„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/10/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/10/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 31/07/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.127.016216
20
27/10/2016
ვებგვერდი, 28/10/2016
010250050.35.127.016216
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2016 წლის 27 ოქტომბერი

ქ. ზესტაფონი

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 სექტემბრის №19 დადგენილებას (სსმ, ვებგვერდი, 27/09/2016; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.127.016215) დაემატოს 31 მუხლი და  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„მუხლი 31.

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის №2 დადგენილება  „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.