საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 77
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 24/10/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/10/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/07/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010330000.22.026.016423
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
77
24/10/2016
ვებგვერდი, 26/10/2016
010330000.22.026.016423
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/10/2016 - 06/11/2017)

 

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის

ბრძანება №77

2016 წლის 24 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლების დამტკიცების შესახებ

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №297 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ც” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლების დამტკიცების მიზნით, ვბრძანებ:

მუხლი 1
1. დამტკიცდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლები, მედლებით დაჯილდოების წესი და მედლების აღწერილობა:

ა) მედალი ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში უმწიკვლო სამსახურისათვის“ (III ხარისხი) (დანართი №1);

ბ) მედალი ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში უმწიკვლო სამსახურისათვის“ (II ხარისხი) (დანართი №2);

გ) მედალი ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში უმწიკვლო სამსახურისათვის“ (I ხარისხი) (დანართი №3);

დ) მედალი ,,სამშობლოსათვის თავდადებული“ (დანართი №4);

ე) მედალი ,,ქაქუცა ჩოლოყაშვილი“ (დანართი №5);

ვ) მედალი ,,საბრძოლო იარისათვის“ (დანართი №6);

ზ) მედალი ,,გენერალი კვინიტაძე“ (დანართი №7);

თ) მედალი ,,სიცოცხლის გადარჩენისათვის“ (დანართი №8);

ი) მედალი ,,სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისათვის“ (დანართი №9);

კ) მედალი ,,გენერალი მაზნიაშვილი“ (დანართი №10);

ლ) მედალი ,,სტიქიასთან ბრძოლაში მამაცობისათვის” (დანართი №11);

მ) მედალი ,,დიდგორის ჯვარი’’ (დანართი №12);

ნ) მედალი ,,გიორგი ანწუხელიძე“ (დანართი №13).

2.  დამტკიცდეს უწყებრივი მედლებისა და მედლების თამასების ტარების წესი (დანართი №14).

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი მედლების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 22 დეკემბრის №76 ბრძანება.  
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრილევან იზორია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.