საგანგებო მდგომარეობის შესახებ

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს კანონი

 

საგანგებო მდგომარეობის შესახებ

      მუხლი 1

1. საგანგებო მდგომარეობა არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ცხადდება საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინტერესებისათვის, მასობრივი არეულობის, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, სამხედრო გადატრიალების, შეიარაღებული ამბოხების, ტერორისტული აქტის, ბუნებრივი ან ტექნოგენური კატასტროფის ან ეპიდემიის დროს ან სხვა შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები მოკლებული არიან კონსტიტუციურ უფლებამოსილებათა ნორმალური განხორციელების შესაძლებლობას.

2. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიზანია ვითარების უსწრაფესი ნორმალიზაცია, კანონიერებისა და მართლწესრიგის აღდგენა.

საქართველოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის კანონი №3576 – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

მუხლი 2 

1. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაეცემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ბრძანების გადაცემისთანავე იღებს გადაწყვეტილებას მისი თანახელმოწერის თაობაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თანახელმოწერილი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება დაუყოვნებლივ ცხადდება და ძალაში შედის გამოცხადების მომენტიდან. საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თანახელმოწერილ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ ბრძანებას დაუყოვნებლივ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. საქართველოს პარლამენტი აღნიშნულ ბრძანებას ამტკიცებს შეკრებისთანავე. თუ საქართველოს პარლამენტი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ ბრძანებას არ დაამტკიცებს, იგი კენჭისყრისთანავე კარგავს იურიდიულ ძალას. საგანგებო უფლებამოსილებანი ვრცელდება მხოლოდ იმ ტერიტორიაზე, სადაც გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა.

2. საგანგებო მდგომარეობის დროს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით იღებს საქართველოს პრეზიდენტი. საგანგებო მდგომარეობის დროს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება დაუყოვნებლივ გადაეცემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს თანახელმოწერისათვის, რომელიც აქტის გადაცემისთანავე იღებს გადაწყვეტილებას მისი თანახელმოწერის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო მდგომარეობის დროს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ ბრძანებას დაუყოვნებლივ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. გადაწყვეტილება ძალაში შედის საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებისთანავე. გადაწყვეტილებას ბუნებრივი ან ტექნოგენური კატასტროფის ან ეპიდემიის დროს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ იღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ეს გადაწყვეტილება არ საჭიროებს დამტკიცებას საქართველოს პარლამენტის მიერ. საქართველოს პარლამენტი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ბუნებრივი ან ტექნოგენური კატასტროფის ან ეპიდემიის დროს თავდაცვის ძალების გამოყენების შეწყვეტის თაობაზე.

3. საგანგებო მდგომარეობის დროს საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით გამოსცემს ორგანული კანონის ძალის მქონე დეკრეტებს. საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი დაუყოვნებლივ გადაეცემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც დეკრეტის გადაცემისთანავე იღებს გადაწყვეტილებას მისი თანახელმოწერის თაობაზე, და იგი ძალაში შედის გამოცემის მომენტიდან. დეკრეტი მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებამდე. საქართველოს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული დეკრეტი გამოიცემა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანხმობით. დეკრეტი დაუყოვნებლივ წარედგინება საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. საქართველოს პარლამენტი დეკრეტს ამტკიცებს შეკრებისთანავე. თუ საქართველოს პარლამენტი დეკრეტს არ დაამტკიცებს, იგი კენჭისყრისთანავე კარგავს იურიდიულ ძალას.

4. საგანგებო მდგომარეობის დროს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცემული და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ თანახელმოწერილი დეკრეტი, რომელიც ზღუდავს ქვეყანაში ან მის რომელიმე ნაწილში საქართველოს კონსტიტუციის მე-13, მე-14, მე-15, მე-17, მე-18, მე-19, 21-ე და 26-ე მუხლებში ჩამოთვლილ უფლებებს და აჩერებს კონსტიტუციის მე-13 მუხლის მე-2−მე-6 პუნქტების, მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-17 მუხლის მე-3, მე-5 და მე-6 პუნქტების, მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის და მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის მოქმედებას, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაუყოვნებლივ წარედგინება საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. უფლებების შეზღუდვის შესახებ დეკრეტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერა ჩაითვლება ამ დეკრეტის გამოცემად და აღნიშნული დეკრეტი ძალაში შედის ამ მომენტიდან, ხოლო ნორმის შეჩერების შესახებ დეკრეტი ძალაში შედის საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებისთანავე. დეკრეტის ძალაში შესვლის შემდეგ მისი ტექსტი გადაიცემა მთელი დღის განმავლობაში და ცხადდება საქვეყნოდ ყველა ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალებით.

საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

საქართველოს 2018 წლის 31  ოქტომბრის  კანონი №3576  – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

მუხლი 3 

1. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებაში უნდა აღინიშნოს ამ გადაწყვეტილების მიღების მოტივი და ტერიტორიული საზღვრები.

2. გადაწყვეტილება საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შესახებ მიიღება შესაბამისი მდგომარეობის გამოცხადებისა და დამტკიცებისთვის დადგენილი წესით.

3. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანების ძალაში შესვლის შემდეგ მისი ტექსტი გადაიცემა მთელი დღის განმავლობაში და ცხადდება საქვეყნოდ ყველა ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალებით.

საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

საქართველოს 2018 წლის 31  ოქტომბრის  კანონი №3576  – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

    მუხლი 4

საგანგებო მდგომარეობისას, კონკრეტულ გარემოებათა შესაბამისად, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებს, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით შეუძლიათ განახორციელონ შემდეგი ღონისძიებანი:

ა) გააძლიერონ საზოგადოებრივი წესრიგისა და იმ ობიექტების დაცვა, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის საქმიანობას და მეურნეობის ფუნქციონირებას;

ბ) დროებით გაასახლონ მოქალაქეები საცხოვრებლად საშიში რაიონებიდან; ამასთან, აუცილებლად მისცენ სტაციონარული ან სხვა დროებითი საცხოვრებელი სადგომები;

გ) საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ადგილებში შემოიღონ მოქალაქეთა შესვლისა და გასვლის განსაკუთრებული რეჟიმი;

დ) აუცილებლობის შემთხვევაში შეუზღუდონ მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს თავისუფალი გადაადგილების უფლება, აუკრძალონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ადგილსამყოფლის დატოვება სათანადო ნებართვის გარეშე, საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევნი, რომლებიც არ არიან მოცემული ადგილის მცხოვრებნი, გააძევონ საკუთარი ხარჯით თავიანთ მუდმივ ადგილსამყოფელში ან საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ფარგლებს გარეთ;

ე) დროებით ჩამოართვან მოქალაქეებს ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღი, ტყვია-წამალი, ხოლო საწარმოებს, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს _ აგრეთვე სასწავლო-სამხედრო ტექნიკა, ფეთქებადი, რადიაქტიული ნივთიერებანი და მასალები, ძლიერმოქმედი ქიმიური და შხამიანი ნივთიერებანი;

ვ) საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ტერიტორიაზე აკრძალონ კრებების, მიტინგების, ქუჩის მსვლელობებისა და დემონსტრაციების, აგრეთვე სანახაობრივი, სპორტული და სხვა მასობრივი ღონისძიებების მოწყობა;

ზ) შეიტანონ ცვლილებანი სახელმწიფო საწარმოებისა და ორგანიზაციების პროდუქციის წარმოებისა და მიწოდების გეგმებში, აგრეთვე გადაწყვიტონ მათი სამეურნეო საქმიანობის სხვა საკითხები, დააწესონ სახელმწიფო და კერძო საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაობის განსაკუთრებული რეჟიმი;

თ) საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული საჭიროებიდან გამომდინარე დროებით, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების განმავლობაში, გადააყენონ თანამდებობიდან სტრატეგიული და მოსახლეობისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფო საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და დანიშნონ მათი შემცვლელი პირები; დროებით აკრძალონ ასეთ საწარმოებში, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში მუშა-მოსამსახურეთა სამუშაოდან საკუთარი სურვილით განთავისუფლება, საპატიო მიზეზით დათხოვნის გარდა; დროებით გადაყენებული პირები საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებისთანავე აღადგინონ თავიანთ თანამდებობებზე, თუ არ არსებობს თანამდებობიდან მათი განთავისუფლების კანონიერი საფუძველი;

ი) კანონმდებლობის შესაბამისად გამოიყენონ სახელმწიფო საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების რესურსები საგანგებო ვითარების შედეგების თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციისათვის; იმავე მიზნით ისარგებლონ სხვა იურიდიული, აგრეთვე ფიზიკური პირების კუთვნილი ქონებითა და მატერიალური საშუალებებით მხოლოდ სათანადო ანაზღაურებით, რომელიც გაიცემა საგანგებო მდგომარეობის დამთავრების შემდეგ;

კ) აკრძალონ გაფიცვების მოწყობა;

ლ) ჩააბან შრომისუნარიანი მოქალაქენი საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაობაში, შრომის საშუალო ანაზღაურებით, აგრეთვე საგანგებო მდგომარეობის შედეგების ლიკვიდაციაში, ამასთან უზრუნველყონ მათი შრომის უსაფრთხოება;

