საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 64-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.018246
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
64-Iს
14/12/2016
ვებგვერდი, 23/12/2016
190020010.05.001.018246
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (23/12/2016 - 01/12/2017)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

 


თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

  მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

8,170,499.3

8,555,000.0

9,489,460.0

9,335,000.0

154,460.0

გადასახადები

7,549,608.9

7,980,000.0

8,820,000.0

8,820,000.0

0.0

გრანტები

315,593.2

255,000.0

284,460.0

130,000.0

154,460.0

სხვა შემოსავლები

305,297.2

320,000.0

385,000.0

385,000.0

0.0

ხარჯები

8,157,998.4

8,543,569.5

9,121,225.2

8,715,117.7

406,107.5

შრომის ანაზღაურება

1,376,776.9

1,443,304.3

1,393,505.1

1,393,005.1

500.0

საქონელი და მომსახურება

946,218.8

1,037,494.8

1,144,275.3

1,061,238.3

83,037.0

პროცენტი

326,591.3

473,757.0

503,040.0

503,040.0

0.0

სუბსიდიები

245,745.2

264,476.0

419,969.0

340,437.0

79,532.0

გრანტები

1,271,342.9

960,931.6

1,020,282.0

1,016,594.5

3,687.5

სოციალური უზრუნველყოფა

2,802,402.0

3,056,999.0

3,313,177.0

3,313,177.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,188,921.3

1,306,606.8

1,326,976.8

1,087,625.8

239,351.0

საოპერაციო სალდო

12,500.8

11,430.5

368,234.8

619,882.3

-251,647.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

392,854.2

525,071.9

909,041.3

606,846.3

302,195.0

ზრდა

680,173.3

750,071.9

999,041.3

696,846.3

302,195.0

კლება

287,319.1

225,000.0

90,000.0

90,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-380,353.4

-513,641.4

-540,806.5

13,036.0

-553,842.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

560,883.9

317,001.6

725,721.5

356,849.0

368,872.5

ზრდა

632,757.5

407,001.6

810,721.5

441,849.0

368,872.5

ვალუტა და დეპოზიტები

187,952.7

0.0

41,700.0

41,700.0

0.0

სესხები

181,174.2

222,901.6

352,762.5

5,400.0

347,362.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

263,630.6

184,100.0

416,259.0

394,749.0

21,510.0

კლება

71,873.6

90,000.0

85,000.0

85,000.0

0.0

სესხები

71,867.8

90,000.0

85,000.0

85,000.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

941,237.3

830,643.0

1,266,528.0

343,813.0

922,715.0

ზრდა

1,361,387.9

1,275,000.0

1,792,715.0

870,000.0

922,715.0

საშინაო

314,680.1

200,000.0

400,000.0

400,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

314,680.1

200,000.0

400,000.0

400,000.0

0.0

საგარეო

1,046,707.8

1,075,000.0

1,392,715.0

470,000.0

922,715.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

1,046,707.3

1,075,000.0

1,392,715.0

470,000.0

922,715.0

კლება

420,150.6

444,357.0

526,187.0

526,187.0

0.0

საშინაო

49,745.0

84,357.0

95,187.0

95,187.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

სესხები

1,192.1

350.0

80.0

80.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

13,552.9

49,007.0

60,107.0

60,107.0

0.0

საგარეო

370,405.6

360,000.0

431,000.0

431,000.0

0.0

სესხები

369,506.1

360,000.0

431,000.0

431,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

899.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

9,891,079.8

10,145,000.0

11,457,175.0

10,380,000.0

1,077,175.0

შემოსავლები

8,170,499.3

8,555,000.0

9,489,460.0

9,335,000.0

154,460.0

არაფინანსური აქტივების კლება

287,319.1

225,000.0

90,000.0

90,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

71,873.6

90,000.0

85,000.0

85,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,361,387.9

1,275,000.0

1,792,715.0

870,000.0

922,715.0

გადასახდელები

9,703,127.1

10,145,000.0

11,415,475.0

10,338,300.0

1,077,175.0

ხარჯები

8,157,998.4

8,543,569.5

9,121,225.2

8,715,117.7

406,107.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

680,173.3

750,071.9

999,041.3

696,846.3

302,195.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

444,804.8

407,001.6

769,021.5

400,149.0

368,872.5

ვალდებულებების კლება

420,150.6

444,357.0

526,187.0

526,187.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

187,952.7

0.0

41,700.0

41,700.0

0.0

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

  მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 9 489 460.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,170,499.3

8,555,000.0

9,489,460.0

გადასახადები

7,549,608.9

7,980,000.0

8,820,000.0

გრანტები

315,593.2

255,000.0

284,460.0

სხვა შემოსავლები

305,297.2

320,000.0

385,000.0

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 8 820 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

7,549,608.9

7,980,000.0

8,820,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,077,616.9

3,066,000.0

3,251,000.0

ფიზიკური პირებიდან

2,052,388.5

2,086,000.0

2,570,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,052,388.5

2,086,000.0

2,570,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

1,025,228.4

980,000.0

681,000.0

მოგების გადასახადი

1,025,228.4

980,000.0

681,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,376,186.4

4,814,000.0

5,406,000.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,505,454.6

3,802,000.0

3,779,000.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,505,454.6

3,802,000.0

3,779,000.0

აქციზი

870,731.8

1,012,000.0

1,627,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

69,294.0

75,000.0

76,000.0

იმპორტის გადასახადი

69,294.0

75,000.0

76,000.0

სხვა გადასახადები

26,511.6

25,000.0

87,000.0

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 284 460.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

315,593.2

255,000.0

284,460.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

206,889.9

160,930.0

180,890.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

181,234.8

125,000.0

130,000.0

EU

121,589.7

125,000.0

130,000.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

0.0

19,500.0

20,352.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

21,180.5

13,500.0

0.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)

13,610.2

12,500.0

16,791.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU)

0.0

10,000.0

7,632.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)

20,938.9

19,500.0

20,352.2

მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)

29,971.2

24,500.0

25,440.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

14,708.7

14,500.0

12,720.3

დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012, IV ნაწილი (EU)

10,590.1

0.0

10,176.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

10,590.1

11,000.0

16,536.5

სხვადასხვა დონორი

59,645.0

0.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

59,645.0

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

25,655.1

35,930.0

50,890.0

E5P

0.0

0.0

15,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

12,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

3,000.0

IFAD

55.0

230.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

1.6

230.0

0.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

53.4

0.0

0.0

SIDA

390.1

6,900.0

6,450.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

100.0

1,300.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

390.1

6,800.0

5,150.0

CNF

807.4

1,200.0

1,200.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

807.4

1,200.0

1,200.0

WB-TF

42.5

1,000.0

1,000.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

42.5

1,000.0

1,000.0

EU

13,895.5

14,900.0

19,800.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

8,491.9

4,500.0

4,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

0.0

3,000.0

3,500.0

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

5,025.0

7,200.0

11,300.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

378.6

200.0

1,000.0

EC

10,399.5

10,400.0

0.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC)

10,399.5

10,400.0

0.0

GEF

65.2

1,300.0

1,940.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

65.2

1,300.0

1,940.0

EBRD

0.0

0.0

5,500.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

5,000.0

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)

0.0

0.0

500.0

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

108,703.3

94,070.0

103,570.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

108,703.3

94,070.0

103,570.0

MCC

29,421.3

70,190.0

80,000.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (MCC)

29,421.3

70,190.0

80,000.0

KfW

20,113.2

22,030.0

22,400.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

0.0

0.0

4,500.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში – საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა – საქართველო, III ფაზა) (KfW)

2,479.9

5,000.0

2,900.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)

857.7

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

13,057.8

16,830.0

15,000.0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)

3,717.8

200.0

0.0

USAID

59,147.4

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)

50,698.0

0.0

0.0

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)

8,449.4

0.0

0.0

ORIO

21.5

1,850.0

1,170.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

21.5

1,850.0

1,170.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 385 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

305,297.2

320,000.0

385,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

69,550.2

64,500.0

127,400.0

პროცენტები

46,856.2

50,000.0

46,000.0

დივიდენდები

415.5

2,500.0

66,400.0

რენტა

22,278.5

12,000.0

15,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

76,297.0

75,900.0

80,200.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

71,908.6

70,800.0

76,200.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

622.5

800.0

500.0

სანებართვო მოსაკრებელი

49,414.8

50,000.0

53,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,653.4

1,400.0

2,000.0

სახელმწიფო ბაჟი

16,617.4

15,000.0

18,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

2,206.7

2,200.0

1,400.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

973.1

1,000.0

900.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

420.9

400.0

400.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,388.4

5,100.0

4,000.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

165.4

100.0

100.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,154.0

5,000.0

3,900.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

69.0

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

63,501.4

70,000.0

60,000.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

25,533.8

2,400.0

2,400.0

საგარეო წყაროებიდან

25,533.8

2,400.0

2,400.0

მიმდინარე

25,533.8

2,400.0

2,400.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

70,414.7

107,200.0

115,000.0

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 121 225.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

8,157,998.4

8,543,569.5

9,121,225.2

8,715,117.7

406,107.5

შრომის ანაზღაურება

1,376,776.9

1,443,304.3

1,393,505.1

1,393,005.1

500.0

საქონელი და მომსახურება

946,218.8

1,037,494.8

1,144,275.3

1,061,238.3

83,037.0

პროცენტი

326,591.3

473,757.0

503,040.0

503,040.0

0.0

სუბსიდიები

245,745.2

264,476.0

419,969.0

340,437.0

79,532.0

გრანტები

1,271,342.9

960,931.6

1,020,282.0

1,016,594.5

3,687.5

სოციალური უზრუნველყოფა

2,802,402.0

3,056,999.0

3,313,177.0

3,313,177.0

0.0

სხვა ხარჯები

1,188,921.3

1,306,606.8

1,326,976.8

1,087,625.8

239,351.0

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 909 041.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 999 041.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

680,173.3

750,071.9

999,041.3

696,846.3

302,195.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

2,104.8

7,702.6

6,017.1

6,017.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

403.6

100.0

68.0

68.0

0.0

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

64.8

45.0

18.0

18.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

4,875.8

1,880.0

704.0

704.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

528.2

300.0

250.0

250.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

349.3

976.7

1,599.7

1,599.7

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

66.8

100.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

178.3

169.0

160.0

160.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

2,224.4

1,795.0

15,050.0

15,050.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

137.4

121.0

121.0

121.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

62.0

5.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

79.8

30.0

0.0

0.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის  ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

