ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 181
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 17/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016392
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
181
22/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020020.35.160.016392
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2016 - 25/01/2017)

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №181

2016 წლის 22 დეკემბერი

ქ. რუსთავი

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის, „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 3
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 4
დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში.
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღლაკელიძედანართი

თავი I
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

43,701.2

38,646.5

29,998.7

29,498.7

500.0

გადასახადები

14,854.4

13,500.0

13,900.0

13,900.0

0.0

გრანტები

24,003.0

20,030.5

11,673.7

11,173.7

500.0

სხვა შემოსავლები

4,843.8

5,116.0

4,425.0

4,425.0

0.0

ხარჯები

31,171.1

36,079.4

28,814.4

28,314.4

500.0

შრომის ანაზღაურება

3,706.9

4,240.6

3,791.5

3,600.0

191.5

საქონელი და მომსახურება

3,391.0

3,909.8

3,175.9

3,097.4

78.6

პროცენტი

486.3

377.6

294.5

294.5

0.0

სუბსიდიები

15,667.3

17,892.6

17,086.9

16,861.9

225.0

გრანტები

1,187.2

495.5

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,152.2

3,368.3

2,166.1

2,161.1

5.0

სხვა ხარჯები

3,580.3

5,795.1

2,299.5

2,299.5

0.0

საოპერაციო სალდო

12,530.1

2,567.1

1,184.2

1,184.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,920.6

10,691.4

1,877.5

1,877.5

0.0

ზრდა

10,159.7

13,191.4

4,377.5

4,377.5

0.0

კლება

1,239.1

2,500.0

2,500.0

2,500.0

0.0

მთლიანი სალდო

3,609.5

-8,124.2

-693.2

-693.2

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,532.3

-9,343.7

-1,575.5

-1,575.5

0.0

ზრდა

9,348.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

9,348.4

0.0

0.0

 

 

კლება

6,816.1

9,343.7

1,575.5

1,575.5

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

6,816.1

9,343.7

1,575.5

1,575.5

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,077.1

-1,219.4

-882.3

-882.3

0.0

კლება

1,077.1

1,219.4

882.3

882.3

0.0

საშინაო

1,077.1

1,219.4

882.3

882.3

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

44,940.3

41,146.5

32,498.7

31,998.7

500.0

შემოსავლები

43,701.2

38,646.5

29,998.7

29,498.7

500.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,239.1

2,500.0

2,500.0

2,500.0

0.0

გადასახდელები

42,408.0

50,490.2

34,074.2

33,574.2

500.0

ხარჯები

31,171.1

36,079.4

28,814.4

28,314.4

500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,159.7

13,191.4

4,377.5

4,377.5

0.0

ვალდებულებების კლება

1,077.1

1,219.4

882.3

882.3

0.0

ნაშთის ცვლილება

2,532.3

-9,343.7

-1,575.5

-1,575.5

0.0

 

 


მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 29,998.7 ათასი ლარის ოდენობით:

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

43,701.2

38,646.5

29,998.7

29,498.7

500.0

გადასახადები

14,854.4

13,500.0

13,900.0

13,900.0

0.0

გრანტები

24,003.0

20,030.5

11,673.7

11,173.7

500.0

სხვა შემოსავლები

4,843.8

5,116.0

4,425.0

4,425.0

0.0

 

მუხლი 4.  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 13,900.0 ათასი ლარის ოდენობით:

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

14,854.4

13,500.0

13,900.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

5,500.0

3,700.0

ქონების გადასახადი

14,855.4

8,000.0

10,200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10,167.5

5,950.0

7,700.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.2

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

123.3

50.0

50.0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

87.3

0.0

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

4,460.6

2,000.0

2,450.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

12.5

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

-1.0

0.0

0.0

 

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11,673.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

24,003.0

20,030.5

11,673.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

480.5

479.9

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიებული გრანტები

24,003.0

19,550.1

11,193.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

16,133.8

11,093.8

10,693.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

500.0

500.0

500.0

სპეციალური ტრანსფერი

7,369.2

7,956.3

0.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

30.0

0.0

0.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

7,339.2

7,956.3

0.0

 

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4,425.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

