გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016296
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
42
21/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020020.35.166.016296
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2016 - 26/12/2016)

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2016 წლის 21 დეკემბერი

ქ. გურჯაანი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 9 დეკემბრის    №7478 მომართვის გათვალისწინებით,  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზვიად ყვირალაშვილი
თავი I
გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი 

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 313,5

15 279,7

4 862,6

10 417,1

10153.0

0,0

10153.0

გადასახადები

1 645,2

3 355,8

0,0

3 355,8

3700.0

0,0

3700.0

გრანტები

12 288,0

10 793,0

4 862,6

5 930,4

5516.0

0,0

5516.0

სხვა შემოსავლები

1 380,3

1 130,9

0,0

1 130,9

937.0

0,0

937.0

ხარჯები

8 820,0

9 044,8

5,5

9 039,3

8346.6

0,0

8346.6

შრომის ანაზღაურება

1 809,3

1 925,7

0,0

1 925,7

1748.2

0,0

1748.2

საქონელი და მომსახურება

1 139,8

1 743,5

5,5

1 738,0

1013.7

0,0

1013.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

235,2

195,2

0,0

195,2

180,2

0,0

180,2

სუბსიდიები

3 916,9

3 716,5

0,0

3 716,5

4303.5

0,0

4303.5

გრანტები

489,6

156,9

0,0

156,9

00

0,0

00

სოციალური უზრუნველყოფა

1 017,2

1 095,0

0,0

1 095,0

985

0,0

985

სხვა ხარჯები

212,0

212,0

0,0

212,0

116,0

0,0

116,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6 493,4

6 234,9

4 857,1

1 377,8

1806.4

0,0

1806.4

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 402,8

7 019,4

4 973,1

2 046,3

1466.0

0,0

1466.0

ზრდა

6 852,0

7 419,4

4 973,1

2 446,3

1726.0

0,0

1726.0

კლება

449,2

400,0

0,0

400,0

260

0,0

260

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

90,7

-784,5

-116,0

-668,5

340.3

0,0

340.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-225,3

-1 391,7

-116,0

-1 275,7

-100.0

0,0

-100.0

ზრდა

103,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

103,7

0,0

 

 

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

329,0

1 391,7

116,0

1 275,7

100.0

0,0

100.0

ვალუტა და დეპოზიტები

329,0

1 241,7

116,0

1 125,7

00

0,0

00

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

150,0

0,0

150,0

100,0

0,0

100,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-315,9

-607,2

0,0

-607,2

-440,3

0,0

-440,3

კლება

315,9

607,2

0,0

607,2

440,3

0,0

440,3

საშინაო

315,9

607,2

0,0

607,2

440,3

0,0

440,3

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

2016 გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15762,7

 

15829,7

 

4862,6

10967,1

 

10518.0

 

0,0

10518.0

 

შემოსავლები

15313,5

 

15279,7

 

4862,6

10417,1

 

10158.0

 

0,0

10158.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

449,2

 

400,0

0,0

400,0

260,0

0,0

260,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

150,0

0,0

150,0

100,0

0,0

100,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

15987,9

 

17071,4

 

4978,9

 

12092,8

 

10518.0

 

0,0

10518.0

 

ხარჯები

8820,0

 

9044,8

 

5,5

 

9039,3

 

8346.6

 

0,0

8346.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6852,0

 

7419,4

 

4973,1

 

2446,3

 

1731.0

0,0

1731.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

(ნაშთის გამოკლებით)

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

315,3

 

607,2

0,0

607,2

440,3

 

0,0

440,3

 

ნაშთის ცვლილება

225,3

-1241,7

-116,0

-1125,7

00,0

0,0

00,0

 

 


მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსულობები 10518,0 ათასი ლარით.

ათას ლარებში

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

15 762,7

15 829,7

4 862,6

10 967,1

10518.0

0,0

10518.0

შემოსავლები

1

15 313,5

15 279,7

4 862,6

10 417,1

10158.0

0,0

10158.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

449,2

400,0

0,0

400,0

260

0,0

260

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

150,0

0,0

150,0

100,0

0,0

100,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

1

15 313,5

15 279,7

4 862,6

10 417,1

10158.0

0,0

10158.0

გადასახადები

11

1 645,2

3 355,8

0,0

3 355,8

3700.0

0,0

3700.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

1 350,0

1300.0

 

1300,0

ქონების გადასახადი

113

1 645,2

2 005,8

0,0

2 005,8

2400.0

0,0

2400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

572,2

899,8

 

899,8

1450.0

 

1450.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

18,5

10,0

0,0

10,0

10.0

0,0

10.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

4,9

10,0

 

10,0

0,0

 

0,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

13,6

0,0

 

0,0

10.0

 

10,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

531,3

566,0

0,0

566,0

520,0

0,0

520,0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

433,3

426,0

 

426,0

370,0

 

370,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

98,0

140,0

 

140,0

150,0

 

150,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

523,1

530,0

0,0

530,0

420,0

0,0

420,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

32,0

30,0

 

30,0

20,0

 

20,0

იურიდიული პირებიდან

1131152

491,1

500,0

 

500,0

400,0

 

400,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

გრანტები

13

12 288,0

10 793,0

4 862,6

5 930,4

5516.0

0,0

5516.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

12 288,0

10 793,0

4 862,6

5 930,4

5516.0

0,0

5516.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

7 145,4

5 930,4

0,0

5 930,4

5516.0

0,0

5516.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

6 985,4

5 770,4

 

5 770,4

5356.0

 

5356.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

160,0

160,0

 

160,0

160,0

 

160,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

5 142,6

4 862,6

4 862,6

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

4 047,0

3 573,6

3 573,6

 

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 095,6

1 129,0

1 129,0

 

0,0

0,0

 

სხვა მიმდინარე ღონისძიებები (სტიქია)

 

0,0

160,0

160,0

 

0,0

0,0

 

სხვა შემოსავლები

14

1 380,3

1 130,9

0,0

1 130,9

942.0

0,0

942.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

199,6

215,9

0,0

215,9

145.0

0,0

145.0

პროცენტები

1411

108,3

100,0

 

100,0

25.0

 

25,0

დივიდენდები

1412

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

91,3

115,9

0,0

115,9

120,0

0,0

120,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

74,4

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

16,9

15,9

 

15,9

20,0

 

20,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

359,5

80,0

0,0

80,0

97.0

0,0

97.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

326,8

65,0

0,0

65,0

62.0

0,0

62.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

92,3

20,0

 

20,0

26.9

 

26.9

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,1

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,4

0,0

 

0,0

0,1

 

0,1

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

234,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0,0

45,0

 

45,0

35.0

 

35.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

32,7

15,0

0,0

15,0

35,0

0,0

35,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

32,7

15,0

 

15,0

35,0

 

35,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

696,4

700,0

 

700,0

600,0

 

600,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

124,8

135,0

 

135,0

100,0

 

100,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

449,2

400,0

0,0

400,0

260,0

0,0

260,0

ძირითადი აქტივები

311

291,8

250,0

 

250,0

150,0

 

150,0

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფასეულობები

313

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

314

157,4

150,0

0,0

150,0

110,0

0,0

110,0

მიწა

3141

157,4

150,0

 

150,0

110,0

 

110,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

150,0

0,0

150,0

100,0

0,0

100,0

საშინაო

321

0,0

150,0

0,0

150,0

100,0

0,0

100,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სესხები

3214

0,0

150,0

 

150,0

100,0

 

100,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

331

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საშინაო

332

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3700,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  გრანტები

 

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 5516.0 ათასი ლარით.

მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 942.0 ათასი ლარით.

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1466.0 ათასი ლრით, მათ შორის

ა)  განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1726.0ათასი ლარით.

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  260.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარით. 

მუხლი 9.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  440,3 ათასი ლარით. 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 340.3 ათასი ლარით.

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 85,0 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 75,0 ათასი ლარი;


