საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 338
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/07/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/08/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010100000.10.003.019411
338
21/07/2016
ვებგვერდი, 02/08/2016
010100000.10.003.019411
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №338 

2016 წლის 21 ივლისი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს კონსტიტუციითა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველსაყოფად, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ჰ1“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2016-2017 წლებისთვის) (შემდგომში გეგმა).  
მუხლი 2
1. აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისმა დაწესებულებებმა და საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა უზრუნველყონ  ამ დადგენილებით დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის შესრულება, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.

2.  ეთხოვოთ საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში (2016-2017 წლებისთვის) ჩართულ შესაბამის უწყებებს კოორდინირებული ურთიერთთანამშრომლობა, გეგმაში გაწერილი მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად. 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წწ.) პროექტისა და „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 2014-2015 წლების  შესრულების ანგარიშის“ მოწონების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 ივნისის №1138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულების ძალაში შესვლისთანავე.

 


პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილისაქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო

სამოქმედო გეგმა (2016-2017 წლებისთვის)

 


სარჩევი

1. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

2. სამართლიანი სასამართლოს უფლება 

3. პროკურატურა 

4. ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში

5. წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა

6. ტრეფიკინგი

7. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

8. გამოხატვის თავისუფლება

9. შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება

10. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების დაცვა 

11. რელიგიური უმცირესობების დაცვა

12. ბავშვთა უფლებების დაცვა 

13. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება 

14. იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა უფლებები

15. მიგრანტთა, თავშესაფრის მაძიებელ და თავშესაფრის მქონე  პირთა უფლება

16. ეკო-მიგრანტთა უფლებები

17. რეპატრიანტთა უფლებები

18. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა

19. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

20. შრომითი უფლებები

21. ეკოლოგიური უფლებების დაცვა

22. ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა  2016 – 2017 წლების სამოქმედო გეგმა 

23. საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის

24. ბიზნესი და ადამიანის უფლებები

25. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე ტრენინგების ორგანიზება და სამოქმედო გეგმის სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხები


1. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

მიზანი

ამოცანა

 

საქმიანობა

 

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

1.1. სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გადახედვა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით

1.1.1 სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის დახვეწისათვის საჭირო ცვლილებების ინიცირება

1.1.1.1. ირიბი მტკიცებულებების დასაშვებობის თაობაზე საკანონმდებლო რეგულაციების განმტკიცება

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო;

საქართველოს მთავრობა

2016-2017

 

 

განხორციელებულია შესაბამისი ანალიზი ან/და საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

1.1.1.2. დაზარალებულის უფლებების განმტკიცების მიზნით ძალაში შესული ცვლილებების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ნორმების დახვეწა.

საქართველოს მთავრობა

- მთავარი პროკურატურა

2017

განხორციელებულია შესაბამისი ანალიზი ან/და საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

1.1.2. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციის, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდის, ნათელი და განჭვრეტადი სისხლის სამართლის ნორმების ფორმირების მიზნით, ცვლილებების პროექტის მომზადება

1.1.2.1. საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და პარლამენტში გაგზავნა.

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო;

საქართველოს მთავრობა

2016

შესაბამისი ცვლილებები გაგზავნილი საქართველოს პარლამენტში

 

1.1.2.2. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ითვალისწინებს „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში გათვალისწინებული დისკრიმინაციის საფუძვლების სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლების დისპოზიციაში დამამძიმებელ გარემოებად პირდაპირ მითითებას.

საქართველოს მთავრობა

2017

განხორციელებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

1.1.3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსის  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

1.1.3.1 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ინიცირება

 

საქართველოს მთავრობა;

 

2016

შექმნილია მინიმალური სტანდარტი;

 

სახალხო დამცველის შეფასება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე მეღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობაზე.

 

1.1.3.2. ადმინისტრაციული პატიმრობის გაუქმება და  ფულადი სახდელების ერთიანი სისტემის შექმნა.

 

 

 

 

 

1.1.4. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მოსამართლის როლის გაზრდა

1.1.4.1. მოსამართლეთა გადამზადება და  მოდულების შემუშავება „სიძულვილის მოტივით“ ჩადენილი დანაშაულების განხილვის ეფექტურობისა და სამართლიანობის ხარისხის ამაღლებისათვის.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

2016-2017

შექმნილია სავალდებულო მოდული (2016);

 

ჩატარებული ტრენინგების და გადამზადებული მოსამართლეების რაოდენობა(2017);

 

 

 

1.1.4.2. მოსამართლეთა და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მგრძნობელობის გაზრდა ოჯახში ძალადობაზე, ცნობიერების ამაღლების გზით.

 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა;

 

მთავარი პროკურატურა;

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

 

2016-2017

გადამზადებული პირების რაოდენობა

 

1.2.უშუალოდ სამართალდამცავი სისტემის შიგნით დანაშაულის ჩადენის ფაქტების მაქსიმალურად გამორიცხვა და ნებისმიერ გადაცდომაზე ეფექტიანი რეაგირება. აგრეთვე, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, რომელიც სრულად გაითვალისწინებს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს.

1.2.1.1.შსს თანამშრომლების საქმიანობაზე (საგამოძიებო და პრევენციული) შიდა კონტროლის არსებული მექანიზმის რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს, აღნიშნული მექანიზმის ეფექტურობას და სისტემურ დამოუკიდებლობას

1.2.1.1.1.პოლიციის სისტემაში დანაშაულის პრევენციისა და ეფექტური გამოძიების სტანდარტების გაუმჯობესება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

 

მთავარი პროკურატურა

2016

მომზადებულია შესაბამისი საჭიროებების კვლევა;

მზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები;

შესწავლილია სხვა ქვეყნების გამოცდილება;

არსებული მდგომარეობის (საჩივრების) კვლევა;

შემოსულ საჩივართა რაოდენობა, ისევე როგორც განხილულ საქმეთა რაოდენობა; განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები.

 

 

 

 

1.2.1.1.2.პოლიციის ყველა სამმართველოს შენობაში ეტაპობრივად დამონტაჟდეს სათვალთვალო კამერები და ვიდეოჩანაწერები შენახულ იქნეს გონივრული ვადით.ვადით.

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

ყველა სამმართველოს შენობაში დამონტაჟებულია სათვალთვალო კამერები;

ვიდეოჩანაწერები ინახება გონივრული ვადით;

სახალხო დამცველის შეფასებები.

 

 

 

1.2.2.1. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება შესაბამისი ტრენინგებისა და სასწავლო ვიზიტების მეშვეობით

 

1.2.2.1.1.შესაბამისი უნარ-ჩვევების დახვეწის მიზნით სპეციალიზირებული ტრენინგების ორგანიზება

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016–2017

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა/გადამზადებული თანამშრომლების თანაფარდობა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელთა სრულ ოდენობასთან;

 

ტრენინგის კურიკულუმი შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს

 

 

1.2.3.1. ადამიანური რესურსების განვითარება, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის გზით.

1.2.3.1.1.პოლიციის შესაძლებლობების გაზრდა  მომზადება/გადამზადების გზით, საერთაშორისო სტანდარტებით  აღიარებული უფლებათა დაცვის გათვალისწინებით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს  აკადემია

2016-2017

გადამზადებული პირების რაოდენობა

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

1.2.3.1.2. სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების, ბრალდებულის დაკავების შესახებ საჯარო განცხადების გაკეთებისას უზრუნველყოფილი იყოს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დაცვა კონკრეტული პირის/პირების დამნაშავეობის შესახებ მტკიცებითი ხასიათის დასკვნის გარეშე.

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

სახალხო დამცველის ანგარიშები და შეფასებები.

 

 

 

 

2. სამართლიანი სასამართლოს უფლებაა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

2.1 სასამართლო რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გამოკვეთილი მიზნებითა და პრიორიტეტებით

 

 

 

2.1.1. სასამართლო სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება; სასამართლო სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში მოსამართლეთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

2.1.1.1. სასამართლო სისტემის ერთიანი გრძელვადიანი   სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

 

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

2016 -2017

სტრატეგია შემუშავებულია

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

2.2.მართლმსაჯულების სექტორის შემდგომი რეფორმირება

2.2.1.მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების უზრუნველყოფა. კერძოდ, საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონით, მოსამართლეთა დისციპლინური წარმოებისა და სამართალწარმოების შესახებ კანონით გათვალისწინებული ცვლილებები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტებში ცვლილებები

2.2.1.1.სასამართლოში საქმეთა შემთხვევითობის  პრინციპზე დაფუძნებული ელექტრონული

განაწილების სისტემის დანერგვა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო;

 

საერთო სასამართლოები;

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო;

 

 

2016-2017

სასამართლოთა რაოდენობა, სადაც მოქმედებს საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

2.2.1.2.მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმების პრაქტიკაში დანერგვა; მოსამართლეთა საქმიანობის პერიოდული შეფასების სისტემის დახვეწა და მოსამართლეთა დაწინაურების კრიტერიუმების შემუშავება და დანერგვა;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

2016-2017

შერჩევის კრიტერიუმები დანერგილია; მოსამართლეთა პერიოდული შეფასებისა და მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ არსებულ რეგულაციებში აღმოფხვრილია ხარვეზები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

სახალხო დამცველის რეკომენდაციების განხილვა დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების მიზნით;

 

2.2.1.3.მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ კანონის და საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში გათვალისწინებული დისციპლინური მექანიზმების  გაუმჯობესება და სრულყოფა

 

2.2.1.4.მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით წინადადებების შემუშავება

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან და საერთო სასამართლოების სადისციპლინო კოლეგიასთან თანამშრომლობით

2016-2017

გაუმჯობესებული დისციპლინური მექანიზმები

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

2.2.1.5.უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა და პალატის მუშაობაში დანერგვა

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საქართველოს უზენაეს სასამართლო

2016-2017

უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ განხილულ საჩივართა რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

 

2.2.1.6.მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის სამართლებრივი ტესტებისა და კაზუსების მომზადების ჯგუფის ტრენინგი და მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის სტანდარტების ამაღლება

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საერთო სასამართლოები.

2016-2017

პროფესიული წვრთნების (ტრენინგების) სათანადო რაოდენობა; პროფესიულ წვრთნებში (ტრენინგებში) მონაწილე პირთა მაღალი მაჩვენებელი.

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

 

 

2.2.1.7.საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის ახალი სტანდარტის პრაქტიკაში დანერგვა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

უზენაესი სასამართლო

 

საერთო სასამართლოები

2016-2017

დანერგილია საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის ახალი სტანდარტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

2.3.მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის, ეფექტიანობის, მიუკერძოებლობის და პროფესიონალიზმის გაზრდა

2.3.1.საერთო სასამართლოების მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და მის საფუძველზე შექმნილი პრეცედენტული სამართლის გამოყენების ხელშეწყობა

2.3.1.1.უზენაესი სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის კომპეტენციის გაძლიერება

 

2.3.1.2.დიდ სასამართლოებში ადამიანის უფლებათა მრჩევლის /კონსულტანტის თანამდებობის შემოღება

 

2.3.1.3. მოსამართლეთა ტრენინგების ჩატარება

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

უზენაესი სასამართლო

 

საერთო სასამართლოები

 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

2016-2017

განახლებულია ადამიანის უფლებათა სფეროში ქართულ და უცხოურ ენებზე არსებული სახელმძღვანელოები;

ნათარგმნია ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ქართულ ენაზე და განთავსებულია ელექტრონულ ბაზებზე;  ჩატარებულია ტრენინგები მოსამართლეების, თანაშემწეებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელთათვის.

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4.შიდა პრეცედენტულ სამართლის მონაცემთა ბაზაში არსებული საქმეების რაოდენობის ზრდა, პროგრამის მოხმარების სიხშირის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების შექმნა და მისი შედარების საფუძველზე შემდგომი გაუმჯობესება,

უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსება და ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის კრებულების გამოცემა

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

უზენაესი სასამართლო

 

საერთო სასამართლოები

2016-2017

შექმნილი პროგრამის მოხმარების სიხშირის ამსახველის ტატისტიკური მონაცემები

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

 

2.3.2.სასამართლოების

ეფექტიანობის განმსაზღვრელი მეთოდების დანერგვა

2.3.2.1.თანამშრომელთა (მოსამართლეები, აპარატი) რაოდენობისა და ფინანსური რესურსების ადეკვატურობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დანერგვა;

 

 

 

სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანობის მაჩვენებელი ბაზა შექმნილია/

მეთოდოლოგია დანერგილია

 

 

 

 

 

2.3.2.2.სასამართლო სისტემაში სამუშაო ანალიზისა და სამუშაო აღწერის დოკუმენტების შედგენის მიზნით საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობა;

 

2.3.2.3.მოსამართლებისათვის ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შემუშავება და დანერგვა;

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საჯარო სამსახურის ბიურო

 

საერთო სასამართლოები

2016-2017

სასამართლო სისტემის აპარატის თანამშრომლების უფლება-მოვალეობები გაწერილია;

 

შემუშავებულია და დანერგილია ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამა

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

 

 

 

2.3.3.სასამართლო გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის, საჯაროობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

2.3.3.1.საქართველოს უზენაეს სასამართლოში სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება და ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების უზრუნველყოფა,

სასამართლო გადაწყვეტილებათა საჯაროობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

2016-2017

შემუშავებული რეკომენდაციები და ნორმატიული

აქტები

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

 

2.3.3.2. სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის მეთოდოლოგიის, კრიტერიუმებისა და სტანდარტების შემუშავება

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

 

საერთო სასამართლოები

2016-2017

შემუშავებულია მეთოდოლოგია და კრიტერიუმები

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

დონორი ორგანიზაციები

 

 

2.3.3.3.Be№ch-bar ის საქმიანობის განახლება და გააქტიურება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით

უზენაესი სასამართლო;

 

პროკურატურა

 

 

2016-2017

Be№ch-Bar ის

შეხვედრათა რაოდენობა.

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

ორგანიზაციები

 

3. პროკურატურა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

 

3.1.პროკურატურის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დამოუკიდებლად განახორციელებს სამართლიან, ეფექტიან და გამჭვირვალე სისხლისსამართლებრივ დევნას და ადამიანის უფლებების დაცვაზე იქნება

ორიენტირებული.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტური გამოძიება და კრიმინოგენური მდგომარეობის შესაბამისი სისხლის სამართლის პოლიტიკა

3.1.1.1. პროკურორების გაძლიერება

 

 

პროკურატურა

 

2016

გავრცელებული დანაშაულების ანალიზების მომზადება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება

 

 

3.1.1.2.გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის პრაქტიკაში დანერგვა

 

 

პროკურატურა

2016

გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო გამოცემულია და

დანერგილია პრაქტიკაში;

საპროკურორი საქმიანობის/საპროცესო დოკუმენტების მონიტორინგი

 

 

3.1.1.3. ცალკეულ დანაშაულთა შესწავლისა და პრობლემების იდენტიფიცირების შედეგად რეკომენდაციების მომზადება პროკურორებისათვის;

 

პროკურატურა

2016

რეკომენდაციები მომზადებულია;

 

 

3.1.1.4.სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების პრაქტიკის ანალიზი

 

პროკურატურა

2016

ანალიზი გაკეთებულია

 

3.1.1.5.სამართლებრივი წერის სახელმძღვანელოს გამოცემა სამართლებრივი წერის ერთიანი სტანდარტის დასანერგად

 

 

პროკურატურა

2016

სამართლებრივი წერის სახელმძღვანელო გამოცემულია

 

 

3.1.1.6.იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება

პროკურატურა,

ფინანსთა სამინისტრო

2016-2017

სახელმძღვანელო შემუშავებულია

 

3.1.2. პროკურატურის

საქმიანობის გამჭვირვალობისა

და ანგარიშვალდებულების

ხარისხის ამაღლება

3.1.2.1.საზოგადოებაზე ორიენტირებული

პროკურატურის განვითარება;

 

პროკურატურა

 

 

 

 

2016

საზოგადოებასთან

ურთიერთობის

სტრატეგია და სამოქმედო

გეგმის შემუშავება და

დამტკიცება;

· „საზოგადოებრივი

პროკურატურის“

პროექტის ფარგლებში

განხორციელებული

პროექტების რაოდენობა;

· საზოგადოების

ცნობიერების ამაღლების

მიზნით გატარებული

 

3.1.2.2. ადამიანის უფლებათა დარღვევის

ფაქტებზე არსებული სისხლის

სამართლის საქმეების რიცხობრივი და ხარისხობრივი/შინაარსობრივი შესწავლა და

კვარტალური ანგარიშების გამოქვეყნება;

 

პროკურატურა

 

3.1.2.3. დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების

სხდომების გააქტიურება

პროკურატურა

 

 

ღონისძიებების

რაოდენობა;

· მოწმისა და

დაზარალებულის

კოორდინატორის

სამსახურის მიერ

განხორციელებულ

მოქმედებათა რაოდენობა.

· ადგილობრივი საბჭოების

სხდომების რაოდენობა.

ბრიფინგების რაოდენობა

 

 

3.1.2.4. რიგითი პროკურორის დანიშვნისა და დაწინაურების წესის დახვეწა.

პროკურატურა

2016

შესაბამისი პროცედურა გადახედილია, ცვლილებები განხორციელებულია.

სახელმწიფო ბიუჯეტი

3.1.3. კონტროლის ისეთი მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც მიუკერძოებელი და ეფექტიანი საზედამხედველო ღონისძიებების განხორციელებას უზრუნველყოფს;

3.1.3.1. პროკურორთა

შეფასების სისტემის დანერგვა

 

პროკურატურა

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასების სისტემა დანერგილია;

 

შეფასებულ პროკურორთა რაოდენობა.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. პროკურატურის მუშაკთა ახალი ეთიკის კოდექსის მიღება

 

პროკურატურა

2016

 

ეთიკის კოდექსი მიღებულია

 

 

 

3.1.3.3. პროკურორთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამჭვირვალე სისტემის დანერგვა

 

პროკურატურა

2016-2017

პროკურორთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამჭვირვალე სისტემა დანერგილია (სახალხო დამცველის შეფასება);

 

 

3.1.4. პროკურორების კვალიფიკაციის ამაღლება

3.1.4.1. პროკურორებისთვის სხვადასხვა თემებზე ტრენინგების ჩატარება

 

პროკურატურა

2016-2017

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე სასწავლო კურსები განხორციელებულია საქართველოს პროკურატურის სისტემის ყველა ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლებისათვის.

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე გადამზადებულია პროკურატურის სისტემის სტაჟიორები და ახალდანიშნული პროკურორები.

 

 

 

3.1.4.2. მოწმის გამოკითხვის წესის დახვეწა და პროკურორთა გადამზადება

 

 

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

 

 

2016

 

 

შესაბამისი ცვლილებები ინიცირებულია

პროკურორები გადამზადებულია

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

3.1.5. პროკურატურის სასწავლო ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერება და სასწავლო პროგრამების შემუშავება.

3.1.5.1. სპეციალური ელექტრონული პროგრამის შექმნა ტრენინგების საჭიროებების ანალიზისათვის;

 

პროკურატურა

2016-2017

ელ. პროგრამა

შემუშავებულია;

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

3.1.5.2. სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

 

პროკურატურა

2016-2017

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია;

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

3.1.5.3. ბიბლიოთეკის აღჭურვა შესაბამისი ლიტერატურით;

 

პროკურატურა

2016-2017

ბიბლიოთეკა აღჭურვილია

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

3.1.5.4. ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნა

 

პროკურატურა

2016-2017

ბიბლიოთეკა შექმნილია

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

4. ადამიანის უფლებების დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

4.1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური

სისტემის ჩამოყალიბება

4.1.1. პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერების მიმართულებით მოქმედი კანონმდებლობისა

და შიდა რეგულაციების სისტემატური გადახედვა

და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა

4.1.1.1. მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის

შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობისა

ანალიზისა და

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით

შესაბამისი

საკანონმდებლო ცვლილებებისა და შიდა რეგულაციების მომზადება

და ინიცირება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

მომზადებული და ინიცირებული ცვლილებები

 

 

პატიმართა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერების მიზნით მომზადებული და ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.1.2. ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობისა

ანალიზისა და

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით

შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2017

მომზადებულია ანგარიში ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული კანონმდებლობის ხარვეზების შესახებ

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.2. სასჯელაღსრულებისა დაწესებულებებში გადატვირთულობის

პრევენცია

4.1.2.1. მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა საერთაშორისო

სტანდარტებით გათვალისწინებული მინიმალური

საცხოვრებელი ფართით

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2016-2017

 

 

 

 

ყველა მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია სულ ცოტა 4 მ2 საცხოვრებელი ფართით

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.2.2. პირობით ვადამდე გათავისუფლების

მექანიზმის ეფექტური ფუნქციონირება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის სტატისტიკა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.3. მსჯავრდებულთა კლასიფიკაციის, რისკების შეფასების და სასჯელის

მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დანერგვა და სრულყოფა

4.1.3.1. მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ რისკის

შეფასება და

მსჯავრდებულთა განთავსება შესაბამის დაწესებულებებში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

რისკის შესაბამისად კლასიფიკაციის ინსტრუმენტი დანერგილია;

რისკის შეფასების შემდეგ  

ყველა მსჯავრდებული განთავსებულია შესაბამის დაწესებულებაში

 

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.3.2. საშიშროების რისკის მიხედვით მსჯავრდებულთა შეფასების ინსტრუმენტის შემდგომი დახვეწა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2016

ქცევაზე დაფუძნებული რისკის შეფასების ინსტრუმენტში შეტანილი ცვლილებები

 

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.3.3.

მსჯავრდებულთათვის სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური

დაგეგმვის

მეთოდოლოგიის

ეტაპობრივი დანერგვა 

დაწესებულებებში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

2016 წელს სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვა უზრუნველყოფილია მინიმუმ 8 დაწესებულებაში, 2017 წელს დანერგილია დამატებით 3 დაწესებულებაში.

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.1.4. პატიმართა

ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების შესახებ

საჩივრების, დისციპლინურ

და ადმინისტრაციულ პროცედურებთან

დაკავშირებით.

4.1.4.1. მსჯავრდებულთა

და ბრალდებულთა უფლებების შესახებ საინფორმაციო

ბროშურების დაბეჭდვა და დარიგება

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში (აზერბაიჯანულ, სომხურ, თურქულ, რუსულ, ინგლისურ, არაბულ და სპარსულ ენებზე);

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

პატიმართა უფლებების შესახებ დარიგებული სხვადასხვაენოვანი 400 საინფორმაციო ბროშურების რაოდენობა;

 

100 000/            ტექნიკური დახმარება

4.1.4.2. საგანმანათლებლო კონსულტაციების ან/და

ჯგუფური შეხვედრების გამართვა პატიმართათვის, მათი უფლებების შესახებ ცნობიერების

ასამაღლებლად

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

საგანმანათლებლო კონსულტაციებსა და ჯგუფურ შეხვედრებში ჩართულია 400 მსჯავრდებული;

სამინისტროს ბიუჯეტი/

ტექნიკური დახმარება

4.1.5. პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული

გასაჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

4.1.5.1. გასაჩივრების არსებული მექანიზმის ხარვეზების შესწავლა

 

გასაჩივრების მექანიზმის შესწავლის შემდგომ

შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

მოხსენება (ანგარიში) გასაჩივრების არსებულ მექანიზმებში გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ

 

ანგარიშის შესაბამისად განხორციელებული ცვლილებები

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.2. ბრალდებულ/

მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების გზით

4.2.1. საჭიროებიდან გამომდინარე, არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება

და ახალი პროექტების

შემუშავება

 

4.2.1.1. საჭიროებისამებრ, სასჯელაღსრულების  დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული

გამართვა და ინვენტარით

აღჭურვა, (საშხაპეები, საკანალიზაციო სისტემა, ვენტილაცია, განათება, გათბობის სისტემა,

სასეირნო ეზო სავარჯიშო

ინვენტარით)

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები

სახალხო დამცველის

ანგარიში

 

 

სამინისტროს ბიუჯეტი/

16,100,00

4.2.1.2. ხანგძლივი

პაემანებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის

მოწყობა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ხანგრძლივი პაემანი ხელმისაწვდომია ყველა სათანადო უფლების მქონე მსჯავრდებულისათვის

შპს "პერსპექტივა"

4.2.1.3. პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ პატიმართა რბილი ინვენტარითა და

აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის

 საჭირო საშუალებებით რეგულარულად უზრუნველყოფა.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

სასჯელაღსრულების თითოეული დაწესებულებისათვის რეგულარულად ხორციელდება საჭირო ინვენტარის გადაცემა.

