კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

  • Word
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 982
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/10/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.050.05.001.000.268
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
982
17/10/1997
პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
010.320.050.05.001.000.268
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

კონსოლიდირებული ვერსია (10/05/2002 - 13/02/2004)

საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1

ეს კანონი ადგენს საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენის, აღკვეთისა და კორუფციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირთა პასუხისმგებლობის ძირითად პრინციპებსა და სამართლებრივი რეგლამენტაციის საფუძვლებს.

    მუხლი 2

ამ კანონის მიზნებისათვის, „თანამდებობის პირში“ იგულისხმებიან შემდეგი პირები: საქართველოს პრეზიდენტი; საქართველოს პარლამენტის წევრი; აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები; აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები; საქართველოს მინისტრი და მისი მოადგილე;  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის უფროსი და მისი მოადგილე; საქართველოს სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს სახელმწიფო ინსპექციის უფროსი და მათი მოადგილეები; საქართველოს სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი, აგრეთვე მასთან გათანაბრებული პირი; საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი, აგრეთვე მასთან გათანაბრებული პირი; საქართველოს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელი.

  საქართველოს შინაგან საქმეთა, უშიშროებისა და თავდაცვის სამინისტროების დეპარტამენტების, ბიუროების, მთავარი სამმართველოებისა და სამმართველოების უფროსები და მათი მოადგილეები, აგრეთვე მათთან გათანაბრებული პირები; საქართველოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი  რეგიონალური საბაჟოს, საბაჟო სამმართველოს, საბაჟოს ხელმძღვანელები; საქართველოს   ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი .აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების, რაიონის, ქალაქის, ქალაქის რაიონის ადგილობრივი საგადასახადო ინსპექციების ხელმძღვანელები; საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის უფროსი და მისი მოადგილე; ცენტრალური გამწვევი კომისიის თავმჯდომარე

რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის სამხედრო კომისრები; საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე, მოადგილე პრეზიდიუმის წევრი, დეპარტამენტის, რეგიონალური და ქალაქის ბიუროს ხელმძღვანელები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების კონტროლის პალატების ხელმძღვანელები;

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და საბჭოს წევრი; საქართველოს პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს წევრი; საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი; საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის, სარკინიგზო ტრანსპორტის, საზღვაო ტრანსპორტისა და სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციების თავმჯდომარეები;

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი; საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული და მისი მოადგილე; რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი),  ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელმძღვანელები; რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელები და მათი პირველი მოადგილეები; მოსამართლე; საქართველოს გენერალური პროკურორი და მისი მოადგილე; საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამმართველოს, სამსახურის ხელმძღვანელები და მათთან გათანაბრებული პირები, რეგიონული ტრანსპორტის პროკურორი, რეგიონული სამხედრო პროკურორი, სასჯელთა აღსრულებისას კანონების დაცვაზე ზედამხედველობის პროკურორი, საოლქო, რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის პროკურორები; საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირი მითითების საფუძველზე არჩეული, დანიშნული ან დამტკიცებული სხვა პირი.

საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1733-სსმI, №7, 31.12.1998წ., მუხ.56

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

საქართველოს 1999 წლის 30 აპრილის კანონი №1934-სსმI, №15(22), 14.05.1999წ., მუხ.63

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №1987-სსმI, №21(28),14.06.99 მუხ.103

საქართველოს 2001 წლის 20 ივლისის კანონი №1014-სსმ №24, 01.08.2001წ., მუხ.94

 

      მუხლი 3

1. „კორუფცია საჯარო სამსახურში“ არის თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობის გამოყენება კანონით აკრძალული ქონებრივი ან სხვა სიკეთის მიღების მიზნით, აგრეთვე მისთვის ამ სიკეთის გადაცემა ან მის მიღებასა და დაკანონებაში ხელის შეწყობა.

2. „კორუფციული სამართალდარღვევა“ არის ქმედობა, რომელიც შეიცავს კორუფციის ნიშნებს და რომლისთვისაც კანონით გათვალისწინებულია დისციპლინური, ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგე-ბლობა.

3. „ინტერესთა შეუთავსებლობა საჯარო სამსახურში“ არის თანამდებობის პირის ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესების დაპირისპირება სახელმწიფო სამსახურის ინტერესებთან.

    მუხლი 4

ამ კანონის მიზნებისათვის:

ა) „ოჯახის წევრში“ იგულისხმება პირის მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე მასთან მუდმივად მცხოვრები პირი;

ბ) „ახლო ნათესავში“ იგულისხმება პირის ოჯახის წევრი, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი შტოს ნათესავი, გერი, და და ძმა, აგრეთვე მშობლის და შვილის გერები.

    მუხლი 5

ამ კანონის მიზნებისათვის:

ა) „საჩუქარი“ არის უსასყიდლოდ ან შეღავათიანი პირობებით გადაცემული ნებისმიერი ქონება ან ქონებრივი ვალდებულებისაგან განთავისუფლება, აგრეთვე იმ პირის მიერ აშკარად შეღავათიანი პირობებით გაწეული მომსახურება, რომელიც ასეთი მომსახურებისათვის, ჩვეულებრივ, იღებს გასამრჯელოს;

ბ) სახელმწიფოს ან საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გადაცემული გრანტი, სტიპენდია, ჯილდო ან პრემია საჩუქრად არ ჩაითვლება.

3. თანამდებობის პირისათვის ახლო ნათესავის მიერ გადაცემული საჩუქარი, აგრეთვე სხვა პირის მიერ საჩუქრად გადაცემული ნაბეჭდი გამოცემები, გარდა ისტორიული ან ბიბლიოგრაფიული ღირებულების მქონე გამოცემებისა, ამ კანონის მიხედვით, შეზღუდვას არ ექვემდებარება.

    მუხლი 6

1. ამ კანონის მიზნებისათვის, „საწარმოს კონტროლში“ იგულისხმება პირის (ორგანოს) უფლებამოსილება კონკრეტული საწარმოს (მეწარმის) მიმართ, რომ მან პირადად ან თავისი სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირის მეშვეობით შეამოწმოს საწარმოს (მეწარმის) საქმიანობა, ან დაუწესოს სამეწარმეო საქმიანობაში რაიმე შეზღუდვა ან შეღავათი, ანდა გასცეს ლიცენზია, სერტიფიკატი ან სხვაგვარი ნებართვა მის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებით.