მუხლი 13. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 640,1   

3 219,8   

7,8   

3 212,0   

2 791,7   

0,0   

2 791,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 365,0   

2 982,6   

7,8   

2 974,8   

2 572,0   

0,0   

2 572,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 329,0   

2 882,6   

7,8   

2 874,8   

2 482,0   

0,0   

2 482,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

36,0   

100,0   

0,0   

100,0   

90,0   

0,0   

90,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

235,2   

195,2   

0,0   

195,2   

180,2   

0,0   

180,2   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

39,9   

42,0   

0,0   

42,0   

39,5   

0,0   

39,5   

702

თავდაცვა

101,9   

127,9   

0,0   

127,9   

115,2   

0,0   

115,2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

471,1   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

471,1   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 863,2   

4 495,5   

3 471,4   

1 024,1   

895,0   

0,0   

895,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

41,8   

497,8   

160,0   

337,8   

130,0   

0,0   

130,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

41,8    

497,8   

160,0   

337,8   

130,0   

0,0   

130,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 821,4   

3 866,8   

3 275,5   

591,3   

715,0   

0,0   

715,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 821,4   

3 866,8   

3 275,5   

591,3   

715,0   

0,0   

715,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

130,9   

35,9   

95,0   

50,0   

0,0   

50,0   

705

გარემოს დაცვა

735,9   

928,5   

87,9   

840,6   

805,0   

0,0   

805,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

514,2   

601,0   

0,0   

601,0   

640,0   

0,0   

640,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

161,7   

257,9   

87,9   

170,0   

100,0   

0,0   

100,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

60,0    

69,6   

0,0   

69,6   

65,0   

0,0   

65,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 359,1   

2 070,1   

521,1   

1 549,0   

1 280,0   

0,0   

1 280,0   

7061

ბინათმშენებლობა

44,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 890,7   

1 409,6   

270,6   

1 139,0   

940,0   

0,0   

940,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

423,9   

660,5   

250,5   

410,0   

340,0   

0,0    

340,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

89,6   

92,4   

0,0   

92,4   

85,0   

0,0   

85,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

89,6   

92,4   

0,0   

92,4   

85,0   

0,0   

85,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 786,1   

1 728,4    

80,7   

1 647,7   

1 094,7   

0,0   

1 094,7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497,9   

595,5   

25,6   

569,9   

285,5   

0,0   

285,5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 149,8   

913,8   

19,6   

894,2   

706,0    

0,0   

706,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

94,3   

95,6   

0,0   

95,6   

83,5   

0,0   

83,5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

44,1   

123,5   

35,5   

88,0   

19,7   

0,0   

19,7   

709

განათლება

2 427,8   

2 536,2   

809,7   

1 726,5   

1 851,0   

0,0   

1 851,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2 391,8   

2 491,2   

809,7   

1 681,5   

1 810,0   

0,0   

1 810,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

35,9   

45,0   

0,0   

45,0   

41,0   

0,0   

41,0   

710

სოციალური დაცვა

1 171,6   

1 265,0   

0,0   

1 265,0   

1 005,0   

0,0   

1 005,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

154,4   

170,0   

0,0   

170,0   

170,0   

0,0   

170,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2,0   

5,0   

0,0   

5,0   

2,0   

0,0   

2,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

388,6   

385,0   

0,0   

385,0   

380,0   

0,0   

380,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

598,5   

610,0   

0,0   

610,0   

390,0   

0,0   

390,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

28,1   

95,0   

0,0   

95,0   

63,0   

0,0   

63,0   

 

სულ

15 646,4   

16 463,7    

4 978,6   

11 485,1   

9 922,7   

0,0   

9 922,7   

 


მუხლი 14. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებანი მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:                                                                                                      

                                                                                                                        


თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი   2980,0 ათასი ლარით

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული  კოდი  03 01)  ) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი -  715,0 ათასი ლარით, აქედან არაფინანსური - 700,0ათ. ლარი,  საქონელი და მომსახურება - 15,0ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების  ასფალტირება, ქალაქის  ცენტრალური და  შიდა გზების მოვლა-შენახვა. დაგეგმილია გზების  რეაბილიტაციისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ღირებულების თანადაფინანსება, რომელთა შესრულების შემდეგ დაკმაყოფილებული იქნება 35000-მდე ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

·  მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული  კოდი  03 02 02 01) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი -  330,0 ათასი ლარით, აქედან არაფინანსური - 320,0ათ. ლარი, საქონელი და მომსახურება - 10,0ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა;  დაკმაყოფილებული იქნება 18000 ბენეფიციარი.  

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი                                                       

·  მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი სოფლის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“  (პროგრამული  კოდი 03 02 02 02)

ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის  სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა.   მისი ბიუჯეტი განსაზღვრულია 610,0ათ.ლარით

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და  დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული  კოდი  03 02 03) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი - 340,0ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული  ქსელის მოვლა - პატრონობა; მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება თანხით 100,0ლარით,  მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა თანხით 240,0ათ. ლარი.

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

·კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები  შპს  „კეთილმოწყობა“     (პროგრამული  კოდი  03 02 04 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი -  640,0

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ  შპს  „კეთილმოწყობა“ს განესაზღვრა  სუბსიდია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების, გამგეობის შენობის დასუფთავებისა  და სასაფლაოების დაცვა მომსახურებისათვის.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ  განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება  ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.

შუალედური შედეგი

· ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების  რაოდენობის ზრდა;

·  მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

ბ.ე) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული  კოდი  03 02 04 03) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი - 65,0ათ. ლარით

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებული სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი  შესაძლო  მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და  არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

გ) სოფლის მეურნეობის  განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  03 02) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი -  230,0ათ. ლარით

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა)  საკანალიზაციო  სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული  კოდი  03 02 04 04) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი -  100,0ათ. ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

· საკანალიზაციო სისტემის  გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;

· სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ქუჩების წყლის ნაკადისგან  დასაცავად,  სანიაღვრე არხებში  წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი გზის დაცვა წყლის დაზიანებისგან.

მოწესრიგებული კანალიზაციის სისტემის ზრდა

გ.ბ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება, თანხით 5,0ათ. ლარი   (პროგრამული  კოდი  03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

· მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

·  მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

· ინვესტიციების ზრდა.

გ.გ) ხევების  რეაბილიტაციისა  და  ნაპირსამაგრი სამუშაოები 125,0ათ. ლარით (პროგრამული  კოდი  03  02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო - სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

· ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

2.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  04 01) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტი -  1800,0ათ. ლარით

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი -სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2230 აღსაზრდელი.  გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

•   აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

•   საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

•   სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

•   აღსაზრდელთა რაოდენობა

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი“დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოზარდთა შემოქმედებითი - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

გ) წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება (პროგრამული  კოდი  04 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   პირველკურსელ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლადამთავრებული  სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე   მიიღეს უმაღლესი საგრანტო ქულა,

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოსწავლეთა  საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო დონის  ამაღლება.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) წარმოდგენილია ბიუჯეტის პროექტით -  1094,7ათ.ლარი

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშემწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების  ორგანიზება. სპარტაკიადები მოსწავლეთა შორის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების  ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

·  ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „სპორტული სკოლის“, ააიპ „გურჯაანის სპორტული კომპლექსის“, ააიპ საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი“ ააიპ „რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2017 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო),  კრივის, რაგბის,  მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და  კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 44 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 610 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: მოსწავლეთა სასკოლო ოლიმპიადა, ტურნირი მკლავჭიდში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის,  ალ. ნატროშვილის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში,   კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, ქ. გურჯაანის ღია პირველობა  კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

· სპორტის სხვა და სხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

·  სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   სპორტულჯგუფებსადასექციებშიჩაბმულბავშვთადამოზარდთარაოდენობის ზრდა.

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული  კოდი  05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

ბ.ა)  კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების  შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ„გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება.  სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“ რომლის მიზანია ასწავლოს და  შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითადი ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისსათვის, კერძოდ სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის  უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფესტივალი  „გაზაფხულის ფერები“ , ღონისძიებები:  ფაშიზმზე  გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი,  დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი, ბავშვთა დაცვის დღე, გავერთიანდეთ ხელოვნებაში,  ღონისძიება  „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება,   კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა და ხელის შეწყობა;

· მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  05 03)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის (X, XI, XII.კლასის მოსწავლეებისათვის), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძეგლების დასუფთავება და მათი ისტორიის  სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, შეხვედრა ცნობილ პოეტებთან, ბავშვთა დაცვის დღე, მსოფლიო ახალგაზრდობის დღე კონცერტი, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია)    ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება  სხვადასხვა პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმი­რებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ბიუჯეტის პროექტით შეადგენს 1240,0ათ. ლარს

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული  კოდი  06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.

·  ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული  კოდი  06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო  მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა  ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე. (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით)

ბ.გ) სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, დიალიზზე მყოფი მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი და მრავალშვილიანი ოჯახების ელ.ენერგიის გადასახადი.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება  (პროგრამული  კოდი  06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტურ და  სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება  (პროგრამული  კოდი  06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ)ობოლ და სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება(პროგრამული  კოდი  06 02 02 05)

ერთჯერადადად გადაირიცხება ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა სწავლების თანადაფინანსება მაქსიმუმ 500ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული  კოდი  06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ)  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური  მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.)

ბ.ი)   უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი  06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს.

ბ.კ) ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებებებით დაავადებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 01 02)

დახმარება გაეწევათ წელიწადში  ორჯერ, რომლებიც დაავადებულნი არიან  ონკოლოგიური და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა14. 05/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 13/03/2018 13. 21/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 22/12/2017 12. 04/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 11/12/2017 11. 06/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 07/11/2017 10. 07/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 10/08/2017 9. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 12/07/2017 8. 22/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 23/06/2017 7. 05/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 07/06/2017 6. 03/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 06/04/2017 5. 01/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 10/03/2017 4. 17/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 22/02/2017 3. 09/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 13/02/2017 2. 09/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 11/01/2017 1. 26/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 28/12/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.