მ) შეზღუდონ ან აკრძალონ იარაღით, ძლიერმოქმედი ქიმიური და შხამიანი ნივთიერებებით, აგრეთვე სპირტიანი სასმელებითა და სპირტის შემცველი ნივთიერებებით ვაჭრობა, აკრძალონ უნებართვოდ სამხედრო ფორმისა და ეკიპირების საგნების ტარება;

ნ) შემოიღონ კარანტინი და განახორციელონ სხვა სავალდებულო სანიტარიულ-ეპიდემიასაწინააღმდეგო ღონისძიებანი;

ო) კანონმდებლობის შესაბამისად კონტროლი დააწესონ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე;

პ) შემოიღონ კავშირგაბმულობის საშუალებებით სარგებლობის განსაკუთრებული წესები;

ჟ) შეზღუდონ სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა და გასინჯონ ისინი;

რ) შემოიღონ კომენდანტის საათი;

ს) არ დაუშვან საქართველოს კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი მოქალაქეთა შეიარაღებული ფორმირებების შექმნა და საქმიანობა;

ტ) შეამოწმონ დოკუმენტები მოქალაქეთა მასობრივი თავშეყრის ადგილებში, ხოლო სათანადო საფუძვლის არსებობისას, მოაწყონ მოქალაქეთა პირადი გასინჯვა, მათი ნივთებისა და სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება.

საქართველოს 2003 წლის 7  მაისის  კანონი №2169  -სსმ I, № 15   04  . 06 . 2003 წ., მუხ. 102

მუხლი 5 

1. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებს უფლება აქვთ გააუქმონ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების ადგილებში მოქმედი ქვემდგომი ორგანოების ნებისმიერი გადაწყვეტილება.

2. საგანგებო მდგომარეობის შედეგების თავიდან აცილების, შემცირებისა და ლიკვიდაციის სამუშაოების კოორდინაცია ევალება საქართველოს მთავრობას.

საქართველოს 2015 წლის 4 მარტის   კანონი №3134  – ვებგვერდი, 23.03.2015წ.
საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1682   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.

    მუხლი 6

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდისათვის საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს უფლება აქვთ, საჭიროების შემთხვევაში, მუშა-მოსამსახურენი, მათ დაუკითხავად, დროებით გადაიყვანონ ისეთ სამუშაოზე, რომელიც არ არის შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული.

    მუხლი 7

1. მოქალაქეებს კომენდანტის საათის დროს აკრძალული აქვთ ოფიციალურად გაცემული საშვებისა და მათი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გარეშე იყვნენ ქუჩებში ან საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში, გამოვიდნენ თავიანთი ბინის ფარგლებს გარეთ.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წესის დამრღვევ პირებს დააკავებს პოლიცია ან პატრული კომენდანტის საათის დამთავრებამდე, ხოლო ვისაც თან დოკუმენტები არა აქვს, მათი პიროვნების დადგენამდე, მაგრამ არა უმეტეს 3 დღისა; დაკავებულნი შეიძლება პირადად გაისინჯონ, აგრეთვე გაუსინჯონ ნივთები.

    მუხლი 8

მე-4 მუხლის „გ“, „დ“, „ვ“, „კ“ და „მ“_ „ჟ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნების, აგრეთვე მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 9 

საგანგებო მდგომარეობის შედეგების ლიკვიდაციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის თავდაცვის ძალების გამოყენება და მათი მოქმედებაში მოყვანა ხდება საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად.

საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

საქართველოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის კანონი №3576 – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

მუხლი 10 

1. საგანგებო მდგომარეობის შედეგების ლიკვიდაციისათვის მოხმობილი ძალების მოქმედებათა კოორდინაციის, ხელმძღვანელობისა და თანამოქმედების მიზნით, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერით, შესაძლებელია საქართველოს მთავრობას დაეკისროს ვალდებულება, დადგენილებით შექმნას დროებითი ორგანოები ან/და საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ადგილზე დანიშნოს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი ან/და კომენდანტი და განსაზღვროს მათი/მისი უფლებამოსილებანი.

2. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ადგილზე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი ან/და კომენდანტი საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების შესასრულებლად გამოსცემს ბრძანებებს, რომლებიც არეგულირებს ამ კანონის ფარგლებში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის ხელშეწყობის საკითხებს.

საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.
საქართველოს 2015 წლის 4 მარტის   კანონი №3134  – ვებგვერდი, 23.03.2015წ.
საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1682   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 31  ოქტომბრის  კანონი №3576  – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

     მუხლი 11

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სამთავრობო დაწესებულების გადაწყვეტილებით ბუნებრივი ან ტექნოგენური კატასტროფის ან ეპიდემიის შედეგების ლიკვიდაციისათვის შეიძლება მოწვეულ იქნენ შესაბამისი განათლებისა და გამოცდილების მქონე სპეციალისტები როგორც საქართველოდან, ისე უცხო ქვეყნებიდან.

საქართველოს  2003 წლის 7  მაისის  კანონი №2169  -სსმI, № 15 04 . 06 . 2003 წ; მუხ. 102  
საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.   

საქართველოს 2018 წლის 31  ოქტომბრის  კანონი №3576  – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

    მუხლი 12

საქართველოს პარლამენტს ენიჭება უფლება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში შეცვალოს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეთა კანონით დადგენილი ტერიტორიული განსჯადობა.

    მუხლი 13

1. საგანგებო მდგომარეობის დროს ან მისი თავიდან აცილებისათვის, ლიკვიდაციის სამუშაოთა წარმოებასთან დაკავშირებით დაზარალებულ მოქალაქეებს სახელმწიფო უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სადგომებით, უნაზღაურებს მიყენებულ მატერიალურ ზარალს, ეხმარება სამუშაოზე მოწყობაში და უწევს სხვაგვარ დახმარებას.

2. ბინის მიცემის, ზარალის ანაზღაურებისა და სხვა საჭირო დახმარების გაწევის პირობებსა და წესს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.

საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

    მუხლი 14

1. თუ იმ ადგილებში, სადაც საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები ვერ უზრუნველყოფენ თავიანთი ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებამდე, საქართველოს პრეზიდენტს დეკრეტით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერით, შეუძლია შემოიღოს დროებითი მმართველობა, რითაც იგი საქართველოს მთავრობას დააკისრებს ვალდებულებას, დადგენილებით შექმნას მმართველობის განმახორციელებელი დროებითი ორგანო ან დანიშნოს თანამდებობის პირი და განსაზღვროს მისი უფლებამოსილებანი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების უფლებამოსილება დროებით შეჩერდება, ხოლო მათი ფუნქციების შესრულება დაეკისრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შექმნილ ორგანოს ან დანიშნულ თანამდებობის პირს, რომელსაც, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლება აქვს:

ა) გამოიყენოს ამ კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებანი;

) დროებით შეასრულოს მუნიციპალიტეტის ორგანოების ფუნქციები;

გ) საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოებს წარუდგინოს წინადადებები სახელმწიფო, სამეურნეო და სოციალური მშენებლობის საკითხებზე;

დ) საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად დაიქვემდებაროს შესაბამის ადგილას განლაგებული სახელმწიფო საწარმოები, დაწესებულებები და ორგანიზაციები საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესით.

საქართველოს  2005 წლის 5  ივნისის  კანონი №4855  -სსმI, № 21 18 . 06 . 2007 წ., მუხ.  178
საქართველოს 2013 წლის  6  სექტემბრის   კანონი  №1022 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

საქართველოს 2018 წლის 31  ოქტომბრის  კანონი №3576  – ვებგვერდი, 21.11.2018წ.

საქართველოს 2020 წლის 15 ივლისის კანონი №7004-რს – ვებგვერდი, 28.07.2020წ.

    მუხლი 15

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისა და გაუქმების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ აცნობებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს.

    მუხლი 16

1. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს რესპუბლიკის 1990 წლის 11 დეკემბრის კანონი „საგანგებო წესების შესახებ“ („საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები“, 1990წ., №12, მუხ. 364).

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1997 წლის 17 ოქტომბერი.

№972Iს

Контролный текст по состоянию на 15.07. 2020 N7004

 

PFRJY UHEPBB

 

J xhtpdsxfqyjv gjkj;tybb

 

Cnfnmz 1 \

1. Чрезвычайное положение � временная мера, объявляемая в соответствии с законодательством Грузии в интересах обеспечения безопасности граждан Грузии, во время массовых беспорядков, при посягательстве на территориальную целостность страны, во время военного переворота, вооруженного мятежа, террористического акта, природной или техногенной катастрофы либо эпидемии или других случаях, когда органы государственной власти лишены возможности нормально осуществлять конституционные полномочия. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

2\ Wtkm. j,]zdktybz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz zdkztncz crjhtqifz yjhvfkbpfwbz j,cnfyjdrb= djccnfyjdktybt pfrjyyjcnb b ghfdjgjhzlrf\

 

 