8.2

10.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში

63.3

5.0

6.0

6.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში

22.2

3.0

3.0

3.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

15.9

8.0

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში

19.4

3.0

7.0

7.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

5.8

24.0

20.0

20.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

74.5

10.0

5.0

5.0

0.0

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

38.3

25.0

12.0

12.0

0.0

21 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

59.8

31.0

27.0

27.0

0.0

22 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური

1,989.4

0.0

0.0

0.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

27,739.8

5,956.0

9,010.0

9,010.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

5,791.7

6,428.0

5,157.0

4,857.0

300.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

400,880.0

466,810.0

680,036.0

386,126.0

293,910.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

10,238.5

7,762.6

5,165.5

4,990.5

175.0

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

17,589.4

16,951.0

15,073.0

15,073.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

743.3

952.0

918.0

918.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

23,146.0

27,526.0

40,922.0

40,922.0

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

23,460.3

7,000.0

30,528.0

30,528.0

0.0

31 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2,996.3

1,305.0

2,150.0

2,150.0

0.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

48,250.2

65,477.0

82,173.0

77,013.0

5,160.0

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

5,176.5

6,121.0

9,201.0

9,201.0

0.0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

38,477.7

52,569.0

52,919.0

52,919.0

0.0

35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

20,484.5

27,838.0

16,996.0

16,996.0

0.0

36 00

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

467.2

70.0

30.0

30.0

0.0

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

14,347.8

13,775.0

2,515.0

2,515.0

0.0

38 00

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

7,111.5

8,697.0

6,975.0

4,325.0

2,650.0

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

541.6

746.0

800.0

800.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

4,517.6

4,400.0

2,150.0

2,150.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

235.2

290.0

150.0

150.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

4,110.2

8,997.0

6,695.0

6,695.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

36.8

91.0

40.0

40.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

232.3

115.0

40.0

40.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

3,023.0

3,009.0

1,892.0

1,892.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

50.6

25.0

25.0

25.0

0.0

48 00

სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

14.5

10.0

8.0

8.0

0.0

49 00

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

11.7

25.0

13.0

13.0

0.0

50 00

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო

22.9

155.0

60.0

60.0

0.0

51 00

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

914.7

314.0

215.0

215.0

0.0

52 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

4.6

10.0

10.0

10.0

0.0

53 00

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

201.3

151.0

1,024.0

1,024.0

0.0

54 00

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

1,990.5

1,416.0

1,270.0

1,270.0

0.0

55 00

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

9.3

15.0

15.0

15.0

0.0

56 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

44.5

330.0

577.0

577.0

0.0

57 00

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

3.9

2.0

1.0

1.0

0.0

58 00

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

31.7

20.0

20.0

20.0

0.0

59 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

3,902.1

1,350.0

80.0

80.0

0.0

61 00

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1.6

20.0

0.0

0.0

0.0

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

287,319.1

225,000.0

90,000.0

ძირითადი აქტივები

102,466.5

73,000.0

58,000.0

არაწარმოებული აქტივები

184,852.6

152,000.0

32,000.0

მიწა

3,108.1

2,000.0

2,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

181,744.5

150,000.0

30,000.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

181,744.5

150,000.0

30,000.0

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

ათ ორის, საბიუჯეტო სახსრები

მათ შორის, დონორების დაფინანსება

7

სულ ჯამი

8,838,171.8

9,293,641.4

10,120,266.5

9,411,964.0

708,302.5

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,011,322.3

1,911,011.4

1,995,911.0

1,995,911.0

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

367,957.8

410,164.9

373,121.2

373,121.2

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

237,130.8

193,967.7

176,104.0

176,104.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

30,829.6

87,017.2

78,072.2

78,072.2

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

99,997.4

129,180.0

118,945.0

118,945.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

39,110.3

35,919.0

29,710.0

29,710.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,057.9

1,400.0

1,250.0

1,250.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

8,995.6

7,800.0

7,575.0

7,575.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

29,056.9

26,719.0

20,885.0

20,885.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

326,517.5

473,700.0

503,000.0

503,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,242,414.8

921,700.0

955,080.0

955,080.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35,321.9

69,527.5

134,999.8

134,999.8

0.0

7.2

თავდაცვა

654,214.8

612,834.0

677,915.0

599,915.0

78,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

583,383.9

514,032.0

600,780.0

522,780.0

78,000.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

32,174.7

59,126.0

37,270.0

37,270.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

37,045.1

33,455.0

28,322.0

28,322.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

1,611.1

6,221.0

11,543.0

11,543.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

961,032.9

1,021,568.0

1,028,400.0

1,028,400.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

612,964.3

568,643.0

564,270.0

564,270.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

15,128.9

63,000.0

58,050.0

58,050.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

107,852.0

112,050.0

127,740.0

127,740.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

125,882.1

139,394.0

127,470.0

127,470.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

99,205.6

138,481.0

150,870.0

150,870.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

949,219.6

1,088,828.4

1,349,274.5

839,022.0

510,252.5

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

43,524.2

48,955.0

65,180.0

65,180.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

42,802.7

44,930.0

61,130.0

61,130.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

721.5

4,025.0

4,050.0

4,050.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

201,031.9

224,278.4

174,272.0

165,287.0

8,985.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

201,031.9

224,278.4

174,272.0

165,287.0

8,985.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

23,664.4

20,400.0

14,110.0

8,110.0

6,000.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

4,734.3

7,000.0

6,650.0

6,650.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

18,848.9

13,400.0

7,460.0

1,460.0

6,000.0

7.4.3.6

არაელექტრული ენერგია

81.3

0.0

0.0

0.0

0.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

1,406.8

1,177.0

1,067.0

1,067.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

1,406.8

1,177.0

1,067.0

1,067.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

568,642.6

656,310.0

904,905.0

484,755.0

420,150.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

561,094.5

626,230.0

883,125.0

477,975.0

405,150.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

35.9

80.0

80.0

80.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

1,881.0

0.0

4,000.0

4,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5,631.3

30,000.0

17,700.0

2,700.0

15,000.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

81,769.9

108,453.0

157,517.5

87,400.0

70,117.5

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

358.9

361.0

310.0

310.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

25,808.7

22,963.0

52,464.0

52,464.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

55,602.2

85,129.0

104,743.5

34,626.0

70,117.5

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

29,179.8

29,255.0

32,223.0

27,223.0

5,000.0

7.5

გარემოს დაცვა

44,794.9

47,400.0

44,600.0

38,200.0

6,400.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

378.6

300.0

2,300.0

0.0

2,300.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

900.0

890.0

890.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

18,076.7

23,400.0

19,395.0

15,295.0

4,100.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

26,339.7

22,800.0

22,015.0

22,015.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

48,382.5

57,957.6

36,800.0

8,150.0

28,650.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

13,915.5

19,407.6

22,500.0

3,000.0

19,500.0

7.6.3

წყალმომარაგება

34,006.7

30,200.0

8,250.0

4,250.0

4,000.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

460.3

8,350.0

6,050.0

900.0

5,150.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

855,131.6

895,938.0

999,469.0

999,469.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

12,487.4

22,100.0

14,550.0

14,550.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

12,487.4

22,100.0

14,550.0

14,550.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

612,052.0

610,961.0

700,880.0

700,880.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

597,539.6

596,000.0

686,000.0

686,000.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

14,512.4

14,961.0

14,880.0

14,880.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

151,096.0

146,233.0

149,987.0

149,987.0

0.0

7.7.3.1

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

7,441.3

8,000.0

6,539.0

6,539.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

137,586.2

131,775.0

136,922.0

136,922.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

6,068.6

6,458.0

6,526.0

6,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

26,192.6

33,169.0

38,107.0

38,107.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

53,303.6

83,475.0

95,945.0

95,945.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

206,757.1

198,009.0

235,342.0

235,342.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

64,871.9

68,120.0

97,130.0

97,130.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

87,706.0

72,930.0

78,846.0

78,846.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

42,457.0

44,622.0

47,350.0

47,350.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,780.0

781.0

972.0

972.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

9,942.2

11,556.0

11,044.0

11,044.0

0.0

7.9

განათლება

899,645.6

1,056,066.0

1,187,950.0

1,102,950.0

85,000.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

437,274.8

514,514.0

590,815.0

590,815.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

437,274.8

514,514.0

590,815.0

590,815.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

28,182.6

30,273.0

34,628.0

34,628.0

0.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

123,907.5

136,352.0

146,547.0

146,547.0

0.0

7.9.4.1

უმაღლესი პროფესიული განათლება

445.0

445.0

444.0

444.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

123,462.5

135,907.0

146,103.0

146,103.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

312.5

1,300.0

1,000.0

1,000.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

70,129.1

79,481.0

88,127.0

88,127.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

58,642.6

40,518.0

40,480.0

40,480.0

0.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

181,196.4

253,628.0

286,353.0

201,353.0

85,000.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,207,670.7

2,404,029.0

2,564,605.0

2,564,605.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,174.2

4,094.0

4,094.0

4,094.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

12.2

144.0

144.0

144.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,162.1

3,950.0

3,950.0

3,950.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,399,245.3

1,570,261.0

1,710,261.0

1,710,261.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

621,731.7

689,570.0

694,570.0

694,570.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

9,379.2

9,646.0

9,646.0

9,646.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

126,750.9

84,861.0

84,140.0

84,140.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

46,389.4

45,597.0

61,894.0

61,894.0

0.0

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-540 806.5) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 725 721.5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 810 721.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

632,757.5

407,001.6

810,721.5

ვალუტა და დეპოზიტები

187,952.7

0.0

41,700.0

სესხები

181,174.2

222,901.6

352,762.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

263,630.6

184,100.0

416,259.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 85 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

71,873.6

90,000.0

85,000.0

სესხები

71,867.8

90,000.0

85,000.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

5.8

0.0

0.0

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 266 528.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 792 715.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,361,387.9

1,275,000.0

1,792,715.0

საშინაო

314,680.1

200,000.0

400,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

314,680.1

200,000.0

400,000.0

საგარეო

1,046,707.8

1,075,000.0

1,392,715.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.5

0.0

0.0

სესხები

1,046,707.3

1,075,000.0

1,392,715.0

ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 400 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიებიდან (DPO) (WB) მისაღები სახსრები – 435 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) მაკროფინანსური  დახმარების  პროგრამიდან  (MFA) (EU)  მისაღები  სახსრები – 35 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 922 715.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

კრედიტები

576,147.5

680,000.0

922,715.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)

358.2

0.0

0.0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)

176.5

0.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)

10,634.8

25,701.6

17,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

10,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)

0.0

0.0

11,000.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

0.0

0.0

50,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

7,600.0

4,000.0

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

21,709.9

0.0

78,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)

0.0

0.0

4,000.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

0.0

0.0

1,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

906.7

22,028.4

21,535.0

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)

0.0

100.0

5,000.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

0.0

0.0

7,500.0

500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB)

