„ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის №398/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

„ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის №398/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 01-48/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 05/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.016411
01-48/ნ
05/12/2016
ვებგვერდი, 06/12/2016
470230000.22.035.016411
„ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის №398/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
„ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის №398/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-48/ნ

2016 წლის  5 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის №398/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
,,ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის №398/ნ ბრძანების (სსმ, №160, 07/12/2010) 11 დანართის (შეტყობინების ფორმა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ინფორმაცია მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/საქმიანობების შესახებ:

  დაწყება                                                                                           დასრულება

° სტომატოლოგია                                                                            ° სტომატოლოგია

   ------------------------------------                                                         ------------------------------------

   ------------------------------------                                                         ------------------------------------       

° ქირურგია (ყველა პროფილის, მ.შ.                                         ° ქირურგია (ყველა პროფილის, მ.შ.

 ოფთალმოქირურგია)                                                                  ოფთალმოქირურგია)

  ------------------------------------                                                         ------------------------------------

   ------------------------------------                                                         ------------------------------------

   ------------------------------------                                                         ------------------------------------

   ------------------------------------                                                         ------------------------------------

° მეანობა-გინეკოლოგია                                                                  ° მეანობა-გინეკოლოგია

° გადაუდებელი სამედიცინო                                                         ° გადაუდებელი სამედიცინო

დახმარება (Emergency)                                                                 დახმარება (Emergency)

° დერმატოვენეროლოგია (მ.შ.                                                      ° დერმატოვენეროლოგია (მ.შ.

დერმატოკოსმეტოლოგია)                                                                დერმატოკოსმეტოლოგია)

° რადიოლოგია                                                                              ° რადიოლოგი

(გარდა ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკისა)                                    (გარდა ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკისა)

 ------------------------------------                                                                ------------------------------------                                                                                                                               

  ----------------------------------                                                                   ------------------------------------
                                                        

           ° დიალიზი                                                                                  ° დიალიზი

° ინფექციურ დაავადებებთან                                                ° ინფექციურ დაავადებებთან                                                          

 (მათ შორის,  აივ ინფექციასთან/შიდსთან)                           (მათ შორის,  აივ ინფექციასთან/შიდსთან)

  დაკავშირებული საქმიანობა                                              დაკავშირებული  საქმიანობა             

                                                                                                                                

     ° ფთიზიატრია                                                                                   ° ფთიზიატრია

     ° ენდოსკოპია                                                                                      ° ენდოსკოპია

      ° იმუნიზაცია                                                                                      ° იმუნიზაცია

     ° ოფთალმოლოგიური სერვისის ფარგლებში                             ° ოფთალმოლოგიური სერვისის ფარგლებში

     ორგანოს, ორგანოთა ნაწილების, ქსოვილებისა და                   ორგანოს, ორგანოთა ნაწილების, ქსოვილებისა და

    უჯრედების აღება და/ან შენახვა და/ან გადანერგვა                      უჯრედების აღება და/ან შენახვა და/ან გადანერგვა

 

 ° ლაბორატორია (ლაბორატორიული სერვისის                               ° ლაბორატორია (ლაბორატორიული სერვისის

    მიმწოდებელი, რომელიც ახორციელებს                                          მიმწოდებელი, რომელიც ახორციელებს

    ადამიანის ბიოლოგიური მასალის                                                    ადამიანის ბიოლოგიური მასალის

    ლაბორატორიულ  დიაგნოსტიკას)                                                   ლაბორატორიულ  დიაგნოსტიკას)

   ------------------------------------                                                     ------------------------------------   

   ------------------------------------                                                    ------------------------------------     

   ------------------------------------                                                    -----------------------------------

   ------------------------------------                                                    ------------------------------------   

.“.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიდავით სერგეენკო