კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

  • Word
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 982
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/10/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.050.05.001.000.268
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
982
17/10/1997
პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
010.320.050.05.001.000.268
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (11/11/1997 - 12/06/1998)

საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1

ეს კანონი ადგენს საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენის, აღკვეთისა და კორუფციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირთა პასუხისმგებლობის ძირითად პრინციპებსა და სამართლებრივი რეგლამენტაციის საფუძვლებს.

    მუხლი 2

ამ კანონის მიზნებისათვის, „თანამდებობის პირში“ იგულისხმებიან შემდეგი პირები: საქართველოს პრეზიდენტი; საქართველოს პარლამენტის წევრი; აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები; აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები; საქართველოს მინისტრი და მისი მოადგილე; საქართველოს სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს სახელმწიფო ინსპექციის უფროსი და მათი მოადგილეები; საქართველოს სამინისტროს ბიუროს, დეპარტამენტისა და მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელები; საქართველოს შინაგან საქმეთა, უშიშროებისა და თავდაცვის სამინისტროების დეპარტამენტების, ბიუროების, მთავარი სამმართველოებისა და სამმართველოების უფროსები და მათი მოადგილეები, აგრეთვე მათთან გათანაბრებული პირები; საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტის და საქართველოს საგადასახადო ინსპექციის ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები, აგრეთვე რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის საგადასახადო და საბაჟო სამსახურების უფროსები; საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის უფროსი და მისი მოადგილე; საქართველოს სამხედრო კომისარი, რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის სამხედრო კომისრები; საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე, მოადგილე და პრეზიდიუმის წევრი; საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და საბჭოს წევრი; საქართველოს პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს წევრი; საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი; საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული და მისი მოადგილე; რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელმძღვანელები; რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელები და მათი პირველი მოადგილეები; მოსამართლე; საქართველოს გენერალური პროკურორი და მისი მოადგილე; საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამმართველოს უფროსი, რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის პროკურორები; საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირი მითითების საფუძველზე არჩეული, დანიშნული ან დამტკიცებული სხვა პირი.

 

    მუხლი 3

1. „კორუფცია საჯარო სამსახურში“ არის თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობის გამოყენება კანონით აკრძალული ქონებრივი ან სხვა სიკეთის მიღების მიზნით, აგრეთვე მისთვის ამ სიკეთის გადაცემა ან მის მიღებასა და დაკანონებაში ხელის შეწყობა.

2. „კორუფციული სამართალდარღვევა“ არის ქმედობა, რომელიც შეიცავს კორუფციის ნიშნებს და რომლისთვისაც კანონით გათვალისწინებულია დისციპლინური, ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგე-ბლობა.

3. „ინტერესთა შეუთავსებლობა საჯარო სამსახურში“ არის თანამდებობის პირის ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესების დაპირისპირება სახელმწიფო სამსახურის ინტერესებთან.

    მუხლი 4

ამ კანონის მიზნებისათვის:

ა) „ოჯახის წევრში“ იგულისხმება პირის მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე მასთან მუდმივად მცხოვრები პირი;

ბ) „ახლო ნათესავში“ იგულისხმება პირის ოჯახის წევრი, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი შტოს ნათესავი, გერი, და და ძმა, აგრეთვე მშობლის და შვილის გერები.

    მუხლი 5

ამ კანონის მიზნებისათვის:

ა) „საჩუქარი“ არის უსასყიდლოდ ან შეღავათიანი პირობებით გადაცემული ნებისმიერი ქონება ან ქონებრივი ვალდებულებისაგან განთავისუფლება, აგრეთვე იმ პირის მიერ აშკარად შეღავათიანი პირობებით გაწეული მომსახურება, რომელიც ასეთი მომსახურებისათვის, ჩვეულებრივ, იღებს გასამრჯელოს;

ბ) სახელმწიფოს ან საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გადაცემული გრანტი, სტიპენდია, ჯილდო ან პრემია საჩუქრად არ ჩაითვლება.

3. თანამდებობის პირისათვის ახლო ნათესავის მიერ გადაცემული საჩუქარი, აგრეთვე სხვა პირის მიერ საჩუქრად გადაცემული ნაბეჭდი გამოცემები, გარდა ისტორიული ან ბიბლიოგრაფიული ღირებულების მქონე გამოცემებისა, ამ კანონის მიხედვით, შეზღუდვას არ ექვემდებარება.

    მუხლი 6

ამ კანონის მიზნებისათვის, „საწარმოს კონტროლში“ იგულისხმება პირის (ორგანოს) უფლებამოსილება კონკრეტული საწარმოს (მეწარმის) მიმართ, რომ მან პირადად ან თავისი სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირის მეშვეობით შეამოწმოს საწარმოს (მეწარმის) საქმიანობა, ან დაუწესოს სამეწარმეო საქმიანობაში რაიმე შეზღუდვა ან შეღავათი, ანდა გასცეს ლიცენზია, სერტიფიკატი ან სხვაგვარი ნებართვა მის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებით.

თავი II

მოქმედების შეზღუდვა

    მუხლი 7

თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს საჯაროსამსახურებრივი უფლებამოსილება ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობა გამოიყენოს საჯარო სამსახურის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ან იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რომელიც არ განეკუთვნება მის საჯაროსამსახურებრივ უფლებამოსილებას.

    მუხლი 8

თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს გაამჟღავნოს ან არასამსახურებრივი მიზნებისათვის გამოიყენოს სამსახურებრივი საიდუმლოების შემცველი ან სხვაგვარი კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომლის საჯაროობაც შეზღუდულია მოქმედი კანონმდებლობით და რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა საჯაროსამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებასთან დაკავშირებით.

    მუხლი 9

1. თანამდებობის პირს, რომელიც საჯარო სამსახურის გამო ვალდებულია უფასოდ გასწიოს მომსახურება ან მიიღოს გადაწყვეტილება, უფლება არა აქვს ამისათვის მიიღოს ან მოითხოვოს ანაზღაურება ქონებრივი ან სხვა სიკეთის სახით.