4,843.8

5,116.0

4,425.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

905.1

835.0

655.0

პროცენტები

636.3

600.0

500.0

დივიდენდები

0.0

35.0

15.0

რენტა

268.8

200.0

140.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

177.4

120.0

80.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

91.5

80.0

60.0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

2,493.4

2,881.0

2,320.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2,435.5

2,851.0

2,300.0

სანებართვო მოსაკრებელი

99.2

100.0

100.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.4

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5.6

1.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,364.4

1,350.0

1,300.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

965.8

1,400.0

900.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

57.9

30.0

20.0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან

57.9

30.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,090.1

1,000.0

1,100.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

355.2

400.0

350.0

 

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28,814.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

31,171.1

36,079.4

28,814.4

28,314.4

500.0

შრომის ანაზღაურება

3,706.9

4,240.6

3,791.5

3,600.0

191.5

საქონელი და მომსახურება

3,391.0

3,909.8

3,175.9

3,097.4

78.6

პროცენტი

486.3

377.6

294.5

294.5

0.0

სუბსიდიები

15,667.3

17,892.6

17,086.9

16,861.9

225.0

გრანტები

1,187.2

495.5

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,152.2

3,368.3

2,166.1

2,161.1

5.0

სხვა ხარჯები

3,580.3

5,795.1

2,299.5

2,299.5

0.0

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,877.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,377.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

372.3

553.9

27.3

27.3

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

25.8

3.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,060.8

10,188.5

3,943.4

3,943.4

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

428.2

1,257.2

244.0

244.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,265.9

1,186.8

162.9

162.9

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

1.2

0.0

0.0

0.0

სულ ჯამი

10,159.7

13,191.4

4,377.5

4,377.5

0.0

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,500.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,239.1

2,500.0

2,500.0

ძირითადი აქტივები

80.8

800.0

1,200.0

არაწარმოებული აქტივები

1,158.3

1,700.0

1,300.0

მიწა

1,158.3

1,700.0

1,300.0

 

 


მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,271.5

7,757.6

6,220.0

6,220.0

0.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,530.2

6,886.4

5,525.0

5,525.0

0.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,530.2

6,588.5

5,374.0

5,374.0

0.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

297.9

151.0

151.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

254.9

493.5

400.5

400.5

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

254.9

493.5

400.5

400.5

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

486.3

377.6

294.5

294.5

0.0

702

თავდაცვა

268.7

324.3

272.1

0.0

272.1

7021

შეიარაღებული ძალები

268.7

324.3

272.1

0.0

272.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,215.9

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1,215.9

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,785.2

6,537.5

3,828.6

3,828.6

0.0

7045

ტრანსპორტი

5,737.0

5,942.1

3,233.8

3,233.8

0.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,737.0

5,942.1

3,233.8

3,233.8

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

48.2

595.5

594.9

594.9

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

48.2

595.5

594.9

594.9

0.0

705

გარემოს დაცვა

4,169.1

3,031.3

2,614.0

2,614.0

0.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3,378.5

2,923.2

2,614.0

2,614.0

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

790.6

78.2

0.0

0.0

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7,814.5

13,844.3

6,317.6

6,317.6

0.0

7061

ბინათმშენებლობა

1,037.3

995.9

181.6

181.6

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

550.9

5,813.8

1,190.0

1,190.0

0.0

7064

გარე განათება

1,079.9

1,009.0

900.0

900.0

0.0

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5,146.5

6,025.8

4,046.0

4,046.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

212.9

225.5

238.2

13.2

225.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

212.9

225.5

238.2

13.2

225.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6,394.8

7,445.7

5,098.6

5,098.6

0.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,184.8

3,971.5

2,125.0

2,125.0

0.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2,976.4

3,205.5

2,800.3

2,800.3

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

233.6

268.7

173.3

173.3

0.0

709

განათლება

5,605.8

6,336.6

6,038.8

6,038.8

0.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,604.4

6,336.6

6,038.8

6,038.8

0.0

7092

ზოგადი განათლება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

3,592.4

3,768.0

2,564.1

2,561.1

3.0

7101

ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

599.1

660.0

100.0

100.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

599.1

660.0

100.0

100.0

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,281.1

1,098.1

1,275.0

1,275.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

19.1

21.1

21.1

21.1

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

214.8

220.2

220.2

220.2

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,399.3

1,768.6

947.9

944.9

3.0

სულ

41,330.8

49,270.8

33,191.9

32,691.9

500.0

 

 


მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-693.2) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1,575.5) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1,575.5 ათასი ლარის ოდენობით.
 


მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-882.3) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტებში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შედგენს 882.3 ათასი ლარს, კერძოდ:

 • მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხი (გზების რეაბილიტაცია) - 717.3 ათასი ლარი;
 • რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა - 0.3 ათასი ლარი;
 • ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა - 0.6 ათასი ლარი;
 • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 105.0 ათ. ლარი;
 • განათლება - 32.4 ათ. ლარი;
 • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 0.2 ათ. ლარი;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 26.5 ათ. ლარი.

მუხლი 13. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 500.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა.  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 272.1 ათასი ლარი;

ბ. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  225.0 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


თავი II
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. რუსთავში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე ახალი და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

1.1.1 გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული შიდაგზების, ეზოებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და გზების ორმული დამუშავება, კერძოდ: მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროს ეზოების ასფალტ/საფარის რეაბილიტაცია. ასევე რეგიონის განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტები.

1.1.2 ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი აღნიშვნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში აუცილებელ მონაკვეთებზე ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელების“ მოწყობა, ქუჩების დახაზვა და საგზაო ნიშნების მონტაჟი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა.

1.2.1 საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია; ასევე დაგეგმილია საზოგადოებრივი აქტივობების ხელშეწყობა, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროგრამაში მოსახლეობის ჩართულობის პრინციპით განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სხვადასხვა კომუნალური პირობების მოწესრიგება.

1.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში სანათი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

1.2.3 ქალაქის ეკოლოგიური დაცვა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის დასუფთავების“ მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებასა და საცხოვრებელი სახლების ეზოებში დაგვა-დასუფთავებას მეეზოვეების მეშვეობით. ასევე მოწესრიგდება გამწვანებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა.

1.2.4 ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „უზრუნველყოფის“ პროგრამა, რაშიც გათვალისწინებულია არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, შადრევნების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები; ასევე ქალაქის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება თვითმმართველი ქალაქის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით; ასევე ზემოხსენებული ააიპ-ი განახორციელებს ქალაქის გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობას.

1.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების რეაბილიტაცია/კეთილმოწყობა, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია.

1.3.1 სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების/გაზონების დეკორატიული ღობით მოპირკეთებისა და მოწყობა/რეაბილიტირებასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები; ასევე დაგეგმილია ქალაქის მასშტაბით 44 ეზოს კეთილმოწყობა.

1.3.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქალაქის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება; ასევე დაგეგმილია ავარიული საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები.

1.3.3. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის დოტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

ქალაქში კვლავ აქტუალური რჩება შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის დოტაციის გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვა გააჩნია.

1.5 მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას. აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულ იქნა ევროკომისიის მიერ შესაბამის საგრანტო ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით, სადაც თანადაფინანსების პრინციპით პროექტის ღირებულების 90%-ს დააფინანსებს ევროკომისია, ხოლო 10% წილის ასიგნება ეკუთვნის თვითმმართველობას. პროექტის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში და ტერიტორიულ ორგანოებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასევე მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის მიზნით მათი ინფორმირება, რაც ხელს შეუწყობს ბიუჯეტის პრიორიტეტების შედგენისას გამჭვირვალეობის გაზრდას და მათი მოსაზრებების ასახვას ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამას ახორციელებს ააიპ „რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“; ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 6 100 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფების გახსნა რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება. ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რემონტი და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

2.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“, სადაც რეაბილიტაციის კურსს გაივლის 200-მდე ბენეფიციარი.

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

3.1.1 სასპორტო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს 4 სპორტულ სკოლას და 1300-ზე მეტ სპორტსმენს; ცენტრი მოიცავს სპორტის სხვადასხვა სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

3.1.2 სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო (შპს „რუსთავის რუსთავი“), საკალათბურთო (შპს „რუსთავი 1991“) და რაგბის (ააიპ „რუსთავის ხარები“) კლუბების ფინანსურ მხარდაჭერას.

3.1.3 სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონების საბავშვო მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ასევე განხორციელდება ქალაქში არსებული სპორტული კომპლექსების რეაბილიტაცია და მოედნების მოწყობა/რეაბილიტირება.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბენეფიციართა სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ნივთებითა და ტკბილეულით დასაჩუქრება.

3.2.2 სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრში არსებულ ადგილობრივ ანსამბლებს, 3 მუსიკალურ, 1 ხელოვნებისა და 1 სამხატვრო სკოლას, სადაც სწავლობს 1000-ზე მეტი მოსწავლე; ასევე ზემოხსენებული ა(ა)იპ-ი უზრუნველყოფს სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობას. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის უმთავრესი მიზანია ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის მივიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

3.2.3 კულტურის სახლების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „გ. ლორთქიფანიძის სახ. რუსთავის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, პოპულარიზაცია, ტრადიციების აღორძინება; გაამძაფროს საზოგადოების ინტერესი თეატრალური ხელოვნებისადმი და მოიზიდოს ყველა თაობის მაყურებელი.

3.2.4. მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“-ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას; შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

3.2.5 ბიბილიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 4 ბიბლიოთეკას, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

3.2.6 კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთავში არსებული კულტურული ობიექტების, მათ შორის კულტურის ცენტრის შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოები და მუზეუმის გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3.3. ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ახლაგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი“, ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და შშმ პირების 1 700 ბენეფიციარის ერთჯერადი ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

4.2.2 სარიტუალო მომსახურებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით; ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

4.2.3 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადისაგან გათავისუფლება (ბენეფიციართა რაოდენობა ცვალებადია სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით).

4.2.4 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (ბენეფიციართა რაოდენობა ცვალებადია სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით); ქალაქში მცხოვრები ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (1 500-ზე მეტი ბენეფიციარი); სსიპ-ებისა და სხვადასხვა ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (2 700-ზე მეტი ბენეფიციარი); შშმ პირთა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (150-ზე მეტი ბენეფიციარი).

4.2.5 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ რუსთაველ ჯარისკაცთა ოჯახების (65 ბენეფიციარი), 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში (4 ბენეფიციარი) და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების (3 ბენეფიციარი), საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებისა (3 ბენეფიციარი) და ე.წ. მინდობით აღმზრდელი ოჯახების (35 ბენეფიციარი), რეინტეგრირებული ოჯახების კომუნალური გადასახადების დაფარვა, თითოეულ ოჯახზე წელიწადში 500 ლარის ოდენობით; ასევე გათვალიწინებულია საოპერაციო მკურნალობების დაფინანსება გეგმიური ქირურგიულ, ონკოლოგიურ და კარდიოქირურგიულ დაავადებებზე, აგრეთვე დაფინანსდება  რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევები.

4.2.6 უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი.

4.2.7 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

4.2.8 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები შშმ პირების, პენსიონერებისა და 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.

4.2.9 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 150 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით (734 ბენეფიციარი).

4.2.10 საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში და სამშვიდობო ოპერაციების დროს დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით (11 ბენეფიციარი);
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით (65 ბენეფიციარი).
 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა (28 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 100 ლარი და მათთან გათანაბრებულ პირთა (115 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით.

4.2.11 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტატუსით უსინათლო ბენეფიციარების (145 ბენეფიციარი) კომუნალური ხარჯების დაფარვა (დენი 240 ლარის ფარგლებში და გაზი 240 ლარის ფარგლებში წლიურად), ასევე ფინანსდება აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა (80 ბენეფიციარი) რეაბილიტაციის კურსი წელიწადში ერთჯერადად 600 ლარის ოდენობით.

4.2.12 სტუდენტთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული რუსთაველი სოციალურად დაუცველი, იძულებით გადაადგილებული (დევნილი), შშმ სტუდენტებისა და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების (შემდგომში – „ბენეფიციარი“) სოციალური დახმარება წახალისების მიზნით თვეში 50 ლარის ოდენობით.


მუხლი 16. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

რუსთავი

42,408.0

50,490.2

34,074.2

33,574.2

500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

301

304

304

287

17

 

ხარჯები

31,171.1

36,079.4

28,814.4

28,314.4

500.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,706.9

4,240.6

3,791.5

3,600.0

191.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,159.7

13,191.4

4,377.5

4,377.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1,077.1

1,219.4

882.3

882.3

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

7,237.7

8,443.6

6,938.1

6,938.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283

286

287

287

0

 

ხარჯები

5,899.2

7,203.7

6,192.7

6,192.7

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,515.6

4,006.0

3,600.0

3,600.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.3

553.9

27.3

27.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

966.2

686.0

718.1

718.1

0.0

01 01

. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,153.0

1,373.6

1,191.9

1,191.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

50

55

55

 

 

ხარჯები

1,150.0

1,357.8

1,187.9

1,187.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

835.6

959.1

862.3

862.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

6.2

4.0

4.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.5

9.7

0.0

0.0

0.0

01 02

. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4,378.7

5,237.1

4,182.1

4,182.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

235

236

232

232

 

