„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 203
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 26/08/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/08/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016888
203
26/08/2016
ვებგვერდი, 30/08/2016
190040000.22.033.016888
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №203

2016 წლის 26 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებით (ვებგვერდი, 17.07.2012 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190040000.22.033.016392) დამტკიცებულ „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)”-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. „კარი IV“-ის „ჯგუფი 16“-ის 1605 სასაქონლო პოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

        

1605

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები:

 

1605 10 000 00

კიბორჩხალები

 

კრევეტები და ხერხისებრი კრევეტები:

 

1605 21 000 00

— — ჰერმეტულ საფუთავებში

1605 29

– – დანარჩენი:

 

1605 29 100 00

— — — პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2 კგ-ისა

1605 29 900 00

— — — დანარჩენი

1605 30

ასთაკვები:

 

1605 30 100 00

— — ასთაკვების ხორცი, თბურად დამუშავებული, ასთაკვების ზეთისა ან პაშტეტის, პასტის, წვნიანებისა ან საწებლების დასამზადებლად

1605 30 900 00

— — დანარჩენი

1605 40 000 00

კიბოსებრნი დანარჩენი

 

მოლუსკები:

 

1605 51 000 00

— — ხამანწკები

1605 52 000 00

— — სავარცხელა, სამეფო სავარცხელას ჩათვლით Pecten, Chlamys ან Placopecten გვარების

1605 53

– – მიდიები (Mytilus spp., Perna spp.):

 

1605 53 100 00

— — — ჰერმეტულ საფუთავებში

1605 53 900 00

— — — დანარჩენი

1605 54 000 00

— — კალმარები და მელანთევზები

1605 55 000 00

— — რვაფეხები

1605 56 000 00

 — — ორსადგულიანები

1605 57 000 00

— — ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი

1605 58 000 00

— — ზღვის ლოკოკინები

1605 59 000 00

— — დანარჩენი

 

წყლის სხვა უხერხემლოები:

 

1605 61 000 00

— — გოლოთურიები

1605 62 000 00

— — ზღვის ზღარბები

1605 63 000 00

— — მედუზები

1605 69 000 00

— — დანარჩენი

  

 

2. „კარი XXII“-ის „ჯგუფი 99“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

ჯგუფი 99

საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის

შენიშვნა:

1. ამ ჯგუფში საქონელი ჩაირთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისთვის.

2. 9905 00 000 01 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება იმპორტისა და ექსპორტის  გადასახდელებისაგან გათავისუფლებული საქონელი.

3. 9905 00 000 02 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება საქონელი, რომელიც არ იბეგრება იმპორტის გადასახადით, აქციზითა და ექსპორტის გადასახდელებით და არ ექვემდებარება არასატარიფო ღონისძიებებს.

4. ამ ჯგუფში არ ჩაირთვება 87-ე ჯგუფის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები.

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

დამატებითი ზომის ერთეული

9905

საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის

 

9905 00 000 01

უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური სარგებლობისათვის ან/და ამ წარმომადგენლობათა დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის შემოტანილი ან გატანილი საქონელი; არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით (სამსახურებრივი მივლინებით ან შრომითი ხელშეკრულებით) შემოსვლისას შემოტანილი, პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი; უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის მიერ შემოტანილი 15 000 ლარის ღირებულების საქონელი; საზღვარგარეთ საქართველოსიპლომატიური წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირის მიერ შემოტანილი პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი; საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლელი ფიზიკური პირის საქონელი

9905 00 000 02

— ფიზიკური პირის  პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი

  “.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური