კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/11/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/11/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016296
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
18/11/2016
ვებგვერდი, 24/11/2016
190020020.35.149.016296
კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
კასპის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/11/2016 - 16/12/2016)

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №24

2016 წლის 18 ნოემბერი

ქ. კასპი

 

კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ემუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13026,8

12676,6

4601,6

8075,0

7982,0

0,0

7982,0

გადასახადები

1680,6

2857,7

0.0

2857,7

3200,0

0.0

3200,0

გრანტები

9836,2

8393,5

4601,6

3791,9

3476,6

0,0

3476,6

სხვა შემოსავლები

1509,9

1425,4

0.0

1425,4

1305,4

0.0

1305,4

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7329,1

7618,5

150,0

7468,5

7723,2

0,0

7723,2

შრომის ანაზღაურება

1464,5

1675,2

0.0

1675,2

1708,7

0.0

1708,7

საქონელი და მომსახურება

1499,6

1587,6

0,0

1587,6

2151,3

0.0

2151,3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3300,9

3731,7

0.0

3731,7

3287,0

0.0

3287,0

გრანტები

341,5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

375,1

575,2

150,0

425,2

455,0

0,0

455,0

სხვა ხარჯები

347,5

48,8

0,0

48,8

121,2

0.0

121,2

საოპერაციო სალდო

5697,7

5058,1

4451,6

606,5

258,8

0,0

258,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6327,1

7804,9

5611,1

2193,8

1889,5

0,0

1889,5

ზრდა

6519,2

7904,9

5611,1

2293,8

2007,5

0,0

2007,5

კლება

192,1

100,0

0.0

100,0

118,0

0.0

118,0

მთლიანი სალდო

629,5

2746,8

1159,5

1587,3

1630,7

0,0

1630,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

630,9

2748,3

1159,5

1588,8

1632,2

0,0

1632,2

ზრდა

66,8

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

697,7

2748,3

1159,5

1588,8

1632,2

0,0

1632,2

ვალუტა და დეპოზიტები

697,7

2748,3

1159,5

1588,8

1632,2

0,0

1632,2

ვალდებულებების ცვლილება

-1.4

-1,5

 

-1,5

-1.5

0.0

-1.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13218,9

12776,6

4601,6

8175,0

8100,0

0,0

8100,0

შემოსავლები

13026,8

12676,6

4601,6

8075,0

7982,0

0,0

7982,0

არაფინანსური აქტივების კლება

192,1

100,0

 

100,0

118,0

 

118,0

ფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

0

0

0

0

გადასახდელები

13849,7

15524,9

5761,1

9763,8

9732,2

0,0

9732,2

ხარჯები

7329,1

7618,5

150,0

7468,5

7723,2

0,0

7723,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6519,2

7904,9

5611,1

2293,8

2007,5

0,0

2007,5

ვალდებულებების კლება

1,4

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

ნაშთის ცვლილება

630,9

2748,3

1159,5

1588,8

1632,2

0,0

1632,2

 


მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7982,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13026,8

12676,6

4601,6

8075,0

7982,0

0,0

7982,0

გადასახადები

1680,6

2857,7

0.0

2857,7

3200,0

0.0

3200,0

გრანტები

9836,2

8393,5

4601,6

3791,9

3476,6

0,0

3476,6

სხვა შემოსავლები

1509,9

1425,4

0.0

1425,4

1305,4

0.0

1305,4

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3200,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1680,6

2857,7

0.0

2857,7

3200,0

0.0

3200,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

900,0

 

900,0

1200,0

 

1200,0

ქონების გადასახადი

1680,6

1957,7

0.0

1957,7

2000,0

0.0

2000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1134,6

1392,4

 

1392,4

1432,0

 

1432,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,4

13,0

0.0

13,0

13,0

0.0

13,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

5,5

5,0

0,0

5,0

5.0

 

5.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

9,9

8,0

 

8,0

8.0

 

8.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

282,6

192,3

0.0

192,3

195,0

0.0

195,0

ფიზიკური პირებიდან

251,7

152,3

 

152,3

155,0

0,0

155,0

იურიდიული პირებიდან

30,9

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

247,1

360,0

0.0

360,0

360,0

0.0

360,0

ფიზიკური პირებიდან

10,8

60,0

 

60,0

60,0

 

60,0

იურიდიული პირებიდან

236,3

300,0

 

