„საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის N127/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის N127/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 105/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 31/08/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/09/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 08/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 430210000.22.022.017178
105/ნ
31/08/2016
ვებგვერდი, 01/09/2016
430210000.22.022.017178
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის N127/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №105/ნ

2016 წლის 31 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის N127/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:


მუხლი 1
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის  №127/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 110725032, 28/07/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 430210000.22.022.016164) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის“:

1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

,,3. ამ წესით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ საგანმანათლებლო, უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს, ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებსა და  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებს.“.

2. მე-3 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,თ“ ქვეპუნქტი:

,,თ) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამის მოდულების  ჩამონათვალი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგანი/საგნობრივი ჯგუფის  მითითებით).“.

ბ) მე-2 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,დ) საგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირების პერიოდში არსებული საგანმანათლებლო დოკუმენტებისა და მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატის ფორმების  დასკანერებული ნიმუშები მათი მოქმედების ვადის მითითებით;“.

 

3. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის:

ა.ა) ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ) ჩარიცხვის ფორმა, სწავლების საფასური, სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობა; ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და საგნის გამოცდის შემთხვევაში – სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მინიჭებული საიდენტიფიკაციო ნომერი, საკონკურსო ქულა/ქულა;

ა.ბ) ,,გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,გ1“ და ,,გ2“ ქვეპუნქტები:

,,გ1) საგნის გამოცდა, რომლის ჩაბარებითაც მოხდა პირის ჩარიცხვა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამის მოდულები (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგანი/საგნობრივი ჯგუფის  მითითებით), რომელზეც ჩაირიცხა პირი ჩაბარებული საგნის გამოცდის შესაბამისად, ჩარიცხვის ბრძანება და თარიღი, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირის ამორიცხვის შესახებ ინფორმაცია;

2) მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირის სტატუსის შეჩერება/შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია;“;

 

ა.გ) ,,დ“ და ,,ე“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,დ) საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის დამთავრების საფუძველზეც პირი ჩაირიცხა შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, დამთავრების წელი, ატესტატის/პროფესიული დიპლომის/დიპლომის ნომერი და ატესტატის/პროფესიული დიპლომის/დიპლომის გაცემის თარიღი;

ე) მოსწავლის/პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტის/მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირის მისამართი (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით).“;

 

ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ რეესტრში შეიტანება მინიჭებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის/მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატის ნომერი და გაცემის თარიღი.“.

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიალექსანდრე ჯეჯელავა