0.0

0.0

1,720.0

220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (WB)

16,963.2

20,000.0

37,000.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე–თორთუმი“ (KfW)

0.0

0.0

3,180.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)

21,801.5

0.0

7,600.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

0.0

0.0

900.0

ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ (I ფაზა) (KfW, EBRD)

0.0

0.0

1,700.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC)

26,586.9

44,600.0

28,000.0

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)

28,003.0

25,000.0

0.0

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)

4,628.7

0.0

0.0

აგროკრედიტი (EIB)

0.0

0.0

5,000.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)

152.4

2,970.0

5,850.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

13,093.7

9,400.0

5,520.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი  I (კახეთი) (WB)

6,595.2

12,200.0

5,800.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

0.0

0.0

40,400.0

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)

999.8

1,000.0

300.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

0.0

0.0

3,240.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)

25,759.6

40,000.0

40,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)

2,303.3

0.0

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

20,918.9

32,000.0

32,800.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი–აგარა), დამატებითი დაფინანსება (WB)

21,578.4

4,000.0

0.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

12,403.8

20,530.0

8,900.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

5,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

6,562.2

12,000.0

12,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

0.0

0.0

24,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU)

222.5

1,000.0

3,600.0

ბათუმი (ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

0.0

0.0

16,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

0.0

0.0

26,230.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

970.2

16,000.0

19,880.0

სამტრედია–გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0–კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)

36,850.2

47,800.0

32,570.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

2,307.0

0.0

0.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

75,427.8

97,000.0

112,300.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

20,000.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)

53.1

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

83,712.1

46,220.0

30,200.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB)

0.0

22,400.0

64,000.0

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

38,548.0

38,000.0

47,840.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

62,037.5

90,800.0

35,800.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)

5,631.3

20,000.0

15,000.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

1,000.0

1,600.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)

21,859.7

20,650.0

19,750.0

კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)

6,391.5

0.0

0.0

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 526 187.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

420,150.6

444,357.0

526,187.0

საშინაო

49,745.0

84,357.0

95,187.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

35,000.0

35,000.0

სესხები

1,192.1

350.0

80.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

13,552.9

49,007.0

60,107.0

საგარეო

370,405.6

360,000.0

431,000.0

სესხები

369,506.1

360,000.0

431,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

899.4

0.0

0.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 15 909.4 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 12 346.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 562.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კრედიტორი

 საპროგნოზო  ნაშთი 
(31.12.2017)   

 

სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო  კრედიტების ზღვრული მოცულობა

              12,346,680

მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან აღებული კრედიტები

                 9,125,916

1

მსოფლიო ბანკი (WB)

                 5,104,045

2

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

                       73,096

3

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 

                     254,045

4

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

                     285,069

5

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

                 2,538,428

6

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

                     806,271

7

ევროკავშირი (EU)

                       60,962

8

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)

                         4,000

ორმხრივი კრედიტორებისაგან აღებული კრედიტები

                 1,964,863

1

ავსტრია

                       28,970

2

აზერბაიჯანი

                       22,160

3

თურქმენეთი

                             528

4

თურქეთი

                       42,497

5

ირანი

                       17,104

6

რუსეთი

                     176,725

7

სომხეთი

                       25,093

8

უზბეკეთი

                             446

9

უკრაინა

                             408

10

ყაზახეთი

                       60,286

11

ჩინეთი

                         5,425

12

გერმანია

                     657,704

13

იაპონია

                     526,027

14

ქუვეითი

                       45,056

15

ნიდერლანდი

                         2,372

16

ამერიკის შეერთებული შტატები

                       56,580

17

საფრანგეთი

                     297,483

სხვა საგარეო ვალდებულებები

                 1,251,300

 

ევრობონდები

                 1,251,300

სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები

                         4,601

 

გერმანია

                         4,601

საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა

                 3,562,700

1

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

                     320,846

2

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის

                     147,000

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

                     679,067

4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

                 1,743,462

5

ისტორიული ვალი

                     672,325

სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა

              15,909,380

შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

 

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

1

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავ დაცული იქნება სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯების გაწევისაგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო-კერძო პარტნიორობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებაში.

განხორციელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზედაც შემცირდება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯები.

დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკისთვის პრიორიტეტული იქნება. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.

გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ყველა პაციენტს ექნება; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას, ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა. გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი განვითარებისათვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.

საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს.

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტები უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელებით, აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწით.

დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.

სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის პირობები არსებული გამოწვევების შესაბამისი გახდება.

ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა,  რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.

სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის ამაღლება და ხელშეწყობა.

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება ამ სისტემის ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ფუნქციონირება, რათა გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები. გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.

დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მოდელი, რომელიც საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია გახდება. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.

შეისწავლება შრომის ბაზრის მოთხოვნები და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო სამუშაოს მაძიებლებს გაუწევს ინფორმაციულ დახმარებას პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების სფეროში. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების პროფესიული გადამზადების პროცესში მონაწილეობას.

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რაც უზრუნველყოფილი იქნება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა პირების) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის  დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა.

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა პირების) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

1.1.2

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა;

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი  მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფით.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)

 

დაფინანსდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათები:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატი პენსიის 20 პროცენტის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატი „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე,  სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურდება აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტი (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა).

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)

 

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და C ჰეპატიტის მართვა;

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)

 

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და გავრცელების შეზღუდვის მიზნით ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში); 1-დან 6 წლამდე ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში არაგეგმური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

 

ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება; მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა; გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მათ შორის, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კონტროლის, გამოვლენის, ადეკვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული  კამპანიის  განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.

1.2.2.5

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)

 

უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.

1.2.2.6

ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)

 

ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

1.2.2.7

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით), ლაბორატორიული მართვა, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; ტუბერკულოზის სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მათ შორის, პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა); მომსახურების ხარჯების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.8

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მათ შორის, აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა).

1.2.2.9

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.2.10

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.11

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლების დონის და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.

1.2.2.12

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)

 

C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შესამცირებლად C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობის დაწყებამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა; C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა მისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების (მათ შორის, სასწრაფო – გადაუდებელ შემთხვევებში პირველადი სამედიცინო მომსახურებების) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)

 

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება;

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება;

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა;

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების გაწევა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)

 

18 წლამდე ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)

 

ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფა;

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;

სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.

1.2.3.8

სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)

 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

1.2.3.9

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა.

1.2.3.10

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)

 

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)

 

იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება, და აღნიშნული სპეციალობებისთვის გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა;

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა, რომლებისთვისაც განხორციელდება საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დაფინანსება;

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო უზრუნველყოფს საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევას პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით;

სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობის გაუმჯობესება და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

1.3

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მისი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, აგრეთვე სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების გაწევა, მათ შორის, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია;

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა და სოციალური მხარდაჭერა;

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა მეორე და მომდევნო კონტრაქტების და სამედიცინო კომისიის დასკვნის შედეგად გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარებებით უზრუნველყოფა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახებისთვის, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ფულადი დახმარებების გაცემა;

სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;

მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და საჭირო სამედიცინო მარაგების შევსება.

1.4

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01)

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

შრომის,  სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება;

სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება და გადასინჯვა;

სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;

საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და დამტკიცება, მათი განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;

ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და ზედამხედველობა;

საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა;

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება;

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვა.

1.5

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და  მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

 

1.6

სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00)

 

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;

საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;

სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა;

სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა.

1.7

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)

 

შრომის ბაზარზე შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციების გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევა და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა;

ავტორიზებულ და აკრედიტებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების მომზადება და გადამზადება;

მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა;

დამატებითი კვლევების საფუძველზე ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა; შრომის ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გავრცელება;

უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.

1.8

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, სამინისტროს თანამშრომლების ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;

სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

საჭიროების შემთხვევაში, დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის და ევაკუაციის ორგანიზება სანიტარიული დანაკარგის მინიმუმამდე შესამცირებლად;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი.

1.9

ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძალზე ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სულ მცირე ორი მედიკამენტის (მაბტერისა და ჰერცეპტინის) თანადაფინანსებით, რაც პაციენტისათვის მნიშვნელოვნად შეამცირებს მედიკამენტის ფასს;

შეზღუდული შესაძლებლობისა და იშვიათი დაავადებების მქონე ბავშვთა მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების, აუტიზმის აბილიტაციისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის სერვისების თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობასთან, უზრუნველყოფს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური უბედურებების და ტექნოგენური კატასტროფების დროს, ადეკვატურად უპასუხებს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას.

უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომლებიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორების შესაბამის სამხედრო შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ქვეყნის ნატოში გაწევრებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია.

ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის განხორციელების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება სამხედრო ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე სამხედრო ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით:

 • სტრატეგია და მართვა – თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების ხარისხის ამაღლება რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით მიმართვისა და ეფექტიანად გადანაწილების მიზნით;
 • ძალების ოპტიმიზაცია – სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;
 • ძალების მზადყოფნა – სისტემური განვითარების მიმართულებით შემდეგ კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება, წვრთნა და მდგრადობა;
 • ინსტიტუციური რეფორმები – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;
 • საერთაშორისო ჩართულობა – სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გასაზრდელად საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.

პენიტენციური სისტემის გაუმჯობესების მიზნით:

 • უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის გახდება ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლება; შესაძლებელი იქნება დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში უმაღლესი განათლების მიღება; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის, პროგრამები;
 • სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი  სახე – შინაპატიმრობა, რომლის აღსრულების კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; შინაპატიმრობა გამოყენებული იქნება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;
 • დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება – წინასასამართლო პრობაცია, რაც, საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;
 • გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიების მსჯავრდებულებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;
 • შეიქმნება ახალი პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის კატეგორიების მსჯავრდებულებს;
 • გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;
 • გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;
 • გაგრძელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა; გაგრძელდება  მუშაობა პენიტენციური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდების გასაუმჯობესებლად;
 • გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები, დაიხვეწება უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის (ასაკის) გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.

პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად დაიხვეწება პროკურორის თანამდებობაზე დანიშვნის, წახალისების (მათ შორის, დაწინაურების), დისციპლინური პასუხისმგებლობის და გათავისუფლების სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.

გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით, გაიზრდება საპოლიციო საქმიანობაში ტექნოლოგიების როლი, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის პრევენციას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხს და განავითარებს პოლიციის შესაძლებლობებს.

განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც აამაღლებს ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების დონეს და შეამცირებს გზებზე უბედური შემთხვევების რაოდენობას. ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.

დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.

დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციას და სწრაფ რეაგირებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ კუთხით სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებას და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.

გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით – ევროპოლთან.

პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას.

გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გასაწევი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე ამ სფეროს განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურებების შეთავაზების მიზნით.

უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა.

2.1

საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;

დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის უზრუნველყოფა;

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ორგანიზებულ დანაშაულზე სამართლებრივი და საზოგადოებრივი რეაგირების გააქტიურების ხელშეწყობა;

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქციისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად, სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;

საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;

ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი.

2.2

თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები (პროგრამული კოდი 29 01)

 

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონალური და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად შეიარაღებული ძალების არსებული შესაძლებლობების შენარჩუნება, აგრეთვე შეიარაღებული ძალების თანამედროვე სამხედრო და სპეციალური აღჭურვილობით, შეიარაღებითა და ტექნიკით უზრუნველყოფა საბრძოლო, საბრძოლო მხარდაჭერის და ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ქვედანაყოფების შესაძლებლობათა განვითარებისათვის;

სტრატეგიულ დონეზე საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა მიმართულების პოლიტიკის განსაზღვრის მიზნით თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის ღონისძიებების დაგეგმვა;

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გასაღრმავებლად;

ეუთოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში „ვენის 2011 წლის დოკუმენტის“, „ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ“ ხელშეკრულებითა და „ღია ცის“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ღონისძიებების/ინსპექტირების განხორციელება.

2.3

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01)

 

პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისათვის შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

სახელმწიფო უწყებებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების კოორდინაცია, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება;

პენიტენციური დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და მათი შესაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვენტარით აღჭურვა;

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი (საცხოვრებელი) პირობების გაუმჯობესება, რბილი ინვენტარის განახლება და პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებების შეძენა;

პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ პირთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; პენიტენციური ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული (პროფილაქტიკური) ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით;

პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ პირთა მიერ განათლების მიღების ხელშეწყობა სახელობო და პროფესიული სწავლების პროგრამების განსაზღვრით;

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით მათი დასაქმების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საწარმოო ზონების შექმნა;

პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების  გაძლიერება პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებით და ცნობიერების ამაღლებით.

2.3.1

პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01)

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი (საცხოვრებელი) პირობების გასაუმჯობესებლად ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარის, პირადი ჰიგიენის საგნების, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვა, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნება, განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნება;

პატიმართა უფლებების (საჩივრების, დისციპლინური და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ მათი ცნობიერების ამაღლება და სრული ინფორმირების უზრუნველყოფა;

პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უნიფორმითა და რბილი ინვენტარით უზრუნველყოფა;

მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა.

2.3.2

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 27 01 02)

 

პენიტენციურ დაწესებულებებში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა;

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ფუნქციონირების და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა;

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ დაწესებულებებში და მათი ფარგლების გარეთ;

პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა;

მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების გაწევის, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის – მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა;

მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან განთავისუფლება.

2.3.3

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)

 

პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ლაითურში ახალი პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება; ახალი არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზებული და ახალგაზრდა (18-დან 21 წლის ჩათვლით) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური  დაწესებულების მშენებლობის დაწყება;  არსებული პენიტენციური დაწესებულებების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების  ჩატარება; ცალკეული პენიტენციური დაწესებულებების შესაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვენტარით აღჭურვა;

სახელობო, პროფესიული, საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა.

2.4

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (პროგრამული კოდი 31 00)

 

საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისაგან;

სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;

ტერორიზმთან ბრძოლა;

სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

კორუფციის პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;

სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.

2.5

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06)

 

ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ასამაღლებლად საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის დახვეწა;

საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათთვის მზადყოფნის, მათზე რეაგირებისა და მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის საჭირო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველსაყოფად საქმიანობის ორგანიზება;

სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების ეტაპობრივი შემუშავება და მიღება;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, სახანძრო-სამაშველო სპეციალური ავტოტრანსპორტისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-მოდერნიზაცია.

2.6

საერთაშორისო ოპერაციები (პროგრამული კოდი 29 06)

 

არსებული მექანიზმების საშუალებით ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობა;

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში – EUMAM RCA-ში და უკრაინაში – EUAM UKR-ში) მონაწილეობა.

2.7

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)

 

იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;

ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;

ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება;

საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული ეთიკის კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია;

პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმების სრულყოფა;

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; დანაშაულის პრევენციის პროცესში პროკურატურის როლის გაზრდა და შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება;

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკის  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის მუშაკთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფით;

თანამიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.

2.8

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)

 

სამხედრო ბაზების, წვრთნებისა და სწავლებების უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო ნაგებობებისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და განვითარება;

კვების სისტემის გამართვა, მათ შორის, შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის, წყალმომარაგების სისტემის განვითარების, სასადილო ინვენტარით აღჭურვის და საველე სასადილოების და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფა.

2.9

სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)

 

ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო-ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და მისი თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღებისა და ტექნიკური საშუალებების აღდგენა და მოდერნიზაცია;

მრეწველობის, მათ შორის, მანქანათმშენებლობის ზოგიერთი დარგის, განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების განხორციელება;

საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა, მშენებლობა და ექსპერიმენტული მოდელების შექმნა ექსპორტის ზრდისთვის.

2.10

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)

 

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და შესაბამის სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;

საქართველოში და საზღვარგარეთის სახელმწიფოში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების აღსაკვეთად, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთისთვის.

2.11

ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)

 

დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება;

ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა.

2.12

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)

 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლისათვის კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების გამართული ფუნქციონირება;

მონაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვა კიბერ- და საკომუნიკაციო უსაფრთხოების სისტემების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მოწინააღმდეგის მიერ საზიანო ქმედებების განხორციელების თავიდან აცილებას, უარყოფითი შედეგების შემცირებას და ყველა ელემენტის ფუნქციონირების უმოკლეს ვადაში აღდგენას;

თავდაცვის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა;

თავდაცვითი ოპერაციების ერთიანობისა და უწყვეტობის შესანარჩუნებლად ქვედანაყოფების მობილური და სტაციონარული მართვისა და კონტროლის სისტემის დახვეწა.

2.13

სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; 

სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერთა მონაწილეობა;

არასრულწლოვანთათვის სასჯელის სახედ შერჩეულ შინაპატიმრობასთან დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

2.14

საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში გათავისუფლებული ფრენების მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 24 09)

 

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;

ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;

ნატოს წევრ სახელმწიფოებსა და პროგრამაში „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა.

2.15

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 00)

 

სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის საკითხებზე უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მიღება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა; ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.

2.16

დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 07)

 

საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება;

ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება, ყოფილი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრის ხელშეწყობა, მათთვის შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა;

განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება.

2.17

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)

 

სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება;

სახელმწიფო რეზერვში ჩასარიცხ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავება და დადგენილი წესით დამტკიცება;

სახელმწიფო რეზერვში რიცხული მატერიალური მარაგების მონიტორინგი და სისტემატური კონტროლი.

3

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში ქვეყნის მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზაცია. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები.

საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს – ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებაზე, არამედ გაზრდის ქვეყნის როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოჯისტიკურ ჰაბად. გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა.

მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. იგი ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი.

აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება-კანალიზაციისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი.

ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები. უზრუნველყოფილი იქნება არსებული ნაგავსაყრელების საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობა და ისინი ეტაპობრივად დაიხურება. ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი რეგიონული სანიტარიული ნაგავსაყრელები. დაინერგება ნარჩენების სეპარირებისა და გადამუშავების სისტემები.

ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება 8000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ინტერნეტს დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს და იგი ქვეყნის მოსახლეობის 90 პროცენტზე მეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მათი მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციით.

საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გასაუმჯობესებლად. გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილ სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებს.

ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით მოხდება:

 • იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების  რაციონალური  ათვისებით;
 • ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების ხელშეწყობა;
 • ინფრასტრუქტურის განვითარება გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად.

ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ქვეყანაში ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. ტურიზმი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, განვითარებისათვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის სტიმულირებას;
 • გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას;
 • გაფართოვდება დაცული ტერიტორიები და ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმს, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;
 • ხელი შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო, სპორტულ, ღვინის და სხვა ტიპის ტურიზმს);
 • ტურიზმის პოლიტიკის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;
 • ზამთრის კურორტები განვითარდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;
 • ხელი შეეწყობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის მიზნით;
 • აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა, რომლებიც შემუშავებულია თითოეული რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015–2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“.  ზემოაღნიშნული მიდგომების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს 2018–2020 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის რეგიონებში დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისკენ;
 • გაგრძელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა, ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრებთა კეთილდღეობის ამაღლებაზე ზრუნვა. 

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)

 

გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება საავტომობილო გზებია. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნილებამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზაცია და ზოგ შემთხვევაში ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით ახალი, უსაფრთხო საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება, ეს კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება.

უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრაცია, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის ამაღლება, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპის შესაბამისობა.

3.1.1

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)

 

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი.

3.1.2

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 25 02 02)

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია;

საავტომობილო გზების პერიოდული – მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება;

ავტომაგისტრალის განათება;

სტიქიისა და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

3.1.3

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)

 

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო დერეფნებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.

3.2

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)

 

მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;

მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

3.3

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03)

 

მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისათვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მომზადებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი.

3.4

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 11)

 

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის  სამოქმედო გეგმის შემუშავება და ამ პროექტის საფუძველზე ანაკლიის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რაც ითვალისწინებს კერძო მესაკუთრეებისათვის ინდივიდუალურად საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადებას და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას.

3.5

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება  (პროგრამული კოდი 36 03)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.

3.5.1

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 36 03 01)

 

საქართველოს გადამცემ ქსელში 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზების გამორთვისას და სასისტემო ავტომატიკის მოქმედებისას აქტიური და რეაქტიული სიმძლავრის უბალანსობის წარმოქმნის აღმოსაფხვრელად ჰესების ქსელში ინტეგრაციისთვის ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, მათ შორის, 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის – „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმის“ (2017–2020 წწ.) და 250 მგვარ რეაქტორის ქვესადგურ „ზესტაფონი 500“-ში მშენებლობა. 

3.5.2

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 36 03 02)

 

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების და ავარიული გამორთვების რაოდენობის შემცირება;

სიმძლავრის ხუდონი-ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რუსეთის ფედერაციიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება.

3.5.3

220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი მშენებლობა (პროგრამული კოდი 36 03 03)

 

აშენდება ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220-კილოვოლტიანი, ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი.

ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გასაძლიერებლად ასაშენებელი ორჯაჭვიანი, 220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე არის 150 კმ, დასამონტაჟებელი ანძების რაოდენობა – დაახლოებით 500.

3.5.4

ეგხჩრდილოეთის რგოლი (I ფაზა) (EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 04)

 

მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის, მდინარე ნენსკრას შენაკადების სიმძლავრის, ნენსკრაჰესის სიმძლავრის, ხუდონჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება.

3.5.5

500 კვ ეგხ ჯვარიწყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 36 03 05)

 

სიმძლავრის ხუდონი-ენგურის კვანძიდან საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ გატანის უსაფრთხოება; ქუთაისი-წყალტუბოს რეგიონში საწარმოებისა და ტურისტული ცენტრების შექმნის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ხუდონჰესის, ნენსკრაჰესის, მესტიის რეგიონის ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის და ნამახვანის ჰესების კასკადის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა.

3.5.6

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 36 03 06)

 

გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრაცია, გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება, ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება.

3.6

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)

 

საქართველოს, როგორც ოთხი სეზონის ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;

ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშრუტების შემუშავება, პროდუქტის შესახებ ბეჭდური საინფორმაციო მასალის მომზადება);

მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

3.7

მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05)

 

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა;

146 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანისა და 7195 მყარი ნარჩენების კონტეინერის შეძენა; მყარი ნარჩენების კუთხით ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარების შესაძლებლობების განვითარებისათვის; მყარი ნარჩენების სანიტარიული დამუშავების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

3.8

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  (პროგრამული კოდი 36 01)

 

ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია და მონიტორინგი;

ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;

ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება;

არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონიტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმებისა და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი;

ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავებისა და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის მარეგულირებელი ერთიანი საფუძვლების შექმნა;

შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისებისათვის პოტენციური ინვესტორების მოძიება;

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (იმერეთი, კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, სამეგრელო, რაჭა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი) გაზის გარეშე დარჩენილი სოფლების გაზიფიცირება;

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ შესაბამის პერიოდებში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის;

ქარისა და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურების განვითარება.

3.8.1

ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01)

 

ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია და  მონიტორინგი;

ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;

ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება;

არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმებისა და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი;

ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავებისა და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის მარეგულირებელი ერთიანი საფუძვლების შექმნა;

შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისებისათვის პოტენციური ინვესტორების მოძიება;

ქარისა და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელება მათი მშენებლობისათვის.

3.8.2

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება  (პროგრამული კოდი 36 01 02)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლების გაზიფიცირება და ელექტრიფიცირება.

3.8.3

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ შესაბამის პერიოდებში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.

3.9

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 36 02)

 

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება;

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია.

3.10

საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)

 

ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარება:

 • ქვეყნის მასშტაბით დარგობრივ სამრეწველო ონოვაციათა ლაბორატორიების („ფაბლაბების“) ჩამოყალიბება, რომლებიც დააკავშირებს და ერთ სივრცეში მოაქცევს მსოფლიოს ტექნოლოგებს, გამომგონებლებსა და ნოვატორებს;
 • „ფაბლაბის“ ტექნოლოგიური პლატფორმის სკოლებისა და უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებში ჩართვა;
 • STEM-საგნების სწავლების დონის ამაღლება;
 • ქვეყნის მასშტაბით ტრენინგებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება (მათ შორის, 40 ათასი „აუთსორსზე“ ორიენტირებული სპეციალისტის მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების პრიორიტეტული მიმართულებებით);

„სტარტაპების“ დაფინანსება;

ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მოსახლეობის ფართოზოლოვანი მომსახურებებით უზრუნველყოფას (არანაკლებ 30 მბ/წმ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობას).

3.11

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 13)

 

საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, რომელიც რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციებისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარებას;

რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციური ცენტრების ჩამოყალიბება;

მომავლის სპეციალობებში კვალიფიციური კადრების გადამზადება და ტრენერების მომზადება;

დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა;

საგრანტო პროგრამების განხორციელების ფარგლებში ინოვაციური პროექტების სხვადასხვა ფაზის დაფინანსება, აგრეთვე ინტერნეტიზაციისა და კომპიუტერიზაციის პროგრამის დაფინანსება (მათ შორის, კომპიუტერული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის განვითარების უზრუნველყოფა). 

3.12

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01)

 

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

ქვეყნის მდგრადი რეგიონული განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების უზრუნველყოფის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნის, რეგიონული განვითარების დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავების, რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა და ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით რეგიონული განვითარების საკითხების მარეგულირებელი ჩარჩო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და განხორციელება;

დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის შემუშავება;

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური გაძლიერებისა და მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში წინადადებების შემუშავება;

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სექტორსა და დარგში დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გაგრძელება;

მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;

მუნიციპალიტეტებში სოციალური გარემოსა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობა;

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

განსაკუთრებული მნიშვნელობის სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კოორდინაცია;

საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა;

საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის სამუშაოთა კოორდინაცია;

მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობასთან, მართვასთან და დახურვასთან, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრა და გადაწყვეტა;

კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო საქმიანობის ხელშეწყობა.

3.13

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)

 

ტექნიკურ და სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;

შესაბამის ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარება ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;

საკანონმდებლო ვაკუუმის შესავსებად შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება.

3.14

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 10)

 

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რაც ითვალისწინებს კერძო მესაკუთრეებისათვის ინდივიდუალურად საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადებას და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელებას.

4

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

 

განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.  შეიქმნება  ისეთი საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვასა და მათთვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად უზრუნველყოფს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების განვითარების  საწინდარი იქნება.

მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება განათლების სფეროში სისტემურ ცვლილებებს განახორციელებს, რათა განათლებისა და მეცნიერების სისტემა ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი საფუძველი გახდეს. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა ორიენტირებული იქნება ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის პოზიცია დაიკავოს და ქვეყანა რეგიონალურ საგანმანათლებლო  ცენტრად იქცეს.

გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი დაწესებულებების დაფუძნება.

ხელი შეეწყობა წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისგან შემდგარი სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირებას როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების  ბაზაზე.

ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, უსაფრთხო, ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემო. განათლების ხარისხის მაღალი სტანდარტის მისაღწევად დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული  სტანდარტები.

განათლების ხარისხის ასამაღლებლად შეიქმნება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I–VI კლასებში უკვე 2017-2018 სასწავლო წელს დაიწყება და რომლებიც შემდგომ ეტაპობრივად დაინერგება ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე.

სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, სახელოვნებო, სახელობო საგნების გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით.

განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გაიზრდება გამოცდების ჩატარების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.

საქართველოს ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარებით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო პაკეტების განვითარება.

სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გასაუმჯობესებლად 2017 წლიდან გაგრძელდება მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამების განხორციელება.

თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეების ინტერესებზე იქნება მორგებული, სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდება. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ ანალიტიკური, კრეატიული, შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, აგრეთვე სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში დაეხმარება, წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების წესსა და სპორტულ აქტივობებს.

სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით. შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დაინერგება საქართველოს გეოგრაფიისა და ისტორიის და ქართული ენის გაკვეთილების დისტანციური სწავლება.

უახლესი სტანდარტების შესაბამისად სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, მათ შორის, ახალი სკოლების მშენებლობაში, მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება. 2017 წლიდან,  სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება „ათასწლეულის გამოწვევის“ კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს. ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდისაკენ მიმართული სამუშაოები. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი რეგიონებისა და სოფლის სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას.

პროფესიული განათლების სისტემაში დაინერგება მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს დუალურ, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებულ, სწავლებას საჯარო-კერძო პარტნიორობით. ამ მიდგომით კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი – პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება ისეთი მიდგომის დანერგვა, რომელიც ითვალისწინებს მოქნილ, მოდულურ სწავლებას. ეს მიდგომა ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის, ხოლო ზრდასრულებს – ცალკეული მოდულების შედარებით მცირე დროში გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს, სწავლის დასრულების შემდეგ კი გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. ამის შედეგად გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.

შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ მიმართულებებს და უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, აგრეთვე სტუდენტების შერჩევისა და  შეფასების პროცესებში.

პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. ამასთანავე, შეიქმნება პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაზე გადასვლის მოქნილი მექანიზმები. განათლების სისტემა უფრო ღია და ინკლუზიური გახდება.

დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერებისათვის პრიორიტეტული იქნება სამეწარმეო განათლება. პროფესიის დაუფლებასთან ერთად სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი, რომელიც, დასაქმების გარდა, შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფოსა და ბიზნესსექტორის მიერ განხორციელებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები, „სტარტაპების“ წახალისება) და ბიზნესი დაიწყოს საკუთარი პროფესიით.

ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული დაწესებულებების გეოგრაფიული არეალი.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა. წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების  ანალიზს.

დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რომლებიც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული.

დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები. ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები მიმართული იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფისაკენ. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრაციას.

დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესებისათვის. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული, 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც სახელმწიფო დააფინანსებს და რომლებიც ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას.

ხელი შეეწყობა სპეციალურ პროგრამებს საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციისათვის.

სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის გაზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას.

საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად წარმოსაჩენად განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოზიდვის  მასშტაბური პროექტი – „ისწავლე საქართველოში“.     

ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიცირება და მათი გაძლიერების ხელშეწყობა.

ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების მიერ საქართველოში და ქართველი მეცნიერების მიერ მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში განხორციელებულ სამეცნიერო კვლევებს, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევრებთან თანამშრომლობით ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება მეცნიერებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით.

4.1

ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)

 

ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა;

საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქციები და მოვალეობები;

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა;

ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეების, კერძო სკოლების იმ მოსწავლეების, რომლებიც სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან არიან, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;

ისეთ დასახლებებში (სოფელი, დაბა), სადაც სკოლები არ ფუნქციონირებს და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, მცხოვრები მოსწავლეების, აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების სკოლაში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;

საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება;

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობისათვის მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო სესიების (გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოსავლენად;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება;

საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა.