 

ხარჯები

4,014.2

4,712.6

4,158.8

4,158.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,680.0

3,046.9

2,737.7

2,737.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

364.5

512.0

23.3

23.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

12.5

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

296.9

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

296.9

150.0

150.0

0.0

01 04

თვითმმართველობის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1,450.9

1,042.2

1,012.8

1,012.8

0.0

 

ხარჯები

486.3

378.6

295.5

295.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

964.6

663.6

717.3

717.3

0.0

01 04 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების მომსახურება

1,142.6

1,041.2

1,010.8

1,010.8

0.0

 

ხარჯები

457.4

377.6

294.5

294.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

685.3

663.6

716.3

716.3

0.0

01 04 02

რუსთავის ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის აღებული ვალდებულებების მომსახურება

305.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

276.9

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04 03

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

2.5

1.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1.0

1.0

1.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

1.0

1.0

0.0

 01 05

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

109.3

137.6

116.9

116.9

0.0

 

ხარჯები

105.3

133.4

116.9

116.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 01 06

რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა

145.6

155.6

132.3

132.3

0.0

 

ხარჯები

143.3

155.4

132.1

132.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.2

0.3

0.3

0.0

 01 07

ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა

0.0

155.5

112.1

112.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

123.9

111.5

111.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

31.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.6

0.6

0.0

 01 08

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

45.0

40.0

40.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

45.0

40.0

40.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,484.6

325.9

272.1

0.0

272.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

17

0

17

 

ხარჯები

1,458.8

320.5

272.1

0.0

272.1

 

შრომის ანაზღაურება

191.3

234.6

191.5

0.0

191.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.8

3.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის ხელშეწყობა

1,215.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,215.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

268.7

325.9

272.1

0.0

272.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

17

 

17

 

ხარჯები

242.9

320.5

272.1

0.0

272.1

 

შრომის ანაზღაურება

180.3

234.6

191.5

0.0

191.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.8

3.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,840.7

23,729.0

12,865.2

12,865.2

0.0

 

ხარჯები

9,708.1

13,224.7

8,816.9

8,816.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,060.8

10,188.5

3,943.4

3,943.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

71.9

315.9

105.0

105.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა

5,491.1

5,719.8

2,953.8

2,953.8

0.0

 

ხარჯები

60.3

310.0

150.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,381.7

5,297.1

2,803.8

2,803.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

49.1

112.8

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,383.1

5,606.6

2,753.8

2,753.8

0.0

 

ხარჯები

60.3

310.0

150.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,273.7

5,183.8

2,603.8

2,603.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

49.1

112.8

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი აღნიშვნების მოწყობა

108.0

113.3

200.0

200.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.0

113.3

200.0

200.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10,985.8

10,561.9

7,546.6

7,546.6

0.0

 

ხარჯები

8,867.8

10,192.6

7,419.7

7,419.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,115.1

181.4

21.9

21.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.9

187.9

105.0

105.0

0.0

03 02 01

საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა

3,515.4

3,933.6

1,792.6

1,792.6

0.0

 

ხარჯები

3,497.4

3,774.6

1,709.1

1,709.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

3.5

3.5

3.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

155.6

80.0

80.0

0.0

03 02 01 01

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

1,037.3

574.4

161.6

161.6

0.0

 

ხარჯები

1,037.3

565.8

161.6

161.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

03 02 01 02

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

0.0

20.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

20.0

20.0

0.0

03 02 01 03

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

410.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

410.1

0.0

0.0

0.0

03 02 01 04

ამხანაგობების ხელშეწყობა

2,478.1

2,929.2

1,611.0

1,611.0

0.0

 

ხარჯები

2,460.2

2,778.7

1,527.5

1,527.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

3.5

3.5

3.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

147.0

80.0

80.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,082.6

1,009.0

900.0

900.0

0.0

 

ხარჯები

945.0

1,009.0

900.0

900.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

ქალაქის ეკოლოგიური დაცვა

3,378.5

2,977.5

2,639.0

2,639.0

0.0

 

ხარჯები

2,476.8

2,899.5

2,610.0

2,610.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

901.7

53.7

4.0

4.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

24.4

25.0

25.0

0.0

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,268.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

437.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03 02

ნაგავსაყრელის ფუნქციონირების ხარჯები

447.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

447.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03 03

ქალაქ რუსთავის დასუფთავება

1,662.6

2,947.5

2,639.0

2,639.0

0.0

 