2. თანამდებობის პირს, რომელიც საჯარო სამსახურის გამო ვალდებულია ოფიციალური წესით დადგენილი ოდენობის საფასურად გასწიოს მომსახურება ან მიიღოს გადაწყვეტილება, უფლება არა აქვს ამისათვის მიიღოს ან მოითხოვოს უფრო დიდი ოდენობის ანაზღაურება.

3. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს მიიღოს რაიმე ანაზღაურება სახაზინო დაწესებულების მიერ შექმნილი ან მოპოვებული ინფორმაციის, ან ამ ინფორმაციის საფუძველზე მომზადებული ნაშრომის, მოხსენების ან სხვა მასალის გამოქვეყნებისათვის.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია საჯაროა და მისი მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

    მუხლი 10

1. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ქონებრივი გარიგება დადოს იმ სახაზინო დაწესებულებასთან, რომელშიც მას უკავია თანამდებობა.

2. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს თავის ახლო ნათესავთან ან მის წარმომადგენელთან დადოს ქონებრივი გარიგება, როგორც საჯარო მოხელემ.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით დადებული გარიგება ბათილია.

    მუხლი 11

1. თანამდებობის პირი, რომლის მოვალეობაა კოლეგიური ორგანოს შემადგენლობაში იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომლის მიმართაც მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესი აქვს, ვალდებულია ამის თაობაზე აცნობოს ამ ორგანოს სხვა წევრებს ან თავის უშუალო ხელმძღვანელს, ამასთან, უარი განაცხადოს გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობაზე.

2. თანამდებობის პირი, რომლის მოვალეობაა იმ გადაწყვეტილების ერთპიროვნულად მიღება, რომლის მიმართაც მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესი აქვს, ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ და ამის თაობაზე წერილობით აცნობოს თავის უშუალო ხელმძღვანელს (ხელმძღვანელ ორგანოს), რომელიც ან თვითონ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ან სხვა თანამდებობის პირს აკისრებს ამ მოვალეობას.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თანამდებობის პირს გადაწყვეტილებაზე ხელის მოწერა შეუძლია მხოლოდ თავისი უშუალო ხელმძღვანელის (ხელმძღვანელი ორგანოს) წერილობითი ნებართვის საფუძველზე, რის შესახებაც გადაწყვეტილებაში უნდა მიეთითოს.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება საქართველოს პრეზიდენტზე, საქართველოს პარლამენტის წევრზე, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელებსა და მათ მოადგილეებზე.

    მუხლი 12

1. თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება აქვს მიიღოს საჩუქარი, თუ ერთი წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების საერთო ღირებულება არ აღემატება საარსებო მინიმუმის ოცმაგ ოდენობას.

2. თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს მიიღოს საჩუქარი სხვა ქვეყნის ან საერთაშორისო ორგანიზაციის ორგანოსაგან ან დაწესებულებისაგან ან მათი წარმომადგენლობებისაგან, გარდა სიმბოლური ნიშნისა ან სუვენირისა საოქმო ან სხვა ოფიციალური ღონისძიების ჩატარების დროს. ამ შემთხვევაში ერთი წყაროდან მიღებული საჩუქრის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმის ოდენობის ნახევარს.

3. თანამდებობის პირს, მის ახლო ნათესავს უფლება არა აქვს:

ა) მიიღოს საჩუქარი, გადაცემული ამ თანამდებობის პირის სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო;

ბ) მიიღოს საჩუქარი იმ პირისაგან, რომელთან დაკავშირებული საკითხიც ამ თანამდებობის პირმა განიხილა, იხილავს ან წინასწარ ცნობილია, რომ უნდა განიხილოს საჯაროსამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების გამო;

გ) მიიღოს საჩუქარი ამ თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირისაგან, თუ იგი მიღებული არ არის ისეთ განსაკუთრებულ მოვლენასთან დაკავშირებით, როდესაც საჩუქრის გადაცემა მიღებულია საზოგადოებაში. ამ შემთხვევაში თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირისაგან მიღებული საჩუქრის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმის ოდენობის ნახევარს.

4. თანამდებობის პირი, მისი ახლო ნათესავი ვალდებულია, საჩუქარი, რომლის მიღების უფლებაც მას კანონით აკრძალული აქვს, ამ საჩუქრის მისთვის უშუალოდ გადაცემის მომენტიდან ან იმ მომენტიდან, როდესაც მან შეიტყო მისთვის საჩუქრის გადაცემის შესახებ, 72 საათის განმავლობაში დაუბრუნოს იმ პირს, რომლისგანაც მიიღო იგი, ან გადასცეს სახელმწიფო ხაზინას ან სახაზინო დაწესებულებას.

5. თუ საჩუქრის ღირებულების დასადგენად საჭიროა სპეციალური შეფასება, იანგარიშება მისი მიახლოებითი (ათპროცენტიანი ცდომილების ფარგლებში) საბაზრო ღირებულება.

თავი III

თანამდებობრივი შეუთავსებლობა

    მუხლი 13

1. თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხებს აწესრიგებს საქართველოს კონსტიტუცია, ორგანული კანონი, ეს კანონი და სხვა ნორმატიული აქტები.

2. ამ კანონის III თავით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება იმ თანამდებობის პირზე (მისი ოჯახის წევრზე), რომლის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხსაც აწესრიგებს საქართველოს კონსტიტუცია ან ორგანული კანონი.

3. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ასრულებდეს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს, გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობისა, ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე სხვა სახაზინო დაწესებულებაში ან სახაზინო საწარმოში, ან ასრულებდეს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა სხვა ქვეყნის ორგანოში ან დაწესებულებაში.

4. თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს ეკავოს რაიმე თანამდებობა ან ასრულებდეს რაიმე სამუშაოს საქართველოში რეგისტრირებულ იმ საწარმოში, რომლის სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლიც ამ თანამდებობის პირის ან მისი სამსახურის უფლებამოსილებას განეკუთვნება.

5. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე საწარმოში.