4.1.1

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)

 

ზოგადი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივითა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას მისცემს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქციები და მოვალეობები.

4.1.2

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში (ზოგადი და პროფესიული განათლების სფეროში) დასაქმებულთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვისა და გავრცელების ხელშეწყობა;

სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიული სტატუსის ამაღლება;

მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებით და სათანადო ინტერვენციების განხორციელებით.

4.1.3

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)

 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;

ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლების მიღებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა;

ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობისათვის მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო სესიების (გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოსავლენად.

4.1.4

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)

 

მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და მოსწავლეთა შესაძლებლობების კონკურენტულ გარემოში რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენის მიზნით ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;

სკოლებისათვის თემატური და კალენდარული დღეებისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.

4.1.5

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)

 

განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვას.

4.1.6

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)

 

საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეების, კერძო სკოლების იმ მოსწავლეების, რომლებიც სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან არიან, აგრეთვე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა.

4.1.7

საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)

 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა;

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი მეცნიერებების და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისათვის მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება;

კულტურათაშორისი დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.1.8

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)

 

გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონში ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.

4.1.9

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფით პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.1.10

ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10)

 

თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინება და ეროვნული სასწავლო გეგმის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ადაპტირება და მასთან ჰარმონიზაცია;

ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიისა და იმპლემენტაციის ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბება (ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების, დანერგვისა და მონიტორინგის ჩარჩოების შექმნა), ეროვნული სასწავლო გეგმის ეტაპობრივი რევიზია და დანერგვა;

მძიმე გონებრივი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მომზადება (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ბუნებისმეტყველებაში);

ეროვნული სასწავლო გეგმის თანმხლები რესურსების შექმნა;

სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგი;

კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში: დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების კურიკულუმსა და კლასში განხორციელებულ კურიკულუმს შორის განსხვავებების დადგენა, ანალიზის საფუძველზე სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისათვის საჭიროებების განსაზღვრა და რეკომენდაციების შემუშავება;

ალტერნატიული სასწავლო გეგმის დაწყებით საფეხურზე პილოტირება (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში);

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციის თანამშრომლებისა და პედაგოგებისათვის კონსულტაციების გაწევა;

სკოლამდელი განათლების საკონსულტაციო და მონიტორინგის ჯგუფის საქმიანობის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და დანერგვა.

4.1.11

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11)

 

ისეთ დასახლებებში (სოფელი, დაბა), სადაც სკოლები არ ფუნქციონირებს და სოფლებს/დაბებს შორის დიდი მანძილია, მცხოვრები მოსწავლეების სკოლაში ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

4.1.12

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)

 

ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების მეტი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა;

მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მათთვის პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული გაწევა;

2017–2020 სასწავლო წლებისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;

სხვადასხვა სასკოლო ინიციატივის დაფინანსებითა და  სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარებით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიერ ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნების და ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა;

მოსწავლეთა არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩასართავად პედაგოგებისა და სკოლების მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა;

საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთათვის და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის სწავლება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად;

მოსწავლეთა მშობლების ინფორმირებულობისა და მოსწავლეების ცხოვრებაში მათი ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა.

4.1.13

სკოლების საგრანტო დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 13)

 

თავისუფალი გაკვეთილების ჩასატარებლად საჯარო სკოლების საგრანტო დაფინანსებით უზრუნველყოფა.

4.1.14

ელექტრონული სწავლება (e-Learning) (პროგრამული კოდი 32 02 14)

 

კონკურსების ჩატარებით ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა;

ელექტრონული სწავლების (e-Learning) ხელშეწყობა.

4.1.15

ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 15)

 

ერთიანი საგანმანათლებლო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ქსელის ტოპოლოგიის განახლება და ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებებისათვის ინტერნეტკავშირის ხარისხის გაუმჯობესება.

4.2

უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა;

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;

წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

4.2.1

გამოცდების ორგანიზება  (პროგრამული კოდი 32 04 01)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელი სტუდენტის მიერ საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვებას;

საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;

მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.

4.2.2

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;

სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების პროგრამული დაფინანსების უზრუნველყოფა;

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;

წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

4.2.3

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)

 

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა;

საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის, ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი;

ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და ცხოვრების პირობების შემსწავლელი  საერთაშორისო კვლევის – „ევროსტუდენტის“ ჩატარება.

4.2.4

სსიპ – განათლების საერთაშორისო ცენტრი (პროგრამული კოდი 32 04 04)

 

უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;

საქართველოს საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორების გაძლიერება მაღალკვალიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამასა და კურსზე მომზადებით, კვალიფიკაციის ამაღლებით;

საქართველოს ახალგაზრდების საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

4.3

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)

 

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველსაყოფად სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“) უზრუნველყოფა, წარჩინებული ახალგაზრდების კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოება;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა.

4.3.1

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 07 01)

 

საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით;

საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების პორტატიული კომპიუტერებით („ნოუთბუქებით“) უზრუნველყოფა, წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების კომპიუტერული ტექნიკით წახალისება.

4.3.2

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა;

სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებული სისტემიდან ახალ სისტემაზე გადასვლის ხელშეწყობა.

4.3.2.1

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 01)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლებში  წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.3.2.2

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 02)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის, მათ შორის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის, გაზრდისთვის არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების რეაბილიტაცია;

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

პროფესიული განათლების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.2.3

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 03)

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.2.4

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 04)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

4.3.2.5

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 05)

 

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა;

საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობისთვის პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება.

4.4

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 08)

 

საქართველოს რეგიონებში ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლებისათვის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;

სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის ტრენინგების ჩატარება და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;

საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;

ადგილობრივი ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა;

მაღალი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგებში.

4.5

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)

 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, აგრეთვე მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;

სამეცნიერო საგრანტო დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსებით უზრუნველყოფა;

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;

სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;

ინოვაციური პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.

4.5.1

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01)

 

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;

ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა;

სამეცნიერო საინფორმაციო და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა;

მეცნიერების პოპულარიზაცია.

4.5.2

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)

 

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;

სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;

საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების მოწყობა.

4.5.3

სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)

 

აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა;

აგრონომიული, აგროსაინჟინრო, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შენახვისა და გადამუშავების, მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, საკვების წარმოების, ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის საკითხებზე სამეცნიერო შეხვედრების ჩატარება;

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება.

4.5.4

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)

 

სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობისათვის სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობისათვის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის, საჭირო ტექნიკური მხარდაჭერის და შესაფერისი პირობების შექმნის უზრუნველყოფა;

კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა.

4.5.5

მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)

 

მეცნიერების პოპულარიზაციის ხელშეწყობისათვის საქართველოში ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომლის მიზანია სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენა, ფართო საზოგადოებისათვის ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობა.

4.6

წვრთნა და სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოსაყალიბებლად სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად მისი რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების შესაბამისად  მომზადება;

კადეტების ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; ყოველწლიურად მათი საცხოვრებელი პირობებით, მკურნალობით, კვებით, უნიფორმითა და სასწავლო ინვენტარით უზრუნველყოფა;

აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, უცხო ქვეყნების სამხედრო და სამოქალაქო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მსმენელების/იუნკრების, პროფესორ-მასწავლებლების/ინსტრუქტორების კვალიფიკაციის ამაღლება საზღვარგარეთ, პარტნიორი ქვეყნებიდან ინსტრუქტორების მოწვევა, აგრეთვე სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

სამხედრო სწავლებების, სასწავლო კურსების, სიმულაციური საშუალებების განვითარება, სამხედრო განათლებისა და დაწყებითი სამხედრო მომზადების, აგრეთვე სპეციალიზაციის კურსების ჩატარების უზრუნველყოფა.

4.7

პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)

 

პროფესიულ განათლებაზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების და პროფესიული კარიერის ხელშეწყობა;

პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება;

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013–2020 წლები) და მისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება;

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციის თანამშრომელთა გადამზადება.

4.7.1

პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)

 

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013–2020 წლები) სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;

პროფესიული განათლების სისტემის  ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;

პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა;

პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა;

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

პროფესიული განათლების სისტემაში ე. წ. საგანმანათლებლო ჩიხებისა და ბარიერების აღმოფხვრა პროფესიული სტუდენტების მიერ განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად;

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და სტუდენტთა საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო გარემოს შექმნა;

სახელმწიფოს მიერ/სახელმწიფოს მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსების უზრუნველყოფა;

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება და არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება;

ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;

პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებების შესაფასებლად ყოველწლიური კვლევების ჩატარება.

4.7.2

ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02)

 

პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით ბრალდებულებისა და სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნების, ისე არასრულწლოვნების) მიერ სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;

ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა მიერ სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა.

4.7.3

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)

 

საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა გადამზადება, პროფესიული კვალიფიკაციისა და ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება.

4.8

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)

 

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ამ სფეროში არსებული ყველა რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;

საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;

ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;

საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;

ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;

ეროვნული სასწავლო გეგმის ხელშეწყობისათვის I–VI და VII–XII კლასების სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება;

საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა;

საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცის ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ბოლონიის პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

შრომის ბაზრის კვლევებით იდენტიფიცირებული პროფესიებისათვის პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და არსებული პროფესიული სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე;

პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;

დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით ჩარჩო პროგრამების შემუშავება;

ახალი მონაცემთა ცენტრის (Data Center) ამოქმედება;

საჯარო სკოლებში საკლასო ოთახებსა და საკლასო კაბინეტებში ლოკალური ქსელის მოწყობის ორგანიზება;

საჯარო სკოლების VoIP-ის სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფა;

გამოცდების/კონკურსების ჩატარების ორგანიზება – ტექნიკური მხარდაჭერა და მონიტორინგი;

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა;

ზოგადი განათლების სფეროში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის (ICT Policy) დოკუმენტის შემუშავება;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eSchool) განვითარება – არსებული მოდულების დახვეწა, ახალი მოდულების შექმნის და სისტემაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ელექტრონული ჟურნალის დანერგვის ორგანიზება;

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eVET) მოდიფიცირება ახალი საჭიროებების/მოდულური სწავლების შესაბამისად;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eUNI) შემუშავება;

მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემის განვითარება და მისი დანერგვის ხელშეწყობა;

სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად, პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემისა და რესურსების მოდიფიცირება;

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზების  განვითარება;

განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა;

განათლების მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების დანერგვის ხელშეწყობისათვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების თემატური ტრენინგებით უზრუნველყოფა.

4.9

სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)

 

სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის, სასწავლო პროგრამებისა და გეგმების დახვეწა-სრულყოფა, პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების ხელშეწყობა;

საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია და ამ სისტემაში ინტეგრაცია;

უცხო ქვეყნების სახელოვნებო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, მასტერკლასებსა და კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.

4.10

საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფიული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადებისა და გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა;

ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება.

4.11

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03)

 

სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;

საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება;

საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ისე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა და მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენისათვის.

4.12

ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)

 

საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლების, სხვა სპეციალისტების და მშობლების სისტემური ტრენინგებით უზრუნველყოფა;

საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრიირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვითა და განხორციელებით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება;

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა;

სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურების განხორციელება ე. წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისათვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა;

სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვას.

4.13

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) (პროგრამული კოდი 32 09)

 

თბილისის 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია  და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.

4.14

სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 58 00)

 

საქართველოში მეცნიერების მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად განვითარების ხელშეწყობა;

ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;

საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება.

4.15

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა გადამზადებისათვის ტრენინგების საჭიროებათა ანალიზი და ტრენინგების სრული ციკლის განხორციელება (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება);

საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება;

ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივი განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენით.

4.16

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02)

 

იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველსაყოფად;

მოქმედი მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით;

ევროპის საბჭოსა და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.

4.17

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (პროგრამული კოდი 32 10)

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება.

4.18

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებითა და გადამზადებით ქვეყანაში მიმდინარე სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და ტესტირების საჭიროებისამებრ ჩატარება; სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და მათი პროფესიონალიზმის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;

არსებული სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი სასწავლო პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.

4.19

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ჩატარებული ტრენინგების საჭიროებათა ანალიზის ხელშეწყობითა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელებით, აგრეთვე პროფესიული განვითარებისაკენ მიმართული პროგრამების ორგანიზებით;

ახალი კადრების შერჩევაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა პროფესიული და საკვალიფიკაციო  ტესტირების პროცესების ორგანიზებით;

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიციირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ განხორციელებასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზებით;

კერძო სექტორის განვითარების, აგრეთვე ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო-შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება;

პროფესიული ცოდნის დონის ასამაღლებლად საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდის სამეფოს ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.

4.20

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)

 

ქვეყანაში ჰერალდიკის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

მუნიციპალიტეტების, მათ შორის, თვითმმართველი ქალაქების, სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლებისათვის სემინარის მომზადება და ჩატარება;

მუნიციპალიტეტების, მათ შორის, თვითმმართველი ქალაქების, სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება.

4.21

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02)

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);

მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა გამოცდილების გაზიარებისათვის;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.

4.22

საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 12)

 

საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასასაქმებლად კვალიფიციური კადრების მომზადება.

5

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, რომელიც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობაა. შესაბამისად, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაყრდნობით, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ერთი მხრივ, მიმართული იქნება ქვეყანაში კერძო სექტორის განვითარებისა და კერძო სექტორში არსებული პრობლემების გადაჭრისკენ, რაც ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის გაძლიერებასა და სამუშაო ადგილების შექმნას, ხოლო, მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასურველი დონის მიღწევამდე უზრუნველყოფს მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერას, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ.

ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტია. საქართველოს მთავრობის მიზანია ისეთი მოდელის დანერგვა, რომელიც, ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის პარალელურად, შეამცირებს მოსახლეობის სიღარიბესა და უმუშევრობას. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკური ეფექტიანობის პრინციპთან ერთად, ეფუძნება სოციალური უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის პრინციპებს.

გრძელვადიანი, სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ქვეყნის განვითარებაში ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა. საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული 4-პუნქტიანი გეგმა მიმართულია  ბიზნესის,  როგორც  ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებისკენ, ქვეყნის განვითარებაში ადამიანური რესურსების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისკენ, ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარებისა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვისკენ.

მაკროეკონომიკური სტაბილურობასაქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპების ერთგულებას.

ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე და ფასების სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანდათანობით შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.

საქართველო არის მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყანა. შესაბამისად, ის ვერ იქნება იზოლირებული რეგიონსა და მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისაგან. თუმცა სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო მნიშვნელოვანია ნეგატიური საგარეო შოკების ზემოქმედების შერბილებისათვის.

მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:

 • გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, რომელიც მიმართული იქნება სახსრების გამოთავისუფლებისა და პრიორიტეტული მიმართულებებით გადანაწილებისკენ. ამასთანავე, შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და მომავალში შეიზღუდება მათი ზრდა;
 • უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამული ბიუჯეტის პრინციპების სრულყოფა;
 • გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;
 • სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე, რომელიც ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო რეიტინგსა და პოზიტიურ საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს;
 • უზრუნველყოფილი იქნება ფისკალური და მონეტარული  პოლიტიკის ეფექტიანი კოორდინაცია;
 • ქვეყნის განვითარებისათვის აუცილებელი მასშტაბური პროექტების დასაფინანსებლად, ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზებისათვის გამოყენებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებები;
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ხელშეუხებელი იქნება;
 • ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.

საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ბიზნესის ანგარიშებს ყადაღა ვეღარ დაედება. კომპანიების საგადასახადო შემოწმების ვადა რეგლამენტირებული იქნება და გაუქმდება ეკონომიკური დანაშაულისათვის წინასწარი პატიმრობის გამოყენება, განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. აღნიშნული ნაბიჯები ბიზნესს მისცემს მეტ თავისუფლებას და გააჩენს ეკონომიკის განვითარების დამატებით პოტენციალს.

საქართველოს ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა. ქართულ სინამდვილეში უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, როდესაც ქვეყანაში გაჩნდა „სტარტაპების“ დაფინანსების ინსტრუმენტი. „სტარტაპების“ დაფინანსება სწრაფი განვითარებისკენ მიმართული 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება.

ფინანსების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად გაგრძელდება მეწარმეობის ხელშეწყობის არსებული პროგრამები, მოხდება მათი ოპტიმიზაცია ეფექტიანობის გაზრდისათვის.

სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ეფექტიანი ურთიერთობების ხელშეწყობისათვის შეიქმნება ერთიანი სივრცე – „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება კერძო ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. ამის შედეგად ბიზნესს შეუმცირდება სახელმწიფოსაგან შესაბამისი მომსახურების მიღებისათვის საჭირო დრო და რესურსები.

ფართოდ დაინერგება მარეგულირებელი გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ თითოეული გადაწყვეტილების ბიზნესზე გავლენა წინასწარ იყოს გაანალიზებული, რითაც ბიზნესი დაცული იქნება შესაძლო ნეგატიური გავლენებისაგან.

კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო ეტაპობრივად გამოვა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება კონკურენტუნარიანი დარგების სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების, ისე საექსპორტო პოტენციალის ზრდის უზრუნველყოფით.

საქართველოში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის, ზოგადად ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების გარდა, საქართველოს მთავრობა გეგმავს მასშტაბური რეფორმების განხორციელებას.

კაპიტალის ბაზრის რეფორმაქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის ეფექტიანი შესაძლებლობის უზრუნველყოფას. ამით კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ დაკრედიტებისთვის, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილებისთვისაც. მეტიც, თუ რაიმე მიზეზით საბანკო დაკრედიტება იზღუდება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა დამბალანსებლის როლს ასრულებდეს. კაპიტალის ბაზრის ფუნქცია არ არის მხოლოდ ბიზნესისათვის ფინანსური რესურსების მიწოდება. განვითარებული ბაზარი ქვეყნის მოსახლეობის დანაზოგების განთავსების დამატებითი ინსტრუმენტიცაა. ამის შედეგად განვითარებული და გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას.

საპენსიო რეფორმასახელმწიფო განახორციელებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა. აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის უფრო ფართო რეფორმის კომპონენტია, რადგან იგი ხელს უწყობს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების წარმოქმნას.

მიწის რეფორმაგანხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და ერთიან მონაცემთა ბაზაში თავმოყრას. ეს ხელს შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვა-განკარგვის პროცესს, გამოუყენებელი აქტივების ბრუნვაში ჩართვას, ქვეყანაში მიწის კადასტრის სრულყოფას და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარებაქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო პარტნიორობა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა.

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების, კერძოდ, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA), გაფორმებით საქართველოს ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ექსპორტის გაზრდისთვის, ინვესტიციების მოზიდვისა და პროდუქტიულობის ზრდისთვის.

ხელი მოეწერა შეთანხმებას ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA). დასრულდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ამჟამად თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჰონგ-კონგთან, ხოლო თურქეთის რესპუბლიკასთან მოლაპარაკებები წარიმართება არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გასაფართოებლად. გაგრძელდება მუშაობა პრიორიტეტულ ქვეყნებთან ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების განვითარების მიზნით. ამის შედეგად გაიზრდება ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებულობა.

საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების რეგიონებს შორის საქმიანი კავშირების დამყარებისა და თანამშრომლობის გაფართოების პროცესის ხელშეწყობა მსოფლიოს ლიბერალურ ბაზრებთან ქვეყნის ინტეგრაციის მიზნით. ამ კუთხით მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ეკონომიკური კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების სისტემის დანერგვისაკენ.

5.1

სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)

 

სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უძრავი ქონების კომპონენტის განხორციელება;

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მართვის ეფექტიანი სისტემების ჩამოყალიბება (დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია), აგრეთვე სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის პროექტის „სოფლიდან გაუსვლელად“ განხორციელება;

სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვა.

5.2

მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)

 

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში:

 • საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა ფინანსების, უძრავი ქონებისა და ტექნიკური დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით;
 • რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა;
 • საქართველოში კინოწარმოების განვითარება;

ექსპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის ფარგლებში:

 • საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ, საერთაშორისო ბაზრებზე;
 • საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია;
 • ბაზრის კვლევისა და კონსულტაციების მეშვეობით ადგილობრივ ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების უნარების განვითარება, ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ევროპის მეწარმეთა ქსელში ჩართვა;
 • ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მოთხოვნებთან დაკავშირებით მეწარმეთა ცნობიერების ამაღლება და მათი იმპლემენტაციისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა.

