საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1389
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/07/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/07/2016
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.021813
  • Word
1389
11/07/2016
ვებგვერდი, 28/07/2016
000000000.00.003.021813
საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1389

2016 წლის 11 ივლისი

ქ. თბილისი

საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე   

1. დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია.

2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო განისაზღვროს  საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებაზე მაკოორდინირებელ უწყებად.

3. დაევალოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (სტრატეგიაში მითითებული სხვა სამინისტროებისა და უწყებების თანამონაწილეობით) საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორისი კომისიისა და ეროვნული  საგზაო უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შექმნა და მათი დებულებების დამტკიცება, ამ განკარგულების მიღებიდან  2 თვის ვადაში.

4. საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში მითითებულმა სამინისტროებმა და უწყებებმა უზრუნველყონ,  ხოლო ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა მუნიციპალიტეტებს ეთხოვოთ, ამ განკარგულების მიღებიდან 10 დღის ვადაში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის  შესაბამისი კანდიდატურების წარდგენა, საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორის კომისიასა და ეროვნულ  საგზაო უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობისათვის.

5. საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაში მითითებულმა სამინისტროებმა და უწყებებმა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კოორდინირებით,  უზრუნველყონ 2016 წლის ბოლომდე საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                            გიორგი კვირიკაშვილი