6. თანამდებობის პირს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს ფლობდეს აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს იმ საწარმოში, რომლის საქმიანობის კონტროლიც ამ თანამდებობის პირის ან მისი სამსახურის უფლებამოსილებას განეკუთვნება.

7. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს იყოს რომელიმე ფიზიკური ან იურიდიული პირის წარმომადგენელი ან რწმუნებული, ან განახორციელოს წარმომადგენლობა ან დაცვა სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებში რომელიმე სახაზინო დაწესებულების წინაშე ან წინააღმდეგ, იმ შემთხვევის გარდა, როცა იგი არის ამ ფიზიკური პირის მეურვე ან მზრუნველი.

8. თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ თანამდებობაზე საჯარო მოხელედ არ შეიძლება დაინიშნოს ამ პირის ახლო ნათესავი, კონკურსის წესით დანიშვნის გარდა. აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების სისტემების დაწესებულებებში მომსახურე პირებზე.

9. თანამდებობის პირი, მისი ოჯახის წევრი ვალდებულია ამ თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის დაკავებიდან 10 დღის ვადაში, თუ კონსტიტუციით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, გადადგეს შეუთავსებელი თანამდებობიდან, შეწყვიტოს შეუთავსებელი საქმიანობა.

10. თანამდებობის პირი თავისი და თავისი ოჯახის წევრის შეუთავსებლობის აღმოფხვრის დამადასტურებელ საბუთებს წარუდგენს იმ ზემდგომ თანამდებობის პირს (ორგანოს), რომლის უშუალო დაქვემდებარებაშიც იგი იმყოფება, აგრეთვე კადრების შესაბამის სამსახურს.

11. თანამდებობის პირი, თუ ის ან მისი ოჯახის წევრი დაარღვევს ამ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობრივი შეუთავსებლობის მოთხოვნებს, დაუყოვნებლივ, თუ კონსტიტუციით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, უნდა განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან.

თავი IV

ეკონომიკური ინტერესების განცხადება და გამოქვეყნება

    მუხლი 14

1. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობის დაკავებიდან ერთი თვის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია.

2. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობაზე ყოფნის განმავლობაში ყოველი წლის 1 იანვრიდან 31 იანვრამდე შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წესი არ ვრცელდება იმ მოსამართლეებზე, რომელთათვისაც ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის ვადა განსაზღვრულია „საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით.

4. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობის დატოვებიდან ერთი თვის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თანამდებობის პირი თავისუფლდება დეკლარაციების შევსებისა და წარდგენის ვალდებულებისაგან, თუ მან თანამდებობა დატოვა ისეთ თანამდებობაზე არჩევის, დანიშვნის ან დამტკიცების გამო, რომელზე მყოფი პირისთვისაც, ამ კანონის შესაბამისად, დეკლარაციების შევსება სავალდებულოა.

6. დეკლარაციები წარედგინება თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს.

7. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციები შეივსება ამ კანონის დანართებით გათვალისწინებული ფორმების მიხედვით.

    მუხლი 15

1. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს ამომწურავ ინფორმაციას:

ა) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ნივთების საერთო ღირებულების შესახებ, აგრეთვე იმ უძრავი და მოძრავი ნივთების ჩამონათვალს, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ნივთის სახეობის, მესაკუთრის, საბაზრო ღირებულების და უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობის მითითებით;

ბ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შესახებ, ფასიანი ქაღალდის სახეობის, მესაკუთრის, ნომინალის და რაოდენობის მითითებით;

გ) საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში არსებული შენატანის ან/და ანგარიშის შესახებ, რომლის განკარგვის უფლება აქვს მას და მისი ოჯახის წევრს, დაწესებულების რეკვიზიტების, შენატანის ან/და ანგარიშის სახეობის და განმკარგავი პირის, შენატანზე ან/და ანგარიშზე რიცხული თანხის მითითებით;

დ) მის და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული იმ ნაღდი ფულადი თანხის შესახებ, რომლის ოდენობა აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხის გარდა, თანხის მესაკუთრის და ოდენობის მითითებით;

ე) საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის საწარმოს საქმიანობაში მისი და მისი ოჯახის წევრის მონაწილეობის შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირის და მონაწილეობის ფორმის, საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდების და იურიდიული მისამართის, საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანოს და რეგისტრაციის თარიღის მითითებით;

ვ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოს შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა, სამუშაოს შემსრულებელი პირის, დაკავებული თანამდებობის ან სამუშაოს შინაარსის და იმ სამსახურის მითითებით, რომელშიც პირს უკავია თანამდებობა ან ასრულებს სამუშაოს;

ზ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ დადებულ ნებისმიერ მოქმედ ხელშეკრულებაზე, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „ა“-„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხელშეკრულებების გარდა, ხელშეკრულების სახეობის, ხელშეკრულების საგნის და მისი ღირებულების, ხელშეკრულების დადების თარიღის და მოქმედების ვადის, აგრეთვე იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

თ) მისი ოჯახის წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ (გვარი და სახელი, დაბადების ადგილი, წელი, თვე და რიცხვი, ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი).

2. ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში შეიტანება მისი შევსების დღისათვის არსებული მონაცემები.

    მუხლი 16

1. თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს ამომწურავ ინფორმაციას:

ა) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შეძენილი ან/და გასხვისებული იმ უძრავი ან/და მოძრავი ნივთის შესახებ, რომლის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ნივთის სახეობის, შეძენის ან/და გასხვისების ფორმის და ფასის (საფასურის), უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობის და იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

ბ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შეძენილი ან/და გასხვისებული ფასიანი ქაღალდის შესახებ, ფასიანი ქაღალდის სახეობის, ნომინალის და რაოდენობის, შეძენის ან/და გასხვისების ფორმის და ფასის (საფასურის), აგრეთვე იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

გ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში გახსნილი ან/და არსებული შენატანის ან/და ანგარიშის შესახებ, დაწესებულების რეკვიზიტების, შენატანის ან/და ანგარიშის სახეობის და განმკარგავი პირის, შენატანზე ან/და ანგარიშზე რიცხული თანხის, შენატანის ან/და ანგარიშის გახსნის ან/და დახურვის თარიღის, აგრეთვე შენატანიდან ან/და ანგარიშიდან მიღებული შემოსავლის მითითებით;

დ) საქართველოს თუ სხვა ქვეყნის საწარმოს საქმიანობაში მისი და მისი ოჯახის წევრის მონაწილეობის შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირის, მონაწილეობის ფორმის და დროის მონაკვეთის, საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდების და იურიდიული მისამართის, საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანოს და საწარმოს საქმიანობით მიღებული შემოსავლის მითითებით;

ე) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოს შესახებ, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა, სამუშაოს შემსრულებელი პირის, დაკავებული თანამდებობის ან სამუშაოს შინაარსის, სამუშაოს შესრულების დროის მონაკვეთის და სამუშაოდან მიღებული შემოსავლის, აგრეთვე იმ სამსახურის მითითებით, რომელშიც პირს უკავია (ეკავა) თანამდებობა ან ასრულებს (ასრულებდა) სამუშაოს;

ვ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ მიღებულ ნებისმიერ საჩუქარზე, საჩუქრის მიმღების და გადამცემის, საჩუქრის სახეობისა და საბაზრო ღირებულების მითითებით;

ზ) საქართველოში თუ სხვა ქვეყანაში მის და მისი ოჯახის წევრის მიერ დადებულ ან/და სხვა, მოქმედ ხელშეკრულებაზე, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „ა“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხელშეკრულებების გარდა, ხელშეკრულების სახეობის, ხელშეკრულების საგნის და მისი ღირებულების, ხელშეკრულების დადების ან/და შეწყვეტის თარიღის და მოქმედების ვადის, ხელშეკრულებით მიღებული მატერიალური შედეგის და იმ ორგანოს მითითებით, რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება;

თ) სხვა ნებისმიერ შემოსავალზე ან/და გასავალზე, რომლის ოდენობა (ღირებულება) აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ პუნქტის „ა“–„ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემოსავლების ან/და გასავლების გარდა, შესაბამისი შემოსავლის ან/და გასავლის ფორმისა და ოდენობის (ღირებულების), აგრეთვე იმ პირის მითითებით, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი ან/და გასავალი;

ი) მისი ოჯახის წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ (გვარი და სახელი, დაბადების ადგილი, წელი, თვე და რიცხვი, ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი).

2. საფინანსო დეკლარაციაში შეიტანება მისი შევსების თვის პირველ რიცხვამდე ერთი კალენდარული წლის მონაცემები.

    მუხლი 17

1. თუ დეკლარაციაში შესატანი ქონების ღირებულების დასადგენად საჭიროა სპეციალური შეფასება, დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს მისი მიახლოებითი (ათპროცენტიანი ცდომილების ფარგლებში) საბაზრო ღირებულება.

2. თუ დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაცია განეკუთვნება სახელმწიფო ან სამსახურებრივ საიდუმლოებას ან წარმოადგენს სხვაგვარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლის საჯაროობაც შეზღუდულია მოქმედი კანონმდებლობით, ეს ინფორმაცია აისახება მხოლოდ დეკლარაციის სპეციალურ (საიდუმლო) გრაფაში, შესაბამისი წყაროდან მიღებული ქონების (უძრავი და მოძრავი ქონების, უცხოური და ეროვნული ვალუტის) და ფასიანი ქაღალდების მესაკუთრის, სახეობის, საბაზრო ღირებულებისა და ოდენობის მითითებით.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დეკლარაციის შემვსებმა დეკლარაციას უნდა დაურთოს წერილობითი მითითება იმ სამართლებრივ აქტზე, რომლის საფუძველზეც დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაცია განეკუთვნება სახელმწიფო ან სამსახურებრივ საიდუმლოებას ან წარმოადგენს სხვაგვარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლის საჯაროობაც შეზღუდულია.

    მუხლი 18

1. დეკლარაციის მიღების, შესაბამისი თანამდებობის პირის ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საჯაროობის და დეკლარაციების დროულად ჩაბარებაზე კონტროლის უზრუნველყოფის, აგრეთვე მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელების მიზნით საქართველოს კონტროლის პალატასთან იქმნება თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო (შემდგომში – ბიურო), რომელიც უზრუნველყოფს:

ა) თანამდებობის პირის მიერ დეკლარაციის ტექნიკურად სწორად შევსების შესახებ ინსტრუქციის შედგენას;

ბ) თანამდებობის პირის მიერ დეკლარაციის ფორმის დაუბრკოლებლად მიღებას;

გ) შევსებული დეკლარაციის მიღებასა და შენახვას;

დ) დეკლარაციის შინაარსის საჯაროობას;

ე) ამ კანონის მე-2 მუხლში მოცემული ჩამონათვალის საფუძველზე იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის შედგენას და საქართველოს პრეზიდენტისათვის დასამტკიცებლად წარდგენას, რომელთათვისაც დეკლარაციების შევსება სავალდებულოა, აგრეთვე რეესტრში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების მომზადებას და საქართველოს პრეზიდენტისათვის დასამტკიცებლად წარდგენას;

ვ) კანონმდებლობით მისთვის დაკისრებული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

2. ბიუროს ხელმძღვანელობს ბიუროს თავმჯდომარე, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, 4 წლის ვადით ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი.

3. ბიუროს თავმჯდომარეს თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი.

4. ბიუროს ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და მუშაობის წესს განსაზღვრავს მისი დებულება, რომელსაც ბიუროს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.

    მუხლი 19

1. ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს, მიიღოს დეკლარაციის ასლი და გაეცნოს მას, გარდა დეკლარაციის საიდუმლო გრაფისა.

2. არ შეიძლება დაწესდეს რაიმე გადასახადი ან შეიქმნას სხვა დაბრკოლება დეკლარაციის ასლის მისაღებად, ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის ანაზღაურების გარდა.

თავი V

პასუხისმგებლობა კორუფციული სამართალდარღვევისათვის

    მუხლი 20

1. ამ კანონის მოთხოვნების დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსების შესაბამისად.

2. თანამდებობის პირის მიერ ამ კანონის მოთხოვნების ბრალეული დარღვევა, თუ იგი არ წარმოადგენს სისხლის ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, იწვევს დისციპლინურ პასუხისმგებლობას კანონით დადგენილი წესით.

3. თუ კორუფციული სამართალდარღვევის ჩამდენი თანამდებობის პირი, რომლის მიმართაც ასეთი ქმედობისათვის გამოყენებულ იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, გარდა თანამდებობიდან განთავისუფლებისა, წლის განმავლობაში ჩაიდენს ახალ კორუფციულ ქმედობას, იგი ექვემდებარება სამსახურიდან სავალდებულო განთავისუფლებას.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება საქართველოს პრეზიდენტზე, საქართველოს პარლამენტის წევრზე, საქართველოს მთავრობის წევრზე, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელებსა და მათ მოადგილეებზე, რაიონის და ქალაქის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, სოხუმი, ფოთი, ქუთაისი და ცხინვალი), აგრეთვე ქალაქის რაიონის ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელმძღვანელებზე.

თავი VI

გარდამავალი დებულებანი

    მუხლი 21

1. ეთხოვოს საქართველოს პრეზიდენტს, 1997 წლის საშემოდგომო სესიის დამთავრებამდე საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარის კანდიდატურა.

2. დაევალოს საქართველოს კონტროლის პალატას, 1998 წლის 30 მარტამდე ჩამოაყალიბოს თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო.

3. დაევალოს თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარეს, 1998 წლის 30 მარტამდე საქართველოს პრეზიდენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბიუროს დებულება.

4. თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თავმჯდომარემ დებულების დამტკიცებიდან 30 დღის ვადაში შეადგინოს და საქართველოს პრეზიდენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრი, რომელთათვისაც, ამ კანონის შესაბამისად, ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციების შევსება სავალდებულოა.

5. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ საარსებო მინიმუმის ოდენობის განსაზღვრამდე, ამ კანონის მიზნებისათვის, საარსებო მინიმუმი განისაზღვროს ასი ლარით.

6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს ხარჯები“ ცალკე პუნქტად გამოყოს საქართველოს ბიუჯეტის კანონში.

7. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ პირებს ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციების ბიუროში წარდგენის ვადა გაუგრძელდეთ 1998 წლის 31 მაისამდე.

8. დაევალოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს, 1998 წლის 1 იანვრამდე გამოყოს შენობა თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს განსათავსებლად.

9. 1998 და 1999 წლებში ამ კანონის IV თავის ამოქმედება გავრცელდეს მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტზე, საქართველოს პარლამენტის წევრზე, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელებზე და მათ მოადგილეებზე, აგრეთვე საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირი მითითების საფუძველზე არჩეულ, დანიშნულ ან დამტკიცებულ პირებზე და მათ მოადგილეებზე.

თავი VII

დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 22

1. ეს კანონი, IV თავის გარდა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

2. ამ კანონის IV თავი ამოქმედდეს 1998 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 17 ოქტომბერი.

№982–Iს

 

 


თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის

საინფორმაციო ბიურო

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია__________ წლისათვის

 

 

საფინანსო დეკლარაციის შემვსები და წარმდგენი პირი: საფინანსო დეკლარაციის შევსებისა და წარდგენის ვალდებულება ვრცელდება იმ თანამდებობის პირზე, რომელიც გათვალისწინებულია თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს მიერ შედგენილი და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული რეესტრით.

 

საფინანსო დეკლარაციის წარსადგენი ორგანო და წარდგენის ვადა: საფინანსო დეკლარაცია შევსების შემდეგ წარედგინება თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ყოველწლიურად 1 - დან            31 იანვრამდე, აგრეთვე თანამდებობის დატოვების დღიდან არა უგვიანეს ერთი თვის ვადაში.

საფინანსო დეკლარაციის წარდგენის დღედ ითვლება დეკლარაციის საქართველოს კონტროლოს პალატის ცენტრალური აპარატის ან საქართველოს კონტროლის პალატის სისტემაში შემავალი კონტროლის პალატის აპარატის კანცელარიაში ჩაბარების დღე.

 

საფინანსო დეკლარაციაში შესატანი მონაცემები: საფინანსო დეკლარაციაში შეიტანება მისი შევსების თვის პირველ რიცხვამდე ერთი კალენდარული წლის მონაცემები.

 

საფინანსო დეკლარაციის შევსებისა და წარდგენის წესი: დეკლარაციის თითოეული გვერდი შეავსეთ სრულად და გარკვევით. აღნიშნეთ თქვენი სახელი და გვარი და ხელმოწერით დაამოწმეთ თითოეული გვერდი ფურცლის ბოლოს საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილას.

 

 

 

 

 

საფინანსო დეკლარაციის წარუდგენლობა კანონით დადგენილ ვადაში ან დეკლარაციაში არასწორი მონაცემების შეტანა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1736 მუხლით და საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 20610 მუხლით.

 

ფურცელი 2.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

პირადი მონაცემები

 

 

სახელი, გვარი: _____________________________________________________________________________________________     

პირადობის მოწმობის ნომერი:_________________________________________________________________________________ 

 სამსახური, დაკავებული თანამდებობა: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________________________________________________     

სამსახურის მისამართი, ტელეფონი: ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

მუდმივად საცხოვრებელი ადგილი, ტელეფონი: ________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი: ___________________________________     ხელმოწერა: ________________________________

 

ფურცელი 3.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია ________ წლისათვის

 

 

 

 

თქვენი ოჯახის წევრების (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე თქვენთან მუდმივად მცხოვრები სხვა პირი) მონაცემები

გვარი

 

 

სახელი

დაბადების ადგილი

 

 

დაბადების წელი

დაბადების თვე

დაბადების რიცხვი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  სახელი, გვარი:    _____________________________________    ხელმოწერა: ________________________________________

 

ფურცელი 4.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო  დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში შეძენილი ან/და გასხვისებული უძრავი და მოძრავი ნივთები, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას

ნივთის შემძენი ან/და გამსხვისებელი

შეძენის ან/და გასხვისების ფორმა

ნივთის სახეობა

შეძენის ან/და გასხვისების ფასი (საფასური)

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა

ორგანო, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 სახელი, გვარი:    ________________________________________  ხელმოწერა: ________________________________________

 

 

 

                                      ფურცელი 5.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში შეძენილი ან/და გასხვისებული ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდის   შემძენი ან/და გამსხვისებელი

 

 

შეძენის ან/და გასხვისების ფორმა

 

 

შეძენის ან/და გასხვისების ფასი (საფასური)

 

 

ორგანო, რომელმაც მოახდინა შეძენის ან/და გასხვისების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

 

 

 

ფასიანი ქაღალდის სახეობა, ნომინალი და რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: __________________________

 

                                         

 

 

 

                                                ფურცელი 6.

