თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/11/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016199
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
22
25/11/2016
ვებგვერდი, 01/12/2016
190020020.35.126.016199
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (01/12/2016 - 30/12/2016)

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2016 წლის 25 ნოემბერი

ქ. თერჯოლა

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა)" ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:  

მუხლი 1
დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის მიხედვით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ ჩუბინიძეთერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

12 940,1

12 613,8

4 028,3

8 585,5

8 740,0

160,0

8 580,0

11

გადასახადები

1 035,6

1 758,2

0,0

1 758,2

2 000,0

0,0

2 000,0

13

გრანტები

10 943,9

10 139,4

4 028,3

6 111,1

6 200,2

160,0

6 040,2

14

სხვა შემოსავლები

960,6

716,2

0,0

716,2

539,8

0,0

539,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ხარჯები

8 276,0

8 631,9

160,0

8 471,9

7 805,0

160,0

7 645,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 781,8

1 856,0

79,0

1 777,0

1 826,0

83,0

1 743,0

22

საქონელი და მომსახურება

961,4

1 196,7

0,0

1 196,7

1 072,8

0,0

1 072,8

23

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

4 512,6

4 426,3

78,0

4 348,3

3 998,2

75,0

3 923,2

26

გრანტები

286,7

154,0

0,0

154,0

200,0

0,0

200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

725,2

835,6

3,0

832,6

619,0

2,0

617,0

28

სხვა ხარჯები

8,3

163,3

0,0

163,3

89,0

0,0

89,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4 664,1

3 981,9

3 868,3

113,6

935,0

0,0

935,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 978,2

5 306,4

4 490,4

816,0

935,0

0,0

935,0

311

ზრდა

4 213,3

5 385,3

4 490,4

894,9

945,0

0,0

945,0

312

კლება

235,1

78,9

0,0

78,9

10,0

0,0

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

685,9

-1 324,5

-622,1

-702,4

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

579,4

-1 457,3

-711,6

-745,7

0,0

0,0

0,0

32

ზრდა

579,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

579,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3213

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3214

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3215

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3216

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3217

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3218

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

კლება

0,0

1 457,3

711,6

745,7

0,0

0,0

0,0

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

1 447,1

711,6

735,5

0,0

0,0

0,0

3223

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3224

სესხები

0,0

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

3225

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3226

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3227

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3228

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ვალდებულებების ცვლილება

-106,5

-132,8

-89,5

-43,3

0,0

0,0

0,0

33

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

332

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

კლება

106,5

132,8

89,5

43,3

0,0

0,0

0,0

322

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

321

საშინაო

106,5

132,8

89,5

43,3

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 220,5

12 702,9

4 028,3

8 674,6

8 750,0

160,0

8 590,0

შემოსავლები

12 940,1

12 613,8

4 028,3

8 585,5

8 740,0

160,0

8 580,0

არაფინანსური აქტივების კლება

235,1

78,9

0,0

78,9

10,0

0,0

10,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

45,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

12 595,8

14 150,0

4 739,9

9 410,1

8 750,0

160,0

8 590,0

ხარჯები

8 276,0

8 631,9

160,0

8 471,9

7 805,0

160,0

7 645,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 213,3

5 385,3

4 490,4

894,9

945,0

0,0

945,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

106,5

132,8

89,5

43,3

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

624,7

-1 447,1

-711,6

-735,5

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8740.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12940,1

12613,8

4028,3

8585,5

8740,0

160,0

8580,0

გადასახადები

1035,6

1758,2

0,0

1758,2

2000,0

0,0

2000,0

გრანტები

10943,9

10139,4

4028,3

6111,1

6200,2

160,0

6040,2

სხვა შემოსავლები

960,6

716,2

0,0

716,2

539,8

0,0

539,8

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1035,6

1758,2

0,0

1758,2

2000,0

0,0

2000,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

620,0

0,0

620,0

500,0

0,0

500,0

ქონების გადასახადი

1035,6

1138,2

0,0

1138,2

1500,0

0,0

1500,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

801,8

704,7

0,0

704,7

1100,0

0,0

1100,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

263,5

0,0

263,5

230,0

0,0

230,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5,7

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

41,1

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

187,0

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

130,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6200.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10943,9