ხარჯები

1,592.5

2,899.5

2,610.0

2,610.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.1

23.7

4.0

4.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

24.4

25.0

25.0

0.0

03 02 03 04

გამწვანების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მოწესრიგება

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

790.9

78.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.6

8.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

790.0

69.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლაპატრონობა

2,218.5

2,563.7

2,215.0

2,215.0

0.0

 

ხარჯები

1,947.9

2,501.0

2,200.6

2,200.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270.5

54.7

14.4

14.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,068.9

6,516.8

1,490.0

1,490.0

0.0

 

ხარჯები

485.0

2,115.7

810.1

810.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

564.0

4,386.0

679.8

679.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

19.9

15.2

0.0

0.0

0.0

03 03 01

სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია

218.4

921.2

559.8

559.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218.4

921.2

559.8

559.8

0.0

03 03 02

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი

335.3

427.9

630.1

630.1

0.0

 

ხარჯები

159.3

124.9

630.1

630.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.2

295.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.7

7.6

0.0

0.0

0.0

03 03 03

კოსტავას გამზირისა და მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია

0.0

4,472.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,703.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2,768.7

0.0

0.0

0.0

03 03 04

ქალაქში არსებული დეკორატიული კედლებისა და ღობეების რეაბილიტაცია

0.0

252.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

252.2

0.0

0.0

0.0

03 03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

467.1

443.2

300.0

300.0

0.0

 

ხარჯები

321.6

287.2

180.0

180.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.2

148.4

120.0

120.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

17.2

7.6

0.0

0.0

0.0

03 03 07

ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა

48.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია

295.0

335.0

280.0

280.0

0.0

 

ხარჯები

295.0

335.0

280.0

280.0

0.0

03 05

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

0.0

595.5

594.9

594.9

0.0

 

ხარჯები

0.0

271.5

157.1

157.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

324.0

437.8

437.8

0.0

04 00

განათლება

5,617.0

6,336.6

6,071.2

6,071.2

0.0

 

ხარჯები

5,177.6

5,079.4

5,794.8

5,794.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.2

1,257.2

244.0

244.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.2

0.0

32.4

32.4

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

5,615.6

6,336.6

6,071.2

6,071.2

0.0

 

ხარჯები

5,176.1

5,079.4

5,794.8

5,794.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428.2

1,257.2

244.0

244.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.2

0.0

32.4

32.4

0.0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

5,293.1

5,977.5

5,731.2

5,731.2

0.0

 

ხარჯები

4,855.7

4,720.2

5,454.8

5,454.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.1

1,257.2

244.0

244.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.2

0.0

32.4

32.4

0.0

04 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

322.5

359.1

340.0

340.0

0.0

 

ხარჯები

320.4

359.1

340.0

340.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საშუალო განათლების ხელშეწყობა

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

ზოგადი განათლების დაფინანსება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

6,411.2

7,550.4

5,098.8

5,098.8

0.0

 

ხარჯები

5,128.9

6,258.9

4,935.7

4,935.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,265.9

1,186.8

162.9

162.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

16.4

104.7

0.2

0.2

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2,868.6

3,931.0

2,125.0

2,125.0

0.0

 

ხარჯები

2,005.3

2,971.4

2,050.0

2,050.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

863.3

953.9

75.0

75.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სასპორტო სკოლების ხელშეწყობა

863.4

1,136.8

1,020.0

1,020.0

0.0

 

ხარჯები

858.8

1,125.0

1,020.0

1,020.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

11.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული კლუბების ხელშეწყობა

1,146.4

1,846.4

1,030.0

1,030.0

0.0

 

ხარჯები

1,146.4

1,846.4

1,030.0

1,030.0

0.0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

858.8

947.7

75.0

75.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

858.8

942.9

75.0

75.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3,309.0

3,350.4

2,800.5

2,800.5

0.0

 

ხარჯები

2,897.1

3,020.9

2,714.9

2,714.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395.5

230.9

85.5

85.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

16.4

98.7

0.2

0.2

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

94.4

30.8

30.8

30.8

0.0

 

ხარჯები

94.4

30.8

30.8

30.8

0.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლები

1,087.8

1,845.1

1,577.0

1,577.0

0.0

 

ხარჯები

1,079.4

1,748.2

1,577.0

1,577.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.4

3.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

93.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის ხელშეწყობა

1,037.1

1,845.1

1,577.0

1,577.0

0.0

 

