"საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს რესპუბლიკიდან დროებითი გასვლის და საქართველოს რესპუბლიკაში შემოსვლის წესების შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს რესპუბლიკიდან დროებითი გასვლის და საქართველოს რესპუბლიკაში შემოსვლის წესების შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 922
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 16/10/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
სარეგისტრაციო კოდი 010.130.000.05.001.000.247
  • Word
922
16/10/1997
პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997
010.130.000.05.001.000.247
"საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს რესპუბლიკიდან დროებითი გასვლის და საქართველოს რესპუბლიკაში შემოსვლის წესების შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს რესპუბლიკიდან

დროებითი გასვლის და საქართველოს რესპუბლიკაში შემოსვლის წესების შესახებსაქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

          I. „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოს რესპუბლიკიდან დროებითი გასვლის და საქართველოს რესპუბლიკაში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1993 წლის 7 დეკემბრის კანონში (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1993 ., №№12-13, მუხ. 223) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

          1. კანონის სათაურსა და ტექსტში სიტყვები „საქართველოს რესპუბლიკა“ შეიცვალოს სიტყვით „საქართველო“.

          2. მე-3 მუხლის პირველ აბზაცში სიტყვების „საკანონმდებლო აქტებია“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „საქართველოს კონსტიტუცია“.

          3. მე-5 მუხლის მე-5 აბზაცში სიტყვები „მინისტრთა კაბინეტი“ შეიცვალოს სიტყვით „კანონმდებლობა“.

          4. მე-7 მუხლის მე-2 აბზაცში, მე-12 მუხლში და მე-18 მუხლის პირველ აბზაცში სიტყვებიმინისტრთა კაბინეტის მიერშეიცვალოს სიტყვით „კანონმდებლობით“.

          5. მე-17 მუხლში სიტყვებიმინისტრთა კაბინეტსშეიცვალოს სიტყვით „პრეზიდენტს“, ხოლო სიტყვები „მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება“ შეიცვალოს სიტყვებით „საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება“.

          6. მე-18 მუხლის მე-2 აბზაცში სიტყვები „მინისტრთა კაბინეტს“ შეიცვალოს სიტყვით „პრეზიდენტს“, ხოლო მე-3 აბზაცში სიტყვები „მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება“ შეიცვალოს სიტყვებითსაქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება”.

          7. თუ მუხლი შედგება რამდენიმე აბზაცისაგან, ისინი დაინომროს თანამიმდევრობით, არაბული ციფრებით, პუნქტებად, ხოლო პუნქტების აბზაცების თანამიმდევრობა აღინიშნოს ანბანის მიხედვით და ჩაითვალოს ქვეპუნქტებად.

          II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

       საქართველოს პრეზიდენტი    ედუარდ შევარდნაძე.

       თბილისი,

       1997 წლის 16 ოქტომბერი.

        №922–Iს