„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 340
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/07/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.019409
340
21/07/2016
ვებგვერდი, 28/07/2016
330110000.10.003.019409
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №340

2016 წლის 21 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და №3 დანართის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი„დანართი 3
1.  XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

1. XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) მესამე ციფრი

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერატორო კომპანიების

არჩევის

პრეფიქსულ

კოდი

სახანძრო-

სამაშველო სამსახური

შსს რეზერვი

საავტომ ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე ნომრები არაავტორიზებადი საქმიანობისათვის

მოკლე ნომრები ავტორიზებადი საქმიანობისათვის

რეზერვი

რეზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

შსს-ის საპატრულო პოლიცია

ტაქსის გამოძახება

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ.თბილისში) ა.რ. უმაღლესი საბჭოები

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ.თბილისში) ა.რ. მთავრობა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური (რეზერვი)

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიცია

რეზერვი

აჭარის და აფხაზეთის (დროებით ქ.თბილისში) ა.რ. სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

შსს გენერალური ინსპექცია

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციები

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

შსს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სახლები

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონომერი)

შსს რეზერვი

რეზერვი

1480

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ -ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო

საფოსტო კავშ. ოპერატორების საინფორმაციო სამსახური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

შსს

რეზერვი

რეზერვი

1490-1498

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

----------------

1499

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტი

რეზერვი

0

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურ.

შ.ს.ს. რეზერვი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

2. ნუმერაციის ახალი სისტემა ითვალისწინებს საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების შემდეგ უნიფიცირებულ ერთიან სამნიშნა სპეციალურ მოკლე ნომრებს: სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 111, საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სამნიშნა ევრონომერი – 112, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 113, გაზის საავარიო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 114, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 122, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 123, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 125, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 126 და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ერთიანი სამნიშნა ნომერი - 153.“.