2. ამ კანონის მიზნებისათვის, „თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ პირში (საჯარო მოხელეში)“ იგულისხმება ის პირი (საჯარო მოხელე), რომლის მიერ გამოცემულ აქტთან ან შესრულებულ მოქმედებასთან დაკავშირებითაც თანამდებობის პირი უფლებამოსილია გასცეს წერილობითი მითითებები გამოცემულ აქტში ან შესრულებულ მოქმედებაში ნაკლოვანების აღმოფხვრის შესახებ, შეაჩეროს აქტის აღსრულება ან მოქმედების შესრულება, გააუქმოს აქტი.

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

თავი II

მოქმედების შეზღუდვა

    მუხლი 7

თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს საჯაროსამსახურებრივი უფლებამოსილება ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობა გამოიყენოს საჯარო სამსახურის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ან იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რომელიც არ განეკუთვნება მის საჯაროსამსახურებრივ უფლებამოსილებას.

    მუხლი 8

თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს გაამჟღავნოს ან არასამსახურებრივი მიზნებისათვის გამოიყენოს სამსახურებრივი საიდუმლოების შემცველი ან სხვაგვარი კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომლის საჯაროობაც შეზღუდულია მოქმედი კანონმდებლობით და რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა საჯაროსამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებასთან დაკავშირებით.

    მუხლი 9

1. თანამდებობის პირს, რომელიც საჯარო სამსახურის გამო ვალდებულია უფასოდ გასწიოს მომსახურება ან მიიღოს გადაწყვეტილება, უფლება არა აქვს ამისათვის მიიღოს ან მოითხოვოს ანაზღაურება ქონებრივი ან სხვა სიკეთის სახით.

2. თანამდებობის პირს, რომელიც საჯარო სამსახურის გამო ვალდებულია ოფიციალური წესით დადგენილი ოდენობის საფასურად გასწიოს მომსახურება ან მიიღოს გადაწყვეტილება, უფლება არა აქვს ამისათვის მიიღოს ან მოითხოვოს უფრო დიდი ოდენობის ანაზღაურება.

3. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს მიიღოს რაიმე ანაზღაურება სახაზინო დაწესებულების მიერ შექმნილი ან მოპოვებული ინფორმაციის, ან ამ ინფორმაციის საფუძველზე მომზადებული ნაშრომის, მოხსენების ან სხვა მასალის გამოქვეყნებისათვის.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია საჯაროა და მისი მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

    მუხლი 10

1. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ქონებრივი გარიგება დადოს იმ სახაზინო დაწესებულებასთან, რომელშიც მას უკავია თანამდებობა.

2. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს თავის ახლო ნათესავთან ან მის წარმომადგენელთან დადოს ქონებრივი გარიგება, როგორც საჯარო მოხელემ.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით დადებული გარიგება ბათილია.

    მუხლი 11

1. თანამდებობის პირი, რომლის მოვალეობაა კოლეგიური ორგანოს შემადგენლობაში იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომლის მიმართაც მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესი აქვს, ვალდებულია ამის თაობაზე აცნობოს ამ ორგანოს სხვა წევრებს ან თავის უშუალო ხელმძღვანელს, ამასთან, უარი განაცხადოს გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობაზე.

2. თანამდებობის პირი, რომლის მოვალეობაა იმ გადაწყვეტილების ერთპიროვნულად მიღება, რომლის მიმართაც მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესი აქვს, ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ და ამის თაობაზე წერილობით აცნობოს თავის უშუალო ხელმძღვანელს (ხელმძღვანელ ორგანოს), რომელიც ან თვითონ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ან სხვა თანამდებობის პირს აკისრებს ამ მოვალეობას.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თანამდებობის პირს გადაწყვეტილებაზე ხელის მოწერა შეუძლია მხოლოდ თავისი უშუალო ხელმძღვანელის (ხელმძღვანელი ორგანოს) წერილობითი ნებართვის საფუძველზე, რის შესახებაც გადაწყვეტილებაში უნდა მიეთითოს.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება საქართველოს პრეზიდენტზე, საქართველოს პარლამენტის წევრზე, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელებსა და მათ მოადგილეებზე.

    მუხლი 12

1. თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება აქვს მიიღოს საჩუქარი, თუ ერთი წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების საერთო ღირებულება არ აღემატება საარსებო მინიმუმის ოცმაგ ოდენობას.

2. თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს მიიღოს საჩუქარი სხვა ქვეყნის ან საერთაშორისო ორგანიზაციის ორგანოსაგან ან დაწესებულებისაგან ან მათი წარმომადგენლობებისაგან, გარდა სიმბოლური ნიშნისა ან სუვენირისა საოქმო ან სხვა ოფიციალური ღონისძიების ჩატარების დროს. ამ შემთხვევაში ერთი წყაროდან მიღებული საჩუქრის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმის ხუთმაგ ოდენობას.

3. თანამდებობის პირს, მის ახლო ნათესავს უფლება არა აქვს:

ა) მიიღოს საჩუქარი, გადაცემული ამ თანამდებობის პირის სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო;

ბ) მიიღოს საჩუქარი იმ პირისაგან, რომელთან დაკავშირებული საკითხიც ამ თანამდებობის პირმა განიხილა, იხილავს ან წინასწარ ცნობილია, რომ უნდა განიხილოს საჯაროსამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების გამო;

გ) მიიღოს საჩუქარი ამ თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირისაგან, თუ იგი მიღებული არ არის ისეთ განსაკუთრებულ მოვლენასთან დაკავშირებით, როდესაც საჩუქრის გადაცემა მიღებულია საზოგადოებაში. ამ შემთხვევაში თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირისაგან მიღებული საჩუქრის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმის ოდენობის ნახევარს.

4. თანამდებობის პირი, მისი ახლო ნათესავი ვალდებულია, საჩუქარი, რომლის მიღების უფლებაც მას კანონით აკრძალული აქვს, ამ საჩუქრის მისთვის უშუალოდ გადაცემის მომენტიდან ან იმ მომენტიდან, როდესაც მან შეიტყო მისთვის საჩუქრის გადაცემის შესახებ, 72 საათის განმავლობაში დაუბრუნოს იმ პირს, რომლისგანაც მიიღო იგი, ან გადასცეს სახელმწიფო ხაზინას ან სახაზინო დაწესებულებას.

5. თუ საჩუქრის ღირებულების დასადგენად საჭიროა სპეციალური შეფასება, იანგარიშება მისი მიახლოებითი (ათპროცენტიანი ცდომილების ფარგლებში) საბაზრო ღირებულება.

საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

თავი III

თანამდებობრივი შეუთავსებლობა

    მუხლი 13

1. თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხებს აწესრიგებს საქართველოს კონსტიტუცია, ორგანული კანონი, ეს კანონი და სხვა ნორმატიული აქტები.

2 . თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ასრულებდეს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს, გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობისა, ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე სხვა სახაზინო დაწესებულებაში ან სახაზინო საწარმოში, ან ასრულებდეს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა სხვა ქვეყნის ორგანოში ან დაწესებულებაში.

3 . თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს ეკავოს რაიმე თანამდებობა ან ასრულებდეს რაიმე სამუშაოს საქართველოში რეგისტრირებულ იმ საწარმოში, რომლის სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლიც ამ თანამდებობის პირის ან მისი სამსახურის უფლებამოსილებას განეკუთვნება.

4 . თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე საწარმოში.

5 . თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს ფლობდეს აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს იმ საწარმოში, რომლის საქმიანობის კონტროლიც ამ თანამდებობის პირის ან მისი სამსახურის უფლებამოსილებას განეკუთვნება.

6 . თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს იყოს რომელიმე ფიზიკური ან იურიდიული პირის წარმომადგენელი ან რწმუნებული, ან განახორციელოს წარმომადგენლობა ან დაცვა სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებში რომელიმე სახაზინო დაწესებულების წინაშე ან წინააღმდეგ, იმ შემთხვევის გარდა, როცა იგი არის ამ ფიზიკური პირის მეურვე ან მზრუნველი.

7 . თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ თანამდებობაზე საჯარო მოხელედ არ შეიძლება დაინიშნოს ამ პირის ახლო ნათესავი, კონკურსის წესით დანიშვნის გარდა. აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების სისტემების დაწესებულებებში მომსახურე პირებზე.

8 . თანამდებობის პირი, მისი ოჯახის წევრი ვალდებულია ამ თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის დაკავებიდან 10 დღის ვადაში, თუ კონსტიტუციით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, გადადგეს შეუთავსებელი თანამდებობიდან, შეწყვიტოს შეუთავსებელი საქმიანობა.

9 . თანამდებობის პირი თავისი და თავისი ოჯახის წევრის შეუთავსებლობის აღმოფხვრის დამადასტურებელ საბუთებს წარუდგენს იმ ზემდგომ თანამდებობის პირს (ორგანოს), რომლის უშუალო დაქვემდებარებაშიც იგი იმყოფება, აგრეთვე კადრების შესაბამის სამსახურს.

10 . თანამდებობის პირი, თუ ის ან მისი ოჯახის წევრი დაარღვევს ამ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობრივი შეუთავსებლობის მოთხოვნებს, დაუყოვნებლივ, თუ კონსტიტუციით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, უნდა განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან.

საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

თავი IV

ეკონომიკური ინტერესების განცხადება და გამოქვეყნება

    მუხლი 14

1. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობის დაკავებიდან ერთი თვის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია.

2. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობაზე ყოფნის განმავლობაში ყოველი წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილამდე; შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები.

3. ‘ საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული მოსამართლეობის კანდიდატი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ვალდებულია მოსამართლეობის კანდიდატად რეგისტრაციიდან 1 კვირის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია

;4. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობის დატოვებიდან ერთი თვის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თანამდებობის პირი თავისუფლდება დეკლარაციების შევსებისა და წარდგენის ვალდებულებისაგან, თუ მან თანამდებობა დატოვა ისეთ თანამდებობაზე არჩევის, დანიშვნის ან დამტკიცების გამო, რომელზე მყოფი პირისთვისაც, ამ კანონის შესაბამისად, დეკლარაციების შევსება სავალდებულოა.

6. დეკლარაციები წარედგინება თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს.

7. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები შეივსება ამ კანონის დანართებით გათვალისწინებული ფორმების მიხედვით.

8. თუ ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ერთი და იმავე თანამდებობის პირის მიმართ 2 თვის განმავლობაში ერთდროულად წარმოიშვა დეკლარაციების შევსებისა და წარდგენის ორი ან მეტი საფუძველი, თანამდებობის პირი ვალდებულია დეკლარაციები შეავსოს და წარადგინოს ამ მუხლის შესაბამისად პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ მხოლოდ იმ ერთ საფუძველზე, რომელიც უფრო ადრე წარმოიშვა. თუ თანამდებობის პირმა დაიკავა ის თანამდებობა, რომელზე მყოფი პირისთვისაც ამ კანონით გათვალისწინებული დეკლარაციების შევსება და წარდგენა სავალდებულოა, ან მოსამართლეობის კანდიდატმა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია გაიარა ამ მუხლის მე-2 ან მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პერიოდის დაწყებამდე 2 თვის განმავლობაში, იგი ვალდებულია ამ მუხლის შესაბამისად მე-2 ან მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ პერიოდში დამატებით შეავსოს და წარადგინოს მხოლოდ საფინანსო დეკლარაცია

საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1733-სსმI, №7, 31.12.1998წ., მუხ.56

    მუხლი 15

1. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს ამომწურავ ინფორმაციას:

ა) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული იმ უძრავი და მოძრავი ნივთების ჩამონათვალს, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის ორმოცდაათმაგ ოდენობას, ნივთის სახეობის, მესაკუთრის, საბაზრო ღირებულების და უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობის მითითებით;

ბ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შესახებ, ფასიანი ქაღალდის სახეობის, მესაკუთრის, ნომინალის და რაოდენობის მითითებით;

გ) საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში არსებული შენატანის ან/და ანგარიშის შესახებ, რომლის განკარგვის უფლება აქვს მას და მისი ოჯახის წევრს, დაწესებულების რეკვიზიტების, შენატანის ან/და ანგარიშის სახეობის და განმკარგავი პირის, შენატანზე ან/და ანგარიშზე რიცხული თანხის მითითებით;

დ) მის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული იმ ნაღდი ფულადი თანხის შესახებ, რომლის ოდენობა აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხის გარდა, თანხის მესაკუთრის და ოდენობის მითითებით;

ე) საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის საწარმოს საქმიანობაში მისი და მისი ოჯახის წევრის მონაწილეობის შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირის და მონაწილეობის ფორმის, საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდების და იურიდიული მისამართის, საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანოს და რეგისტრაციის თარიღის მითითებით;

ვ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოს შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა, სამუშაოს შემსრულებელი პირის, დაკავებული თანამდებობის ან სამუშაოს შინაარსის და იმ სამსახურის მითითებით, რომელშიც პირს უკავია თანამდებობა ან ასრულებს სამუშაოს;

ზ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ დადებულ ნებისმიერ მოქმედ ხელშეკრულებაზე, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „ა“-„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხელშეკრულებების გარდა, ხელშეკრულების სახეობის, ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის (მისი და მისი ოჯახის წევრის) ხელშეკრულების საგნის და მისი ღირებულების, ხელშეკრულების დადების თარიღის და მოქმედების ვადის, აგრეთვე იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

თ) მისი და მისი ოჯახის წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ (გვარი და სახელი, დაბადების ადგილი, წელი, თვე და რიცხვი, ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი).

ი) დეკლარაციის შევსების თარიღის შესახებ.

2. ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში შეიტანება მისი შევსების დღისათვის არსებული მონაცემები.

საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

    მუხლი 16

1. თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს ამომწურავ ინფორმაციას:

ა) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შეძენილი ან/და გასხვისებული იმ უძრავი ან/და მოძრავი ნივთის შესახებ, რომლის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ნივთის სახეობის, შეძენის ან/და გასხვისების ფორმის და ფასის (საფასურის), უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობის და იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

ბ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შეძენილი ან/და გასხვისებული ფასიანი ქაღალდის შესახებ, ფასიანი ქაღალდის სახეობის, ნომინალის და რაოდენობის, შეძენის ან/და გასხვისების ფორმის და ფასის (საფასურის), აგრეთვე იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

გ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში გახსნილი ან/და არსებული შენატანის ან/და ანგარიშის შესახებ, დაწესებულების რეკვიზიტების, შენატანის ან/და ანგარიშის სახეობის და განმკარგავი პირის, შენატანზე ან/და ანგარიშზე რიცხული თანხის, შენატანის ან/და ანგარიშის გახსნის ან/და დახურვის თარიღის, აგრეთვე შენატანიდან ან/და ანგარიშიდან მიღებული შემოსავლის მითითებით;

დ) საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის საწარმოს საქმიანობაში მისი და მისი ოჯახის წევრის მონაწილეობის შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირის, მონაწილეობის ფორმის და დროის მონაკვეთის, საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდების და იურიდიული მისამართის, საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანოს და საწარმოს საქმიანობით მიღებული შემოსავლის მითითებით;

ე) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოს შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა, სამუშაოს შემსრულებელი პირის, დაკავებული თანამდებობის ან სამუშაოს შინაარსის, სამუშაოს შესრულების დროის მონაკვეთის და სამუშაოდან მიღებული შემოსავლის, აგრეთვე იმ სამსახურის მითითებით, რომელშიც პირს უკავია (ეკავა) თანამდებობა ან ასრულებს (ასრულებდა) სამუშაოს;

ვ) საქართველოში თუ უცხო ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ მიღებულ ნებისმიერ საჩუქარზე ან/და მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურებაზე საჩუქრის ან/და მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურების მიმღებისა და გადამცემის (წყაროს), მიმღებსა და გადამცემს (წყაროს) შორის კავშირის, საჩუქრის ან/და მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურების სახეობისა და საბაზრო ღირებულების (ოდენობის) მითითებით;

ზ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ დადებულ ან/და სხვა, მოქმედ ხელშეკრულებაზე, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „ა“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხელშეკრულებების გარდა, ხელშეკრულების სახეობის, ხელშეკრულებაში მონაწილე პირის (მისი და მისი ოჯახის წევრის) ხელშეკრულების საგნის და მისი ღირებულების, ხელშეკრულების დადების ან/და შეწყვეტის თარიღის და მოქმედების ვადის, ხელშეკრულებით მიღებული მატერიალური შედეგის და იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

თ) სხვა ნებისმიერ შემოსავალზე ან/და გასავალზე, რომლის ოდენობა (ღირებულება) აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „ა“–„ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემოსავლების ან/და გასავლების გარდა, შესაბამისი შემოსავლის ან/და გასავლის ფორმისა და ოდენობის (ღირებულების), აგრეთვე იმ პირის მითითებით, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი ან/და გასავალი;

ი) მისი და მისი   ოჯახის წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ (გვარი და სახელი, დაბადების ადგილი, წელი, თვე და რიცხვი, ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი).

კ) დეკლარაციის შევსების თარიღის შესახებ.

2. საფინანსო დეკლარაციაში შეიტანება მისი შევსების თვის პირველ რიცხვამდე ერთი კალენდარული წლის მონაცემები.

საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

    მუხლი 17

1. თუ დეკლარაციაში შესატანი ქონების ღირებულების დასადგენად საჭიროა სპეციალური შეფასება, დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს მისი მიახლოებითი (ათპროცენტიანი ცდომილების ფარგლებში) საბაზრო ღირებულება.

