"თამასუქის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"თამასუქის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 882
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 30/09/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 42, 15/10/1997
სარეგისტრაციო კოდი 300.090.000.05.001.000.242
  • Word
882
30/09/1997
პარლამენტის უწყებანი, 42, 15/10/1997
300.090.000.05.001.000.242
"თამასუქის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„თამასუქის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „თამასუქის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1995 წლის 19 აპრილის კანონში (საქართველოს „პარლამენტის უწყებები“, 1994-1995 წწ., №27-30, მუხ. 595) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. სათაურში სიტყვები „საქართველოს რესპუბლიკის კანონი” შეიცვალოს სიტყვებით „საქართველოს კანონი“.

2. თუ მუხლი შედგება რამდენიმე აბზაცისაგან, ისინი დაინომროს თანმიმდევრობით, არაბული ციფრებით, პუნქტებად, ხოლო პუნქტების აბზაცების თანმიმდევრობა აღინიშნოს ანბანის მიხედვით და ჩაითვალოს ქვეპუნქტებად.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი           ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1997 წლის 30 სექტემბერი.

№882-Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.