"ინვალიდთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ინვალიდთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 959
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 16/10/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 280.080.020.05.001.000.262
  • Word
959
16/10/1997
პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
280.080.020.05.001.000.262
"ინვალიდთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ინვალიდთა სოციალური დაცვის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „ინვალიდთა სოციალური დაცვის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის 1995 წლის 14 ივნისის კანონში (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994-95 წწ., №№27-30, მუხ. 633) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პრეამბულაში სიტყვები „რესპუბლიკის სხვა მოქალაქეთა” შეიცვალოს სიტყვებით „სხვა პირთა”.

2. სათაურსა და ტექსტში სიტყვები „საქართველოს რესპუბლიკა” შეიცვალოს სიტყვით „საქართველო”.

3. მე-9 მუხლის მე-3 აბზაცში სიტყვები „მინისტრთა კაბინეტი” შეიცვალოს სიტყვით „პრეზიდენტი”.

4. მე-9 მუხლის პირველ აბზაცში და მე-16 მუხლში სიტყვები „მმართველობის რესპუბლიკური და ადგილობრივი” შეიცვალოს სიტყვებით „ხელისუფლების უმაღლესი, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის”.

5. მე-11 მუხლში და 27-ე მუხლის მე-2 აბზაცში სიტყვები „სახელმწიფო მმართველობის ადგილობრივი” შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის”.

6. 22-ე მუხლის მე-3 აბზაცში სიტყვები „მმართველობის ცენტრალური და ადგილობრივი” შეიცვალოს სიტყვებით „ხელისუფლების უმაღლესი, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის”.

7. 29-ე მუხლის პირველ აბზაცში სიტყვა „რესპუბლიკური” შეიცვალოს სიტყვით „ცენტრალური”.

8. თუ მუხლი შედგება რამდენიმე აბზაცისაგან, ისინი დაინომროს თანამიმდევრობით, არაბული ციფრებით, პუნქტებად, ხოლო პუნქტების აბზაცების თანამიმდევრობა აღინიშნოს ანბანის მიხედვით და ჩაითვალოს ქვეპუნქტებად.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი  ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 16 ოქტომბერი.

№959–Iს