300,0

300,0

 

300,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.9

0,9

 

0,9

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3476,6 ათასი ლარის ოდენობით:

 დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

9836,2

8393,5

3476,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9836,2

8393,5

3476,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4570,8

3791,9

3476,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4408,0

3614,9

3299,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

162,8

177,0

177,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5265,4

4601,6

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

5115,4

3607,9

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

600,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

993,7

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

150,0

0,0

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1305,4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1509,9

1425,4

1305,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

626,6

600,0

570,0

პროცენტები

209,2

200,0

170,0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

417,4

400,0

400,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

417,1

400,0

400,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,3

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

231,0

255,4

235,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

226,1

255,4

235,4

სანებართვო მოსაკრებელი

54,7

84,6

85,0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

0,8

0,4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

170,8

170,0

150,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,9

0,0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,9

0,0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

572,3

570,0

450,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

80,0

0,0

50,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7723,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7329,1

7618,5

150,0

7468,5

7723,2

0,0

7723,2

შრომის ანაზღაურება

1464,5

1675,2

0.0

1675,2

1708,7

0.0

1708,7

საქონელი და მომსახურება

1499,6

1587,6

0,0

1587,6

2151,3

0,0

2151,3

პროცენტი

0.0

4,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

3300,9

3731,7

0.0

3731,7

3287,0

0.0

3287,0

გრანტები

341,5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

375,1

575,2

150,0

425,2

455,0

0,0

455,0

სხვა ხარჯები

347,5

48,8

0,0

48,8

121,2

0.0

121,2

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1889,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2007,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

76,3

98,8

20,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

   

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6045,1

7064,7

1693,7

0400

განათლება

397,8

722,1

177,7

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

 

19,3

115,7

სულ ჯამი

6519,2

7904,9

2007,5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 118,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015
ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

192,1

100,0

118,0

ძირითადი აქტივები

192,1

100,0

118,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2050,3

2335,7

2335.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2050,3

2335,7

2335.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2050,3

2265,7

2265.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

70,0

70,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

85,2

110,0

110,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

341,5

0,0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0.0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

341,5

0,0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4184,5

3569,7

829,3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

664,3

298,7

230,0

70421

სოფლის მეურნეობა

664,3

298,7

230,0

7045

ტრანსპორტი

3520,2

3271,0

599,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3520,2

3251,0

559,3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

20,0

40,0

705

გარემოს დაცვა

1054,2

1701,1

630,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

532,4

580,0

630,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

521,8

1121,1

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2160,2

3154,3

1802,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1010,8

1502,4

50,0

7063

წყალმომარაგება

694,3

896,2

1114,3

7064

გარე განათება

386,4

614,6

550,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

68,7

141,1

87,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65,0

67,0

67.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65,0

67,0

67.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1932,0

1962,0

2047,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

598,2

550,0

550,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1293,6

1352,0

1437,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40,2

60,0

60,0

709

განათლება

1615,6

2038,4

1444,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1615,6

2033,5

1439,7

7092

ზოგადი განათლება

0.0

4,9

4,9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

4,9

0.0

710

სოციალური დაცვა

359,8

585,2

465,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

150,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

2,5

10,0

10,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

357,3

425,2

455,0

 

სულ

13848,3

15523,4

9730,7

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1630,7ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება1632,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1632,2 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 177,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 67,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110,0 ათასი ლარი.

2. წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

პროგრამის ფარგლებში  შესრულდება: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების, ქალაქ კასპში კოსტავას ქუჩაზე ე.წ. რუკის ტერიტორიიდან იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი გზის გადაკვეთამდე საავტომობილო გზის მონაკვეთის მოასფალტება-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ავტომანქანების მოძრაობის სიჩქარის მზომი მოწყობილობების მონტაჟი.

ბ) კომუნალურ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა, ვინაიდან კასპთან ერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ. მეტეხსა და სოფ. თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ბ.ბ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლების: ქვახვრელის სატუმბი სადგურის მიერ სარწყავი წყლის მიწოდებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი.

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს „სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის, სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის  არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის, სოფელ წინარეხში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები.

ბ.დ) სპორტული მოედნების მშენებლობა, მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაციის, ქალაქ კასპში კარატეს სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ბ.ე) აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანადაფინანსება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ინფრასტრუქტურული და სასოფლო-სამეურნეო პროექტების განხორციელებაში.