2. თუ დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაცია განეკუთვნება სახელმწიფო ან სამსახურებრივ საიდუმლოებას ან წარმოადგენს სხვაგვარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლის საჯაროობაც შეზღუდულია მოქმედი კანონმდებლობით, ეს ინფორმაცია აისახება მხოლოდ დეკლარაციის სპეციალურ (საიდუმლო) გრაფაში, შესაბამისი წყაროდან მიღებული ქონების სახეობის (შინაარსის), ქონებასთან თანამდებობის პირისა და მისი ოჯახის წევრების კავშირის, ქონების საბაზრო ღირებულების ან/და ოდენობის  მითითებით.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დეკლარაციის შემვსებმა დეკლარაციას უნდა დაურთოს წერილობითი მითითება იმ სამართლებრივ აქტზე, რომლის საფუძველზეც დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაცია განეკუთვნება სახელმწიფო ან სამსახურებრივ საიდუმლოებას ან წარმოადგენს სხვაგვარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლის საჯაროობაც შეზღუდულია.

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

    მუხლი 18

1. დეკლარაციის მიღების, შესაბამისი თანამდებობის პირის ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საჯაროობის და დეკლარაციების დროულად ჩაბარებაზე კონტროლის უზრუნველყოფის, აგრეთვე მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელების მიზნით საქართველოს კონტროლის პალატასთან იქმნება თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო (შემდგომში – ბიურო), რომელიც უზრუნველყოფს:

ა) თანამდებობის პირის მიერ დეკლარაციის ტექნიკურად სწორად შევსების შესახებ ინსტრუქციის შედგენას;

ბ) თანამდებობის პირის მიერ დეკლარაციის ფორმის დაუბრკოლებლად მიღებას;

გ) შევსებული დეკლარაციის მიღებასა და შენახვას;

დ) დეკლარაციის შინაარსის საჯაროობას;

ე) ამ კანონის მე-2 მუხლში მოცემული ჩამონათვალის საფუძველზე იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის შედგენას და საქართველოს პრეზიდენტისათვის დასამტკიცებლად წარდგენას, რომელთათვისაც დეკლარაციების შევსება სავალდებულოა, აგრეთვე რეესტრში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების მომზადებას და საქართველოს პრეზიდენტისათვის დასამტკიცებლად წარდგენას;

ვ) კანონმდებლობით მისთვის დაკისრებული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

2. ბიუროს ხელმძღვანელობს ბიუროს თავმჯდომარე, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, 4 წლის ვადით ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი.

3. ბიუროს თავმჯდომარეს თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი.

4. ბიუროს ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და მუშაობის წესს განსაზღვრავს მისი დებულება, რომელსაც ბიუროს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.

    მუხლი 19

1. ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს, მიიღოს დეკლარაციის ასლი და გაეცნოს მას, გარდა დეკლარაციის საიდუმლო გრაფისა. ამ კანონის     მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე შევსებული და წარდგენილი დეკლარაციის ასლის მოთხოვნის, მიღებისა და გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს იუსტიციის საბჭოს.

2. არ შეიძლება დაწესდეს ან შეიქმნას რაიმე დაბრკოლება დეკლარაციის ასლის მისაღებად.

3. დეკლარაციის და დეკლარაციასთან დაკავშირებით კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ბიუროში თანამდებობის პირის მიერ წარდგენილი სხვა მასალების ასლის მისაღებად ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურების მიზნით გადაიხდევინება დეკლარაციებისა და თანდართული მასალების ასლების გადაღების მოსაკრებელი. მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება ასლების გადაღების ხარჯების 100%-ის ოდენობით, რომელსაც ადგენს ბიურო.

საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1733-სსმI, №7, 31.12.1998წ., მუხ.56

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

თავი V

პასუხისმგებლობა კორუფციული სამართალდარღვევისათვის

    მუხლი 20

1. ამ კანონის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსების შესაბამისად ქონებრივი მდგომარეობის ან საფინანსო დეკლარაციის ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარუდგენლობისათვის თანამდებობის პირისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრული პასუხისმგებლობის დაკისრება მას არ ათავისუფლებს დეკლარაციების წარდგენის ამ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებისაგან. ასეთ შემთხვევაში თანამდებობის პირი ვალდებულია სასამართლოს გამამტყუნებელი გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის დღიდან 2 კვირის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს შესაბამისი დეკლარაციები

 2. თანამდებობის პირის მიერ ამ კანონის მოთხოვნების ბრალეული დარღვევა, თუ იგი არ წარმოადგენს სისხლის ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, იწვევს დისციპლინურ პასუხისმგებლობას კანონით დადგენილი წესით.

3. თუ კორუფციული სამართალდარღვევის ჩამდენი თანამდებობის პირი, რომლის მიმართაც ასეთი ქმედობისათვის გამოყენებულ იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, გარდა თანამდებობიდან განთავისუფლებისა, წლის განმავლობაში ჩაიდენს ახალ კორუფციულ ქმედობას, იგი ექვემდებარება სამსახურიდან სავალდებულო განთავისუფლებას.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება საქართველოს პრეზიდენტზე, საქართველოს პარლამენტის წევრზე, საქართველოს მთავრობის წევრზე, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელებსა და მათ მოადგილეებზე, რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელმძღვანელებზე.

საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1733-სსმI, №7, 31.12.1998წ., მუხ.56

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

თავი VI

გარდამავალი დებულებანი

    მუხლი 21

1. ეთხოვოს საქართველოს პრეზიდენტს, 1997 წლის საშემოდგომო სესიის დამთავრებამდე საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარის კანდიდატურა.

2. დაევალოს საქართველოს კონტროლის პალატას, 1998 წლის 30 მარტამდე ჩამოაყალიბოს თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო.

3. დაევალოს თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარეს, 1998 წლის 30 მარტამდე საქართველოს პრეზიდენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბიუროს დებულება.

4. თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარემ დებულების დამტკიცებიდან 30 დღის ვადაში შეადგინოს და საქართველოს პრეზიდენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრი, რომელთათვისაც, ამ კანონის შესაბამისად, ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციების შევსება სავალდებულოა.

5. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ საარსებო მინიმუმის ოდენობის განსაზღვრამდე, ამ კანონის მიზნებისათვის, საარსებო მინიმუმი განისაზღვროს ასი ლარით.

6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს ხარჯები“ ცალკე პუნქტად გამოყოს საქართველოს ბიუჯეტის კანონში.

7. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებულმა პირებმა ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროში წარადგინონ 1998 წლის 15 აგვისტოდან  1 დეკემბრამდე.

8. დაევალოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს, 1998 წლის 1 იანვრამდე გამოყოს შენობა თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს განსათავსებლად.

9.(ამოღებულია).

საქართველოს 1998 წლის 12 ივნისის კანონი №1453-პარლამენტის უწყებანი, №23-24, 30.06.1998წ., გვ.56

საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1733-სსმI, №7, 31.12.1998წ., მუხ.56

თავი VII

დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 22

1. ეს კანონი, IV თავის გარდა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

2. ამ კანონის IV თავი ამოქმედდეს 1998 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 17 ოქტომბერი.

№982–Iს

შეტანილი ცვლილებები :

1.საქართველოს 1998 წლის 12 ივნისის კანონი №1453-პარლამენტის უწყებანი, №23-24, 30.06.1998წ., გვ.56

2.საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

3.საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი №1733-სსმI, №7, 31.12.1998წ., მუხ.56

4.საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

5.საქართველოს 1999 წლის 30 აპრილის კანონი №1934-სსმI, №15(22), 14.05.1999წ., მუხ.63

 6.საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №1987-სსმI, №21(28),14.06.99 მუხ.103

7.საქართველოს 1999 წლის 9 დეკემბრის კანონი №61-სსმI, №47(54), 09.12.1999წ., მუხ.240

 8.საქართველოს 2001 წლის 20 ივლისის კანონი №1014-სსმ №24, 01.08.2001წ., მუხ.94

9.საქართველოს 2002 წლის 10 მაისის კანონი №1399-სსმI, №10, 13.05.2002წ., მუხ.44

 


 

ფურცელი 1.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის შევსებულია ––– (რიცხვი) –––– (თვე)

 

პირადი მონაცემები

 

 

სახელი, გვარი: _____________________________________________________________________________________________     

პირადობის მოწმობის ნომერი:_________________________________________________________________________________ 

 სამსახური, დაკავებული თანამდებობა: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________________________________________________     

სამსახურის მისამართი, ტელეფონი: ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

მუდმივად საცხოვრებელი ადგილი, ტელეფონი: ________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი: ___________________________________     ხელმოწერა: ________________________________

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

ფურცელი2. .

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია ________ წლისათვის

 

 

 

 

თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე თქვენთან მუდმივად მცხოვრები სხვა პირი) მონაცემები

გვარი

 

 

სახელი

დაბადების ადგილი

 

 

დაბადების წელი

დაბადების თვე

დაბადების რიცხვი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  სახელი, გვარი:    _____________________________________    ხელმოწერა: ________________________________________

                                 საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

ფურცელი 3.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო  დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში შეძენილი ან/და გასხვისებული უძრავი და მოძრავი ნივთები, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის  თხუთმეტმაგ ოდენობას

ნივთის შემძენი ან/და გამსხვისებელი

შეძენის ან/და გასხვისების ფორმა

ნივთის სახეობა

შეძენის ან/და გასხვისების ფასი (საფასური)

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა

ორგანო, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 სახელი, გვარი:    ________________________________________  ხელმოწერა: ________________________________________

 

 

 

 

                             ფურცელი 4.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში შეძენილი ან/და გასხვისებული ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდის   შემძენი ან/და გამსხვისებელი

 

 

შეძენის ან/და გასხვისების ფორმა

 

 

შეძენის ან/და გასხვისების ფასი (საფასური)

 

 

ორგანო, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

 

 

 

ფასიანი ქაღალდის სახეობა, ნომინალი და რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: __________________________

 

                                          

 

 

 

 

                                                ფურცელი 5.

 

                                                    თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში საანგარიშო წლის განმავლობაში არსებული ან/და გახსნილი შენატანი ან/და ანგარიში, რომლის განკარგვის უფლება გაქვთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს

ანგარიშის ან/და შენატანის განმკარგავი პირი

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულების რეკვიზიტები

ანგარიშის ან/და შენატანის სახეობა

ანგარიშზე ან/და შენატანზე რიცხული თანხა

ანგარიშის ან/და შენატანის გახსნის ან/და დახურვის თარიღი

ანგარიშიდან ან/და შენატანიდან მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________________

 

 

 

ფურცელი 6.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა საწარმოს საქმიანობაში

საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირი

საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდება

მონაწილეობის ფორმა  (ინდივიდუალური მეწარმე, პარტნიორი (აქციონერი), კონსულტანტი, სამეთვალყურეო, სარევიზიო საბჭოს წევრი, დირექტორი, პროკურისტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ან სხვა)

საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანო და რეგისტრაციის თარიღი

საწარმოს იურიდიული მისამართი

მონაწილეობის დროის მონაკვეთი

საწარმოს საქმიანობით მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

            სახელი, გვარი:_________________________________    ხელმოწერა: ____________________________________

 

   

 

 

ფურცელი 7.

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაო, რომელსაც ასრულებთ ან საანგარიშო წლის განმავლობაში ასრულებდით თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრი,საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა

სამუშაოს შემსრულებელი პირი

 

 

სამსახური, რომელშიც პირს ეკავა თანამდებობა ან ასრულებდა სამუშაოს

 

 

თანამდებობის დასახელება ან სამუშაოს შინაარსი

 

 

სამუშაოს შესრულებით მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:__________________________________

 

ფურცელი 8.

 

                                                  თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული  საჩუქარი,  და მიზნობრივი ხარჯების ანაზგაურება, რომლის ღირებულება აღემატება 500 ლარს

საჩუქრის ან მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურების მიმღები

 

 

საჩუქრის გადამცემი  ან მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურების წყარო, გადამცემის (წყაროს) მიმღებთან კავშირი

 

 

საჩუქრის ან მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურების სახეობა

 

 

საჩუქრის საბაზრო ღირებულება ან მიზნობრივი ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

     სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:_________________________________

 

 

 

საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმი, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

                                             ფურცელი 9.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში დადებული ან/და სხვა მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე ასახული ხელშეკრულებების გარდა

ხელშეკრულების სახეობა და ხელშეკრულებაში მონაწილე პირი (თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი)

 

 

 

ხელშეკრულების საგანი და მისი ღირებულება

 

 

ორგანო, რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

 

 

ხელშეკრულების დადების ან/და შეწყვეტის თარიღი და მოქმედების ვადა

ხელშეკრულებით მიღებული მატერიალური შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:__________________________________

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

 

                                             ფურცელი 10.