10139,4

4028,3

6111,1

6200,2

160,0

6040,2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10943,9

10139,4

4028,3

6111,1

6200,2

160,0

6040,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6686,2

6271,1

160,0

6111,1

6200,2

160,0

6040,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6534,2

6111,1

0,0

6111,1

6040,2

0,0

6040,2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

152,0

160,0

160,0

0,0

160,0

160,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4257,7

3868,3

3868,3

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2864,8

2767,8

2767,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

834,3

918,1

918,1

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგემის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

558,6

182,4

182,4

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 539.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

960,6

716,2

0,0

716,2

539,8

0,0

539,8

პროცენტები

55,0

30,0

0,0

30,0

10,0

0,0

10,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

387,0

256,1

0,0

256,1

202,0

0,0

202,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

384,9

252,5

0,0

252,5

200,0

0,0

200,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,1

3,6

0,0

3,6

2,0

0,0

2,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

65,5

68,1

0,0

68,1

55,8

0,0

55,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

61,7

63,0

0,0

63,0

54,0

0,0

54,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,4

13,0

0,0

13,0

4,0

0,0

4,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

56,9

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,8

5,1

0,0

5,1

1,8

0,0

1,8

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,8

5,1

0,0

5,1

1,8

0,0

1,8

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

426,9

280,0

0,0

280,0

270,0

0,0

270,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

7,0

24,4

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

19,2

57,6

0

57,6

2,0

0.0

2,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8750,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12489,3

14017,2

4650,4

9366,8

8750,0

160,0

8590,0

შრომის ანაზღაურება

1781,8

1856,0

79,0

1777,0

1826,0

83,0

1743,0

საქონელი და მომსახურება

961,4

1196,7

0,0

1196,7

1072,8

0,0

1072,8

სუბსიდიები

4512,6

4426,3

78,0

4348,3

3998,2

75,0

3923,2

გრანტები

286,7

154,0

0,0

154,0

200,0

0,0

200,0

სოციალური უზრუნველყოფა

725,2

835,6

3,0

832,6

619,0

2,0

617,0

სხვა ხარჯები

8,3

163,3

0,0

163,3

89,0

0,0

89,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4213,3

5385,3

4490,4

894,9

945,0

0.0

945.0

ვალდებულებების კლება

106,5

132,8

89,5

43,3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 945.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

69,0

92,4

0,0

92,4

15,0

0,0

15,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3634,3

5023,5

4366,5

657,0

920,0

0,0

920,0

განათლება

510,0

259,1

123,9

135,2

10,0

0,0

10,0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

 სულ ჯამი

4213,3

5385,3

4490,4

894,9

945,0

0,0

945,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

235,1

78,9

0,0

78,9

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

95,5

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

0,0

12,2

0,0

12,2

5,0

0,0

5,0

არაწარმოებული აქტივები

139,6

62,8

0,0

62,8

5,0

0,0

5,0

მიწა

139,6

62,8

0,0

62,8

5,0

0,0

5,0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

   

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

10,2

10,2

10,2

0,0

0,0

0,0

     საშინაო

0,0

10,2

10,2

10,2

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

10,2

10,2

10,2

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2462,4

2807,1

0,0

2807,1

2571,8

0,0

2571,8

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2462,4

2806,1

0,0

2806,1

2570,8

0,0

2570,8

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2462,4

2759,1

0,0

2759,1

2535,8

0,0

2535,8

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

47,0

0,0

47,0

35,0

0,0

35,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

თავდაცვა

111,5

116,0

79,0

37,0

100,0

83,0

17,0

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

279,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

279,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობა

1647,4

3834,0

3461,2

372,8

366,0

0,0

366,0

ტრანსპორტი

1647,4

3834,0

3461,2

372,8

366,0

0,0

366,0

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1647,4

3834,0

3461,2

372,8

366,0

0,0

366,0

გარემოს დაცვა

1006,3

920,0

0,0

920,0

700,0

0,0

700,0

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1006,3

920,0

0,0

920,0

700,0

0,0

700,0

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2289,5

1440,5

994,8

445,7

775,0

0,0

775,0

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1299,1

117,3

3,6

113,7

555,0

0,0

555,0

წყალმომარაგება

78,3

53,0

0,0

53,0

30,0

0,0

30,0

გარე განათება

150,9

182,0

0,0

182,0

190,0

0,0

190,0

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

761,2

1088,2

991,2

97,0

0,0

0,0

0,0

ჯანმრთელობის დაცვა

95,5

108,2

78,0

30,2

105,2

75,0

30,2

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

75,5

83,0

78,0

5,0

80,0

75,0

5,0

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

20,0

25,2

0,0

25,2

25,2

0,0

25,2

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1612,3

1653,5

0,0

1653,5

1368,0

0,0

1368,0

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

919,2

750,0

0,0

750,0

562,0

0,0

562,0

მომსახურება კულტურის სფეროში

646,5

818,5

0,0

818,5

761,0

0,0

761,0

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

46,6

85,0

0,0

85,0

45,0

0,0

45,0

განათლება

2353,0

2348,9

123,9

2225,0

2081,0

0,0

2081,0

სკოლამდელი აღზრდა

2128,4

2158,9

123,9

2035,0

1896,0

0,0

1896,0

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

224,6

190,0

0,0

190,0

185,0

0,0

185,0

სოციალური დაცვა

738,7

921,8

3,0

918,8

683,0

2,0

681,0

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

72,9

77,0

0,0

77,0

70,0

0,0

70,0

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

516,4

506,4

0,0

506,4

361,0

0,0

361,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

149,4

338,4

3,0

335,4

252,0

2,0

250,0

სულ

12595,8

14150,0

4739,9

9410,1

8750,0

160,0

8590,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1.   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 35.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 16. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 83.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)       

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება, ხოლო, შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  და რეზერვისტთა მობილიზება, ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული   მოასფალტებული დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშიანი გზების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ, საგარანტიო თანხების დაფინანსება;

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება,  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება;

ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამულიკოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების  სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ, საგარანტიო თანხების დაფინანსება;

ბ.ბ) წყლის სისტემების  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  დაზიანებული  სამელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის  საჭირო  ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები;

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს  მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა;

გ) ა(ა)იპ  თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თვითდინებითი წყალსადენების წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია.  

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა-ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

 აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით;

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,   განხორციელდება მოსახლეობის მიერ  არჩეული პროექტების დაფინანსება. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით აღჭურვა. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე გაზიფიკაციის პროცესის პარალელურად  ყველა საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის დამონტაჟება და მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯების უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა.

ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი" მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა-ბაღს, სადაც ფუნქციონირებს 50 სააღმზრდელო ჯგუფი.

საბავშვო ბაგა-ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1500 აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ-ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.

ა.გ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წელს აღებული ვალდებულებების შესრულება,

ბ)  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე, მოხდება სპორტული მოედნების  რეაბილიტაცია.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი  სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის  N107 დადგენილებიდან გამომდინარე.   დაფინანსდება ა(ა)იპ  ,,ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი” გრანტების მუხლით.

ა.ბ) ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი საპოვნელა“(პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში (ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი საპოვნელა“ ფინანსდებოდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ხოლო  2017 წელს დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის" მიერ.  

ა.გ) ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აქტიურად ახორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, გჯუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი,ფრენბურთი, მინი-ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა). ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს როგორც მას, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. ცენტრი უზრუნველყოფს თერჯოლის მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორტსმენებად.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ჭიდაობის 10 ჯგუფი, ჭადრაკის 2, კალათბურთის 1, კარატეს 1, სანდაას 1, ტანვარჯიშის 1 და რაგბის 2 ჯგუფი. სკოლაში მთლიანად წვრთნებს გადის 300 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის  სამუსიკო-საგანმანათლებლო სკოლა, ,,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 171 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო-საგანმანათლებლო  სკოლა, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 62 ბავშვი.

ბ.ბ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი.

ბ.გ) კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარულო თეატრის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას.

ბ.დ) მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ახორციელებენ სამეცნიერო-კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას, შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას.

ბ.ე) ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა-განხორციელებას.

ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ  შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი  წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.

აგრეთვე,  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია, ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.

გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 )

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთ გაზეთ ,,თერჯოლაში" მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში გავრცელება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.ა) ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება;

·  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

·  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

·  გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი.

·  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

·  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ა.ბ) სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს  ზედა საზანოს, ჩხარის და ალისუბნის  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებას.  

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ერთჯერადი ფინანსური  დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.  (150.0 ათასი ლარი). უსინათლოთა ფინანსური  დახმარება (30.0 ათასი ლარი).   აგრეთვე,  ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებიც სარგებლობდა  უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან პროდუქტებით ან შესაბამისი თანხებით ( 10,0 ათასი ლარი).  ეპილეფსიით და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება (25.0 ათასი ლარი). აგრეთვე, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება (25.0 ათასი ლარი).  აგრეთვე, უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრის დაფინანსება (5.0 ათასი ლარი).

ბ.ბ) ინვალიდთა ასოციაცია (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები.

ბ.გ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კერძოდ; ა) პირველ ან მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი.

ბ.დ) უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა  დახმარებას.

ბ.ე) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებითა (60.0 ათასი ლარი) და საკვები პრუდუქტებით (50.0 ათასი ლარი) უზრუნველყოფა.  

ბ.ვ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. 

ბ.ზ) სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმური და გადაუდებელი  ქირურგიული ოპერაციები და დიაგნოსტიკური  კვლევა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.


მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

7

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

12 595,8

14 150,0

4 739,9

9 410,1

8 750,0

160,0

8 590,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

181,0

182,0

0,0

182,0

182,0

0,0

182,0

2

ხარჯები

8 276,0

8 631,9

160,0

8 471,9

7 805,0

160,0

7 645,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 781,8

1 856,0

79,0

1 777,0

1 826,0

83,0

1 743,0

22

საქონელი და მომსახურება

961,4

1 196,7

0,0

1 196,7

1 072,8

0,0

1 072,8

25

სუბსიდიები

4 512,6

4 426,3

78,0

4 348,3

3 998,2

75,0

3 923,2

26

გრანტები

286,7

154,0

0,0

154,0

200,0

0,0

200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

725,2

835,6

3,0

832,6

619,0

2,0

617,0

28

სხვა ხარჯები

8,3

163,3

0,0

163,3

89,0

0,0

89,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 213,3

5 385,3

4 490,4

894,9

945,0

0,0

945,0

311

ძირითადი აქტივები

4 212,6

5 382,2

4 490,4

891,8

945,0

0,0

945,0

314

არაწარმოებული აქტივები 

0,7

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

106,5

132,8

89,5

43,3

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

106,5

132,8

89,5

43,3

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 462,4

2 807,1

0,0

2 807,1

2 571,8

0,0

2 571,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170,0

171,0

0,0

171,0

171,0

0,0

171,0

2

ხარჯები

2 391,8

2 698,7

0,0

2 698,7

2 556,8

0,0

2 556,8

21

შრომის ანაზღაურება

1 675,8

1 761,0

0,0

1 761,0

1 738,0

0,0

1 738,0

22

საქონელი და მომსახურება

713,6

917,3

0,0

917,3

798,8

0,0

798,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,2

17,0

0,0

17,0

17,0

0,0

17,0

28

სხვა ხარჯები

0,2

3,4

0,0

3,4

3,0

0,0

3,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,0

92,4

0,0

92,4

15,0

0,0

15,0

311

ძირითადი აქტივები

69,0

92,4

0,0

92,4

15,0

0,0

15,0

33

ვალდებულებების კლება

1,6

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,6

16,0

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

01 01

თერჯოლის საკრებულო

645,8

612,0

0,0

612,0

571,0

0,0

571,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

26,0

 

26,0

26,0

 

26,0

2

ხარჯები

644,2

601,0

0,0

601,0

571,0

0,0

571,0

21

შრომის ანაზღაურება

441,3

450,0

0,0

450,0

418,0

0,0

418,0

22

საქონელი და მომსახურება

202,9

151,0

0,0

151,0

151,0

0,0

151,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

33

ვალდებულებების კლება

1,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,6

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

01 02

თერჯოლის გამგეობა

1 816,6

2 147,1

0,0

2 147,1

1 964,8

0,0

1 964,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145,0

145,0

 

145,0

145,0

 

145,0

2

ხარჯები

1 747,6

2 049,7

0,0

2 049,7

1 949,8

0,0

1 949,8

21

შრომის ანაზღაურება

1 234,5

1 311,0

0,0

1 311,0

1 320,0

0,0

1 320,0

22

საქონელი და მომსახურება

510,7

719,3

0,0

719,3

612,8

0,0

612,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,2

17,0

0,0

17,0

15,0

0,0

15,0

28

სხვა ხარჯები

0,2

2,4

0,0

2,4

2,0

0,0

2,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,0

92,4

0,0

92,4

15,0

0,0

15,0

311

ძირითადი აქტივები

69,0

92,4

0,0

92,4

15,0

0,0

15,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

47,0

0,0

47,0

35,0

0,0

35,0

2

ხარჯები

0,0

47,0

0,0

47,0

35,0

0,0

35,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

47,0

0,0

47,0

35,0

0,0

35,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

2

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

390,7

116,0

79,0

37,0

100,0

83,0

17,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

11,0

0,0

11,0

11,0

0,0

11,0

2

ხარჯები

390,7

116,0

79,0

37,0

100,0

83,0

17,0

21

შრომის ანაზღაურება

106,0

95,0

79,0

16,0

88,0

83,0

5,0

22

საქონელი და მომსახურება

14,8

21,0

0,0

21,0

12,0

0,0

12,0

26

გრანტები

267,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

279,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

279,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

შრომის ანაზღაურება

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

გრანტები

267,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

111,5

116,0

79,0

37,0

100,0

83,0

17,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

11,0

 

11,0

11,0

 

11,0

2

ხარჯები

111,5

116,0

79,0

37,0

100,0

83,0

17,0

21

შრომის ანაზღაურება

97,5

95,0

79,0

16,0

88,0

83,0

5,0

22

საქონელი და მომსახურება

11,3

21,0

0,0

21,0

12,0

0,0

12,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 943,2

6 194,5

4 456,0

1 738,5

1 841,0

0,0

1 841,0

2

ხარჯები

1 210,4

1 068,1

0,0

1 068,1

921,0

0,0

921,0

22

საქონელი და მომსახურება

198,9

220,3

0,0

220,3

215,0

0,0

215,0

25

სუბსიდიები

1 006,3

839,8

0,0

839,8

700,0

0,0

700,0

28

სხვა ხარჯები

5,2

8,0

0,0

8,0

6,0

0,0

6,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 634,3

5 023,5

4 366,5

657,0

920,0

0,0

920,0

311

ძირითადი აქტივები

3 633,6

5 020,5

4 366,5

654,0

920,0

0,0

920,0

314

არაწარმოებული აქტივები 

0,7

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

98,5

102,9

89,5

13,4

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

98,5

102,9

89,5

13,4

0,0

0,0

0,0

03 01

 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

1 647,4

3 834,0

3 461,2

372,8

366,0

0,0

366,0

2

ხარჯები

5,2

8,0

0,0

8,0

6,0

0,0

6,0

28

სხვა ხარჯები

5,2

8,0

0,0

8,0

6,0

0,0

6,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 606,0

3 730,9

3 375,3

355,6

360,0

0,0

360,0

311

ძირითადი აქტივები

1 606,0

3 730,9

3 375,3

355,6

360,0

0,0

360,0

33

ვალდებულებების კლება

36,2

95,1

85,9

9,2

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

36,2

95,1

85,9

9,2

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 528,3

352,3

3,6

348,7

775,0

0,0

775,0

2

ხარჯები

198,9

220,3

0,0

220,3

215,0

0,0

215,0

22

საქონელი და მომსახურება

198,9

220,3

0,0

220,3

215,0

0,0

215,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 267,1

124,2

0,0

124,2

560,0

0,0

560,0

311

ძირითადი აქტივები

1 266,4

121,2

0,0

121,2

560,0

0,0

560,0

314

არაწარმოებული აქტივები 

0,7

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

62,3

7,8

3,6

4,2

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

62,3

7,8

3,6

4,2

0,0

0,0

0,0

03 02 01

საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 299,1

117,3

3,6

113,7

555,0

0,0

555,0

2

ხარჯები

32,8

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

22

საქონელი და მომსახურება

32,8

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 266,3

84,5

0,0

84,5

545,0

0,0

545,0

311

ძირითადი აქტივები

1 265,6

81,5

0,0

81,5

545,0

0,0

545,0

314

არაწარმოებული აქტივები 

0,7

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

7,8

3,6

4,2

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

7,8

3,6

4,2

0,0

0,0

0,0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

78,3

53,0

0,0

53,0

30,0

0,0

30,0

2

ხარჯები

16,0

21,3

0,0

21,3

25,0

0,0

25,0

22

საქონელი და მომსახურება

16,0

21,3

0,0

21,3

25,0

0,0

25,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

31,7

0,0

31,7

5,0

0,0

5,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

31,7

0,0

31,7

5,0

0,0

5,0

33

ვალდებულებების კლება

62,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

62,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

150,9

182,0

0,0

182,0

190,0

0,0

190,0

2

ხარჯები

150,1

174,0

0,0

174,0

180,0

0,0

180,0

22

საქონელი და მომსახურება

150,1

174,0

0,0

174,0

180,0

0,0

180,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

311

ძირითადი აქტივები

0,8

8,0

0,0

8,0

10,0

0,0

10,0

03 03

ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“

1 006,3

920,0

0,0

920,0

700,0

0,0

700,0

2

ხარჯები

1 006,3

839,8

0,0

839,8

700,0

0,0

700,0

25

სუბსიდიები

1 006,3

839,8

 

839,8

700,0

 

700,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

80,2

0,0

80,2

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

80,2

0,0

80,2

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

761,2

1 088,2

991,2

97,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

761,2

1 088,2

991,2

97,0

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

761,2

1 088,2

991,2

97,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2 353,0

2 348,9

123,9

2 225,0

2 081,0

0,0

2 081,0

2

ხარჯები

1 843,0

2 080,8

0,0

2 080,8

2 071,0

0,0

2 071,0

25

სუბსიდიები

1 843,0

2 080,8

0,0

2 080,8

2 071,0

0,0

2 071,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510,0

259,1

123,9

135,2

10,0

0,0

10,0

311

ძირითადი აქტივები

510,0

259,0

123,9

135,1

10,0

0,0

10,0

314

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2 128,4

2 011,0

0,0

2 011,0

1 886,0

0,0

1 886,0

2

ხარჯები

1 618,4

1 890,9

0,0

1 890,9

1 886,0

0,0

1 886,0

25

სუბსიდიები

1 618,4

1 890,9

0,0

1 890,9

1 886,0

0,0

1 886,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510,0

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

510,0

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

04 01 01

ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი"

63,1

68,5

0,0

68,5

66,0

0,0

66,0

2

ხარჯები

63,1

68,5

0,0

68,5

66,0

0,0

66,0

25

სუბსიდიები

63,1

68,5

 

68,5

66,0

 

66,0

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

2 065,3

1 942,5

0,0

1 942,5

1 820,0

0,0

1 820,0

2

ხარჯები

1 555,3

1 822,4

0,0

1 822,4

1 820,0

0,0

1 820,0

25

სუბსიდიები

1 555,3

1 822,4

 

1 822,4

1 820,0

 

1 820,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510,0

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

510,0

119,3

0,0

119,3

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

147,9

123,9

24,0

10,0

0,0

10,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

139,7

123,9

15,8

10,0

0,0

10,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

139,7

123,9

15,8

10,0

0,0

10,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

8,2

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

8,2

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

04 03

ა(ა)იპ  ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი"

193,4

190,0

0,0

190,0

185,0

0,0

185,0

2

ხარჯები

193,4

189,9

0,0

189,9

185,0

0,0

185,0

25

სუბსიდიები

193,4

189,9

 

189,9

185,0

 

185,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

314

არაწარმოებული აქტივები 

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

04 04

ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი"

31,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

31,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

31,2

0,0

 

 

0,0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 612,3

1 653,5

0,0

1 653,5

1 368,0

0,0

1 368,0

2

ხარჯები

1 612,3

1 638,3

0,0

1 638,3

1 368,0

0,0

1 368,0

22

საქონელი და მომსახურება

34,1

38,1

0,0

38,1

47,0

0,0

47,0

25

სუბსიდიები

1 555,8

1 385,5

0,0

1 385,5

1 111,0

0,0

1 111,0

26

გრანტები

19,5

154,0

0,0

154,0

200,0

0,0

200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

2,9

56,9

0,0

56,9

10,0

0,0

10,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

10,3

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

919,2

750,0

0,0

750,0

562,0

0,0

562,0

2

ხარჯები

919,2

740,1

0,0

740,1

562,0

0,0

562,0

22

საქონელი და მომსახურება

9,9

3,1

0,0

3,1

12,0

0,0

12,0

25

სუბსიდიები

909,3

576,1

0,0

576,1

350,0

0,0

350,0

26

გრანტები

0,0

154,0

0,0

154,0

200,0

0,0

200,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი"

126,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

126,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

126,9

0,0

 

 

0,0

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის  სპორტული სკოლა"

258,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

258,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

258,3

0,0

 

 

0,0

 

 

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9,9

164,0

0,0

164,0

212,0

0,0

212,0

2

ხარჯები

9,9

164,0

0,0

164,0

212,0

0,0

212,0

22

საქონელი და მომსახურება

9,9

3,1

0,0

3,1

12,0

0,0

12,0

26

გრანტები

0,0

154,0

0,0

154,0

200,0

0,0

200,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

05 01 04

ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი საპოვნელა"

409,3

246,0

0,0

246,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

409,3

241,1

0,0

241,1

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

409,3

241,1

 

241,1

0,0

 

 

33

ვალდებულებების კლება

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

05 01 05

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის კომპლექსური სპორტული სკოლა"

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

35,5

0,0

 

 

0,0

 

 

05 01 06

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი"

79,3

340,0

0,0

340,0

350,0

0,0

350,0

2

ხარჯები

79,3

335,0

0,0

335,0

350,0

0,0

350,0

25

სუბსიდიები

79,3

335,0

 

335,0

350,0

 

350,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

603,5

768,5

0,0

768,5

716,0

0,0

716,0

2

ხარჯები

603,5

763,2

0,0

763,2

716,0

0,0

716,0

25

სუბსიდიები

603,5

759,4

0,0

759,4

716,0

0,0

716,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

154,4

174,5

0,0

174,5

152,0

0,0

152,0

2

ხარჯები

154,4

173,7

0,0

173,7

152,0

0,0

152,0

25

სუბსიდიები

154,4

173,7

 

173,7

152,0

 

152,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი"

21,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

21,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

21,6

0,0

 

 

0,0

 

 

05 02 03

ბიბლიოთეკები

76,3

93,0

0,0

93,0

94,0

0,0

94,0

2

ხარჯები

76,3

91,2

0,0

91,2

94,0

0,0

94,0

25

სუბსიდიები

76,3

90,2

 

90,2

94,0

 

94,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურის სახლები

250,9

288,0

0,0

288,0

245,0

0,0

245,0

2

ხარჯები

250,9

287,8

0,0

287,8

245,0

0,0

245,0

25

სუბსიდიები

250,9

287,6

 

287,6

245,0

 

245,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

05 02 05

 მუზეუმები

22,9

67,0

0,0

67,0

52,0

0,0

52,0

2

ხარჯები

22,9

65,5

0,0

65,5

52,0

0,0

52,0

25

სუბსიდიები

22,9

64,7

 

64,7

52,0

 

52,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი"

39,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

ხარჯები

39,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

39,2

0,0

 

 

0,0

 

 

05 02 07

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი"

38,2

146,0

0,0

146,0

173,0

0,0

173,0

2

ხარჯები

38,2

145,0

0,0

145,0

173,0

0,0

173,0

25

სუბსიდიები

38,2

143,2

 

143,2

173,0

 

173,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 03

საგამომცემლო საქმიანობა

43,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

2

ხარჯები

43,0

50,0

0,0

50,0

45,0

0,0

45,0

25

სუბსიდიები

43,0

50,0

 

50,0

45,0

 

45,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

27,1

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

2

ხარჯები

27,1

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

22

საქონელი და მომსახურება

24,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

28

სხვა ხარჯები

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

19,5

50,0

0,0

50,0

10,0

0,0

10,0

2

ხარჯები

19,5

50,0

0,0

50,0

10,0

0,0

10,0

26

გრანტები

19,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

10,0

0,0

10,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

834,2

1 030,0

81,0

949,0

788,2

77,0

711,2

2

ხარჯები

827,8

1 030,0

81,0

949,0

788,2

77,0

711,2

25

სუბსიდიები

107,5

120,2

78,0

42,2

116,2

75,0

41,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

720,3

814,8

3,0

811,8

602,0

2,0

600,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

95,0

0,0

95,0

70,0

0,0

70,0

33

ვალდებულებების კლება

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

95,5

108,2

78,0

30,2

105,2

75,0

30,2

2

ხარჯები

95,5

108,2

78,0

30,2

105,2

75,0

30,2

25

სუბსიდიები

95,5

108,2

78,0

30,2

105,2

75,0

30,2

06 01 01

ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა"

75,5

83,0

78,0

5,0

80,0

75,0

5,0

2

ხარჯები

75,5

83,0

78,0

5,0

80,0

75,0

5,0

25

სუბსიდიები

75,5

83,0

78,0

5,0

80,0

75,0

5,0

06 01 02

სოფლის ამბულატორიები

20,0

25,2

0,0

25,2

25,2

0,0

25,2

2

ხარჯები

20,0

25,2

0,0

25,2

25,2

0,0

25,2

 

სუბსიდიები

20,0

25,2

 

25,2

25,2

 

25,2

06 02

სოციალური პროგრამები

738,7

921,8

3,0

918,8

683,0

2,0

681,0

 

ხარჯები

732,3

921,8

3,0

918,8

683,0

2,0

681,0

25

სუბსიდიები

12,0

12,0

0,0

12,0

11,0

0,0

11,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

720,3

814,8

3,0

811,8

602,0

2,0

600,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

95,0

0,0

95,0

70,0

0,0

70,0

33

ვალდებულებების კლება

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

377,2

372,4

0,0

372,4

245,0

0,0

245,0

 

ხარჯები

374,1

372,4

0,0

372,4

245,0

0,0

245,0

25

სუბსიდიები

7,0

6,0

 

6,0

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

367,1

366,4

0,0

366,4

240,0

0,0

240,0

33

ვალდებულებების კლება

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ინვალიდთა ასოციაცია

5,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

25

სუბსიდიები

5,0

6,0

 

6,0

6,0

 

6,0

06 02 03

უფასო სასადილო

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

ახალშობილთა დახმარება

72,9

77,0

0,0

77,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

72,0

77,0

0,0

77,0

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,0

77,0

0,0

77,0

70,0

0,0

70,0

33

ვალდებულებების კლება

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 05

უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა

81,6

95,4

0,0

95,4

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

81,3

95,4

0,0

95,4

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

81,3

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

95,0

0,0

95,0

70,0

0,0

70,0

33

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

გაჭირვებულების დახმარება

131,8

128,0

0,0

128,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

131,8

128,0

0,0

128,0

110,0

0,0

110,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,8

128,0

0,0

128,0

110,0

0,0

110,0

06 02 07

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

2,7

3,0

3,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

2,7

3,0

3,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,7

3,0

3,0

0,0

2,0

2,0

0,0

06 02 08

სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება

65,4

240,0

0,0

240,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

65,4

240,0

0,0

240,0

180,0

0,0

180,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65,4

240,0

0,0

240,0

180,0

0,0

180,0

 14. 26/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 02/02/2018 13. 29/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 04/01/2018 12. 28/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 29/12/2017 11. 22/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 26/12/2017 10. 14/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 17/11/2017 9. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 22/08/2017 8. 02/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 08/08/2017 7. 12/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 14/07/2017 6. 30/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 06/07/2017 5. 16/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 20/06/2017 4. 15/05/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 16/05/2017 3. 17/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 21/03/2017 2. 06/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 14/03/2017 1. 30/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 30/12/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.