ხარჯები

1,028.7

1,748.2

1,577.0

1,577.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.4

3.9

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

93.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 02

ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

1,240.8

701.7

630.0

630.0

0.0

 

ხარჯები

1,234.8

701.7

627.5

627.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

2.5

2.5

0.0

05 02 04

მუზეუმის ხელშეწყობა

184.4

199.5

177.0

177.0

0.0

 

ხარჯები

177.5

193.6

175.6

175.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

5.9

1.2

1.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

05 02 05

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

315.9

354.5

314.0

314.0

0.0

 

ხარჯები

311.0

346.6

304.0

304.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

7.9

10.0

10.0

0.0

05 02 06

კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია

53.1

167.0

71.8

71.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.1

167.0

71.8

71.8

0.0

05 02 07

კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია

332.6

51.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.2

46.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

16.4

5.7

0.0

0.0

0.0

05 03

რუსთავის ახალგაზრდობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება

228.5

261.0

173.3

173.3

0.0

 

ხარჯები

221.4

258.6

170.9

170.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

2.0

2.4

2.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

05 04

მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება

5.1

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.1

8.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3,816.7

4,104.7

2,828.8

2,600.8

228.0

 

ხარჯები

3,798.6

3,992.3

2,802.3

2,574.3

228.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

111.2

26.5

26.5

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

212.9

225.5

238.2

13.2

225.0

 

ხარჯები

211.3

225.5

238.2

13.2

225.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

3,603.9

3,879.2

2,590.6

2,587.6

3.0

 

ხარჯები

3,587.3

3,766.8

2,564.1

2,561.1

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

111.2

26.5

26.5

0.0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

901.4

724.5

900.0

900.0

0.0

 

ხარჯები

901.4

695.0

900.0

900.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

29.5

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

6.3

9.0

5.3

2.3

3.0

 

ხარჯები

6.2

9.0

5.3

2.3

3.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

144.9

178.2

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

144.9

168.0

140.0

140.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

10.2

10.0

10.0

0.0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

435.4

413.0

378.0

378.0

0.0

 

ხარჯები

431.3

399.0

365.0

365.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

4.1

14.0

13.0

13.0

0.0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

824.0

1,082.6

258.0

258.0

0.0

 

ხარჯები

816.9

1,025.0

258.0

258.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.0

57.6

0.0

0.0

0.0

06 02 06

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

0.6

3.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.6

3.0

3.0

3.0

0.0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

379.2

400.1

375.5

375.5

0.0

 

ხარჯები

374.0

398.9

372.0

372.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

3.5

3.5

0.0

06 02 08

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება

599.2

660.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

599.1

660.0

100.0

100.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

214.8

220.2

220.2

220.2

0.0

 

ხარჯები

214.8

220.2

220.2

220.2

0.0

06 02 10

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

19.1

21.1

21.1

21.1

0.0

 

ხარჯები

19.1

21.1

21.1

21.1

0.0

06 02 11

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

79.0

122.6

149.6

149.6

0.0

 

ხარჯები

79.0

122.6

149.6

149.6

0.0

06 02 12

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

0.0

45.0

30.0

30.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

45.0

30.0

30.0

0.0

 

 19. 17/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 17/01/2018 18. 20/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 21/12/2017 17. 24/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 27/11/2017 16. 03/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 225 - ვებგვერდი, 06/11/2017 15. 24/10/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 220 - ვებგვერდი, 27/10/2017 14. 21/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 208 - ვებგვერდი, 22/08/2017 13. 11/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 206 - ვებგვერდი, 11/08/2017 12. 26/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 202 - ვებგვერდი, 02/08/2017 11. 12/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 201 - ვებგვერდი, 13/07/2017 10. 06/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 200 - ვებგვერდი, 07/07/2017 9. 15/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 197 - ვებგვერდი, 16/06/2017 8. 25/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 196 - ვებგვერდი, 29/05/2017 7. 04/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 195 - ვებგვერდი, 05/05/2017 6. 06/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 194 - ვებგვერდი, 10/04/2017 5. 23/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 192 - ვებგვერდი, 27/03/2017 4. 10/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 191 - ვებგვერდი, 13/03/2017 3. 01/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 190 - ვებგვერდი, 09/03/2017 2. 22/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 188 - ვებგვერდი, 24/02/2017 1. 25/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 186 - ვებგვერდი, 27/01/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.