სასჯელაღსრულების თითოეული დაწესებულებისათვის გადაცემული ინვენტარის რაოდენობა.

 

ყველა პატიმარი უზრუნველყოფილია პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით

სამინისტროს ბიუჯეტი/

3 500 000

4.2.2. სასჯელაღსრულების

ახალი დაწესებულებების მშენებლობა

4.2.2.1. განსაკუთრებული რისკის №6 დაწესებულების სრულად ამოქმედება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განსაკუთრებული რისკის №6 დაწესებულება ამოქმედდა, სადაც რისკის შეფასების შესაბამისად ხორციელდება მსჯავრდებულების განთავსება

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.2.2.2. დაბა ლაითურის განსაკუთრებული რისკის  დაწესებულების აშენება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ანგარიში დაწესებულების მშენებლობის პროცესში არსებული პროგრესის შესახებ

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაბა ლაითურის დაწესებულების მშენებლობა დასრულებულია, 2017 წელს და შესულია ექსპლუატაციაში.

სამინისტროს ბიუჯეტი/

9 000 000

4.2.2.3. 14-21 წლამდე მსჯავრდებულებისთვის საერთაშორისო

სტანდარტების შესაბამისი სპეციალიზებული სარეაბილიტაციო დაწესებულების

მშენებლობის დაწყება.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ანგარიში დაწესებულების მშენებლობის პროცესში არსებული პროგრესის შესახებ

სამინისტროს ბიუჯეტი/

11 500 000

4.2.2.4 № 7 დაწესებულების რეაბილიტაცია

საერთაშორისო

სტანდარტების შესაბამისად

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ანგარიში დაწესებულების რეაბილიტაციის პროცესში არსებული პროგრესის შესახებ

სამინისტროს ბიუჯეტი/

800 000

 

4.3. თავისუფლებააღკვეთილთა ოჯახის წევრების, ახლობლებისა

და სხვა დაინტერესებულ

პირთათვის კანონით გათვალისწინებული

მომსახურების გაუმჯობესება

4.3.1. საზოგადოებრივი მისაღების მომსახურების გაუმჯობესება

4.3.1.1.

საზოგადოებრივი მისაღების აშენება და სრულად ამოქმედება იმ დაწესებულებებში, სადაც არ ფუნქციონირებს.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

წელიწადში ერთი დამატებითი საზოგადოებრივი მისაღების ამოქმედება.

სამინისტროს ბიუჯეტი/

1 500 000

4.3.2.2. საზოგადოებრივი მისაღების თანამშრომლები გადიან გადამზადებას მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ყოველ წლიურად საზოგადოებრივი მისაღების თანამშრომელთა საერთო რაოდენობის 30% გადამზადებულია

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი

4.3.2. "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის პრინციპების დაცვა

4.3.2.1. სამინისტროს ცენტრალური არქივის სრულყოფილად მუშაობა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

არქივის სამსახური უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და ადამიანური რესურსით

ყველა დაწესებულების დოკუმენტაცია დაარქივებულია

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.3.2.2. საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის ვადების გადახედვა "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ"

საქართველოს კანონის პრინციპების გათვალისწინებით

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

განახლებულია სამინისტროს საქმეთა ნაერთი ნომეკლატურა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.3.2.3. საუკეთესო

პრაქტიკის

გათვალისწინებით არქივის

საძიებო პროგრამის შექმნა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

შექმნილია არქივის საძიებო პროგრამა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.4.ბრალდებულთა/

მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

4.4.1. მსჯავრდებულთა დასაქმების შესაძლებლობის გაზრდის უზრუნველყოფა

4.4.1.1. საწარმოო ზონების 

და

 დასაქმების მინიკერების შექმნა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ახალგახსნილი საწარმოო ზონების და დასაქმების მინიკერების რაოდენობა;

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში  საწარმოო ზონების და დასაქმების მინიკერების რაოდენობა ყოველწლიურად გაზრდილია;

უზრუნველყოფილია ყოველწლიურად დასაქმებულთა პროცენტული რაოდენობის ზრდა.

სამინისტროს ბიუჯეტი/

200 000

4.4.2. მსჯავრდებულთათვის საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამების გაუმჯობესება

4.4.2.1. ხარისხიანი საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამების მიწოდება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამების ეფექტურობა დადასტურებულია ბენეფიციართა გამოკითხვის შედეგად

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.4.2.2. სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში განათლების მიღების და ალტერნატიული

პროფესიების დაუფლების შესაძლებლობების გაზრდა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

საგანმანათლებლოდ პროფესიულ პროგრამებში ჩართულია პატიმართა 20%

სამინისტროს ბიუჯეტი/

400 000

 

4.4.2.3. რისკების

შესაბამისად, პატიმართა უზრუნველყოფა

უმაღლესი განათლებით

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება

შესაბამისი რისკის მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან უმაღლესი განათლების მიღების საშუალებით

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.4.3. მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/

რეაბილიტაციის მიზნით ეფექტური ფსიქოსოციალური, საინფორმაციო და  სარეაბილიტაციო 

პროგრამების შემუშავება და სერვისების მიწოდება

 

4.4.3.1. ფსიქოსოციალური, საინფორმაციო და სარეაბილიტაციო

პროგრამების ერთიანი სტანდარტის შემუშავება და პროგრამების პაკეტის შექმნა სპეციალური ჯგუფების გათვალისწინებით

(მათ შორის, ძალადობაზე, ნივთიერება დამოკიდებულობაზე, აზროვნების და ხედვის შეცვლაზე, ჯანსაღ ცხოვრებაზე, გათავისუფლებისათვის

მზადებაზე და სხვა)

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

დამტკიცებული ფსიქოსოციალური, საინფორმაციო და სარეაბილიტაციო პროგრამების ერთიანი სტანდარტი და პროგრამების პაკეტი

დაწესებულებებში დანერგილი  ფსიქოსოციალური საინფორმაციო და სარეაბილიტაციო პროგრამების რაოდენობა

ფსიქოსოციალურ, საინფორმაციო და სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა  რაოდენობა

სამინისტროს ბიუჯეტი/

400 000

4.4.3.2. საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან/

სტრუქტურებთან თანამშრომლობით სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების მომზადება/გადამზადება   ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშობის ტექნიკებსა და  სარეაბილიტაციო პროგრამებში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

 

გადამზადებულ სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების მზარდი რაოდენობა

სამინისტროს ბიუჯეტი/ტექნიკური დახმარება

4.4.4.  პენიტენციური და პრობაციის სისტემების თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება თანასწორობისა და შემწყნარებლობის საკითხებზე

4.4.4.1. პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორიების უფლებებზე ორიენტირებული ადამიანის უფლებათა სწავლება პენიტენციური და პრობაციის სისტემების

თანამშრომლებისათვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2016-2017

მომზადებული და განახლებული პროგრამების რაოდენობა

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

მომზადებული თანამშრომლების მზარდი რაოდენობა

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი

4.5. მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა   სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება

 

4.5.1. დაავადებათა

პრევენციაზე დაფუძნებული მომსახურების გაუმჯობესება

 

4.5.1.1. დამტკიცებული პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის დანერგვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

 

სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემი (სუიციდი, C ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, რეფერალი და ასე შემდეგ)

11 500 000 (სამედიცინო დეპარტამენტის მთლიანი ბიუჯეტი 2016-2017 წ.წ)

4.5.2. მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა

ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის დაცვის

სისტემის გაუმჯობესება

 

4.5.2.1. სამედიცინო პერსონალის მომზადება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის

კონფიდენციალობის დაცვის საკითხებზე

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

 

 

2016-2017

სამედიცინო პერსონალის მომზადების შესახებ კურიკულუმი მოიცავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის საკითხებს

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.5.3. ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის დახვეწა

4.5.3.1. პენიტენციური სისტემის ფსიქიკური ჯანმრთელობის

დაცვის სტრატეგიული დოკუმენტის დამტკიცება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

დამტკიცებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის დოკუმენტი

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.5.3.2. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში  დაგეგმილ ცვლილებებში პენიტენციური სისტემის მოთხოვნების გათვალისწინება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

ფსიქიკური ჯანმრთელობის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.5.3.3. სუიციდის პრევენციის პილოტირების დასრულება და სრულფასოვანი პროგრამის ეტაპობრივი განხორციელება დაწესებულებებში

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

დამტკიცებული პრევენციის პროგრამა

დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა, რომლებშიც მოქმედებს სუიციდის პრევენციის პროგრამა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.5.4. ნივთიერებადამოკიდებულ ბრალდებულთა/

მსჯავრდებულთა შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

4.5.4.1. ოპიოიდური დამოკიდებულების დროს მეთადონით ჩანაცვლებითი და შემანარჩუნებელი პროგრამების შემუშავება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

შემუშავებულია მეთადონით გრძელვადიანი ჩანაცვლებითი და შემანარჩუნებელი თერაპიის პროგრამა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.5.4.2. არაოპიოიდურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პატიმართა შესაბამისი

მკურნალობა

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

მკურნალობის პროცესში ჩართულ არაოპიოიდურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პატიმართა მზარდი პროცენტული რაოდენობა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.5.5. სასჯელაღსრულების სისტემის სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება პატიმართათვის ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის საკითხებზე

4.5.5.1. სამედიცინო

პერსონალის მომზადებისათვის საჭირო სასწავლო პროგრამებისა

და მასალების მომზადება და არსებული სასწავლო

პროგრამების განახლება/გაუმჯობესება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

მომზადებული და განახლებული პროგრამების რაოდენობა

 

 

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

4.5.5.2. პენიტენციური

ჯანდაცვის სისტემის თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება

მოკლე და გრძელვადიანი

სასწავლო პროგრამების საშუალებით პატიმრებთან მოპყრობის, ჯანმრთელობის უფლების

დაცვის, ადამიანის უფლებების დაცვის, წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის პრევენციის

საკითხებზე ეროვნული კანონმდებლობისა

და  საერთაშორისო

სტანდარტების შესაბამისად

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

თითოეული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მოზადებული/

გადამზადებული სამედიცინო მუშაკების  რაოდენობა

სასწავლო პროგრამის გავლა სამედიცინო დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის სავალდებულო ხასიათისაა

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

4.5.6. ეფექტიანი ღონისძიებების განხორციელება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

4.5.6.1. საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან/

სტრუქტურებთან თანამშრომლობით შესაბამისი სასწავლო პროგრამების

მომზადება და არსებული პროგრამების განახლება-გაუმჯობესება

სასწავლო ცენტრში არსებულ

ყველა ძირითად სასწავლო პროგრამაში მოწყვლად

ჯგუფებთან დაკავშირებული თემატიკის

შეტანა

ჯანმრთელობის დაცვის

უფლების ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე უზრუნველყოფის

მიზნით, სისტემის სამედიცინო

პერსონალის მომზადება/გადამზადება  სპეციალური საჭიროებების

მქონე პირთა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების საკითხებზე – საერთაშორისო

რეკომენდაციებისა და ადგილობრივი

სამართლებრივი რეგულაციების

გათვალისწინებით

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

 

მომზადებული და განახლებული პროგრამების რაოდენობა;

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

ძირითად პროგრამებში აღნიშნული თემატიკის შესაბამისი სესიების რაოდენობა

 

მომზადებულ

თანამშრომელთა

რაოდენობა

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

4.6. პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორიების უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა

4.6.1. პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორიის უფლებების სწავლება

4.6.1.1. სასჯელაღსრულების სისტემის იმ თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამაში,

რომლებსაც შეხება აქვთ ბრალდებულებთან და მსჯავრდებულებთან,

პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორიის უფლებების

შესახებ საგნის დამატება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

სასწავლო პროგრამაში შესულია საგანი პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორიები (ქალები, არასრულწლოვნები, შეზღუდული

შესაძლებლობის

მქონე პირები, უცხოელი პატიმრები, ხანდაზმული პატიმრები, უვადო ან გრძელვადიანი პატიმრები, ლგბტ პატიმრები)

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

4.6.2. არასრულწლოვან ბრალდებულებთან და მსჯავრდებულებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა

 

 

 

არასრულწლოვანთა რესოციალიზაციისთვის მზადების ხელშეწყობა

4.6.2.1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო

დაწესებულების დებულების დამტკიცება

არასრულწლოვანთა პვგ ადგილობრივი საბჭოს

დებულების დამტკიცება

 

 

 

საჭიროების მიხედვით ნორმატიული ცვლილებების შემუშავება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

არასრულწლოვანთა დაწესებულების დამტკიცებული დებულება

არასრულწლოვანთა პვგ ადგილობრივი საბჭოს დამტკიცებული დებულება

 

საჭიროების მიხედვით შემუშავებული

ნორმატიული ცვლილებები

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.3. არასრულწლოვანთა საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგის ჩატარება პენიტენციური და პრობაციის სისტემის ყველა იმ თანამშრომლისთვის, ვისაც სამსახურებრივი შეხება აქვს არასრულწლოვან პატიმრებთან, პრობაციონერებთან.

4.6.3.1. საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან/

სტრუქტურებთან თანამშრომლობით შესაბამისი სასწავლო პროგრამებისა და მასალების  განახლება და გაუმჯობესება საჭიროებისამებრ

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

მომზადებული და განახლებული

პროგრამების რაოდენობა

გადამზადებული თანამშრომლების

რაოდენობა

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

 

4.6.3.2. არასრულწლოვნებთან მომუშავე პენიტენციური დაწესებულებების

თანამშრომელთა მოზადება/კვალიფიკაციის ამაღლება არასრულწლოვანთა მოპყრობის, მათი  სპეციფიკური საჭიროებების, ასაკობრივი თავისებურებების შესახებ

სასჯელაღსრულების სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

არასრულწლოვან ბრალდებულებთან და მსჯავრდებულებთან

მომუშავე ყველა თანამშრომელი გადამზადებულია

 

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

4.6.4. პატიმარ ქალთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება „ბანგკოკის წესების“ შესაბამისად.

4.6.4.1. სასჯელაღსრულების სისტემაში მყოფი ქალი

პატიმრების სპეციფიკური საჭიროებების შეფასება და გამოვლენა

 

4.6.4.2 გენდერული სპეციფიკის გათვალისწინებით, ინფრასტრუქტურის

გაუმჯობესება (საშხაპეები)

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

 

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

მოხსენება/ანგარიში გამოვლენილი

სპეციფიკური

საჭიროებების შესახებ

მოხსენება/ანგარიში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შესახებ

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.5. ქალ პატიმართა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

4.6.5.1.  მცირე დასაქმების

კერების ჩამოყალიბება ქალთა დაწესებულების

ტერიტორიაზე

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

დასაქმებულ მსჯავრდებულ ქალთა მზარდი

პროცენტული რაოდენობა

ახლად გახსნილი დასაქმების კერების  რაოდენობა

სამინისტროს ბიუჯეტი/ტექნიკური დახმარება

4.6.5.2. ქალ

მსჯავრდებულთათვის

უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

უმაღლესი განათლების პროგრამებში ჩართულ

ქალთა რაოდენობა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.5.3. ქალ მსჯავრდებულთა ფსიქოსოციალური

რეაბილიტაციის მიდგომების შემდგომი დახვეწა და

პროგრამების დანერგვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოხსენება/ანგარიში ფსიქოსოციალურ პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ

ფსიქოსოციალურ პროგრამებში ჩართული

ქალი პატიმრების

რაოდენობის პროცენტული ზრდა

სამინისტროს ბიუჯეტი/

ტექნიკური

დახმაება

4.6.5.4. გენდერული

სპეციფიკის გათვალისწინებით

ხელმისაწვდომი ნივთების

ნუსხის გადახედვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ხელმისაწვდომი ნივთების ნუსხაში, საჭიროებისამებრ შეტანილი ცვლილებები

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.6. გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სისტემაში დასაქმებულ თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება

4.6.6.1. საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან/

სტრუქტურებთან თანამშრომლობით შესაბამისი სასწავლო პროგრამების

მომზადება და არსებული პროგრამების განახლება და გაუმჯობესება

 

სასწავლო ცენტრში არსებულ

ყველა ძირითად სასწავლო პროგრამაში აღნიშნული

თემატიკის შეტანა

 

პენიტენციური  და პრობაციის სისტემების თანამშრომელთა ტრენინგები ქალთა უფლებებსა

და გენდერულ საკითხებზე, საერთაშორისო სტანდარტებისა

და რეკომენდაციების, ასევე ადგილობრივი

კანონმდებლობის შესაბამისად

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი;

2016-2017

მომზადებული და განახლებული პროგრამების რაოდენობა

 

 

 

 

ძირითად პროგრამებში აღნიშნული თემატიკის შესაბამისი სესიების რაოდენობა

 

 

ჩატარებული

ტრენინგებისა და

მომზადება გავლილი თანამშრომლების

რაოდენობა

სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი/დონორი ორგანიზაციები

4.6.7. პატიმარ ქალთა პირადი ცხოვრების უფლება

4.6.7.1. №5 დაწესებულებაში გრძელვადიანი პაემანებისათვის შექმნილი ინფრასტრუქტურის სრულყოფილად ამოქმედება

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2016

№5 დაწესებულებაში განხორციელებული გრძელვადიანი პაემანების სტატისტიკური მაჩვენებელი

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.7.2. ბავშვთა მიერ დაწესებულების დატოვების პროცედურებთან

დაკავშირებული ნორმატიული ბაზის გადახედვა ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით; მოხდეს მათი გარესამყაროსთან შეგუება, რათა დედასთან განშორების დროს მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ბავშვთა ტრავმირება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2016

განახლებულია შესაბამისი პროცედურები და ნორმატიული ბაზა

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.8. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვა,  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის შესაბამისად

4.6.8.1. მოქმედი

კანონმდებლობის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებებისა და ახალი რეგულაციების მიღება.

სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო

2016

ანგარიში მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზის შესახებ

 

განხორციელებულია შესაბამისი ცვლილებები.

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.8.2. შშმ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიმართ მიდგომის სოციალური მოდელის შემუშავება

სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016

დამტკიცებულია, ფსიქოსოციალურ მოდელზე დაფუძნებული, შშმ მსჯავრდებულ/

ბრალდებულთა ზრუნვის სტანდარტი

სამინისტროს ბიუჯეტი

4.6.9. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თავისუფლება აღკვეთილ პირთათვის სპეციალური, ადაპტირებული საცხოვრებელი პირობების შექმნა

4.6.9.1. სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის

საჭიროებათა შესწავლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სპეციფიკური

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს შექმნა გონივრული მისადაგების გათვალისწინებით

 

სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ჩატარებული შესწავლის შედეგად გამოვლენილია საჭიროებები

ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში გათვალისწინებულია ადაპტირებული ფიზიკური გარემო

გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მოცულობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

200 000

4.6.10. შშმ პირებისთვის სათანადო მომსახურების უზრუნველყოფა

4.6.10.1. შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამების დანერგვა

 

 

 

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

შშმ პირებზე ადაპტირებული ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამების რაოდენობა

სარეაბილიტაციო

პროგრამებში მონაწილე

შშმ ბრალდებულ/

მსჯავრდებულთა მზარდი რაოდენობა.

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

ტექნიკური დახმარება

4.6.11. ცნობიერების ამაღლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე

4.6.11.1. თანამესაკნეთა და სხვა ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა

შშმ პირთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრებისა და ტრენინგების ჩატარება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

შეხვედრებსა და ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილე  ბრალდებულ/

მსჯავრდებულთა მზარდი რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

ტექნიკური დახმარება

 

4.6.12. უცხოელ პატიმართა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა

4.6.12.1. უცხოელ პატიმრებს მათთვის გასაგებ ენაზე განემარტოთ, მათი უფლებები

და მოვალეობები, ციხის რეჟიმის პირობები, იურიდიული კონსულტაციის და დახმარების უფლება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში

სახელმწიფო ბიუჯეტი/

50 000

 

 

4.6.12.2. უცხოელი პატიმრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სათანადო სამედიცინო შემოწმებითა და

მომსახურებით, საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმნის მონაწილეობით

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში

სათანადო სამედიცინო შემოწმებით უზრუნველყოფილია ყველა უცხოელი პატიმარი

 

 

 

4.6.12.3. უცხოელი

პატიმრების მომზადება

გათავისუფლებისთვის

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

შესაბამის საერთაშორისო

და სახელმწიფო

სტრუქტურებთან თანამშრომლობით,  სამშობლოში დაბრუნების სურვილის მქონე პირთა რაოდენობა, რომელსაც სამინისტრო დაეხმარა დაბრუნებაში

უცხოელ პატიმართა რიცხვი, რომელსაც კონსულტაცია და იურიდიული

დახმარება გაეწია სათანადო დოკუმენტაციის აღების მიზნით

სახელმწიფო ბიუჯეტი

4.7. არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების სისტემის სრულყოფა

4.7.1.  პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების განვითარება

4.7.1.1. ელექტრონული მონიტორინგის სამმართველოს საქმიანობის ანალიზი და გამოვლენილი ხარვეზების შემდგომი დახვეწა

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

 

2016

ანგარიში ელექტრონული მონიტორინგის

სამმართველოს მუშაობის შესახებ;

ანალიზის

შედეგების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები გამოსწორებულია

 

4.7.1.2. შინაპატიმრობის ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის  იმპლემენტაცია

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2016-2017

 

ელექტრონულ

მონიტორინგში ჩართულ პირთა მზარდი

სტატისტიკური

მაჩვენებელი

 

4.7.1.3. ვიდეოპაემანის სერვისის შემდგომი განვითარება

 

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

 

2016-2017

ყოველწლიურად შექმნილია დამატებით ერთი ვიდეოპაემანის წერტილი

 

4.7.1.3. პრობაციის ბიუროების ინფრასტრუქტურის განვითარება

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2016-2017

ყოველწლიურად განახლებულია 3  რეგიონალური ბიუროები

 

4.7.1.4. მოქმედი

კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და ინიცირება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2016

მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი

 

მომზადებულია და ინიცირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო

ცვლილებები

 

4.7.1.5. პრობაციის ოფიცრები რისკისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის

მოხდის ინდივიდუალური

გეგმის მიხედვით მუშაობენ მსჯავრდებულებთან

 

 

2016-2017

 

რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის მზარდი პროცენტული მაჩვენებელი

 

4.7.2. პირობით მსჯავრდებულთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამებისა და საზოგადოების ჩართულობის განვითარება

4.7.2.1. პირობით მსჯავრდებულთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება

 

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

 

2016-2017

სარეაბილიტაციო

პროგრამებში ჩართულ პირობით მსჯავრდებულთა მზარდი პროცენტული რაოდენობა

 

4.7.2.2. პირობით

მსჯავრდებულთა

დასაქმების ხელშეწყობა

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2016-2017

დასაქმებულ პირობით მსჯავრდებულთა მზარდი რაოდენობა

 

4.7.2. სპორტულ და

შემეცნებით-კულტურულ ღონისძიებებში

ჩართულობის გაზრდა

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

 

2016-2017

 

სპორტულ და შემეცნებით-კულტურულ აქტივობებში ჩართულ პირობით მსჯავრდებულთა მზარდი პროცენტული რაოდენობა

 

4.8. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის უზრუნველყოფა კვალიფიციური კადრებით

4.8.1. სასწავლო  ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერება

4.8.1.1. სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა, სასწავლო პროგრამების განვითარება,

ახალი სასწავლო პროგრამების დანერგვა, სასწავლო მასალების მომზადება, საგამოცდო საკითხებისა და ტესტების მომზადება/გადახედვა

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

მიმდინარე და ახალი პროგრამების რაოდენობა

 

4.8.1.2. პროგრამის შინაარსის გათვალისწინებით, დონორი ორგანიზაციების დახმარებით განხორციელებული სასწავლო პროგრამების ინსტიტუციონალიზაცია.