ბ.ვ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სადგურ მეტეხში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ბ.ზ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა: კასპის ქუჩების და სოფლების გარე განათება; ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება: ბაღების, სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

გ.ა) ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

გ.ბ) მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი) მოსაცდელის მოვლა-შენახვა.

დ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს ჰქონდეთ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

ა)ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1350-ზე მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღები მომარაგდება სათბობი შეშით.

ბ) სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპში არსებული სალოტბარო სკოლა, სადაც ახალგაზრდობა უფასოდ შეისწავლის უძველეს ქართულ ხალხურ სიმღერებს და ტრადიციულ გალობას.

გ)  საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კასპის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განხორციელდეს პროექტები და  მისი თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით:  კასპში  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის  სამუშაოების.

დ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა №3 საჯარო სკოლამდე.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკურიგანვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) სპორტის დაწესებულების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2015 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში დაგეგმილია სპორტის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2017 წლის განმავლობაში დაახლოებით 510 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

 • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
 • ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
 • სახალხო დღესასწაული „კასპობა 2016“;
 • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
 • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 (ოცი) სოფლის კლუბი და 5 (ხუთი) კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს თოჯინების თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.

ბ.ბ)სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა, სადაც სწავლობს 300-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს. ასევე დაგეგმილია ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 152-მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

ბ.გ) ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.დ) მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ-მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ-მუზეუმები. ასევე განხორციელდება სოფელ ხოვლეში ივანე ჯავახიშვიის სახლ-მუზეუმის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები.

ბ.ე) რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა, ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. საახალწლო ღონისძიებების ჩატარება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ერთჯერადი დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინოდა მედიკამენტოზური დახმარება;
 • კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის, დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინანსება;
 • კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება;
 • სამედიცინო (ამბულატორიული, სტაციონარული და მათ შორის, დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება;
 • ცერებრალური დამბლით, რევმატოიდული ართრიტით,  აუტიზმით, დაუნის სინდრომით და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
 • თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებული პაციენტების დახმარება;
 • კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის დაფინანსება;
 • კორონაროგრაფიის დაფინანსება;
 • ,,C” ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება;
 • უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
 • მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
 • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
 • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთადახმარება;
 • კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
 • სტუდენტებისა დასპორტსმენების დახმარება;
 • ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა);
 • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში არსებულ დევნილთა ჩასახლებაში და 1991-1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის;
 • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) საწარმოო ტრავმის შედაგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილის თვის საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა.

ბ.დ) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

13849,7

15524,9

5761,1

9763,8

9732,2

0,0

9732,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.0

160.0

0,0

160.0

157,0

 

157,0

 

ხარჯები

7329,1

7618,5

150,0

7468,5

7723,2

0,0

7723,2

 

შრომის ანაზღაურება

1464,5

1675,2

0.0

1675,2

1708,7

 

1708,7

 

საქონელი და მომსახურება

1499,6

1587,6

0,0

1587,6

2151,3

0.0

2151,3

 

სუბსიდიები

3300,9

3731,7

0.0

3731,7

3287,0

 

3287,0

 

გრანტები

341,5

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

375,1

575,2

150,0

425,2

455,0

0,0

455,0

 

სხვა ხარჯები

347,5

48,8

0,0

48,8

121,2

0.0

121,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6519,2

7904,9

5611,1

2293,8

2007,5

0,0

2007,5

 

ძირითადი აქტივები

6519,2

7904,9

5611,1

2293,8

2007,5

0,0

2007,5

 

ვალდებულებების კლება

1,4

1.5

0.0

1.5

1.5

 

1.5

 

საშინაო

1,4

1.5

0.0

1.5

1.5

 

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2050,3

2335,7

0.0

2335,7

2335,7

 

2335,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

149,0

0.0

149,0

149,0

 

149,0

 

ხარჯები

1974,0

2236,9

0.0

2236,9

2315,3

 

2315,3

 

შრომის ანაზღაურება

1395,2

1598,0

0.0

1598,0

1624,0

 

1624,0

 

საქონელი და მომსახურება

553,7

618,7

0.0

618,7

671,1

 

671,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,8

           

 

სხვა ხარჯები

7,3

20,2

0.0

20,2

20,2

 

