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

757,2

0,0

757,2

861,8

0,0

861,8

814,3

0,0

814,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

ტელევიზიის დაფინანსება

34,3

0,0

34,3

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

34,3

0,0

34,3

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,3

0,0

34,3

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

05 02 02 02

ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

121,0

0,0

121,0

160,0

0,0

160,0

149,0

0,0

149,0

 

ხარჯები

121,0

0,0

121,0

158,9

0,0

158,9

149,0

0,0

149,0

 

სუბსიდიები

121,0

 

121,0

158,9

 

158,9

149,0

 

149,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 02 03

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

78,4

0,0

78,4

110,0

0,0

110,0

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

78,4

0,0

78,4

105,3

0,0

105,3

99,0

0,0

99,0

 

სუბსიდიები

78,4

 

78,4

105,3

 

105,3

99,0

 

99,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

05 02 02 04

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"

244,7

0,0

244,7

254,0

0,0

254,0

254,0

0,0

254,0

 

ხარჯები

244,7

0,0

244,7

254,0

0,0

254,0

254,0

0,0

254,0

 

სუბსიდიები

244,7

 

244,7

254,0

 

254,0

254,0

 

254,0

05 02 02 05

ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

110,7

0,0

110,7

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

110,7

0,0

110,7

120,0

0,0

120,0

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

110,7

 

110,7

120,0

 

120,0

108,0

 

108,0

05 02 02 06

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი"

113,5

0,0

113,5

113,0

0,0

113,0

101,7

0,0

101,7

 

ხარჯები

113,5

0,0

113,5

113,0

0,0

113,0

101,7

0,0

101,7

 

სუბსიდიები

113,5

 

113,5

113,0

 

113,0

101,7

 

101,7

05 02 02 07

ააიპ "მეგობრობის ცენტრი"

88,9

0,0

88,9

114,0

0,0

114,0

102,6

0,0

102,6

 

ხარჯები

88,9

0,0

88,9

110,6

0,0

110,6

102,6

0,0

102,6

 

სუბსიდიები

88,9

 

88,9

110,6

 

110,6

102,6

 

102,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

44,8

0,0

44,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

44,8

0,0

44,8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

41,8

0,0

41,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1025,9

212,6

813,3

1442,1

215,0

1227,1

1180,0

215,0

965,0

 

ხარჯები

1015,3

212,5

802,9

1419,9

215,0

1204,9

1180,0

215,0

965,0

 

სუბსიდიები

556,8

210,0

346,8

415,4

210,0

205,4

638,0

210,0

428,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

457,9

1,9

456,1

1003,0

3,5

999,5

540,5

3,5

537,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,6

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

10,5

0,2

10,4

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

10,5

0,2

10,4

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

310,0

210,0

100,0

260,0

210,0

50,0

260,0

210,0

50,0

 

ხარჯები

310,0

210,0

100,0

260,0

210,0

50,0

260,0

210,0

50,0

 

სუბსიდიები

310,0

210,0

100,0

260,0

210,0

50,0

260,0

210,0

50,0

06 02

სოციალური პროგრამები

715,9

2,6

713,3

1182,1

5,0

1177,1

920,0

5,0

915,0

 

ხარჯები

705,4

2,5

702,9

1159,9

5,0

1154,9

920,0

5,0

915,0

 

სუბსიდიები

246,8

0,0

246,8

155,4

0,0

155,4

378,0

0,0

378,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

457,9

1,9

456,1

1003,0

3,5

999,5

540,5

3,5

537,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,6

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

10,5

0,2

10,4

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

10,5

0,2

10,4

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

112,0

0,0

112,0

409,8

0,0

409,8

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

102,5

0,0

102,5

400,0

0,0

400,0

160,0

0,0

160,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102,5

0,0

102,5

400,0

0,0

400,0

160,0

0,0

160,0

 

ვალდებულებების კლება

9,4

0,0

9,4

9,8

0,0

9,8

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

9,4

0,0

9,4

9,8

0,0

9,8

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

23,4

0,0

23,4

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

23,4

0,0

23,4

31,0

0,0

31,0

37,0

0,0

37,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,4

0,0

23,4

31,0

0,0

31,0

37,0

0,0

37,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

06 02 03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

78,0

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

178,0

0,0

178,0

 

ხარჯები

78,0

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

178,0

0,0

178,0

 

სუბსიდიები

78,0

 

78,0

0,0

 

0,0

178,0

 

178,0

06 02 04

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის"

169,8

0,0

169,8

160,0

0,0

160,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

168,9

0,0

168,9

155,4

0,0

155,4

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

168,9

 

168,9

155,4

 

155,4

200,0

 

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

330,1

0,0

330,1

527,8

0,0

527,8

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

330,1

0,0

330,1

525,3

0,0

525,3

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

330,1

0,0

330,1

525,3

0,0

525,3

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

2,6

2,6

0,0

5,0

5,0

0,0

10,0

5,0

5,0

 

ხარჯები

2,5

2,5

0,0

5,0

5,0

0,0

10,0

5,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,9

1,9

0,0

3,5

3,5

0,0

8,5

3,5

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,6

0,6

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

46,4

0,0

46,4

43,2

0,0

43,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

43,2

0,0

43,2

43,2

0,0

43,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

43,2

0,0

43,2

43,2

0,0

43,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

06 02 09

დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

06 02 13

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

8,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

8,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

8,8

06 02 15

სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

თავი VI

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 15.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად.

მუხლი 16.

დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


10. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 76 - ვებგვერდი, 26/12/2017 9. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 77 - ვებგვერდი, 26/12/2017 8. 12/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 75 - ვებგვერდი, 18/12/2017 7. 09/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 11/08/2017 6. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 13/07/2017 5. 15/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 19/06/2017 4. 30/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 02/06/2017 3. 20/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 21/04/2017 2. 07/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 13/03/2017 1. 30/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 02/02/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.