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ახალი ან/და განახლებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა

 

 

 

4.8.1.3. სასწავლო პროგრამების წინასწარი და განხორციელების შემდგომი შეფასება

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

მომზადებულია შეფასების ინსტრუმენტი

შეფასების ანგარიშები

 

4.8.1.4. სასწავლო ცენტრის ტრენერების მომზადების, გადამზადებისა და

კვალიფიკაციის ამაღლების

გეგმის შემუშავება ახალი მეთოდიკისა და

თემატიკის

გათვალისწინებით

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

მომზადებული/

გადამზადებული

ტრენერების რაოდენობა

 

4.8.1.5. სასჯელაღსრულებისა

და პრობაციის სამინისტროს

მიერ შერჩეულ, სისტემაში (სასჯელაღსრულება, პრობაცია) დასანიშნ კანდიდატთა/

კურსანტთა მომზადება

ადამიანის უფლებებში, სპეციალური სასწავლო პროგრამების ფარგლებში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

ტრენინგი გავლილი

აქვს ყველა

ახლადდანიშნულ თანამშრომელს

 

4.8.1.6. პენიტენციური

სამსახურის მოსამსახურეების სპეციალური  კურსით

გადამზადება და

სერტიფიცირება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2016-2017

პენიტენციური სამსახურის ყველა მოსამსახურე სპეციალური  კურსით გადამზადებული და სერტიფიცირებულია

 

 

4.8.2 სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებისათვის ეთიკის კოდექსის განახლება

4.8.2.1. ეთიკის კოდექსის განახლება/შემუშავება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის №(2012)5 რეკომენდაცია წევრი სახელმწიფოებისადმი ციხის თანამშრომელთა

ეთიკის ევროპის კოდექსის პრინციპების

გათვალისწინებით

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებისათვის მიღებულია განახლებული ეთიკის კოდექსი

 

4.9. ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია

4.9.1. ყოფილ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, იურიდიული დახმარება, პროფესიული გადამზადება/მომზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა

 

4.9.1.1. ჯანდაცვის არსებული სერვისების მოძიება და ყოფილ პატიმართათვის მათდამი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“

2016-2017

ყოფილ პატიმართათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურეობების მრავალფეროვნება და რაოდენობა;

 

4.9.1.2. ყოფილი

პატიმრებისთვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში დახმარება;

პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარებით სასამართლო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა;

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“

2016-2017

იურიდიული დახმარების მიღების მიზნით მომართულ პირთა რაოდენობა

თანაბარია იმ პირთა რაოდენობასთან ვისაც დახმარება გაეწია;

 

 

4.9.1.3. განათლების სამინისტროსთან არსებულ პროფესიულ

კოლეჯებში ჩართვა;

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“

2016-2017

პროფესიული კოლეჯებიდან სერტიფიცირებული ყოფილი პატიმრების რაოდენობა;

 

4.9.1.4. დასაქმებაში

ხელშეწყობა; დამსაქმებელთა მოძიებისა და

რეკომენდაციის

გაწევის გზით;

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ – „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“

2016-2017

დასაქმებული ყოფილი პატიმრების რაოდენობა

 

 

5. წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

5.1. წამებასა და

არასათანადო

მოპყრობის

სხვა

ფორმებთან

ბრძოლა

5.1.1. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ბაზის ანალიზი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა

5.1.1.1. საერთაშორისო სტანდარტებთან

შესაბამისობაში მოყვანის

მიზნით, არასათანადო

მოპყრობის წინააღდეგ

ბრძოლის სამართლებრივი ბაზის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში

საკანონმდებლო ცვლილებების წარდგენა პარლამენტისთვის.

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო/ადამიანის წამების, 

არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა 

და ღირსების შემლახავი მოპყრობის 

ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული 

ღონისძიებების განმახორციელებელი 

საუწყებათაშორისო საბჭო

(შემდგომში – წამებასთან ბრძოლის საუწყებათაშორისო საბჭო)

 

საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა და

პრობაციის სამინისტრო

 

მთავარი

პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტრო

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს სახალხო

დამცველთან თანამშრომლობით

2016-2017

კვლევის შედეგები;

 

ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში);

 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

 

 

5.1.2. თავისუფლება აღკვეთილი და პატიმრობაში მყოფი პირების არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების გაძლიერება

 

5.1.2.1. ადვოკატის დროულ ხელმისაწვდომობასთან, შეხვედრების კონფიდენციალურობასა  და ხარისხიან მომსახურებასთან დაკავშირებით  საერთაშორისო  სტანდარტების, მონიტორინგის ეროვნული და საერთაშორისო  მექანიზმებისა და რეკომენდაციების  იმპლემენტაცია.

იუსტიციის სამინისტრო/ წამებასთან ბრძოლის საუწყებათაშორისო საბჭო;

 

იურიდიული დახმარების სამსახური;

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2016-2017

სახალხო დამცველის ანგარიშები;

 

საერთაშორის მონიტორინგის მექანიზმების ანგარიშები

 

 

5.1.2.2. დროებით მოთავსების იზოლატორებში, ადმინისტრაციული პატიმრობის ადგილებში, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში და ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფ პირებთან სამედიცინო პერსონალის დროული ხელმისაწვდომობის, კონფიდენციალურობის, პატიმრობაში მყოფი პირის მიერ არჩეული ექიმის/სასამართლო ექსპერტიზის და საკუთარი ხარჯებით სამედიცინო გამოკვლევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო;

 

შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში)

 

სახალხო დამცველის ანგარიშები

 

 

 

 

5.1.2.3. დროებით მოთავსების იზოლატორებში, პოლიციის შენობებში და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ დაწესებულებებში აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის სისტემის ფუნქციონირების საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლის შედეგად დადგენილი საჭიროებების შესაბამისად, აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება (ტექნიკური უზრუნველყოფის გაზრდა, ვიდეოკამერების სისტემის სინქრონიზაცია, მონაცემების შენახვის ხანგრძლივობისა და დაცულობის გაზრდა) პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის დაცვით.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;

 

 

2016-2017

 

 

კვლევა/რეკომენდაციები

 

ტექნიკური უზრუნველყოფის საჭიროების ანალიზი;

 

ვიდეოკამერების რაოდენობის გაზრდა (საჭიროების შემთხვევაში);

 

ინფორმაციის დამუშავებისა და შენახვის სისტემების ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდა (საჭიროების შემთხვევაში);

 

სახალხო დამცველის ანგარიშები

 

 

5.1.2.4. “სტამბოლის პროტოკოლის” მიხედვით წამებისა და არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირების ფორმის დამტკიცება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის დოკუმენტირების ფორმა შემუშავებულია და დამტკიცებულია

 

 

5.1.2.5. სამედიცინო პერსონალის მომზადება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის  დოკუმენტირებისა და პრევენციის საკითხებში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2016-2017

წამების და არაადამიანური მოპყრობის შედეგად მიყენებული დაზიანებების დოკუმენტირება პერსონალს შეუძლია ყველა დაწესებულებაში.

 

5.1.3. დაკავებულ/

პატიმრობაში მყოფ/ თავისუფლებაშეზღუდულ/

თავისუფლებააღკვეთილ პირთათვის ადეკვატური საყოფაცხოვრებო, სანიტარიული და სხვა პირობების შექმნა

 

5.1.3.1. სასჯელაღსრულების სამინისტროს დაწესებულებების, დროებითი მოთავსების იზოლატორების,  სანიტარიული, ჰიგიენური, კვებითი და სხვა მატერიალური პირობების

გაუმჯობესება.

 

საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა და

პრობაციის სამინისტრო

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტრო

2016-2017

გაუმჯობესებულია მატერიალური პირობები და ინფრასტრუქტურა

 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

 

რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის თანაფარდობა ქვეყანაში არსებული დაწესებულებების საერთო რაოდენობასთან

 

5.1.4. თავისუფლებააღკვეთილ და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ პირთა ჯანმრთელობის დაცვის, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა

5.1.4.1. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში  ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფსიქიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ რეგულაციების და დამკვიდრებული პრაქტიკის შეფასება და რეკომენდაციების მომზადება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტრო;

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

სახალხო დამცველის აპარატი

2016-2017

ჩატარებული შესწავლის/კვლევის ანგარიში და წარმოდგენილი რეკომენდაციების პაკეტი

სახალხო დამცველის ანგარიშები

 

 

5.1.4.2 სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში თავისუფლებააღკვეთილი/პატიმრობაში მყოფი პირთა მიმართ დისციპლინური სახდელის გამოყენების ერთგვაროვანი მიდგომის ჩამოყალიბების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილებისა და არსებული პრაქტიკის ანალიზი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

კვლევის შედეგები/ რეკომენდაციები;

სახალხო დამცველის ანგარიშები

 

5.1.5. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება;  დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი დევნა; შიდა ინსპექტირებისა და გარე მონიტორინგის გაუმჯობესება. დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა

5.1.5.1. წამებასთან და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმებთან დაკავშირებით

წაყენებული

ბრალდებების გამოძიების სრულფასოვანი,

დამოუკიდებელი და

ეფექტიანი მექანიზმის

კონცეფციის შემუშავება.

იუსტიციის სამინისტრო/

წამებასთან ბრძოლის საუწყებათაშორისო საბჭო

 

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

სასჯელაღსრულების სამინისტრო

 

თავდაცვის სამინისტრო;

2016

შემუშავებულია კონცეფცია

 

5.1.5.2.  წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების ეფექტური გამოძიების მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციების ჩამოყალიბება და დანერგვა საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

 

იუსტიციის სამინისტრო/წამებასთან ბრძოლის საუწყებათაშორისო საბჭო

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

უზენაესი სასამართლო

2016

მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციები;

 

ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში)

 

5.1.6. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება;  დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი დევნა; შიდა ინსპექტირებისა და გარე მონიტორინგის გაუმჯობესება. დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა

 

5.1.6.1. წამებისა და

არასათანადო მოპყრობის

სხვა ფორმების სისხლისსამართლებრივი

დევნის პრიორიტიზაცია

და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელო პრინციპებში შესაბამისი

პოლიტიკის ასახვა; პროკურორებისთვის რეკომენდაციების განახლება;

იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს საქართველოს მთავარი პროკურატურა

 

2016-2017

სისხლის სამართლის პოლიტიკის

სახელმძღვანელო პრინციპები

 

რეკომენდაციები პროკურორების განახლებულია

 

სახალხო დამცველის ანგარიშები

 

5.1.6.2.  შიდა მონიტორინგის  საქმიანობის გაუმჯობესება  საკანონმდებლო და შიდაუწყებრივი რეგულაციებით (პროაქტიური ინსპექტირების, გენერალური ინსპექციის დამოუკიდებლობის გაზრდის, ანგარიშგებისა და საჩივრებზე ეფექტური რეაგირების მექანიზმების დანერგვის ჩათვლით)

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016

ცვლილებები მარეგულირებელ კანონმდებლობაში;

 

განახლებული მეთოდოლოგია;

 

მონიტორინგის განსახორციელებლად საჭირო შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპები

 

5.1.6.3. არასათანადო მოპყრობის ფაქტების აღმოფხვრის ხელშეწყობის მიზნით სრულყოფილი სტატისტიკის წარმოება და სისტემური ანალიზი

 

 

 

 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2016

ხელმისაწვდომია სრულყოფილი სტატისტიკა;

 

სტატისტიკური

მონაცემების ანალიზი

 

 

 

5.1.6.4. თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მდგომარეობისა და მათი მოპყრობის გარე მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება (მათ შორის, სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი) მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით საკანონმდებლო აქტების მომზადება და წარდგენა, აგრეთვე, ინსტიტუციური თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესება

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო/წამებასთან ბრძოლის საუწყებათაშორისო საბჭო

 

საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა და

პრობაციის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტრო;

 

სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით

2016

მონიტორინგის

მექანიზმების

ანგარიშები

 

საკანონმდებლო აქტებში

ცვლილებები

 

შიდაუწყებრივი აქტები

 

პრევენციის

ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

5.1.7. წამებისა და სხვა არასათანადო  მოპყრობის შედეგების აღმოფხვრა, მსხვერპლთა დაცვა და რეაბილიტაცია

 

 

5.1.7.1. მსხვერპლთათვის ეფექტური იურიდიული დახმარებისა და სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით არსებული კანონმდებლობის ანალიზი და შემდგომი გაუმჯობესება (საჭიროების შემთხვევაში)

იუსტიციის სამინისტრო/წამებასთან ბრძოლის უწყებათაშორისო საბჭო;

იურიდიული დახმარების სამსახური;

 

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

 

2016-2017

 

კვლევის შედეგი/

რეკომენდაციები;

ცვლილებები ნორმატიულ აქტებში (საჭიროების შემთხვევაში)

 

5.1.7.2. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის  სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;

საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტრო;

2016-2017

შემუშავებული მსხვერპლთა რეაბილიტაციის პროგრამა

 

5.1.8. საჯარო მოსამსახურეთა

სწავლება და

შესაძლებლობათა გაძლიერება

წამების და სხვა არასათანადო

მოპყრობის პრევენციის, ეფექტური

რეაგირებისა და გამოძიების, აგრეთვე

მსხვერპლთა ინტერესების დაცვის

გაუმჯობესების მიზნით

5.1.8.1. ტრენინგ-დაწესებულებების

შესაძლებლობების ზრდის

პოტენციალის ხელშეწყობა

არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის სწავლების კუთხით;

 

კოორდინაციის გაზრდა

დაწესებულებებს შორის; სასწავლო

სტანდარტების, მასალებისა და

მეთოდების გაუმჯობესება

საერთაშორისო სტანდარტების

შესაბამისად

 

სასჯელაღსრულებისა და

პრობაციის

სამინისტრო

 

შინაგან საქმეთა

სამინისტრო

 

საქართველოს მთავარი პროკურატურა;

 

იუსტიციის

სამინისტრო (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი)

 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

2016-2017

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ტრენინგ-

ცენტრის სრული ძალით

ამოქმედება

 

სამოქმედო გეგმის

განხორციელების პროცესში

შესაძლებლობების

გაზრდასთან

დაკავშირებული

რეკომენდაციების

შემუშავება

 

 

5.1.8.2. საჭიროების შესაბამისად სასწავლო მოდულების შემუშავება არასათანადო მოპყრობის აკრძალვასთან დაკავშირებით, სასწავლო ცენტრების ტრენერთა მომზადება, თანამშრომელთა სისტემური სწავლება.  დროებითი მოთავსების იზოლატორების და პენიტენციური დაწესებულებების მოქმედ და მომავალ თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება საბაზისო სასწავლო კურსის ფარგლებში, ასევე სპეციალიზებული ტრენინგების ორგანიზება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

2016–2017

დროებითი მოთავსების იზოლატორების გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა

 

ცვლილებები/ახალი

სასწავლო პროგრამებში

 

გაუმჯობესებული/ახალი ტრენინგ-მოდელები;

 

ანგარიშები ტრენინგების

ჩატარების შესახებ

 

საჯარო მოხელეთა

რაოდენობა, ვინც გაიარა განგრძობადი სწავლების პროგრამა

 

 

6. ტრეფიკინგი  

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

6.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან ბრძოლა

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშულის პრევენცია

6.1.1.1. ადამიანით ვაჭრობის

(ტრეფიკინგის)

საფრთხეების, ამ

დანაშაულთან ბრძოლისა

და მისგან თავის დაცვის საშუალებების შესახებ საზოგადოების

ცნობიერების ამაღლების ხელშემწყობი

ღონისძიებების

უზრუნველყოფა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო (შემდეგში – საკოორდინაციო საბჭო)

2016-2017

გავრცელებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა და დაფარვის არეალი;

ტრეფიკინგის საფრთხეებისა და თავდაცვის საშუალებების შესახებ ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრებისა და მონაწილეთა რაოდენობა;

ტრეფიკინგის თემაზე ტელე და რადიო გადაცემებისა და მონაწილე პირთა რაოდენობა, ასევე, მონაწილეთა მიერ განხილული თემები;

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი სამთავრობო უწყებების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე განთავსებული ტრეფიკინგის თემაზე საინფორმაციო მასალა

დონორთა ფინანსური მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.2. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა

6.1.2.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)

მსხვერპლთა

მომსახურების

დაწესებულებების

(თავშესაფრების)

ეფექტური საქმიანობის უზრუნველყოფა მსხვერპლთათვის/დაზარალებულთათვის მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინების სერვისების შეთავაზების გზით   და მათი საქმიანობის პერიოდული მონიტორინგი

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

2016-2017

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რაოდენობა, რომელთაც ისარგებლეს სახელმწიფო ფონდის მომსახურებით;

ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების სახეობა და რაოდენობა;

თავშესაფრების საქმიანობის მონიტორინგის პერიოდული ანგარიში

სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.2.2. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)

მსხვერპლთა/

დაზარალებულთა

მუდმივ საცხოვრებელ

ადგილას დაბრუნება ნებაყოფლობით და

უსაფრთხოდ და

საქართველოში

დაბრუნებულთა

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა

რეაბილიტაციის

ხელშეწყობა

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.

2016-2017

საკუთარი სურვილით მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დაბრუნებულ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რაოდენობა;

სახელმწიფო სერვისები, რომლითაც ისარგებლეს საქართველოში დაბრუნებულმა ტრეფიკინგის მსხვერპლებმა/დაზარალებულებმა

მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რაოდენობა, რომლებსაც მიეცათ  სპეციალური ბინადრობის ნებართვა

დონორთა მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.2.3. ეროვნული რეფერალური მექანიზმის ფარგლებში საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური საჭირეობების გათვალისწინებით რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის  ინდივიდუალური გეგმების გადახედვა და გეგმის ფორმების დახვეწა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

2016-2017

არსებული რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის  ინდივიდუალური პროგრამების შეფასების ანგარიში და შემუშავებული რეკომენდაციები;

თანამედროვე ტენდენციების საპასუხოდ დახვეწილი ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული სარეაბილიტაციო/სარეინტეგრაციო პროგრამა

დონორთა მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.3. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის ეფექტური სისხლისამართლებრივი დევნა

6.1.3.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)

შემთხვევების

პროაქტიური გამოვლენა

და ამ  მიზნით შემოწმების ერთობლივი მობილური

ჯგუფების საქმიანობის  ეფექტიანობის გაზრდა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

შემოწმების მობილური ჯგუფის მიერ განხორციელებული ვიზიტებისა და ტრეფიკინგის სავარაუდო ფაქტებზე წარმოებული გამოძიებების/სისხლისსამართლებრივი დევნის რაოდენობა.

სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.3.2. სპეციალისტების

ჯგუფის (Task Force)

წევრების მონაწილეობა ტრეფიკინგის რისკის

შემცველი ადგილების

შემოწმებისა და

პოლიციური კონტროლის განხორციელებისას

საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

სპეციალისტების ჯგუფის წევრების მონაწილეობით განხორციელებული პოლიციური კონტროლის და შემოწმებული დაწესებულებების/ადგილებისა და გამოკითხულ პირთა რაოდენობა;

გამოვლენილი

სავარაუდო ტრეფიკინგის   ფაქტების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.4 ტრეფიკინგის საქმეებზე მომუშავე პირთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

6.1.4.1. სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლება შესაბამისი ტრენინგების გზით

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

ჩატარებული ტრენინგებისა და გადამზადებულ სამართალდამცავთა  რაოდენობა

ჩატარებული ტრენინგების თემატიკა

დონორთა ფინანსური მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.4.2. შრომის პირობების

ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთა

კვალიფიკაციის ამაღლება

შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევების

გამოვლენის მიზნით

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო

2016-2017

ჩატარებული ტრენინგებისა და გადამზადებულ პირთა  რაოდენობა

 

დონორთა ფინანსური მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.4.3. სოციალურ მუშაკთა  კვალიფიკაციის ამაღლება არასრულწლოვანთა, მათ შორის, ქუჩაში მცხოვრებ ან/და მომუშავე ბავშვთა, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის  ფაქტების გამოვლენის ხელშეწყობის მიზნით.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო

2016-2017

ჩატარებული ტრენინგებისა და გადამზადებულ პირთა  რაოდენობა

ჩატარებული ტრენინგების თემატიკა.

დონორთა ფინანსური მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

6.1.5. ტრეფიკინგთან ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება

6.1.5.1. სახელმწიფო

უწყებების

თანამშრომლობის

გაღრმავება სამოქალაქო საზოგადოებასთან

(არასამთავრობო და

საერთაშორისო

ორგანიზაციებთან და სხვა)

საკოორდინაციო საბჭო; ფონდი;

2016-2017

ერთობლივად განხორციელებული პროექტები

 

 

დონორთა ფინანსური მხარდაჭერა, სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

6.1.5.2. პარტნიორი ქვეყნების, განსაკუთრებით კი

საქართველოს მოსაზღვრე სახელმწიფოების,

შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის გაღრმავება/

მოლაპარაკებების დაწყება,

მათ შორის,

ტრანსნაციონალური თანამშრომლობის

გაღრმავების მიზნით

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

სამთავრობოთაშორისო შეხვედრების რაოდენობა

გაფორმებული ხელშეკრულებების/ერთობლივი განცხადებების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

7. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

7.1. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა

7.1.1 საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია საერთაშორისო სტანდარტებთან

7.1.1.1 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში და სხვა ნორმატიულ აქტებში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება და მათი პრაქტიკაში იმპლემენტაციის ხელშეწყობა ევროპის კავშირის 2008 წლის 27 ნოემბრის ჩარჩო გადაწყვეტილების (2008/977/JHA) იმპლემენტაციის მიზნით

საქართველოს მთავრობა

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016

ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილებები ევროპის კავშირის 2008 წლის 27 ნოემბრის ჩარჩო გადაწყვეტილებასთან (2008/977/JHA) შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით; ევროკავშირის ექსპერტების მიერ მათი დადებითი შეფასება

სახელმწიფო ბიუჯეტი

7.1.1.2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის მიზნით კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და დამტკიცება

 

საქართველოს სამინისტროები და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი საქვეუწყებო დაწესებულებები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

 

2016-2017

ყველა უწყებას მიღებული აქვს "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის მიზნით კანონქვემდებარე აქტები

 

საჯარო დაწესებულებების მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და დაცვის შესახებ მიღებული კანონქვემდებარე აქტებისა და შიდა რეგულაციების   დამტკიცება და მათი რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

50 000 ლარი (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

7.1.1.3 პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა

საქართველოს სამინისტროები და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი საქვეუწყებო დაწესებულებები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

2016

ყველა მითითებულ უწყებაში დანიშნულია პერსონალური მონაცემების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირი

 

7.1.1.4 თითოეულ ფაილურ სისტემასთან დაკავშირებით ფაილური სისტემის კატალოგისა და ფაილურ სისტემათა კატალოგების რეესტრის წარმოება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი

 

საქართველოს სამინისტროები და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი საქვეუწყებო დაწესებულებები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

2016

თითოეული უწყების მიერ შექმნილია ფაილური სისტემის კატალოგი და გაგზავნილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს აწარმოებს  ფაილურ სისტემათა კატალოგების რეესტრს.

