ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016304
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
34
22/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190020020.35.119.016304
ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2016 - 02/02/2017)

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2016 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ხონი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა” ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-12  თავის  78-ე მუხლის“ საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის შემოსულობების  საერთო მოცულობა   6 499,0  ათასი ლარის ოდენობით.  მათ შორის,  გათანაბრებითი ტერანსფერი 5 445,9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი, გადასახადები 620,0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 223,1  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარი.
მუხლი 2
გადასახდელები დამტკიცდეს  6499,0 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხონის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის   დამტკიცების შესახებ“  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22  დეკემბრის №42 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს  2017 წლის  1  იანვრიდან. 

 


ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე
თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

 


მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 243,1

2 981,5

6 261,6

6 449,0

160,0

6 289,0

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

637,5

0,0

637,5

620,0

0,0

620,0

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 248,5

2 929,3

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

357,1

52,2

304,9

223,1

0,0

223,1

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 295,7

191,6

6 104,1

5 668,4

160,0

5 508,4

შრომის ანაზღაურება

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

საქონელი და მომსახურება

673,0

13,5

659,5

727,3

7,2

720,1

607,1

8,5

598,6

სუბსიდიები

3 234,5

0,0

3 234,5

3 293,9

88,0

3 205,9

3 098,0

86,0

3 012,0

გრანტები

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

390,9

0,0

390,9

528,0

4,0

524,0

477,0

4,0

473,0

სხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

213,2

31,6

181,6

183,3

2,0

181,3

საოპერაციო სალდო

3 387,1

2 814,0

573,1

2 947,3

2 789,9

157,4

780,6

0,0

780,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 271,2

2 603,7

667,5

2 864,8

2 789,8

75,0

780,6

0,0

780,6

ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

3 075,2

2 789,8

285,4

830,6

0,0

830,6

კლება

34,2

0,0

34,2

210,4

0,0

210,4

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

115,9

210,3

-94,4

82,5

0,1

82,4

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

115,9

210,3

-94,4

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

210,3

210,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

210,3

210,3

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

კლება

94,4

0,0

94,4

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

94,4

 

94,4

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 243,1

2 981,5

6 261,6

6 449,0

160,0

6 289,0

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

637,5

0,0

637,5

620,0

0,0

620,0

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 248,5

2 929,3

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

357,1

52,2

304,9

223,1

0,0

223,1

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 295,7

191,6

6 104,1

5 668,4

160,0

5 508,4

საოპერაციო სალდო

3 387,1

2 814,0

573,1

2 947,3

2 789,9

157,4

780,6

0,0

780,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 271,2

2 603,7

667,5

2 864,8

2 789,8

75,0

780,6

0,0

780,6

ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

3 075,2

2 789,8

285,4

830,6

0,0

830,6

კლება

34,2

0,0

34,2

210,4

0,0

210,4

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

115,9

210,3

-94,4

82,5

0,1

82,4

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

115,9

210,3

-94,4

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

210,3

210,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ხონის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 499,0  ათასი ლარით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 291,1

2 827,5

6 463,6

9 453,5

2 981,5

6 472,0

6 499,0

160,0

6 339,0

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 243,1

2 981,5

6 261,6

6 449,0

160,0

6 289,0

არაფინანსური აქტივების კლება

34,2

0,0

34,2

210,4

0,0

210,4

50,0

0,0

50,0

შემოსავლები

9 256,9

2 827,5

6 429,4

9 243,1

2 981,5

6 261,6

6 449,0

160,0

6 289,0

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

637,5

0,0

637,5

620,0

0,0

620,0

ქონების გადასახადი

107,8

0,0

107,8

137,5

0,0

137,5

170,0

0,0

170,0

 საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

 

500,0

 

500,0

450,0

 

450,0

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 248,5

2 929,3

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 248,5

2 929,3

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 648,3

158,0

5 490,3

5 479,2

160,0

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 490,3

 

5 490,3

5 319,2

 

5 319,2

5 445,9

 

5 445,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

158,0

158,0

 

160,0

160,0

 

160,0

160,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 669,5

2 669,5

0,0

2 769,3

2 769,3

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 635,0

1 635,0

 

1 851,7

1 851,7

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

506,5

506,5

 

481,6

481,6

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

528,0

528,0

 

436,0

436,0

 

0,0

 

 

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

357,1

52,2

304,9

223,1

0,0

223,1

შემოსავლები საკუთრებიდან

55,1

0,0

55,1

61,2

0,0

61,2

62,0

0,0

62,0

პროცენტები

17,5

 

17,5

18,2

 

18,2

25,0

 

25,0

რენტა

37,6

0,0

37,6

43,0

0,0

43,0

37,0

0,0

37,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42,7

0,0

42,7

65,0

0,0

65,0

61,1

0,0

61,1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31,3

0,0

31,3

35,0

0,0

35,0

31,1

0,0

31,1

სანებართვო მოსაკრებელი

0,6

 

0,6

2,0

 

2,0

1,1

 

1,1

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

30,5

 

30,5

32,0

 

32,0

30,0

 

30,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

1,0

 

1,0

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

11,4

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან.(იჯარა)

11,4

 

11,4

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

110,1

 

110,1

115,0

 

115,0

100,0

 

100,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

619,4

0,0

619,4

115,9

52,2

63,7

0,0

0,0

0,0

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის

595,2

 

595,2

115,9

52,2

63,7

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

34,2

0,0

34,2

210,4

0,0

210,4

50,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

10,7

 

10,7

80,4

 

80,4

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

23,5

0,0

23,5

130,0

0,0

130,0

50,0

0,0

50,0

მიწა

19,2

 

19,2

130,0

 

130,0

50,0

 

50,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

4,3

 

4,3

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები  620,0  ათასი ლარით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

107,8

0,0

107,8

637,5

0,0

637,5

620,0

0,0

620,0

ქონების გადასახადი

107,8

0,0

107,8

137,5

0,0

137,5

170,0

0,0

170,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

 

500,0

 

500,0

450,0

 

450,0

 


მუხლი 5. ხონის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები 5 605,9  ათასი ლარით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 248,5

2 929,3

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8 317,8

2 827,5

5 490,3

8 248,5

2 929,3

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 648,3

158,0

5 490,3

5 479,2

160,0

5 319,2

5 605,9

160,0

5 445,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 490,3

 

5 490,3

5 319,2

 

5 319,2

5 445,9

 

5 445,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

158,0

158,0

 

160,0

160,0

 

160,0

160,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 669,5

2 669,5

0,0

2 769,3

2 769,3

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 635,0

1 635,0

 

1 851,7

1 851,7

 

0,0

 

 

სოფლის  ხარდაჭერის პროგრამა

506,5

506,5

 

481,6

481,6

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

528,0

528,0

 

436,0

436,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 223,1 ათასი ლარით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

831,3

0,0

831,3

357,1

52,2

304,9

223,1

0,0

223,1

შემოსავლები საკუთრებიდან

55,1

0,0

55,1

61,2

0,0

61,2

62,0

0,0

62,0

პროცენტები

17,5

 

17,5

18,2

 

18,2

25,0

 

25,0

რენტა

37,6

0,0

37,6

43,0

0,0

43,0

37,0

0,0

37,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

37,6

 

37,6

40,0

 

40,0

35,0

 

35,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

 

 

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

 

 

2,0

 

2,0

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42,7

0,0

42,7

65,0

0,0

65,0

61,1

0,0

61,1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

31,3

0,0

31,3

35,0

0,0

35,0

31,1

0,0

31,1

სანებართვო მოსაკრებელი

0,6

 

0,6

2,0

 

2,0

1,1

 

1,1

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

30,5

 

30,5

32,0

 

32,0

30,0

 

30,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

1,0

 

1,0

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,4

0,0

11,4

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან(იჯარა)

11,4

 

11,4

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

110,1

 

110,1

115,0

 

115,0

100,0

 

100,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

619,4

0,0

619,4

115,9

52,2

63,7

0,0

0,0

0,0

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის

595,2

 

595,2

115,9

52,2

63,7

0,0

 

 

 


მუხლი 7. ხონის   მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის ხარჯები  6 499,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ხონის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

9 175,2

2 617,2

6 558,0

9 453,5

2 981,5

6 472,0

6 499,0

160,000

6 339,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193,0

0,0

193,0

158,0

0,0

158,0

781,0

0,0

781,0

 

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 295,7

191,6

6 104,1

5 668,4

160,0

5 508,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

 

ხელფასი

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

 

თანამდებობრივი სარგო

1 227,6

0,0

1 227,6

1 270,0

55,8

1 214,2

1 303,0

59,5

1 243,5

 

პრემია

99,4

0,0

99,4

108,7

5,0

103,7

0,0

0,0

0,0

 

დანამატი

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

673,0

13,5

659,5

727,3

7,2

720,1

607,1

8,5

598,6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

80,5

0,0

80,5

86,7

0,0

86,7

80,0

0,0

80,0

 

მივლინებები

8,3

0,0

8,3

11,7

1,0

10,7

10,5

0,5

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

7,9

0,0

7,9

7,4

1,0

6,4

10,5

0,5

10,0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,4

0,0

0,4

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

 

ოფისის ხარჯები

295,1

13,5

281,6

337,2

2,2

335,0

290,1

4,5

285,6

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

15,2

0,0

15,2

18,2

0,7

17,5

15,6

0,5

15,1

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

16,3

0,0

16,3

15,2

0,0

15,2

10,0

0,0

10,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

21,0

13,5

7,5

9,9

0,0

9,9

11,7

0,2

11,5

 

ტელევიზორი

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მაცივარი

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

2,4

0,0

2,4

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

ასლგადამღები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

0,0

0,9

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

მობილური ტელეფონი

1,7

0,0

1,7

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

2,2

0,2

2,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

13,5

13,5

0,0

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,6

0,0

6,6

12,0

0,0

12,0

7,0

0,0

7,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

0,0

4,9

12,0

0,0

12,0

7,0

0,0

7,0

 

რბილი ავეჯი

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

6,0

0,0

6,0

3,0

0,0

3,0

1,0

0,0

1,0

 

  რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

2,2

0,0

2,2

1,5

0,0

1,5

2,0

0,0

2,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

23,5

0,0

23,5

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

2,0

0,0

2,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

40,4

0,0

40,4

44,0

0,0

44,0

23,0

1,0

22,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

0,0

4,2

3,0

0,0

3,0

3,3

0,3

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

227,5

1,5

226,0

209,5

2,5

207,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

0,0

149,9

213,4

0,4

213,0

200,0

2,0

198,0

 

წყლის ხარჯი

5,4

0,0

5,4

14,1

1,1

13,0

9,5

0,5

9,0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

4,4

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

22,7

0,0

22,7

28,0

0,0

28,0

15,0

0,0

15,0

 

სამედიცინო ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98,8

0,0

98,8

112,5

4,0

108,5

97,5

3,5

94,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

50,6

0,0

50,6

64,7

0,0

64,7

60,0

0,0

60,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

35,3

0,0

35,3

27,7

0,0

27,7

24,0

0,0

24,0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

1,2

0,0

1,2

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,6

0,0

11,6

14,0

4,0

10,0

13,5

3,5

10,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

167,3

0,0

167,3

151,2

0,0

151,2

114,0

0,0

114,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

0,0

5,7

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

რეკლამის ხარჯი

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

3,4

0,0

3,4

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

0,0

29,6

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

0,0

14,0

11,0

0,0

11,0

52,0

0,0

52,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

104,1

0,0

104,1

115,2

0,0

115,2

62,0

0,0

62,0

 

სუბსიდიები

3 234,5

0,0

3 234,5

3 293,9

88,0

3 205,9

3 098,0

86,0

3 012,0

 

გრანტები

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

მიმდინარე

166,6

0,0

166,6

154,7

0,0

154,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

390,9

0,0

390,9

528,0

4,0

524,0

477,0

4,0

473,0

 

სოციალური დახმარება

389,1

0,0

389,1

515,0

4,0

511,0

470,0

4,0

466,0

 

ფულადი ფორმით

389,1

0,0

389,1

503,0

4,0

499,0

470,0

4,0

466,0

 

სასაქონლო ფორმით

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

213,2

31,6

181,6

183,3

2,0

181,3

 

სხვადასხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

213,2

31,6

181,6

183,3

2,0

181,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

69,8

0,0

69,8

208,7

31,6

177,1

166,3

0,0

166,3

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

69,2

0,0

69,2

208,7

31,6

177,1

166,3

0,0

166,3

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

6,3

0,0

6,3

4,5

0,0

4,5

17,0

2,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

3 075,2

2 789,8

285,4

830,6

0,0

830,6

 

ძირითადი აქტივები

3 305,4

2 603,7

701,7

3 075,2

2 789,8

285,4

830,6

0,0

830,6

 

შენობა-ნაგებობები

3 081,4

2 600,9

480,5

2 996,7

2 789,8

206,9

797,1

0,0

797,1

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

1 324,1

1 084,2

239,9

433,5

418,3

15,2

215,0

0,0

215,0

 

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გზები

1 076,3

869,9

206,4

2 321,7

2 166,7

155,0

562,1

0,0

562,1

 

ხიდები

2,2

1,9

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

14,9

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

136,8

113,3

23,5

141,2

111,2

30,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

527,1

516,7

10,4

100,3

93,6

6,7

0,0

0,0

0,0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

222,2

2,8

219,4

78,5

0,0

78,5

33,5

0,0

33,5

 

სატრანსპორტო საშუალებები

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

42,2

2,8

39,4

78,5

0,0

78,5

33,5

0,0

33,5

 

ტელევიზორის შეძენა

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მაცივრის შეძენა

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

0,0

7,8

24,3

0,0

24,3

14,0

0,0

14,0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

3,9

0,0

3,9

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0,8

0,0

0,8

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

 ნახატის, ქანდაკების,ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და    ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

27,5

2,8

24,7

43,9

0,0

43,9

17,5

0,0

17,5

 

სხვა ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

82,6

0,2

82,4

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

82,6

0,2

82,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

82,6

0,2

82,4

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 8. განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

34,2

0,0

34,2

210,4

0,0

210,4

50,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

10,7

 

10,7

80,4

 

80,4

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

23,5

0,0

23,5

130,0

0,0

130,0

50,0

0,0

50,0

მიწა

19,2

 

19,2

130,0

 

130,0

50,0

 

50,0

 


მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 228,4   

0,0   

2 228,4   

2 136,6   

0,0   

2 136,6   

1 778,1   

0,0   

1 778,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 228,4   

0,0   

2 228,4   

2 136,6   

0,0   

2 136,6   

1 778,1   

0,0   

1 778,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 228,4   

0,0   

2 228,4   

2 136,6   

0,0   

2 136,6   

1 778,1   

0,0   

1 778,1   

702

თავდაცვა

63,1   

0,0   

63,1   

71,5   

68,0   

3,5   

70,0   

70,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 916,1   

1 710,4   

205,7   

2 695,1   

2 540,1   

155,0   

562,1   

0,0   

562,1   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

488,9   

483,0   

5,9   

436,0   

436,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

488,9   

483,0   

5,9   

436,0   

436,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

918,3   

718,5   

199,8   

1 703,0   

1 573,1   

130,0   

532,1   

0,0   

532,1   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

918,3   

718,5   

199,8   

1 703,0   

1 573,1   

130,0   

532,1   

0,0   

532,1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

508,9   

508,9   

0,0   

556,1   

531,1   

25,0   

30,0   

0,0   

30,0   

705

გარემოს დაცვა

450,0   

0,0   

450,0   

517,0   

0,0   

517,0   

447,0   

0,0   

447,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

450,0   

0,0   

450,0   

517,0   

0,0   

517,0   

447,0   

0,0   

447,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

224,1   

0,0   

224,1   

426,1   

184,3   

241,8   

572,0   

0,0   

572,0   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

209,6   

184,3   

25,3   

200,0   

0,0   

200,0   

7064

გარე განათება

23,7   

0,0   

23,7   

27,0   

0,0   

27,0   

200,0   

0,0   

200,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

200,4   

0,0   

200,4   

189,5   

0,0   

189,5   

172,0   

0,0   

172,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

90,0   

0,0   

90,0   

88,0   

88,0   

0,0   

86,0   

86,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

90,0   

0,0   

90,0   

88,0   

88,0   

0,0   

86,0   

86,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 977,8   

500,3   

1 477,5   

1 490,5   

96,9   

1 393,6   

1 058,5   

0,0   

1 058,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

784,4   

388,6   

395,8   

425,0   

0,0   

425,0   

200,0   

0,0   

200,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

917,3   

111,7   

805,6   

755,3   

96,9   

658,4   

583,5   

0,0   

583,5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65,6   

0,0   

65,6   

70,2   

0,0   

70,2   

40,0   

0,0   

40,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

210,5   

0,0    

210,5   

240,0   

0,0   

240,0   

235,0   

0,0   

235,0   

709

განათლება

1 415,6   

406,5   

1 009,1   

1 180,1   

0,0   

1 180,1   

1 217,3   

0,0   

1 217,3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 190,8   

406,5   

784,3   

898,1   

0,0   

898,1   

944,3   

0,0   

944,3   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

224,8   

0,0   

224,8   

282,0   

0,0   

282,0   

282,0   

0,0   

273,0   

710

სოციალური დაცვა

640,1   

0,0   

640,1   

766,0   

4,0   

762,0    

708,0   

4,0   

704,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

581,6   

0,0   

581,6   

706,0   

0,0   

706,0   

653,0   

0,0   

653,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

58,5   

0,0   

58,5   

60,0   

4,0   

56,0   

55,0   

4,0   

51,0   

 

სულ

9 175,2   

2 617,2   

6 558,0   

9 370,9   

2 981,4   

6 389,5   

6 499,0   

160,0   

6 339,0    

 


მუხლი 10. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017   წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 

 

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

3 387,1

2 814,0

573,1

2 947,3

2 789,9

157,4

780,6

0,0

780,6

 


მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

1. განისაზღვროს  ხონის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ლარი.

2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 115,9 ლარი .


მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის  2017   წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

 


მუხლი 13. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას  ფონდი  0,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 68-ე მუხლის პირველი ნაწილის  შესაბამისად.

 


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 160,0 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86.0 ათასი ლარი. 

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0ათასი ლარი.

 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 


თავი II
ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის   ბიუჯეტის   პრიოროტეტები  და პროგრამები

მუხლი 16. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის   ბიუჯეტის  პროგრამები

 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება – (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პროგრამები:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

3.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

4.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა  გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.  

5.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება  ქალაქის დასუფთავება და ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა.

6. დასუფთავების ღონისძიებები  ააიპ – კომუნალური სერვის-ცენტრი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა და მათი იზოლირება.

7. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.  ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობა.

8.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის  ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში  არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის  ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

9  ააიპ – სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 აღნიშნული ქვეპროგრამით  ფინანსდება ააიპ –  სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას.

10. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 04)

საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 

11.  საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

12. განათლება   (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება   საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.    

13.სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 01, 04 06)  

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ – ცენტრალური საბავშვო ბაღი.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20  საბავშვო ბაღი,  სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 960 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ კვების ხარჯს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფის გახსნა რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება.

 04 06 პროგრამული კოდით დაფინანსდება  ხონის მუნიციპალიტეტის მოსე ხონელის და კ. ჩხენკელის სახელობის საჯარო სკოლებში 2 მზაობის ჯგუფის ფუნქციონირება, სადაც სკოლამდელ აღზრდას გადის 59 ბავშვი.

14. ააიპ – ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი  (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც მუშაობს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  დაწყებით განათლებას ტექნიკურ მოდელირებაში.

15. ა(ა)იპ – ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)

ააიპ – ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება, როგორც მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის, ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისათვის  კომპიუტერული პროგრამების სწავლება.

16. ა(ა)იპ – ვეტა  ჩხენკელის სახ. ხონის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 04 04)

ააიპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს სასწავლო და შემოქმედებითი წრეები, კლუბები, ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები და სახელოვნებო სტუდიები.

17. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

18. ა(ა)იპ – სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნას, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას.  აღნიშნული ა(ა)იპ-ის ფარგლებში შექმნილია საფეხბურთო გუნდი „იმერეთი“,  რომელიც მონაწილეობას იღებს ეროვნული  ჩემპიონატის  პირველ ლიგაში.

19. ააიპ – კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ – კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსებას. სადაც  ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, ჭადრაკის სექციები და უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებასა და კვების ხარჯების დაფინანსებას,  საწვრთნელი პირობების შექმნას.   ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას.   სხვადასხვა სპორტული წრეებში დაკავებულია   170 აღსაზრდელი.

20. ააიპ – მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ“ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკებს, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

21. ა(ა)იპ – სამუსიკო სკოლა  (პროგრამული კოდი  05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – „ხონის სამუსიკო სკოლა“. სკოლაში სწავლობს 240 -მდე მოსწავლე,  ფუნქციონირებს ფორტეპინოს და თეორიული განყოფილება, სოლფეჯიოს,   მუსიკის ლიტერატურის და რითმიკის ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

22. ააიპ – კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ააიპ – კულტურის ცენტრში შექმნილია წრეები, ფუნქციონირებს თეატრალური დასი, სასულე ორკესტრი, ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე იდგმება სპექტაკლები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას.

23. ააიპ – სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ა(ა)იპ – სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს ბავშვებისა და მოზარდების სკოლისგარეშე მუშაობაში ჩართვას, ესთეტიკურ აღზრდას და მხატვრული გემოვნების ჩამოყალიბებას.

24. ააიპ – ხონის ისტორიული მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ – „ხონის ისტორიული მუზეუმი“-ს დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ მუზეუმებს. სისტემატიურად მოიძიებს,  ისტორიულ წყაროებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ექსპონატებს. მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

25. ტელერადიო და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და გაზეთის გამოცემის, საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებეით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.

26. ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.

27. ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები (პროგრამული კოდი  05 05)

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე  ტრადიციული სახალხო დღესასწაულები და ღონისძიებების  დაფინანსება.

28. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

29. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

გ)   ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების    ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

დ)არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე       ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება-ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება

ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება

 თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
 ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული  წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ლ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;

30 . სოციალური პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი  ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

31. ა(ა)იპ – მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ეს პროგრამა გათვალისწინებულია  სოციალურად დაუცველი  120 ბენეფიციარისათვის, რომელთაც ყოველდღიურად შეუძლიათ  ისადილონ და მიიღონ  საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურეობა.

32უფასო სასადილოს მომსახურება სათნოების სახლში (პროგრამული კოდი  06 02 03)

 ამ პროგრამით განსაზღვრულია   სოციალურად დაუცველი  130 ბენეფიციარისათვის  ყოველდღიური  სადილი  და  საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურეობა.

33. ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის  სოციალურად დაუცველ ოჯახებს,  საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით,  ერთჯერადად ფულადი დახმარების  სახით :

1. განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მოფი მოქალაქეთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება მოიცავს  ერთ ოჯახზე 100 ლარს.

2. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარება განსაზღვრულია ერთ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით.

3. ხანდაზმული (90 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარება 300 ლარი.

4. მრავალშვილიანი   ოჯახების  დახმარება ოთხი და მეტ შვილზე. 18 წლამდე თითო ბავშვზე 50 ლარი.

5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯები 1000 ლარამდე.

6. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება თვეში 100,00 ლარი.

7. დედ-მამით ობოლი, 18 წლამდე ასაკის ბვშვთა დახმარება 300 ლარი.

8.გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, ცერებრალური დამბლით, ლეიკემიით და ონკოდაავადებულ პირთა დახმარება 150 ლარი.

9. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე მებრძოლთა და დახმარება  100 ლარი.

10. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების და მათთან გათანაბრებული პირთა დახმარება 150,00 ლარი

11. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 100,00 ლარი

12. ლეიკემიით და ონკო დაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება თვეში 100,00 ლარი

13. მარტოხელა დედების დახმარება 18 წლამდე  ერთ ბავშვზე 200 ლარი.

14. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირთა (რომლებიც მიჯაჭვული არიან სამედიცინო ეტლს) დახმარება 700 ლარი.

15. დედ-მამით ობოლი სტუდენტების დახმარება  400 ლარი

34. ტელეფონისა და წყლის შეღავათები ვეტერანებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა  სატელეფონო, საკანალიზაციო და წყალმომარაგების მომსახურეობის ხარჯების გადახდა. ასევე პროგრამა ემსახურება სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 57 ათასს.

35. დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი  06 02 07 )

ამ პროგრამით ხორციელდება მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (დევნილთა, ომის ვეტერანთა და უპატრონო მიცვალებულთა)   250.0 ლარი

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციისმიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხონის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

9 175,2

2 617,2

6 558,0

9 453,5

2 981,5

6 472,0

6 499,0

160,000

6 339,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

193,0

0,0

193,0

158,0

0,0

158,0

781,0

0,0

781,0

 

ხარჯები

5 869,8

13,5

5 856,3

6 295,7

191,6

6 104,1

5 668,4

160,0

5 508,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

 

ხელფასი

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

 

ხელფასები ფულადი ფომით

1 328,8

0,0

1 328,8

1 378,7

60,8

1 317,9

1 303,0

59,5

1 243,5

 

თანამდებობრივი სარგო

1 227,6

0,0

1 227,6

1 270,0

55,8

1 214,2

1 303,0

59,5

1 243,5

 

საქონელი და მომსახურება

673,0

13,5

659,5

727,3

7,2

720,1

607,1

8,5

598,6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

80,5

0,0

80,5

86,7

0,0

86,7

80,0

0,0

80,0

 

მივლინებები

8,3

0,0

8,3

11,7

1,0

10,7

10,5

0,5

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

7,9

0,0

7,9

7,4

1,0

6,4

10,5

0,5

10,0

 

ოფისის ხარჯები

295,1

13,5

281,6

337,2

2,2

335,0

290,1

4,5

285,6

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

15,2

0,0

15,2

18,2

0,7

17,5

15,6

0,5

15,1

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

16,3

0,0

16,3

15,2

0,0

15,2

10,0

0,0

10,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

21,0

13,5

7,5

9,9

0,0

9,9

11,7

0,2

11,5

 

ასლგადამღები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

0,0

0,9

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

2,2

0,2

2,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

13,5

13,5

0,0

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,6

0,0

6,6

12,0

0,0

12,0

7,0

0,0

7,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

0,0

4,9

12,0

0,0

12,0

7,0

0,0

7,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

6,0

0,0

6,0

3,0

0,0

3,0

1,0

0,0

1,0

 

  რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი

2,2

0,0

2,2

1,5

0,0

1,5

2,0

0,0

2,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

23,5

0,0

23,5

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

2,0

0,0

2,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

40,4

0,0

40,4

44,0

0,0

44,0

23,0

1,0

22,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

0,0

4,2

3,0

0,0

3,0

3,3

0,3

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

227,5

1,5

226,0

209,5

2,5

207,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

0,0

149,9

213,4

0,4

213,0

200,0

2,0

198,0

 

წყლის ხარჯი

5,4

0,0

5,4

14,1

1,1

13,0

9,5

0,5

9,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

22,7

0,0

22,7

28,0

0,0

28,0

15,0

0,0

15,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98,8

0,0

98,8

112,5

4,0

108,5

97,5

3,5

94,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

50,6

0,0

50,6

64,7

0,0

64,7

60,0

0,0

60,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

35,3

0,0

35,3

27,7

0,0

27,7

24,0

0,0

24,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,6

0,0

11,6

14,0

4,0

10,0

13,5

3,5

10,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

167,3

0,0

167,3

151,2

0,0

151,2

114,0

0,0

114,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

0,0

5,7

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

0,0

29,6

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

0,0

14,0

11,0

0,0

11,0

52,0

0,0

32,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

104,1

0,0

104,1

115,2

0,0

115,2

62,0

0,0

62,0

 

სუბსიდიები

3 234,5

0,0

3 234,5

3 293,9

88,0

3 205,9

3 098,0

86,0

3 012,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

390,9

0,0

390,9

528,0

4,0

524,0

477,0

4,0

473,0

 

სოციალური დახმარება

389,1

0,0

389,1

515,0

4,0

511,0

470,0

4,0

466,0

 

ფულადი ფორმით

389,1

0,0

389,1

503,0

4,0

499,0

470,0

4,0

466,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

213,2

31,6

181,6

183,3

2,0

181,3

 

სხვადასხვა ხარჯები

76,1

0,0

76,1

213,2

31,6

181,6

183,3

2,0

181,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

69,8

0,0

69,8

208,7

31,6

177,1

166,3

0,0

166,3

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

69,2

0,0

69,2

208,7

31,6

177,1

166,3

0,0

166,3

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

6,3

0,0

6,3

4,5

0,0

4,5

17,0

2,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 305,4

2 603,7

701,7

3 075,2

2 789,8

285,4

830,6

0,0

830,6

 

ძირითადი აქტივები

3 305,4

2 603,7

701,7

3 075,2

2 789,8

285,4

830,6

0,0

830,6

 

შენობა-ნაგებობები

3 081,4

2 600,9

480,5

2 996,7

2 789,8

206,9

797,1

0,0

797,1

 

არასაცხოვრებელი შენობები

1 324,1

1 084,2

239,9

433,5

418,3

15,2

215,0

0,0

215,0

 

გზები

1 076,3

869,9

206,4

2 321,7

2 166,7

155,0

562,1

0,0

562,1

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

136,8

113,3

23,5

141,2

111,2

30,0

20,0

0,0

20,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

222,2

2,8

219,4

78,5

0,0

78,5

33,5

0,0

33,5

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

42,2

2,8

39,4

78,5

0,0

78,5

33,5

0,0

33,5

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

0,0

7,8

24,3

0,0

24,3

14,0

0,0

14,0

 

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

27,5

2,8

24,7

43,9

0,0

43,9

17,5

0,0

17,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 228,4

0,0

2 228,4

2 186,7

0,0

2 186,7

1 778,1

0,0

1 778,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

1 930,0

0,0

1 930,0

2 088,8

0,0

2 088,8

1 751,1

0,0

1 751,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 264,7

0,0

1 264,7

1 314,4

0,0

1 314,4

1 243,5

0,0

1 243,5

 

ხელფასი

1 264,7

0,0

1 264,7

1 314,4

0,0

1 314,4

1 243,5

0,0

1 243,5

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 264,7

0,0

1 264,7

1 314,4

0,0

1 314,4

1 243,5

0,0

1 243,5

 

თანამდებობრივი სარგო

1 167,9

0,0

1 167,9

1 210,7

0,0

1 210,7

1 243,5

0,0

1 243,5

 

საქონელი და მომსახურება

576,5

0,0

576,5

634,9

0,0

634,9

388,6

0,0

388,6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

80,5

0,0

80,5

86,7

0,0

86,7

80,0

0,0

80,0

 

მივლინებები

7,4

0,0

7,4

10,7

0,0

10,7

10,0

0,0

10,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

7,0

0,0

7,0

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

 

ოფისის ხარჯები

244,9

0,0

244,9

299,8

0,0

299,8

110,6

0,0

110,6

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

14,6

0,0

14,6

17,5

0,0

17,5

15,1

0,0

15,1

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

7,5

0,0

7,5

9,9

0,0

9,9

11,5

0,0

11,5

 

ასლგადამღები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

0,0

0,9

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,5

0,0

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6,6

0,0

6,6

12,0

0,0

12,0

7,0

0,0

7,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

0,0

4,9

12,0

0,0

12,0

7,0

0,0

7,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

6,0

0,0

6,0

3,0

0,0

3,0

1,0

0,0

1,0

 

   რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის  ხარჯი

2,2

0,0

2,2

1,5

0,0

1,5

2,0

0,0

2,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

23,5

0,0

23,5

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

2,0

0,0

2,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

24,9

0,0

24,9

24,0

0,0

24,0

22,0

0,0

22,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

0,0

4,2

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

226,0

0,0

226,0

42,0

0,0

42,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

0,0

149,9

213,0

0,0

213,0

33,0

0,0

33,0

 

წყლის ხარჯი

5,4

0,0

5,4

13,0

0,0

13,0

9,0

0,0

9,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,9

0,0

6,9

20,0

0,0

20,0

15,0

0,0

15,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

98,8

0,0

98,8

108,5

0,0

108,5

94,0

0,0

94,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

50,6

0,0

50,6

64,7

0,0

64,7

60,0

0,0

60,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

35,3

0,0

35,3

27,7

0,0

27,7

24,0

0,0

24,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

11,6

0,0

11,6

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

137,7

0,0

137,7

109,2

0,0

109,2

79,0

0,0

79,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

0,0

5,7

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6,4

0,0

6,4

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

0,0

0,6

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

0,0

29,6

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

0,0

14,0

1,0

0,0

1,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

75,5

0,0

75,5

83,2

0,0

83,2

55,0

0,0

55,0

 

სუბსიდიები

65,5

0,0

65,5

49,5

0,0

49,5

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,6

0,0

11,6

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

77,0

0,0

77,0

72,0

0,0

72,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

11,7

0,0

11,7

77,0

0,0

77,0

72,0

0,0

72,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

5,4

0,0

5,4

77,0

0,0

77,0

72,0

0,0

72,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

4,9

0,0

4,9

77,0

0,0

77,0

72,0

0,0

72,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

0,0

298,4

47,8

0,0

47,8

27,0

0,0

27,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

0,0

298,4

47,8

0,0

47,8

27,0

0,0

27,0

 

შენობა-ნაგებობები

77,2

0,0

77,2

9,7

0,0

9,7

5,0

0,0

5,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

74,3

0,0

74,3

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

219,4

0,0

219,4

38,1

0,0

38,1

22,0

0,0

22,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

39,4

0,0

39,4

38,1

0,0

38,1

22,0

0,0

22,0

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

0,0

7,8

20,1

0,0

20,1

14,0

0,0

14,0

 

ავეჯის შეძენა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

24,7

0,0

24,7

10,0

0,0

10,0

6,0

0,0

6,0

01 01

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

506,1

0,0

506,1

523,9

0,0

523,9

473,1

0,0

473,100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

31,0

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

506,1

0,0

506,1

517,7

0,0

517,7

471,1

0,0

471,1

 

შრომის ანაზღაურება

380,9

0,0

380,9

357,4

0,0

357,4

334,0

0,0

334,0

 

ხელფასი

380,9

0,0

380,9

357,4

0,0

357,4

334,0

0,0

334,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

380,9

0,0

380,9

357,4

0,0

357,4

334,0

0,0

334,0

 

თანამდებობრივი სარგო

384,2

 

350,1

330,2

 

330,2

334,0

 

334,0

 

საქონელი და მომსახურება

124,1

0,0

124,1

158,3

0,0

158,3

135,1

0,0

135,1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30,0

 

30,0

31,2

 

31,2

30,0

 

30,0

 

მივლინებები

1,2

0,0

1,2

1,7

0,0

1,7

2,0

0,0

2,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,2

 

1,2

1,2

 

1,2

2,0

 

2,0

 

ოფისის ხარჯები

11,3

0,0

11,3

24,9

0,0

24,9

22,1

0,0

22,1

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,0

 

 

2,5

 

2,5

2,1

 

2,1

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3,6

0,0

3,6

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,5

 

1,5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4,9

0,0

4,9

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

 

საოფისე ავეჯი

4,9

 

4,9

4,0

 

4,0

2,0

 

2,0

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

 

    რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის  ხარჯი

0,1

 

0,1

0,5

 

0,5

1,0

 

1,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,2

 

0,2

0,1

 

0,1

1,0

 

1,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

 

 

0,3

 

0,3

0,5

 

0,5

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2,4

 

2,4

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

11,0

9,0

0,0

9,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

 

 

6,0

 

6,0

8,0

 

8,0

 

წყლის ხარჯი

0,0

 

 

5,0

 

5,0

1,0

 

1,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

 

 

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,1

0,0

22,1

29,5

0,0

29,5

24,0

0,0

24,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

9,2

 

9,2

15,2

 

15,2

15,0

 

15,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

12,8

 

12,8

12,7

 

12,7

9,0

 

9,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59,5

0,0

59,5

66,0

0,0

66,0

52,0

0,0

52,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

58,3

 

58,3

65,0

 

65,0

52,0

 

52,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

0,0

1,1

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1,1

0,0

1,1

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1,1

0,0

1,1

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

1,1

 

1,1

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

2,0

0,0

2,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

6,1

2,0

0,0

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

01 02

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 635,8

0,0

1 635,8

1 503,3

0,0

1 503,3

1 205,0

0,0

1 205,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,0

 

119,0

119,0

 

119,0

119,0

 

119,0

 

ხარჯები

1 337,4

0,0

1 337,4

1 461,6

0,0

1 461,6

1 180,0

0,0

1 180,0

 

შრომის ანაზღაურება

883,8

0,0

883,8

957,0

0,0

957,0

909,5

0,0

909,5

 

ხელფასი

883,8

0,0

883,8

957,0

0,0

957,0

909,5

0,0

909,5

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

883,8

0,0

883,8

957,0

0,0

957,0

909,5

0,0

909,5

 

თანამდებობრივი სარგო

817,8

 

817,8

880,5

 

880,5

909,5

0,0

909,5

 

საქონელი და მომსახურება

451,6

0,0

451,6

476,6

0,0

476,6

253,5

0,0

253,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

50,5

 

50,5

55,5

 

55,5

50,0

 

50,0

 

მივლინებები

6,2

0,0

6,2

9,0

0,0

9,0

8,0

0,0

8,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5,8

 

5,8

5,2

 

5,2

8,0

 

8,0

 

ოფისის ხარჯები

233,6

0,0

233,6

274,9

0,0

274,9

88,5

0,0

88,5

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

14,6

 

14,6

15,0

 

15,0

13,0

 

13,0

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

 

 

1,0

 

1,0

2,0

 

2,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3,9

0,0

3,9

8,4

0,0

8,4

10,0

0,0

10,0

 

ასლგადამღები

0,0

 

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,9

 

0,9

2,5

 

2,5

2,0

 

2,0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0,0

 

 

0,4

 

0,4

1,0

 

1,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

1,2

 

1,2

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

1,7

0,0

1,7

8,0

0,0

8,0

5,0

0,0

5,0

 

საოფისე ავეჯი

0,0

 

 

8,0

 

8,0

5,0

 

5,0

 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის  ხარჯი

2,1

 

2,1

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

23,3

 

23,3

0,5

 

0,5

2,0

 

2,0

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

 

 

1,0

 

1,0

1,5

 

1,5

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

22,5

 

22,5

20,0

 

20,0

18,0

 

18,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

4,2

 

4,2

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

კომუნალური ხარჯი

155,3

0,0

155,3

215,0

0,0

215,0

33,0

0,0

33,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

149,9

 

149,9

207,0

 

207,0

25,0

 

25,0

 

წყლის ხარჯი

5,4

 

5,4

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,9

 

6,9

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

75,9

0,0

75,9

79,0

0,0

79,0

70,0

0,0

70,0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

41,4

 

41,4

49,5

 

49,5

45,0

 

45,0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

22,5

 

22,5

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

10,8

 

10,8

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

78,2

0,0

78,2

43,2

0,0

43,2

27,0

0,0

27,0

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5,7

 

5,7

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

6,4

 

6,4

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,6

 

0,6

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

29,6

 

29,6

12,0

 

12,0

12,0

 

12,0

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

14,0

 

14,0

1,0

 

1,0

4,0

 

4,0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

17,2

 

17,2

18,2

 

18,2

3,0

 

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,8

0,0

1,8

13,0

0,0

13,0

7,0

0,0

7,0

 

ფულადი ფორმით

1,8

 

1,8

13,0

 

13,0

7,0

 

7,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,2

0,0

0,2

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,2

0,0

0,2

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,2

 

0,2

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298,4

0,0

298,4

41,7

0,0

41,7

25,0

0,0

25,0

 

ძირითადი აქტივები

298,4

0,0

298,4

41,7

0,0

41,7

25,0

0,0

25,0

 

შენობა-ნაგებობები

77,2

0,0

77,2

9,7

0,0

9,7

5,0

0,0

5,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

74,3

 

74,3

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

219,4

0,0

219,4

32,0

0,0

32,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

39,4

0,0

39,4

32,0

0,0

32,0

20,0

0,0

20,0

 

კომპიუტერის შეძენა

7,8

 

7,8

16,0

 

16,0

14,0

 

14,0

 

ავეჯის შეძენა

0,0

 

 

3,0

 

3,0

2,0

 

2,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

24,7

 

24,7

10,0

 

10,0

4,0

 

4,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

33,5

0,0

33,5

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

33,5

0,0

33,5

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

10,4

0,0

10,4

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

10,4

0,0

10,4

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

4,1

0,0

4,1

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

3,6

 

3,6

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

01 05

ააიპ – ხონის მუნიციპალური არქივი

53,0

0,0

53,0

49,5

0,0

49,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

53,0

0,0

53,0

49,5

0,0

49,5

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

53,0

 

53,0

49,5

 

49,5

40,0

 