Статья 2. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

1. Чрезвычайное положение на всей территории Грузии или в какой-либо ее части объявляет Президент Грузии по представлению Премьер-министра Грузии. Приказ Президента Грузии об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии или в какой-либо ее части незамедлительно направляется Премьер-министру Грузии, который немедленно после передачи приказа принимает решение о его совместном подписании. Приказ Президента Грузии об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии или в какой-либо ее части, совместно подписанный Премьер-министром Грузии, обнародуется незамедлительно и вступает в силу с этого момента. Президент Грузии незамедлительно представляет приказ об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии или в какой-либо ее части, совместно подписанный Премьер-министром Грузии, на утверждение Парламента Грузии. Парламент Грузии, собравшись, немедленно утверждает указанный приказ. В случае неутверждения Парламентом Грузии приказа об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Грузии или в какой-либо ее части приказ утрачивает юридическую силу с момента голосования. Чрезвычайные полномочия распространяются только на территорию, где было объявлено чрезвычайное положение.

2. Решение о применении Сил Обороны во время чрезвычайного положения по представлению Премьер-министра Грузии принимает Президент Грузии. Приказ Президента Грузии о применении Сил Обороны во время чрезвычайного положения незамедлительно направляется для совместного подписания Премьер-министру Грузии, который немедленно после передачи акта принимает решение о его совместном подписании. Президент Грузии незамедлительно представляет приказ о применении Сил Обороны во время чрезвычайного положения на утверждение Парламента Грузии. Решение вступает в силу с момента утверждения Парламентом Грузии. Решение о применении Сил Обороны во время природной или техногенной катастрофы либо эпидемии принимает Премьер-министр Грузии, и это решение не требует утверждения Парламентом Грузии. Парламент Грузии правомочен принять решение о прекращении применения Сил Обороны во время природной или техногенной катастрофы либо эпидемии.

3. Во время чрезвычайного положения Президент Грузии по представлению Премьер-министра Грузии издает декреты, имеющие силу органического закона. Декрет Президента Грузии незамедлительно направляется Премьер-министру Грузии, который немедленно после передачи декрета принимает решение о его совместном подписании, и декрет вступает в силу с момента издания. Декрет действует до отмены чрезвычайного положения. Декрет, связанный с полномочиями Национального банка Грузии, издается с согласия Президента Национального банка Грузии. Декрет незамедлительно представляется на утверждение Парламента Грузии. Парламент Грузии, собравшись, немедленно утверждает декрет. В случае неутверждения декрета Парламентом Грузии декрет утрачивает юридическую силу с момента голосования.

4. Декрет, изданный Президентом Грузии во время чрезвычайного положения и совместно подписанный Премьер-министром Грузии, ограничивающий в стране и какой-либо ее части права, перечисленные в статьях 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 и 26 Конституции Грузии и приостанавливающий действие пунктов 2�6 статьи 13, пункта 2 статьи 14, пункта 2 статьи 15, пунктов 3, 5 и 6 статьи 17, пункта 2 статьи 18 и пункта 3 статьи 19 Конституции Грузии, незамедлительно представляется Президентом Грузии на утверждение Парламента Грузии. Совместная подпись Премьер-министра Грузии под декретом об ограничении прав считается изданием этого декрета, и указанный декрет вступает в силу с данного момента, а декрет о приостановлении нормы вступает в силу с утверждением Парламентом Грузии. После вступления декрета в силу его текст передается в течение всего дня и обнародуется всеми доступными информационными средствами.

 

Статья 3. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

1. В приказе Президента Грузии об объявлении чрезвычайного положения должны указываться мотивы принятия и территориальные границы действия данного решения.

2. Решение об отмене чрезвычайного положения принимается в порядке, установленном для объявления и утверждения чрезвычайного положения.

3. После вступления в силу приказа Президента Грузии об объявлении чрезвычайного положения его текст передается в течение всего дня и оглашается всеми доступными информационными средствами.

 

Cnfnmz 4 \

Dj dhtvz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz d cjjndtncndbb c rjyrhtnysvb j,cnjzntkmcndfvb dscibt jhufys bcgjkybntkmyjq dkfcnb Uhepbb= d hfvrf[ cdjtq rjvgtntywbb= cj,k.lfz nht,jdfybz pfrjyjlfntkmcndf vjuen jceotcndkznm cktle.obt vthjghbznbz|

f) ecbkbnm j[hfye j,otcndtyyjuj gjhzlrf b j,]trnjd= j,tcgtxbdf.ob[ ;bpytltzntkmyjcnm yfctktybz b aeyrwbjybhjdfybt [jpzqcndf+

,) dhtvtyyj dsctkznm uhf;lfy bp hfqjyjd= jgfcys[ lkz ghj;bdfybz c j,zpfntkmysv ghtljcnfdktybtv bv cnfwbjyfhys[ bkb lheub[ dhtvtyys[ ;bks[ gjvtotybq+

d) d vtcnf[ ltqcndbz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz ddjlbnm jcj,sq ht;bv d]tplf b dstplf uhf;lfy+

u) d ckexft ytj,[jlbvjcnb juhfybxbdfnm ghfdj uhf;lfy b kbw ,tp uhf;lfycndf yf cdj,jlyjt gthtldb;tybt= pfghtofnm bv gjrblfnm cdjt vtcnj ;bntkmcndf bkb byjt vtcnj ght,sdfybz ,tp cjjndtncnde.otuj hfphtitybz= dsldjhznm yfheibntktq j,otcndtyyjuj gjhzlrf= yt zdkz.ob[cz ;bntkzvb lfyyjq vtcnyjcnb= pf b[ cxtn r vtcne cdjtuj gjcnjzyyjuj ght,sdfybz bkb pf ghtltks vtcnyjcnb= ult j,]zdktyj xhtpdsxfqyjt gjkj;tybt+

l) dhtvtyyj bpsvfnm e uhf;lfy juytcnhtkmyjt b [jkjlyjt jhe;bt= ,jtghbgfcs= f e ghtlghbznbq= exht;ltybq b jhufybpfwbq - nfr;t b ext,ye. djtyye. nt[ybre= dphsdxfnst= hflbjfrnbdyst dtotcndf b vfnthbfks= cbkmyjltqcnde.obt [bvbxtcrbt b zljdbnst dtotcndf+

t) yf nthhbnjhbb ltqcndbz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz pfghtofnm ghjdtltybt cj,hfybq= vbnbyujd= ekbxys[ itcndbq b ltvjycnhfwbq= f nfr;t phtkboys[= cgjhnbdys[ b lheub[ vfccjds[ vthjghbznbq+

;) dyjcbnm bpvtytybz d gkfys ujcelfhcndtyys[ ghtlghbznbq b jhufybpfwbq gj ghjbpdjlcnde b gjcnfdrfv ghjlerwbb= f nfr;t htifnm byst djghjcs b[ [jpzqcndtyyjq ltzntkmyjcnb= ecnfyfdkbdfnm jcj,sq ht;bv hf,jns ujcelfhcndtyys[ b xfcnys[ ghtlghbznbq= exht;ltybq b jhufybpfwbq+ (7.05.2003 N2169)

p) bc[jlz bp ytj,[jlbvjcnb= cdzpfyyjq c xhtpdsxfqysv gjkj;tybtv= dhtvtyyj= d ntxtybt ltqcndbz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz= jcdj,j;lfnm jn ljk;yjcntq herjdjlbntktq ujcelfhcndtyys[ ghtlghbznbq= exht;ltybq b jhufybpfwbq= bvt.ob[ cnhfntubxtcrjt b ;bpytyyj df;yjt lkz yfctktybz pyfxtybt= b yfpyfxfnm pfvtyz.ob[ b[ kbw+ dhtvtyyj pfghtofnm yf nfrb[ ghtlghbznbz[= d exht;ltybz[ b jhufybpfwbz[ jcdj,j;ltybt jn hf,jns hf,jxb[ b cke;fob[ gj cj,cndtyyjve ;tkfyb.= rhjvt ckexftd edjkmytybz gj edf;bntkmysv ghbxbyfv+ c jnvtyjq xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz djccnfyfdkbdfnm d cdjb[ ljk;yjcnz[ dhtvtyyj jcdj,j;ltyys[ kbw= tckb yt ceotcndetn pfrjyyjuj jcyjdfybz lkz b[ jcdj,j;ltybz jn ljk;yjcnb+

b) d cjjndtncndbb c pfrjyjlfntkmcndjv bcgjkmpjdfnm htcehcs ujcelfhcndtyys[ ghtlghbznbq= exht;ltybq b jhufybpfwbq lkz ghtljndhfotybz b kbrdblfwbb gjcktlcndbq xhtpdsxfqys[ j,cnjzntkmcnd+ d nt[ ;t wtkz[ bcgjkmpjdfnm bveotcndj b vfnthbfkmyst chtlcndf= ghbyflkt;fobt lheubv .hblbxtcrbv= f nfr;t abpbxtcrbv kbwfv= njkmrj c cjjndtncnde.obv djpvtotybtv= rjnjhjt dslftncz gjckt jrjyxfybz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz+

r) pfghtofnm ghjdtltybt pf,fcnjdjr+

k) ghbdktrfnm nheljcgjcj,ys[ uhf;lfy lkz hf,jns yf ghtlghbznbz[= d exht;ltybz[ b jhufybpfwbz[ cj chtlytq jgkfnjq nhelf= f nfr;t lkz kbrdblfwbb gjcktlcndbq xhtpdsxfqys[ j,cnjzntkmcnd= ghb 'njv j,tcgtxbdfnm ,tpjgfcyjcnm eckjdbq b[ nhelf+

v) juhfybxbdfnm bkb pfghtofnm njhujdk. jhe;btv= cbkmyjltqcnde.obvb [bvbxtcrbvb b zljdbnsvb dtotcndfvb= f nfr;t cgbhnysvb yfgbnrfvb b cgbhnjcjlth;fobvb dtotcndfvb= pfghtofnm yjitybt ,tp hfphtitybz djtyyjq ajhvs b ghtlvtnjd 'rbgbhjdrb+

y) ddjlbnm rfhfynby b ghjdjlbnm lheubt j,zpfntkmyst cfybnfhyj-ghjnbdj'gbltvbxtcrbt vthjghbznbz+

j) d cjjndtncndbb c pfrjyjlfntkmcndjv ecnfyfdkbdfnm rjynhjkm pf chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb+

g) ddjlbnm jcj,st ghfdbkf gjkmpjdfybz chtlcndfvb cdzpb+

h) juhfybxbdfnm ldb;tybt nhfycgjhnys[ chtlcnd b ghjdjlbnm b[ ljcvjnh+

c) ddjlbnm rjvtylfyncrbq xfc+

n) yt ljgecrfnm cjplfybz b ltzntkmyjcnb yt ghtlecvjnhtyys[ pfrjyjlfntkmcndjv Uhepbb djjhe;tyys[ ajhvbhjdfybq uhf;lfy+

e) ghjdthznm ljrevtyns d vtcnf[ vfccjdjuj crjgktybz uhf;lfy= f ghb yfkbxbb cjjndtncnde.ob[ jcyjdfybq - ghjdjlbnm kbxysq ljcvjnh uhf;lfy= ljcvjnh b[ dtotq b nhfycgjhnys[ chtlcnd\

 

Cnfnmz 5 \

1\ Dscibt jhufys bcgjkybntkmyjq dkfcnb Uhepbb dghfdt jnvtybnm k.,jt htitybt yb;tcnjzob[ jhufyjd= ltqcnde.ott d vtcnyjcnz[= ult j,]zdktyj xhtpdsxfqyjt gjkj;tybt\

2\ Координация работ по предупреждению, сокращению и ликвидации последствий чрезвычайного положения поручается Правительству Грузии. (7.12.2017 N1682)

 

Cnfnmz 6 \

Yf gthbjl ltqcndbz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz herjdjlbntkb ghtlghbznbq= exht;ltybq b jhufybpfwbq dghfdt d ytj,[jlbvs[ ckexfz[ gthtdjlbnm hf,jxb[ b cke;fob[ ,tp b[ cjukfcbz yf hf,jne= yt ghtlecvjnhtyye. nheljdsv ljujdjhjv\

 

Cnfnmz 7 \

1\ Uhf;lfyfv dj dhtvz rjvtylfyncrjuj xfcf pfghtoftncz ,tp jabwbfkmyj dslfyys[ ghjgecrjd b ljrevtynjd= eljcnjdthz.ob[ b[ kbxyjcnm= yf[jlbnmcz yf ekbwf[ bkb d bys[ j,otcndtyys[ vtcnf[= kb,j ght,sdfnm dyt cdjtuj ;bkbof\

2\ Kbwf= ljgecnbdibt yfheitybz gjhzlrf= ghtlecvjnhtyyjuj xfcnm. gthdjq yfcnjzotq cnfnmb= pflth;bdf.ncz gjkbwbtq bkb djtyysvb gfnhekzvb lj jrjyxfybz rjvtylfyncrjuj xfcf= f nt bp yb[= rjnjhst yt bvt.n ghb ct,t ljrevtynf= - lj ecnfyjdktybz b[ kbxyjcnb= yj yt ,jktt xtv yf nhjt cenjr+ pflth;fyyst vjuen ,snm gjldthuyens kbxyjve ljcvjnhe= f nfr;t vjuen ,snm ljcvjnhtys yf[jlzobtcz ghb yb[ dtob\

 

Cnfnmz 8 \

Yfheitybz nht,jdfybq= ecnfyjdktyys[ cjukfcyj gjlgeyrnfv @d@= @u@= @t@= @r@ b @v@ - @h@ cnfnmb 4= f nfr;t nht,jdfybq= ghtlecvjnhtyys[ geyrnjv gthdsv cnfnmb 7 yfcnjzotuj Pfrjyf= dktren flvbybcnhfnbdye. jndtncndtyyjcnm d cjjndtncndbb c pfrjyjlfntkmcndjv\

 

Статья 9. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

Применение Сил Обороны для ликвидации последствий чрезвычайного положения и обеспечения общественной безопасности и их приведение в действие осуществляются в соответствии с Конституцией Грузии.

 

Cnfnmz 10 \(6.09.2013 N1022)

1. В целях координации действий сил, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайного положения, руководства ими и совместных действий с ними декретом Президента Грузии с совместной подписью Премьер-министра Грузии на Правительство Грузии может возлагаться обязательство постановлением создавать временные органы или (и) назначать в места действия чрезвычайного положения представителя Правительства Грузии или (и) коменданта и определять его/их полномочия. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

2. Представитель Правительства Грузии или (и) комендант в местах действия чрезвычайного положения во исполнение нормативных актов, принятых Правительством Грузии, издает приказы, регулирующие вопросы содействия режиму чрезвычайного положения в рамках настоящего Закона.

 

Статья 11. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

При объявлении чрезвычайного положения решением правительственного учреждения, определенного постановлением Правительства Грузии, для ликвидации последствий природных или техногенных катастроф или эпидемий могут привлекаться специалисты с соответствующим образованием и опытом как из Грузии, так и зарубежных стран.

Cnfnmz 12\

Gfhkfvtyne Uhepbb ghtljcnfdkztncz ghfdj d gthbjl ltqcndbz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz bpvtyznm ecnfyjdktyye. pfrjyjv nthhbnjhbfkmye. gjlcelyjcnm uhf;lfycrb[ b eujkjdys[ ltk\

 

Cnfnmz 13 \

1\ Uhf;lfyfv= gjcnhflfdibv dj dhtvz xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz kb,j d cdzpb c jceotcndktybtv hf,jn gj tuj ghtljndhfotyb. bkb kbrdblfwbb= ujcelfhcndjv ghtljcnfdkztncz ;bkjt gjvtotybt= djpvtoftncz ghbxbytyysq vfnthbfkmysq eoth,= jrfpsdf.ncz cjltqcndbt d nheljecnhjqcndt b byfz ytj,[jlbvfz gjvjom\

2\ Условия и порядок предоставления жилища, возмещения ущерба и оказания иной необходимой помощи в соответствии с законодательством Грузии определяются Правительством Грузии. (6.09.2013 N1022)

Cnfnmz 14 .(6.09.2013 N1022)

1. Если в местностях, где объявлено чрезвычайное положение, органы государственной власти не могут обеспечить надлежащего выполнения своих функций, в соответствии с законодательством Грузии до отмены чрезвычайного положения Президент Грузии декретом с совместной подписью Премьер-министра Грузии может вводить временное правление, тем самым возлагая на Правительство Грузии обязательство по созданию постановлением временного органа, осуществляющего управление, или назначению должностного лица и определению его полномочий. (31.10.2018 N3576, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.)

2. В случаях, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, полномочия соответствующих органов государственной власти временно приостанавливаются, а выполнение их функций возлагается на созданный постановлением Правительства Грузии орган или назначенное им должностное лицо, которое в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Грузии вправе:

а) применять меры, предусмотренные статьей 4 настоящего Закона;

б) временно выполнять функции органов муниципалитета; (15.07.2020 N7004)

в) вносить предложения по вопросам государственного, хозяйственного и социального строительства в высшие органы государственной власти Грузии;

г) согласно законодательству Грузии подчинять себе расположенные в соответствующей местности государственные предприятия, учреждения и организации в порядке, определенном Правительством Грузии.

 

Cnfnmz 15 \

J, j,]zdktybb xhtpdsxfqyjuj gjkj;tybz b tuj jnvtyt Vbybcnthcndj byjcnhfyys[ ltk Uhepbb ytvtlktyyj edtljvkztn Utythfkmyjuj ctrhtnfhz Jhufybpfwbb J,]tlbytyys[ Yfwbq\

 

Cnfnmz 16\

1\ Yfcnjzobq Pfrjy ddtcnb d ltqcndbt gj jge,kbrjdfybb\

2\ Cxbnfnm enhfnbdibvb cbke Pfrjy Htcge,kbrb Uhepbz @J xhtpdsxfqyjv gjkj;tybb@ jn 11 ltrf,hz 1990 ujlf (@Dtljvjcnb Dth[jdyjuj Cjdtnf Htcge,kbrb Uhepbz@= 1990= ` 12= cn\ 364)\

 

Ghtpbltyn Uhepbb ������� " lefhl Itdfhlyflpt

 

N , bkbcb

17 jrnz,hz 1997 ujlf

` 972 -^c

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.