სახელმწიფო ბიუჯეტი

7.1.2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაცია საჯარო და კერძო სექტორში

7.1.2.1. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის ოფიციალური კომენტარების მომზადება და გამოქვეყნება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016-2017

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის კომენტარების გამოქვეყნება

დონორების მხარდაჭერა

7.1.2.2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით სახელმძღვანელოებისა და რეკომენდაციების შემუშავება

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016-2017

პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით ს სახელმძღვანელოსა და რეკომენდაციის შემუშავება

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

40 000 ლარი

7.1.2.3. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში მოქალაქეთა განაცხადების შესწავლა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016-2017

შემოსული განცხადებების რაოდენობა; მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე ინსპექტორის მიერ გატარებული ღონისძიებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

200 000 ლარი

7.1.2.4. საჯარო და კერძო სექტორის მონაცემთა დამმუშავებლების ინსპექტირება მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმების მიზნით

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016-2017

წინა წელთან შედარებით საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში ჩატარებული ინსპექტირებების გაზრდა 10%-ით.  ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა და ინსპექტორის მიერ გატარებული ღონისძიებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

500 000 ლარი

7.1.2.5. საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ასევე ფიზიკური პირებისათვის კონსულტაციების გაწევა  პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016-2017

შემოსული მომართვებისა და გაწეული კონსულტაციების თანაფარდობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

80 000 ლარი

7.1.2.6. შესაბამისი საჯარო მოხელეებისთვის, მოსამართლეებისთვის, ასევე კერძო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებისა და დაცვის საკითხებზე ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

2016-2017

40 ტრენინგის ჩატარება საჯარო და კერძო ორგანიზაციების სულ მცირე 700 წარმომადგენლის სწავლება

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

70 000 ლარი

 

დონორების მხარდაჭერა

7.1.3 პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტებზე ეფექტიანი სისხლის სამართალწარმოების უზრუნველყოფა

7.1.3.1 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე  პროკურორების კვალიფიკაციის ამაღლება

 

საქართველოს პროკურატურა

2016-2017

გადამზადებული პროკურორების რაოდენობა

 

 

 

7.1.3.2 პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტების  გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება

საქართველოს პროკურატურა

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

გამოძიებული ფაქტების რაოდენობა

 

 

7.1.4. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

7.1.4.1. საინფორმაციო მასალის დამზადება და გავრცელება საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის, უმცირესობების ენებზე. და ბრაილის შრიფტის გამოყენებით.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

 

იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

2016-2017

საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის შეფასება სოციოლოგიური კვლევის/გამოკითხვის შედეგად

 

დაბეჭდილი და დარიგებული საინფორმაციო გავრცელებული  ოდენობა.

სახელმწიფო ბიუჯეტი;

 

60 000 ლარი

 

დონორთა მხარდაჭერა

7.1.4.2. საინფორმაციო შეხვედრების და საჯარო ლექციების  ორგანიზება და ჩატარება საქართველოს მასშტაბით

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2016-2017

ჩატარებული შეხვედრების და ლექციების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

40 000 ლარი

 

 

8. გამოხატვის თავისუფლება

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

8.1 გამოხატვის თავისუფლების  და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

8.1.1 ჟურნალისტებისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების აღკვეთა და პრევენცია

8.1.1.1 საგამოძიებო ორგანოების მიერ ჟურნალისტებისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება

 

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში;

 

 

სამართალდამცავი ორგანოების სტატისტიკა;

 

 

8.1.12 გამოძიების დაწყება მედიის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია

მთავარი პროკურატურა

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

მითითებული საფუძვლით დაწყებული გამოძიებების სტატისტიკა

 

8.1.1.3 პროკურატურის ორგანოების მიერ ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობისთვის ხელის შეშლის შემთხვევაში დანაშაულის შესაბამისი კვალიფიკაცია

მთავარი პროკურატურა

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

არსებულ ფაქტებზე რეაგირების შინაარსობრივი სტატისტიკა, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი.

 

8.1.1.4 სპეციალური სტატისტიკის წარმოება, რომელიც ასახავს ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის თაობაზე რეგისტრირებულ დანაშაულთა, ასევე მისი გახსნის მაჩვენებელს.

მთავარი პროკურატურა

 

 

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

ხელმისაწვდომია შესაბამისი სტატისტიკა

 

8.1.2 გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებული საკანონმდებლო ბუნდოვანებების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა

8.1.2.1. გამოხატვის თავისუფლებასთან კავშირში მყოფი კანონმდებლობის ხარვეზების იდენტიფიცირება; მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის ცნების გადახედვა; ციფრულ მაუწყებლობასთან

დაკავშირებით, საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილებებისთვის საჭირო რეკომენდაციების და პროექტის მომზადება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

 

საქართველოს მთავრობა

 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

მომზადებულია საკანონმდებლო აქტის ცვლილებები

 

8.1.3 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

8.1.3.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და საქართველოს პარლამენტში ინიცირება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2016

მომზადებულია და ინიცირებულია შესაბამისი ცვლილებების პროექტი

 

 

9. შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

9.1 შეკრებისა

და

მანიფესტაციის

უფლების

მაღალი

სტანდარტით

დაცვის

გარანტიების

შექმნა.

9.1.1 შეკრებისა

და

მანიფესტაციების

უფლებასთან

დაკავშირებული

კანონმდებლობის

უფრო მეტად

დაახლოება

საერთაშორისო

სტანდარტებთან

9.1.1.1. ვენეციის კომისიის,

საქართველოს საკონსტიტუციო

სასამართლოს, ადამიანის

უფლებათა ევროპული

სასამართლოს პრაქტიკის და

სახალხო დამცველის

რეკომენდაციების შესაბამისად

საკანონმდებლო ცვლილებების

პროექტის მომზადება და

პარლამენტისთვის წარდგენა.

 

საქართველოს

მთავრობა

 

 

2016-2017

მომზადებული

საკანონმდებლო

აქტის

ინიცირება

 

9.1.2. შეკრებისა და

მანიფესტაციის

უფლების

დარღვევის

ფაქტებზე

სამართლებრივი

რეაგირება და

უფლების

დარღვევის

პრევენცია

9.1.2.1. შეკრებისა და მანიფესტაციის

უფლების დარღვევის ფაქტებზე

სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება

და უფლების დარღვევის

პრევენცია, სამართალდამცავი

სტრუქტურების ქვედანაყოფების

მომზადების გაუმჯობესებით

მასების მართვის/კონტროლის

სფეროში

საქართველოს

შინაგან საქმეთა

სამინისტრო

2016-2017

ჩატარებული

სწავლებების

შესახებ

მონაცემები;

 

9.1.2.2 .შეკრების და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფის ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება

პროკურატურა

შსს

2016-2017

ინდიკატორი შეიცვალა: არსებულ ფაქტებზე რეაგირების შინაარსობრივი სტატისტიკა, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი, ვადა, რა დროც დასჭირდა გამოძიება

 

9.1.2.3. შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფის ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიების თემატიკაზე

საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს აკადემიის

კურიკულუმებში შესაბამისი

ტრენინგების ინტეგრირება

საქართველოს

შინაგან საქმეთა

სამინისტრო

2016-2017

ჩატარებული

ტრენინგების

რაოდენობა

 

 

10. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების დაცვა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

10.1. ეროვნულ/ეთნიკურ უმცირესობათა

დისკრიმინაციული მოპყრობისგან დაცვის უზრუნველყოფა

10.1.1. საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლება ეთნიკური უმცირესობების უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში

10.1.1. საინფორმაციო შეხვედრების და ტრენინგ/სემინარების ჩატარება, მასალების მიწოდება; სასწავლო კურსები ეთნიკური უმცირესობების უფლებების შესახებ

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი)

2016-2017

საქართველოს მთელი მასშტაბით 23 პუნქტში 24 ჯგუფისთვის ერთდღიანი (8სთ) ტრენინგი არის ჩატარებული. 480 საჯარო მოხელეუკეთ არის ინფორმირებული ეთნიკური უმცირესობების ულებების შესახებ;

სახელმწიფო ბიუჯეტი  ან დონორის ფინანსური მხარდაჭერით/  32,829.00  ლარი

 

10.1.2.

პოლიციელთა ცოდნის ამაღლება ეთნიკური უმცირესობების უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში

10.1.1.2. შსს

თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება

შსს აკადემია

 

2016-2017

გადამზადებული პირების

რაოდენობა

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

10.1.3. ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება მათ უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში

10.1.3.1. საინფორმაციო შეხვედრების და ტრენინგ/სემინარების ჩატარება, მასალების მიწოდება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი);

 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

 

2016-2017

 

საქართველოს მასშტაბით 23 პუნქტში 24 ჯგუფისთვის ერთდღიანი (8სთ) ტრენინგის ჩატებულია ჯამში 500 მდე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთათვის

სახელმწიფო ბიუჯეტიდ  ან დონორის ფინანსური მხარდაჭერით/  32,829.00  ლარი

 

10.1.4. ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება სახელმწიფოს სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკის შესახებ

10.1.4.1. შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან რეგიონებში

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

2016

ჩატარებული ღონისძიებების გეოგრაფიული არეალი და მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

10.1.5. მოწყვლადი და მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის უზრუნველყოფა

 

10.1.5.1. დაბადების და

პირადობის მოწმობების

არმქონე პირთათვის

მოწმობების გასაცემად

სათანადო ღონისძიებების

გატარება, რაც

უზრუნველყოფს

ხსენებულ პირთა

დოკუმენტირებას

იუსტიციის სამინისტრო

2016-2017

გაცემული პირადობის და დაბადების მოწმობების რაოდენობა;

 

ადმინისტრაციული რესურსი

10.2.

ინკლუზუიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა და

ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების

მონაწილეობის გაუმჯობესება

პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

10.2.1. ეთნიკური უმცირესობებისათვის ხმის მიცემის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უზრუნველყოფა

10.2.1.1. საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებული მასალების თარგმნა უმცირესობათა ენებზე;

 

10.2.1.2. საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრი ეთნიკური უმცირესობების მომზადება საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით

ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას

2016-2017

მომზადებული და თარგმნილი  მასალები

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა და მათი ინფორმირებულობის ხარისხი

 

 

10.2.2. ეთნიკურ უმცირესობათა ამომრჩეველთა ინფორმირება და განათლება

10.2.2.1. ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება

ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას

 

სსიპ – საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრი

2016-2017

ღონისძიებათა რაოდენობა

 

ნათარგმნი საარჩევნო დოკუმენტაცია (სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, სასწავლო მასალა)

25 000

10.3. ეთნიკურ უმცირესობათა წვდომის გაუმჯობესება მას მედიასა და ინფორმაციაზე

10.3.1. უმცირესობების ენებზე სამაუწყებლო პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

10.3.1.1. ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მედია პროდუქტების დაფინანსება და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში მათი გავრცელების უზრუნველყოფა

 

ეთხოვოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს

 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2016-2017

მომზადებული მედია პროდუქტები, მაყურებელთა/მკითხველთა რაოდენობა, მედია პროდუქციის რეიტინგი

 

10.4. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების სოციალური და ეკონომიკური პირობების უზრუნველყოფა

10.4.1. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარება

10.4.1.1. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტების დაფინანსება და განხორციელება

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

 

მუნიციპალიტეტის ორგანოები

2016-2017

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

 

 

10.4.2. ეროვნული /ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ საჯარო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა  პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა

10.4.2.1. სასწავლო პროგრამების განვითარება და ახალი სასწავლო კურსების დანერგვა

განათლების და მეცნიერების სამინისტრო;

ზურაბ ჟვანიას სახ. სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

2016-2017 წწ.

სასწავლო კურსების  რაოდენობა

 

10.5. ეთნიკური უმცირესობებისთვის განათლების უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება

10.5.1. სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სტანდარტის შესაბამისი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო მასალების შემუშავება;

 

პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა

10.5.1.1. პარტნიორ ორგანიზაციებთან და სამიზნე ჯგუფებთან ერთად სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობა ეროვნული უმცირესობების საჭიროებების გათვალისწინებით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

მუნიციპალიტეტის ორგანოები

2016-2017 წლები

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის გახსნილი სასკოლო მზაობის ჯგუფების რაოდენობა

 

 

10.5.2. კულტურათაშორის დიალოგისა და ქართული ენის სწავლა/სწავლების  ხელშეწყობა

 

10.5.2.1. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეების და მასწავლებლების მონაწილეობა მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში

 

არაქართულენოვანი და ქართული სკოლების მოსწავლეების მიერ საერთო სამოქალაქო განათლების პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეებისა და მასწავლებლების რაოდენობა

 

 

 

 

 

პროექტებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა

 

 

10.5.3. არაქართულენოვან სკოლებში სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა

10.5.3.1. არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ორენოვანი სწავლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016

შემუშავებული სტრატეგიის დოკუმენტი

 

 

 

10.5.3.2. საქართველოს არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების  I-VI კლასის მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა. VII-XII კლასის  მოსწავლეების  დამხმარე ლიტერატურით უზრუნველყოფა

 

 

 

10.5.3.3. ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსწავლეების სკოლის ავტობუსების მომსახურებით უზრუნველყოფა.

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

საქართველოს არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების  I-VI კლასის სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეების რაოდენობა; დამხმარე ლიტერატურით უზრუნველყოფილი VII-XII კლასის  მოსწავლეების  რაოდენობა.

 

სკოლის ავტობუსების მომსახურებით სარგებლობენ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოსწავლეები.

 

 

10.5.4. საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანია განათლების სისტემაში დაგეგმილი და მიმდინარე სიახლეების შესახებ

10.5.4.1. სამიზნე ჯგუფებში საინფორმაციო შეხვედრების წარმოება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

შეხვედრების რაოდენობა, გეოგრაფიული დაფარვა, მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

10.5.4.2. ქართულის როგორც მეორე ენის კვალიფიციური კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების არაქართულენოვან სკოლებში მივლინება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

პროგრამაში ჩართული პედაგოგების გაზრდილი რაოდენობა 2014-15 წლებთან შედარებით;

 

პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული ქართული ენის შემსწავლელ კურსში ჩართული ადგილობრივი მასწავლებლების რაოდენობა

 

 

10.5.5. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის უმაღლესი და პროფესიული განათლების  მიღების ხელშეწყობა

 

10.5.5.1. სკოლებში ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების ჩატარება, სომხურ და აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ;

სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2016-2017

ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა

 

 

 

10.5.5.2 სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ ენებზე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ;

სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2016-2017

ზოგადსაგანმანათლებლო ატესტატის მქონე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი  მოსწავლეების რაოდენობა

 

 

 

10.5.5.3 ეთნიკური უმცირესობებისთვის უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით  ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მათი ჩარიცხვა გამარტივებული წესით,  მხოლოდ ერთი გამოცდის (მხოლოდ ზოგადი უნარების  აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი, აფხაზურენოვანი,

ოსურენოვანი  ტესტები) შედეგებით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2016-2017 სასწავლო წელი

უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული და დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა

450 000

 

 

10.5.5.4 მოსახლეობის ინფორმირება საშეღავათო პოლიტიკის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

2016-2017

პროგრამაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა

 

 

 

10.5.5.5. პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვისას ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების შეთავაზება ეთნიკური უმცირესობების ენაზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

2016-2017

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების რაოდენობა რომელთაც პროფესიული ტესტირება გაიარეს მშობლიურ ენაზე

 

 

 

10.5.5.6. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სტუდენტებისათვის ქართული ენის მოდულის შეთავაზება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისას

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

2016-2017

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა, რომელთაც გაიარეს ქართული ენის მოდული

 

10.6 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში, საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განათლებისა და  სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება

10.6.1. ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისა და მაღალმთიან რეგიონებში დასაქმებულ პირთათვის  (საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები) პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება.

10.6.1.1. სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის სამი დონის (A1, A2, B1) ფარგლებში ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების გადამზადება;

2. საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში საჯარო მოხელეთა (ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგინებში მცხოვრები პირები) გადამზადება შემდეგი დარგობრივი მიმართულებებით:

- საჯარო ორგანიზაციების მართვა;

- ფინანსური მენეჯმენტი და შიდა აუდიტი;

- სახელმწიფო შესყიდვები;

- ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება;

_ საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია;

_ კომპიუტერული ტექნოლოგიების შამსწავლელი საბაზისო პროგრამა

- ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება და ადმინისტრირება.

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

2016-2017 წწ.

2016 წელს:

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით გადამზადდება 3120 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელი;

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით – 574 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში, საჯარო სექტორში დასაქმებული  პირი.

2017 წელს: სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით გადამზადდება 3120 ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელი;

საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით – 574  ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში, საჯარო სექტორში დასაქმებული  პირი.

 

2016 წელი -

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში  – 1 078 568 ლარი; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამა

1 328 432 ლარი

2017 წელი – სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ფარგლებში  – 1 078 568 ლარი; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამა

1 328 432 ლარი

 

 

10.6.2. საჯარო ადმინისტრირებასა და  საჯარო სამსახურში ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის გაზრდა და პროფესიული განვითარება.

10.6.2.1. ეროვნულ უმცირესობათა ახალგაზრდა წარმომადგენლებისათვის პერიოდული სტაჟირების უზრუნველყოფა

იუსტიციის სამინისტრო სამინისტრო (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

2016-2017

ჩარიცხული სტაჟიორების რაოდენობა და მათი დასაქმების მონაცემები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

10.7. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების უზრუნველყოფა და საზოგადოებაში შემწყნარებლობის მაღალი სტანდარტის დანერგვა,

10.7.1. ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის ხელშეწყობა

10.7.1.1. ეთნიკური უმცირესობების კულტურულ-საგანმანათლებლო ინიციატივების მხარდაჭერა

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2016-2017

განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებები

 

 

10.7.2. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება.

 

10.7.2.1. საერთო კულტურულ ცხოვრებაში ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობათა ჩართულობის ხელშეწყობა.

 

10.7.2.2. ეროვნული უმცირესობების ლიტერატურული ტრადიციების, თარგმანების, საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა, თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესებში ჩართვა.

 

10.7.2.3. ახალგაზრდა თაობის ჩართვა ქართული კულტურის მრვალფეროვნებისა და პოპულარიზაციის კუთხით.

 

 

10.7.2.4. ერებს შორისი მეგობრული, კულტურული ურთიერთობების წარმოჩენა, დამკვიდრება.

 

10.7.2.5. თეატრალური ცხოვრების გააქტიურება ეროვნული უმცირესობების თეატრებში.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

1. განხორციელებული პროექტების და მათში ჩართული პირების რაოდენობა.

 

2. გამოცემების და თარგმანების რაოდენობა.

 

3. განხორციელებული პროექტების და მათში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა. ცნობიერების ამაღლება.

 

4. ერთობლივი პროექტების რაოდენობა.

 

5. გასტროლების, პრემიერების და სპექტაკლების რაოდენობა.

 

10.8. რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების უზრუნველყოფა,  დაცული გამოხატვის შესაძლებლობებში

10.8.1. უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად

10.8.1.1. საქართველოში დასახლებულ ეროვნულ უმცირესობათა არამეტერიალური და მატერიალური კულტურული ფასეულობების გამოვლენა, დაცვა, განვითარება

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

1. გამოვლენილი  და რეაბილიტირებული არამეტერიალური და მატერიალური კულტურული ფასეულობების რაოდენობა

 

10.9. საზოგადოებაში შემწყნარებლობის მაღალი სტანდარტის დანერგვა, ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის პრევენცია და მომხდარი დისკრიმინაციის შემთხვევების შედეგების აღმოფხვრა, აგრეთვე სისხლის სამართლის დანაშაულის მატარებელი დისკრიმინაციის შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველყოფა

10.9.1. დისკრიმინაციული ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება

 

 

10.9.1.1. პროკურატურის თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება უმცირესობათა უფლებების შესახებ

 

პროკურატურა

 

2016

 

სასწავლო მოდულის შემუშავებულია.

 

ტრენინგის ფარგლებში დაფარულია საქართველოს პროკურატურის სისტემის ყველა ტერიტორიული ორგანო.

 

განხორციელებულია ერთობლივი ტრენინგები პროკურატურისა და სხვა შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლების მონაწილეობით.

 

 

10.9.2. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებრივი ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება და ს.ს. დევნის განხორციელება

10.9.2.1. დისკრიმინაციული ფაქტების გამოძიების საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და ამ მიმართულებით პროკურატურის  თანამშრომლების გადამზადება

პროკურატურა

 

2016-2017

 

გადამზადებულია პროკურატურის სისტემის სტაჟიორების რაოდენობა

 

გადამზადებული პროკურორების რაოდენობა.

 

 

 

10.9.2.2. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიების სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება და დანერგვა

პროკურატურა

2016-2017

შემუშავებულია სახელმძღვანელო პრინციპები

 

გადამზადებული პროკურორების რაოდენობა; მათი თანაფარდობა პროკურორთა საერთო რაოდენობასთან.

 

 

11. რელიგიური უმცირესობების დაცვა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

11.1. სეკულარიზმისა და რელიგიური შემწყნარებლობის დამკვიდრება

11.1.1. საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის მდგომარეობის შესწავლა

11.1.1.1. საჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღლება  სეკულარიზმისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის  საკითხებზე

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2016-2017

განხორციელებული ტრენინგებისა და მომზადებული სახელმძღვანელოების რაოდენობა

 

ბიუჯეტის გარეშე

11.1.2. რელიგიური შემწყნარებლობის და არადისკრიმინაციული გარემოს დამკვიდრება

11.1.2.1. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება რელიგიური შემწყნარებლობის მიმართულებით

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2016-2017

განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა;

სოციალური კამპანიების რაოდენობა;

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები და შეფასებები

ბიუჯეტის გარეშე

 

11.1.2.2. საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ჩართულობით, ჩატარდეს

კვალიფიციური ტრენინგები  შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის თანამშრომლებისთვის რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორუფლებიანობის დაცვის საკითხებზე.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

 

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა.

გადამზადებული თანამშრომლების პროცენტული მაჩვენებელი.

 

 

11.1.2.3. რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანაშაულების პრევენცია და ეფექტური გამოძიება რელიგიური სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებსა და სამართალდარღვევებზე შსს-ს, პროკურატურის მიერ დეტალური სტატისტიკის წარმოება.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს პროკურატურა

2016-2017

შესაბამისი უწყებების მიერ მომზადებული სტატისტიკა

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები და შეფასებები

---

 

11.1.2.4. საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის სტანდარტის ინიცირება, რომელის შესაბამისად იქნება გაწერილი ცალკეული უწყებების ეთიკის კოდექსებში.

საქართველოს მთავრობა;

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო;

საჯარო სამსახურის ბიურო

2016-2017

საჯარო დაწესებულებებისა და უწყებების ეთიკის კოდექსებში გაწერილია რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის ვალდებულება.

 

 

11.1.2.5. რელიგიური შეუწყნარებლობით ჩადენილი დანაშაულების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მონიტორინგი,  შესაბამისი კანონმდებლობის გადახედვა, და დახვეწა.

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს პროკურატურა

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2016-2017

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასება

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიშები და რეკომენდაციები

მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივები

ბიუჯეტის გარეშე

---

---

---

 

11.1.2.6. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს პროკურატურის შესაბამისი თანამშრომლების გადამზადება რელიგიური შეუწყნარებლობის, ძალადობის და რელიგიის ან რწმენის ნიშნით დისკრიმინაციის საფუძვლით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების კუთხით კვალიფიკაციის ასამაღლებლად

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს პროკურატურა

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2016-2017

განხორციელებული ტრენინგების რაოდენობა

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიშები

---

---

ბიუჯეტის გარეშე

11.1.3. რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით გარანტირებული ინდივიდუალური და კოლექტიური უფლებების დაცვა

11.1.3.1. რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით დაცული ინდივიდუალური უფლებებით სრულყოფილად სარგებლობის მიზნით სათანადო კანონმდებლობის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში, მთავრობისთვის რეკომენდაციების წარდგენა.

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

2016

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები, რეკომენდაციები და შეფასებები

მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივები

ბიუჯეტის გარეშე

---

 

11.1.3.2. რელიგიური გაერთიანებების საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით სათანადო კანონმდებლობის გადახედვა, საჭიროების შემთხვევაში მთავრობისთვის რეკომენდაციების წარდგენა.

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

2016

 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები, რეკომენდაციები და შეფასებები

 

 

ბიუჯეტის გარეშე

---

 

11.1.3.3. აღმოიფხვრას უთანასწორო საგადასახადო რეჟიმი, რომლის მიხედვითაც სხვა

რელიგიური გაერთიანებები მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებული

წესით იბეგრება.

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

2016-2017

მიღებულის შესაბამისის საკანონმდებლო აქტი

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასება

 

 

11.1.3.4. საკულტო-რელიგიური დანიშნულების  შენობა-ნაგებობების ისტორიული (კონფესიური) მესაკუთრის განსაზღვრა და შენობა-ნაგებობის გადაცემა. საკულტო-რელიგიური დანიშნულების  შენობა-ნაგებობების საკუთრებასთან არსებული დავების სწრაფი, გამჭვირვალე და სამართლიანი  გადაწყვეტა.

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიშები და რეკომენდაციები

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები, რეკომენდაციები და შეფასებები

 

შესაბამისი რელიგიური გაერთიანებებისთვის ისტორიული საკუთრების საკულტო-რელიგიური შენობა-ნაგებობების გადაცემა

ბიუჯეტის გარეშე

 

11.1.3.5. ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე საკულტო-რელიგიური დანიშნულების ძეგლთა რესტავრაციისა და მოვლა-პატრონობისას განსახორციელებელი ღონისძიებების შესრულება მხოლოდ ძეგლის საჭიროებიდან გამომდინარე.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2016-2017

სახალხო დამცველის ანგარიში

---

 

 

11.1.3.6. რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებით დაცული კოლექტიური და ინდივიდუალური უფლებების გამოხატვის უზრუნველყოფა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები, რეკომენდაციები და შეფასებები

---

 

11.1.4. განათლების სისტემაში სეკულარიზმისა და რელიგიური თანასწორობის პრინციპების დანერგვა

11.1.4.1. სახელმძღვანელოების მოწესრიგება (სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების კრიტერიუმში ჩაიდოს მოთხოვნა, რომ სახელმძღვანელოს შინაარსი ითვალისწინებს საქართველოს მოსწავლეთა მრავალფეროვნებას რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა და საცხოვრებელი ადგილის და ა.შ. მიხედვით). სახელმძღვანელო ხელს უწყობს არასტერეოტიპული, მრავალმხრივი აზროვნებისა და შეხედულებების განვითარებას მოსწავლეებში

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

სახელმძღვანელოების გრიფირების კრიტერიუმებში მოცემულია შესაბამისი მოთხოვნა

ბიუჯეტის გარეშე

---

 

11.1.4.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამებში ჩაიდოს ინტერკონფესიური/ ინტერკულტურული განათლების შესახებ პროფესიული განვითარების თემები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამაში ჩადებულია შესაბამისი კომპონენტი

 

 

11.1.4.3.   სკოლის დირექტორის სტანდარტში აისახოს მოთხოვნა სკოლის დირექტორის მიერ მრავალფეროვნების მართვისა და ინტერკულტურული განათლების ცოდნის ფლობის შესახებ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2016-2017

სკოლის დირექტორების სტანდარტებში ასახულია შესაბამისი მოთხოვნა

 

 

11.1.4.4. საჯარო და კერძო  სკოლებში სასწავლო პროცესის წარმართვისას სეკულარიზმისა და რელიგიური თანასწორობის დაცვის შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

სასწავლო პროცესში მოსწავლეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებისათვის განხორციელებული ინტენკონფესიული/

ინტერკულტრული პროგრამებისა და აქტივობების რაოდენობა

 

 

 

12. ბავშვთა უფლებების დაცვა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

12.1. ბავშვთა დაცვისა და დახმარების სისტემის გაუმჯობესება

12.1.1. დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის გაგრძელება

12.1.1.1. ახალი მცირე საოჯახო ტიპის სახლის ამოქმედება

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში განთავსებული

შშმ ბავშვებისთვის

 

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2016-2017

2016 წელს

ამოქმედებულია 1

პილოტური  მცირე საოჯახო ტიპის სახლი შშმ ბავშვებისათვის;

2017 წელს ამოქმედებულია მინიმუმ 1 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი შშმ ბავშვებისათვის

სახელმწიფო ბიუჯეტი,  2016 წელი – 36 000 ლარი

 

 

 

12.1.1.2. ცვლილებების ინიცირება შვილად

აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონში

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტთან

თანამშრომლობით

2016-2017

საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია ცვლილებები  შვილად აყვანისა და

მინდობით აღზრდის შესახებ კანონში

 

 

12.1.2. ბავშვებსა

და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის

პოპულარიზაცია

12.1.2.1. ბავშვებსა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით შესაბამისი პროექტების განხორციელება

 სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

განხორციელებული

პროექტები და მათში

ჩართული ბავშვების რაოდენობა

 

 

12.1.3. ბავშვთა ინფორმირება  უფლებებსა და თავისუფლებებზე

 

12.1.3.1. სამართლებრივი კულტურის ამაღლების მიზნით, შეხვედრებისა

და სხვა აქტივობების განხორციელება

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო,

განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრების რაოდენობა განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებთან, მათ შორის, იძულებით

გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებსა და ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში;

 

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრების რაოდენობრივი მაჩვენებელი; ერთობლივი აქტივობების რაოდენობრივი და მასშტაბური მაჩვენებელი

 

 

 

12.1.3.2. ბავშვთა უფლებების ასაკზე მორგებული საკითხების, მათ შორის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის,  ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და ადრეული ქორწინების პრევენციის საკითხებზე სარეკომენდაციო გზამკვლევის მომზადება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მომზადებულია გზამკვლევი საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ

 

 

12.1.4. ბავშვთა უფლებების მონიტორინგისა და კოორდინაციის მექანიზმების გაძლიერება

12.1.4.1. შეტყობინების პროცედურების შესახებ ბავშვთა უფლებათა

შესახებ გაეროს

კონვენციის დამატებითი ოქმის

რატიფიცირებისთვის აუცილებელი

წინადადების მომზადება

და

საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენა

შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

იუსტიციის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტთან 

თანამშრომლობით

 

2016-2017

შეტყობინების პროცედურების შესახებ ბავშვთა უფლებათა შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმის რატიფიცირებისთვის აუცილებელი წინადადებები მომზადებულია საქართველოს მთავრობის მიერ და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში

 

 

 

12.1.4.2.  ჰააგის

1980 წლის ბავშვთა არამართლზომიერი გადაადგილების

სამოქალაქო ასპექტების  შესახებ კონვენციის იმპლემენტაცია,   ბავშვთა საერთაშორისო არამართლზომიერი გადაადგილება/ დაკავების საქმეებზე აღსრულების და რეფერირების მექანიზმის დამტკიცება

საქართველოს მთავრობა

2016

მთავრობის დადგენილება მექანიზმის დამტკიცების შესახებ

 

 

 

12.1.4.3. თანამშრომლობის გაძლიერება/

მოლაპარაკებები იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც არ აქვთ აღიარებული საქართველოს მიერთება ჰააგის 1980 წლის ბავშვთა არამართლზომიერი

გადაადგილების სამოქალაქო ასპექტების  შესახებ კონვენციასთან

იუსტიციის სამინისტრო (კონვენციის ფარგლებში დანიშნული ცენტრალური ორგანო)

2016-2017

მოლაპარაკებების შედეგები

 

 

 

 

12.1.4.4. სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერება

მთავრობის ადმინისტრაციის

ადამიანის უფლებათა დაცვის

სამდივნო, დონორ

ორგანიზაციებთან

თანამშრომლობით

2016-2017

სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის ადამიანური და ფინანსური რესურსი გაზრდილია

 

12.2. სოციალური მომსახურების განვითარება პროგრამული სერვისების გაუმჯობესების გზით

12.2.1. ბავშვთა პროგრამული მომსახურებების დახვეწა

12.2.1.1. ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებისთვის სათანადო  მომსახურებების გაუმჯობესება

 

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

 

2016-2017

ქუჩაში მომუშავე და

მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც

იღებენ სხვადასხვა მომსახურებებს

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წელი -  780 000 ლარი

 

 

12.2.1.2. ქვეყანაში არსებული ბავშვთა მომსახურებების ბაზების სრულყოფა

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016

სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული მომსახურებების  მიმღებ ბავშვთა  მუდმივად განახლებადი ბაზა ფორმირებულია

 

 

 

12.2.1.3. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო,

2016-2017

ბავშვიანი ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც გაეწიათ აუცილებელი დახმარება

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წელი -

1 600 000 ლარი

 

 

12.2.1.4. დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

 შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2016-2017

დედათა და ბავშვთა რაოდენობა, რომლებსაც გაეწიათ შესაბამისი მომსახურება

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წელი -  400 000 ლარი

 

 

12.2.1.5. მცირე საოჯახო ტიპის მომსახურებების გაუმჯობესება, მათ შორის, შშმ ბავშვთათვის

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2016-2017

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში განთავსებული ბავშვები იღებენ ადეკვატურ მომსახურებას;

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონიტორინგის ანგარიში;

სახალხო დამცველის

ანგარიში

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წელი -

2 300 000 ლარი

 

 

 

12.2.1.6. მინდობით აღზრდის  მომსახურებების სრულყოფა;

 

მინდობით აღზრდის ახალი სტანდარტის დამტკიცება

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2016-2017

შემუშავებულია მინდობით აღზრდის ახალი  სტანდარტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წელი -

6 500 000

ლარი

12.3. ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება.

 

12.3.1. დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება პერინატალური

სერვისების ხარისხის

გაუმჯობესებით

12.3.1.1 ანტენატალურ და სამეანო მომსახურებაზე ზედამხედველობის ახალი ელექტრონული სისტემის „ორსულთა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის

ელექტრონული მოდულის“ დანერგვა

 

შრომის, ჯანმრთელობისა სოციალური დაცვის სამინისტრო

სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2016

მომზადებულია ახალი ელექტრონული მოდული ინსტიტუციონალიზაციისათვის საჭირო რეგულატორული ცვლილებების პაკეტი და 2016 წლიდან  აღნიშნული სისტემის ფარგლებში ანგარიშგებას აქვს სავალდებულო ხასიათი

 

 

 

12.3.1.2. სამშობიარო სახლების დონეებად დაყოფა და ამ დონეებს შორის დედათა და ახალშობილთა რეფერალის ახალი მექანიზმების დანერგვა

შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

 

2016-2017

რეგიონების რაოდენობა,

სადაც დანერგილია პერინატალური მოვლის რეგიონალიზაციის

პრინციპები

 

 

 

12.3.1.3. სოფლად 0-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული სერვისების გაძლიერება ბინაზე ვიზიტების დანერგვის გზით

შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2017

 

რაიონების რაოდენობა, სადაც დაინერგა დედათა და ბავშვთა ბინაზე მეთვალყურეობა

 

 

 

12.3.1.4. დედათა და ბავშვთა ნუტრიციული სტატუსის გაუმჯობესება ხორბლის 1-ლი ხარისხის ფქვილის რკინისა და ფოლიუმის მჟავის დანამატებით ფორტიფიცირების გზით

 

შრომის, ჯანმრთელობისა

სოციალური დაცვის სამინისტრო;

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2016-2017

 

შემუშავებულია

„იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ“ კანონში შესატანი

ცვლილების პროექტი, რომელიც ხორბლის

ფქვილის სავალდებულო ფორტიფიცირებას ითვალისწინებს

 

 

 

12.3.1.5. 6–24 თვის ბავშვებისათვის სხვადასხვა მიკროელემენტებით ფორტიფიცირებულ პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

შრომის, ჯანმრთელობისა

სოციალური დაცვის სამინისტრო;

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2017

 

6–24 თვის ბავშვებისათვის მრავალკომპონენტიანი    

მიკრონუტრიენტის

შემცველი დანამატების ეროვნული პროგრამა შემუშავებულია

 

 

 

12.3.1.6 ძუძუთი კვების ხელშეწყობა და ხელოვნური კვების რეგულირება

 

შრომის, ჯანმრთელობისა

სოციალური დაცვის სამინისტრო;

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2016-2017

 

„ძუძუთი კვების

ხელშეწყობისა და

ხელოვნური კვების რეგულირების შესახებ“

კანონში და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში შესატანი ცვლილების

პროექტი მომზადებულია

 

12.4. ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლება ყველა ბავშვისათვის

12.4.1. ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა  

12.4.1.1. აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის შემუშავება და დამტკიცება

საქართველოს მთავრობა,

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

მუნიციპალიტეტებთან

თანამშრომლობით

 

2016-2017

აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი

დამტკიცებულია

 

 

 

12.4.1.2. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტის შემუშავება და დამტკიცება

საქართველოს მთავრობა,

განათლებისა

და მეცნიერების

სამინისტრო

 

 

2016-2017

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტი

დამტკიცებულია

 

 

 

12.4.1.3. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების შენობა-ნაგებობების, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწყობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება და დამტკიცება

საქართველოს მთავრობა,

ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო

 

 

2016-2017

საქართველოს ეკონომიკისა

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარდგინებით ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცებულია

საქართველოს მთავრობის

მიერ

 

 

 

12.4.1.4. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცება

საქართველოს მთავრობა,

შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

 

2016-2017

საქართველოს მთავრობის

მიერ დამტკიცებულია შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტი

 

 

 

12.4.1.5. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცება

საქართველოს მთავრობა,

შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

 

2016-2017

საქართველოს მთავრობის

მიერ დამტკიცებულია შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტი

 

 

12.4.2. ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ ბავშვთა ზოგადი განათლების სისტემაში ჩასართავად საკანონმდებლო ბაზის გამართვა და ბავშვების მხარდამჭერი სისტემის გაუმჯობესება

12.4.2.1. ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვების  შესაბამისი განმარტების შემუშავება და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტის მომზადება საქართველოს მთავრობის მიერ

 

საქართველოს მთავრობა,  

განათლებისა და

მეცნიერების

სამინისტრო, შრომის

ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2016-2017

განათლების მიღმა

დარჩენილი ბავშვების შესაბამისი განმარტება შემუშავებულია; საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტი მომზადებულია საქართველოს მთავრობის

მიერ და ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში

 

 

 

12.4.2.2. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზებში და სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში სკოლის მიღმა დარჩენილი და დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების იდენტიფიცირების მიზნით, სხვადასხვა ინდიკატორების და შესაბამისი ველების და ფილტრების დამატება და ანალიზის გზების გაუმჯობესება

განათლებისა და

მეცნიერების

სამინისტრო,

სსიპ – განათლების

მართვის საინფორმაციო

სისტემა

 

2016-2017

მონაცემთა ბაზებს დაემატა დამატებითი ველები და განახლდა; საინფორმაციო სისტემა ხედავს სკოლის

მიღმა დარჩენილი პირების რაოდენობას და ახდენს ფორმალური განათლებიდან განთესვის რისკის ქვეშ მყოფი მოსწავლეების იდეტიფიცირებას; სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების რაოდენობა და რისკის ქვეშ მყოფი იდენტიფიცირებული ბავშვების რაოდენობა

 

 

12.4.3. სსსმ ბავშვების მოძიების სისტემის შექმნა, რათა სისტემამ თავად შეძლოს სსსმ ბავშვის დანახვა

12,4.3.1. სისტემის გაიდლაინის შექმნა და ყველა იმ რგოლის გათვალისწინება ვინც შეიძლება იყოს ჩართული და მათი კონკრეტული პასუხისმგებლობის და რეფერალის პროცედურის განსაზღვრა

განათლებისა და

მეცნიერების

სამინისტრო

2016-2017

შემუშავებულია სსსმ ბავშვის მოძიების სისტემა და მისი გაიდლაინი

 

 

12.4.4. მოწყვლადი

ჯგუფებისათვის სპეციალური, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეთავაზება მათი ფორმალურ განათლებაში

ჩართვის მიზნით

12.4.4.1. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე, სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი  ბავშვებისათვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეთავაზება შემდგომში მათი ფორმალურ განათლებაში ჩართვის მიზნით

განათლებისა და

მეცნიერების

სამინისტრო

2016-2017

საგანამანათლებლო პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; 

ფორმალურ განათლებაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

სახალხო დამცველის ანგარიში

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 137 005 ლარი

 

12.4.5. მასწავლებელთა

პროფესიული განვითარება

სკოლებში ბავშვის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული აქტივობების განსახორციელებლად, მოსწავლეებში ერთმანეთის უფლებების დაცვისა და ურთიერთპატივისცემის

კულტურის

დასამკვიდრებლად

12.4.5.1. ტრენინგის ორგანიზება:

„ბავშვთა უფლებები სკოლაში“ და „ბულინგი“;

ტრენინგ-მოდულის შემუშავება, სატრენინგო მასალის მომზადება და მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა ტრენინგი

 

განათლებისა და

მეცნიერების

სამინისტრო

2016-2017

შექმნილი ტრენინგ-მოდულები და მასალები;

მასწავლებელთა და დირექტორთა რაოდენობა, რომელთაც გავლილი აქვთ გადამზადების ტრენინგები;

(გადამზადებული მასწავლებლებისა და დირექტორების რაოდენობა თბილისსა და რეგიონებში).

 

 

12.4.6. ბრალდებული/

მსჯავრდებული

მოსწავლეებისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით

გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფა

12.4.6.1. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის №11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, №5 ქალთა პატიმრობის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, ქ. ქუთაისის №2 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთისა და ქ. თბილისის №8 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი  არასრულწლოვნებისთვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა

განათლებისა და

მეცნიერების

სამინისტრო, სასჯელაღსრულებისა

და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

ბრალდებული და მსჯავრდებული

პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამაში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2016 წელი  – 320 000 ლარი

 

12.4.7. არაფორმალური

განათლების ხელმისაწვდომობა

12.4.7.1. სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

სკოლისგარეშე სახელოვნებო სკოლების მხარდაჭერის კუთხით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი,

2016-2017 წლები -

8 822 000 ლარი

 

 

 

12.4.7.2. არაფორმალური განათლების პროგრამების ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით განვითარება და მონაწილეობის უზრუნველყოფა

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

განხორციელებული პროექტების და მათში ჩართული

არასრულწლოვნების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი,

2016-2017 წლები -

2 022 000 ლარი

 

 

12.4.7.3. ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების მიზნით ახალი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა

სპორტის და ახალგაზრდობის

საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია შესაბამისი კანონის პროექტი

 

 

 

12.4.7.4. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს: ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და შეფასებას;  ადგილობრივი

და რეგიონული ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობას; ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერებას; მოხალისეობის განვითარებას

სპორტის და ახალგაზრდობის

საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

განხორციელებული ღონისძიებები და მათში მონაწილე  ბავშვების რაოდენობა

 

 

 

12.4.7.5. სამოქალაქო განათლების და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელისშემწყობი პროგრამების განვითარება  ბავშვებისთვის, მათ შორის, შშმ ბავშვებისთვის

განათლების და მეცნიერების

სამინისტრო

2016-2017

დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელისშემწყობი

კურიკულუმის განვითარება

და დანერგვა არაფორმალური განათლების ნაწილში

 

12.5. ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა

12.5.1. ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის მეთოდების საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლა, არსებული მექანიზმების შეფასება  და ახალი მექანიზმების დანერგვა

12.5.1.1. ბავშვთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირების და პრევენციის მეთოდების საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლა მათი შემდგომი დანერგვის მიზნით

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის

უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის

უფლებების ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016-2017

ჩატარებული კვლევა საჭიროებების შესახებ;

საუკეთესო პრაქტიკების კვლევის შედეგები

 

 

 

12.5.1.2. ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და ძალადობისგან დაცვის მექანიზმის გაძლიერება/ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება

 

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის

უფლებების ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016-2017

ბავშვთა ძალადობისგან

დაცვის ძალადობის ერთიანი სტრატეგია შემუშავებულია

 

 

 

12.5.1.3. „სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის განხორციელების მიზნით დეტალური სამუშაო დოკუმენტის შემუშავება

 

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის

უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის

უფლებების ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016-2017

სამუშაო დოკუმენტი შემუშავებული და დამტკიცებულია

საქართველოს მთავრობის

მიერ

 

 

 

12.5.1.4. სექსუალური ძალადობის იდენტიფიცირებისა და პრევენციის საუკეთესო პრაქტიკების შესწავლა მათი შემდგომი დანერგვის მიზნით

 

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის

უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის

უფლებების ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016- 2017

ჩატარებული კვლევა საჭიროებების შესახებ;

საუკეთესო პრაქტიკების კვლევის შედეგები

 

 

 

12.5.1.5. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რეაბილიტაციის, მსხვერპლი ბავშვის იდენტიფიკაციის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა

 

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის

უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის

უფლებების ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016- 2017

საპილოტე პროექტის განხორციელება; პროექტის მიმდინარეობის  მონიტორინგის შედეგები;

სახალხო დამცველი ანგარიში

 

 

 

12.5.1.6. სოციალური მუშაკების ტრენინგი

 

 

 

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

2016- 2017

დაწყებულია სოციალური სააგენტოს ყველა სოციალური მუშაკის გადამზადების პროცესი ოჯახში ძალადობის, მათ შორის, ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე

 

2016-2017 წლებში – 675 000 აშშ  დოლარი,(,,USAID” –ის დაფინანებით დაგეგმილი პროექტის ფარგლებში)

 

12.5.2. ძალადობის შეტყობინებაზე რეაგირების მექანიზმის დახვეწა

12.5.2.1. ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება

 

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  შინაგან

საქმეთა სამინისტრო, განათლებისა

და მეცნიერების სამინისტრო. მუნიციპალიტეტებთან

თანამშრომლობით.

2016-2017

ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა, რომლებზეც განხორციელდა რეაგირება

 

 

 

12.5.2.2 რეფერალის პროცედურების/სისტემის გადახედვა

 

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 

შინაგან საქმეთა

სამინისტრო, განათლებისა

და

მეცნიერების სამინისტრო მუნიციპალიტეტებთან

თანამშრომლობით.

2016

რეფერალის პროცედურები განახლებულია და დამტკიცებულია

საქართველოს მთავრობის

მიერ

 

 

 

12.5.2.3. სპეციალური ტრენინგკურსის ორგანიზება იმ პროფესიონალთათვის, რომელთა პასუხისმგებლობას წარმოადგენს ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენა და შემდგომი რეაგირება

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

გადამზადებულ

პოლიციელთა რაოდენობა

 

 

 

12.5.2.4. სკოლების  მიერ შემუშავებულ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის შიდა პროცედურების მონიტორინგი

 

განათლებისა და

მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

ხორციელდება ძალადობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ დაფიქსირებულ შეტყობინებებზე რეაგირების სტატისტიკური აღრიცხვა

 

 

12.5.3. პროფესიულ ჯგუფების (მოსამართლეები, პროკურორები, პოლიციელები, გამომძიებლები, მასწავლებლები, ადვოკატები, სამედიცინო პერსონალი, სოც.  აგენტები, სკოლის ადმინისტრაცია, მანდატურები და სხვა) განათლება ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე

12.5.3.1. ტრენინგების ჩატარება პროფესიულ ჯგუფებში ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე

მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო სახალხო დამცველის ოფისთან

თანამშრომლობით,  შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, (სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი),

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით, იურიდიული დახმარების სამსახური

2016-2017

ბავშვთა უფლებების საკითხებზე

დატრენინგებული პროფესიონალების

რაოდენობა

 

 

12.5.4. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული პროფესიონალების

ტრენინგი ბავშვთა მიმართ

ძალადობის ბიო-ფსიქო-სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე

12.5.4.1. სააღმზრდელო დაწესებულებების აღმზრდელთა მომზადების კურიკულუმი, რომელიც მოიცავს სწავლებას ძალადობის საკითხებზე (მოქმედი კანონმდებლობა, ბენეფიციართა ქცევის მართვის მეთოდები,  ბიო-ფსიქო-სოციალური მიდგომები)

 

შრომის, ჯანმრთელობის

და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სახალხო დამცველის ბავშვის

უფლებების ცენტრთან

თანამშრომლობით

2016

ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო-ფსიქო-სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე სწავლება წარმოადგენს პროფესიონალთა განათლების და მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს

 

 

12.6. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება.

12.6.1.  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოთხოვნების იმპლემენტაცია

12.6.1.1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, პროფესიონალთა (მოსამართლეები, პროკურორები, მედიატორები, პოლიციელები, გამომძიებლები, პრობაციის ოფიცრები, ადვოკატები, სოციალური მუშაკები, პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი) სპეციალიზაცია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო,

მთავარი პროკურატურა, შრომის ჯანმრთელობის და

სოციალური დაცვის სამინისტრო, სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით, იურიდიული დახმარების სამსახური

2016-2017

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე გადამზადებულ პროფესიონალთა რაოდენობა

 

 

 

 

12.6.1.2. არასრულწლოვნებთან მოპყრობის სამართლებრივ

და ფსიქოლოგიურ თავისებურებებზე ტრენინგ მოდულების შემუშავება და პროფესიონალების (პროკურორების, კოორდინატორების) გადამზადება-სპეციალიზაცია და შესაბამისი კურიკულუმების შედგენა

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2016

სპეციალიზებულ

პროკურორთა რაოდენობა;

შემუშავებული კურიკულუმი

 

 

 

12.6.1.3. ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2016-2017

ბავშვზე ორიენტირებული გარემო (შესაბამისი ინფრასტრუქტურა) შექმნილია

 

 

12.6.2. მართლმსაჯულების ლიბერალური პრინციპების გაძლიერება

 

12.6.2.1. ინდივიდუალური მიდგომის სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური  დაგეგმვის და პირობით ვადამდე გათავისუფლების 

მექანიზმის გაძლიერება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2016-2017

დასრულებულია და პრაქტიკაში სრულად დანერგილია წინასწარი პატიმრობის

დაწესებულებებში ინდივიდუალური  

მუშაობის ინსტრუმენტები;

გაძლიერებულია

კოორდინაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის, განათლების და სოციალური დაცვის

სისტემებს შორის

 

 

12.6.3. არასრულწლოვანთა მიმართ და არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულების/

სამართალდარღვევების სტატისტიკის წარმოება

12.6.3.1. უწყებების მიერ, სეგრეგირებული

სტატისტიკის წარმოება არასრულწლოვანთა მიმართ და არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე/ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა

 

2016-2017

წარმოებული და გასაჯაროებულია სტატისტიკური მაჩვენებლები

 

 

 

 

12.6.3.2.

მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით

ანალიტიკური

კვლევების მომზადება

და გამოქვეყნება

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2016

მომზადებული ანალიტიკური კვლევები

 

 

13. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

13.1. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა და ქალთა უფლებების დაცვა

13.1.1 ეფექტიანი ღონისძიებების განხორციელება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გენდერული თანასწორობის

პოლიტიკის განხორციელებისათვის

 

13.1.1.1. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გენდერული თანასწორობის მექანიზმის[1] შექმნა

 

 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

 

 

2016

შექმნილია ერთიანი მექანიზმი (კომისია) გენდერული თანასწორობის, გენდერული ნიშნით ძალადობისა  და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე

 

 

 

13.1.1.2. გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის გადახედვისა და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიზნით,  შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის შექმნა

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია (კომისია)

2016

შექმნილია გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის სამუშაო ჯგუფი

 

 

 

 

13.1.1.3 ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უწყებები

2016

ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უწყებების მიერ გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები.

 

 

13.1.2. განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის საკითხების ინტეგრირება

13.1.2.1

მასწავლებლებისთვის შემუშავებულ ტრენინგ-მოდულებში  გენდერული თანასწორობის საკითხების გათვალისწინება

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2016

 

მასწავლებლებისთვის შემუშავებულ ტრენინგ-მოდულებში  გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის საკითხები

 

 

 

13.1.2.2 განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის გადახედვა გენდერული ასპექტების ინტეგრირებისათვის ცვლილებების მომზადების მიზნით.

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016

განხორციელებულია განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი

 

 

 

 

 

13.1.2.3. ზოგადი განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის დანერგვის ხელშეწყობა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016

სასკოლო სახელმძღვანელოს შეფასების  კრიტერიუმი

 

 

13.1.3. გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლა

საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით

13.1.3.1 გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, მათ შორის, ბავშვთა და ადრეული ქორწინების პრევენციის საკითხებზე, გენდერული ნიშნით სქესის სელექციის პრევენციაზე, საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2016

ჩატარებულია 50 საინფორმაციო შეხვედრა და კამპანია გენდერული თანასწორობის, მათ შორის, ბავშვთა და ადრეული ქორწინების პრევენციის საკითხებზე

 

 

 

 

13.1.3.2. გენდერული თანასწორობის საკითხებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამშრომლებისათვის სავალდებულო კურსის შემუშავება

 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

 

2016

 

შემუშავებულია სავალდებულო კურსი

აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამშრომლებისათვის

 

 

 

 

13.1.3.3. საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება რადიო და სატელევიზიო გადაცემებში შესაბამისი თემატიკის გაშუქების გზით“

 

 

 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

 

 

 

 

2016

რადიო და სატელევიზიო გადაცემებში გაშუქებულია ადრეული ქორწინება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა,გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციის  და სხვა რელევანტური თემები

 

 

 

13.1.3.4.

ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში შეხვედრების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე (ადრეული ქორწინების პრევენციის ჩათვლით)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში  ჩატარებულია 20 რაოდენობის შეხვედრები გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.

 

 

13.1.4. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა

13.1.4.1. ქალთა (მათ შორის, სოფლად მცხოვრებ და მომუშავე) ბიზნესგანათლება და მათი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016

მოდულურ საგანმანათლელბლო პროგრამებზე ჩარიცხულ ქალთა რაოდენობა, რომლის ფარგლებშიც სავალდებულო მოდულს წარმოადგენს მეწარმეობა

 

 

 

13.1.4.2.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების მეშვეობით  სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ან/და ამ საქმიანობით დაინტერსებულთა (მათ შორის, ქალების)  ცოდნის დონისა და კვალიფიკაციის ამაღლება

 

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

 

 

2016

დონორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტების ფარგლებში დაგეგმილ სასწავლო პროგრამებში ქალთა რეგულარული ჩართულობა.

 

 

 

 

 

 

13.1.4.3.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ  პროექტებში აგრო-ბიზნესში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

2016

ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მათ შორის, ქალებისთვის.

 

 

 

 

13.1.4.4. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასა და განვითარებაში ქალთა მონაწილეობის სტიმულირება და ჩართულობის ზრდა.

 

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2016

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ქალთა ჩართულობის დონის ზრდა.

 

 

 

 

13.1.4.5.

სოფლად განვითარების ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფებში (Rural Developme№t LAG) ქალთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2016

სოფლის განვითარების   პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრაში ქალთა ჩართულობის ზრდა.

 

 

13.1.5. გენდერული ნიშნით ნაყოფის სქესის სელექციის მანკიერი პრაქტიკის პრევენციის ხელშეწყობა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

13.1.5.1. გენდერული ნიშნით ნაყოფის სქესის სელექციის პრევენციის მიზნით საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება პირველადი ჯანდაცვის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების მიმწოდებელთათვის.

 

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

გენდერული ნიშნით ნაყოფის სქესის სელექციის პრევენციის მიზნით საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანია ჩატარებულია  კახეთის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში. შეფასებულია პრევენციული კამპანიის ეფექტიანობა მისი დახვეწისა და შემდგომი გავრცელებისათვის.

 

 

13.1.6. გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების პრევენცია და მათზე ეფექტიანი რეაგირება

13.1.6.1. გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიების მიზნით სპეციალური სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება

პროკურატურა

 

2016

 

სპეციალური სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებულია

 

 

 

13.1.6.2.  სამართალდამცავი ორგანოებისათვის სპეციალური სატრენინგო კურსის შემუშავება გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულების სპეციფიკაზე

პროკურატურა

 

 

2016

 

სპეციალური სატრენინგო კურსი გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულების სპეციფიკაზე შემუშავებულია.

 

 

 

 

 

13.1.6.3. გენდერული ნიშნით/ქალის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ეფექტიანი იდენტიფიცირების  მიზნით

სპეციალური სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება ჯანდაცვის სისტემაში

 

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

 

 

 

 

 

2016

 

სპეციალური სახელმძღვანელო პრინციპები შემუშავებულია

 

 

13.1.7. პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალისა და კაცის თანაბარი მონაწილეობის ხელშეწყობა

13.1.7.1. არჩევით ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება.

 

2016

არჩევით ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებულია

 

 

 

13.1.7.2. საარჩევნო ინფორმაციის დამუშავება გენდერული შემადგენლობის მიხედვით

ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას

2016

არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა და კანდიდატთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში დამუშავებულია და განთავსებულია ცესკოს ვებ-გვერდზე

 

 

 

13.1.7.3. სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება გენდერულ საკითხებზე

ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრს

 

 

 

2016

შექმნილი სასწავლო

პროგრამა ქალი კანდიდატებისთვის, არასამთავრობო სექტორის არმომადგენლებისათვის და ახალგაზრდებისთვის.

 

 

 

13.1.7.4. პოტენციური კანდიდატი ქალების ტრენინგი საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით

ეთხოვოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას

 

 

2016

 

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

 

 

13.1.8. მუნიციპალიტეტის ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა

13.1.8.1. მუნიციპალიტეტის ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება

 

 

 

 

 

2016

მუნიციპალიტეტის ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებულია

 

 

13.2.  სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციასთან ბრძოლა

13.2.1. დისკრიმინაციული მოპყრობისგან დაცვის საკანონმდებლო გარანტიების უზრუნველყოფა

13.2.1.1. ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების გაძლიერების მიზნით დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონსა და სხვა რელევანტურ საკანონმდებლო აქტებში საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და ინიცირება.

ეთხოვოს სახალხო დამცველს მოამზადოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი

 

ეთხოვოს საქართველოს პარლამენტს მოახდინოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებათა ინიცირება

 

 

 

 

 

2016

 

მომზადებულია და ინიცირებულია შესაბამისი ცვლილებები;

 

 

13.2.2. ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შემუშავება და მისი ეფექტიანი იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა.

13.2.2.1. საჯარო სამსახურში ანტიდისკრიმინაციული სტანდარტების დანერგვის მიზნით სახელმძღვანელო დოკუმენტის მომზადება.

საქართველოს მთავრობა

 

 

2016

სახელმძღვანელო დოკუმენტი მომზადებულია;

 

 

 

 

 

13.2.2.2. ანტიდისკრიმინაციული სტანდარტების საკითხებზე საჯარო მოხელეების, მათ შორის, პოლიციის, სერვისის მიმწოდებელი საჯარო მოხელეების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების თანამშრომლების სისტემური გადამზადება

 

 

ეთხოვოს სახალხო დამცველის აპარატს

 

 

2016

 

გადამზადებულია 500  საჯარო მოხელე

 

 

 

 

13.2.2.3. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონსა და შესაბამის ეთიკის კოდექსებში სიძულვილის ენის აკრძალვის რეგულირება

საქართველოს მთავრობა

2016

 

 

შემუშავებულია შესაბამისი ცვლილებები

 

 

13.2.3. სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების წინააღმდეგ არსებული კანონმდებლობის  (მათ შორის, სისხლის სამართლის კოდექსის 53.31 და 142-ე მუხლის) ეფექტიანად აღსრულების უზრუნველყოფა

13.2.3.1. სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების დროული და  ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველყოფა და   პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ დადგენილებ(ებ)ში სიძულვილის შესაძლო მოტივის  გათვალისწინების პრაქტიკის დანერგვა;

შინაგანს საქმეთა სამინისტრო;

 

პროკურატურა

2016

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკის დოკუმენტები;

 

პროკურატურის ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკის დოკუმენტები.

 

 

 

13.2.3.2. სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების სისტემური გადამზადება და სპეციალიზაციის უზრუნველყოფა  სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულებთან დაკავშირებით;

პროკურატურა.

 

2016

გადამზადებულ პირთა რაოდენობა;

 

 

 

 

13.2.3.3. სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების თაობაზე სპეციალური დეტალური სტატისტიკისა და ანალიზის წარმოება.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს პროკურატურა.

2016

დათვლილია და შემუშავებულია  სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების სტატისტიკური მონაცემები.

 

 

13.2.4. სექსუალური ორიენტაციის ან/და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე ჩადენილი ოჯახში ძალადობის დროული,  და ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველყოფა.

 

13.2.4.1. სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით ჩადენილი ოჯახში ძალადობის შესახებ სპეციალური სტატისტიკის და ანალიზის წარმოება.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს პროკურატურა.

 

 

2016

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკის დოკუმენტები;

 

საქართველოს პროკურატურის ანალიტიკური დეპარტამენტის სტატისტიკის დოკუმენტები;

 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში.

 

 

13.2.5 სექსუალური ორიენტაციისა ან/და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა;

 

13.2.5.1. ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრისა და კრიზისული ცენტრების თანამშრომელთა ინფორმირებულობის ამაღლება სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

2016

ინფორმაცია თავშესაფარში შესაბამისი საფუძვლით განთავსებულ პირთა შესახებ;

 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში.

 

 

14. იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა უფლებები

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

14.1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური  გაძლიერება; მათი უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება

14.1.1. დევნილის სტატუსიდან, დახმარების მექანიზმის საჭიროებებზე ტრანსფორმირება და დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1.1. დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ცარიელი შენობების რეაბილიტაცია, ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, ასევე, დევნილთა განსახლება გამოსყიდულ ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებში.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 


 

2016–2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რეაბილიტირებულია 5 შენობა და მიმდინარეობს ცარიელი შენობების რეაბილიტაცია

 

304 ბინის მშენებლობა დასრულებულია 2016 წელს.

 

2016 წელს დაწყებულია დამატებით  480-ბინიანი  4 კორპუსის მშენებლობა,

 

გამოსყიდულ ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებში განთავსებულ დევნილთა რაოდენობა

რეაბილიტაციისთვის 2016-2017 წელს გაიხარჯება 3 046 361 ლარი

 

ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობისთვის 2016-2017 წელს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 35 723 677 ლარი.

 

 

ინდივიდუალური სახლების შეძენისთვის 2016 წელს გათვალისწინებულია 7 000 000 ლარი;

 

 

14.1.1.2. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პროცესში, პრიორიტეტად იმ დევნილთა განსახლება, რომელთა ადგილსამყოფელი,  ობიექტები ექსპერტული  დასკვნის საფუძველზე,  ავარიულია

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016-2017

 

შექმნილია სპეციალური საექსპერტო სამუშაო ჯგუფის.

 

ჯგუფის მიერ მომზადებულია ყოველწლიური ხარისხობრივი ანალიზი

 

 

 

14.1.1.3. დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროცესის წარმართვა მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს №320 ბრძანებით დამტკიცებული „დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესით“ განსაზღვრული წესისა და კრიტერიუმების შესაბამისად;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016-2017

 

 

ხორციელდება ზედამხედველობა მინისტრის №320 ბრძანებით განსაზღვრული წესებისა და კრიტერიუმების გათვალისწინებაზე.

 

 

 

 

14.1.1.4. მენაშენეებისაგან და კონტრაქტორი კომპანიებისაგან  ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართების შესყიდვა.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016-2017

 

შესყიდულია საცხოვრებელი ფართები მენაშენეებისგან 458 ბინა.

 

„ჰუალინგ ჯგუფისგან“ შესყიდულია 300 ბინა.

 

 

 

მენაშენეების

პროექტისთვის

2016-2017 წლის

ბიუჯეტში

გათვალისწინებულია

17 914 500 USD

ეკვივალენტი

ლარი.

ახლადაშენებულ კორპუსებში

ჩინური

კომპანია

„ჰუალინგ ჯგუფისგან“

დევნილთათვის

საცხოვრებელი

ბინების

შეძენისთვის

2016-2017

წლებში

გათვალისწინებულია 20 821

200 USD

ეკვივალენტი

ლარში

 

 

14.1.1.5. „სოფლად სახლის“ პროექტის განვითარება და დევნილთა შემოსავლის წყაროებით უზრუნველყოფა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა –  განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016-2017

 

 

200 დევნილ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი სახლი მიწის ნაკვეთთან ერთად 2016 წელს.

 

200 დევნილ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი სახლი მიწის ნაკვეთთან ერთად 2017 წელს.

 

2016  წელს – 4 000 000 ლარი

 

2017  წელს – 4 000 000 ლარი

 

 

14.1.1.6. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართებიდან უკანონო გამოსახლების გამჭვირვალე და ეფექტური პროცესის უზრუნველყოფა მონიტორინგი და  დევნილთა დაცვა

დევნილთა უზრუნველყოფა დროებითი საცხოვრებლით.

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

საქართველოს მთავრობა

2016-2017

 

 

მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მიერ პერიოდული ინფორმაცის გამოთხოვა.

 

სახალხო დამცველისა და სხვა ალტერნატიული მონიტორინგის შედეგების ანალიზი

 

 

 

14.1.1.7. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებების გათვალისწინება:

·         დევნილთა განსახლებისას

·         ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, რეაბილიტაციისას

·         სამშენებლო სამუშაოების ტენდერებში.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016-2017

 

 

სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ დევნილთა განსახლებისას, მშენებლობა რეაბილიტაციისას და სამშენებლო სამუშაოების ტენდერებში, შშმ პირთა საჭიროებები გათვალისწინების მონიტორინგი

 

 

 

14.1.1.8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ

სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების

სამოქმედო გეგმის განახლება(2017-2018) წლებისთვის

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

2016-2017

 

 

დამტკიცებულია დევნილთა მიმართ

სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების

სამოქმედო გეგმა (2017-2018)

 

 

 

14.1.1.9. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართების (ყოფილი დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტები) და რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ შენობებში განსახლებულ დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების კანონმდებლობის საფუძველზე საკუთრებაში გადაცემის პროცესის დაჩქარება.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2016-2017

 

 

დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესის დაჩქარების მიზნით,  შექმნილია დაკანონების ხარვეზების შემსწავლელი კომისია.

 

2016 წელს  – დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში გადაეცემა – 2000 ოჯახს.

 

2017 წელს დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში გადაეცემა – 2000 ოჯახს.

 

 

 

14.1.1.10. ერთჯერადი ფულადი დახმარება იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებმაც 2015 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხით  შეიძინეს საცხოვრებელი ბინები და  იგი არის მათი ერთადერთი ფაქტიური საცხოვრებელი.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016 წელს ფინანსურ დახმარებას მიიღებს 50  დევნილი ოჯახი

 

2017 წელს ფინანსურ დახმარებას მიიღებს 50 დევნილი ოჯახი

2016: 1000 000 ლარი

2017: 1000 000 ლარი

 

 

14.1.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დასაბრუნებლად ყველა შესაძლო ზომის მიღება, მათ შორის, ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით

14.1.2.1. ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება იძულებით გადაადგილებულ პირთა მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დასაბრუნებლად, მათ შორის, საერთაშორისო ჩართულობის ხელშეწყობა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

გამოყენებულია ყველა არსებული მექანიზმი იძულებით გადაადგილებულ პირთა მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დასაბრუნებლად.

 

 

14.1.3.  დევნილთა შესახებ 2014 წლის 1 მარტს ამოქმედებული „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა“ შესახებ საქართველოს კანონის მუდმივი გადახედვისა და სრულყოფის, საერთაშორისო სტანდარტებთან შემდგომი დაახლოების მიზნით.

14.1.3.1. საჭიროებების გათვალისწინებით იძულებით გადაადგილებულ პირთა მეტი დაცვის მექანიზმების შემოღება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

2016-2017

 

 

საჭიროებების გათვალისწინებით შემოღებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვის მეტი მექანიზმები.

 

 

 

14.1.3.2. დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტაში მუნიციპალიტეტების როლის გაზრდის მიზნით ღონისძიებების განხორციელება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

2016-2017

 

 

განხორცილებულია შესაბამისი ღონისძიებების და დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტაში   გაზრდილია თვითმმართველობის როლი

 

 

14.1.4. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა ცნობიერების ამაღლება

14.1.4.1. საინფორმაციო კამპანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთათვის საკუთარ უფლებების, საერთაშორისო და ადგილობრივი გარანტიების შესახებ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

მუნიციპალიტებთან თანამშრომლობით

2016-2017

 

 

განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა.

 

 

 

14.1.4.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთათვის ტრენინგ-მოდულის შემუშავება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების შესახებ

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო

 

შემუშავებულია  და გამოიყენება სპეციალური ტრენინგ-მოდული

 

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

 

დაფარულია ყველა მუნიციპალიტეტი

 

 

14.1.5. იძულებით გადაადგილებულ და ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრებ პირთა მიერ მათთან დაკავშირებულ

საკითხებზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვის და  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა.

14.1.5.1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო

კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისა და მონაწილეობის ხელშეწყობა.

 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2016-2017

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო

კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობისათვის განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა

 

 

14.1.6.

დევნილთა საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

14.1.6.1.

დევნილთათვის თანამონაწილეობ ივი საგრანტო პროგრამის განხორციელება (ბენეფიციარზე 2000 ლარამდე), (საპილოტე/მიზნობრივი პროექტი).

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

სსიპ – დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

2016-2017

2016 წელს – 200 გრანტი

 

2017 წელს – 400 გრანტი

2016 წელს – 250 000 ლარი

 

2017 წელს – 500 000 ლარი

 

 

 

14.1.6.2.

იმ დევნილთა მხარდაჭერა, რომელთაც სურთ დაიწყონ ან გააფართოვონ სასოფლო-სამეურნეო აქტივობები მაგრამ ყოყმანობენ დაზღვევის პირობების გამო (5 ჰექტარზე ნაკლები მიწა)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

სსიპ – დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

 

ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“

2016-2017

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სადაზღვეო პროგრამაზე დევნილთა განცხადებების რიცხვი 2016 წელს გაზრდილია 300%-ით.

 

2017 წლის მიზნები განისაზღვრება 2016 წლის მეორე ნახევარში

2016:

245 000 – ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“

 

70 000 -საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

14.1.7.

დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

14.1.7.1. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ყველა დევნილ სტუდენტს, რომელიც 2016 წელს ჩაირიცხება პროფესიული განათლების საჯარო დაწესებულებაში საჭიროების მიხედვით მიეცემა დახმარება

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

სსიპ – დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

2016-2017

2016 წელს პროფესიული განათლების საჯარო დაწესებულებაში ჩარიცხულ ყველა დევნილ სტუდენტს გამოეყოფა დახმარება

 

2017 წლის მიზნები განისაზღვრება 2016 წლის მეორე ნახევარში

2016 – 60 000 ლარი

 

 

14.1.8

დევნილის სტატუსიდან, დახმარების მექანიზმის საჭიროებებზე ტრანსფორმირების რეფორმის მომზადება

14.1.8.1 სათანადო კვლევის ჩატარება და მოპოვებული მონაცემების ანალიზი სარეკომენდაციო დოკუმენტის  შესამუშავებლად

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულებები

2016-2017

სარეკომენდაციო დოკუმენტი შემუშავებულია და იგი შეიცავს დროში გაწერილ და ფინანსურად დასაბუთებულ რეფორმების ვარიანტებს

 

 

 

15. მიგრანტთა, თავშესაფრის მაძიებელ და თავშესაფრის მქონე  პირთა უფლება

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

15.1. მიგრანტებისათვის საინტეგრაციო მომსახურების გაუმჯობესება;

ასევე ტრეფიკინგის პრევენცია და მიგრანტთა ტრეფიკინგისაგან დაცვა [2]

15.1.1. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების წარმატებული ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება და ამ ინდიკატორების მონიტორინგისთვის აუცილებელი მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება.