 

                                                  თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი ან/და გასავალი, რომლის ოდენობა (ღირებულება) აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე ასახული შემოსავლების ან/და გასავლების გარდა

ვის ჰქონდა შემოსავალი ან/და გასავალი

 

 

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა

 

 

შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა (ღირებულება)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:____________________________________

 

                                             ფურცელი 11.

 

                                                  თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

საიდუმლო გრაფა

ქონების სახეობა (შინაარსი) და ქონებასთან დაკავშირებული პირი (თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი)

 

ქონებასთან თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის კავშირი

ქონების საბაზრო ღირებულება ან/და ოდენობა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:__________________________________

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

ფურცელი 1.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის შევსებულია ––– (რიცხვი) ––– (თვე)

 

პირადი მონაცემები

 

 

 

სახელი, გვარი: _____________________________________________________________________________________________     

პირადობის მოწმობის ნომერი:_________________________________________________________________________________ 

 სამსახური, დაკავებული თანამდებობა: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________________________________________________     

სამსახურის მისამართი, ტელეფონი: ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

მუდმივად საცხოვრებელი ადგილი, ტელეფონი: ________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი: ___________________________________   ხელმოწერა: ________________________________

 

 

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

ფურცელი2 .

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობა დეკლარაცია ________ წლისათვის

 

 

 

 

თქვენი და თქვენი   ოჯახის წევრების (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე თქვენთან მუდმივად მცხოვრები სხვა პირი) მონაცემები

გვარი

 

 

სახელი

დაბადების ადგილი

 

 

დაბადების წელი

დაბადების თვე

დაბადების რიცხვი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  სახელი, გვარი:    ________________________________________________    ხელმოწერა: _________________________________

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

 

ფურცელი 3.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ნივთები, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის ორმოცდაათმაგ ოდენობას

ნივთის სახეობა, უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა

ნივთის მესაკუთრე

(თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში იმყოფება, მიუთითეთ აგრეთვე თანამესაკუთრის სახელი, მამის სახელი, გვარი)

ნივთის საბაზრო ღირებულება

(თუ ნივთი საერთო წილობრივ საკუთრებაში იმყოფება, მიუთითეთ აგრეთვე თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის წილის ოდენობა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 სახელი, გვარი:    ________________________________________________    ხელმოწერა: ______________________________

 

 

                      საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

 

                                                                                                                                                                                                                                             ფურცელი 4-(ამოღებულია)

 საქართველოს 1998 წლის 1 სექტემბრის კანონი №1558-სსმI, №2, 26.10.1998წ., მუხ.3

 

                                      ფურცელი 5.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდი

 

ფასიანი ქაღალდის სახეობა

ფასიანი ქაღალდის მესაკუთრე

ფასიანი ქაღალდის ნომინალი

ფასიანი ქაღალდის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: __________________________

                            

 

                                      ფურცელი6. .

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში არსებული ანგარიში ან/და შენატანი, რომლის განკარგვის უფლება გაქვთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს

 

ანგარიშის ან/და შენატანის განმკარგავი პირი

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულების რეკვიზიტები

ანგარიშის ან/და შენატანის სახეობა

ანგარიშზე ან/და შენატანზე რიცხული თანხა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

 

                                      ფურცელი7 .

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის მე-7 ფურცელზე ასახული თანხების გარდა

 

ფულადი თანხის მესაკუთრე

ფულადი თანხის ოდენობა შესაბამის ვალუტაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _______________________

                       

 

 

                                      ფურცელი 8.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა საწარმოს საქმიანობაში

 

საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირი

საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდება

მონაწილეობის ფორმა (ინდივიდუალური მეწარმე, პარტნიორი (აქციონერი), კონსულტანტი, სამეთვალყურეო. სარევიზიო საბჭოს წევრი, დირექტორი, პროკურისტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ან სხვა)

საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანო

რეგისტრაციის თარიღი

საწარმოს იურიდიული მისამართი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: ______________________________

                            

 

                                      ფურცელი 9.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაო, რომელსაც ასრულებთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრი, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა

 

სამუშაოს შემსრულებელი პირი

სამსახური, რომელშიც პირს უკავია თანამდებობა ან ასრულებს სამუშაოს

თანამდებობის დასახელება ან სამუშაოს შინაარსი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

                                      ფურცელი 10.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ დადებული ნებისმიერი მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე ასახული ხელშეკრულებების გარდა

 

ხელშეკრულების სახეობა და ხელშეკრულებაში მონაწილე პირი (თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი)

 

ხელშეკრულების საგანი და მისი ღირებულება

ორგანო, რომელმაც მოახდინა ხერშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

ხელშეკრულების დადების თარიღი და მოქმედების ვადა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

                                      ფურცელი 11.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

საიდუმლო გრაფა

 

ქონების სახეობა (შინაარსი) და ქონებასთან დაკავშირებული პირი (თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი)

ქონებასთან თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის კავშირი

ქონების საბაზრო ღირებულება ან/და ოდენობა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: __________________________

                            

 

საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის კანონი №1801-სსმI, №3(10), 19.02.1999წ., მუხ.17

 

 

 

87. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4316-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 86. 29/05/2024 - საქართველოს კანონი - 4212-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/06/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 85. 01/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3605-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/11/2023 84. 21/09/2023 - საქართველოს კანონი - 3523-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/10/2023 83. 13/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3132-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/06/2023 82. 16/05/2023 - საქართველოს კანონი - 2890-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 23/05/2023 81. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2566-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/02/2023 80. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2204-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 79. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1320-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/01/2022 78. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1343-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/01/2022 77. 01/04/2021 - საქართველოს კანონი - 448-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 01/04/2021 76. 16/03/2021 - საქართველოს კანონი - 394-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 31/03/2021 75. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6992-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 74. 02/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6732-რს - ვებგვერდი, 16/07/2020 73. 29/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5991-IIს - ვებგვერდი, 10/06/2020 72. 28/06/2019 - საქართველოს კანონი - 4931-IIს - ვებგვერდი, 04/07/2019 71. 08/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4592-რს - ვებგვერდი, 08/05/2019 70. 01/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4527-IIს - ვებგვერდი, 02/05/2019 69. 04/04/2019 - საქართველოს კანონი - 4462-IIს - ვებგვერდი, 11/04/2019 68. 02/04/2019 - საქართველოს კანონი - 4403-IIს - ვებგვერდი, 08/04/2019 67. 27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4245-რს - ვებგვერდი, 29/12/2018 66. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4097-რს - ვებგვერდი, 28/12/2018 65. 06/12/2018 - საქართველოს კანონი - 3889-რს - ვებგვერდი, 14/12/2018 64. 30/11/2018 - საქართველოს კანონი - 3822-Iს - ვებგვერდი, 13/12/2018 63. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3268-რს - ვებგვერდი, 13/08/2018 62. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3287-რს - ვებგვერდი, 09/08/2018 61. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3305-რს - ვებგვერდი, 06/08/2018 60. 29/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2760-IIს - ვებგვერდი, 19/07/2018 59. 04/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2272-IIს - ვებგვერდი, 21/05/2018 58. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2044-IIს - ვებგვერდი, 26/03/2018 57. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1708-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 56. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 758-IIს - ვებგვერდი, 24/05/2017 55. 08/02/2017 - საქართველოს კანონი - 262-IIს - ვებგვერდი, 13/02/2017 54. 22/12/2016 - საქართველოს კანონი - 193-რს - ვებგვერდი, 29/12/2016 53. 21/12/2016 - საქართველოს კანონი - 157-რს - ვებგვერდი, 28/12/2016 52. 27/10/2015 - საქართველოს კანონი - 4358-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2015 51. 08/07/2015 - საქართველოს კანონი - 3932-რს - ვებგვერდი, 15/07/2015 50. 28/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3614-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2015 49. 04/03/2015 - საქართველოს კანონი - 3129-IIს - ვებგვერდი, 23/03/2015 48. 01/08/2014 - საქართველოს კანონი - 2643-რს - ვებგვერდი, 18/08/2014 47. 02/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2361-IIს - ვებგვერდი, 16/05/2014 46. 02/04/2014 - საქართველოს კანონი - 2172-IIს - ვებგვერდი, 14/04/2014 45. 05/02/2014 - საქართველოს კანონი - 1973-IIს - ვებგვერდი, 19/02/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 44. 05/02/2014 - საქართველოს კანონი - 1950-IIს - ვებგვერდი, 17/02/2014 43. 13/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1801-Iს - ვებგვერდი, 28/12/2013 42. 29/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1666-Iს - ვებგვერდი, 16/12/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 41. 20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1593-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013 40. 13/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1526-Iს - ვებგვერდი, 22/11/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 39. 20/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1261-Iს - ვებგვერდი, 08/10/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 38. 29/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6612-რს - ვებგვერდი, 12/07/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 37. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6550-Iს - ვებგვერდი, 29/06/2012 36. 25/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6328-Iს - ვებგვერდი, 12/06/2012 35. 15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6174-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 34. 13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5129-IIს - ვებგვერდი, 111027013, 27/10/2011 33. 17/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4675-Iს - სსმ, 12, 14/07/2008 32. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3548 - სსმ, 46, 04/08/2010 31. 23/02/2010 - საქართველოს კანონი - 2669 - სსმ, 7, 09/03/2010 30. 04/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2226 - სსმ, 45, 21/12/2009 29. 19/06/2009 - საქართველოს კანონი - 1277 - სსმ, 13, 02/07/2007 28. 12/06/2009 - საქართველოს კანონი - 1179 - სსმ, 12, 29/06/2009 27. 27/03/2009 - საქართველოს კანონი - 1157 - სსმ, 9, 13/04/2009 26. 01/11/2008 - საქართველოს კანონი - 486 - სსმ, 30, 07/11/2008 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 25. 02/10/2008 - საქართველოს კანონი - 311 - სსმ, 24, 20/10/2008 24. 29/02/2008 - საქართველოს კანონი - 5781 - სსმ, 2, 12/03/2008 23. 20/11/2007 - საქართველოს კანონი - 5470 - სსმ, 40, 03/12/2007 22. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5249 - სსმ, 29, 27/07/2007 21. 08/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4920 - 20. 05/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4861 - სსმ, 22, 19/06/2007 19. 25/05/2007 - საქართველოს კანონი - 4818 - სსმ, 19, 01/06/2007 18. 30/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4603 - სსმ, 11, 10/04/2007 17. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4295 - სსმ, 1, 03/01/2007 16. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4278 - სსმ, 51, 31/12/2006 15. 09/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3242 - სსმ, 24, 29/06/2006 14. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3184 - სსმ, 17, 30/05/2006 13. 26/04/2006 - საქართველოს კანონი - 2914 - სსმ, 10, 28/04/2006 12. 13/05/2005 - საქართველოს კანონი - 1439 - სსმ, 25, 02/06/2005 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 22/04/2005 - საქართველოს კანონი - 1396 - სსმ, 18, 27/04/2005 10. 13/02/2004 - საქართველოს კანონი - 3314 - სსმ, 6, 09/03/2004 9. 10/05/2002 - საქართველოს კანონი - 1399 - სსმ, 10, 13/05/2002 8. 20/07/2001 - საქართველოს კანონი - 1014 - სსმ, 24, 01/08/2001 7. 09/12/1999 - საქართველოს კანონი - 61 - სსმ, 47(54), 09/12/1999 6. 28/05/1999 - საქართველოს კანონი - 1987 - სსმ, 21(28), 14/06/1999 5. 30/04/1999 - საქართველოს კანონი - 1934 - სსმ, 15(22), 14/05/1999 4. 05/02/1999 - საქართველოს კანონი - 1801 - სსმ, 3(10), 19/02/1999 3. 13/12/1998 - საქართველოს კანონი - 1733 - სსმ, 7, 31/12/1998 2. 01/09/1998 - საქართველოს კანონი - 1558 - სსმ, 2, 26/10/1998 1. 12/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1453 - სსმ, 23-24, 30/06/1998