5.3

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02)

 

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საბაჟო პროცედურების დახვეწა, გადამხდელთა მომსახურების გასაუმჯობესებლად ელექტრონული მომსახურების განვითარება;

საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივება, სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვა;

ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისება, გადამხდელთა ინფორმირებულობის გაზრდა;

მომსახურების პოტენციალისა და გადამხდელთა კმაყოფილების გასაზრდელად მომსახურების დარბაზების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოწყობა, მოძრავი სერვისცენტრების დანერგვა, რაც მომსახურების პროცესს გადამხდელისათვის კიდევ უფრო კომფორტულს გახდის;

ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;

საგადასახადო შემოწმების პროცედურების მართვის კომპიუტერიზაცია;

საბაჟო პროცედურების გამარტივება;

მგზავრების შესახებ მონაცემების (API/PNR) და ტვირთების შერჩევის სისტემის (WCO CTS) დანერგვა მონაცემების წინასწარ დამუშავების, საბაჟო კონტროლის გაძლიერებისა და საბაჟო კონტროლის ღონისძიებების (მათ შორის, საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევების პრევენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის) ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობისათვის;

ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება.

5.4

სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)

 

მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვისა და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;

ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტიანად განაწილებისთვის;

სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მისაღწევად, აღიარებული საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად;

საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება;

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა;

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების განვითარებისათვის (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია);

საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, მათ შორის, საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებისა და საქართველოსა და  ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაციის მიზნით გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა;

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება;

სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტიანი თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად;

დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად, სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება როგორც საშუალოვადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდში;

საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობების კოორდინაცია;

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებისათვის სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენება არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად;

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი;

IPSAS-ის სტანდარტების შესაბამისად დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის შემოღება.

5.5

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)

 

ქვეყნის მდგრადი  ეკონომიკური განვითარებისა და  ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის მიზნით ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესის ორგანიზება დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით;

ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიითა და მისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების კოორდინაცია;

ეკონომიკის სექტორების პოტენციალისა და კონკურენტუნარიანობის შეფასება/ანალიზი;

საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გასაუმჯობესებლად შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის იდენტიფიცირება/მომზადება და დანერგილი რეგულაციების  ბიზნესგარემოზე გავლენის შეფასება;

არსებული კანონმდებლობის, აგრეთვე ახალი ნორმატიული აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასება (RIA); ბიზნესგარემოს ხელშემწყობი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება და შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება;

მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;

ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, აგრეთვე პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება;

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) გამოყენების ხელშეწყობა; ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირებისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტის/გაწეული მომსახურების საერთაშორისო/ევროპულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;

საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;

რეგიონალური  და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;

ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრების/პროდუქციის იდენტიფიცირება და სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; საინვესტიციო ხელშეკრულებების პროექტებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა;

ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის „მწვანე ზრდის“ ეროვნული სტრატეგიის  მომზადება;

მშენებლობის, მრეწველობისა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტიანობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოებისათვის  შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება (2018 წლის 31 დეკემბრიდან სავალდებულოა ევროკავშირის დირექტივის – 2010/30/EU-ის მოთხოვნების შესრულება), აგრეთვე დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან (Danish International Development Agency) ერთად პროექტზე „ენერგოეფექტიანობისა და მდგრადი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას;

თბილისში ფორუმის – „აბრეშუმის გზის“ გამართვა და ფორუმის მონაწილეებისათვის საინვესტიციო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

არსებული  სოციალური საპენსიო სისტემის მოდიფიცირება და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა;

საქართველოში კაპიტალის ლიკვიდური ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა;

საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში საქართველოს ინტეგრაცია და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება;

ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში დირექტივებისა და რეგულაციების იმპლემენტაცია და რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პროექტის ფარგლებში საქართველოში ლოჯისტიკის დარგის განვითარება (პროექტი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება);

სხვადასხვა ქვეყანასთან საავტომობილო და საზღვაო ტრანსპორტისა და სამოქალაქო ავიაციის სფეროებში ორმხრივი, სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების გაფორმება, აგრეთვე მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების გაფორმება, რომლებიც ითვალისწინებს ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებას და საბაჟო პროცედურების გამარტივებას;

სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევისა და პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე რეკომენდაციების შემუშავება;

ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა, აგრეთვე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა;

სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ ნორმებთან დაახლოება, ევროკოდების ქართულ ენაზე თარგმნა  და ევროკოდების ეროვნული დანართების შემუშავება, სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიებზე პროექტების შეთანხმება და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ექსპერტების კანდიდატურების შეთანხმება;

საგანგებო სიტუაციებში ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების (მათ შორის, მაუწყებლობის), ოპერატიულ-ტექნიკური მართვის, კრიტიკული ინფრასტრუქტურისა და კავშირგაბმულობის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა;

საფოსტო სფეროს რეფორმის განხორციელება და საფოსტო სფეროს საკანონმდებლო აქტების პროექტების მომზადება. 

5.6

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მისი მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;

ფინანსთა სამინისტროსათვის მნიშვნელოვანი IT-პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;

პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;

ფინანსთა სამინისტროს კიბერ- და ინფორმაციული უსაფრთხოების ხელშეწყობა;

ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;

ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.

5.7

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)

 

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების  დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.

5.8

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)

 

ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და მათი შედეგების გავრცელება, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკროკლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნესსექტორში, აგრეთვე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი, კერძო და სახელმწიფო სექტორებში სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროებში შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;

სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;

მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასებისათვის მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა;

 ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა;

 ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა;

სხვადასხვა სექტორში ინოვაციური აქტივობებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლების დადგენა.

5.9

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00)

 

საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;

საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციასა და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას.

5.10

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)

 

თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;

ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა;

ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს:

 • დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;
 • კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;

სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;

კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;

კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;

ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა.

5.11

სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (პროგრამული კოდი 49 00)

 

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;

ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

არსებული და პოტენციური ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;

ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის საჭირო სამუშაოების ჩატარება.

5.12

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 01)

 

სხვადასხვა ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნესგაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;

ბიზნესფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნესწრეების წარმომადგენელთა მონაწილეობით, აგრეთვე ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და „როუდშოუების“ ორგანიზება;

ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნესკავშირების დამყარების ხელშეწყობა, აგრეთვე ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების, რეგიონალური/საერთაშორისო ვაჭრობისა და ეკონომიკაში ინტეგრაციის, რეგიონალური/საერთაშორისო ფინანსური, ადამიანური და ბუნებრივი რესურსების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით;

ორმხრივი ეკონომიკური სამთავრობათაშორისო კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;

საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყანაში წარმომადგენლობების გაფართოება;

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და  შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;

მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ვებგვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;

მეწარმე სუბიექტების ბიზნესკატალოგის შექმნა;

ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ნაწილის – ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით ტრენინგების ჩატარება;

საქართველოში არსებული ბიზნესსუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;

ერთი ფანჯრის პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA-ს საინფორმაციო ცენტრის შექმნა, რომლის მიზანია DCFTA-თი გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა, აგრეთვე კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა;

საქართველოს რეგიონებში არსებულ ბიზნესკომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და  პრეზენტაციების გამართვა, აგრეთვე მათთვის კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემური საკითხების გაცნობის მიზნით;

წარჩინებული სტუდენტების წახალისებისა და მათი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის პროფესიონალთა ფონდის შექმნა;

კომერციული და საინვესტიციო საერთაშორისო დავების განსახილველად საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.

5.13

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06)

 

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროების სახელმწიფო ზედამხედველობა;

კერძო სამართლის სუბიექტების შესახებ ფინანსური და მმართველობითი მონაცემების შემცველი სანდო საინფორმაციო სისტემის (ანგარიშგებების პორტალი და აუდიტორთა რეესტრი) შექმნა და მართვა, რაც დაინტერესებულ მხარეებს (ინვესტორებს, კრედიტორებს, მომწოდებლებს, ბანკებს, მარეგულირებელ ორგანოებს, სახელმწიფო უწყებებს) ხელს შეუწყობს სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში;

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების უზრუნველყოფა, ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური განახლება, გარკვეული კატეგორიის საწარმოებისათვის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დადგენა;

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ბუღალტრებისა და აუდიტორების პროფესიული განათლების სისტემის რეფორმირება და მონიტორინგი.

5.14

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროსა და დიაპაზონის გაფართოება;

ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის II ეტაპის ფარგლებში ეტალონების ბაზის განახლება;

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის რეგიონალურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;

მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) და მისი ნაწილის – „ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში“ (TBT) მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.

5.15

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)

 

საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის მიერ 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განხორციელება.

5.16

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)

 

აკრედიტაციის საქმიანობის განვითარება და სრულყოფა;

შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების კანონით რეგულირებად სფეროში ნებაყოფლობით და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად წარმართვა;

შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება, კერძოდ, საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება და დაინტერესებული მხარეებისთვის ტრენინგების ჩატარება საერთაშორისო სტანდარტის – ISO/IEC 17043-ის შესაბამისად;

ევროპული დახმარების ინსტრუმენტის (CIB) ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის  ევროკავშირის პრაქტიკასთან შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება;

აკრედიტაციის რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ EA-ს ხელმომწერ მხარედ აღიარებისათვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება.

 

6

ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა

 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ახალმა კანონმა შექმნა სათანადო სამართლებრივი საფუძველი საჯარო სამსახურის რეფორმის განსახორციელებლად და „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დასანერგად. ეტაპობრივად ჩამოყალიბდება საჯარო სამსახურის კარიერული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მოხელეთა სამსახურში აყვანა და კარიერული წინსვლა ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად მოხდეს.

გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის ერთიანი სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც ეფუძნება გამჭვირვალე, შედეგზე ორიენტირებული, საზოგადოების ჩართულობის პრინციპსა და ანგარიშვალდებულებაზე დამყარებული სისტემის ჩამოყალიბების იდეას. პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის ერთიანი სისტემა საფუძვლად დაედება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაციას და ეროვნული დაგეგმვის დოკუმენტებში ინტეგრაციას.

საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საჯარო ფინანსების მართვის, ანგარიშვალდებულებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მმართველობითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, რათა ეს რეფორმა სრულად და წარმატებით განხორციელდეს. საქართველოს მთავრობა მუდმივად გააუმჯობესებს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს  საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის პრინციპების შესაბამისად.

სისხლის სამართლის პოლიტიკის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობით, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზია