„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016243
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
27/12/2016
ვებგვერდი, 30/12/2016
190020020.35.140.016243
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2016 - 18/01/2017)

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2016 წლის 27 დეკემბერი

დაბა ასპინძა

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის და  საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად,  ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 17/12/2015, ს/კოდი: 190020020.35.140.016195);
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძედანართი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2017 წელი

თავი I
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპანიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპანიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 565,0

2 642,4

2 922,5

8 386,3

2 762,3

5 624,0

3 690,0

0,0

3 690,0

გადასახადები

217,4

0,0

217,4

3 044,7

0,0

3 044,7

3 200,0

0,0

3 200,0

გრანტები

4 884,8

2 642,4

2 242,4

4 906,6

2 762,3

2 144,3

126,0

0,0

126,0

სხვა შემოსავლები

462,7

0,0

462,7

435,0

0,0

435,0

364,0

0,0

364,0

ხარჯები

2 536,9

44,6

2 492,3

3 314,6

1,7

3 312,9

3 131,2

0,0

3 131,2

შრომის ანაზღაურება

842,7

0,0

842,7

931,4

0,0

931,4

868,2

0,0

868,2

საქონელი და მომსახურება

655,5

44,6

610,9

1 015,8

0,0

1 015,8

741,5

0,0

741,5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

799,5

0,0

799,5

1 048,5

1,7

1 046,8

1 163,0

0,0

1 163,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

168,1

0,0

168,1

189,9

0,0

189,9

189,0

0,0

189,0

სხვა ხარჯები

71,2

0,0

71,2

129,0

0,0

129,0

169,5

0,0

169,5

საოპერაციო სალდო

3 028,0

2 597,8

430,2

5 071,7

2 760,6

2 311,1

558,8

0,0

558,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 146,8

2 764,9

382,0

5 513,5

3 037,4

2 476,1

558,8

0,0

558,8

ზრდა

3 230,3

2 764,9

465,4

5 523,5

3 037,4

2 486,1

568,8

0,0

568,8

კლება

83,4

0,0

83,4

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

-118,8

-167,0

48,2

-441,7

-276,8

-165,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-119,5

-167,0

47,6

-448,1

-280,0

-168,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

47,6

0,0

47,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

47,6

 

47,6

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

167,0

167,0

0,0

448,1

280,0

168,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

167,0

167,0

 

448,1

280,0

168,1

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-0,7

0,0

-0,7

-3,3

-3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,7

0,0

0,7

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

3,100

0,000

3,100

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

 

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 648,4

8 396,3

2 762,3

5634,0

3 700,0

შემოსავლები

5 565,0

8 386,3

2 762,3

5624,0

3 690,0

არაფინანსური აქტივების კლება

83,4

10,0

 

10,0

10,0

გადასახდელები

5 767,9

8 844,4

3 042,3

5 802,1

3 700,0

ხარჯები

2 563,9

3 214,6

1,7

3 212,9

3 131,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3230,3

5 523,4

3 037,4

2 486,1

568,8

ვალდებულებების კლება

0,7

3,3

3,3

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-146,5

-448,1

-280,0

-168,1

0

 


მუხლი 3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები   3 700,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

                         შემოსულობები

5648,4

8 396,3

2 762,3

5 634,0

3 700,0

შემოსავლები

5565,0

8 386,3

2 762,3

5 624,0

3 690,0

არაფინანსური აქტივების კლება

83,4

10,0

0,0

10,0

10,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 200,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

217,4

3 044,7

0,0

3 044,7

3 200,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

140,0

 

140,0

200,0

ქონების გადასახადი

217,4

2 904,7

0,0

2 904,7

3 000,0

საქართველოს საწარ-მოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

85,2

2 864,0

 

2 864,0

2 959,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,9

3,7

0,0

3,7

4,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,2

3,7

 

3,7

4,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0,7

       

სასოფლო-სამეურ-ნეო დანიშნულების მიწაზე

119,3

30,0

0,0

30,0

30,0

ფიზიკურ პირებიდან

118,4

25,0

 

25,0

25,0

იურიდიულ პირებიდან

0,9

5,0

 

5,0

5,0

არასასოფლო-სამე-ურნეო დანიშნუ-ლების მიწაზე

12,0

7,0

0,0

7,0

7,0

ფიზიკურ პირებიდან

2,6

2,0

 

2,0

2,0

იურიდიულ პირებიდან

9,4

5,0

 

5,0

5,0

 


მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 126,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

4 884,8

4 906,6

2 762,3

2 144,3

126,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 884,8

4 906,6

2 762,3

2 144,3

126,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 242,4

2 144,3

0,0

2 144,3

126,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 116,4

2 018,3

 

2 018,3

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

126,0

126,0

0,0

126,0

126,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 642,4

2 762,3

2 762,3

0,0

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 365,2

2 487,5

2 487,5

 

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

277,3

274,8

274,8

 

0,0

 


მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 364,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

462,7

435,0

0,0

435,0

364,0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

343,4

380,0

0,0

380,0

310,0

პროცენტები

16,3

0,0

 

0,0

0,0

რენტა

327,2

380,0

0,0

380,0

310,0

მოსაკრებელი ბუნებრ-ივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

317,3

380,0

 

380,0

310,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვა-ში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,9

0,0

 

0,0

0,0

საქონლისა და მომსა-ხურების რეალიზაცია

16,9

5,0

0,0

5,0

4,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16,9

5,0

0,0

5,0

4,0

სანებართვო მოსაკრებელი

10,5

5,0

 

5,0

4,0

სამხედრო სავალდებუ-ლო სამსახურის გადა-ვადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრ-ებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხ-მების გაცემისათვის

4,1

0,0

 

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრ-ებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

102,4

50,0

 

50,0

50,0

 


მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 3 131,2 ათ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

2 563,9

44,6

2 519,3

3 314,6

1,7

3 312,9

3 131,2

 

შრომის ანაზღაურება

842,7

0,0

842,7

931,4

0,0

931,4

868,2

 

საქონელი და მომსახურება

682,5

44,6

637,9

1 015,8

0,0

1 015,8

741,5

 

სუბსიდიები

799,5

0,0

799,5

1 048,5

1,7

1 046,8

1 163,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168,1

0,0

168,1

189,9

0,0

189,9

189,0

 

სხვა ხარჯები

71,2

0,0

71,2

129,0

0,0

129,0

169,5

 


მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 558,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   568,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40,6

0

40,6

144,4

0,9

143,6

 

216,1

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4,2

0

4,2

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3003,0

2762,7

240,3

374,1

2 762,9

611,2

 

250,7

განათლება

159,5

0

159,5

221,6

0,1

221,5

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

23,0

2,1

20,8

783,4

273,6

509,8

 

 

102,0

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0,05

0

0,05

0

 სულ ჯამი

3 230,3

2 764,9

465,4

5 523,5

3 037,4

2 486,1

568,8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

აფინანსური აქტივების კლება

83,4

0,0

83,4

10,0

0,0

10,0

10,0

ძირითადი აქტივები

1,4

 

1,4

0,0

 

 

0,0

არაწარმოებული აქტივები

82,1

0,0

82,1

10,0

0,0

10,0

10,0

მიწა

82,1

 

82,1

10,0

 

10,0

10,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 220,5   

0,0   

1 220,5   

1 589,3   

0,9   

1 588,5   

1 544,7   

0,0   

1 544,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 220,5   

0,0   

1 220,5   

1 589,3   

0,9   

1 588,5   

1 544,7   

0,0   

1 544,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 220,5   

0,0   

1 220,5   

1 577,3   

0,9   

1 576,4   

1 474,7   

0,0   

1 474,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

12,1   

0,0   

12,1   

70,0   

0,0   

70,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

70,9   

0,0   

70,9   

79,6   

0,0   

79,6   

72,1   

0,0   

72,1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,6   

0,0   

2,6   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

2,6   

0,0   

2,6   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 412,4   

2 116,7   

295,6   

4 251,5   

2 764,6   

1 487,0   

360,7   

0,0   

360,7   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

377,4   

277,3   

100,1   

557,2   

276,5   

280,7   

145,0   

0,0   

145,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

377,4   

277,3   

100,1   

557,2   

276,5   

280,7   

145,0   

0,0   

145,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 035,0   

1 839,5   

195,5   

3 694,3   

2 488,1   

1 206,3   

215,7   

0,0   

215,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 035,0   

1 839,5   

195,5   

3 694,3   

2 488,1   

1 206,3   

215,7   

0,0   

215,7   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

159,6   

0,0   

159,6   

140,0   

0,0   

140,0   

190,0   

0,0   

190,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

159,6   

0,0   

159,6   

140,0   

0,0   

140,0   

190,0   

0,0   

190,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

944,2   

690,6   

253,6   

789,3   

0,0   

789,3   

356,0   

0,0   

356,0   

7061

ბინათმშენებლობა

698,8   

649,9   

48,8   

11,0   

0,0   

11,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

170,3   

0,0   

170,3   

648,3   

0,0   

648,3   

286,0   

0,0   

286,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

75,1   

40,7   

34,4   

130,0   

0,0   

130,0   

70,0   

0,0   

70,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

63,1   

0,0   

63,1   

64,2   

0,0   

64,2   

61,0   

0,0   

61,0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,8   

0,0   

0,8   

1,0   

0,0   

1,0   

1,0   

0,0   

1,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,8   

0,0   

0,8   

1,0   

0,0   

1,0   

1,0   

0,0   

1,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

62,4   

0,0   

62,4   

63,2   

0,0   

63,2   

60,0   

0,0   

60,0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

626,5   

2,1   

624,4   

1 540,1   

273,6   

1 266,5   

840,5   

0,0   

840,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

152,3   

2,1   

150,1   

245,6   

53,0   

192,6   

195,0   

0,0   

195,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

405,8   

0,0   

405,8   

1 208,5   

220,6   

987,9   

567,0   

0,0   

567,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40,0   

0,0   

40,0   

50,0   

0,0   

50,0   

50,0   

0,0   

50,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

28,5   

0,0   

28,5   

36,0   

0,0   

36,0   

28,5   

0,0   

28,5   

709

განათლება

681,0   

0,0   

681,0   

1 362,8   

0,1   

1 362,7   

800,0   

0,0   

800,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

681,0   

0,0   

681,0   

1 362,8   

0,1   

1 362,7   

800,0   

0,0   

800,0   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

172,2   

0,0   

172,2   

209,8   

0,0   

209,8   

205,0   

0,0   

205,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

73,1   

0,0   

73,1   

93,4   

0,0   

93,4   

90,0   

0,0   

90,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

38,7   

0,0   

38,7   

58,4   

0,0   

58,4   

55,0   

0,0   

55,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34,4   

0,0   

34,4   

35,0   

0,0   

35,0   

35,0   

0,0   

35,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

99,1   

0,0   

99,1   

116,4   

0,0   

116,4   

115,0   

0,0   

115,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სულ

6 353,0   

2 809,5   

3 543,6   

10 026,7   

3 039,2   

6 987,5   

4 430,0   

0,0   

4 430,0   

 


მუხლი 10. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 70,0ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 126,0   ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 1,0 ათასი ლარი;

 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილია 206,0 ათასი ლარი; ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის -განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2017 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.


მუხლი 13. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
 
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი    02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 72,1 ათასი ლარით  (პროგრამული კოდი   ( 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ასპინძის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:           

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 763,7ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპორექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია –  215,7  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 478,0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება – 190,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ბ.ბ) გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  143,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ასპინძის მუნიციპალიტეტისა და მასში შემავალი რამოდენიმე სოფლების რეაბილიტირებულ გზებზე  ღამის განათება მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს,  რის გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

       ბ.გ) სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაცია – 145,0  ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.

ბ.დ)   ბინათმშენებლობა-0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის  შეძენა.

 გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა70,0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

      მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • შედგენილი  პროექტებით და ხარჯთაღრიცხვებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულება.  

შეფასების ინდიკატორები:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.    

დ) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახურციელებელი ღონისძიებები  – 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04 )

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული  პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება.

 1. განათლება-400,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი  04  00)

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას იგი მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა)  ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები – 400,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04  01  01)

 ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 4 საბავშვო ბაღი სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  280- მდე  აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) ბაღების რეაბილიტაცია-0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)

     პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების ინვენტარით აღჭურვა.

 1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი-653,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტული ტრადიციების დაცვა და მათი განვითარება.

ა)   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 195,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტული კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა)   სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა- 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

 • მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი კალათბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მინი–ფეხბურთში;
 • მაგიდის ჩოგბურთი;
 • მხიარული სტარტები;
 • მკლავჭიდი;
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში;
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში;

ა.ბ)   სპორტული კლუბები -140,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხირციელდება შემდეგი სახის სპორტული შეჯიბრებები სხვდასხვა სფეროში

 • რაგბის კლუბი ლომები (საქართველოს ჩემპიონატი ბ ლიგა)
 • ფეხბურთის კლუბი ვარძია (ფეხბურთში მომამზადებელი ჯგუფი);
 • მშვილდოსნობა; კლუბი ,,ჩუბინები,,.
 • ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა.
 •  ძიუდოს კლუბი ,,შორეთი,,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  სპორტის  სფეროში;
 • სახელოვნებო განათლების დონის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებები.
 • კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა.

ა.გ)   ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო – 47,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 03)

     აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხირციელდება რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში;

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -380,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის სახლები, ბიბლიოთეკები და სახელოვნებო სკოლები. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.  მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები.

ბ.ა)   ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 105,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგელბში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.

კერძოდ,

 • ფოლკლორული საღამოები;
 • საესტრადო კონცერტები;
 • ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • საშემოდგომო ღონისძიებები;
 • საახალწლო ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  კულტურის   სფეროში;

ბ.ბ)  მთავარი  ბიბლიოთეკა – 48,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

  ზემო აღნიშნული პროგრამა ეხმარება ასპინძის მუნიციპალიტეტის  მკითხველ მოსახლეობას ცოდნის ამაღლებაში ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობას, ასევე  წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.გ)   სახელოვნებო სკოლები 90, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლაში ამჟამად სწავლობს 85 მოსწავლე (მაღალ კლასში 59 მოსწავლე, დაბალ კლასში 26 მოსწავლე), მათი მიზანია  ჩაატარონ  სხვადასხვა სახის ღონისძიებები კერძოდ: საშობაო საახალწლო კვირეული, საშობაო კარნავალი და საგაზაფხულო კონცერტები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება  მუსიკის სფეროში;
 • მკითხველთა დაინტერესება;
 • სახელოვნებო განათლების დონის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობსი ზრდა.
 • მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება.

ბ.დ)  ასპინძის   შ. რუსთაველის  სახელობის სახალხო მუზეუმი – 37, 0 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ზემო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონანტების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვა

ბ.ე) კულტურის ობიექტების მშენებლობა 100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 07)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

გ)  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 28,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • საახალწლო ღონისძიება;
 • დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 • დაბასა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა;
 • სახალხო დღესასწაულების ღონისძიებები;
 • ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო რგოლების დამზადება და ჩვენება ტელე არხზე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის ეფექტიანად ხარჯვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                               

 • ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა;
 • სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართული ახალგზარდები.

დ)  რელიგია – 50,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
 1.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა266,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. 

ა)  ჯანდაცვა- 60,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01)

ა.ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა – 60,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერის და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებს,, განსაზღვრული პროექტების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • გადამდებ დავადებათა ზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
 • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა,
 • იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
 • პრევენციული კონტროლის ღონისძიებები.
 • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
 • დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
 • სანიტარული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.

ბ)  სოციალური უზრუნველყოფა 206,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებებს, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) უფასო სასადილოს დაფინანსება35, 0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას.

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა- 55,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინასება.

ბ.დ) ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა35,0 ათასი ლარი  ( პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის ფარგელბში გათვალისიწნებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება.

ბ.ე) ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები-1,0 აასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ გარდაცვლილ ვეტერანზე 250  (ორას ორმოცდაათი)  და თითოეულ გარდაცვლილ  დევნილზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ვ)  სოციალური დახმარებები 60,0 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყვის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

ბ.ზ) ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი- 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ  საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.
 • მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.
 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ მყოფთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პიროებები.
 • გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.
 • სახელმწიფოს  ზრუნვის ქვეშ მოსახლეობისათვის დადგენილი გასაცემლის დროულად და სრულად მიწოდება.  

 


მუხლი 14. ასპინძისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 proeqti

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

5 767,9

2 809,5

2 958,4

8 844,4

3 042,3

5 802,1

3 700,0

0,0

3 700,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

0,0

50,0

85,0

0,0

85,0

87,0

0,0

87,0

 

ხარჯები

2 536,9

44,6

2 492,3

3 314,6

1,7

3 312,9

3 131,2

0,0

3 131,2

 

შრომის ანაზღაურება

842,7

0,0

842,7

931,4

0,0

931,4

868,2

0,0

868,2

 

საქონელი და მომსახურება

655,5

44,6

610,9

1 015,8

0,0

1 015,8

741,5

0,0

741,5

 

სუბსიდიები

799,5

0,0

799,5

1 048,5

1,7

1 046,8

1 163,0

0,0

1 163,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

168,1

0,0

168,1

189,9

0,0

189,9

189,0

0,0

189,0

 

სხვა ხარჯები

71,2

0,0

71,2

129,0

0,0

129,0

169,5

0,0

169,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 230,3

2 764,9

465,4

5 523,5

3 037,4

2 486,1

568,8

0,0

568,8

 

ძირითადი აქტივები

3 230,3

2 764,9

465,4

5 523,5

3 037,4

2 486,1

566,8

0,0

566,8

 

ვალდებულებების კლება

0,7

0,0

0,7

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 221,2

0,0

1 221,2

1 589,3

0,9

1 588,5

1 544,7

0,0

1 544,7

110

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

0,0

50,0

81,0

0,0

81,0

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

1 179,9

0,0

1 179,9

1 444,9

0,0

1 444,9

1 328,6

0,0

1 328,6

 

შრომის ანაზღაურება

806,9

0,0

806,9

892,8

0,0

892,8

832,9

0,0

832,9

 

საქონელი და მომსახურება

356,2

0,0

356,2

497,3

0,0

497,3

385,7

0,0

385,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,7

0,0

16,7

6,0

0,0

6,0

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

48,9

0,0

48,9

107,0

0,0

107,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

0,0

40,6

144,4

0,9

143,6

216,1

0,0

216,1

 

ძირითადი აქტივები

40,6

0,0

40,6

144,4

0,9

143,6

216,1

0,0

216,1

 

ვალდებულებების კლება

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

391,7

0,0

391,7

437,2

0,0

437,2

387,4

0,0

387,4

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

386,8

0,0

386,8

437,2

0,0

437,2

387,4

0,0

387,4

 

შრომის ანაზღაურება

280,7

0,0

280,7

285,7

0,0

285,7

245,0

0,0

245,0

 

საქონელი და მომსახურება

103,2

0,0

103,2

138,5

0,0

138,5

129,4

0,0

129,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,9

0,0

2,9

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,8

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

829,4

0,0

829,4

1 140,0

0,9

1 139,2

1 087,3

0,0

1 087,3

63

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,0

63,0

 

63,0

65,0

 

65,0

 

ხარჯები

793,1

0,0

793,1

995,6

0,0

995,6

871,2

0,0

871,2

 

შრომის ანაზღაურება

526,2

0,0

526,2

607,1

0,0

607,1

587,9

0,0

587,9

 

საქონელი და მომსახურება

252,9

0,0

252,9

358,7

0,0

358,7

256,3

0,0

256,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,9

0,0

13,9

5,0

0,0

5,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,0

0,1

24,8

0,0

24,8

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,8

0,0

35,8

144,4

0,9

143,6

216,1

0,0

216,1

 

ძირითადი აქტივები

35,8

0,0

35,8

144,4

0,9

143,6

216,1

0,0

216,1

 

ვალდებულებების კლება

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

12,1

0,0

12,1

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,1

0,0

12,1

70,0

0,0

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

12,1

0,0

12,1

70,0

0,0

70,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,5

0,0

73,5

79,6

0,0

79,6

72,1

0,0

72,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

69,3

0,0

69,3

79,6

0,0

79,6

72,1

0,0

72,1

 

შრომის ანაზღაურება

35,8

0,0

35,8

38,6

0,0

38,6

35,3

0,0

35,3

 

საქონელი და მომსახურება

33,4

0,0

33,4

37,9

0,0

37,9

34,2

0,0

34,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,1

0,0

0,1

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

2,6

0,0

2,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

70,9

0,0

70,9

79,6

0,0

79,6

72,1

0,0

72,1

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

66,7

0,0

66,7

79,6

0,0

79,6

72,1

0,0

72,1

 

შრომის ანაზღაურება

33,1

0,0

33,1

38,6

0,0

38,6

35,3

0,0

35,3

 

საქონელი და მომსახურება

33,4

0,0

33,4

37,9

0,0

37,9

34,2

0,0

34,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,1

0,0

0,1

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

2,6

0,0

2,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 417,5

2 807,3

610,2

4 860,0

2 767,8

2 092,1

763,7

0,0

763,7

 

ხარჯები

414,5

44,6

369,9

482,6

1,7

480,9

513,0

0,0

513,0

 

საქონელი და მომსახურება

238,8

44,6

194,2

271,8

0,0

271,8

295,0

0,0

295,0

 

სუბსიდიები

154,1

0,0

154,1

199,8

1,7

198,1

218,0

0,0

218,0

 

სხვა ხარჯები

21,6

0,0

21,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 003,0

2 762,7

240,3

4 374,1

2 762,9

1 611,2

250,7

0,0

250,7

 

ძირითადი აქტივები

3 003,0

2 762,7

240,3

4 374,1

2 762,9

1 611,2

250,7

0,0

250,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2 035,0

1 839,5

195,5

3 697,6

2 491,3

1 206,3

215,7

0,0

215,7

 

ხარჯები

2,5

0,0

2,5

32,8

0,0

32,8

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

0,0

2,5

32,8

0,0

32,8

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 032,5

1 839,5

193,1

3 661,6

2 488,1

1 173,5

200,7

0,0

200,7

 

ძირითადი აქტივები

2 032,5

1 839,5

193,1

3 661,6

2 488,1

1 173,5

200,7

0,0

200,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 030,1

649,9

380,2

613,2

1,7

611,5

478,0

0,0

478,0

 

ხარჯები

333,0

0,0

333,0

409,9

1,7

408,2

478,0

0,0

478,0

 

საქონელი და მომსახურება

157,3

0,0

157,3

199,0

0,0

199,0

260,0

0,0

260,0

 

სუბსიდიები

154,1

0,0

154,1

199,8

1,7

198,1

218,0

0,0

218,0

 

სხვა ხარჯები

21,6

0,0

21,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,2

649,9

47,2

203,4

0,0

203,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

697,2

649,9

47,2

203,4

0,0

203,4

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

159,6

0,0

159,6

140,0

0,0

140,0

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

139,6

0,0

139,6

140,0

0,0

140,0

190,0

0,0

190,0

 

საქონელი და მომსახურება

139,6

0,0

139,6

140,0

0,0

140,0

190,0

0,0

190,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

71,7

0,0

71,7

324,1

0,0

324,1

143,0

0,0

143,0

 

ხარჯები

71,7

0,0

71,7

124,1

0,0

124,1

143,0

0,0

143,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,7

0,0

17,7

59,0

0,0

59,0

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

54,0

 

54,0

65,1

 

65,1

73,0

 

73,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04 01

აიპ გარე განათება

81,0

0,0

81,0

65,1

0,0

65,1

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

81,0

0,0

81,0

65,1

0,0

65,1

73,0

0,0

73,0

 

საქონელი და მომსახურება

27,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

54,0

 

54,0

65,1

 

65,1

73,0

 

73,0

03 02 04 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

17,7

0,0

17,7

259,0

0,0

259,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

17,7

0,0

17,7

59,0

0,0

59,0

70,0

0,0

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,7

0,0

17,7

59,0

0,0

59,0

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

100,1

0,0

100,1

138,1

1,7

136,4

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

100,1

0,0

100,1

134,7

1,7

133,0

145,0

0,0

145,0

 

სუბსიდიები

100,1

 

100,1

134,7

1,7

133,0

145,0

0,0

145,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

03 02 06

ბინათმშენებლობა

21,6

0,0

21,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

21,6

0,0

21,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

21,6

0,0

21,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

677,2

649,9

27,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

677,2

649,9

27,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

677,2

649,9

27,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

75,1

40,7

34,4

130,0

0,0

130,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

75,1

40,7

34,4

40,0

0,0

40,0

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

75,1

40,7

34,4

40,0

0,0

40,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

50,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

50,0

0,0

50,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

277,3

277,3

0,0

419,1

274,8

144,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,9

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,9

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273,3

273,3

0,0

419,1

274,8

144,3

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

273,3

273,3

0,0

419,1

274,8

144,3

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

340,5

0,0

340,5

681,4

0,1

681,4

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

181,0

0,0

181,0

459,9

0,0

459,9

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,0

0,7

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

180,3

0,0

180,3

279,9

0,0

279,9

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,5

0,0

159,5

221,6

0,1

221,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

159,5

0,0

159,5

221,6

0,1

221,5

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

340,5

0,0

340,5

681,4

0,1

681,4

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

181,0

0,0

181,0

459,9

0,0

459,9

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,0

0,7

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

180,3

0,0

180,3

279,9

0,0

279,9

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,5

0,0

159,5

221,6

0,1

221,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

159,5

0,0

159,5

221,6

0,1

221,5

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულება

340,5

0,0

340,5

279,9

0,0

279,9

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

181,0

0,0

181,0

279,9

0,0

279,9

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

180,3

 

180,3

279,9

 

279,9

400,0

 

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,5

0,0

159,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

159,5

0,0

159,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

401,6

0,1

401,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

221,6

0,1

221,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

221,6

0,1

221,5

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

479,8

2,1

477,7

1 360,1

273,6

1 086,5

653,5

0,0

653,5

 

ხარჯები

456,9

0,0

456,9

573,6

0,0

573,6

551,5

0,0

551,5

 

საქონელი და მომსახურება

26,5

0,0

26,5

28,9

0,0

28,9

26,6

0,0

26,6

 

სუბსიდიები

386,7

0,0

386,7

485,6

0,0

485,6

465,0

0,0

465,0

 

სხვა ხარჯები

43,7

0,0

43,7

59,1

0,0

59,1

59,9

0,0

59,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,0

2,1

20,8

783,4

273,6

509,8

102,0

0,0

102,0

 

ძირითადი აქტივები

23,0

2,1

20,8

783,4

273,6

509,8

100,0

0,0

100,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

152,3

2,1

150,1

245,6

53,0

192,6

195,0

0,0

195,0

 

ხარჯები

135,0

0,0

135,0

188,1

0,0

188,1

195,0

0,0

195,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

3,1

0,0

3,1

 

სუბსიდიები

131,5

0,0

131,5

183,1

0,0

183,1

187,0

0,0

187,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

4,9

0,0

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,3

2,1

15,2

57,5

53,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

17,3

2,1

15,2

57,5

53,0

4,5

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

5,6

2,1

3,5

62,5

53,0

9,5

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

5,0

0,0

5,0

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

3,1

0,0

3,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

4,9

0,0

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

2,1

0,0

57,5

53,0

4,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,1

2,1

0,0

57,5

53,0

4,5

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

146,7

0,0

146,7

183,1

0,0

183,1

187,0

0,0

187,0

 

ხარჯები

131,5

0,0

131,5

183,1

0,0

183,1

187,0

0,0

187,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

131,5

0,0

131,5

183,1

0,0

183,1

187,0

0,0

187,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02 01

სპორტული კლუბი

146,7

0,0

146,7

151,8

0,0

151,8

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

131,5

0,0

131,5

151,8

0,0

151,8

140,0

0,0

140,0

 

სუბსიდიები

131,5

 

131,5

151,8

 

151,8

140,0

 

140,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02 02

სპორტული ცენტრი

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,3

 

0,3

0,0

 

 

05 01 02 03

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

0,0

0,0

0,0

31,0

0,0

31,0

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

31,0

0,0

31,0

47,0

0,0

47,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

31,0

 

31,0

47,0

 

47,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

259,1

0,0

259,1

1 028,5

220,6

807,9

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

256,4

0,0

256,4

302,5

0,0

302,5

278,0

0,0

278,0

 

სუბსიდიები

206,6

0,0

255,2

302,5

0,0

302,5

278,0

0,0

278,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

0,0

2,7

722,9

220,6

502,3

102,0

0,0

102,0

 

ძირითადი აქტივები

2,7

0,0

2,7

2,6

220,6

502,3

100,0

0,0

100,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

259,1

0,0

259,1

1 028,5

220,6

807,9

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

256,4

0,0

256,4

302,5

0,0

302,5

278,0

0,0

278,0

 

სუბსიდიები

206,6

0,0

255,2

302,5

0,0

302,5

278,0

0,0

278,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

0,0

2,7

722,9

220,6

502,3

102,0

0,0

102,0

 

ძირითადი აქტივები

2,7

0,0

2,7

722,9

220,6

502,3

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

109,3

0,0

109,3

113,5

0,0

113,5

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

109,3

0,0

109,3

113,5

0,0

113,5

105,0

0,0

105,0

 

სუბსიდიები

108,1

 

108,1

113,5

 

113,5

105,0

 

105,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

ასპინძის კულტურულ  და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება

0,0

0,0

0,0

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

1,1

 

1,1

0,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

45,0

0,0

45,0

52,3

0,0

52,3

48,0

0,0

48,0

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

52,3

0,0

52,3

48,0

0,0

48,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

45,0

52,3

 

52,3

48,0

 

48,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

58,8

0,0

58,8

97,0

0,0

97,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

56,1

0,0

56,1

97,0

0,0

97,0

90,0

0,0

90,0

 

სუბსიდიები

41,0

 

56,1

97,0

 

97,0

90,0

 

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 05

ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

46,0

0,0

46,0

40,0

0,0

40,0

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

46,0

0,0

46,0

37,4

0,0

37,4

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

46,0

 

46,0

37,4

 

37,4

35,0

 

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

2,0

0,0

2,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

2,6

2,0

0,0

2,0

05 02 01 06

კულტურის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

1,2

 

1,2

0,0

 

 

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

720,3

220,6

499,7

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

720,3

220,6

499,7

100,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

720,3

220,6

499,7

100,0

0,0

100,0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

28,5

0,0

28,5

36,0

0,0

36,0

28,5

0,0

28,5

 

ხარჯები

25,5

0,0

25,5

33,0

0,0

33,0

28,5

0,0

28,5

 

საქონელი და მომსახურება

23,0

0,0

23,0

25,4

0,0

25,4

23,5

0,0

23,5

 

სხვა ხარჯები

2,5

0,0

2,5

7,6

0,0

7,6

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგია

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

235,3

0,0

235,3

274,0

0,0

274,0

266,0

0,0

266,0

 

ხარჯები

235,3

0,0

235,3

274,0

0,0

274,0

266,0

0,0

266,0

 

სუბსიდიები

78,4

0,0

78,4

83,2

0,0

83,2

80,0

0,0

80,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

151,2

0,0

151,2

183,4

0,0

183,4

186,0

0,0

186,0

 

სხვა ხარჯები

5,8

0,0

5,8

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანდაცვა

62,4

0,0

62,4

63,2

0,0

63,2

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

62,4

0,0

62,4

63,2

0,0

63,2

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

62,4

0,0

62,4

63,2

0,0

63,2

60,0

0,0

60,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

62,4

0,0

62,4

63,2

0,0

63,2

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

62,4

0,0

62,4

63,2

0,0

63,2

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

62,4

 

62,4

63,2

 

63,2

60,0

 

60,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

172,9

0,0

172,9

210,8

0,0

210,8

206,0

0,0

206,0

 

ხარჯები

172,9

0,0

172,9

210,8

0,0

210,8

206,0

0,0

206,0

 

სუბსიდიები

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

151,2

0,0

151,2

183,4

0,0

183,4

186,0

0,0

186,0

 

სხვა ხარჯები

5,8

0,0

5,8

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

38,7

0,0

38,7

58,4

0,0

58,4

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

38,7

0,0

38,7

58,4

0,0

58,4

55,0

0,0

55,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38,7

0,0

38,7

58,4

0,0

58,4

55,0

0,0

55,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

34,4

0,0

34,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

34,4

0,0

34,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,4

0,0

34,4

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები

0,8

0,0

0,8

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,0

0,8

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

48,1

0,0

48,1

61,4

0,0

61,4

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

48,1

0,0

48,1

61,4

0,0

61,4

60,0

0,0

60,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42,3

0,0

42,3

54,0

0,0

54,0

60,0

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

5,8

0,0

5,8

7,4

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

06 02 06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

16,0

 

16,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 14. 15/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 19/12/2017 13. 15/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 19/12/2017 12. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 23/08/2017 11. 04/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 08/08/2017 10. 20/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 24/07/2017 9. 11/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 12/07/2017 8. 27/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 29/06/2017 7. 09/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 12/06/2017 6. 25/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 26/04/2017 5. 07/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 07/04/2017 4. 29/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 30/03/2017 3. 13/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 14/03/2017 2. 15/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 16/02/2017 1. 18/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 20/01/2017