„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 219
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 09/09/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/09/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016896
219
09/09/2016
ვებგვერდი, 12/09/2016
190040000.22.033.016896
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №219

2016 წლის 9 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი1871) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული:

1. დანართ №2-ში:

ა) ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

„804

4444

ა(ა)იპ - „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება“

806

4446

ა(ა)იპ – „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება““;

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველი – 0956 – ა(ა)იპ „რიჯინ-საქართველოს“ შემდეგ დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველი:

„345

0957

ა(ა)იპ - „სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა““;

გ)  ბიუჯეტის განმკარგველი – 4996 – ა(ა)იპ „სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაოს“ შემდეგ დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შედეგი განმკარგველები:

„1357

4997

ა(ა)იპ - „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

1358

4998

ა(ა)იპ - „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი“

1359

4999

ა(ა)იპ -„ქალაქ ახალციხის ტბა““.

 2. დანართ №3-ში სახაზინო კოდის - 7333 – სსიპ -„ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის“ შემდეგ დამატებულ იქნეს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი: 

       

„ააიპ - „სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური“

7334“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.