ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016232
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
20/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020020.35.107.016232
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2016 - 06/03/2017)

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2016 წლის 20 დეკემბერი

დაბა ჩხოროწყუ

 

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები  5490,9 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები  5490,9  ათასი ლარი;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4420,9. მათ შორის:

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4248,9 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 172,0 ათასი ლარი.

ა.დ) სარეზერვო ფონდი  80,0 ათასი ლარით.

 

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 

 

მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილება.

 

მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2017  წლის პირველი იანვრიდან.

 

 


საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუადანართი

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 


თავი I
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,820.7

3,994.4

4,826.2

8,739.6

3,713.8

5,025.8

5,190.9

0.0

5,190.9

გადასახადები

168.9

0.0

168.9

750.0

0.0

750.0

550.0

0.0

550.0

გრანტები

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

4,420.9

0.0

4,420.9

სხვა შემოსავლები

231.1

0.0

231.1

218.0

0.0

218.0

220.0

0.0

220.0

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

5,206.5

0.0

5,206.5

შრომის ანაზღაურება

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.7

0.0

1,256.7

საქონელი და მომსახურება

628.5

0.0

628.5

867.7

0.0

867.7

831.5

0.0

831.5

სუბსიდიები

2,338.3

0.0

2,338.3

2,325.2

0.0

2,325.2

2,476.3

0.0

2,476.3

გრანტები

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

452.3

19.0

433.3

538.8

0.0

538.8

640.8

0.0

640.8

სხვა ხარჯები

502.9

440.5

62.4

303.6

245.2

58.4

1.2

0.0

1.2

საოპერაციო სალდო

3,451.1

3,535.0

-83.9

3,150.1

3,468.6

-318.6

-15.6

0.0

-15.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,928.2

4,939.1

-10.9

3,275.9

3,501.2

-225.3

-16.7

0.0

-16.7

ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

283.4

0.0

283.4

კლება

124.0

0.0

124.0

382.9

0.0

382.9

300.0

0.0

300.0

ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,555.0

1,404.1

151.0

133.9

32.6

101.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,555.0

1,404.1

151.0

133.9

32.6

101.3

0.0

0.0

 

კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

1.0

0.0

1.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

საშინაო

27.9

0.0

27.9

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,944.7

3,994.4

4,950.2

9,122.5

3,713.8

5,408.7

5,490.9

0.0

5,490.9

შემოსავლები

8,820.7

3,994.4

4,826.2

8,739.6

3,713.8

5,025.8

5,190.9

0.0

5,190.9

არაფინანსური აქტივების კლება

124.0

0.0

124.0

382.9

0.0

382.9

300.0

0.0

300.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

5,490.9

0.0

5,490.9

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

5,206.5

0.0

5,206.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

283.4

0.0

283.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

1.0

0.0

1.0

ნაშთის ცვლილება

-1555.0

-1404.1

-151.0

-133.9

-32.6

-101.3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5190,9  ათასი ლარით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

8,820.7

3,994.4

4,826.2

8,739.6

3,713.8

5,025.8

5,190.9

0.0

5,190.9

გადასახადები

11

168.9

0.0

168.9

750.0

0.0

750.0

550.0

0.0

550.0

გრანტები

13

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

4,420.9

0.0

4,420.9

სხვა შემოსავლები

14

231.1

0.0

231.1

218.0

0.0

218.0

220.0

0.0

220.0

 


მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 550,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

168.9

0.0

168.9

750.0

0.0

750.0

550.0

0.0

550.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

550.0

 

 

380.0

ქონების გადასახადი

113

168.9

0.0

168.9

200.0

0.0

200.0

170.0

0.0

170.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

97.1

 

97.1

110.0

 

110.0

80.0

 

80.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

62.1

0.0

62.1

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

9.7

0.0

9.7

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 


მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4420.9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

4,420.9

0.0

4,420.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8,420.6

3,994.4

4,426.2

7,771.6

3,713.8

4,057.8

4,420.9

0.0

4,420.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4,426.2

0.0

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

4,420.9

0.0

4,420.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4,264.2

 

4,264.2

3,885.8

 

3,885.8

4,248.9

 

4,248.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

162.0

 

162.0

172.0

 

172.0

172.0

 

172.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,994.4

3,994.4

0.0

3,713.8

3,713.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

1,961.4

1,961.4

 

2,106.8

2,106.8

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

585.3

585.3

 

573.5

573.5

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

1,447.8

1,447.8

 

1,033.5

1,033.5

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

231.1

0.0

231.1

218.0

0.0

218.0

220.0

0.0

220.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

101.9

0.0

101.9

120.0

0.0

120.0

150.0

0.0

150.0

რენტა

1415

101.9

0.0

101.9

120.0

0.0

120.0

150.0

0.0

150.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

101.9

 

101.9

120.0

 

120.0

150.0

 

150.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

16.3

0.0

16.3

22.0

0.0

22.0

15.0

0.0

15.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

8.5

0.0

8.5

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

2.1

 

2.1

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.2

 

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

6.2

 

6.2

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

7.8

0.0

7.8

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

7.8

 

7.8

7.0

 

7.0

0.0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

63.0

 

63.0

71.0

 

71.0

55.0

 

55.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

49.9

 

49.9

5.0

 

5.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

124.0

0.0

124.0

382.9

0.0

382.9

300.0

0.0

300.0

ძირითადი აქტივები

311

36.8

 

36.8

137.9

 

137.9

100.0

 

100.0

არაწარმოებული აქტივები

314

87.2

0.0

87.2

245.0

0.0

245.0

200.0

0.0

200.0

მიწა

3141

87.2

 

87.2

245.0

 

245.0

200.0

 

200.0

 


მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  5206.5  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

5,490.9

0.0

5,490.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

0.0

133.0

135.0

0.0

135.0

135.0

0.0

135.0

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

5,206.5

0.0

5,206.5

საქონელი და მომსახურება

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.7

0.0

1,256.7

სუბსიდიები

628.5

0.0

628.5

867.7

0.0

867.7

831.5

0.0

831.5

გრანტები

2,338.3

0.0

2,338.3

2,325.2

0.0

2,325.2

2,476.3

0.0

2,476.3

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

452.3

19.0

433.3

538.8

0.0

538.8

640.8

0.0

640.8

 


მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  -16.7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 283.4  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

5,490.9

0.0

5,490.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

283.4

0.0

283.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,818.9

0.0

1,818.9

2,019.2

0.0

2,019.2

1,862.9

0.0

1,862.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

0.0

30.2

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

562.3

0.0

562.3

646.3

0.0

646.3

588.1

0.0

588.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,256.6

0.0

1,256.6

1,318.0

0.0

1,318.0

1,193.8

0.0

1,193.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

28.7

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

243.8

0.0

243.8

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

86.7

0.0

86.7

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,900.3

4,282.3

618.0

4,290.6

3,478.9

811.7

943.9

0.0

943.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,109.0

4,055.9

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

263.4

0.0

263.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2,241.4

2,106.9

134.5

1,534.6

1,359.6

175.0

217.5

0.0

217.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

60.0

0.0

60.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,945.7

1,843.7

102.0

1,398.6

1,263.6

135.0

181.5

0.0

181.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

60.0

0.0

60.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

295.7

263.2

32.5

136.0

96.0

40.0

36.0

0.0

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

978.1

508.2

469.9

1,738.5

1,259.0

479.5

540.0

0.0

540.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

50.0

0.0

50.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.2

84.0

128.2

125.0

0.0

125.0

165.0

0.0

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

324.4

282.4

42.0

1,139.0

1,104.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

611.8

611.8

0.0

524.1

514.1

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385.4

385.4

0.0

278.9

268.9

10.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

45.5

39.8

5.7

83.5

25.8

57.7

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

7.9

0.0

7.9

44.0

0.0

44.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

03 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

123.4

0.0

123.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

123.4

0.0

123.4

04 00

განათლება

1,769.7

839.5

930.3

1,242.5

267.5

975.0

1,170.0

0.0

1,170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,657.3

839.5

817.8

1,122.5

267.5

855.0

1,055.0

0.0

1,055.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,004.3

43.7

960.6

986.0

0.0

986.0

709.3

0.0

709.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

494.6

0.0

494.6

318.1

0.0

318.1

281.3

0.0

281.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

154.1

0.0

154.1

146.0

0.0

146.0

126.3

0.0

126.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

454.9

43.7

411.2

436.0

0.0

436.0

408.0

0.0

408.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

111.7

43.7

68.0

83.0

0.0

83.0

78.0

0.0

78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

43.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

762.7

233.0

529.6

628.0

0.0

628.0

725.8

0.0

725.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

422.7

0.0

422.7

495.8

0.0

495.8

595.8

0.0

595.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  1,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

5,490.9

0.0

5,490.9

 

ვალდებულებების კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

1.0

0.0

1.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,818.9

0.0

1,818.9

2,019.2

0.0

2,019.2

1,862.9

0.0

1,862.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

1.0

0.0

1.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

562.3

0.0

562.3

646.3

0.0

646.3

588.1

0.0

588.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,256.6

0.0

1,256.6

1,318.0

0.0

1,318.0

1,193.8

0.0

1,193.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციონა ლური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,768.9   

0.0   

1,768.9   

2,011.2   

0.0   

2,011.2   

1,861.9   

0.0   

1,861.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,768.9   

0.0   

1,768.9   

2,011.2   

0.0   

2,011.2   

1,861.9   

0.0   

1,861.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,768.9   

0.0   

1,768.9   

1,957.3   

0.0   

1,957.3   

1,781.9   

0.0   

1,781.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

53.9   

0.0   

53.9   

80.0   

0.0   

80.0   

702

თავდაცვა

86.7   

0.0   

86.7   

86.7   

0.0   

86.7   

79.4   

0.0   

79.4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

157.1   

0.0   

157.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

157.1   

0.0   

157.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,922.2   

3,774.1   

148.1   

2,555.5   

2,220.0   

335.6   

403.9   

0.0   

403.9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,680.7   

1,667.1   

13.6   

1,020.9   

860.3   

160.6   

186.4   

0.0   

186.4   

70421

სოფლის მეურნეობა

1,680.7   

1,667.1   

13.6   

1,020.9   

860.3   

160.6   

186.4   

0.0   

186.4   

7045

ტრანსპორტი

2,241.4   

2,106.9   

134.5   

1,534.6   

1,359.6   

175.0   

217.5   

0.0   

217.5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,241.4   

2,106.9   

134.5   

1,534.6   

1,359.6   

175.0   

217.5   

0.0   

217.5   

705

გარემოს დაცვა

376.8   

126.8   

250.0   

448.5   

155.0   

293.5   

305.0   

0.0   

305.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

250.0   

0.0   

250.0   

270.0   

0.0   

270.0   

255.0   

0.0   

255.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

126.8   

126.8   

0.0   

178.5   

155.0   

23.5   

50.0   

0.0   

50.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

601.3   

381.4   

219.9   

1,290.0   

1,104.0   

186.0   

235.0   

0.0   

235.0   

7063

წყალმომარაგება

324.4   

282.4   

42.0   

1,139.0   

1,104.0   

35.0   

45.0   

0.0   

45.0   

7064

გარე განათება

212.2   

84.0   

128.2   

125.0   

0.0   

125.0   

165.0   

0.0   

165.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

64.7   

15.0   

49.7   

26.0   

0.0   

26.0   

25.0   

0.0   

25.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

0.0   

80.0   

87.0   

0.0   

87.0   

85.0   

0.0   

85.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

0.0   

80.0   

87.0   

0.0   

87.0   

85.0   

0.0   

85.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,004.3   

43.7   

960.6   

986.0   

0.0   

986.0   

709.3   

0.0   

709.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

494.6   

0.0   

494.6   

496.0   

0.0   

496.0   

281.3   

0.0   

281.3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

454.9   

43.7   

411.2   

436.0   

0.0   

436.0   

408.0   

0.0   

408.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

54.8   

0.0   

54.8   

54.0   

0.0   

54.0   

20.0   

0.0   

20.0   

709

განათლება

1,769.7   

839.5   

930.3   

1,242.5   

267.5   

975.0   

1,170.0   

0.0   

1,170.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,657.3   

839.5   

817.8   

1,122.5   

267.5   

855.0   

1,055.0   

0.0   

1,055.0   

7092

ზოგადი განათლება

29.9   

0.0   

29.9   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

29.9   

0.0   

29.9   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

82.6   

0.0   

82.6   

90.0   

0.0   

90.0   

85.0   

0.0   

85.0   

710

სოციალური დაცვა

654.7   

233.0   

421.7   

541.0   

0.0   

541.0   

640.8   

0.0   

640.8   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

624.7   

233.0   

391.6   

511.0   

0.0   

511.0   

604.8   

0.0   

604.8   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

27.0   

0.0   

27.0   

24.0   

0.0   

24.0   

30.0   

0.0   

30.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3.1   

0.0   

3.1   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

 

სულ

10,421.8   

5,398.5   

5,023.2   

9,248.4   

3,746.4   

5,502.0   

5,490.3   

0.0   

5,490.3    

 


მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი  ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 14. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო  ფონდი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 


მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79.4 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.6 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

 


მუხლი 17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

943.9

1357.0

1478.0

1599.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

217.5

330.0

370.0

410.0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

181.5

250.0

270.0

290.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

36.0

80.0

100.0

120.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

540.0

802,0

863,0

924,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

165.0

190,0

200,0

210,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

255.0

340,0

360,0

380,0

03 02 03

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

45.0

85,0

90,0

95,0

03 02 06

უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

5.0

7,0

8,0

9,0

03 02 07

ადმინისტრაციული და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

20.0

70,0

80,0

90,0

03 02 10

სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა

50.0

80,0

90,0

100,0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი

30.0

45,0

50,0

55,0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

33.0

45,0

50,0

55,0

03 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

123.4

135,0

145,0

155,0

 
 

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა  გზებისა და სახიდე ნაგებობების დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე მოწყობა-რეაბილიტაცია  როგორც დაბაში, ისე სოფლებში და თემებში.  

 

ა.ა) გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • გაზრდილი რეაბილიტირებული გზები.

 

ა.ბ) სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

 • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • გაზრდილი რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობები.

 

 

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

 

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • განათებული მუნიციპალიტეტი.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ექსპლუატაციაში არსებული სრული სანათი წერტილები.

 

 

ბ.ბ)  დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული   დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • დაბაში  და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • გატანილი ნარჩენების რაოდენობა.

 

 

ბ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობაზე წყლის სრულყოფილი მიწოდება

 

 

ბ.დ)  უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

 • გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • ორასი  გაყვანილი მაწანწალა ცხოველი.

 

ბ.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

 

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და, შესაბამისად, მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

    

მოსალოდნელი შედეგები:

 • მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ოთხი რეაბილიტირებული ადმინისტრაციული შენობა.

 

 

გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

 

პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 • 15 შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

 

დ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ, მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 • 30 რეპროდუქტირებული მსხვილფეხა რქოსანი  საქონლი.

 

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1170.0

1380,0

1500,0

1620,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1055.0

1200,0

1300,0

1400,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

30.0

60,0

70,0

80,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

85.0

120,0

130,0

140,0

 

ა)  სკოლამდელი განათლება  (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, და ექსპლუატაციას, რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;
 • ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.
 • სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა.
 • რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.
 • ახალი   ბაგა-ბაღების გახსნა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 • 1000 აღსაზრდელი.
 • სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.    

 

 

ბ)  საჯარო სკოლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 02)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

 • გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

 • 7  დაფინანსებული სკოლა.

 

გ)  განათლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                      

 • მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • სკოლისგარეშე საქმიანობაში ჩართული 154 მოსწავლე.

 

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

709.3

1155,0

1245,0

1335,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

281.3

565,0

595,0

625,0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

155.0

175,0

185,0

195,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია

126.3

200,0

210,0

220,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

408.0

560,0

610,0

660,0

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

240.0

330,0

350,0

370,0

05 02 02

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

78.0

100,0

110,0

120,0

05 02 03

სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა

70.0

100,0

110,0

120,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

20.0

30,0

40,0

50,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

30,0

40,0

50,0

 

ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

ა.ა)  ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მასშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • 130 პერსპექტიული მოზარდი ფეხბურთელი.

 

 

ა.ბ)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობას შესაბამისი სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ 600 პირი.

 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

ბ.ა)  კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • კულტურულ  ღონისძიებებში ჩართული 400 პირი.

 

ბ.ბ)  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და მის გარეთ.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • მოსული 1200 დამთვალიერებელი

 

ბ.გ)  სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება   ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • სახელოვნებო  ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • 171  მოსწავლე.

 

ბ.დ)  კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • 15 კულტურული ღონისძიება.

 

ბ.ე)  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • 12 ახალგაზრდული ღონისძიება.

 

4.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

725.8

856,0

896,0

936,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

85.0

115,0

125,0

135,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

959.8

686,0

711,0

736,0

06 02 01

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)

5.0

5,0

5,0

5,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

559.8

650,0

670,0

690,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

30.0

30,0

35,0

40,0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.0

1,0

1,0

1,0

06 03

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

45,0

55,0

60,0

65,0

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

 

ბ)  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა, სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01;  06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

 

ბ.ბ)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 55 მრავალშვილიანი ოჯახის 290 ბენეფიციარზე, 260-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 10-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე,  40-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარებები. თირკმლის დიალეზზე მყოფ 15 პირზე, შშმ 65 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია  33 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

 

ბ.გ)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • მუნიციპალიტეტში დახმარებაგაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • 33 ბენეფიციარზე დახმარების გაწევა.

 

გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარელებული მოსახლეობის ხელშეწყობა როგორც ფულადი, ისე მატერიალური სახით.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

 • სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

 • ბენეფიციართა რაოდენობა.

თავი III
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

10,499.7

5,398.5

5,101.2

9,256.4

3,746.4

5,510.0

5,490.9

0.0

5,490.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

0.0

133.0

135.0

0.0

135.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

5,369.5

459.5

4,910.1

5,589.6

245.2

5,344.4

5,206.5

0.0

5,206.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.7

0.0

1,256.7

 

ხელფასი

1,302.6

0.0

1,302.6

1,376.4

0.0

1,376.4

1,256.7

0.0

1,256.7

 

საქონელი და მომსახურება

628.5

0.0

628.5

867.7

0.0

867.7

831.5

0.0

831.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

112.0

0.0

112.0

113.2

0.0

113.2

102.6

0.0

102.6

 

მივლინებები

12.5

0.0

12.5

13.0

0.0

13.0

12.8

0.0

12.8

 

ოფისის ხარჯები

148.5

0.0

148.5

164.0

0.0

164.0

139.1

0.0

139.1

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

21.3

0.0

21.3

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

173.8

0.0

173.8

188.5

0.0

188.5

168.5

0.0

168.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

160.2

0.0

160.2

371.1

0.0

371.1

390.5

0.0

390.5

 

სუბსიდიები

2,338.3

0.0

2,338.3

2,325.2

0.0

2,325.2

2,476.3

0.0

2,476.3

 

გრანტები

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

145.0

0.0

145.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

452.3

19.0

433.3

538.8

0.0

538.8

640.8

0.0

640.8

 

სოციალური დაზღვევა

6.1

0.0

6.1

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური დახმარება

435.5

19.0

416.6

532.8

0.0

532.8

634.8

0.0

634.8

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

10.7

0.0

10.7

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

სხვა ხარჯები

502.9

440.5

62.4

303.6

245.2

58.4

1.2

0.0

1.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

502.9

440.5

62.4

303.6

245.2

58.4

1.2

0.0

1.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

283.4

0.0

283.4

 

ძირითადი აქტივები

5,052.2

4,939.1

113.2

3,658.8

3,501.2

157.6

283.4

0.0

283.4

 

შენობა-ნაგებობები

5,021.1

4,920.0

101.1

3,639.7

3,501.2

138.5

269.7

0.0

269.7

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

31.1

19.1

12.1

19.1

0.0

19.1

13.7

0.0

13.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27.9

0.0

27.9

8.0

0.0

8.0

1.0

0.0

1.0

 

საშინაო

27.9

0.0

27.9

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

27.9

0.0

27.9

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,818.9

0.0

1,818.9

2,019.2

0.0

2,019.2

1,862.9

0.0

1,862.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124.0

0.0

124.0

128.0

0.0

128.0

128.0

0.0

128.0

 

ხარჯები

1,738.7

0.0

1,738.7

1,995.2

0.0

1,995.2

1,846.9

0.0

1,846.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,231.0

0.0

1,231.0

1,317.2

0.0

1,317.2

1,202.1

0.0

1,202.1

 

ხელფასი

1,231.0

0.0

1,231.0

1,317.2

0.0

1,317.2

1,202.1

0.0

1,202.1

 

საქონელი და მომსახურება

496.2

0.0

496.2

671.9

0.0

671.9

638.6

0.0

638.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

112.0

0.0

112.0

113.2

0.0

113.2

102.6

0.0

102.6

 

მივლინებები

11.1

0.0

11.1

11.0

0.0

11.0

10.8

0.0

10.8

 

ოფისის ხარჯები

100.6

0.0

100.6

150.0

0.0

150.0

126.7

0.0

126.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19.8

0.0

19.8

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

165.9

0.0

165.9

175.5

0.0

175.5

159.5

0.0

159.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

86.7

0.0

86.7

204.2

0.0

204.2

221.0

0.0

221.0

 

სუბსიდიები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

0.0

7.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.2

0.0

30.2

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

30.2

0.0

30.2

16.0

0.0

16.0

15.0

0.0

15.0

 

შენობა-ნაგებობები

18.1

0.0

18.1

2.3

0.0

2.3

2.3

0.0

2.3

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

12.1

0.0

12.1

13.7

0.0

13.7

12.7

0.0

12.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

1.0

0.0

1.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

562.3

0.0

562.3

646.3

0.0

646.3

588.1

0.0

588.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

560.9

0.0

560.9

638.4

0.0

638.4

583.1

0.0

583.1

 

შრომის ანაზღაურება

351.1

0.0

351.1

366.0

0.0

366.0

337.7

0.0

337.7

 

ხელფასი

351.1

0.0

351.1

366.0

0.0

366.0

337.7

0.0

337.7

 

საქონელი და მომსახურება

209.8

0.0

209.8

270.5

0.0

270.5

243.4

0.0

243.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

69.6

 

69.6

67.9

 

67.9

62.6

 

62.6

 

მივლინებები

2.4

0.0

2.4

3.0

0.0

3.0

2.8

0.0

2.8

 

ოფისის ხარჯები

28.3

0.0

28.3

46.1

0.0

46.1

39.0

0.0

39.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.5

 

6.5

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.1

 

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

87.4

0.0

87.4

73.0

0.0

73.0

65.0

0.0

65.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.4

0.0

15.4

74.5

0.0

74.5

68.0

0.0

68.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

2.9

 

2.9

0.0

 

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,256.6

0.0

1,256.6

1,318.0

0.0

1,318.0

1,193.8

0.0

1,193.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101.0

 

101.0

103.0

 

103.0

103.0

 

103.0

 

ხარჯები

1,177.8

0.0

1,177.8

1,302.9

0.0

1,302.9

1,183.8

0.0

1,183.8

 

შრომის ანაზღაურება

879.9

0.0

879.9

951.2

0.0

951.2

864.4

0.0

864.4

 

ხელფასი

879.9

0.0

879.9

951.2

0.0

951.2

864.4

0.0

864.4

 

საქონელი და მომსახურება

286.4

0.0

286.4

347.5

0.0

347.5

315.2

0.0

315.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42.4

 

42.4

45.3

 

45.3

40.0

 

40.0

 

მივლინებები

8.7

0.0

8.7

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

ოფისის ხარჯები

72.3

0.0

72.3

103.9

0.0

103.9

87.7

0.0

87.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

13.2

 

13.2

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78.5

0.0

78.5

102.5

0.0

102.5

94.5

0.0

94.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71.3

0.0

71.3

75.8

0.0

75.8

73.0

0.0

73.0

 

სუბსიდიები

4.0

 

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

1.2

0.0

1.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

28.7

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

28.7

11.0

0.0

11.0

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

18.1

0.0

18.1

2.3

0.0

2.3

2.3

0.0

2.3

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

10.6

0.0

10.6

8.7

0.0

8.7

7.7

0.0

7.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

50.0

 

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

4.1

 

4.1

0.0

 

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

80.0

0.0

80.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

53.9

0.0

53.9

80.0

0.0

80.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

243.8

0.0

243.8

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

242.8

0.0

242.8

81.7

0.0

81.7

74.4

0.0

74.4

 

შრომის ანაზღაურება

71.7

0.0

71.7

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

ხელფასი

71.7

0.0

71.7

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

საქონელი და მომსახურება

13.1

0.0

13.1

21.5

0.0

21.5

18.8

0.0

18.8

 

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

3.7

0.0

3.7

8.5

0.0

8.5

7.8

0.0

7.8

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.9

0.0

7.9

11.0

0.0

11.0

9.0

0.0

9.0

 

სუბსიდიები

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.2

0.0

9.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური დაზღვევა

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

157.1

0.0

157.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.1

0.0

157.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხელფასი

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური დაზღვევა

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

86.7

0.0

86.7

86.7

0.0

86.7

79.4

0.0

79.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

 

9.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

85.7

0.0

85.7

81.7

0.0

81.7

74.4

0.0

74.4

 

შრომის ანაზღაურება

66.0

0.0

66.0

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

ხელფასი

66.0

0.0

66.0

59.2

0.0

59.2

54.6

0.0

54.6

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

0.0

12.7

21.5

0.0

21.5

18.8

0.0

18.8

 

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

3.7

0.0

3.7

8.5

0.0

8.5

7.8

0.0

7.8

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.5

0.0

7.5

11.0

0.0

11.0

9.0

0.0

9.0

 

სუბსიდიები

3.8

 

3.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

1.0

0.0

1.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,900.3

4,282.3

618.0

4,290.6

3,478.9

811.7

943.9

0.0

943.9

 

ხარჯები

791.3

226.4

564.8

924.7

245.2

679.5

680.5

0.0

680.5

 

საქონელი და მომსახურება

102.3

0.0

102.3

107.9

0.0

107.9

120.0

0.0

120.0

 

ოფისის ხარჯები

44.2

0.0

44.2

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58.1

0.0

58.1

102.9

0.0

102.9

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

446.3

0.0

446.3

565.1

0.0

565.1

560.5

0.0

560.5

 

სხვა ხარჯები

242.7

226.4

16.3

247.7

245.2

2.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

242.7

226.4

16.3

247.7

245.2

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,109.0

4,055.9

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

263.4

0.0

263.4

 

ძირითადი აქტივები

4,109.0

4,055.9

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

263.4

0.0

263.4

 

შენობა-ნაგებობები

4,090.0

4,036.8

53.1

3,365.9

3,233.7

132.2

263.4

0.0

263.4

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19.1

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

2,241.4

2,106.9

134.5

1,534.6

1,359.6

175.0

217.5

0.0

217.5

 

ხარჯები

134.5

0.0

134.5

175.0

0.0

175.0

157.5

0.0

157.5

 

სუბსიდიები

134.5

0.0

134.5

175.0

0.0

175.0

157.5

0.0

157.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ძირითადი აქტივები

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

60.0

0.0

60.0

 

შენობა-ნაგებობები

2,106.9

2,106.9

0.0

1,359.6

1,359.6

0.0

60.0

0.0

60.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1,945.7

1,843.7

102.0

1,398.6

1,263.6

135.0

181.5

0.0

181.5

 

ხარჯები

102.0

0.0

102.0

135.0

0.0

135.0

121.5

0.0

121.5

 

სუბსიდიები

102.0

 

102.0

135.0

 

135.0

121.5

 

121.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ძირითადი აქტივები

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

60.0

0.0

60.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,843.7

1,843.7

0.0

1,263.6

1,263.6

0.0

60.0

0.0

60.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

295.7

263.2

32.5

136.0

96.0

40.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

32.5

0.0

32.5

40.0

0.0

40.0

36.0

0.0

36.0

 

სუბსიდიები

32.5

 

32.5

40.0

 

40.0

36.0

 

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

263.2

263.2

0.0

96.0

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

978.1

508.2

469.9

1,738.5

1,259.0

479.5

540.0

0.0

540.0

 

ხარჯები

417.7

0.0

417.7

457.0

0.0

457.0

490.0

0.0

490.0

 

საქონელი და მომსახურება

96.7

0.0

96.7

101.0

0.0

101.0

120.0

0.0

120.0

 

ოფისის ხარჯები

44.2

0.0

44.2

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52.4

0.0

52.4

96.0

0.0

96.0

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

304.8

0.0

304.8

390.1

0.0

390.1

403.0

0.0

403.0

 

სხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

50.0

0.0

50.0

 

შენობა-ნაგებობები

560.4

508.2

52.2

1,281.5

1,259.0

22.5

50.0

0.0

50.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.2

84.0

128.2

125.0

0.0

125.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

128.2

0.0

128.2

125.0

0.0

125.0

145.0

0.0

145.0

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

0.0

93.2

90.0

0.0

90.0

110.0

0.0

110.0

 

ოფისის ხარჯები

44.2

0.0

44.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48.9

0.0

48.9

90.0

0.0

90.0

110.0

0.0

110.0

 

სუბსიდიები

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ძირითადი აქტივები

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

შენობა-ნაგებობები

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 02

 დასუფთავების ღონისძიებები

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

255.0

0.0

255.0

 

ხარჯები

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

255.0

0.0

255.0

 

სუბსიდიები

250.0

 

250.0

270.0

 

270.0

255.0

 

255.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

324.4

282.4

42.0

1,139.0

1,104.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

19.8

0.0

19.8

32.5

0.0

32.5

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

19.8

 

19.8

25.0

 

25.0

30.0

 

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

304.6

282.4

22.2

1,106.5

1,104.0

2.5

10.0

0.0

10.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

20.5

0.0

20.5

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

5.0

0.0

5.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ძირითადი აქტივები

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

შენობა-ნაგებობები

24.5

15.0

9.5

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 02 08

საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

126.8

126.8

0.0

155.0

155.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა

0.0

0.0

0.0

23.5

0.0

23.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

23.5

0.0

23.5

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

23.5

 

23.5

50.0

 

50.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,015.5

1,015.5

0.0

258.4

258.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

611.8

611.8

0.0

524.1

514.1

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

226.4

226.4

0.0

245.2

245.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

226.4

226.4

0.0

245.2

245.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

226.4

226.4

0.0

245.2

245.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385.4

385.4

0.0

278.9

268.9

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

385.4

385.4

0.0

278.9

268.9

10.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

366.3

366.3

0.0

278.9

268.9

10.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19.1

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

45.5

39.8

5.7

83.5

25.8

57.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

4.7

0.0

4.7

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

4.7

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

4.7

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

 

ძირითადი აქტივები

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

 

შენობა-ნაგებობები

40.8

39.8

1.0

76.6

25.8

50.8

30.0

0.0

30.0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

7.9

0.0

7.9

44.0

0.0

44.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

7.9

0.0

7.9

40.6

0.0

40.6

33.0

0.0

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7.0

 

7.0

36.6

 

36.6

33.0

 

33.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

03 08

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

123.4

0.0

123.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

123.4

0.0

123.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

123.4

0.0

123.4

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

110.9

62.0

48.9

123.4

0.0

123.4

04 00

განათლება

1,769.7

839.5

930.3

1,242.5

267.5

975.0

1,170.0

0.0

1,170.0

 

ხარჯები

930.3

0.0

930.3

975.0

0.0

975.0

1,170.0

0.0

1,170.0

 

სუბსიდიები

930.3

0.0

930.3

975.0

0.0

975.0

1,170.0

0.0

1,170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,657.3

839.5

817.8

1,122.5

267.5

855.0

1,055.0

0.0

1,055.0

 

ხარჯები

817.8

0.0

817.8

855.0

0.0

855.0

1,055.0

0.0

1,055.0

 

სუბსიდიები

817.8

 

817.8

855.0

 

855.0

1,055.0

 

1,055.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

839.5

839.5

0.0

267.5

267.5

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

29.9

0.0

29.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

29.9

0.0

29.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

29.9

 

29.9

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

82.6

0.0

82.6

90.0

0.0

90.0

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

82.6

0.0

82.6

90.0

0.0

90.0

85.0

0.0

85.0

 

სუბსიდიები

82.6

 

82.6

90.0

 

90.0

85.0

 

85.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,004.3

43.7

960.6

986.0

0.0

986.0

709.3

0.0

709.3

 

ხარჯები

931.8

0.0

931.8

986.0

0.0

986.0

709.3

0.0

709.3

 

საქონელი და მომსახურება

16.9

0.0

16.9

66.0

0.0

66.0

54.5

0.0

54.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.4

0.0

15.4

64.0

0.0

64.0

54.5

0.0

54.5

 

სუბსიდიები

873.9

0.0

873.9

692.1

0.0

692.1

654.8

0.0

654.8

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

177.9

0.0

177.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

41.0

0.0

41.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

41.0

0.0

41.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

72.5

43.7

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

494.6

0.0

494.6

318.1

0.0

318.1

281.3

0.0

281.3

 

ხარჯები

465.8

0.0

465.8

318.1

0.0

318.1

281.3

0.0

281.3

 

საქონელი და მომსახურება

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

34.5

0.0

34.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

11.4

36.3

0.0

36.3

34.5

0.0

34.5

 

სუბსიდიები

453.0

0.0

453.0

274.1

0.0

274.1

246.8

0.0

246.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

340.5

0.0

340.5

172.1

0.0

172.1

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

340.5

0.0

340.5

172.1

0.0

172.1

155.0

0.0

155.0

 

სუბსიდიები

340.5

 

340.5

172.1

 

172.1

155.0

 

155.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

154.1

0.0

154.1

146.0

0.0

146.0

126.3

0.0

126.3

 

ხარჯები

125.3

0.0

125.3

146.0

0.0

146.0

126.3

0.0

126.3

 

საქონელი და მომსახურება

12.9

0.0

12.9

38.3

0.0

38.3

34.5

0.0

34.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.5

 

1.5

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

11.4

36.3

0.0

36.3

34.5

0.0

34.5

 

სუბსიდიები

112.5

 

112.5

102.0

 

102.0

91.8

 

91.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.8

0.0

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.8

0.0

28.8