20,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,3

98,8

0.0

98,8

20,4

 

20,4

 

ძირითადი აქტივები

76,3

98,8

0.0

98,8

20,4

 

20,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

652,3

716,0

0.0

716,0

686,0

 

686,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

29,0

29,0

24.0

29,0

 

29,0

 

ხარჯები

650,0

690,0

0.0

690,0

680,0

 

680,0

 

შრომის ანაზღაურება

382,9

452,0

0.0

452,0

422,0

 

422,0

 

საქონელი და მოახურება

250,5

234,0

0.0

234,0

254,0

 

254,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,4

           

 

სხვა ხარჯები

1,2

4,0

0.0

4,0

4,0

 

4,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,3

26,0

 

26,0

6,0

 

6,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1398,0

1549,7

0.0

1549,7

1579,7

 

1579,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

120,0

 

120,0

120,0

 

120,0

 

ხარჯები

1324,0

1476,9

0.0

1476,9

1565,3

 

1565,3

 

შრომის ანაზღაურება

1012,3

1146,0

0.0

1146,0

1202,0

 

1202,0

 

საქონელი და მომსახურება

303,2

314,7

0.0

314,7

347,1

 

347,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,4

           

 

სხვა ხარჯები

6,1

16,2

0.0

16,2

16,2

 

16,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,0

72,8

0.0

72,8

14,4

 

14,4

 

ძირითადი აქტივები

74,0

72,8

0.0

72,8

14,4

 

14,4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

70,0

0.0

70,0

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

0.0

70,0

0.0

70,0

70,0

 

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

47,1

70,0

0.0

70,0

70,0

 

70,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

426,7

110,0

0.0

110,0

110,0

 

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

8,0

0.0

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

426,7

110,0

0.0

110,0

110,0

 

110,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,3

77,2

0.0

77,2

84,7

 

84,7

 

საქონელი და მომსახურება

15,9

32,8

0.0

32,8

25,3

 

25,3

 

გრანტები

341,5

0,0

 

0,0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივები

       

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

       

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

341,5

0,0

0.0

0,0

0.0

 

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

0,0

 

0,0

     

 

ხარჯები

341,5

0,0

0.0

0,0

     

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     
 

გრანტები

341,5

0,0

 

0,0

0.0

 

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85,2

110,0

0.0

110,0

110,0

 

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

85,2

110,0

0.0

110,0

110,0

 

110,0

 

შრომის ანაზღაურება

69,3

77,2

0.0

77,2

77,2

 

77,2

 

საქონელი და მომსახურება

15,9

32,8

0.0

32,8

25,3

 

25,3

 

არაფინანსური აქტივები

       

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

       

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7398,9

8425,1

4940,3

3484,8

3261,3

0,0

3261,3

 

ხარჯები

1353,8

1360,4

0,0

1360,4

1567,6

0.0

1567,6

 

საქონელი და მომსახურება

887,3

861,2

0,0

861,2

1380,0

0.0

1380,0

 

სუბსიდიები

126,3

484,0

0.0

484,0

100,0

 

100,0

 

სხვა ხარჯები

340,2

15,2

0,0

15,2

87,6

0.0

87,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6045,1

7064,7

4940,3

2124,4

1693,7

0,0

1693,7

 

ძირითადი აქტივები

6045,1

7064,7

4940,3

2124,4

1693,7

0,0

1693,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3520,2

3251,0

2382,4

868,6

559,3

0,0

559,3

 

ხარჯები

2,3

10,0

0.0

10,0

117,6

 

117,6

 

საქონელი და სამომსახურება

2,3

10,0

0.0

10,0

30,0

 

30,0

 

სხვა ხარჯები

       

87,6

 

87,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3517,9

3241,0

2382,4

858,6

441,7

0,0

441,7

 

ძირითადი აქტივები

3517,9

3241,0

2382,4

858,6

441,7

0,0

441,7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2799,2

3530,6

1155,4

2375,2

2564,3

0,0

2564,3

 

ხარჯები

1252,8

1245,4

0.0

1245,4

1320,0

 

1320,0

 

საქონელი და მომსახურება

885,0

794,2

0.0

794,2

1220,0

 

1220,0

 

სუბსიდიები

90,8

440,0

0.0

440,0

100,0

 

100,0

 

სხვა ხარჯები

277,0

11,2

0.0

11,2

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1546,4

2285,2

1155,4

1129,8

1244,3

0,0

1244,3

 

ძირითადი აქტივები

1546,4

2285,2

1155,4

1129,8

1244,3

0,0

1244,3

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

532,4

580,0

0.0

580,0

630,0

 

630,0

 

ხარჯები

532,4

580,0

0.0

580,0

630,0

 

630,0

 

საქონელი და მომსახურება

532,4

580,0

 

580,0

630,0

 

630,0

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

 

0.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

521,8

1121,1

844,7

276,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

521,8

1121,1

844,7

276,4

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

521,8

1121,1

844,7

276,4

0,0

0,0

0,0

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

664,3

231,7

0,0

231,7

150,0

0.0

150,0

 

ხარჯები

400,4

150,0

0.0

150,0

150,0

 

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

150,0

150,0

0.0

150,0

150,0

 

150,0

 

სხვა ხარჯები

250,4

0,0

 

0,0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივები

263,9

81,7

0,0

81,7

0,0

0.0

0,0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

321,3

559,9

310,7

249,2

586,6

0,0

586,6

 

ხარჯები

75,4

134,2

0.0

134,2

140,0

 

140,0

 

საქონელი და მომსახურება

59,7

44,2

0.0

44,2

40,0

 

40,0

 

სუბსიდია

15,7

90,0

0,0

90,0

100,0

 

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,9

425,7

310,7

115,0

446,6

0,0

446,6

 

ძირითადი აქტივები

245,9

425,7

310,7

115,0

446,6

0,0

446,6

03 02 06

სპორტული მოედნების მშენებლობა-მოწყობა

346,4

325,1

 

325,1

527,7

 

527,7

 

არაფინანსური აქტივები

346,4

325,1

 

325,1

527,7

 

527,7

 

ძირითადი აქტივები

346,4

325,1

 

325,1

527,7

 

527,7

03 02 07

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება

 

20,0

 

20,0

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

             
 

არაფინანსური აქტივები

 

20,0

 

20,0

40,0

 

40,0

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება

 

67,0

0.0

67,0

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

 

20,0

 

20,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

20,0

 

20,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

 

47,0

 

47,0

80,0

 

80,0

 

ძირითადი აქტივები

 

47,0

 

47,0

80,0

 

80,0

03 02 09

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი

26,6

11,2

 

11,2

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

26,6

11,2

 

11,2

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

26,6

11,2

 

11,2

0,0

 

0,0

03 02 10

მგფ-ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის

 

0,0

 

0,0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივები

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ძირითადი აქტივები

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

03 02 11

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

386,4

614,6

0.0

614,6

550,0

 

550,0

 

ხარჯები

218,0

350,0

0.0

350,0

400,0

 

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

142,9

350,0

 

350,0

400,0

 

400,0

 

სუბსიდიები

75,1

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,4

264,6

0.0

264,6

150,0

 

150,0

 

ძირითადი აქტივები

168,4

264,6

0.0

264,6

150,0

 

150,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

68,7

191,0

0.0

191,0

87,7

 

87,7

 

ხარჯები

55,2

55,0

0.0

55,0

80,0

 

80,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,0

0.0

7,0

80,0

 

80,0

 

სუბსიდიები

35,5

44,4

0.0

44,4

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,7

4.0

 

4.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

13,5

136,0

0.0

136,0

7,7

 

7,7

 

ძირითადი აქტივები

13,5

136,0

 

136,0

7,7

 

7,7

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

56,8

131,3

0.0

131,3

80,0

 

80,0

 

ხარჯები

55,2

44,0

0.0

44,0

80,0

 

80,0

 

საქონელი და მომსახურება

17.1

0.0

0.0

0.0

80,0

 

80,0

 

სუბსიდიები

35,5

44,0

 0,0

44,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,7

           

 

არაფინანსური აქტივები

1,6

87,3

0.0

87,3

0,0

 

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,6

87,3

 

87,3

0,0

 

0,0

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

11,9

9,8

0.0

9,8

7,7

 

7,7

 

ხარჯები

0,0

7,0

0.0

7,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,0

0.0

7,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

11,9

2,8

 

2,8

7,7

 

7,7

 

ძირითადი აქტივები

11,9

2,8

 

2,8

7,7

 

7,7

03 03 03

შენობების ფასადების აღდგენა

 

49,9

 

49,9

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

 

4.0

 

4.0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

4.0

 

4.0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

 

45,9

 

45,9

0,0

 

0,0

 

ძირითადი აქტივები

 

45,9

 

45,9

0,0

 

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1010,8

1402,5

1402,5

0.0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

43,5

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

43,5

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

967,3

1402,5

1402,5

0.0

0,0

0,0

 
 

ძირითადი აქტივები

967,3

1402,5

1402,5

0.0

0,0

0,0

 

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0.0

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

0.0

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

50.0

 

50.0

50,0

 

50,0

 

სხვა ხარჯები

 

           

04 00

განათლება

1615,6

2038,4

670,8

1367,6

1444,6

0,0

1444,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

1217,8

1316,3

0.0

1316,3

1266,9

 

1266,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,9

0.0

4,9

4,9

 

4,9

 

სუბსიდია

1217,8

1311,4

0,0

1311,4

1262,0

 

1262,0

 

არაფინანსური აქტივები

397,8

722,1

670,8

51,3

177,7

0,0

177,7

 

ძირითადი აქტივები

397,8

722,1

670,8

51,3

177,7

0,0

177,7

04 01

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება

1205,8

1300,0

0.0

1300,0

1300,0

 

1300,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

1205,8

1299,4

0.0

1299,4

1250,0

 

1250,0

 

სუბსიდიები

1205,8

1299,4

 

1299,4

1250,0

 

1250,0

 

არაფინანსური აქტივები

 

0,6

 

0,6

50,0

 

50,0

 

ძირითადი აქტივები

 

0,6

 

0,6

50,0

 

50,0

04 02

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში

12,0

12.0

 

12.0

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

12,0

12.0

 

12.0

12,0

 

12,0

 

სუბსიდია

12,0

12.0

 

12.0

12,0

 

12,0

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

397,8

721,5

670,8

50,7

127,7

0,0

127,7

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

397,8

721,5

670,8

50,7

127,7

0,0

127,7

 

ძირითადი აქტივები

397,8

721,5

670,8

50,7

127,7

0,0

127,7

04 04

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

4,9

 

4,9

4,9

 

4,9

 

ხარჯები

 

4,9

 

4,9

4,9

 

4,9

 

საქონელი და მომსახურება

 

4,9

 

4,9

4,9

 

4,9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1932,0

1962,0

0.0

1962,0

2047,1

 

2047,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

1932,0

1942,7

0.0

1942,7

1931,4

 

1931,4

 

საქონელი და მომსახურება

40,2

60,0

0.0

60,0

60,0

 

60,0

 

სუბსიდიები

1891,8

1869,3

0.0

1869,3

1858,0

 

1858,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

13,4

0.0

13,4

13,4

 

13,4

 

არაფინანსური  აქტივები

 

19,3

 

19,3

115,7

 

115,7

 

ძირითადი აქტივები

 

19,3

 

19,3

115,7

 

115,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

598,2

550,0

0.0

550,0

550.0

 

550.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

598,2

545,6

0.0

545,6

543,4

 

543,4

 

სუბსიდიები

598,2

532,2

0.0

532,2

530,0

 

530,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

13,4

0.0

13,4

13,4

 

13,4

 

არაფინანსური  აქტივები

 

4,4

 

4,4

6,6

 

6,6

 

ძირითადი აქტივები

 

4,4

 

4,4

6,6

 

6,6

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

598,2

550,0

0.0

550,0

550.0

 

550.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

598,2

545,6

0.0

545,6

543,4

 

543,4

 

სუბსიდიები

598,2

532,2

 

532,2

530,0

 

530,0

 

სხვა ხარჯები

 

13,4

 

13,4

13,4

 

13,4

 

არაფინანსური  აქტივები

 

4,4

 

4,4

6,6

 

6,6

 

ძირითადი აქტივები

 

4,4

 

4,4

6,6

 

6,6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1293,6

1352,0

0.0

1352,0

1437,1

 

1437,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

1293,6

1337,1

0.0

1337,1

1328,0

 

1328,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

0.0

       

 

სუბსიდიები

1293,6

1337,1

0.0

1337,1

1328,0

 

1328,0

 

არაფინანსური  აქტივები

 

14,9

 

14,9

109,1

 

109,1

 

ძირითადი აქტივები

 

14,9

 

14,9

109,1

 

109,1

05 02 01

კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

328,5

350,0

0.0

350,0

350.0

 

350.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

328,5

343,9

0.0

343,9

343,9

 

343,9

 

სუბსიდიები

328,5

343,9

 

343,9

343,9

 

343,9

 

არაფინანსური  აქტივები

 

6,1

 

6,1

6,1

 

6,1

 

ძირითადი აქტივები

 

6,1

 

6,1

6,1

 

6,1

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

384,8

380,0

0.0

380,0

380.0

 

380.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

384,8

379,2

0.0

379,2

375,0

 

375,0

 

სუბსიდიები

384,8

379,2

 

379,2

375,0

 

375,0

 

არაფინანსური აქტივები

 

0,8

 

0,8

5,0

 

5,0

 

ძირითადი აქტივები

 

0,8

 

0,8

5,0

 

5,0

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

279,1

280,0

0.0

280,0

275,1

 

275,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

279,1

272,7

0.0

272,7

267,8

 

267,8

 

სუბსიდიები

279,1

272,7

 

272,7

267,8

 

267,8

 

არაფინანსური  აქტივები

 

7,3

 

7,3

7,3

 

7,3

 

ძირითადი აქტივები

 

7,3

 

7,3

7,3

 

7,3

05 02 04

კულტურის ობიექტების შეკეთება

 

           
 

ხარჯები

 

           
 

საქონელი და მომსახურება

 

           

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

281,2

320,0

0.0

320,0

410,0

 

410,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

281,2

319,3

0.0

319,3

319,3

 

319,3

 

სუბსიდიები

281,2

319,3

 

319,3

319,3

 

319,3

 

არაფინანსური აქტივები

 

0,7

 

0,7

90,7

 

90,7

 

ძირითადი აქტივები

 

0,7

 

0,7

90,7

 

90,7

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

20,0

22.0

0.0

22.0

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

20,0

22.0

0.0

22.0

22,0

 

22,0

 

სუბსიდიები

20,0

22.0

0.0

22.0

22,0

 

22,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

40,2

60,0

0.0

60,0

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

40,2

60,0

0.0

60,0

60.0

 

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

40,2

60,0

0.0

60,0

60.0

 

60.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

426,2

653,7

150,0

503,7

533,5

0,0

533,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

424,8

652,2

150,0

502,2

532,0

0,0

532,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

10,0

0.0

10,0

10.0

 

10.0

 

სუბსიდიები

65,0

67,0

0.0

67,0

67,0

 

67,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

357,3

575,2

150,0

425,2

455,0

0,0

455,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65.0

67,0

0.0

67,0

67,0

 

67,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

65.0

67,0

0.0

67,0

67,0

 

67,0

 

სუბსიდიები

65.0

67,0

 

67,0

67,0

 

67,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

361,2

586,7

150,0

436,7

466,5

0,0

466,5

 

ხარჯები

359,8

585,2

150,0

435,2

465,0

0,0

465,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

10,0

0.0

10,0

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

357,3

575,2

150,0

425,2

455,0

0,0

455,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

06 02 01

ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

 
 

ხარჯები

0,0

150,0

150,0

 

0,0

0,0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

150,0

150,0

 

0,0

0,0

 

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

249,6

326,0

0.0

326,0

345,0

 

345,0

 

ხარჯები

249,6

326,0

0.0

326,0

345,0

 

345,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

249,6

326,0

0.0

326,0

345,0

 

345,0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

107,7

99,2

0.0

99,2

110,0

 

110,0

 

ხარჯები

107,7

99,2

0.0

99,2

110,0

 

110,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

107,7

99,2

0.0

99,2

110,0

 

110,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1,5

 

1,5

06 02 06

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

2,5

10,0

0.0

10,0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

2,5

10,0

0.0

10,0

10.0

 

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

10,0

0.0

10,0

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

 

0.0

       

 


მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანუჩარ მერებაშვილი
14. 20/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 22/12/2017 13. 15/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 48 - ვებგვერდი, 20/12/2017 12. 08/12/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 15/12/2017 11. 30/11/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 04/12/2017 10. 18/08/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 24/08/2017 9. 21/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 25/07/2017 8. 12/07/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 13/07/2017 7. 30/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 06/07/2017 6. 16/06/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 21/06/2017 5. 21/04/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 25/04/2017 4. 17/03/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 22/03/2017 3. 17/02/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 22/02/2017 2. 20/01/2017 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 25/01/2017 1. 16/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 20/12/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.