 

                                                    თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში საანგარიშო წლის განმავლობაში არსებული ან/და გახსნილი შენატანი ან/და ანგარიში, რომლის განკარგვის უფლება გაქვთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს

ანგარიშის ან/და შენატანის განმკარგავი პირი

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულების რეკვიზიტები

ანგარიშის ან/და შენატანის სახეობა

ანგარიშზე ან/და შენატანზე რიცხული თანხა

ანგარიშის ან/და შენატანის გახსნის ან/და დახურვის თარიღი

ანგარიშიდან ან/და შენატანიდან მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________________

 

 

 

ფურცელი 7.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა საწარმოს საქმიანობაში

საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირი

საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდება

მონაწილეობის ფორმა  (ინდივიდუალური მეწარმე, პარტნიორი (აქციონერი), კონსულტანტი, სამეთვალყურეო, სარევიზიო საბჭოს წევრი, დირექტორი, პროკურისტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ან სხვა)

საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანო და რეგისტრაციის თარიღი

საწარმოს იურიდიული მისამართი

მონაწილეობის დროის მონაკვეთი

საწარმოს საქმიანობით მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

            სახელი, გვარი:_________________________________    ხელმოწერა: ____________________________________

 

   

 

 

ფურცელი 8.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაო, რომელსაც ასრულებთ ან საანგარიშო წლის განმავლობაში ასრულებდით თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრი,საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა

სამუშაოს შემსრულებელი პირი

 

 

სამსახური, რომელშიც პირს ეკავა თანამდებობა ან ასრულებდა სამუშაოს

 

 

თანამდებობის დასახელება ან სამუშაოს შინაარსი

 

 

სამუშაოს შესრულებით მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:__________________________________

 

ფურცელი 9.

 

                                                  თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრები

საჩუქრის მიმღები

 

 

საჩუქრის გადამცემი

 

 

საჩუქრის სახეობა

 

 

საჩუქრის საბაზრო ღირებულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

     სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:_________________________________

                                             ფურცელი 10.

 

თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში დადებული ან/და სხვა მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე ასახული ხელშეკრულებების გარდა

ხელშეკრულების სახეობა

 

 

ხელშეკრულების საგანი და მისი ღირებულება

 

 

ორგანო, რომელმაც მოახდინა ხელშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

 

 

ხელშეკრულების დადების ან/და შეწყვეტის თარიღი და მოქმედების ვადა

ხელშეკრულებით მიღებული მატერიალური შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:__________________________________

 

 

                                             ფურცელი 11.

 

                                                  თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის ნებისმიერი შემოსავალი ან/და გასავალი, რომლის ოდენობა (ღირებულება) აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე ასახული შემოსავლების ან/და გასავლების გარდა

ვის ჰქონდა შემოსავალი ან/და გასავალი

 

 

შემოსავლის ან/და გასავლის სახეობა

 

 

შემოსავლის ან/და გასავლის ოდენობა (ღირებულება)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:____________________________________

 

                                             ფურცელი 12.

 

                                                  თანამდებობის პირის საფინანსო დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

საიდუმლო გრაფა

ქონების და ფასიანი ქაღალდის მესაკუთრე

 

 

ქონების და ფასიანი ქაღალდის სახეობა

 

 

ქონების და ფასიანი ქაღალდის საბაზრო ღირებულება და ოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  სახელი, გვარი___________________________________                    ხელმოწერა:__________________________________

თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის

საინფორმაციო ბიურო

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია__________ წლისათვის

 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შემვსები და წარმდგენი პირი: ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსებისა და წარდგენის ვალდებულება ვრცელდება იმ თანამდებობის პირზე, რომელიც გათვალისწინებულია თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს მიერ შედგენილი და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული რეესტრით.

 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარსადგენი ორგანო და წარდგენის ვადა: ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია შევსების შემდეგ წარედგინება თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს თანამდებობის დაკავების და თანამდებობის დატოვების დღიდან არა უგვიანეს ერთი თვის ვადაში, აგრეთვე თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ყოველწლიურად 1 - დან    31 იანვრამდე.

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის დღედ ითვლება დეკლარაციის საქართველოს კონტროლოს პალატის ცენტრალური აპარატის ან საქართველოს კონტროლის პალატის სისტემაში შემავალი კონტროლის პალატის აპარატის კანცელარიაში ჩაბარების დღე.

 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში შესატანი მონაცემები: ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში შეიტანება მისი შევსების დღისათვის არსებული მონაცემები.

 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსებისა და წარდგენის წესი: დეკლარაციის თითოეული გვერდი შეავსეთ სრულად და გარკვევით. აღნიშნეთ თქვენი სახელი და გვარი და ხელმოწერით დაამოწმეთ დეკლარაციის თითოეული გვერდი ფურცლის ბოლოს საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილას.

 

 

 

 

ქონებრივი დეკლარაციის წარუდგენლობა კანონით დადგენილ ვადაში ან დეკლარაციაში არასწორი მონაცემების შეტანა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1736 მუხლით და საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 20610 მუხლით.

 

 

 

ფურცელი 2.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

პირადი მონაცემები

 

 

 

სახელი, გვარი: _____________________________________________________________________________________________     

პირადობის მოწმობის ნომერი:_________________________________________________________________________________ 

 სამსახური, დაკავებული თანამდებობა: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________        

_____________________________________________________________________________________________________________     

სამსახურის მისამართი, ტელეფონი: ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

მუდმივად საცხოვრებელი ადგილი, ტელეფონი: ________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი: ___________________________________   ხელმოწერა: ________________________________

 

ფურცელი 3.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობა დეკლარაცია ________ წლისათვის

 

 

 

 

თქვენი ოჯახის წევრების (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე თქვენთან მუდმივად მცხოვრები სხვა პირი) მონაცემები

გვარი

 

 

სახელი

დაბადების ადგილი

 

 

დაბადების წელი

დაბადების თვე

დაბადების რიცხვი

ნათესაური ან სხვაგვარი კავშირი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  სახელი, გვარი:    ________________________________________________    ხელმოწერა: _________________________________

 

 

ფურცელი 4.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ნივთები, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას

ნივთის სახეობა, უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა

ნივთის მესაკუთრე

(თუ ნივთი საერთო საკუთრებაში იმყოფება, მიუთითეთ აგრეთვე თანამესაკუთრის სახელი, მამის სახელი, გვარი)

ნივთის საბაზრო ღირებულება

(თუ ნივთი საერთო წილობრივ საკუთრებაში იმყოფება, მიუთითეთ აგრეთვე თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის წილის ოდენობა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 სახელი, გვარი:    ________________________________________________    ხელმოწერა: ______________________________

 

 

 

                                      ფურცელი 5.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ნივთების მიახლოებითი საბაზრო ღირებულებების ჯამი, იმ ნივთების გამოკლებით,რომლებიც ასახულია ამ დეკლარაციის მე-4 ფურცელზე

 

ნივთების მესაკუთრე

ნივთების მიახლოებითი საბაზრო ღირებულებების ჯამი

1) 10.000 ლარამდე, 2) 10.000 - დან 25.000 ლარამდე , 3) 25.000 - დან 50.000 ლარამდე, 4) 50.000- დან - 75.000 ლარამდე, 5) 75.000 - დან 100.000 ლარამდე,  6) 100.000 - დან 150.000 ლარამდე, 150.000 - დან   300.000 ლარამდე, 7) 300.000 - დან 500.000 ლარამდე,   500.000 - დან  1000.000 ლარამდე, 8) 1000.000 ლარი და მეტი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

 

                                      ფურცელი 6.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდი

 

ფასიანი ქაღალდის სახეობა

ფასიანი ქაღალდის მესაკუთრე

ფასიანი ქაღალდის ნომინალი

ფასიანი ქაღალდის რაოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: __________________________

                            

 

                                      ფურცელი 7.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში არსებული ანგარიში ან/და შენატანი, რომლის განკარგვის უფლება გაქვთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს

 

ანგარიშის ან/და შენატანის განმკარგავი პირი

საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულების რეკვიზიტები

ანგარიშის ან/და შენატანის სახეობა

ანგარიშზე ან/და შენატანზე რიცხული თანხა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

 

                                      ფურცელი 8.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენს, თქვენი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის მე-7 ფურცელზე ასახული თანხების გარდა

 

ფულადი თანხის მესაკუთრე

ფულადი თანხის ოდენობა შესაბამის ვალუტაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _______________________

                       

 

 

                                      ფურცელი 9.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრის მონაწილეობა საწარმოს საქმიანობაში

 

საწარმოს საქმიანობაში მონაწილე პირი

საწარმოს სრული საფირმო სახელწოდება

მონაწილეობის ფორმა (ინდივიდუალური მეწარმე, პარტნიორი (აქციონერი), კონსულტანტი, სამეთვალყურეო. სარევიზიო საბჭოს წევრი, დირექტორი, პროკურისტი, სავაჭრო წარმომადგენელი ან სხვა)

საწარმოს მარეგისტრირებელი ორგანო

რეგისტრაციის თარიღი

საწარმოს იურიდიული მისამართი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: ______________________________

                            

 

                                      ფურცელი 10.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაო, რომელსაც ასრულებთ თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრი, საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობის გარდა

 

სამუშაოს შემსრულებელი პირი

სამსახური, რომელშიც პირს უკავია თანამდებობა ან ასრულებს სამუშაოს

თანამდებობის დასახელება ან სამუშაოს შინაარსი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

                                      ფურცელი 11.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

თქვენ მიერ, თქვენი ოჯახის წევრის მიერ დადებული ნებისმიერი მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება საარსებო მინიმუმის თხუთმეტმაგ ოდენობას, ამ დეკლარაციის სხვა ფურცლებზე ასახული ხელშეკრულებების გარდა

 

ხელშეკრულების სახეობა

ხელშეკრულების საგანი და მისი ღირებულება

ორგანო, რომელმაც მოახდინა ხერშეკრულების სახელმწიფო რეგისტრაცია ან დამოწმება

ხელშეკრულების დადების თარიღი და მოქმედების ვადა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: _________________________

                            

 

                                      ფურცელი 12.

 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია _________ წლისათვის

 

 

საიდუმლო გრაფა

 

ქონების და ფასიანი ქაღალდის მესაკუთრე

ქონების და ფასიანი ქაღალდის სახეობა

ქონების და ფასიანი ქაღალდის საბაზრო ღირებულება და ოდენობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 სახელი, გვარი:_________________________________________________         ხელმოწერა: __________________________

                            

 

 

 

85. 01/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3605-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/11/2023 84. 21/09/2023 - საქართველოს კანონი - 3523-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/10/2023 83. 13/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3132-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/06/2023 82. 16/05/2023 - საქართველოს კანონი - 2890-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 23/05/2023 81. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2566-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/02/2023 80. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2204-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 79. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1320-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/01/2022 78. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1343-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/01/2022 77. 01/04/2021 - საქართველოს კანონი - 448-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 01/04/2021 76. 16/03/2021 - საქართველოს კანონი - 394-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 31/03/2021 75. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6992-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 74. 02/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6732-რს - ვებგვერდი, 16/07/2020 73. 29/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5991-IIს - ვებგვერდი, 10/06/2020 72. 28/06/2019 - საქართველოს კანონი - 4931-IIს - ვებგვერდი, 04/07/2019 71. 08/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4592-რს - ვებგვერდი, 08/05/2019 70. 01/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4527-IIს - ვებგვერდი, 02/05/2019 69. 04/04/2019 - საქართველოს კანონი - 4462-IIს - ვებგვერდი, 11/04/2019 68. 02/04/2019 - საქართველოს კანონი - 4403-IIს - ვებგვერდი, 08/04/2019 67. 27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4245-რს - ვებგვერდი, 29/12/2018 66. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4097-რს - ვებგვერდი, 28/12/2018 65. 06/12/2018 - საქართველოს კანონი - 3889-რს - ვებგვერდი, 14/12/2018 64. 30/11/2018 - საქართველოს კანონი - 3822-Iს - ვებგვერდი, 13/12/2018 63. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3268-რს - ვებგვერდი, 13/08/2018 62. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3287-რს - ვებგვერდი, 09/08/2018 61. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3305-რს - ვებგვერდი, 06/08/2018 60. 29/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2760-IIს - ვებგვერდი, 19/07/2018 59. 04/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2272-IIს - ვებგვერდი, 21/05/2018 58. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2044-IIს - ვებგვერდი, 26/03/2018 57. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1708-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 56. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 758-IIს - ვებგვერდი, 24/05/2017 55. 08/02/2017 - საქართველოს კანონი - 262-IIს - ვებგვერდი, 13/02/2017 54. 22/12/2016 - საქართველოს კანონი - 193-რს - ვებგვერდი, 29/12/2016 53. 21/12/2016 - საქართველოს კანონი - 157-რს - ვებგვერდი, 28/12/2016 52. 27/10/2015 - საქართველოს კანონი - 4358-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2015 51. 08/07/2015 - საქართველოს კანონი - 3932-რს - ვებგვერდი, 15/07/2015 50. 28/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3614-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2015 49. 04/03/2015 - საქართველოს კანონი - 3129-IIს - ვებგვერდი, 23/03/2015 48. 01/08/2014 - საქართველოს კანონი - 2643-რს - ვებგვერდი, 18/08/2014 47. 02/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2361-IIს - ვებგვერდი, 16/05/2014 46. 02/04/2014 - საქართველოს კანონი - 2172-IIს - ვებგვერდი, 14/04/2014 45. 05/02/2014 - საქართველოს კანონი - 1973-IIს - ვებგვერდი, 19/02/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 44. 05/02/2014 - საქართველოს კანონი - 1950-IIს - ვებგვერდი, 17/02/2014 43. 13/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1801-Iს - ვებგვერდი, 28/12/2013 42. 29/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1666-Iს - ვებგვერდი, 16/12/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 41. 20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1593-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013 40. 13/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1526-Iს - ვებგვერდი, 22/11/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 39. 20/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1261-Iს - ვებგვერდი, 08/10/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 38. 29/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6612-რს - ვებგვერდი, 12/07/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 37. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6550-Iს - ვებგვერდი, 29/06/2012 36. 25/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6328-Iს - ვებგვერდი, 12/06/2012 35. 15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6174-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 34. 13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5129-IIს - ვებგვერდი, 111027013, 27/10/2011 33. 17/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4675-Iს - სსმ, 12, 14/07/2008 32. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3548 - სსმ, 46, 04/08/2010 31. 23/02/2010 - საქართველოს კანონი - 2669 - სსმ, 7, 09/03/2010 30. 04/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2226 - სსმ, 45, 21/12/2009 29. 19/06/2009 - საქართველოს კანონი - 1277 - სსმ, 13, 02/07/2007 28. 12/06/2009 - საქართველოს კანონი - 1179 - სსმ, 12, 29/06/2009 27. 27/03/2009 - საქართველოს კანონი - 1157 - სსმ, 9, 13/04/2009 26. 01/11/2008 - საქართველოს კანონი - 486 - სსმ, 30, 07/11/2008 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 25. 02/10/2008 - საქართველოს კანონი - 311 - სსმ, 24, 20/10/2008 24. 29/02/2008 - საქართველოს კანონი - 5781 - სსმ, 2, 12/03/2008 23. 20/11/2007 - საქართველოს კანონი - 5470 - სსმ, 40, 03/12/2007 22. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5249 - სსმ, 29, 27/07/2007 21. 08/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4920 - 20. 05/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4861 - სსმ, 22, 19/06/2007 19. 25/05/2007 - საქართველოს კანონი - 4818 - სსმ, 19, 01/06/2007 18. 30/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4603 - სსმ, 11, 10/04/2007 17. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4295 - სსმ, 1, 03/01/2007 16. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4278 - სსმ, 51, 31/12/2006 15. 09/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3242 - სსმ, 24, 29/06/2006 14. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3184 - სსმ, 17, 30/05/2006 13. 26/04/2006 - საქართველოს კანონი - 2914 - სსმ, 10, 28/04/2006 12. 13/05/2005 - საქართველოს კანონი - 1439 - სსმ, 25, 02/06/2005 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 22/04/2005 - საქართველოს კანონი - 1396 - სსმ, 18, 27/04/2005 10. 13/02/2004 - საქართველოს კანონი - 3314 - სსმ, 6, 09/03/2004 9. 10/05/2002 - საქართველოს კანონი - 1399 - სსმ, 10, 13/05/2002 8. 20/07/2001 - საქართველოს კანონი - 1014 - სსმ, 24, 01/08/2001 7. 09/12/1999 - საქართველოს კანონი - 61 - სსმ, 47(54), 09/12/1999 6. 28/05/1999 - საქართველოს კანონი - 1987 - სსმ, 21(28), 14/06/1999 5. 30/04/1999 - საქართველოს კანონი - 1934 - სსმ, 15(22), 14/05/1999 4. 05/02/1999 - საქართველოს კანონი - 1801 - სსმ, 3(10), 19/02/1999 3. 13/12/1998 - საქართველოს კანონი - 1733 - სსმ, 7, 31/12/1998 2. 01/09/1998 - საქართველოს კანონი - 1558 - სსმ, 2, 26/10/1998 1. 12/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1453 - სსმ, 23-24, 30/06/1998