40,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

233,1

0,0

233,1

80,0

68,0

12,0

70,0

70,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

0,0

43,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

233,1

0,0

233,1

71,5

68,0

3,5

70,0

70,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

64,1

0,0

64,1

64,3

60,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

ხელფასი

64,1

0,0

64,1

64,3

60,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

64,1

0,0

64,1

64,3

60,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

59,7

0,0

59,7

59,3

55,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

2,4

7,2

7,2

0,0

8,5

8,5

0,0

 

მივლინებები

0,9

0,0

0,9

1,0

1,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0,9

0,0

0,9

1,0

1,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

ოფისის ხარჯები

1,3

0,0

1,3

2,2

2,2

0,0

4,5

4,5

0,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,6

0,0

0,6

0,7

0,7

0,0

0,5

0,5

0,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

2,5

2,5

0,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

2,0

2,0

0,0

 

წყლის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,1

1,1

0,0

0,5

0,5

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

3,5

3,5

0,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

3,5

3,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

02 02

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

63,1

0,0

63,1

80,0

68,0

12,0

70,0

70,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

 

12,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

63,1

0,0

63,1

71,5

68,0

3,5

70,0

70,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

60,7

0,0

60,7

64,3

60,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

ხელფასი

60,7

0,0

60,7

64,3

60,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

60,7

0,0

60,7

64,3

60,8

3,5

59,5

59,5

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

56,3

 

56,3

59,3

55,8

3,5

59,5

59,5

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,0

2,4

7,2

7,2

0,0

8,5

8,5

0,0

 

მივლინებები

0,9

0,0

0,9

1,0

1,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0,9

 

0,9

1,0

1,0

 

0,5

0,5

0,0

 

ოფისის ხარჯები

1,3

0,0

1,3

2,2

2,2

0,0

4,5

4,5

0,0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0,6

 

0,6

0,7

0,7

 

0,5

0,5

0,0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,2

0,2

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0,7

 

0,7

0,0

 

 

1,0

1,0

 

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

0,3

0,3

 

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

2,5

2,5

0,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

 

 

0,4

0,4

 

2,0

2,0

0,0

 

წყლის ხარჯი

0,0

 

 

1,1

1,1

 

0,5

0,5

0,0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

3,5

3,5

0,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0,0

 

 

4,0

4,0

0,0

3,5

3,5

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

2,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 590,2

1 710,4

879,8

3 638,4

2 724,6

913,8

1 581,1

0,0

1 581,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

94,0

91,0

0,0

91,0

 

ხარჯები

655,6

13,5

642,1

733,6

31,6

702,0

792,0

0,0

792,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,6

13,5

2,1

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ოფისის ხარჯები

13,7

13,5

0,2

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

640,0

0,0

640,0

686,5

0,0

686,5

612,0

0,0

612,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

47,1

31,6

15,5

15,0

0,0

15,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

47,1

31,6

15,5

15,0

0,0

15,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 934,6

1 696,9

237,7

2 904,7

2 692,9

211,8

789,1

0,0

789,1

 

ძირითადი აქტივები

1 934,6

1 696,9

237,7

2 904,7

2 692,9

211,8

789,1

0,0

789,1

 

შენობა-ნაგებობები

1 931,8

1 694,1

237,7

2 884,7

2 692,9

191,8

782,1

0,0

782,1

 

არასაცხოვრებელი შენობები

177,4

177,4

0,0

331,2

321,4

9,8

200,0

0,0

200,0

 

გზები

1 073,4

869,9

203,5

2 321,7

2 166,7

155,0

562,1

0,000

562,1

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

136,8

113,3

23,5

138,2

111,2

27,0

20,0

0,0

20,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

2,8

2,8

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

2,8

2,8

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

25,0

2,8

0,0

17,0

0,0

17,0

7,0

0,0

7,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

918,3

718,5

199,8

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

ძირითადი აქტივები

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

შენობა-ნაგებობები

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

გზები

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

03 01 01

 გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები

918,3

718,5

199,8

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,000

532,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

ძირითადი აქტივები

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

შენობა-ნაგებობები

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

0,0

532,1

 

გზები

916,4

718,5

197,9

1 703,0

1 573,1

130,0

532,1

 

532,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 032,6

483,0

549,6

1 261,2

620,4

640,8

911,0

0,0

911,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

82,0

0,0

72,0

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

520,2

0,0

520,2

584,0

0,0

584,0

684,0

0,0

684,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ოფისის ხარჯები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

0,0

165,0

 

სუბსიდიები

520,0

0,0

520,0

568,5

0,0

568,5

504,0

0,0

504,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

15,5

15,0

0,0

15,0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

4,5

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,4

483,0

29,4

677,2

620,4

56,8

227,0

0,0

227,0

 

ძირითადი აქტივები

512,4

483,0

29,4

677,2

620,4

56,8

227,0

0,0

227,0

 

შენობა-ნაგებობები

512,4

483,0

29,4

657,2

620,4

36,8

220,0

0,0

220,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

194,1

184,3

9,8

200,0

0,0

200,0

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

23,5

0,0

23,5

27,0

0,0

27,0

20,0

0,0

20,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

7,0

0,0

7,0

03 02 02

ა(ა)იპ – ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის-ცენტრი

450,0

0,0

450,0

517,0

0,0

517,0

447,0

0,0

447,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

72,0

 

72,0

67,0

 

67,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

497,0

0,0

497,0

440,0

0,0

440,0

 

სუბსიდიები

450,0

 

450,0

497,0

 

497,0

440,0

 

440,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7,0

0,0

7,0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

 

17,0

 

17,0

7,0

 

7,0

03 02 03

შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

209,6

184,3

25,3

200,0

0,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

194,1

184,3

9,8

200,0

0,0

200,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

194,1

184,3

9,8

200,0

0,0

200,0

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

194,1

184,3

9,8

200,0

0,0

200,0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

 

 

194,1

184,3

9,8

200,0

 

200,0

03 02 06

ადმინისტრაციული შენობის მოვლა დასუფთავება

70,0

0,0