15.1.1.1. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ინტეგრაციის ინდიკატორების შემუშავება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

ინტეგრაციის შეფასების შემუშავებული ინდიკატორების რაოდენობა (მინ. 5);

 

 

 

15.1.1.2. ინტეგრაციის ინდიკატორების საფუძველზე განხორციელდა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ინტეგრაციის შეფასება და შემუშავდა რეკომენდაციები პროცესის გაუმჯობესების მიზნით;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2017

1) მომზადებული შეფასების ანგარიში (1);

 

2)არსებული რეკომენდაციების რაოდენობა  (3);

 

 

15.1.2. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირთა ნატურალიზაციის ხელშეწყობისთვის სწავლების ინტენსიური პროგრამების დახვეწა და რეგულარულად შეთავაზება სასკოლო ასაკის ლტოლვილებისთვის.

15.1.2.1. ქართული  ენის (დამატებით ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი) სწავლების ინტენსიური პროგრამების განვითარება და შეთავაზება (6-დან 18 წლამდე).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

12.2016

12.2017

ქართული ენის კურიკულუმი ადაპტირებულია უცხოელებისათვის;

 

ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებისათვის (6-დან 18 წლამდე) სასწავლო კურსი დანერგილია (ხანგრძლივობა 1)

კურსის მსმენელთა რაოდენობა

 

 

15.1.3. საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის  სტრატეგიის (2013-2020 წწ.) და განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების დოკუმენტის შესაბამისად, ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგიის დახვეწა, რაც დადებითად აისახება ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარებაზე.

15.1.3.1. მიღებული ფორმალური განათლების ჩათვლისა და არაფორმალური განათლების აღიარების წესის შემუშავება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

სსიპ – განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრი

 

12.2017

მინიმუმ ერთ კვალიფიკაციაზე ხორციელდება არაფორმალური განათლების აღიარება და ფორმალური განათლების ჩათვლა

 

 

 

 

15.1.4. საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ჩართვა სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში.

15.1.4.1. კანონმდებლობაში ცვლილებების ინიცირება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

03.2016

03.2017

მთავრობის დადგენილების პროექტი შემუშავებულია;

 

 

 

15.1.4.2. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული გადამზადების სახელმწიფო პროგრამაში ლტოლვილის, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელთა  ჩართვა.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

12.2016

12.2017

ინფორმირებული სამიზნე ჯგუფის წევრების რაოდენობა  მინ. 40%

(წყარო: მონიტორინგის ანგარიში);

 

 

 

15.1.4.3  საქართველოში ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისათვის პროფესიული განათლების  დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ ან/და მონაწილეობით დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

12.2016

12.2017

ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს სახელმწიფო დაფინანსება 

 

 

15.1.5 საქართველოში უცხოელთა ინტეგრაციის პოლიტიკის დახვეწისა და ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით გამოკვეთილი საჭიროებების შესწავლა.

15.1.5.1. უცხოელთა ინტეგრაციის საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფის სამუშაო  გეგმის შემუშავება და განხორციელება.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

12.2017

სამუშაო გეგმა შემუშავებულია;

 

სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა  (3 წელიწადში);

 

 

15.1.6. უცხოელი მოსწავლეებისათვის და მათი მშობლებისთვის ქართული ენის (დამატებით ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი) პროგრამების სწავლების უზრუნველყოფა.

15.1.6.1. უცხოელი მოსწავლეებისათვის და მათი მშობლებისთვის სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის კურიკულუმის შემუშავება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

09.2016

სასწავლო პროგრამის კურიკულუმი  შემუშავებულია (დოკუმენტი);

 

 

 

15.1.6.2. უცხოელი მოსწავლეებისათვის ქართულ სკოლებში სასწავლო პროგრამების განხორციელება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

12.2016

მოსწავლეთა რაოდენობა (მინ. 50);

 

სკოლების რაოდენობა (2);

 

 

15.1.7. არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურის შემუშავება და დახვეწა, პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

15.1.7.1. არაფორმალური განათლების აღიარების წესისა და პირობების შემუშავება-დამტკიცება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

12.2016

საკანონმდებლო აქტის ცვლილება მომზადებულია (1);

 

პილოტირებისთვის შერჩეულია სფეროები  (მინ. 2);

 

 

15.1.8. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში იმიგრანტების ჩართვის მხარდაჭერა.

15.1.8.1. მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება პროფესიული განათლების სისტემაში ქართული ენის შემსწავლელი კურსების დანერგვის მიზნით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

11.2016

ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

 

 

15.1.8.2. საქართველოში კანონიერად მყოფი უცხოელების, მათ შორის, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ჩართვა პროფესიული განვითარების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

12.2016

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა შემუშავებული და დანერგილია  (მინ. 3 დონე);

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების სასწავლო კურსი შემუშავებული და დანერგილია (წელიწადში 2);

 

სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა (მინ. 50 წელიწადში);

 

15.2. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა

15.2.1. სარეინტეგრაციო პროგრამების მდგრადი დაფინანსება და მათი შესაძლებლობების გაზრდა საჭიროებების შეფასებასა და პროგნოზებზე  დაყრდნობით.

15.2.1.1. არსებული სარეინტეგრაციო პროგრამების განხორციელების შეფასება და შემდგომი საჭიროებების დადგენა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

12.2017

შეფასების ანგარიში მომზადებულია (წელიწადში 1);

 

12.2017

ათვისებულია ბიუჯეტი შესაბამისი რეგიონებისა და სარეინტეგრაციო დახმარების სერვისების მიხედვით;

 

 

15.2.1.2. მობილურობის ცენტრების (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, თელავი)  ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

ბენეფიციართა რაოდენობა (წელიწადში ჯამში მინ. 100);

 

მობილურობის ცენტრების წლიური ანგარიშები;

 

 

 

15.2.1.3. სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით, სარეინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

03.2017

 

 

მინისტრის ბრძანება არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საგრანტო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (წელიწადში 1);

 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული საგრანტო კომისიის მიერ დამტკიცებული

საგრანტო პირობები (წელიწადში 1);

 

 

06.2016

06.2017

 

 

 

საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები (წელიწადში მინ. 1);

 

12.2016

12.2017

შერჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული პროექტების მონიტორინგი და ანგარიშის მომზადება (წელიწადში 2);

 

 

15.2.1.4. სახელმწიფო სარეინტეგრაციო პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა მსსკ-ს სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფისთვის.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების რაოდენობა (წელიწადში მინ. 2);

 

12.2017

პროგრამის შესახებ ანგარიშების რაოდენობა (წელიწადში მინ. 2);

 

 

15.2.1.5. სახელმწიფო სარეინტეგრაციო  პროგრამების რეგიონული დაფარვის გაზრდა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

სარეინტეგრაციო პროგრამების დაფარვა 2016 წელს გაიზარდა მინიმუმ 1 რეგიონით;

 

 

 

15.2.1.6. IOM-ისგან მობილურობის ცენტრების ფუნქციების სახელმწიფოს მიერ გადაბარების პროცესის უზრუნველყოფა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

03.2017

რეგიონების რაოდენობა (4);

 

მობილურობის ცენტრების ფუნქციონირების ანგარიში მომზადებულია (4).

 

 

15.2.2. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის რეინტეგრაციის პროგრამების სტატისტიკის დამუშავება და ანალიზი.

15.2.2.1. სარეინტეგრაციო პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2017

სარეინტეგრაციო პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა სტატისტიკის ანგარიში (წელიწადში მინ. 2);

 

 

 

15.2.2.2. სარეინტეგრაციო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის ანალიზი   სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამის სრულყოფის მიზნით.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

მომზადებულია ანგარიში (წელიწადში 1);

 

 

 

12.2017

შემუშავებულია რეკომენდაციები (მინ. 2 წელიწადში);

 

15.2.3. საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი საქართველოში დაბრუნებული  მიგრანტებისთვის სარეინტეგრაციო პროგრამის შემუშავება.

15.2.3.1 საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო საჭიროებების კვლევა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2017

კვლევის შედეგების ანგარიში (1);

 

რეკომენდაციების რაოდენობა (მინ. 5).

 

 

 

15.2.3.2. უწყებათაშორისი რეფერალური მექანიზმის განვითარება  საზღვარგარეთ კანონიერი საფუძვლით მყოფი

დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციისთვის.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

 

1) ანგარიში

სხვადასხვა პროგრამების შესახებ (წელიწადში 1);

 

 

12.2017

გადამისამართებულ ბენეფიციართა რაოდენობა (წელიწადში მინ.10);

 

 

15.2.3.3. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ჩართვის უზრუნველყოფა.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტრო

12.2016

12.2017

 

საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების პროფესიული გადამზადების პროგრამის სარგებლობის თაობაზე ანგარიში (წელიწადში 1);

 

 

15.2.4. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნისა და პროფესიული უნარ­-ჩვევების შეფასება და აღიარება მათი წარმატებული რეინტეგრაციისთვის.

15.2.4.1. არაფორმალური განათლების აღიარების წესისა და პირობების დამტკიცების შემდეგ აღნიშნული სერვისის რეფერალურ მექანიზმში დამატება და მომავალი სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამების დაგეგმვისას გათვალისწინება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2017

გადამისამართებული ბენეფიციართა რაოდენობა  (მინ. 5);

 

ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზაში არაფორმალური განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ასახულია (მინ. 5);

 

15.3. „ლტოლვილთა სტატუსის  შესახებ“ გაეროს 1951 წლის კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვა

15.3.1. . თავშესაფრის სისტემის საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწა

15.3.1.1. საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის და საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის მიღების შედეგად შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში შესატანი ცვლილებების მომზადება და მიღება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

კანონქვემდებარე აქტების რაოდენობა (5);

 

 

15.3.2. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება

15.3.2.1. თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე პირების კვალიფიკაციის ამაღლება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თანამშრომლებისათვის სასწავლო კურსი (წელიწადში მინ. 1);

 

თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს თანამშრომელთა კვალიფიკაცია ამაღლდა მინ. 20%-ით;

 

 

 

12.2016

 

12.2017

თავშესაფრის საკითხებზე მომუშავე ადვოკატებისთვის სასწავლო კურსი (წელიწადში მინ. 1);

 

ადვოკატთა ცნობიერება გაიზარდა მინ. 20%-ით;

 

15.3.3. დროებით მიმღებ ცენტრ(ებ)ში თავშესაფრის მაძიებელ პირებთან პერიოდული შეხვედრების ფორმატის შემუშავება; საქართველოში ცხოვრების და ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო სიახლეების, მათი უფლებებისა და ამ უფლებათა დაცვის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

15.3.3.1. რეგულარული საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარება მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებების დაცვის, მათი ვალდებულებების, ინტეგრაციის შესაძლებლობების და საკანონმდებლო ცვლილებების  შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

06.2016

12.2016

 

 

შეხვედრა (წელიწადში მინ. 12);

 

 

თავშესაფრის მაძიებელთა ინფორმირებულობის ხარისხის შეფასების ანგარიში  (წელიწადში 2);

 

 

06.2017

12.2017

 

15.3.4. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა.

 

15.3.4.1. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემისთვის აუცილებელი სამართლებრივი ცვლილებების პროექტის მომზადება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2016

ცვლილების პროექტი (1);

 

 

 

15.3.4.2. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების სამგზავრო დოკუმენტების ბლანკების შესყიდვა.

 იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

12.2016

ბლანკების რაოდენობა  (5000);

 

 

 

15.3.4.3. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა.

 იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

12.2017

პროგრამა ფუნქციონირებს;

 

 

 

15.3.4.4. სსგს-ს შესაბამისი კადრების მომზადება ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის სამგზავრო დოკუმენტების გაცემისთვის.

იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

12.2017

მომზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

(მინ. 700);

 

 

15.3.5. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის, მათ შორის, ოჯახის გაერთიანების უფლების უზრუნველყოფა.

15.3. 5.1. საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიღების შემდეგ, წითელ ჯვართან თანამშრომლობის გაღრმავება, ოჯახის გაერთიანების დაცვის მექანიზმების უზრუნველყოფის მიზნით.“

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

06.2017

მემორანდუმი წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან გაფორმებულია;

 

 

15.3.6. თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა განთავსების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა.

15.3.6.1. თავშესაფრის მაძიებელთა განთავსების შესაძლებლობების  თვალსაზრისით არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

09.2016

შიდა მონიტორინგის ანგარიში  (დოკუმენტი);

 

რეკომენდაციების რაოდენობა (მინ. 3);

 

 

 

15.3.6.2. მოწყვლადი კატეგორიის თავშესაფრის მაძიებელთა განთავსების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

12.2017

განთავსების საკითხთა კომისიის ანგარიში  (4);

 

 

16. ეკო-მიგრანტთა უფლებები

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

16.1 ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტი) სამართლებრივი და სოციალური დაცვა

16.1.1 ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) განსახლების უზრუნველყოფა

16.1.1.2 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების(ეკომიგრანტების) ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის ფორმირება დაზარალების მუნიციპალიტეტებიდან მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე

 

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

2016-2017

დასრულებულია ეკომიგრანტთა მონაცემთა სრულყოფილი ბაზა

 

 

 

16.1.1.3. 2014 წლის 1 იანვრამდე სამინისტროს მიერ უკვე განსახლებული ეკომიგრანტებისათვის შესაბამისი საცხოვრებელი ფართების კანონმდებლობით დადგენილი წესით საკუთრებაში გადაცემა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

საქართველოს მთავრობა

სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

 

 

ეკომიგრანტთა რაოდენობა რომელთაც საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში გადაეცათ.

 

 

 

16.1.1.7 არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად განსახლების ადგილებში ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის საინტეგრაციო პროგრამების შემუშავება, განხორცილება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

2016-2017

სამინისტროსა და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები

 

 

 

16.1.1.8ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტი) განსახლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის №779 ბრძანების შესაბამისად სამინისტროს ასიგნებების გათვალისწინებით

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

2016-2017

სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიშები

2 250 000 ლარის ოდენობის საბიუჯეტო ასიგენებები

 

 

17. რეპატრიანტთა უფლებები

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

17.1. ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, რეპატრიანტთა უფლებების რეალიზაცია

17.1.1 ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, რეპატრიანტთა ღირსეული დაბრუნებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა

17.1.1.1. ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მიღება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

სხვა დამხმარე უწყებები: საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 მარტის №111 დადგენილებით დამტკიცებული ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის უწყებათაშორისი სამთავრობო საბჭოს შემადგენლობა

2016-2017

ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა მიღებულია

 

 

18. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

18.1. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების გავრცელების ხელშეწყობა და საქართველოს სახელმწიფოს ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება, ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის პოზიტიური ვალდებულების შესასრულებლად.

18.1.1. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანებისათვის უსაფრთხოების მაქსიმალური დაცვა

18.1.1.1. კრიმინოგენური სიტუაციის სტაბილიზაცია;  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილება, გამყოფ ხაზებთან მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

კრიმინალური ფაქტების სტატისტიკის შემცირება

 

 

 

 

18.1.1.2. არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება, ჩართულობისა და რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახ. მინისტრის აპარატი

2016-2017

მოსახლეობისათვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემცირების სტატისტიკა.

 

 

 

18.1.1.3. მავთულხლართების აღმართვის პროცესის შეჩერებისა და მოსახლეობისთვის ამით შექმნილი პრობლემების მოგვარებისათვის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისა და IPRM მექანიზმის გამოყენება;

 

საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისა და IPRM მექანიზმის გამოყენებულია მავთულხლართების აღმართვის პროცესის შეჩერებისა და მოსახლეობისთვის ამით შექმნილი პრობლემების მოგვარებისათვის;

 

 

18.1.2. საქართველოს მხრიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთა უფლებების დასაცავად ყველა შესაძლო ზომის მიღება,  მათ შორის, ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით

18.1.2.1. ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება, მათ შორის, არსებული მექანიზმებით (ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და IPRM მექანიზმი); საერთაშორისო ჩართულობის ხელშეწყობა ადამიანის უფლებების დაცვისათვის.

საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2016-2017

ვიზიტების, მოხსენებებისა და ანგარიშების რაოდენობა.

 

18.2 გამოყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა და მათი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და ჰუმანიტარული პირობების გაუმჯობესება.

18.2.1. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანებისათვის სოციალურ–ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

18.2.1.1. სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მშენებლობა და განვითარება;

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ენერგეტიკის  სამინისტრო

2016-2017

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა

 

 

 

18.2.1.2. საერთაშორისო დონორთა მობილიზება მათ საჭიროებებზე დამატებითი რეაგირებისათვის.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, პოლიტიკის ანალიზის, სტრატეგიული დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტი.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახ. მინისტრის აპარატი

2016-2017

 

 

 

 

18.2.1.3. კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროექტის შემუშავება

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია

საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2016-2017

კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტი შემუშავებულია

კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო სტრატეგის განხორციელების სამოქმედო გეგმის პროექტი შემუშავებულია

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.1.4. საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და საქართველოს მოქალაქის სამგზავრო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის. დოკუმენტის გაცემის სისტემის დახვეწა  (მათ შორის, სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების)

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო)

2016-2017

შესაბამისი დოკუმენტების გაცემის სისტემა გაუმჯობესებულია

 

 

 

18.2.1.5. ირიგაციული დანიშნულების წყალსაცავებისა და სარწყავი სისტემების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შპს საქართველოს  მელიორაცია;

2016-2017

გაზრდილია სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილ ოჯახთა რაიოდენობა

 

 

 

 

18.2.1.6. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ –  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო;

2016-2017

მოქმედი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობა;

 

 

 

 

18.2.1.7. ფერმერთა ცოდნის დონის ამაღლება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ  სოფლის  მეურნეობის  სამეცნიერო-კვლევითი  ცენტრი; მუი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები;

2016

გადამზადებული ფერმერების რაოდენობა;

 

 

 

18.2.1.8 კონფლიქტით დაზარალებულ სოფლებში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო;

2016-2017

სტაბილური

ეპიზოოტიური მდგომარეობა

 

 

 

 

18.2.1.9. ხეხილოვანი კულტურების დაცვის მიზნით პესტიციდების შეძენა და მოსახლეობაზე გადაცემა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო;

2016

შენარჩუნებულია მოსავალი და მწვანე საფარი

 

 

18.3.  გამოყოფი ხაზის სიახლოვეს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

18.3.1.გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანებისათვის ჯანდაცვის უზრუნველყოფა.

 

 

18.3.1.1.ახალი სტაციონარის მშენებლობა დაბა რუხში და მათი აღჭურვა თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით;

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2017

 

აშენებული და აღჭურვილი სტაციონარი გაზრდილი მომსახურების ხელმისაწვდომობა

 

 

 

18.3.1.2. სამედიცინო პერსონალის პროფესიული გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით

 

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

 

დაბა რუხში ახალი საავადმყოფოს გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა

 

 

 

18.3.1.3. რეფერალური პროგრამით გათვალისწინებული  სერვისების გაგრძელება

 

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

 

რეფერალური პროგრამით გათვალისწინებული სერვისები მორგებულია საჭიროებებს და ხელმისაწვდომია

 

18.4. გამოყოფი ხაზის სიახლოვეს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

18.4.1. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისათვის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

 

18.4.1.1. სტუდენტებისათვის მაქსიმალური შეღავათების დაწესება; სწავლის საფასურის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების დროულ და ეფექტურ საშუალებაზე გადასვლა

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია

2016-2017

 

ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაფინანსებულ სტუდენტთა რაოდენობა

სწავლების საფასურის ანაზღაურება ხორციელდება დროულად და შეუფერხებლად (დაფინანსებულ სტუდენტთა რაოდენობა)

 

 

 

18.4.1.2. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს სასწავლო ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

 

გარემონტებული აღჭურვილი და მოქმედი სასწავლო დაწესებულებების რაოდენობა

 

 

 

18.4.1.3. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე  მცხოვრები პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის უზრუნველყოფა ყოველკვარტალური ფინანსური დახმარებით.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016 წლის იანვარი

2017 წლის დეკემბერი

 

ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე  მცხოვრები პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი

 

 

 

18.4.1.4. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სტუდენტებისათვის საქართველოს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად მაქსიმალური შეღავათების დაწესება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

 

ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა

დაფინანსების გარდა სხვა შეღავათები დაწესებულია

 

 

 

18.4.1.5. კონფლიქტის ზონებში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები  (გალის რაიონი; ახალგორის მუნიციპალიტეტი) მოსწავლეების უზრუნველყოფა სასკოლო სახელმძღვანელოებით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016 წლის იანვარი

2017 წლის დეკემბერი

სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოქმედი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და გალის რაიონის ე.წ. ქვედა ზონის 11 სკოლის (მათ შორის, 2 სკოლა საჯარო) მოსწავლეები

 

 

 

18.4.1.6. „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში“ ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიიდან (30 მოსწავლე) და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირების (10 მოსწავლე) მონაწილეობა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016 წლის იანვარი

2017 წლის დეკემბერი

„ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში“ მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა

 

 

 

18.4.1.7. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები მოსწავლეების სკოლის ავტობუსების მომსახურებით უზრუნველყოფა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016 წლის იანვარი

2017 წლის დეკემბერი

სკოლის ავტობუსების მომსახურებით მოსარგებლე გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მოსწავლეთა რაოდენობა

 

 

 

18.4.1.8.  გალის რაიონის სკოლების გადამზადებული პედაგოგების მიერ აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

2016 წლის იანვარი

2017 წლის დეკემბერი

გადამზადებული მოსწავლეების/მასწავლებლების რაოდენობა.

 

 

19. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

19.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და მათი საზოგადოებაში სრული ჩართულობა

19.1.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მიზნით, სამართლებრივი ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო სტანდარტებთან

19.1.1.1. გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის    გადახედვა კონვენციის მოთხოვნებთან (სულ მცირე შეთანხმებული მუხლების) ჰარმონიზების მიზნით

საქართველოს მთავრობა, შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო/ამ გეგმის 19.1.2.1. პუნქტის შესაბამისად შექმნილი მექანიზმ(ებ)ი, საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობით

2016-2017

მომზადებულია და ინიცირებულია საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც სრულად ასახავს გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 1-ელი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-9, 24-ე 25-ე, 27-ე, 28-ე, და მუხლების მოთხოვნებს

 

 

 

19.1.1.2. შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებიდან გამომდინარე (19.1.1.1. პუნქტით გათვალისწინებული ცვლილებები) კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება

საქართველოს მთავრობა, შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო/ამ გეგმის 19.1.2.1. პუნქტის შესაბამისად შექმნილი მექანიზმ(ებ)ი

2016-2017

კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი კანონქვემდებარე აქტები

 

 

19.1.2. გაეროს შშმპ უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის და კოორდინაციის ეფექტიანი მექანიზმ(ებ)ის შექმნა

19.1.2.1. გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 33-ე მუხლის გათვალისწინებით, კონვენციის იმპლემენტაციასა და კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუციური მექანიზმ(ებ)ის სრულყოფა

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით

2016

შექმნილია შესაბამისი ნორმატიული ბაზა მექანიზმ(ებ)ის სრულყოფილად ოპერირებისათვის;

მექანიზმ(ებ)ი ფუნქციონირებს გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 33-ე მუხლის სტანდარტების შესაბამისად

 

 

 

19.1.2.2. საქმიანობა 19.1.2.1-ის შესაბამისად შექმნილ მექანიზმ(ებ)თან შშმ პირთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებით დაკომპლექტებული საკონსულტაციო მექანიზმის შექმნა და მისი შესაძლებლობების გაძლიერება

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2016-2017

შექმნილი საკონსულტაციო მექანიზმი; დამტკიცებული დებულება; საკონსულტაციო მექანიზმის  გაძლიერების მიზნით, განხორციელებული აქტივობები

 

 

19.1.3. შშმ პირთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფა

19.1.3.1. გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის  ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა, რატიფიცირების თაობაზე წინადადების მომზადება და საქართველოს პარლამენტში წარდგენა

საქართველოს მთავრობა,

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

2016-2017

შესაბამისი წინადადება მომზადებული და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში

 

 

 

19.1.3.2. ,,ქმედუნარიანობის სისტემის“ რეფორმის განხორციელების პროცესში ხარვეზების და გამოწვევების იდენტიფიცირება და გამოვლენილი საჭიროებების გათვალისწინებით სისტემის სრულყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

პრაქტიკაში იდენტიფიცირებული ხარვეზები; ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით გატარებული ღონისძიებები

 

 

 

19.1.4. გადაწყვეტი- ლების მიღების პროცესში შშმ  პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა

19.1.4.1. შშმ პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის სტრატეგიების, გეგმების, პროგრამებისა და ღონისძიებების შემუშავებისას შშმ პირთა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების სისტემატური მონაწილეობის უზრუნველყოფა

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო/ამ გეგმის 19.1.2.1. პუნქტის შესაბამისად შექმნილი მექანიზმ(ებ)ი,

საქართველოს მთავრობის ყველა სამინისტრო, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს კოორდინირებით

2016-2017

შშმპ-თა ან/და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობით მიღებული სტრატეგიები,

გეგმები, პროგრამები

და ღონისძიებები

 

 

 

 

19.1.4.2. რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების ამოქმედება

 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით

2016-2017

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების მოდალური დებულების შემუშავება; მუნიციპალიტეტის ორგანოების წარმომადგენელთათვის ინფორმაციის მიწოდება და მათი მომზადება საბჭოების მუშაობის თაობაზე

 

 

19.1.5. შშმ პირთა უფლებების დაცვა გონივრული მისადაგების პრინციპის საფუძველზე მათი საჭიროებების გათვალისწინებით

19.1.5.1. შშმ პირთა შეფასებისა და სტატუსის მინიჭების სისტემის რეფორმირების მიზნით, საერთაშორისო ექსპერტის და ადგილობრივი პარტნიორების მიერ ახალი მოდელის მომზადება, შშმ პირთა შეფასების ახალი სისტემის  საწყის ეტაპზე პილოტირების და შემდგომში მისი სრულად დანერგვის მიზნით

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

შექმნილია შშმ პირთა შეფასების ახალი მოდელი; დაწყებულია შეფასების ახალი მოდელის პილოტირება

 

 

19.1.6. პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა

19.1.6.1. ცესკოს ოფიციალური

ვებ-გვერდის ადაპტირება უსინათლო ამომრჩევლებისათვის

 

ეთხოვოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას

 

2016-2017

ადაპტირებული ვებ-გვერდი უსინათლოებისათვის

 

 

 

 

 

19.1.6.2. უსინათლო ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო ინფორმაციის მიწოდება (პარტიების საარჩევნო პროგრამა, კანდიდატების ჩამონათვალი) აუდიო ფორმატში

ეთხოვოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას

 

2016-2017

აუდიო ფორმატში მომზადებული საარჩევნო ინფორმაციის რაოდენობა

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტი – 5000 ლარი

 

 

19.1.6.3. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგი კენჭისყრის დღეს შშმ ამომრჩეველთა მიმართ ქცევის ნორმების დაცვის შესახებ

 

ეთხოვოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიას,

სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების და რეფორმების ცენტრი

2016-2017

ტრენინგში მონაწილე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა

 

 

 

 

19.1.6.4. შშმ ამომრჩეველებისათვის სპეციალური დამხმარე საშუალებებით საარჩევნო უბნების აღჭურვა

ეთხოვოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიას

 

2016-2017

ადაპტირებული კაბინების რაოდენობა

 

გამადიდებელი ხელსაწყოს (ლინზის ფურცელის) რაოდენობა

 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტი – 24000 ლარი

 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბიუჯეტი – 23940 ლარი

 

 

19.1.6.5. უსინათლო პირთათვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ყველა სახის წერილობითი დოკუმენტის  ბრაილის შრიფტით მომზადება

იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

2016-2017

ბრაილის შრიფტით გაცემული დოკუმენტების რაოდენობა

სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი

 

 

19.1.6.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე სხვადასხვა სახის დოკუმენტის (საკონსულტაციო ბარათი, ხშირად დასმული კითხვები და სხვ)  სმენადაქვეითებულ პირთათვის ელექტრონული ვერსიის შექმნა ჟესტურ ენაზე, ხოლო უსინათლო პირთათვის იმავე დოკუმენტების აუდიო ვერსიის შექმნა

იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

2016-2017

ვებგვერდზე განთავსებული დოკუმენტების ვიდეო და აუდიოვერსიების რაოდენობა

 

სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი

 

 

19.1.6.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდიდან ონლაინ კონსულტაცია  – სმენადაქვეითებულ პირთათვის ვიდეო ვერსია ჟესტურ ენაზე, ხოლო უსინათლო პირთათვის აუდიოვერსია

 

იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

 

 

 

2016-2017

სმენადაქვეითებულ და უსინათლო პირთათვის გაწეული ონლაინ კონსულტაციის სტატისტიკა

 

 

 

სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი

 

19.1.7. საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

19.1.7.1. წინადადებების შემუშავება სატრანსპორტო ტერმინალებთან (ავტოსადგურებთან) დამაკავშირებელი გზების და გზისპირა ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობების და კომუნიკაციების შშმ პირებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,

მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით

2016-2017

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები;

სახალხო დამცველის ანგარიში

 

 

 

19.1.7.2. სატრანსპორტო საშუალებათა და სატრანსპორტო

ინფრასტრუქტურის ადაპტირებისთვის საჭირო ნორმებისა და მათი დაცვის აღსრულების მექანიზმის შემუშავება

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,

სსიპ

„სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო“,

მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით

2016-2017

ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალებებისა და ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სტანდარტები მიღებულია

 

 

 

19.1.7.3. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მომუშავე მძღოლების ინფორმირებულობის გაზრდა, შშმ პირთა უფლებების შესახებ ტრენინგის გზით

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სსიპ

„სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო“,

მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით

2016-2017

საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მომუშავე მძღოლებს გავლილი აქვთ შესაბამისი სწავლება

 

 

 

19.1.7.4. სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 30 იანვრის №16 ბრძანებით დამტკიცებული „საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვისას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დახმარების აღმოჩენის წესის“ შესაბამისად აეროპორტის ოპერატორების გეგმური და არაგეგმური ინსპექტირება, შშმ პირებისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობების შემოწმება და მათი შესაბამისობის დადგენა შიდა სახელმწიფოებრივ და საერთაშორისო მოთხოვნებთან

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,

სსიპ

“სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო”

2016-2017

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის მომსახურების მაღალი ხარისხი უზრუნველყოფილია;

სახალხო დამცველის ანგარიში

 

 

19.1.8. ჯანმრთელობის დაცვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფა

 

19.1.8.1. ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე აღმოცენებული დისკრიმინაციის გარეშე

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

შშმ პირთა % რომელთათვისაც ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები ხელმისაწვდომია

 

 

19.1.9. შშმ ბავშვთა აბილიტაცია და რეაბილიტაცია და განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამების გაფართოება ქვეყნის მასშტაბით

19.1.9.1. არსებული სერვისების ხარისხის   გაზრდა და

გეოგრაფიული არეალის გაფართოება

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

მომსახურების მიწოდების გეოგრაფიული არეალი გაზრდილია იმ რეგიონებში, სადაც არ არსებობს აღნიშნული მომსახურება

სახელმწიფო ბიუჯეტი – 2016 წელი – 1 6000 000 ლარი

 

 

 

19.1.9.2. ადრეული ჩარევის მომსახურების გაუმჯობესება, განვითარება და სტანდარტების შექმნა

 

 

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

ადრეული ჩარევის  მომსახურების  პროგრამული ჩარჩო დახვეწილია და მომსახურების სტანდარტები შემუშავებულია

სახელმწიფო ბიუჯეტი – 2016 წელი – 850 000 ლარი

 

 

19.1.9.3. მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის” მომსახურების მიწოდება

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016

შშმ ბავშვთა ,,ბინაზე რეაბილიტაციის”  მომსახურება

ხორციელდება ქალაქ თბილისში

სახელმწიფო ბიუჯეტი – 2016 წელი – 120 000 ლარი

 

 

19.1.9.4.  ბავშვთა, მათ შორის, შშმ ბავშვთა დღის ცენტრების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

2016-2017

მომსახურების გეოგრაფიული არეალი გაფართოებულია

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი – 2016 წელი – 2 500 000 ლარი

 

19.1.10. ინდივიდუალური მობილურობის ხელშეწყობა

19.1.10.1. შშმ პირთა დამხმარე საშუალებებით ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გამოვლენილი საჭიროების შესაბამისად

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

დამხმარე საშუალებების

საჭიროების მქონე  პირების რაოდენობა, რომლებმაც მიმართეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს; დაკმაყოფილებული განაცხადების რაოდენობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი – 2016 წელი -

3 000 000 ლარი

 

19.1.11. 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა

19.1.11.1. „სათემო ორგანიზაციების“

გეოგრაფიული არეალის გაფართოება

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

გაზრდილია

„სათემო ორგანიზაციების“ გეოგრაფიული არეალი

სახელმწიფო ბიუჯეტი – 2016 წელი  – 1 100 000 ლარი

 

 

19.1.12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) და შშმ  და  პირთა შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობა

19.1.12.1. შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის ფორმირება,

შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კონცეფციის შემუშავება, შშმ და სსსმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის შესახებ კანონპროექტის შემუშავება

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,                       განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო

2016-2017

შექმნილია სამუშაო ჯგუფი შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების საკითხებზე; შემუშავებულია შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კონცეფცია და შშმ და სსსმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის შესახებ კანონის პროექტი

 

 

 

19.1.12.2. სამუშაოს მაძიებელ და დასაქმებულ შშმ პირთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  ფინანსთა სამინისტრო

2016-2017

შექმნილია სამუშაოს მაძიებელ და დასაქმებულ შშმ პირთა მონაცემთა ბაზა

 

 

 

19.1.12.3. შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამების შექმნა და დანერგვის უზრუნველყოფა, რომელიც ითვალისწინებს მხარდაჭერით დასაქმების კომპონენტებს

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

შექმნილია მხარდაჭერით დასაქმების მეთოდოლოგია; აყვანილია მინიმუმ 11 მხარდაჭერით დასაქმების კონსულტანტი; კონსულტანტების მომზადება განხორციელებულია კვალიფიციური საერთაშორისო ექსპერტების მიერ; მხარდაჭერით დასაქმების სერვისით  ისარგებლა მინიმუმ 100 პირმა

 

 

 

19.1.12.4. შშმ და სსსმ პირთა ინდივიდუალური კონსულტირებისა და პროფესიული ორიენტაციის სისტემის განვითარება და შესაბამისი კადრების გადამზადება;  შშმ და სსსმ პირთა წინა პროფესიული უნარების განვითარების მეთოდოლოგიის შექმნა და დანერგვა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

შექმნილია შშმ და სსსმ პირების პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემა პროფესიული  განათლების საფეხურზე;

შექმნილი და დანერგილია შშმ და სსსმ პირთა წინა პროფესიული უნარების განვითარების მეთოდოლოგია

 

 

 

19.1.12.5. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შშმ და სსსმ პირებისათვის ხელმისაწვდომი ფიზიკური და მეთოდოლოგიური გარემოს უზრუნველყოფა; გადამზადება-მომზადების პროგრამების დანერგვისას შშმ და სსსმ პირთა ჩართვა და მათთვის შესაბამისი ფიზიკური და მეთოდოლოგიური გარემოს უზრუნველყოფა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მინიმუმ 150 შშმ  პირს მიღებული აქვს პროფესიული განათლება; მინიმუმ 5 პროფესიულ სასწავლებელში უზრუნველყოფილია ფიზიკური გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის; საჭიროების შემთხვევაში შექმნილია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები; საჭიროების შემთხვევაში, სწავლების პროცესში გამოყენებულია შესაბამისი ტექნიკური დამხმარე საშუალებები და მხარდამჭერი ადამიანური რესურსი;

მომზადება-გადამზადების  პროგრამებში ჩართულია მინიმუმ 50 შშმ  და სსსმ პირი

 

 

19.1.13. განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

19.1.13.1. ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონების რევიზია და სრულყოფა

 

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მომზადებულია პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი, ზოგადი განათლების შესახებ კანონში და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტები,  რომლებიც ასახავს ინკლუზიური განათლების მარეგულირებელ მუხლებს

 

 

 

19.1.13.2. სკოლამდელი განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების სიტუაციის ანალიზის (კვლევის) ჩატარება;

 

სენსორული (სმენა მხედველობა) დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის სასკოლო მზაობის კლასების გახსნა თბილისში და ქუთაისში

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

სკოლამდელი განათლების საფეხურზე არსებული სიტუაციის ანალიზის (კვლევის) შედეგები; სმენის და მხედველობის დარღვევების მქონე აღსაზრდელებისთვის გახსნილი 1-1 სასკოლო მზაობის ჯგუფი

 

 

 

19.1.13.3. ინკლუზიური განათლების მარეგულირებელი დოკუმენტების სრულყოფა

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

ინკლუზიური განათლების მარეგულირებელი დოკუმენტი დამტკიცებულია საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით

 

 

 

19.1.13.4. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე,

ინკლუზიური განათლების პრინციპების დანერგვის მიზნით

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

შექმნილია

მასწავლებლების და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტების პროფესიული განვითარების სატრენინგო მოდულები;

ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე გადამზადებულია მასწავლებლების 10%

 

 

 

19.1.13.5. სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული და კარიერული ზრდის სქემის შემუშავება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მომზადებულია სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული და კარიერული ზრდის სქემის სამუშაო ვერსია

 

 

 

19.1.13.6. სპეციალური მასწავლებლის საუნივერსიტეტო პროგრამის შემუშავება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ დაწყებულია მუშაობა სპეციალური მასწავლებლის საუნივერსიტეტო კურსის შემუშავებაზე

 

 

 

19.1.13.7. სსსმ მოსწავლეებისთვის დამხმარე საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მუშაობა დაწყებულია ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით სსსმ მოსწავლეებისთვის დამხმარე საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავებაზე

 

 

 

19.1.13.8. შშმ პირებისთვის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით წლების მიხედვით სამოქმედო გეგმის შემუშავება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

შექმნილია საჯარო სკოლების ფიზიკური გარემოს ადაპტირების 3 წლიანი სამოქმედო გეგმა

 

 

 

 

19.1.13.9. მოწყვლადი ჯგუფების პროფესიულ და უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება-დანერგვა (წარმოებული კვლევების საფუძველზე)

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

მოწყვლადი ჯგუფების პროფესიულ და უმაღლეს განათლებაში ჩართვის ხელშემწყობი პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება

 

 

 

19.1.13.10. შშმ და სსსმ პირებისათვის პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, ადაპტირებული სასწავლო გარემოსა და ადაპტირებული სასწავლო მასალების უზრუნველყოფა

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

სტუდენტთა საჭიროებების მიხედვით ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა; ადაპტირებული სასწავლო მასალების რაოდენობა;

შშმ და სსსმ პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების რაოდენობა

 

 

 

 

19.1.13.11. შშმ და სსსმ პირების პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობის გაზრდის მიზნით პროფესიულ საგანმანთლებლო დაწესებულებებში შესაბამისი ადამიანური რესურსის განვითარება

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  კვალიფიციურ თანამშრომელთა რაოდენობა

 

 

 

19.1.13.12. ავტორიზაციის სტანდარტების დახვეწის გზით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა და საგანმანათლებლო პროცესში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2016-2017

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული დებულება, რომელიც მიზნად ისახავს სსსმ პირების განათლების ხელშეწყობას და საგანმანათლებლო გარემოში ადაპტაციას

 

 

19.1.14.  შშმ პირთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა კულტურულ, რეკრეაციულ და  გასართობ ღონისძიებებში

19.1.14.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების კვლევა კულტურული დაწესებულებისა და მასალების ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში

 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2016-2017

შშმ პირთა საერთო კულტურულ სივრცესთან ინტეგრაციისათვის ტექნოლოგიური საშუალებების, პირობების გამოვლენილი საჭიროებები

 

 

 

19.1.14.2. კულტურული დაწესებულებების, მათ შორის, თეატრების, კინოთეატრების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების და კულტურის ძეგლების მისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება, კულტურის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 

საქართველოს მთავრობა,

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2016-2017

საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და საქართველოს პარლამენტში ინიცირება;  შესაბამისი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება

 

 

20. შრომითი უფლებები

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

20.1. შრომის უფლების დაცვა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად

20.1.1. საკანონმდებლო ბაზის რევიზია და სრულყოფა

20.1.1.1. საქართველოს შრომის კოდექსის და მასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დახვეწისათვის საჭირო ცვლილებების პროექტების შემუშავება საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, სოციალურ პარტნიორებთან განხილვა და  საქართველოს პარლამენტში ინიცირება

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

საქართველოს პარლამენტში შრომის კოდექსის დახვეწის მიზნით, ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი

 

 

 

20.1.1.2.  შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტების შემუშავება ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად

საქართველოს მთავრობა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

წელიწადში შემუშავებულია მინიმუმ 3  სტანდარტის პროექტი

 

 

 

20.1.1.3. შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა

 

საქართველოს მთავრობა,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2016-2017

 

საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ

 

 

20.1.2. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მიერ რატიფიცირებული კონვენციების იმპლემენტაცია

20.1.2.1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის დასკვნებისა და ადგილობრივი აქტორების მოსაზრებების გათვალისწინებით ეროვნული კანონმდებლობის ჰარომინიზირება კონვენციების სტანდარტებთან

საქართველოს მთავრობა,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია

 

2016-2017

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

 

20.1.2.2. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების იმპლემენტაციის ხელშემშლელი გარემოებების იდენტიფიცირება და ქმედითი ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრის მიზნით

 

საქართველოს მთავრობა,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია

 

2016-2017

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის

ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

 

20.1.2.3. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების იმპლემენტაციის შესახებ ანგარიშების მომზადება

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსთან თანამშრომლობით

2016-2017

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

20.1.3. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და ევროპის სოციალური ქარტიის არარატიფიცირებული მუხლების/პუნქტების რატიფიცირების შესაძლებლობების განხილვა

20.1.3.1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სამმხრივი კონსულტაციების (შრომის საერთაშორისო ნორმები) შესახებ 1976 წლის კონვენციის (№ 144) რატიფიცირების შესაძლებლობის/მიზანშეწონილობის განსაზღვრა

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია

2016

რატიფიცირებასთან დაკავშირებით მომზადებულია დასკვნები შესაბამისი უწყებების მიერ და შესაბამისი წინადადებები

ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში

 

 

 

20.1.3.2. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის არარატიფიცირებული კონვენციების რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია

2016-2017

სოციალური პარტნიორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით გამართული სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

20.1.3.3. ევროპის სოციალური ქარტიის (არარატიფიცირებული ) მუხლების/პუნქტების რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი წინადადების ინიცირება საქართველოს პარლამენტში

(მუხლი 2 – პუნქტი 3; მუხლი 3 – პუნქტები 1,2,4; მუხლი 4 – პუნქტები 1,5; მუხლი 8 – პუნქტი 2; მუხლი 9; მუხლი 10 – პუნქტები 1,3; მუხლი 10 – პუნქტები 1,3; მუხლი 15 -  პუნქტი 1; მუხლი 17 – პუნქტი 2)

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია

2016

რატიფიცირებასთან დაკავშირებით მომზადებულია დასკვნები შესაბამისი უწყებების მიერ და შესაბამისი წინადადებები

ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში

 

 

 

20.1.3.4. ევროპის სოციალური ქარტიის (არარატიფიცირებული ) მუხლების/პუნქტების რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია

2016-2017

სოციალური პარტნიორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით გამართული სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა

 

 

20.1.4. სამმხრივი სოციალური დიალოგის ინსტიტუტების გაძლიერება

20.1.4.1. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის განვითარების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია,  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016

შესაბამისი სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მიერ

 

 

 

 

20.1.4.2. სამმხრივი და ორმხრივი დიალოგის განვითარება/მხარდაჭერა რეგიონალურ და საწარმოო დონეზე

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია,   შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016-2017

1. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მექანიზმი პილოტირებულია საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში

2. გამართული სამმხრივი და ორმხრივი დიალოგის დინამიკა საწარმოო დონეზე

 

 

 

20.1.4.3. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიისა წევრების, სამუშაო პროცესში ჩართული უწყებების წარმომადგენლების და კომისიის სამდივნოს წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით

2016-2017

1. ორგანიზებულია სასწავლო ვიზიტი სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის  წევრებისათვის და სამუშაო პროცესში ჩართული უწყებების წარმომადგენლებისათვის სოციალური დიალოგის საუკეთესო საერთაშორისო მოდელების გაცნობის მიზნით;

2. გადამზადებული სამდივნოს თანამშრომლები; ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

 

 

 

20.1.5. შრომითი უფლებების დაცვის  ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარება

20.1.5.1.  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფარგლებში შექმნილი შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის კომპეტენციის გაფართოება

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია,   

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

1. დაწყებულია კონსულტაციები შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფლებამოსილების გაზრდასთან დაკავშირებით;

 

2. ინიცირებულია ცვლილებები შესაბამისი სამართლებრივ აქტში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის კომპეტენციის გაძლიერებისა და ეფექტიანობის

გაზრდის მიზნით

 

 

 

20.1.5.2. კოლექტიური შრომითი დავების გადაწყვეტის მექანიზმის  განვითარების კონცეფციის შემუშავება

 

 

 

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

შემუშავებულია მედიაციის მექანიზმის განვითარების კონცეფცია

 

 

 

 

20.1.6. სამუშაო ძალის შრომითი მიგრაციის რეგულირება და მართვა

20.1.6.1. შრომითი მიგრაციის სფეროში ქვეყანათაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება; საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმება

 

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სახელწმიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატალანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით

2016-2017

გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა; საზღვარგარეთ და ქვეყნის შიგნით ლეგალური მიგრაციით დასაქმებულთა რაოდენობა

 

 

20.1.7. შრომისა და დასაქმების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

20.1.7.1. თანამშრომლობისა და კონტაქტების გაღრმავება ტრადიციულ პარტნიორებთან (აშშ შრომის დეპარტამენტი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი, მსოფლიო ბანკი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, ევროპის სასწავლო ფონდი) და ახალი პარტნიორული კავშირების დამყარება

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2016-2017

1. მიმდინარე პროექტების განხორციელების შედეგები;

 

2. ინიცირებული ახალი თანამშრომლობის შესაძლებლობები

 

 

 

20.1.8. შრომით უფლებების რეალიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება და პროაქტიული გამოქვეყნება

20.1.8.1. სამუშაო ადგილებზე დაშავების და გარდაცვალების შემთხვევებზე სისხლის სამართლის გამოძიების შედეგების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზირება და პროაქტიული გამოქვეყნება

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2016-2017

ინფორმაცია გამოქვეყნებულია სათანადო პერიოდულობით

 

 

21. ეკოლოგიური უფლებების დაცვა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

ბიუჯეტი

21.1. ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცება

21.1.1. შესაბამისი საჯარო დაწესებულებებიდან საზოგადოების მიერ გარემოსდაცვითი  ინფორმაციის მიღება/მოპოვების პროცედურის გამარტივება

 

 

21.1.1.1. საერთაშორისო სტანდარტებთან და ევროდირექტივებთან დაახლოების საფუძველზე საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება გარემოსდაცვითი ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის მიზნით

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო,

სსიპ – გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

2016-2017

შემუშავებულია შესაბამისი კანონპროექტი და ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის მიერ

 

 

 

21.1.1.2. გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მატარებელ ორგანიზაციათა მონაცემთა ბაზის შექმნა და  ამ ორგანიზაციების ინვენტარიზაცია

 

 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო,

სსიპ – გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

2016-2017

შემუშავებული მონაცემთა ბაზა (რეესტრი);

 

ინვენტარიზაციის შედეგად მოპოვებული მეტაინფორმაცია

 

 

 

 

21.1.1.3. სასწავლო ტრენინგკურსის შემუშავება და  ჩატარება იმ საჯარო მოხელეებისათვის, რომლებიც ვალდებული არიან გასცენ გარემოსდაცვითი ინფორმაცია

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო,